CÍMKE: 'eladó'

Új gazdára vár a magyar kisállattemető

Új gazdára vár a magyar kisállattemető

Eladó az al­só­né­medi kis­ál­lat­te­mető, 35 mil­liót kér­nek.

Fur­csa hir­de­tésre buk­kan­tunk: eladó az al­só­né­medi kis­ál­lat­te­mető, 35 mil­liót re­mél­nek érte.

Eszméletlen magas összeget kérnek ezért a 28 éves Ikarus buszért

Eszméletlen magas összeget kérnek ezért a 28 éves Ikarus buszért

A busz év­ti­ze­dek óta Orosz­or­szág­ban van, ám olyan, mintha csak most gu­rult volna ki a gyár­ból.

FRISS HÍREK

Lesifotó, most ebből él a dögös tévés: ezt ki gondolta volna?

Lesifotó, most ebből él a dögös tévés: ezt ki gondolta volna?

Egy bel­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták len­cse­végre az egy­kori mű­sor­ve­ze­tőt.

Egy bel­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták len­cse­végre az egy­kori mű­sor­ve­ze­tőt.

Aranyélet rajongó vagy és van fölös 500 milliód? Akkor hajrá!

Aranyélet rajongó vagy és van fölös 500 milliód? Akkor hajrá!

Ha már lát­tad a so­ro­zat har­ma­dik éva­dát, tudod hová ju­tott a fő­sze­replő csa­lád az előző évad­hoz ké­pest.

Ha már lát­tad a so­ro­zat har­ma­dik éva­dát, tudod hová ju­tott a fő­sze­replő csa­lád...

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Az LGT front­em­be­ré­nek bu­da­ka­lá­szi vil­lája kívül-belül tel­jes fel­újí­tásra szo­rul, a mos­tani ál­la­po­tá­ban ugyanis lak­ha­tat­lan az épü­let.

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell.

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell.

Ez nem semmi: 6 milliárdért került piacra a magyar világsztár otthona

Ez nem semmi: 6 milliárdért került piacra a magyar világsztár otthona

Ha is­mersz va­la­kit, aki­nek van el­fekvő né­hány mil­li­árdja, ezt a házat ajánld neki be­fek­te­tés­ként!

Elképesztő összegért árulják Somló Tamás egykori villáját!

Elképesztő összegért árulják Somló Tamás egykori villáját!

Nem tudta ki­él­vezni az in­gat­lant.

A két éve el­hunyt ze­nész ere­de­ti­leg azért vette a mesés kör­nye­zet­ben ta­lál­ható budai in­gat­lant, hogy ott pi­hen­hesse ki a kon­cer­tek fá­ra­dal­mait, ám erre már nem volt le­he­tő­sége.

Vége a szerelemnek: Új társat keres a magyar színész

Vége a szerelemnek: Új társat keres a magyar színész

13 éven át volt hű társa, most mégis el­vál­nak egy­más­tól... A szí­nész azt sze­retné, ha egy­kori "sze­relme" jó helyre ke­rülne.

13 éven át volt hű társa, most mégis el­vál­nak egy­más­tól... A szí­nész azt sze­retné, ha egy­kori "sze­relme" jó helyre ke­rülne.

Döntött a család, végleg odalett Klapka György életműve

Döntött a család, végleg odalett Klapka György életműve

Az Arany­em­ber egy­kori híres üz­lete el­kelt, a zá­log­ház he­lyén a jö­vő­ben egy tel­je­sen más­fajta üzlet nyí­lik majd.

Az Arany­em­ber egy­kori híres üz­lete el­kelt, a zá­log­ház he­lyén a jö­vő­ben egy tel­je­sen más­fajta üzlet nyí­lik majd.

A kutyának sem kell a Győzike-villa

A kutyának sem kell a Győzike-villa

13 éve nem talál új gaz­dára az egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű in­gat­lan.

Ti­zen­há­rom év is ke­vés­nek bi­zo­nyult ahhoz, hogy új gaz­dára ta­lál­jon Sal­gó­tar­ján­ban az emb­le­ma­ti­kussá vált, egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű Győ­zike-villa. Mu­tat­juk, hogy néz ki most!

