CÍMKE: 'elnök'

Még Angela Merkelnél is több pénzt kaphat az EB új elnöke

Még Angela Merkelnél is több pénzt kaphat az EB új elnöke

Jú­lius 16-án derül ki, hogy az Eu­ró­pai Par­la­ment rá­bó­lint-e Ur­sula von der Leyen ki­ne­ve­zé­sére.

Egy igazi csodanő kerülhet az Európai Unió legfontosabb pozíciójába

Egy igazi csodanő kerülhet az Európai Unió legfontosabb pozíciójába

Wun­der­frau, vagyis cso­danő. Sokan csak így em­le­ge­tik a saj­tó­ban Ur­sula von der Leyent.

Hihetetlen: a pánikoló tömegben mentett életet az elnök

Hihetetlen: a pánikoló tömegben mentett életet az elnök

Fred­erico Va­ran­das gyors se­gít­sé­get nyúj­tott egy szur­ko­ló­nak, majd a men­tő­sö­ket is meg­várta.

Fred­erico Va­ran­das gyors se­gít­sé­get nyúj­tott egy szur­ko­ló­nak, majd a men­tő­sö­ket is meg­várta.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az USA egykori elnöke

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az USA egykori elnöke

Kór­ház­ban ápol­ták a po­li­ti­kust, 93 éves volt.

Kór­ház­ban ápol­ták a po­li­ti­kust, 93 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről egy­előre nem adott bő­vebb tá­jé­koz­ta­tást az ame­ri­kai sajtó.

Erdei Zsolt reagált a támadásokra, ezt üzeni a bokszolóknak

Erdei Zsolt reagált a támadásokra, ezt üzeni a bokszolóknak

A vi­lág­baj­nok spor­toló meg­mondta, mi kell ahhoz, hogy min­den rend­ben le­gyen a szö­vet­ség­ben.

Balhé az Élysée-palotában: a falat is verte Macron felesége

Balhé az Élysée-palotában: a falat is verte az elnök felesége

Fo­lya­ma­tos bot­rá­nyai miatt egyre nép­sze­rűt­le­nebb a fran­cia elnök.A fran­cia first lady több­ször is ki­osz­totta az urát.

Fo­lya­ma­tos bot­rá­nyai miatt a fran­cia first lady több­ször is ki­osz­totta az urát.

Gulyást kapna Dzsudzsák Balázs, de a céges kocsival mi lesz?

Gulyást kapna Dzsudzsák Balázs, de a céges kocsival mi lesz?

Na­gyon vár­ják a fo­cis­tát Sik­ló­son.

A Ther­­mal Spa Sik­­lós FC el­nöke még napi egy masszázst is fel­aján­lott a ma­gyar sztár­nak.

Utolérte az elnököt a szexbotrány: lebuktak a prostizó sportolók

Utolérte az elnököt a szexbotrány: lebuktak a prostizó sportolók

Könnye­dén be­azo­no­sí­tot­ták őket.

Egy­éves el­til­tást ka­pott négy japán ko­sár­lab­dázó. Sem­mi­lyen hi­va­ta­los sport­ági ese­mé­nyen nem ve­het­nek részt.

Óriási változás jöhet a Real Madridnál, már az elnök is megszólalt

Óriási változás jöhet a Real Madridnál, már az elnök is megszólalt

Ra­fael Na­dalt sze­retné látni az el­nöki szék­ben Flo­ren­tino Pérez. A spa­nyol te­ni­szező nagy ra­jon­gója a sztár­csa­pat­nak.

Ra­fael Na­dalt sze­retné látni az el­nöki szék­ben Flo­ren­tino Pérez. A spa­nyol te­ni­szező nagy ra­jon­gója a sztár­csa­pat­nak.

Sok ember szemét szúrja a francia elnök életvitele

Sok ember szemét szúrja a francia elnök életvitele

Vizet pré­di­kál, de bort iszik?

Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia elnök nép­sze­rű­sége még sosem volt ennyire ala­csony. Ebben az is közre játsz­hat, hogy sokak sze­rint túl sokat költ...

