CÍMKE: 'életveszélyes'

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

A ka­rá­cso­nyi fény­fü­zér el­en­ged­he­tet­len kel­léke az ün­nep­nek, de saj­nos ve­szé­lyes is lehet.

Életveszélyesen megszúrta a vitapartnerét

Életveszélyesen megszúrta a vitapartnerét

Két férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett. Egyik férfi meg­ütötte a má­si­kat, mire az kés­szú­rás­sal re­a­gált.

Két férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett. Egyik férfi meg­ütötte a má­si­kat, mire az kés­szú­rás­sal re­a­gált.

Döbbenetes részletek, így maradt életben a közismert magyar focista

Döbbenetes részletek, így maradt életben a közismert magyar focista

Koszó Ba­lázs ko­po­nyá­jába nyom­ta­tott csont ke­rült.

Koszó Ba­lázs ko­po­nyá­jába nyom­ta­tott csont ke­rült. Ha­ma­ro­san újra játsz­hat.

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Meg­védi kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

A szí­nésznő úgy dön­tött, drasz­ti­kus lé­pés­hez fo­lya­mo­dik: mos­tan­tól fegy­ver­rel védi meg magát és kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

Óriási botrány, életveszélyesen megfenyegették Majkát

Óriási botrány, életveszélyesen megfenyegették Majkát

Bot­rá­nyos üze­ne­tet ka­pott a rap­per. Meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán is.

Bot­rá­nyos üze­ne­tet ka­pott a rap­per, amit meg­osz­tott a Fa­ce­book-ol­da­lán is.

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe...

Az éne­kesnő ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe, hi­szen biz­tos lehet abban, hogy nem csak el­ter­vezi, de meg is éri majd a pil­la­na­to­kat. Nem volt ez min­dig így!

Friss! Életveszély miatt tilos fürödni Spanyolország egyes strandjain

Friss! Életveszély miatt tilos fürödni Spanyolország egyes strandjain

A hó­lyag­me­dú­zák könnyen ha­lált is okoz­hat­nak.

A hó­lyag­me­dú­zák könnyen ha­lált is okoz­hat­nak. Mivel egyre töb­ben je­len­tek meg a víz­ben, a ha­tó­sá­gok be­zár­ták Ali­cante és Ibiza egyes strand­jait, a ve­szé­lye­sebb he­lyekre pedig vörös zász­lót he­lyez­tek ki.

Óvatosan az internetes rendeléssel: penge is lehet a csomagban!

Óvatosan az internetes rendeléssel: penge is lehet a csomagban!

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy nem a gye­rek ta­lál­ko­zott elő­ször a do­boz­zal.

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy nem a gye­rek ta­lál­ko­zott elő­ször a do­boz­zal.

Újabb dráma: Életveszélyben volt Lópici Gáspár

Újabb dráma: Életveszélyben volt Lópici Gáspár

Trom­bó­zist ka­pott.

Szil­ágyi Ist­ván né­hány hete arra lett fi­gyel­mes, hogy be­da­gadt a vád­lija és fáj­dal­mak gyö­tör­ték. Or­vos­hoz for­dult, aki meg­ál­la­pí­totta, hogy mély­vé­nás trom­bó­zisa van.

Gyönyörű, de életveszélyes az új út a szelfizőknek

Gyönyörű, de életveszélyes az új út a szelfizőknek

Ki kel­lett til­tani a mo­to­ro­so­kat.

A több ezer szí­nes lám­pá­val ki­vi­lá­gí­tott au­tó­pá­lyá­ról ki kel­lett til­tani a mo­to­ro­so­kat, mert bal­eset­ve­szé­lyes a ren­ge­teg szelfiző.

Elkerülhető lett volna a magyar áldozatot is követelő tragédia Madeirán

Elkerülhető lett volna a magyar áldozatot is követelő tragédia Madeirán

Helyi lakos jó­solta meg: ki fog dőlni a fa...

Helyi lakos jó­solta meg: ki fog dőlni a fa, és senki sem vál­lalja majd a fe­le­lős­sé­get.

Nem hiszed el, mire vállalkozott a TV2 sztárja

Nem hiszed el, mire vállalkozott a TV2 sztárja

Be­szeda Gábor 8 éves kora óta spor­tol, a mai napig jár kon­di­te­rembe. El­ke­se­ríti, amit ott ta­pasz­tal.

Be­szeda Gábor 8 éves kora óta spor­tol, a mai napig jár kon­di­te­rembe. . El­ke­se­ríti, amit ott ta­pasz­tal, hogy a gyúrni járó ti­né­dzse­rek szte­ro­i­do­kat hasz­nál­nak azért, hogy iz­mo­sod­ja­nak. Tisz­tá­ban van vele, hogy azért hasz­nál­ják a til­tott és ve­szé­lyes sze­re­ket, mert gyor­san akar­nak lát­vá­nyos vál­to­zást el­érni.

Horror a parton: autó csapódott a gyalogosok közé

Horror a parton: autó csapódott a gyalogosok közé

Egy gya­lo­gos éle­té­ért még min­dig küz­de­nek, egy másik is sú­lyo­san meg­sé­rült.

Egy gya­lo­gos éle­té­ért még min­dig küz­de­nek, egy másik is sú­lyo­san meg­sé­rült.

Életveszélyes dolgot művel ez a férfi a zsúfolt kereszteződésben

Életveszélyes dolgot művel ez a férfi a zsúfolt kereszteződésben - fotók

Az autók kö­zött ugrál a Fló­rián téri ke­resz­te­ző­dés­ben, mint egy po­rond­mes­ter.

