CÍMKE: 'életmód'

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­ge­ket?

Botrányos kijelentést tett a sztáranyuka, ezt mégis hogy gondolta?

Botrányos kijelentést tett a sztáranyuka, ezt mégis hogy gondolta?

A 46 éves szí­nésznő azt gon­dolja, hogy ő irá­nyítja az élet­módt­ren­de­ket, és most na­gyon me­re­dek dol­got ál­lí­tott.

A 46 éves szí­nésznő azt gon­dolja, hogy ő irá­nyítja az élet­módt­ren­de­ket.

Súlyos figyelmeztetés: pszichológus segítségével gyógyul az operett sztárja

Súlyos figyelmeztetés: pszichológus segítségével gyógyul az operett sztárja

Más­fél hónap ki­ha­gyás után szom­ba­ton vissza­tér a szín­padra...

Más­fél hónap ki­ha­gyás után szom­ba­ton vissza­tér a szín­padra.

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

A szí­nésznő három hó­na­pig küz­dött...

A 46 éves szí­nésznő közel három hó­na­pon ke­resz­tül küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, gyul­ladt hang­szá­la­i­val.

Már nem tud leállni a luxusfeleség: Elkapta a gépszíj

Már nem tud leállni a luxusfeleség: Elkapta a gépszíj

Túl a ne­gye­dik X-en dön­tött úgy, hogy új célt tűz ki maga elé, és per­sze el is érte.

Túl a ne­gye­dik X-en dön­tött úgy, hogy új célt tűz ki maga elé, és per­sze el is érte.

Ez lenne a királynő titka? Kiderült, hogy őrzi meg a fiatalosságát

Ez lenne a királynő titka? Kiderült, hogy őrzi meg a fiatalosságát

II. Er­zsé­bet na­gyon ügyel rá, hogy bőre a le­hető leg­fe­sze­sebb ma­rad­jon. Jó pár évet le­ta­gad­hat!

5 új diétás módszer segíthet lefogyni 2018-ban

5 új diétás módszer segíthet lefogyni 2018-ban

Hátha ez lesz az igazi!

Sokat se­gít­het egy szak­em­be­rek által össze­ál­lí­tott új ét­rend, ami in­kább a nö­vé­nyi alapú menüt he­lyezi elő­térbe. Hátha ez lesz az igazi!

Keresztes Ildikó: totálisan szét vagyok esve

Keresztes Ildikó: totálisan szét vagyok esve

A nép­szerű éne­kesnő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik itt­hon és kül­föl­dön is, alig van ideje a pi­he­nésre.

A nép­szerű éne­kesnő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik itt­hon és kül­föl­dön is, alig van ideje a pi­he­nésre.

Öregszel és kevesebb a hajad? Itt a megoldás!

Öregszel és kevesebb a hajad? Itt a megoldás!

Idő­sebb kor­ban nem csak az őszü­lés, hanem a haj­hul­lás, haj­rit­ku­lás is ko­moly meg­pró­bál­ta­tás egy nőnek, de nem kell el­ke­se­redni. Van meg­ol­dás!

Idő­sebb kor­ban nem csak az őszü­lés, hanem a haj­hul­lás, haj­rit­ku­lás is ko­moly meg­pró­bál­ta­tás egy nőnek, de nem kell el­ke­se­redni. Van meg­ol­dás!

7 bombasztikus napindító tipp és nincs többé fáradtság

7 bombasztikus napindító tipp és nincs többé fáradtság

Sze­ret­néd reg­gel rög­tön ener­gi­ku­san, fris­sen kez­deni a napot? Íme, né­hány te­li­ta­lá­la­tos ötlet! Úgy fel­pör­get­nek, hogy estig is bírod a ke­mény stra­pát.

Figyelj, így lesz belőled koránkelő!

Figyelj, így lesz belőled koránkelő!

Utálsz korán kelni? Me­g­ért­jük, de néha saj­nos mu­száj.

Utálsz korán kelni? Me­g­ért­jük, de néha saj­nos mu­száj. El­árul­juk, ho­gyan le­hetsz ener­gi­kus és friss min­den reg­gel.