Meglepő kijelentés, halált kért magára az elnök

Meglepő kijelentés, halált kért magára az elnök

"Lő­je­tek agyon, ha dik­tá­torrá vál­nék!"

"Lő­je­tek agyon, ha dik­tá­torrá vál­nék!" - uta­sí­totta Du­terte a biz­ton­sá­gi­a­kat. Azt ál­lítja, be­je­len­té­sét nem vicc­nek szánta.

Maradona nem áll le, megint nagyot alakított

Maradona nem áll le, megint nagyot alakított

A lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után új po­zí­ci­ó­ban vál­lal mun­kát Diego Ma­ra­dona, akire rá­bíz­tak egy klu­bot.

A lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után új po­zí­ci­ó­ban vál­lal mun­kát Diego Ma­ra­dona, akire rá­bíz­tak egy klu­bot.

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták régi, ra­di­ká­lis egri alap­szer­ve­ze­tü­ket. Vá­la­szul az egri ve­ze­tők a párt­ból is ki­lép­tek.

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták régi, ra­di­ká­lis egri alap­szer­ve­ze­tü­ket. Vá­la­szul az egri ve­ze­tők a párt­ból is ki­lép­tek.

Mekkora a baj? Trump mindenkinek megmutatná a leleteit

Mekkora a baj? Trump mindenkinek megmutatná a leleteit

Trump az or­vosi le­le­te­i­vel üzenne a kri­ti­ku­sa­i­nak. Sokak sze­rint ugyanis az elnök egész­sége meg­rom­lott.

Do­nald Trump a leg­fris­sebb or­vosi le­le­te­i­vel üzenne a kri­ti­ku­sa­i­nak.

Shane Tusup káromkodós botránya, reagált az elnök

Shane Tusup káromkodós botránya, reagált az elnök

Az ügy­nek lesz foly­ta­tása.

A ba­ja­iak nem értik, miért vet­kő­zött ki ma­gá­ból Hosszú Ka­tinka edzője. Az ügy­nek lesz foly­ta­tása.

Vesztegetés gyanújával nyomoznak a PSG elnöke után

Vesztegetés gyanújával nyomoznak a Paris Saint-German elnöke után

A svájci ügyész­ség bűn­ügyi el­já­rást in­dí­tott Nasszer a- He­la­ifi, a PSG el­nöke ellen.

Súlyos döntésre jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Súlyos döntésre jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Nagy hord­erejű kér­dés dőlt el.

Nagy hord­erejű kér­dés dőlt el. Olim­piai baj­nok úszó­sztá­runk és edző-férje egy­ér­tel­művé tet­ték a szán­dé­ka­i­kat. Íme, a kö­vet­kez­mény!

Drámai hírt közöltek: Meccs közben elhunyt a magyar sportvezető

Drámai hírt közöltek: Meccs közben elhunyt a magyar sportvezető

Épp ping­pong­meccset ját­szott, ami­kor össze­esett. Nem tud­tak rajta se­gí­teni, most az egész sport­szö­vet­ség gyá­szol.

Ping­pon­go­zott, össze­esett. Nem tud­tak rajta se­gí­teni, most az egész sport­szö­vet­ség gyá­szol.

Mindenkit meglepett az új úszóelnök, így beszélt Hosszú Katinkáról

Mindenkit meglepett az új úszóelnök, így beszélt Hosszú Katinkáról

A va­sár­nap meg­vá­lasz­tott Wla­dár Sán­dor dön­tésre ju­tott a ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban.

Nincs több kérdés, Budapesten döntöttek a szövetség elnökéről

Nincs több kérdés, Budapesten döntöttek a szövetség elnökéről

2007 óta irá­nyítja a szer­ve­ze­tet.

2007 óta irá­nyítja a szer­ve­ze­tet Ma­rius Vizer, akit most új­ra­vá­lasz­tot­tak 2021-ig.

