CÍMKE: 'elsüllyedt hajó'

Döbbenetes, ez derült ki a Viking Sigyn ukrán kapitányáról

Döbbenetes, ez derült ki a Viking Sigyn ukrán kapitányáról

Az elő­zési sza­bá­lyok meg­sze­gése okoz­hatta a Hab­le­ány tra­gé­di­á­ját május 29-én este 9 óra 5 perc­kor.

Meglepő dolog derült ki a hős dunai búvárokról

Meglepő dolog derült ki a hős dunai búvárokról

Egy holt­tes­tet át­ölelve a Duna fe­ne­kén kel­lett meg­pi­hen­nie az egyik ma­gyar bú­vár­nak.

Megrázó részletek, ez derült ki a Hableány kapitányáról

Megrázó részletek, ez derült ki a Hableány kapitányáról

Ro­ko­nai és ba­rá­tai még most sem esz­mél­tek fel a ször­nyű tör­tén­tek­ből. Meg­szó­lalt egy gye­rek­kori barát.

Ro­ko­nai még most sem esz­mél­tek fel a ször­nyű tör­tén­tek­ből. Meg­szó­lalt egy gye­rek­kori barát.

Rejtélyes szürke kamion jelent meg a Margitszigeten a tragédia után

Rejtélyes szürke kamion jelent meg a Margitszigeten a tragédia után

Le­zár­ták a Mar­git­szi­ge­ten a Mar­git híd fe­lőli be­já­ró­nál lévő busz­for­du­lót. Meg­je­lent egy rej­té­lyes szürke ka­mion is nem­rég.

Dunai tragédia: azonosították az áldozatokat

Dunai tragédia: azonosították az áldozatokat

Gál Kris­tóf, az Or­szá­gos Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság szó­vi­vője je­len­tette be a fej­le­ményt.

Gál Kris­tóf, az Or­szá­gos Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság szó­vi­vője je­len­tette be a tra­gé­di­á­val kap­cso­la­tos fej­le­ményt.

Újabb drámai videó került elő a Hableány tragédiájáról

Újabb drámai videó került elő a Hableány tragédiájáról

Újabb vi­deón a ka­taszt­rófa.

A Sze­mély­ha­jó­sok Szö­vet­sége újabb vi­deót tett közzé az egyik vi­de­ó­meg­osz­tón a szer­dai tra­gé­di­á­ról, amely­ben el­süllyedt a Hab­le­ány.

Kegyetlen sors: utolsó pillanatban csatlakozott a Hableány utasaihoz az egyetemista

Kegyetlen sors: utolsó pillanatban csatlakozott a Hableány utasaihoz az egyetemista

Csu­pán 7 ember élte túl a szer­dai tra­gé­diát, ami a Hab­le­ány sé­ta­ha­jó­val tör­tént. Az uta­sok kö­zött vol­tak fi­a­ta­lok és idő­sek egy­aránt, de min­den részt­vevő csa­lád­já­nak tra­gi­kussá vált az eu­ró­pai uta­zás.

Ezekben a pillanatokban dől el a Viking Sigyn kapitányának sorsa

Ezekben a pillanatokban dől el a Viking Sigyn kapitányának sorsa

Ha­ma­ro­san el­dől­het, hogy le­tar­tóz­tat­ják-e a Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyát.

Ha­ma­ro­san el­dől­het, hogy le­tar­tóz­tat­ják-e szer­dai bal­ese­tet okozó Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyát.

Megtalálták a Dunába süllyedt hajót

Megtalálták a Dunába süllyedt hajót

Meg­ta­lál­ták a szerda esti dunai ha­jó­bal­eset­ben el­süllyedt hajó ron­csát.

Meg­ta­lál­ták a szerda esti dunai ha­jó­bal­eset­ben el­süllyedt hajó ron­csát - ér­te­sült az M1 ak­tu­á­lis csa­torna.

Rutinszerű hajós városnézés közben történt a baleset

Rutinszerű hajós városnézés közben történt a baleset

Ru­tin­szerű hajós vá­ros­né­zés köz­ben tör­tént a bal­eset, mely­nek kö­vet­kez­té­ben el­süllyedt a Hab­le­ány el­ne­ve­zésű sé­ta­hajó.

Most érkezett: íme az első fotó a Duna mélyén fekvő hajóroncsról

Most érkezett: íme az első fotó a Duna mélyén fekvő hajóroncsról

A hírek sze­rint az el­süllyedt ha­jóra az ol­da­lára dőlve ta­lál­tak rá a Du­ná­ban.

A hírek sze­rint az el­süllyedt ha­jóra az ol­da­lára dőlve ta­lál­tak rá a Du­ná­ban.

Vízi tragédia Budapesten: Elsődleges az emberélet mentése

Vízi tragédia Budapesten: Elsődleges az emberélet mentése

El­ké­pesztő erők­kel zaj­lik a men­tés a Hab­le­ány nevű hajó el­süllye­dése után. 16 em­bert még ke­res­nek.

Elhűltek a kutatók attól, ami a Fekete-tenger mélyéről előkerült

Elhűltek a kutatók attól, ami a Fekete-tenger mélyéről előkerült

A fel­fe­de­zésre két­ezer mé­te­res mély­ség­ben, a ten­ger fe­ne­kén, oxi­gén­hi­á­nyos víz­ben buk­kan­tak rá.

Ezer éves kínai kincses hajóra bukkantak!

Ezer éves kínai kincses hajóra bukkantak!

Több mint 14 ezer re­lik­viát hoz­tak fel­színre. Por­ce­lánt, arany­tár­gya­kat...

Több mint 14 ezer re­lik­viát ta­lál­tak abban az ezer éves kínai ha­jó­roncs­ban, ame­lyet a Dél­kí­nai-ten­ger­ben fe­dez­tek fel 30 méter mé­lyen...