CÍMKE: 'eljárás'

A rendőrök szíve is összeszorult, amikor meglátták ezt egy lakásban

A rendőrök szíve is összeszorult, amikor meglátták ezt egy lakásban

A pos­tás ér­te­sí­tette az egyen­ru­há­so­kat, mert gya­nús ese­mé­nyekre fi­gyelt fel az el­múlt hó­na­pok­ban.

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

FRISS HÍREK

Rejtélyes eset: Kövér férfi holttestét találták meg Szegednél

Rejtélyes eset: Kövér férfi holttestét találták meg Szegednél

Egye­lőre nem tudni, ki az ál­do­zat, a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tási el­já­rást in­dí­tott.

Egye­lőre nem tudni, ki az ál­do­zat, a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tási el­já­rást in­dí­tott.

Lépett a kormány a magyar utasok érdekében, eljárás a Wizz Air ellen

Lépett a kormány a magyar utasok érdekében, eljárás a Wizz Air ellen

A poggyá­szo­kat va­sár­nap hagyta Du­baj­ban a lé­gi­tár­sa­ság.

A poggyá­szo­kat va­sár­nap hagyta Du­baj­ban a lé­gi­tár­sa­ság.

Futballsztár is érintett az ismert énekesnő adócsalási ügyében

Futballsztár is érintett az ismert énekesnő adócsalási ügyében

El­já­rás in­dult Sha­kira ellen, mert az ügyész­ség sze­rint el­mu­lasz­tott befi­zetni 14,5 mil­lió euró adót.

El­já­rás in­dult Sha­kira ellen, mert az ügyész­ség sze­rint el­mu­lasz­tott befi­zetni 14,5 mil­lió euró adót.

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nya miatt.

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nyá­ban meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást s ezzel a bün­te­tő­el­já­rást is. Nem lehet két­sé­get ki­zá­róan meg­ál­la­pí­tani, hogy ha­zu­dott-e vagy sem.

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen.

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen, amely­ben Shane Tusup is ér­de­kelt tu­laj­do­nos­ként.

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

Ez érinti a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat is.

A Ma­gyar An­t­i­dop­ping Cso­port el­já­rása miatt vál­toz­tatni kel­lett a vb-re ké­szülő ma­gyar ke­re­ten. A Mozgi Milán, So­mo­rácz Tamás páros egyik tagja ke­rült bajba.

Eljárás indult az RTL Klub műsora ellen

Eljárás indult az RTL Klub egyik műsora ellen

Ha­tó­sági el­já­rás ke­re­té­ben vizs­gálja a Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság Mé­dia­ta­ná­csa az RTL Klub Szen­zá­ciós né­gyes című mű­sor­szá­má­nak kor­ha­tár-be­so­ro­lá­sát.

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

A bajai rend­őrök egy köz­úti el­len­őr­zés során fog­ták el a férfit.A tet­test elő­ál­lí­tot­ták a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ságra.

A bajai rend­őrök egy köz­úti el­len­őr­zés során fog­ták el a férfit.

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col.

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col, de nem min­dig gon­dolja át, hogy mit be­szél.

Őrült új trend terjed, ezt művelik nemi szervükkel a nők

Őrült új trend terjed, ezt művelik nemi szervükkel a nők

El­ké­pesztő összegbe kerül.

El­ké­pesztő összeg üti a plasz­ti­kai se­bé­szek mar­kát!

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban ká­bí­tó­szer­gya­nús anyag miatt..

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban, akik­nél ká­bí­tó­szer­gya­nús anya­got ta­lál­tak. Nem hi­szed el, mi buk­tatta le a so­főrt és uta­sát...

Szorul a hurok a szcientológusok körül, megszólalt az ombudsman

Szorul a hurok a szcientológusok körül, megszólalt az ombudsman

A két­na­pos ha­tal­mas raz­zia után az adat­vé­delmi biz­tos tá­jé­koz­ta­tott.

A két­na­pos ha­tal­mas raz­zia után Pé­ter­falvi At­tila, adat­vé­delmi biz­tos is­mer­tette a szci­en­to­ló­gu­sok­kal szem­beni el­já­rás ered­mé­nyét. Szer­dán a rend­őr­ség, csü­tör­tö­kön a NAV csa­pott le a szci­en­to­ló­gu­sok szék­há­zára.

Döbbenet: száznál is több kutyát tartott egy nő Zala megyében

Döbbenet: száznál is több kutyát tartott egy nő Zala megyében

Több mint száz ku­tyája volt annak a német nőnek, aki ellen ál­lat­kín­zás gya­núja miatt in­dí­tot­tak el­já­rást.

Több mint száz ku­tyája volt annak a német nőnek, aki ellen ál­lat­kín­zás gya­núja miatt in­dí­tot­tak el­já­rást.

Botrány a pályán, eljárás indult a klasszis focista ellen

Botrány a pályán, eljárás indult a klasszis focista ellen

Nem hall­ga­tott a fi­gyel­mez­te­tésre.

Jog­ta­la­nul ját­szott a vi­lág­baj­noki ezüst­ér­mes, aki fü­tyült a fi­gyel­mez­te­tésre. Ko­ráb­ban a fran­cia vá­lo­ga­tott alap­em­bere volt.

Hiába a nyomozás: kétszázmilliót ajándékozott a lányainak Győzike!

Hiába a nyomozás: kétszázmilliót ajándékozott a lányainak Győzike!

Bár a show­man ellen el­já­rás fo­lyik, vál­tig ál­lítja, hogy egy fil­lérje sincs, min­den a gyer­me­keié.

Újabb botrány Kozso teaháza körül

Újabb botrány Kozso teaháza körül

Szinte nem telik el hét anél­kül, hogy ne tör­ténne va­lami.

Szinte nem telik el hét anél­kül, hogy ne tör­ténne va­lami az éne­kes hír­hedt üz­lete körül. Most ki­de­rült, mit is je­lent a "For­ga­tás miatt zárva" tábla.

Ha ilyen csomagot kaptál postán, semmiképp se vedd át!

Ha ilyen csomagot kaptál postán, semmiképp se vedd át!

Egy len­gyel cég anél­kül kül­dött fo­gyó­kú­rás ter­mé­ket ma­gán­sze­mé­lyek­nek, hogy azok kér­ték volna.

Komoly bajban Demcsák: egyszer már elvették a jogosítványát!

Komoly bajban Demcsák: egyszer már elvették a jogosítványát!

Dem­csák Zsu­zsa ittas ve­ze­tése nem marad kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül...

A vég kezdete! Talajradarral szálltak a közműlopással gyanúsított Kozsóra

A vég kezdete! Talajradarral szálltak a közműlopással gyanúsított Kozsóra

Kozso ha­tal­mas baj­ban van. Ked­den ki­szállt volt tea­há­zá­hoz a rend­őr­ség és a víz­mű­vek is.