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Mi lenne, ha idén azt fo­gad­nád meg, hogy olyan apró vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe, me­lyek min­den­kép­pen az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

Szil­vesz­ter éj­szaka és ja­nuár el­seje a nagy fo­ga­dal­mak ideje. Mi lenne, ha idén be­tart­ha­tat­lan ígé­re­tek he­lyett in­kább azt fo­gad­nád meg, hogy olyan apró vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe, me­lyek min­den­kép­pen az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

Mikor egyél, ha tényleg fogyni akarsz? Ez a napi program megmutatja!

Mikor egyél, ha tényleg fogyni akarsz? Ez a napi program megmutatja!

Ha tény­leg el­szán­tad magad a fo­gyásra, nem mind­egy, mikor eszel.

Ha tény­leg el­szán­tad magad a fo­gyásra, nem mind­egy, hogy mit eszel, de az sem, hogy mikor. Most ki­de­rül, va­ló­já­ban min múlik a ha­té­kony súly­vesz­tés! meg­mu­tat­juk az ide­á­lis napi prog­ra­mot.

Súlyos döntést hozott, változtat az életén Lewis Hamilton

Súlyos döntést hozott, változtat az életén Lewis Hamilton

Té­vé­mű­sor adta a végső lö­kést.

Té­vé­mű­sor adta a végső lö­kést a Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok au­tó­ver­seny­ző­jé­nek.

Úgy érzed, hogy lehetnél boldogabb? Ez a 10 tipp tuti betalál

Úgy érzed, hogy lehetnél boldogabb? Ez a 10 tipp tuti betalál

A pszi­cho­ló­gus sze­rint egyet­len nagy közös min­tá­zat ta­lál­ható ed­digi több ezer pá­ci­ense sor­sá­ban.

Nem semmi, kiderült végre, miből él valójában Berki Krisztián

Nem semmi, kiderült végre, miből él valójában Berki Krisztián

Berki Krisz­tián egyet­len nap­szem­üvege töb­bet ér, mint egy át­lag­em­ber havi jö­ve­delme.

Félsz az öregedéstől? Akkor ne kövesd el ezeket a hibákat!

Félsz az öregedéstől? Akkor ne kövesd el ezeket a hibákat!

Ke­rüld el, ami öre­gít!

Min­denki hal­lott már csúcs­for­má­ban levő nyolc­van­éve­sek­ről. Ha te is kö­zé­jük sze­ret­nél tar­tozni, akkor le­he­tő­leg ne kö­vesd el a kö­vet­kező hi­bá­kat.

90 kilósan kezdett új életet Petra - nem ismered fel!

90 kilósan kezdett új életet Petra - nem ismered fel!

Két év gyors­ét­te­rem, pia és cigi nél­kül. Dávid Petra bő két évvel ez­előtt dön­tött, az ered­mény pedig ön­ma­gáért be­szél.

Két év gyors­ét­te­rem, pia és cigi nél­kül. Dávid Petra bő két évvel ez­előtt dön­tött, az ered­mény pedig ön­ma­gáért be­szél.

Borzalmas körülmények között él Stadler József - fotógaléria

Borzalmas körülmények között él Stadler József - galéria

Né­hány napja be­mu­tat­tuk, most a tel­jes fo­tó­ga­lé­riát meg­mu­tat­juk, ho­gyan él a fris­sen el­ítélt St­ad­ler Jó­zsef

Nem bírja tovább a stresszt Hosszú Katinka

Nem bírja tovább a stresszt Hosszú Katinka

Nem min­den arany, ami fény­lik.

Nem min­den arany, ami fény­lik. Igaz, Hosszú Ka­tinka tele van arany­ér­mek­kel, ám a do­bo­góig ve­zető út nem volt min­dig bol­dog­ság­gal teli.

Less be te is Bódi Sylvi elbűvölő életébe

Less be te is Bódi Sylvi elbűvölő életébe

A ma­gyar mo­dell nem min­den­napi vi­deót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val. Végre meg­mu­tatta azt a cso­dás éle­tet, ame­lyet ke­mény mun­ká­val te­rem­tett meg ma­gá­nak.

A ma­gyar mo­dell nem min­den­napi vi­deót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val. Végre meg­mu­tatta azt a cso­dás éle­tet, ame­lyet ke­mény mun­ká­val te­rem­tett meg ma­gá­nak.

