CÍMKE: 'élő adás'

Undorító dolgot rögzített a kamera élő adásban, egész Amerika látta

Undorító dolgot rögzített a kamera élő adásban

Senki nem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre a hát­tér­ben zajló ese­mé­nyek miatt.

Senki nem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre a hát­tér­ben zajló ese­mé­nyek miatt. Ilyet na­gyon rit­kán látni a té­vé­ben.

Ez prosztóság: Sebestyén Balázs durván kiakadt Curtisre

Ez prosztóság: Sebestyén Balázs durván kiakadt Curtisre

Kü­lö­nös dolog tör­tént a Rádió 1 szerda reg­geli adá­sá­ban.

Kü­lö­nös dolog tör­tént a Rádió 1 szerda reg­geli adá­sá­ban.

Öt év után tér vissza a magyar műsor színpadára a blueskirály

Öt év után tér vissza a magyar műsor színpadára a blueskirály

A "leg­fe­ke­tébb hangú fehér éne­kes" szó­ra­koz­tatja majd a né­ző­ket.

A "leg­fe­ke­tébb hangú fehér éne­kes" szó­ra­koz­tatja majd a né­ző­ket.

Elképesztő, mit művelt élő adásban a kamuklinikát működtető RTL-sztár

Elképesztő, mit művelt élő adásban a kamuklinikát működtető RTL-sztár

Nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a Ri­post hét­fői le­lep­lező cikke, amely­ben arról ír­tunk, az RTL volt sztárja, Ko­ho­lák Alexa és férje mi­lyen mód­sze­rek­kel pró­bál­nak pénzt ki­szedni az em­be­rek­ből azzal hi­te­getve, hogy ké­pe­sek - havi fi­xért - gyó­gyí­tani a rákot és a cu­kor­be­teg­sé­get. A téma kap­csán a Music FM Ön­in­dító című reg­geli rá­dió­mű­so­rá­ban kér­ték szá­mon a hí­res­sé­get, miért is gon­dolja úgy, hogy van joga árulni a cso­dát.

Élő adás Párizsból, a mai tüntetésekről!

Élő adás Párizsból, a mai tüntetésekről!

A város több pont­ján meg­je­len­tek a négy­ke­rék-meg­haj­tású, 13 ton­nás pán­cél­au­tók is, ame­lyek egy­szerre 13 csend­őrt tud­nak szál­lí­tani.

A város több pont­ján meg­je­len­tek a négy­ke­rék-meg­haj­tású, 13 ton­nás pán­cél­au­tók is, ame­lyek egy­szerre 13 csend­őrt tud­nak szál­lí­tani.

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Egy barna hajú hölggyel be­szél­ge­tett.

A nép­szerű szí­nész hét­ről hétre a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban ér­té­keli a pro­duk­ci­ó­kat. A leg­utóbbi adásra egy ti­tok­za­tos hölgy is el­kí­sérte őt.

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

A Mokka szer­dai adá­sá­ban csak úgy forr­tak az in­du­la­tok Pin­tér Tibor és 23 évvel fi­a­ta­labb sze­relme kö­zött.

Hatalmas bajba kerülhet ma 12 órakor Mark Zuckerberg!

Hatalmas bajba kerülhet ma 12 órakor Mark Zuckerberg!

Az élő köz­ve­tí­tés­ből min­den ki­de­rül.

Élő köz­ve­tí­tés­ben bab­rál­hat ki vele az egyik leg­is­mer­tebb eti­kus ha­cker a Fa­ce­boo­kon.

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

A hí­res­ség a tűz­zel ját­szott a TV2 stú­di­ó­já­ban, mi­köz­ben fe­le­sége, Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

Élő adásban sírta el magát lánya miatt a magyar színésznő

Élő adásban sírta el magát lánya szívből jövő sorai miatt a népszerű magyar színésznő

Egy ti­tok­za­tos üze­ne­tet ka­pott a gyer­me­ké­től. Nyer­tes Zsu­zsa nem bírta könnyek nél­kül vé­gig­ol­vasni.

Egy ti­tok­za­tos üze­ne­tet ka­pott a gyer­me­ké­től Nyer­tes Zsu­zsa. Azt gon­dolta, képes lesz könnyek nél­kül vé­gig­ol­vasni az ér­zel­mes val­lo­mást tar­tal­mazó le­ve­let, de té­ve­dett.

Élő adásban jelentette be: súlyos betegségben szenved a magyar sztár

Élő adásban jelentette be: súlyos betegségben szenved a magyar sztár

Gon­dok van­nak az egész­ség­ügyi ál­la­po­tá­val.

