CÍMKE: 'elismerés'

A díjak gyógyítják meg Törőcsik Marit!

A díjak gyógyítják meg Törőcsik Marit!

A nem­zet szí­né­sze nem­ré­gi­ben Kos­suth Nagy­dí­jat ka­pott.

A nem­zet szí­né­sze nem­ré­gi­ben Kos­suth Nagy­dí­jat ka­pott.

Újabb elismerést kapott Törőcsik Mari

Újabb elismerést kapott Törőcsik Mari

Tö­rő­csik Mari mun­kás­sága előtt tisz­te­legve fel­avat­ták a har­ma­dik csil­la­got az Eger Si­ke­réért Egye­sü­let ala­pí­totta Egri Csil­la­gok Sé­tá­nyon szom­ba­ton.

Tö­rő­csik Mari mun­kás­sága előtt tisz­te­legve fel­avat­ták a har­ma­dik csil­la­got az Egri Csil­la­gok Sé­tá­nyon.

Novák Katalin: Magyarország mutat példát Amerikának

Novák Katalin: Magyarország mutat példát Amerikának

Az Egye­sült Ál­la­mok a ma­gyar csa­lád­tá­mo­ga­tási rend­szert elő­re­mu­ta­tó­nak és kö­ve­tendő pél­dá­nak tartja.

Az USA a ma­gyar csa­lád­tá­mo­ga­tási rend­szert elő­re­mu­ta­tó­nak és kö­ve­tendő pél­dá­nak tartja.

Törőcsik Mari boldogsága: Megkönnyeztem, amikor értesítettek

Törőcsik Mari boldogsága: Megkönnyeztem, amikor értesítettek

Tö­rő­csik Mari szinte szó­hoz sem ju­tott és meg­könnyezte, ami­kor ér­te­sí­tet­ték: idén ő kapja a Kos­suth-nagy­dí­jat.

Hatalmas öröm, íme, a lista, ők kapták idén a Kossuth-díjat!

Hatalmas öröm, íme, a lista, ők kapták idén a Kossuth-díjat!

A díj a ma­gyar kul­túra mű­ve­lé­sé­nek és ápo­lá­sá­nak el­is­me­ré­séért járó leg­ma­ga­sabb ma­gyar ál­lami ki­tün­te­tés.

A díj a ma­gyar kul­túra mű­ve­lé­sé­nek és ápo­lá­sá­nak el­is­me­ré­séért járó leg­ma­ga­sabb ma­gyar ál­lami ki­tün­te­tés.

Ők kaptak idén Artisjus-díjat

Ők kaptak idén Artisjus-díjat

Az egye­sü­let célja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a sszer­zői mun­kára.

Az egye­sü­let célja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a si­ke­res zenei pro­duk­ci­ókba fek­te­tett szer­zői mun­kára. A szer­zői egye­sü­let 19. al­ka­lom­mal adta át az Ar­tis­jus-dí­ja­kat.

Óriási öröm érte Törőcsik Marit, Kossuth Nagydíjat kapott!

Óriási öröm érte Törőcsik Marit, Kossuth Nagydíjat kapott!

A szí­nésznő meg­kapta a leg­ran­go­sabb ál­lami ki­tün­te­tést.

A szí­nésznő meg­kapta a leg­ran­go­sabb ál­lami ki­tün­te­tést, így most már min­den fon­tos el­is­me­rést meg­ka­pott éle­té­ben, a mun­kás­sá­gáért.

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Ra­sovszky Kris­tóf Eu­rópa leg­jobbja lett a férfi nyílt­vízi úszók kö­zött. Hosszú Ka­tinka má­so­dik lett a nők­nél.

Ra­sovszky Kris­tóf Eu­rópa leg­jobbja lett a férfi nyílt­vízi úszók kö­zött. Hosszú Ka­tinka ez­út­tal csak má­so­dik lett a nők­nél.

A Fradi edzője lett a világ legjobbja!

Fantasztikus magyar sportsiker, a Fradi edzője lett a világ legjobbja!

Varga Zsolt öt tró­feát nyert 2018-ban az FTC férfi ví­zi­lab­da­csa­pa­tá­val.

Varga Zsolt öt tró­feát nyert 2018-ban az FTC férfi ví­zi­lab­da­csa­pa­tá­val. A szak­osz­tály tör­té­ne­té­nek leg­jobb évét zárta.