Főzés helyett vendéglőbe jár a kisgyermekes Som-Balogh Edina

Főzés helyett vendéglőbe jár a kisgyermekes Som-Balogh Edina

A szí­nésznő he­tente ma­xi­mum há­rom­szor főz.

A szí­nésznő he­tente ma­xi­mum há­rom­szor főz.

Robban a net! Eszelősen rázza a zumbát ez a nő, gyere, nézd meg!

Robban a net! Eszelősen rázza a zumbát ez a nő, gyere, nézd meg!

A fülöp-szi­ge­teki nagy­mama korát meg­ha­zud­to­lóan tán­col, a fi­a­ta­lok is csak tá­tott száj­jal lesik!

Szakmát váltott Galambos Lajos!

Szakmát váltott Galambos Lajos!

Új sze­rep­ben mu­tat­ko­zik be a trom­bi­tás: ta­nács­adóvá vált.

Új sze­rep­ben mu­tat­ko­zik be a trom­bi­tás: ta­nács­adóvá vált a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője mel­lett.

Meglepő vallomás: az érzéki gyönyöröknek élt Gönczi Gábor!

Meglepő vallomás: az érzéki gyönyöröknek élt Gönczi Gábor!

Ma már pon­to­san tudja, hogy fog­lal­koz­nia kell a jö­vő­jé­vel. Bú­csút in­tett he­do­nista élet­mód­já­nak.

Ma már pon­to­san tudja, hogy fog­lal­koz­nia kell a jö­vő­jé­vel. Bú­csút in­tett he­do­nista élet­mód­já­nak.

14 kilótól szabadult meg, így érte el álomalakját a magyar pincérnő

14 kilótól szabadult meg, így érte el álomalakját a magyar pincérnő

Ta­kács Il­dikó egész éle­tét vé­gig­kí­sérte a plusz­ki­lók­kal ví­vott harc, azon­ban egy szép napon úgy dön­tött, hogy vál­toz­tat!

Ta­kács Il­dikó egész éle­tét vé­gig­kí­sérte a plusz­ki­lók­kal ví­vott harc, azon­ban egy szép napon úgy dön­tött, hogy vál­toz­tat! Elő­ször át­tért a szén­hid­rát csök­ken­tett ét­ke­zésre, majd spor­tolni is kez­dett. Egy év alatt le­fo­gyott és el­érte cél­ját! Nem­csak csi­no­sabb, de egész­sé­ge­sebb és bol­do­gabb lett.

Rubint Réka: Így tartsd be az újévi fogadalmad!

Rubint Réka: Így tartsd be az újévi fogadalmad!

Igenis fon­tos, hogy az ember újra és újra esélyt adjon ma­gá­nak! Réka 10 pontja segít, hogy si­ke­res légy!

Az új­ra­kez­dés­nek van­nak ugyan buk­ta­tói, de nem le­he­tet­len kö­vet­ke­ze­te­sen vé­gig­vinni az el­ha­tá­ro­zást. Íme, Réka 10 pontja segít!

30 kilótól szabadult meg másfél év alatt és lett bombanő a bátor győri lány

30 kilótól szabadult meg másfél év alatt és lett bombanő a bátor győri lány

Na­tá­lia 2015-ben szem­lé­le­tet és élet­mó­dot vál­tott.

A 24 éves Na­tá­liát gye­rek­ko­rá­ban sokat pisz­kál­ták a súlya miatt, a bán­tás mély nyo­mo­kat ha­gyott benne. So­káig szél­ma­lom har­cot ví­vott a ki­lók­kal, míg­nem 2015-ben szem­lé­le­tet és élet­mó­dot vál­tott. 30 kilót adott le, és vált ma­ga­biz­tos nővé.

Rubint Réka adta vissza az önbecsülését: Niki 62 kilót fogyott!

Rubint Réka adta vissza az önbecsülését: Niki 62 kilót fogyott!

Pusz­ta­ko­vá­csi­ban, ahol Niki fel­nőtt, más­képp áll­tak a kér­dés­hez...