Bienerth Gusztáv reagált a támadásokra

Bienerth Gusztáv reagált a támadásokra

Töb­ben is til­ta­koz­nak az úszó szö­vet­ség el­nö­ké­nek sze­mé­lye ellen. Bi­e­nerth Gusz­táv ked­den re­a­gált a tá­ma­dá­sokra.

Töb­ben is til­ta­koz­nak az úszó szö­vet­ség el­nö­ké­nek sze­mé­lye ellen. Bi­e­nerth Gusz­táv ked­den re­a­gált a tá­ma­dá­sokra.

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú focivezér

Ez meg­ren­geti a fo­ci­vi­lá­got. Sik­kasz­tott a spa­nyol szö­vet­ség el­nöke, egy­ben az UEFA és a FIFA al­el­nöke?

Itt az újabb balhé, ami meg­ren­geti a fut­ball­vi­lá­got. Sik­kasz­tott a spa­nyol szö­vet­ség el­nöke, aki egy­ben az UEFA és a FIFA al­el­nöki poszt­jait is be­tölti?

Orbán beszólt a francia elnöknek

Orbán Viktor beszólt az új francia elnöknek

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sze­rint Mac­ron új fiú, így időre van szük­sége.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sze­rint nem il­lendő egy­ből be­le­rúgni a közép-eu­ró­pai or­szá­gokba. Orbán Vik­tor sze­rint Mac­ron új fiú, időre van szük­sége, hogy ki­is­merje magát.

Schmuck Andor filmszerepet kapott!

Schmuck Andor filmszerepet kapott!

Egy rö­vidfilm­ben mu­tatja meg szí­né­szi ké­pes­sé­geit!

Egy rö­vidfilm­ben mu­tatja meg szí­né­szi ké­pes­sé­geit!

Bienerth Gusztáv ezt üzeni a vb kritikusainak

Bienerth Gusztáv ezt üzeni a vb kritikusainak

Az úszó­el­nök azt sze­retné, ha minél töb­ben szur­kol­ná­nak a ma­gyar csa­pat­nak.

Az úszó­el­nök azt sze­retné, ha minél töb­ben szur­kol­ná­nak a ma­gyar csa­pat­nak. Az ér­mek­kel kap­cso­lat­ban nem sze­retne tip­pelni.

Súlyos vádak, ki támadja az úszóelnököt?

Súlyos vádak, ki támadja az úszóelnököt?

Az el­múlt idő­szak­ban megint bot­rá­nyok­tól han­gos a ma­gyar úszó­sport, pedig mind­járt itt a hazai vb.

Az el­múlt idő­szak­ban megint bot­rá­nyok­tól han­gos a ma­gyar úszó­sport, pedig mind­járt itt a hazai vi­lág­baj­nok­ság.

Újabb hadüzenet, most a dzsúdóelnökbe szálltak bele

Újabb hadüzenet, most a dzsúdóelnökbe szálltak bele

Meg­alázó fel­té­te­le­ket em­le­get.

Há­rom­szo­ros Eu­rópa-baj­nok klasszi­sunk nem tu­dott to­vább csönd­ben ma­radni. Meg­alázó fel­té­te­le­ket em­lí­tett a le­ve­lé­ben.

Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek.

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek, aki Hosszú Ka­tin­ká­ról is me­sélt.

Hadüzenet az elnöktől: hagyják békén az úszóinkat!

Hadüzenet az elnöktől: hagyják békén az úszóinkat!

Me­g­elé­gelte a szö­vet­ség első em­bere, hogy a vá­das­ko­dá­sok miatt a spor­to­lók fi­gyel­mét is el­von­ják a vb-fel­ké­szü­lés­től.

Me­g­elé­gelte a szö­vet­ség első em­bere, hogy a vá­das­ko­dá­sok miatt a spor­to­lók fi­gyel­mét is el­von­ják a vb-fel­ké­szü­lés­től.

Balhé a pólósoknál, Benedek beszólt Kemény Dénesnek

Balhé a pólósoknál, Benedek beszólt Kemény Dénesnek

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak olim­piai arany­ér­met kel­lett volna nyer­nie Ri­ó­ban.