Magyar siker: Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark

Magyar siker: Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark

Ka­te­gó­ri­án­ként dí­jaz­ták az ál­lat­ker­te­ket. A füg­get­len ál­lat­kerti elemző szer­ve­zet ké­szí­tette a fel­mé­rést.

Komoly elismerésben részesült: Ezt kapta Horváth Éva

Komoly elismerésben részesült: Ezt kapta Horváth Éva

Hor­váth Éva anya­ként ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett, ezért meg is ju­tal­maz­ták. Mos­tan­tól örökre em­lé­kez­het a kez­de­tekre.

Hor­váth Éva anya­ként ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett, ezért meg is ju­tal­maz­ták. Mos­tan­tól örökre em­lé­kez­het a kez­de­tekre.

Szédületes magyar siker, Egerszegi Krisztina kedvencét ünnepli Európa

Szédületes magyar siker, Egerszegi Krisztina kedvencét ünnepli Európa

Ké­sely Ajna ha­tal­mas el­is­me­rés­ben ré­sze­sült.

Holt­ver­seny­ben lett 2018 má­so­dik leg­jobb ifjú­sági korú spor­to­ló­nője Ké­sely Ajna. A fi­a­tal úszó­baj­nok job­ban iz­gult, mint egy ver­se­nyen.

Szenzációs hír, óriási elismerésben részesült Budapest

Szenzációs hír, óriási elismerésben részesült Budapest

A Nem­zet­közi Olim­piai Bi­zott­ság német el­nöke, Tho­mas Bach sze­rint Bu­da­pest igazi sport­fő­vá­ros.

Tho­mas Bach sze­rint Bu­da­pest igazi sport­fő­vá­ros. A világ első számú sport­ve­ze­tője a bir­kózó-vb-vel is elé­ge­dett volt.

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Eu­ró­pá­ban nő a zsi­dó­ság ellen irá­nyuló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok száma.

Remek hírt közöltek Mészöly Kálmánnal

Remek hírt közöltek Mészöly Kálmánnal

A hosszú ideje be­te­ges­kedő fo­ci­le­genda Bu­da­pest dísz­pol­gára lett.

A hosszú ideje be­te­ges­kedő fo­ci­le­genda mel­lett Babos Tímea is Bu­da­pest dísz­pol­gára lett.

Rangos elismerés: Végre megnyugodhat Máté Péter özvegye

Rangos elismerés: Végre megnyugodhat Máté Péter özvegye

Máté Pé­ter­ről ne­vez­ték el a könnyű­ze­né­szek fris­sen ala­pí­tott, leg­ran­go­sabb zenei díját.

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Mi történt? Elsírta magát Ördög Nóri a televíziós díjátadón

Mi történt? Elsírta magát Ördög Nóri a televíziós díjátadón

Idén is ő lett a leg­jobb mű­sor­ve­zető.

Ti­zen­két ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díja gálán a Pesti Ví­ga­dó­ban. A leg­jobb női mű­sor­ve­zető idén is Ördög Nóra lett.

Törőcsik Mari könnyekig hatotta Hernádi Juditot

Törőcsik Mari könnyekig hatotta Hernádi Juditot

A szí­nész­nőt két­sze­res öröm érte.

A szí­nész­nőt két­sze­res öröm érte, hi­szen nem csak ha­tal­mas el­is­me­rést, de cso­dá­la­tos sza­va­kat is ka­pott.

Külföldön is sikeresen terjeszkedik a Diego

Külföldön is sikeresen terjeszkedik a Diego

A Ma­gyar Fran­chise Szö­vet­ség a szakma leg­ran­go­sabb el­is­me­ré­seit feb­ruár 1-jén adta át. A Kül­föl­dön Si­ke­re­sen Ter­jesz­kedő Hazai Há­ló­zat díját idén a Diego nyerte el.

A Ma­gyar Fran­chise Szö­vet­ség a szakma leg­ran­go­sabb el­is­me­ré­seit feb­ruár 1-jén adta át.

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól Csomós Mari!

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól Csomós Mari!

Nehéz nem­zet szí­né­szé­nek lenni!

A ha­tal­mas el­is­me­rés saj­nos min­dig egy nagy tra­gé­di­á­hoz, ha­lál­eset­hez köt­hető.