Pusz­ta­ko­vá­csi­ban, ahol Niki fel­nőtt, más­képp áll­tak a kér­dés­hez. "Ne adj enni a lány­nak, ak­kora már, mint egy disznó!" Sokat hal­lotta ezt Niki és bá­na­tá­ban egyre du­cibb és du­cibb lett. Végül Ré­kába ka­pasz­kodva má­szott ki a gö­dör­ből.

Hogyan tudsz lefogyni, ha a gének ellened dolgoznak?

Hogyan tudsz lefogyni, ha a gének ellened dolgoznak?

Nyugi, nem min­den múlik raj­tuk!

Örülsz, hogy az anyu­kád kék sze­mét örö­köl­ted? Annak már ke­vésbé, hogy a súly­prob­lé­máit is? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan fogyj, ha ná­la­tok csa­ládi vonás a túl­súly.

Évtizedek óta nem eszik cukrot a nagymama! Bombázó maradt!

Évtizedek óta nem eszik cukrot a nagymama! Feszes testű bombázó maradt!

Nyil­ván sze­ren­csés gé­nek­kel szü­le­tett, de vi­gyáz a szép­sé­gére! Soha nem eszik cuk­rot!

Így hosszabbíthatod meg az életed!

Évekkel meghosszabbíthatod az életed! 5 pontra figyelj!

Gon­dol­tad volna, hogy a hosszú élet titka nem csak a táp­lál­ko­zás­ban rej­lik?

A napi rutin ezer csap­dát rejt, és ahogy min­denki, úgy te is hozol olyan dön­té­se­ket, me­lyek le­rö­vi­dí­tik az éle­ted!

Ha sokkolod a növényt, több paradicsomot terem!

Ha sokkolod a növényt, több paradicsomot terem!

Is­me­red ezt a trük­köt?

Őrü­le­te­sen si­ke­res kez­dő­ker­tész le­hetsz, ha a pa­ra­di­cso­mot vá­lasz­tod! Pláne a trük­kök­kel, ami­ket mu­ta­tunk!

Egy életre bánni fogod, ha kidobod a használt harisnyád

Egy életre bánni fogod, ha kidobod a használt harisnyád

Se­gít­sé­gedre lehet a kony­há­ban...

Ha eddig ki­dob­tad a sza­kadt ha­ris­nyát ez­után már nem fogod. Se­gít­sé­gedre lehet a kony­há­ban, a für­dő­ben, sőt a ház kö­rüli mun­ká­ban is.

Életveszélyes, ha ide is kened a dezodort

Életveszélyes lehet, ha ide is kened a dezodort

Ko­moly prob­lé­má­kat okoz­hat, ha a tes­ted más ré­sze­ire is te­szed.

A de­zo­dor a leg­jobb, hogy el­ke­rüld az iz­za­dást. Sokan ajánl­ják, kend a tes­ted más ré­sze­ire is. Ko­moly prob­lé­má­kat okoz­hat, ha így te­szel.

Látványos változáson esett át VV Aurelio

Látványos változáson esett át VV Aurelio

VV Au­re­lio ki­gyúrta magát, így talán már a pó­kok­tól sem fél annyira. A tü­kör­ké­pé­vel foly­ta­tott pár­be­széd végén rendre oda lyu­kadt ki, hogy va­lami nem az igazi.

VV Au­re­lio ki­gyúrta magát, így talán már a pó­kok­tól sem fél annyira.

Hamarosan itt a tücsökliszt! Megkóstolnád?

Hamarosan itt a tücsökliszt! Megkóstolnád?

Cso­kis muffin, pa­la­csinta, ke­nyér, pizza vagy egy edzés előtti müzli sze­let. Mind­ezt tü­csök­liszt­ből. Hogy miért? Mert egész­sé­ges.

Cso­kis muffin, ke­nyér vagy egy müzli sze­let. Mind­ezt tü­csök­liszt­ből. Hogy miért? Mert egész­sé­ges.

A szex a legjobb kozmetikus!

A szex a legjobb kozmetikus!

Miért fon­tos éle­tünk­ben az in­ti­mi­tás?

Mi tör­té­nik, ha nem élünk rend­sze­res nemi éle­tet? Ho­gyan hat egész­sé­günkre az in­ti­mi­tás hi­á­nya? Íme, a leg­újabb fel­fe­de­zé­sek arról, miért is fon­tos éle­tünk­ben a szex.