CÍMKE: 'életkor'
FRISS HÍREK

Súlyos szavak, Madonna kemény üzenetet küldött a kétkedőknek

Súlyos szavak, Madonna kemény üzenetet küldött a kétkedőknek

A 60 éves sztár sze­rint az egész élete során aka­dá­lyokba üt­kö­zött.

A 60 éves sztár sze­rint az egész élete során aka­dá­lyokba üt­kö­zött.

A bűnelkövető migránsok nagy része hazudik a valós életkoráról

A bűnelkövető migránsok nagy része hazudik a valós életkoráról

A mann­heimi ha­tó­sá­gok új prob­lé­má­val szem­be­sül­tek az el­múlt pár évben.

A né­met­or­szági Mann­heim vá­ro­sá­nak ha­tó­sá­gai új prob­lé­má­val szem­be­sül­tek az el­múlt pár évben.

Elmúltál 40? Akkor ez a 6 trükk biztosan segít lefogyni

Elmúltál 40? Akkor ez a 6 trükk biztosan segít lefogyni

Most el­árul­juk a tit­kot!

Egyál­ta­lán nem tör­vény­szerű, hogy 40 év fe­lett meg­híz­za­nak a nők! Csak né­hány ap­ró­ságra kell oda­fi­gyelni, de mindez egy­ál­ta­lán nem nehéz.

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg olyan gyor­san, mint a nőké, az apuka élet­kora sem mind­egy.

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg úgy, mint a nőké, a gyer­mek­vál­la­lás szem­pont­já­ból az apuka élet­kora sem mind­egy.

Egészen elképesztő, hány éves ez a modell kiscsaj: Nem találod ki

Egészen elképesztő, hány éves ez a modell kiscsaj: Nem találod ki

A sze­ren­csés nők bőven le­ta­gad­hat­nak egy-két évet, azon­ban aki­ről most szó lesz, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit sok­kol a ko­rá­val.

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Egy újabb gyil­kos mig­ráns­ról de­rí­tet­ték ki a német ha­tó­sá­gok, hogy idő­sebb, mint amennyi­nek ko­ráb­ban val­lotta magát.

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

To­vább tart a há­ború a Fradi és Pa­int­sil, no meg főleg a me­ne­dzsere kö­zött. El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

Tömeges átvágással operálnak a migránsok

Tömeges átvágással operálnak a migránsok

Fel­lán­golt a vita a me­ne­dék­ké­rők kor­meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről. Egy friss sta­tisz­tika sze­rint ugyanis 2017-ben a me­ne­kül­tek egy­har­mada ha­zu­dott a ko­rá­ról.

Né­met­or­szág­ban ismét fel­lán­golt a vita a me­ne­dék­ké­rők kor­meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről.

Ez nem lehet: Szerinted hány éves a magyar divatikon?

Ez nem lehet: Szerinted hány éves a magyar divatikon?

Meg­ta­lálta a fi­a­tal­ság for­rá­sát?

Bár­mennyi időt is szán rá az ember, nem iga­zán lehet meg­ta­lálni a di­vat­guru élet­ko­rát az in­ter­ne­ten. Ha annyi, amennyi­nek szá­mol­juk, akkor...

Kitálalt Benkő Dániel fiatal barátnője, ezt nem gondoltad volna róla

Kitálalt Benkő Dániel fiatal barátnője, ezt nem gondoltad volna róla

A sze­rel­me­sek csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül­nek. Éppen a rész­le­tek­ről be­szél­tek, ami­kor a lant­mű­vész sze­relme el­szólta magát.

Nem tudják kitoloncolni a hazug migránsokat

Nem tudják kitoloncolni a hazug migránsokat

Ki­de­rült, hogy bár ren­ge­teg mig­ráns­ról tud­ják, hogy ha­zu­dott az élet­ko­rá­ról, alig va­la­mennyit si­ke­rült ki­uta­sí­tani.

Újabb bot­rány tört ki a bri­tek­nél, mi­u­tán ki­de­rült, hogy bár ren­ge­teg mig­ráns­ról tud­ják, hogy ha­zu­dott az élet­ko­rá­ról, alig va­la­mennyit si­ke­rült ki­uta­sí­tani.

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban. Fi­gyelj és cse­le­kedj, ha kell!

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban. Fi­gyelj és cse­le­kedj, ha kell!

90 évig fogunk élni?

90 évig fogunk élni?

2030-ra el­ér­het­jük, hogy meg­él­jük a 90 éves vár­ható élet­tar­ta­mot. Zsu­go­rodni fog a nők és a férfiak kö­zötti élet­hossz­kü­lönb­ség is. Lon­doni ku­ta­tók ju­tot­tak a meg­lepő ered­ményre.

2030-ra el­ér­het­jük, hogy meg­él­jük a 90 éves vár­ható élet­tar­ta­mot. Zsu­go­rodni fog a nők és a férfiak kö­zötti élet­hossz­kü­lönb­ség is. Lon­doni ku­ta­tók ju­tot­tak a meg­lepő ered­ményre.

Tilla elárulta, mit gyűlöl magában leginkább

Tilla elárulta, mit gyűlöl magában leginkább

Van, ami miatt nem bol­dog.

A mű­sor­ve­zető a kö­zel­múlt­ban ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, ami miatt egy­ál­ta­lán nem bol­dog.