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak olim­piai arany­ér­met kel­lett volna nyer­nie Ri­ó­ban.

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon.

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon. Új­sá­got is szer­kesz­tett amel­lett, hogy a ma­gyar baj­nok­sá­go­kat is szer­vezte.

Kitálalt Kokóval kapcsolatban Erdei

Kitálalt Kokóval kapcsolatban Erdei, tudja, mi vár rá elnökként

Nem ér­dekli, hogy mi volt közte és Csö­tö­nyi Sán­dor kö­zött.

Nem ér­dekli, hogy mi volt Ko­vács Ist­ván és Csö­tö­nyi Sán­dor kö­zött, a lé­nyeg, hogy fej­lő­dési pá­lyára ál­lít­sák a bok­szot. Erdei már most tudja, sok el­len­fele nem lesz kor­rekt.

Szigorúan ellenőrzik Gyárfás Tamás munkáját

Szigorúan ellenőrzik Gyárfás Tamás munkáját

Tel­jes át­vi­lá­gí­tás lesz.

Tel­jes át­vi­lá­gí­tás­sal kezdi mun­ká­ját az úszó­szö­vet­ség új el­nöke. Ha­ma­ro­san vár­ha­tóak az ered­mé­nyek.

Erdei Zsolt megpróbálja a lehetetlent, ez nagy durranás lesz

Erdei Zsolt megpróbálja a lehetetlent, ez nagy durranás lesz

A ma­gyar sport csúcs­ve­ze­tő­jét vált­hatja a ki­váló bok­szoló. Nagy bra­vúr lenne, ha mindez össze­jönne neki.

Újabb magyar sportelnök bukhat meg

Újabb magyar sportelnök bukhat meg

1996 óta tölt be a ve­zető po­zí­ciót.

Az úszás, a kajak-kenu és az öt­tusa után újabb sport­ág­nál me­rült fel, hogy az ak­tu­á­lis el­nök­nek tá­voz­nia kel­lene.

Elnöknek választották Szilágyi Áront

Elnöknek választották Szilágyi Áront

Két­sze­res olim­piai baj­nok kard­ví­vónk ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­nek tartja a ki­ne­ve­zést. Az idei, riói olim­piai arany­érme után nagy si­kert ért el a sport­dip­lo­má­cia te­rü­le­tén is.

Két­sze­res olim­piai baj­nok kard­ví­vónk ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­nek tartja a ki­ne­ve­zést. Nagy si­kert ért el a sport­dip­lo­má­cia te­rü­le­tén is.

Nincs esély arra, hogy Gyárfás maradjon az elnök

Nincs esély arra, hogy Gyárfás maradjon az elnök

Erről az ál­lam­tit­kár be­szélt.

Erről az ál­lam­tit­kár be­szélt, aki egy­ér­tel­művé tette, hogy ő maga nem vál­lalná a je­lö­lést a MÚSZ ve­zető tisz­tére.

Hosszú Katinka hazatért, és reagált az elnökváltásra

Hosszú Katinka hazatért, és reagált az elnökváltásra

Hiába a sze­kér­de­rék­nyi vb-arany.

Hiába a sze­kér­de­rék­nyi vb-arany­érme, más té­má­ról is be­szél­nie kel­lett. Egye­lőre ez a hely­zet az úszó­há­ború front­ján.

Cseh szerint Gyárfás lemondása nem old meg semmit

Cseh szerint Gyárfás lemondása nem old meg semmit

Szá­mára az lenne meg­nyug­tató, ha le tud­ná­nak ülni az úszó­tár­sak­kal meg­be­szélni min­dent.

Szá­mára az lenne meg­nyug­tató, ha le tud­ná­nak ülni az úszó­tár­sak­kal meg­be­szélni min­dent. Meg­le­pő­dött az elnök le­mon­dá­sán.

Itt a kiút Gyárfás Tamás számára

Itt a kiút Gyárfás Tamás számára

Ki­de­rült, ki lehet a le­mon­dott úszó­el­nök utódja. Gyár­fás szá­mára is marad ten­ni­való. Szük­ség van az év­ti­ze­dek alatt össze­gyűj­tött ta­pasz­ta­la­tára.

