CÍMKE: 'elfogadás'

Drámai vallomás, így fogadta lánya életre szóló döntését Zalatnay Cini

Drámai vallomás, így fogadta lánya életre szóló döntését Zalatnay Cini

Őszin­tén me­sélte el, ho­gyan érin­tette lánya be­je­len­tése.

A le­gen­dás éne­kesnő őszin­tén me­sélte el, ho­gyan érin­tette lánya be­je­len­tése.

Ez a lény jelent meg Pataky Attila szemei előtt

Ez a lény jelent meg Pataky Attila szemei előtt

Kü­lö­nös dol­got mon­dott neki.

A nép­szerű ze­nész tel­jes őszin­te­ség­gel val­lott arról, ugyanaz a te­remt­mény be­szélt hozzá, ami sok-sok évvel ez­előtt édes­any­já­hoz is.

Ragasszuk tele az országot kedves üzenetekkel!

Ragasszuk tele az országot kedves üzenetekkel!

Csat­la­kozz Te is a "Ra­gasszuk tele az or­szá­got ked­ves üze­ne­tek­kel!" kez­de­mé­nye­zés­hez.

Csat­la­kozz Te is a "Ra­gasszuk tele az or­szá­got ked­ves üze­ne­tek­kel!" kez­de­mé­nye­zés­hez.

Félre a photoshoppal Így néz ki egy igazi nő hasa!

Félre a photoshoppal Így néz ki egy igazi nő hasa!

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Fe­lejtsd el!

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Szű­rők? Fe­lejtsd el! Ilyen a va­lódi has - ilyen a va­lódi nő!

Ezért nem megy hozzá új szerelméhez a gyönyörű színésznő

Ezért nem megy hozzá új szerelméhez a gyönyörű színésznő

Janza Kata nem ta­gadja, nehéz idő­szak kö­vet­ke­zett, ami­kor sze­re­lembe estek pár­já­val, Pesák Ádám­mal.

Ha Orbán ilyet mond, megeszik élve...

Ha Orbán ilyet mond, megeszik élve...

Évek óta ter­jed a ko­rábbi auszt­rál mi­nisz­ter­el­nök, Julia Gil­lard be­széde.

Évek óta ter­jed a neten egy ko­rábbi auszt­rál mi­nisz­ter­el­nök­nek, Julia Gil­lard­nak tu­laj­do­ní­tott be­széd. Van aki vi­tatja a hi­te­les­sé­gét, mások szá­mára ez a szö­veg a lé­nyeg össze­fog­la­lása.