CÍMKE: 'eltiltás'

Elővette a péniszét a focista, súlyos büntetést kapott

Elővette a péniszét a focista, súlyos büntetést kapott

Sú­lyos bot­rány tör­tént egy után­pót­lás­korú olasz­or­szági lab­da­rúgó mér­kő­zé­sen.

Sú­lyos bot­rány tör­tént egy után­pót­lás­korú olasz­or­szági lab­da­rúgó mér­kő­zé­sen.

Borzasztó hírt kapott a focisztárok menedzsere

Borzasztó hírt kapott a sztárok menedzsere

Az egész fut­ball­vi­lág be­le­re­meg­het a mos­tani dön­tésbe. Vajon mi lesz a fi­a­tal te­het­sé­gek­kel?

Az egész fut­ball­vi­lág be­le­re­meg­het a mos­tani dön­tésbe. Vajon mi lesz a fi­a­tal te­het­sé­gek­kel?

Király Gábor kiállítása miatt bűnhődhet a magyar játékvezető

Király Gábor kiállítása miatt bűnhődhet a magyar játékvezető

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak ki­ál­lí­tása miatt is ke­rül­het bajba Ka­rakó Fe­renc. Szep­tem­ber­ben dől­het el a sorsa.

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak ki­ál­lí­tása miatt is ke­rül­het bajba Ka­rakó Fe­renc. Szep­tem­ber­ben dől­het el a sorsa.

Súlyos büntetés, négy évet kapott az olimpiai bajnok

Súlyos büntetés, négy évet kapott az olimpiai bajnok

Dop­pin­golt a vi­lág­sztár.

EPO-t ta­lál­tak a sztár vi­ze­let­min­tá­já­ban egy ver­se­nyen kívül el­vég­zett el­len­őrző vizs­gá­lat során.

Megszületett az ítélet Király Gábor eltiltása ügyében

Megszületett az ítélet Király Gábor eltiltása ügyében

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség fel­lebb­vi­teli bi­zott­sága a Ha­la­dás ka­pu­sá­nak adott iga­zat.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség fel­lebb­vi­teli bi­zott­sága a Ha­la­dás ka­pu­sá­nak adott iga­zat. A hét­vé­gén már véd­het Ki­rály.

Váratlan fordulat, Király Gábor klubja reagált a büntetésre

Váratlan fordulat, Király Gábor klubja reagált a büntetésre

Még bármi meg­tör­tén­het.

Most úgy néz ki, három ma­gyar baj­no­kin biz­to­san nem véd­het a le­gen­dás kapus. De még bármi meg­tör­tén­het.

Rossz hírt kapott Dárdai Pál

Rossz hírt kapott Dárdai Pál

Három meccsre el­til­tot­ták a Her­tha egyik leg­jobb já­té­ko­sát.

Három meccsre el­til­tot­ták a Her­tha egyik leg­jobb já­té­ko­sát, Vedad Ibi­se­vi­cet. A bos­nyák csa­tár ki­vá­lása igen­csak ér­zé­keny vesz­te­ség lehet a ber­li­niek szá­mára.

Hol itt az igazság? Furcsa döntést hozott az MLSZ

Hol itt az igazság? Furcsa döntést hozott az MLSZ

Két férfi, egy eset: Ki­rály és Di­busz ha­sonló el­til­tást ka­pott, pedig a tet­teik kö­zött ég és föld a kü­lönb­ség. A Ha­la­dás-kapus hiába küzd az iga­záért?

Két férfi, egy eset: Ki­rály és Di­busz ha­sonló el­til­tást ka­pott, pedig a tet­teik kö­zött ég és föld a kü­lönb­ség. A Ha­la­dás-kapus hiába küzd az iga­záért?

Megszületett az ítélet, súlyos büntetést kapott Király Gábor

Megszületett az ítélet, súlyos büntetést kapott Király Gábor

A Ha­la­dás le­gen­dás ka­pu­sát szom­ba­ton ál­lí­tot­ták ki a Fe­renc­vá­ros ellen. Most ki­de­rült, hány mér­kő­zést kell ki­hagy­nia.

A Ha­la­dás ka­pu­sát szom­ba­ton ál­lí­tot­ták ki a Fe­renc­vá­ros ellen. Ki­de­rült, több meccsen sem véd­het.