Terry Black nyíl­tan be­szélt az egész­ség­ügyi prob­lé­má­já­ról.

Élő adásban zokogott Kozso

Élő adásban zokogott Kozso: szomorú vallomást tett

Élete leg­bor­zal­ma­sabb idő­sza­ká­ról be­szélt a Mokka pén­teki adá­sá­ban.

Élete leg­bor­zal­ma­sabb idő­sza­ká­ról be­szélt a Mokka pén­teki adá­sá­ban.

Kőkemény kritikát kapott Bochkor Gábor, nem hagyta szó nélkül

Kőkemény kritikát kapott Bochkor Gábor, nem hagyta szó nélkül

Ala­po­san fel­bő­szí­tet­ték a rá­di­óst.

Ala­po­san fel­bő­szí­tet­ték a Music FM le­gen­dás mű­sor­ve­ze­tő­jét. Az ügy­in­té­zés volt a téma az adás­ban.

Durva dologgal vádolták meg Bochkor Gábort, mindent tagad

Durva dologgal vádolták meg Bochkor Gábort, mindent tagad

Töb­bek közt a szám­misz­tika volt a téma a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban hétfő reg­gel.

Töb­bek közt a szám­misz­tika volt a téma a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban hétfő reg­gel.

Huszonöt év után, élő adásban kérte meg párja kezét a magyar sztár

Huszonöt év után, élő adásban kérte meg párja kezét a magyar sztár

Ki gon­dolná, hogy Gaj­dos Tamás va­sár­nap be­töl­tötte a hat­va­na­dik élet­évét.

Élő adásban volt a riporter, amikor elkezdtek mögötte lövöldözni! - videó

Élő adásban volt a riporter, amikor elkezdtek mögötte lövöldözni! - videó

Egy flo­ri­dai hely­színi be­je­lent­ke­zés során tör­tént az in­ci­dens, sze­ren­csére nem sé­rült meg a stáb.

Döbbenet élő adásban, szív alakú mellbimbót villantott a vendég

Döbbenet élő adásban, szív alakú mellbimbót villantott a vendég

Rá­adá­sul egy reg­geli mű­sor­ban mu­tatta meg a mé­reg­drága plasz­ti­kai be­avat­ko­zás bi­zarr ered­mé­nyét.

Rá­adá­sul egy reg­geli mű­sor­ban mu­tatta meg a mé­reg­drága plasz­ti­kai be­avat­ko­zás bi­zarr ered­mé­nyét.

Veszélyben az élő adás: nincs jól Rózsa György

Veszélyben az élő adás: nincs jól Rózsa György

A 70 éves mű­sor­ve­zető és Cso­bot Adél a TV2 ka­me­rá­já­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről. Vajon vál­lal­ják a fel­lé­pést?

A 70 éves mű­sor­ve­zető és Cso­bot Adél a TV2 ka­me­rá­já­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről. Vajon vál­lal­ják a fel­lé­pést?

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

UFO-in­vá­zió Ame­ri­ká­ban!

A na­pok­ban döb­ben­ten me­red­tek az égre a korán kelők az ame­ri­kai Mil­wa­u­kee vá­ro­sá­ban.

Élő adásban vallotta be: nincs jól Sütő Enikő

Élő adásban vallotta be: nincs jól Sütő Enikő

A Mok­ká­ban be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Az egy­kori mo­dell a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­i­nek be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Hatalmas baki az élő hírműsor adásában! Felrobbant a net a videótól!

Hatalmas baki az élő hírműsor adásában! Felrobbant a net a videótól!

Vé­let­le­nül rossz mo­ni­tort kap­csolt be a tech­ni­kus.

Vé­let­le­nül rossz mo­ni­tort kap­csolt a hát­térbe a tech­ni­kus, ami­ről a mű­sor­ve­zető mit se tu­dott.

Könnyeivel küszködött élő adásban Ábel Anita

Könnyeivel küszködött élő adásban Ábel Anita

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi egyik zsű­ri­tag­ját le­vet­ték a lá­bá­ról szív­ből meg­ha­tó­dott. A fan­tasz­ti­kus pro­duk­ció végén állva tap­solt a dön­tős pá­ros­nak.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi egyik zsű­ri­tag­ját le­vet­ték a lá­bá­ról, szív­ből meg­ha­tó­dott. A fan­tasz­ti­kus pro­duk­ció végén állva tap­solt a dön­tős pá­ros­nak.

Botrány, élő adásban balhézott össze a két magyar híresség!

Botrány, élő adásban balhézott össze a két magyar híresség!

Mi­csoda szó­pár­baj!