Kitálalt az ügyvéd, ez történik Klapka György körúti üzletével

Kitálalt az ügyvéd, ez történik Klapka György körúti üzletével

Az Arany­em­ber talán nem is szá­mí­tott arra éle­té­ben, hogy ke­mé­nyen fel­épí­tett élet­műve egy­szer majd sen­ki­nek sem kell már.

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett. Az ügy ko­moly­sá­gát jelzi ez a lépés is.

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett. Az ügy ko­moly­sá­gát jelzi ez a lépés is.

Nagyon bizarr muskátlit árulnak a LIDL-ben, Budapesten

Nagyon bizarr muskátlit árulnak a LIDL-ben, Budapesten

Nem­csak nö­vény­ta­ni­lag nehéz be­azo­no­sí­tani a ne­ve­zett vi­rá­got. Tel­je­sen la­i­ku­sok szá­mára is za­varba ejtő...

Nem­csak nö­vény­ta­ni­lag nehéz be­azo­no­sí­tani a ne­ve­zett vi­rá­got. Tel­je­sen la­i­ku­sok szá­mára is za­varba ejtő a lát­vány.

Antal Imre hagyatékát árulják a neten: Csak ennyit érnek?

Antal Imre hagyatékát árulják a neten: Csak ennyit érnek?

Cse­kély össze­gért meg­vá­sá­rol­ható!

Ér­té­kes rit­ka­sá­gokra ta­lál­hat az ember, ha ki­csit szét­néz az in­ter­ne­ten!

60 millióért árulják a magyar legenda otthonát

60 millióért árulják a magyar legenda otthonát

Pén­tek dél­után sokan meg­je­len­tek...

Pén­tek dél­után sokan meg­je­len­tek Ha­ran­gozó Teri ott­hona előtt, hogy fel­avas­sák az em­lék­táb­lát. Az éne­kesnő egy­kori ott­hona most eladó.

Felejtsd el a garzont, költözz atombunkerbe!

Felejtsd el a garzont, költözz atombunkerbe!

Ela­dóvá vált egy atom­bun­ker...

Svéd­or­szág­ban el­adóvá vált egy meg­le­he­tő­sen nagy atom­bun­ker. A hir­dető azt mondja, hogy ennyi­ért még egy gar­zont sem lehet kapni a fő­vá­ros­ban.

Képtelen eladni 50 milliós luxuslakását Stohl Luca!

Képtelen eladni 50 milliós luxuslakását Stohl Luca!

Mi lehet a baj?

A 24 éves tánc­mű­vésznő hó­na­pok óta nem tud meg­sza­ba­dulni lu­xus­la­ká­sá­tól. Mi lehet a baj?

Eladó Harry Potter háza

Eladó Harry Potter háza

A jel­leg­ze­tes ház a 14. szá­zad­ból szár­ma­zik és a tu­ris­ták ked­vence. A le­nyű­göző De Vere Ház, amely a so­ro­zat he­te­dik és utolsó előtti ré­szé­ben sze­re­pelt.

A jel­leg­ze­tes ház a 14. szá­zad­ból szár­ma­zik és a tu­ris­ták ked­vence. A le­nyű­göző De Vere Ház, amely a so­ro­zat he­te­dik és utolsó előtti ré­szé­ben sze­re­pelt.

A legnagyobb magyar lottónyeremény sem lenne elég erre a budapesti házra

A legnagyobb magyar lottónyeremény sem lenne elég erre a budapesti házra

Ez a csoda Bu­da­pest VI. ke­rü­le­té­ben lel­hető fel. A fotók lát­tán ne­he­zen ju­tunk szó­hoz.

Eladták az örökösök Psota Irén egykori otthonát!

Eladták az örökösök Psota Irén egykori otthonát!

Irén nő­vé­ré­nek uno­kája örö­költe.

A nem­zet szí­né­szé­nek ott­ho­nát Irén nő­vé­ré­nek uno­kája örö­költe. Mivel ő nem sze­re­tett ott élni, az in­gat­lan nem sok­kal a tra­gé­dia után el­adóvá vált.

50 millióért árulja luxuslakását Stohl Luca!

50 millióért árulja luxuslakását Stohl Luca!