Rangos elismerésben részesülhet Dárdai Pál

Rangos elismerésben részesülhet Dárdai Pál

Az el­len­fe­lei kö­zött van egy­házi ve­zető, spor­toló, mű­vész és rendőr is.

Az el­len­fe­lei kö­zött van egy­házi ve­zető, spor­toló, mű­vész és rendőr is. A győz­test egy szak­mai zsűri vá­lasztja majd ki.

Sírva fakadt a kórházban Lorán Lenke: ezt a hírt kapta

Sírva fakadt a kórházban Lorán Lenke: ezt a hírt kapta

Ha­tal­mas el­is­me­rés­ben ré­sze­sí­tet­ték a Já­szai Mari-díjas ma­gyar szí­nész­nőt. Mivel a le­gen­dás ko­mi­kát fél éve kór­ház­ban ke­ze­lik, a fia vette át a díjat.

Ha­tal­mas el­is­me­rés­ben ré­sze­sí­tet­ték a Já­szai Mari-díjas ma­gyar szí­nész­nőt. Mivel a le­gen­dás ko­mi­kát fél éve kór­ház­ban ke­ze­lik, a fia vette át a díjat.

Így tovább, Balázs! Szép elismerést kapott Dzsudzsák

Így tovább, Balázs! Szép elismerést kapott Dzsudzsák

Né­hány hét alatt na­gyot for­dult a világ vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyunk­kal. Bol­do­gan kö­zölte a jó hírt.

Né­hány hét alatt na­gyot for­dult a világ vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyunk­kal. Bol­do­gan kö­zölte a rég várt jó hírt.

Rangos elismerést kapott a gyerekek zaklatásával vádolt igazgató

Rangos elismerést kapott a gyerekek zaklatásával vádolt igazgató

Két volt ne­ve­lő­ott­honi diák arról val­lott, hogy az igaz­gató éve­ken át sze­xu­á­li­san zak­latta őket.

Kenderesi Tamás mindenkit meglep! Új szőke lány mellett fotózták

Kenderesi Tamás mindenkit meglep! Új szőke lány mellett fotózták

Ran­gos el­is­me­rés­ben ré­sze­sül­tek az egyik leg­ne­ve­sebb egye­te­men, ilyen­kor kö­te­lező ele­gáns öl­tö­zék­ben meg­je­lenni.

Etalonnak számító minősítést kapott a Duna Aszfalt

Etalonnak számító minősítést kapott a Duna Aszfalt

A hazai mély­épí­tés meg­ha­tá­rozó cége a pénz­ügyi sta­bi­li­tá­sá­nak és meg­bíz­ha­tó­sá­gá­nak kö­szön­he­tően újra el­ju­tott a Bis­node AAA ta­nú­sít­vá­nyig.

A hazai mély­épí­tés meg­ha­tá­rozó cége a pénz­ügyi sta­bi­li­tá­sá­nak és meg­bíz­ha­tó­sá­gá­nak kö­szön­he­tően újra el­ju­tott a Bis­node AAA ta­nú­sít­vá­nyig, ami­vel Ma­gyar­or­szá­gon a vál­la­la­tok­nak ke­ve­sebb, mint 1 szá­za­léka ren­del­ke­zik.

Imádkozzatok Schumiért, kéri a legenda barátja

Imádkozzatok Schumacherért, kéri a legenda barátja

Élet­mű­dí­jat ka­pott.

Élet­mű­dí­jat ka­pott a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok. Az átadó meg­ren­dül­ten be­szélt a pi­ló­tá­ról.

El sem hiszed, ki gratulált a magyar Oscar-díj győzelemhez!

El sem hiszed, ki gratulált a magyar Oscar-díj győzelemhez!

A vi­lág­hírű szí­nész Fa­ce­book­ján mél­tatta a Saul fia si­ke­rét. Hogy ki ő? A cikk­ből ki­de­rül!

30 kulcsmondat: ha így szólsz a gyerekedhez, boldog lesz!

30 kulcsmondat: ha így szólsz a gyerekedhez, boldog lesz!

A hét­köz­napi ro­ha­nás­ban gyak­ran el­me­gyünk az iga­zán fon­tos dol­gok mel­lett. Pedig akár né­hány szó is elég a bol­dog­ság­hoz.