Először szólalt meg a magyar orvos, akit nyelvtudása miatt tiltottak el

Először szólalt meg a magyar orvos, akit nyelvtudása miatt tiltottak el

A ma­gyar dok­tor sze­rint a brit sajtó va­lót­lan­sá­go­kat állít, de azt el­is­merte, hogy a műtét során hiba tör­tént.

Kemény büntetés, eltiltották a PSG magyar edzőjét

Kemény büntetés, eltiltották a PSG magyar edzőjét

Fe­gyelmi vét­sé­get kö­ve­tett el.

A Paris Saint-Ger­main ma­gyar má­sod­edzője, Lőw Zsolt fe­gyelmi vét­sé­get kö­ve­tett el.

Brutális ütés, évekre eltilthatják a magyarok egyik kedvencét - videó

Brutális ütés, évekre eltilthatják a magyarok egyik kedvencét - videó

Re­nato Sulic durva sza­bály­ta­lan­sá­got kö­ve­tett el.

A ma­gyar ál­lam­pol­gár­ság­gal is ren­del­kező Re­nato Sulic durva sza­bály­ta­lan­sá­got kö­ve­tett el a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A mér­kő­zé­sen ké­szült fel­vé­te­len min­den tö­ké­le­te­sen lát­szik az ütés. Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat a spor­toló.

Kokainnal bukott meg, ez vár a magyar olimpiai bajnokra

Kokainnal bukott meg, ez vár a magyar olimpiai bajnokra

Rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az olim­piai baj­nok, Pars Krisz­tián drog­hasz­ná­lata miatt.

Rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az olim­piai baj­nok, Pars Krisz­tián drog­hasz­ná­lata miatt.

Eltiltották a bírónővel botrányosan viselkedő muszlim sportolókat

Eltiltották a bírónővel botrányosan viselkedő muszlim sportolókat

Egy ta­va­lyi bir­kózó ver­seny után nem vol­tak haj­lan­dóak kezet fogni a küz­del­met iránytó bí­ró­nő­vel.

Nem vol­tak haj­lan­dóak kezet fogni a küz­del­met iránytó bí­ró­nő­vel.

Kokainnal bukott meg az olimpiai bajnok magyar sportoló

Kokainnal bukott meg az olimpiai bajnok magyar sportoló

2019. jú­li­u­sig szól az el­til­tása.

Pars Krisz­tián szer­ve­ze­té­ben 2018. ja­nuár 13-án ta­lál­tak til­tott szert, ezt kö­ve­tően 2019. jú­li­u­sig til­tot­ták el.

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­pad­jára Marco Rossi.

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­pad­jára az ész­tek el­leni csü­tör­töki meccsen Marco Rossi.

Hosszú Katinkának ezt nem nézik el, súlyos büntetést kaphat

Hosszú Katinkának ezt nem nézik el, súlyos büntetést kaphat

Ke­mény bün­te­tés­sel fe­nye­ge­tik.

Ke­mény bün­te­tés­sel fe­nye­ge­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar klasszist.

Kegyetlenül megbüntették a Vidi ellenfeleit

Kegyetlenül megbüntették a Vidi ellenfeleit

Ko­moly el­til­tást kap­tak.

Csu­pán két BL-cso­port­mér­kő­zé­sen lép­het pá­lyára Lopes és Li­vaja. A hor­vá­tot a le­fú­jás után ál­lí­tot­ták ki a Vidi el­leni BL-se­lej­te­zőn.

Köpésekről nézegetne videókat válogatott focistánk

Köpésekről nézegetne videókat válogatott focistánk

Haj­me­resztő szö­veg­gel érvel Kádár Tamás a nyál­ürí­tés­bot­rány­ban. Rend­ha­gyó le­vél­lel fel­leb­be­zett.

Haj­me­resztő szö­veg­gel érvel Kádár Tamás a nyál­ürí­tés­bot­rány­ban. Rend­ha­gyó le­vél­lel fel­leb­be­zett a szi­gorú bün­te­tése ellen.

A bíró felé köpött, eltiltották a magyar válogatott sztárját

A bíró felé köpött, eltiltották a magyar válogatott sztárját

Sú­lyos fe­gyel­me­zet­len­ség.