Ennél jobb hír­ve­rést nem is kap­ha­tott volna a ha­ma­ro­san mo­zikba ke­rülő film. Ér­de­mes fi­gyelni a stú­di­ó­ban he­lyet fog­laló mű­sor­ve­ze­tő­társ re­ak­ci­óit is!

Élő adásban szólt be leendő apósának Csobot Adél

Élő adásban szólt be leendő apósának Csobot Adél

Vajon mit szól hozzá Bence?

A nép­szerű éne­kesnő te­le­fo­non ke­resz­tül pi­rí­tott rá Is­te­nes Bence édes­ap­jára, Is­te­nes Lász­lóra a Mokka stú­di­ó­já­ban. Vajon mit szól Adél sze­relme?

Aggasztó, belefogyott a gyászba Nótár Mary

Aggasztó, belefogyott a gyászba Nótár Mary

Az éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi va­sár­nap esti élő adá­sá­ban kap­tuk len­cse­végre! Ez­út­tal Nótár Mary nem állt szín­padra, a pó­dium mel­lől szur­kolt a du­ett­part­ne­ré­nek.

Az éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi va­sár­nap esti élő adá­sá­ban kap­tuk len­cse­végre! Ez­út­tal Nótár Mary nem állt szín­padra, a pó­dium mel­lől szur­kolt a du­ett­part­ne­ré­nek.

Megható, élő adásban sírta el magát Stohl András

Megható, élő adásban sírta el magát Stohl András

A nép­szerű szí­nész Ki­rály Vik­tor elő­adá­sá­tól ér­zé­ke­nyült el.

A nép­szerű szí­nész Ki­rály Vik­tor elő­adá­sá­tól ér­zé­ke­nyült el.

Stohl András kikészült az élő adásban, rögtön szakemberhez fordult

Stohl András kikészült az élő adásban, azonnal szakemberhez fordult

Buci egy­sze­rűen nem tudja, hogy vál­toz­tassa meg az évek alatt róla ki­ala­kult képet.

Buci egy­sze­rűen nem tudja, hogy vál­toz­tassa meg a róla ki­ala­kult képet.

Kínos jelenet: Élő adásban alázták Katalin hercegnét

Kínos jelenet: Élő adásban alázták Katalin hercegnét

Nem hit­tek a fü­lük­nek a nézők!

Nem hit­tek a fü­lük­nek a nagy múltú csa­torna nézői!

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

El­hagyta a zsűri asz­ta­lát.

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

Ilyet is rég láttunk élő adásban: Összeverekedtek a politikusok!

Ilyet is rég láttunk élő adásban: Összeverekedtek a politikusok!

A sza­vak ereje nem volt elég, a vita he­vé­ben mind­két ko­szo­vói dön­tés­ho­zó­nál el­sza­kadt a cérna.

Megint élő adásban alázott Bochkor Gábor

Megint élő adásban alázott Bochkor Gábor

Kol­lé­gá­juk, Valkó Esz­ter 67 éves édes­any­ján, Mag­din "vic­ce­lőd­tek".

Kol­lé­gá­juk, Valkó Esz­ter 67 éves édes­any­ján, Mag­din "vic­ce­lőd­tek".

Élő adásban sírta el magát Gór Nagy Mária

Élő adásban sírta el magát Gór Nagy Mária

Nem tudta kont­rol­lálni magát, és tel­je­sen el­ér­zé­ke­nyült a Mokka élő adá­sá­ban a fris­sen há­za­so­dott ma­gyar szí­nésznő.

Nem tudta kont­rol­lálni magát, tel­je­sen el­ér­zé­ke­nyült a Mokka élő adá­sá­ban a fris­sen há­za­so­dott ma­gyar szí­nésznő.

Kínos, élő adásban fagyott le Stohl András

Kínos, élő adásban fagyott le Stohl András

Szó­hoz sem ju­tott.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja szó­hoz sem ju­tott az egyik pro­duk­ció után.

Élő adásban késelte meg kollégáját az énekesnő

Élő adásban késelte meg kollégáját az énekesnő

Ilyes­mire még nem volt példa.

Az ame­ri­kai té­vé­tör­té­ne­lem­ben sok min­den elő­for­dult már, de ilyes­mire még nem volt példa.

Hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Élő adásban jósolták meg, hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Mádai Vi­vien alig pár napja csat­la­ko­zott a leg­né­zet­tebb reg­geli mű­sor­hoz a Mok­ká­hoz.

Mádai Vi­vien alig pár napja csat­la­ko­zott a leg­né­zet­tebb reg­geli mű­sor­hoz a Mok­ká­hoz. Máris olyan szi­tu­á­ci­óba ke­rült, hogy ma­gán­éle­té­ről jó­sol­tak neki.

