CÍMKE: 'elmélet'

Újabb bizarr elmélet látott napvilágot Madeleine eltűnésével kapcsolatban

Újabb bizarr elmélet látott napvilágot Madeleine eltűnésével kapcsolatban

Még min­dig nem tudja senki , hogy mi lett Ma­de­leine McCann-nel.

Még min­dig nem tudja senki , hogy mi lett Ma­de­leine McCann-nel. Egy új­ság­író új el­mé­let­tel állt elő a 12 évvel ez­előtti em­ber­rab­lás kap­csán. Döb­be­net, mit állít.

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste, máshol kell keresni

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste, máshol kell keresni

Három hó­napja nem ta­lál­ják Fan­nit.

Egy volt rendőr sze­rint két nap alatt min­den nyo­mot el tu­dott tün­tetni gyil­kos, s el­mé­lete is van arra, miért nem ta­lál­ták meg a holt­tes­tet.

Lesújtó hírt kaptak a kis Maddie szülei, ez a szörnyűség nem marad titok

Lesújtó hírt kaptak a kis Maddie szülei, ez a szörnyűség nem marad titok

A kis­lány szü­lei össze­tör­tek, nagy fáj­da­lom érte őket.

A kis­lány szü­lei össze­tör­tek, nagy fáj­da­lom érte őket. Ebben a hely­zet­ben te­he­tet­le­nek.

Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Megszólalt az ügyvéd: Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Az el­mé­let re­konst­ru­álni pró­bálja a tör­tén­te­ket.

Egy bün­te­tő­ügy­véd sze­rint, aki ko­ráb­ban nyo­mo­zó­ként dol­go­zott, két le­het­sé­ges oka lehet, hogy miért nem ta­lál­ják a 24 éves lány holt­tes­tét.

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie ügyében, erre senki sem számított

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie ügyében, erre senki sem számított

A rend­őr­ség új­ra­vizs­gál egy el­mé­le­tet.

A rend­őr­ség új­ra­vizs­gál egy már el­fe­le­dett el­mé­le­tet. Ez ve­zet­het a több mint egy év­ti­zede hú­zódó nyo­mo­zás le­zá­rá­sá­hoz?

Egy egész várost menthetett meg a két éve eltűnt gép pilótája?

Egy egész várost menthetett meg a két éve eltűnt gép pilótája?

Meg­lepő új el­mé­let­tel állt elő egy re­pü­lés­ügyi szak­értő: sze­rinte az el­tűnt maláj utas­szál­lító pi­ló­tája hős le­he­tett!