Sú­lyos árat fi­ze­tett fe­gyel­me­zet­len­sége miatt Kádár Tamás, a Di­namo Kijev lab­da­rú­gója.

Döntöttek Ronaldóról, ez vár rá a kiállítás miatt

Döntöttek Ronaldóról, ez vár rá a kiállítás miatt

Piros lapot ka­pott a Va­len­cia ellen.

A Ju­ven­tus por­tu­gál lab­da­rú­gója piros lapot ka­pott a Va­len­cia el­leni Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Megvan az ítélet, súlyos csapás érte az olimpiai bajnokot

Megvan az ítélet, súlyos csapás érte az olimpiai bajnokot

Ra­domsz­kát négy évre szóló el­til­tás­sal súj­tot­ták. Nem akart min­tát adni egy dop­ping­vizs­gá­lat al­kal­má­val.

Ra­domsz­kát négy évre szóló el­til­tás­sal súj­tot­ták. Nem akart min­tát adni egy dop­ping­vizs­gá­lat al­kal­má­val.

Utolérte az elnököt a szexbotrány: lebuktak a prostizó sportolók

Szexbotrány: lebuktak a prostizó sportolók

Egy­éves el­til­tást ka­pott négy japán ko­sa­ras. Sem­mi­lyen hi­va­ta­los sport­ági ese­mé­nyen nem ve­het­nek részt.

Egy­éves el­til­tást ka­pott négy japán ko­sár­lab­dázó. Sem­mi­lyen hi­va­ta­los sport­ági ese­mé­nyen nem ve­het­nek részt.

Itt a végleges ítélet, eltiltották a magyar olimpiai bajnokot

Itt a végleges ítélet, eltiltották a magyar olimpiai bajnokot

Jövő nyá­ron már újra ver­se­nyez­het.

Jövő nyá­ron már újra ver­se­nyez­het. El­fo­gadja a dön­tést Pars Krisz­tián, nem lett rosszabb a hely­zete a 36 éves spor­to­ló­nak.

Ronaldónak minden szabad? Nem érti a bírót a sztáredző

Ronaldónak minden szabad? Nem érti a bírót a sztáredző

Há­bo­rog­nak az irá­niak.

Há­bo­rog­nak az irá­niak, mi­u­tán Cris­ti­ano Ro­naldo csu­pán sárga lapot ka­pott egy kö­nyök­lős eset után a sors­döntő mér­kő­zé­sen.

Botrányos fotó, ez buktatta le az olimpiák hősét

Botrányos fotó, ez buktatta le az olimpiák hősét

Így rob­bant a dop­ping­bomba. Nem ez a hat­szo­ros öt­ka­ri­kás baj­nok első vi­lágra szóló bal­héja.

Így rob­bant a dop­ping­bomba. Nagy bu­ta­sá­got csi­nált az ame­ri­kai sztár. Nem ez a hat­szo­ros öt­ka­ri­kás baj­nok első vi­lágra szóló bal­héja.

Nagy bajban a portugálok! Eltiltják Ronaldót?

Nagy bajban a portugálok! Eltiltják Ronaldót?

Könnyen lehet, hogy utó­lag kap bün­te­tést Cris­ti­ano Ro­naldo, aki a Por­tu­gá­lia-Irán mér­kő­zé­sen kö­nyö­költ.

Könnyen lehet, hogy utó­lag kap bün­te­tést Cris­ti­ano Ro­naldo, aki a Por­tu­gá­lia-Irán mér­kő­zé­sen kö­nyö­költ.

Visszatért a magyar válogatottba a botrányhős sportoló

Visszatért a magyar válogatottba a botrányhős sportoló

Már ké­szül­het az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

34 hó­na­pos el­til­tás után tért vissza Dudás Mik­lós. Most már ké­szül­het az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Magára hagyták, de az olimpiáért küzd Pars Krisztián

Magára hagyták, de az olimpiáért küzd Pars Krisztián

Ké­szül a 2020-as to­kiói olim­pi­ára.

Olim­piai baj­nok ka­la­pács­ve­tőnk, Pars Krisz­tián nem adja fel, el­til­tása el­le­nére ugyan­úgy ké­szül a 2020-as to­kiói öt­ka­ri­kás já­té­kokra.