La­punk ki­de­rí­tette: Stohl And­rás lánya mi­ha­ma­rabb sze­retne túl­adni az ott­ho­nán.

La­punk ki­de­rí­tette: Stohl And­rás lánya mi­ha­ma­rabb sze­retne túl­adni az ott­ho­nán.

Berlusconi szemet vetett Friderikusz házára

Berlusconi szemet vetett Friderikusz házára

Va­ló­sá­gos álom­ház­ban él.

Fri­de­ri­kusz Sán­dor va­ló­sá­gos álom­ház­ban él, ám most, mint azt a Ri­post meg­írta, úgy dön­tött: meg­vá­lik az ott­ho­ná­tól. 2,5 mil­li­árd fo­rin­tért hir­deti az egy­kori Fenyő-vil­lát.

Hihetetlen összeget kér eladó villájáért Friderikusz Sándor

Hihetetlen összeget kér eladó villájáért Friderikusz Sándor

Egy lu­xus­in­gat­lan-por­tá­lon hir­deti.

A show­man az egyik lu­xus­in­gat­la­no­kat ér­té­ke­sítő ol­da­lon hir­deti a pa­lo­tát. Azt be­szé­lik: túl­sá­go­san ma­gá­nyos­nak érzi magát a nagy ház­ban.

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Úgy tűnik, a há­zas­pár vég­leg meg­vá­lik me­se­szép sió­foki ott­ho­ná­tól.

Úgy tűnik, a há­zas­pár vég­leg meg­vá­lik me­se­szép sió­foki ott­ho­ná­tól. A ház több hir­de­tési por­tálra is fel­ke­rült a na­pok­ban, és min­den te­kin­tet­ben jó vé­tel­nek tűnik.

Egy éve képtelen megszabadulni lakásától Szőke Zoltán!

Egy éve képtelen megszabadulni lakásától Szőke Zoltán!

A so­ro­zat­sztár sze­retné gyor­san el­adni az egy­kori csa­ládi fész­ket...

Sze­retné gyor­san el­adni az egy­kori csa­ládi fész­ket, de a la­ká­sért nem kap­kod­nak a vevők!

Gáspár Evelin kiárusítja a családi vagyont

Gáspár Evelin kiárusítja a családi vagyont

Van­nak, akik el­aján­dé­koz­zák. Ő nem!

Van­nak, akik a Vö­rös­ke­reszt­hez for­dul­nak, ha a fe­les­le­ge­sen fel­hal­mo­zott cuc­ca­ik­tól már nem fér­nek el ott­ho­nuk­ban. Nos, Eve­lin nem ilyen lány.

Ilyen a balatoni luxus egymilliárdért!

Ilyen a balatoni luxus egymilliárdért!

Nem kell si­etni, mert az ára fo­lya­ma­to­san csök­ken!

Nem kell si­etni, mert az ára fo­lya­ma­to­san csök­ken! Egye­lőre csak né­ze­gesd, dön­teni ráérsz ké­sőbb is!

Durva: Nyár óta négymilliót bukott lakásán Szőke Zoltán!

Durva: Nyár óta négymilliót bukott lakásán Szőke Zoltán!

Áp­ri­lis óta nem tud meg­sza­ba­dulni zug­lói la­ká­sá­tól a so­ro­zat­sztár, aki arra kény­sze­rült, hogy lej­jebb vigye pa­ti­nás vil­lája árát!

Áp­ri­lis óta nem tud meg­sza­ba­dulni zug­lói la­ká­sá­tól a so­ro­zat­sztár, aki arra kény­sze­rült, hogy lej­jebb vigye pa­ti­nás vil­lája árát!

Mindenétől megszabadul Lajcsi Magyarországon: mire készül?

Mindenétől megszabadul Lajcsi Magyarországon: mire készül?

Laj­csi az érdi, több mint 2000 négy­zet­mé­te­res bir­to­kát is el­kí­vánja adni.

Ga­lam­bos Lajos az érdi, több mint 2000 négy­zet­mé­te­res bir­to­kát is el­kí­vánja adni.

Ezt vedd meg Molnár Anikótól, de azonnal!

Ezt vedd meg Molnár Anikótól, de azonnal!