Így kérte meg Kasza Tibi élő adásban szerelme kezét- VIDEÓ

Így kérte meg Kasza Tibi élő adásban szerelme kezét- VIDEÓ

Négy éve alkot egy párt a Nagy Duett zsű­ri­tagja és sze­relme, Darai Andi, vagyis Man­ker.

Négy éve alkot egy párt a Nagy Duett zsű­ri­tagja és sze­relme, Darai Andi, vagyis Man­ker.

Vadító: így csókolta meg Király Viktor a TV2 fiatal bombázóját

Vadító: így csókolta meg Király Viktor a TV2 fiatal bombázóját

Újabb iz­gal­mas lát­vány.

Újabb iz­gal­mas lát­vány­nak le­het­tünk szem­ta­núi a TV2 te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak élő adá­sán.

Ezért nem jó ötlet stúdióba cipelni egy aligátort

Ezért nem jó ötlet stúdióba cipelni egy aligátort

Ezt már a ri­por­ter is tudja.

A mű­sor­ve­zető élő adás­ban tudta meg, hogy egyes ali­gá­to­rok nem iga­zán sze­ret­nek sze­re­pelni - és aka­ra­tuk­nak ér­vényt is sze­rez­nek, ha kell.

Majka kitálalt Pápai Jociról

Majka kitálalt Pápai Jociról

A Dal 2017 nyer­tese fe­le­sé­gé­vel együtt ját­szott Maj­ká­nál. Az 50 mil­liós játszma csü­tör­töki adá­sá­ban a Pápai csa­lád­nak is meg volt a le­he­tő­sége arra, hogy el­vi­gye a fő­nye­re­ményt.

A Dal 2017 nyer­tese fe­le­sé­gé­vel együtt ját­szott Maj­ká­nál.

Hihetetlen: élő adásban ölték meg a bankrablót! - Videó

Hihetetlen: élő adásban ölték meg a bankrablót! - Videó

A hosszan tartó au­tós­ül­dö­zést végig élő­ben köz­ve­tí­tette a te­le­ví­ziós tár­sa­ság he­li­kop­tere...

A hosszan tartó au­tós­ül­dö­zést végig élő­ben köz­ve­tí­tette a te­le­ví­ziós tár­sa­ság he­li­kop­tere...

Élőben közvetítette, ahogy mellé csap a villám

Élőben közvetítette, ahogy mellé csap a villám

Nem sok mú­lott az élete.

Egy ari­zo­nai férfi a vihar kö­ze­pén ment ki a sza­badba vi­de­ózni, ér­de­ke­sebb lett a fel­vé­tel, mint sze­rette volna.

Minden idők legnagyobb bugyivillantása - élő adásban!

Minden idők legnagyobb bugyivillantása - élő adásban!

Egyet­len moz­du­lat­tal fedte fel magát a fél világ előtt. És mi­lyen profin re­a­gálta le!

Ennél kínosabb sem történt még élő adásban időjóssal!

Ennél kínosabb sem történt még élő adásban időjóssal!

A BBC me­te­o­ro­ló­gusa nem bírta tür­tőz­tetni magát, és hosszú má­sod­per­ce­ken ke­resz­tül kép­te­len volt össze­szedni magát.

A BBC me­te­o­ro­ló­gusa nem bírta tür­tőz­tetni magát, és hosszú má­sod­per­ce­ken ke­resz­tül kép­te­len volt össze­szedni magát.

Élő adásban öltöztették fel a túl szexi időjóst

Élő adásban öltöztették fel a túl szexi időjóst

Ilyet még nem lát­tál! Az érin­tett sem.

Ilyet még nem lát­tál! Egy ame­ri­kai té­vé­tár­sa­ság szer­kesz­tői úgy dön­töt­tek, azon­nal re­a­gál­nak a néző pa­na­szokra.

Itt a videó! - Demcsákot megcsípte egy darázs élő adásban!

Itt a videó! - Demcsákot megcsípte egy darázs élő adásban!

Még sze­ren­cse, hogy a mű­sor­ve­zető nem al­ler­giás a ro­var­csí­pésre, kü­lön­ben na­gyobb baj is tör­tén­he­tett volna!

Elárulta! - Ezért fuldoklott élő adásban Demcsák Zsuzsa!

Elárulta! - Ezért fuldoklott élő adásban Demcsák Zsuzsa!

El­mondta, mi a roham ki­váltó oka.

A Mokka sze­rel­mes mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel még soha nem for­dult elő ilyen kínos hely­zet a ka­me­rák előtt.