Tovább gyűrűzik a botrány, kitiltották saját otthonából a sztáranyukát

Tovább gyűrűzik a botrány, kitiltották saját otthonából a sztáranyukát

Az egy­kori Spice Girl és volt férje a válás óta sem tud meg­egyezni.

Az egy­kori Spice Girl és volt férje a válás óta sem tud sem­mi­ben meg­egyezni, fo­lya­ma­to­san pe­res­ked­nek egy­más ellen.

Ilyen szerrel bukott meg Pars Krisztián

Ilyen szerrel bukott meg Pars Krisztián

Dop­ping­vét­ség miatt 2019 jú­li­u­sáig min­den­nemű sport­te­vé­keny­ség­től el­til­tot­ták az olim­piai baj­nok ka­la­pács­vető Pars Krisz­ti­ánt.

Dop­ping­vét­ség miatt 2019 jú­li­u­sáig min­den­nemű sport­te­vé­keny­ség­től el­til­tot­ták az olim­piai baj­nok ka­la­pács­vető Pars Krisz­ti­ánt.

Pisztollyal rontott a pályára, csúnyán meglakolt

Pisztollyal rontott a pályára, csúnyán meglakolt

Ivan Szav­vi­disz, a görög PAOK Sza­lo­niki lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak el­nöke ke­mé­nyen ráfi­ze­tett a tet­tére.

Ivan Szav­vi­disz, a görög PAOK Sza­lo­niki lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak el­nöke ke­mé­nyen ráfi­ze­tett a tet­tére.

Meghan Markle kiborult: megszabják neki, hogyan kell viselkednie

Meghan Markle kiborult: máris megszabják neki, hogyan kell viselkednie

Harry her­ceg jö­ven­dő­be­lije ki­bo­rult, ami­ért már nem fa­ce­boo­koz­hat töb­bet.

Angliában lehet, nálunk miért nem? Örökös kitiltást a focihuligánoknak!

Angliában lehet, nálunk miért nem? Örökös kitiltást a focihuligánoknak!

Mi vár­hat a Fradi-tábor véres le­szá­mo­lá­sá­nak fő­sze­rep­lő­ire? A bün­te­tő­el­já­rás egy dolog, de a sta­di­o­nokba vissza­tér­het­nek?

Három éves eltiltásra büntette a szövetség Hornyák Viktort

Három éves eltiltásra büntette a szövetség Hornyák Viktort

A rend­kí­vüli köz­gyű­lés után foly­ta­tó­dik az úszó­há­ború.

A rend­kí­vüli köz­gyű­lés után foly­ta­tó­dik az úszó­há­ború.

Durva ítélet, nagyon ráfázott Cristiano Ronaldo

Durva ítélet, nagyon ráfázott Cristiano Ronaldo

Erre aztán senki sem szá­mí­tott.

Erre aztán senki sem szá­mí­tott. A Real Mad­rid ki­ál­lí­tott csil­laga játék he­lyett hosszú ideig gon­dol­kod­hat az el­kö­ve­tett bu­ta­sá­gain.

Nincs kegyelem, ezt üzenték Magyarországnak a portugálok

Nincs kegyelem, ezt üzenték Magyarországnak a portugálok

Pris­kin Tamás sza­bály­ta­lan­ko­dása újabb for­du­la­tot ho­zott.

Pris­kin Tamás sza­bály­ta­lan­ko­dása újabb for­du­la­tot ho­zott.

A megélhetés a tét: Eltilthatják a szerepléstől Vastag Tamást

A megélhetés a tét: Eltilthatják a szerepléstől Vastag Tamást

Hiába a te­­het­­ség és a szín­­pa­­don töl­­tött évek, félt­­heti a mun­­ká­­ját, aki­­nek nincs pa­­pírja.

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

Most érkezett, új edző a magyar fociválogatottnál

Most érkezett, új edző a magyar fociválogatottnál

Fo­cis­tá­ink a vi­lág­baj­nok­sá­gért ját­sza­nak. A fran­ciák ellen alap­em­be­rek nem sze­re­pel­het­nek, s Szé­lesi Zol­tán sem ülhet le a kis­padra.