Életveszélyes módszerekkel fogyókúráznak a sztárok

Elképesztő, életveszélyes módszerekkel fogyókúráznak a sztárok

Aki reflek­tor­fény­ben él, annak min­dig csi­nos­nak és szép­nek kell len­nie.

Vigyázz, robban! Ezek a gáztűzhelyek életveszélyesek

Vigyázz, robban! Ezek a gáztűzhelyek életveszélyesek

Két gáz­tűz­hely­gyártó fi­gyel­mez­tet.

Két gáz­tűz­hely­gyártó fi­gyel­mez­tet rob­ba­nás­ve­szélyre, mert a ké­szü­lé­kekre hibás csat­la­ko­zó­kat sze­rel­tek. Ér­de­mes neked is el­len­őriz­ned az ott­ho­nit!

Életveszélyes gerillazebra veri át a gyalogosokat Budapesten!

Életveszélyes gerillazebra veri át a gyalogosokat Budapesten!

Va­laki egy ál-gya­log­át­ke­lőt fes­tett fel Új­buda egyik for­gal­mas cso­mó­pont­ján, a gya­lo­go­sok pedig elő­sze­re­tet­tel hasz­nál­ják.

Zacher Gábor szerint a szcientológusok emberek életével játszanak!

Zacher Gábor szerint a szcientológusok emberek életével játszanak!

Sok­mil­liós "drog­el­vonó kú­rá­juk" a szak­em­ber sze­rint szél­há­mos­ság, ami ki­me­ríti a bűn­ügyi ve­szé­lyez­te­tés fo­gal­mát.

Életveszélyt okoz ez az autós a Széll Kálmán téren!

Életveszélyt okoz ez az autós a Széll Kálmán téren!

Egyál­ta­lán nem za­var­tatta magát.

Lát­ha­tóan egy­ál­ta­lán nem za­varta, hogy a gya­lo­go­so­kat ve­szé­lyez­tetve, tel­je­sen sza­bály­ta­la­nul köz­le­ke­dik.

Hátborzongató fotó készült egy budapesti panelház tetején!

Hátborzongató fotó készült egy budapesti panelház tetején!

Az is­mert fotós, Ri­zsavi Tamás rend­sze­re­sen ké­szít lé­leg­zet­el­ál­lító ké­pe­ket a fő­vá­ros­ról.

Az is­mert fotós, Ri­zsavi Tamás rend­sze­re­sen ké­szít lé­leg­zet­el­ál­lító ké­pe­ket a fő­vá­ros­ról.

Elfogták a 85-ös úton garázdálkodó ámokfutót

Elfogták a 85-ös úton garázdálkodó ámokfutót

Sop­ron és Ka­pu­vár kör­nyé­kén úgy ve­szé­lyez­tette az au­tó­so­kat a sofőr, hogy le­szo­rí­totta az útról a szembe jö­vő­ket.

Sop­ron és Ka­pu­vár kör­nyé­kén úgy ve­szé­lyez­tette az au­tó­so­kat a sofőr, hogy le­szo­rí­totta az útról a szembe jö­vő­ket.

Egyéves kislányát szúrta meg az apa Lajosmizsén

Egyéves kislányát szúrta meg az apa Lajosmizsén

A ki­csit meg kel­lett mű­teni.

A ki­csit meg kel­lett mű­teni, élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban volt. A nagy­mama a ki­ér­kező rend­őrök­nek azt mondta, üvegbe esett a kis­lány.

Afgán menekült mentette meg egy budapesti férfi életét!

Afgán menekült mentette meg egy budapesti férfi életét!

A férfit egy üveg­ajtó szab­dalta össze.

A 16 éves Aziz­nak kö­szön­heti az a vérző ember az éle­tét, akit egy üveg­ajtó szab­dalt össze.

Életveszélyes ámokfutó garázdálkodik a 85-ös úton!

Életveszélyes ámokfutó garázdálkodik a 85-ös úton!

A sofőr a bal­ol­dali sáv­ban au­tó­zik, le­szo­rítja a vele szem­ben köz­le­ke­dő­ket.

El­ké­pesztő tör­té­ne­tek ter­jed­nek egy so­főr­ről, aki ál­lí­tó­lag a bal­ol­dali sáv­ban au­tó­zik, és le­szo­rítja a vele szem­ben köz­le­ke­dő­ket.

Veszélyes forgatás! Sokat kockáztat a munkáért Lilu!

Veszedelmes forgatás! Sokat kockáztat a munkáért Lilu!

Úgy tűnik, test­őrök nél­kül en­ged­ték a világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb vá­ro­sába a csi­nos sztárt.

Fejest ugrott a Balatonba, csigolyája tört!

Fejest ugrott a Balatonba, csigolyája tört!

El­szá­molta magát, se­kély volt a víz. Éppen csak meg­úszta.

El­szá­molta magát, se­kély volt a víz. Éppen csak meg­úszta a tra­gé­diát...

Életveszélyes lehet, ha ide is kened a dezodort

Életveszélyes, ha ide is kened a dezodort

A de­zo­dor a leg­jobb, hogy el­ke­rüld az iz­za­dást. Sokan ajánl­ják, hogy ne csak erre hasz­náld.

Elrepedt a lépe az asztallábbal megvert fiúnak

Elrepedt a lépe az asztallábbal megvert fiúnak

Előbb a fiára, majd az uno­ka­öccsére tá­madt a bony­hádi férfi, aki ma­ra­dandó sé­rü­lést oko­zott.