Nincs tovább: itt véget ér az életed!

Nincs tovább: itt véget ér az életed!

És ezt nem te­nyér­jó­sok mond­ják, hanem a világ leg­böl­csebb tu­dó­sai.

A vé­dő­ol­tá­sok­nak, az egyre ha­té­ko­nyabb gyógy­sze­rek­nek, a kor­sze­rűbb or­vosi el­lá­tás­nak kö­szön­he­tően egyre to­vább él­he­tünk, ugyan­ak­kor van egy határ, amit nem tu­dunk át­lépni.

Egyre több migráns hazudja magát fiatalkorúnak!

Egyre több migráns hazudja magát fiatalkorúnak!

Nehéz a dol­guk a ma­gyar or­vo­sok­nak.

A ma­gyar or­vo­sok­nak azt kell ki­de­rí­te­niük, hogy va­ló­ban hány éve­sek. Min­derre 24 órá­juk és egy jól ki­dol­go­zott mód­sze­rük van, de ez sem té­ved­he­tet­len.

Botrány az Eb-n! Csalt a portugálok legjobbja?

Botrány az Eb-n! Csalt a portugálok legjobbja?

Cso­da­gye­rek vagy szél­há­mos?

Cso­da­gye­rek vagy szél­há­mos? Egyál­ta­lán nem mind­egy, hogy hány éve­sen ját­szik így. A kö­vet­kez­mé­nyek be­lát­ha­tat­la­nok.

Fogadjunk, hogy nem találod ki, hány éves ez a szexbomba!

Fogadjunk, hogy nem találod ki, hány éves ez a szexbomba!

Fel­rob­ban­totta a netet dögös fo­tó­i­val ez a japán mo­dell, száz­ez­res ra­jon­gó­tá­bora tá­tott száj­jal fi­gyeli.

Fel­rob­ban­totta a netet dögös fo­tó­i­val ez a japán mo­dell.

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült...

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült annak, amire szá­mít­hat...

Óriási a vita: hány évesen lehet először egyedül otthon hagyni egy gyereket?

Óriási a vita: hány évesen lehet először egyedül otthon hagyni egy gyereket?

A leg­több szü­lőt ré­mü­let­tel tölti el a gon­do­lat. Vajon mi­kor­tól lehet egy­ál­ta­lán ko­mo­lyan fon­to­lóra venni ezt a le­he­tő­sé­get?

Ilyen veszélyekkel járhat a 40 fölötti terhesség!

Ilyen veszélyekkel járhat a 40 fölötti terhesség!

Egyre töb­ben vál­lal­nak gye­re­ket 40 éves koruk fö­lött, ám a do­log­nak azért ve­szé­lyei is le­het­nek!

Egyre töb­ben vál­lal­nak gye­re­ket 40 éves koruk fö­lött, ám a do­log­nak azért ve­szé­lyei is le­het­nek!

Döbbenetes! Ez a nő 20 évvel néz ki fiatalabbnak a koránál!

Döbbenetes! Ez a nő 20 évvel néz ki fiatalabbnak a koránál!

A kö­zép­korú nő annyi­nak néz ki, mint a saját gye­reke. És szó sincs plasz­ti­kai mű­té­tek­ről!

Ezek a sztárok kényszeresen hazudnak a korukról

Ezek a sztárok kényszeresen hazudnak a korukról

A sztá­rok nem­csak rend­kí­vül is­mer­tek, de el­ké­pesz­tően hiúak is. Ezért töb­ben meg­rög­zöt­ten ha­zud­nak, ha a szü­le­tési évük szóba kerül.

A sztá­rok nem­csak rend­kí­vül is­mer­tek, de el­ké­pesz­tően hiúak is. Ezért töb­ben meg­rög­zöt­ten ha­zud­nak, ha a szü­le­tési évük szóba kerül.

Felmérés bizonyítja: a középkorú anyák a legkívánatosabb szeretők

Felmérés bizonyítja: a középkorú anyák a legkívánatosabb szeretők

Egy fel­mé­rés ki­de­rí­tette, me­lyik kor­osz­tály mi­lyen ke­re­ső­sza­vak alap­ján vá­lo­gat, ha por­nót támad kedve nézni.

Ilyet még nem láttál: ez az 52 éves nő 20-nak néz ki! - fotók és tanácsok

Ilyet még nem láttál: ez az 52 éves nő 20-nak néz ki! - fotók és tanácsok

Ez az 52 éves nő úgy néz ki, mint egy hu­szon­éves. El­árulta, miben rej­lik a titka, így te is ki­pró­bál­ha­tod a mód­sze­rét.

Lilu vajon hogyhogy nem öregszik? - fotó

Lilu vajon hogyhogy nem öregszik? - fotó

Akár­hogy is néz­zük Lilu leg­utóbbi fo­tó­ját, kép­te­le­nek va­gyunk fel­fe­dezni rajta az idő mú­lá­sát. Sőt mintha egy ka­masz­lány fény­ké­pét lát­nánk egy anyu­káé he­lyett.

Madonna - ahogy még sohasem láttad! Fotó

Madonna - ahogy még sohasem láttad! Fotó

Ma­donna egé­szen új arcát mu­tatta meg kö­zös­ségi ol­da­lán. És igen­csak jól áll neki.