Sze­ret­nél Mol­nár Anikó hűlt he­lyén fe­küdni? 100 ezer és vi­he­ted!

Sze­ret­nél Mol­nár Anikó hűlt he­lyén fe­küdni? 100 ezer és vi­he­ted! Rá­adá­sul, amit most kínál neked, az jól is jöhet a nap­men­tes idő­szak­ban.

Emberfogú oroszlánok vették át a hatalmat az Ecseri piacon

Emberfogú oroszlánok vették át a hatalmat az Ecseri piacon

Ilyen por­té­kát még nem lá­tott a piac.

Ilyen por­té­kát még nem lá­tott az ócs­ka­piac. A fe­ne­va­da­kat a placc kö­ze­pére ál­lí­tot­ták, ott pöffesz­ked­nek a fő­he­lyen!

Ettől a negyvenmilliós luxuslakástól szabadulna SP!

Ettől a negyvenmilliós luxuslakástól szabadulna SP!

Ela­dóvá vált az ott­hona...

Pár órá­val ez­előtt buk­kan­tunk a hir­de­tésre az in­ter­ne­ten, mi­sze­rint az éne­kes­ből lett fo­tó­mű­vész­nek el­adóvá vált az ott­hona.

Nézz körül a világ második leggazdagabb emberének eladó lakásában

Nézz körül a világ második leggazdagabb emberének eladó lakásában

Cso­dáld meg a ga­lé­ri­ánk­ban, és ha meg­ki­ván­nád, akkor 22,4 mil­li­árd fo­rin­tért a tied.

Több ezer dollárt ér a Google-nek egy domain!

Több ezer dollárt ér a Google-nek egy domain!

Egy volt Go­ogle-al­kal­ma­zott ki­szúrta, hogy a Go­ogle.com do­main el­adóvá vált, és azon­nal fel is vá­sá­rolta.

Egy szem­fü­les egy­kori Go­ogle-al­kal­ma­zott ki­szúrta, hogy a Go­ogle.com do­main el­adóvá vált, és azon­nal fel is vá­sá­rolta.

10 éve nem kell senkinek a Győzike-villa - fotók

10 éve nem kell senkinek a Győzike-villa - fotók

Pedig még en­ged­tek is az árból.

Gás­pá­rék A show be­fe­je­zése után egy másik vil­lába köl­töz­tek, a régi zeb­ra­min­tás re­zi­den­cia pedig üre­sen vár új la­kó­ira. Al­kudni is lehet, de így sem kell sen­ki­nek.

Használt autók rovat: eladó a Forma-1!

Használt autók rovat: eladó a Forma-1!

A vé­telár em­beri és­szel szinte fel­fog­ha­tat­lan summa.

Még ebben az évben gaz­dát cse­rél a szá­guldó cir­kusz? A vé­telár em­beri és­szel szinte fel­fog­ha­tat­lan summa, mégis ver­se­nyez­nek a ti­tok­za­tos ve­vő­je­löl­tek.

Pszichiátriáról szökött rabló támadta meg a terhes eladónőt

Pszichiátriáról szökött rabló támadta meg a terhes eladónőt

Az üz­let­ben kez­dett el du­la­kodni vele, és a pénzt kö­ve­telte. A kis­ma­mát kór­házba szál­lí­tot­ták.

Az üz­let­ben kez­dett el du­la­kodni vele, és a pénzt kö­ve­telte. A kis­ma­mát kór­házba szál­lí­tot­ták.

Viccnek is rossz: kisfiát árulja egy szombathelyi szülő az interneten

Viccnek is rossz: kisfiát árulja egy szombathelyi szülő az interneten

Eladná vagy te­le­fonra cse­rélné a sze­rinte 36 000 Ft-ot érő kisfiát egy vas me­gyei hir­dető.

Vegyél görög szigetet

Vegyél görög szigetet

A görög szi­get­vi­lág gyöngy­sze­me­i­nek el­adása jön?

A görög szi­get­vi­lág gyöngy­sze­me­i­nek ér­té­ke­sí­tése lehet az egyik kiút a vál­ság­ból. A hel­lé­nek­nek 50 mil­li­ár­dos pri­va­ti­zá­ciós be­vé­telt kell pro­du­kál­niuk.