Ki­de­rült, ki lehet a le­mon­dott úszó­el­nök utódja. Gyár­fás szá­mára is marad ten­ni­való. Szük­ség van az év­ti­ze­dek alatt össze­gyűj­tött ta­pasz­ta­la­tára.

Politikusok válthatják Gyárfás Tamást

Politikusok válthatják Gyárfás Tamást

Nem va­ló­színű, hogy a jövő évi bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­ság előtt el­moz­dít­ják.

Nem va­ló­színű, hogy a jövő évi bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­ság előtt el­moz­dít­ják a he­lyé­ről. Két je­lölt is szóba jött.

Jegygyűrűvel az ujján bukott le Putyin titkos szeretője!

Jegygyűrűvel az ujján bukott le Putyin titkos szeretője!

Tény­leg van egy el­tit­kolt csa­ládja?

A 33 éves szép­ség­ről ké­szült árul­kodó fotók után újra fel­röp­pent a pletyka, hogy Pu­tyin­nak van egy el­tit­kolt csa­ládja...

Itt van Hosszú Katinka és Gyurta reakciója Gyárfás lemondására

Itt van Hosszú Katinka és Gyurta reakciója Gyárfás lemondására

El­ér­ték a cél­ju­kat az úszók, az elnök ön­ként le­mon­dott a poszt­já­ról. Nem ké­sett sokat az olim­piai baj­no­kok re­ak­ci­ója.

El­ér­ték a cél­ju­kat az úszók, az elnök ön­ként le­mon­dott a poszt­já­ról. Nem ké­sett sokat az olim­piai baj­no­kok re­ak­ci­ója.

Horrorisztikus felvétel: karambolozott Putyin elnöki kocsija!

Horrorisztikus felvétel: karambolozott Putyin elnöki kocsija!

A so­főr­nek esé­lye sem volt túl­élni a bru­tá­lis bal­ese­tet, mi­u­tán a spe­ci­á­lis BMW-be szá­gul­dott egy Mer­ce­des.

A so­főr­nek esé­lye sem volt túl­élni a bru­tá­lis bal­ese­tet, a BMW szét­hul­lott.

Vége a huzavonának: megvan az osztrák szavazás végeredménye!

Vége a huzavonának: megvan az osztrák szavazás végeredménye!

Ale­xan­der Van der Bel­len nyerte a va­sár­nap tar­tott el­nök­vá­lasz­tást Auszt­ri­á­ban.

Ennyi ember akarta leváltani Gyárfást

Ennyi ember akarta leváltani Gyárfás Tamást

Ahogy az vár­ható volt, pa­pír­forma-ered­mény szü­le­tett az úszók­nál.

Ahogy az vár­ható volt, pa­pír­forma-ered­mény szü­le­tett az úszók­nál. Nézd meg mit nyi­lat­ko­zott erről az elnök.

Blatter kipakolt! Így csalt az UEFA a sorsolásoknál

Blatter kipakolt! Így csalt az UEFA a sorsolásoknál

Hi­he­tet­len! A kor­rup­ció miatt el­ítélt FIFA-vezér azt mondja, soha nem csalt. Bez­zeg más...

Hi­he­tet­len! A kor­rup­ció miatt el­ítélt FIFA-vezér azt mondja, soha nem csalt. Bez­zeg más... Ko­rábbi nagy tor­ná­kon trük­köz­het­tek a sor­so­lás­nál hasz­nált go­lyók­kal.

Öngyilkos akart lenni, megmentette az államelnök

Öngyilkos akart lenni, megmentette az államelnök

Recep Tayyip Er­dögan török elnök se­gít­sé­gé­vel men­tet­tek meg egy férfit Isz­tam­bul­ban.

Hülyét csinál magából a Real Madrid elnöke

Hülyét csinál magából a Real Madrid elnöke

A fo­lya­ma­tos siker sem ga­ran­tálja a hosszú távú mun­kát a Real Mad­rid­nál.