CÍMKE: 'egyiptom'

Botrány a fapados járaton, rendőrök vitték el a nászútra tartókat

Botrány a fapados járaton, rendőrök vitték el a nászútra tartókat

A férj a rep­té­ren be­rú­gott, a re­pü­lőn pedig nem tu­dott vi­sel­kedni.

A férj a rep­té­ren be­rú­gott, a re­pü­lőn pedig nem tu­dott vi­sel­kedni.

Orbán Viktor az EU-Arab Liga csúcson, képeken a nap eseményei

Orbán Viktor az EU-Arab Liga csúcson, képeken a nap eseményei

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök va­sár­nap dél­után ér­ke­zett meg Egyip­tomba.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök va­sár­nap dél­után ér­ke­zett meg Egyip­tomba, Sarm-es-Sejkbe.

Így érkezett meg Egyiptomba Orbán Viktor

Így érkezett meg Egyiptomba Orbán Viktor

A mi­nisz­ter­el­nök az Eu­ró­pai Unió és az Arab Liga első al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett csúcs­ta­lál­ko­zó­ján vesz részt.

A mi­nisz­ter­el­nök az Eu­ró­pai Unió és az Arab Liga első al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett csúcs­ta­lál­ko­zó­ján vesz részt.

Egyiptomban tárgyal Orbán Viktor, terítéken a migráció

Egyiptomban tárgyal Orbán Viktor, terítéken a migráció

Az EU- Arab Liga csúcs­ta­lál­ko­zón.

Egyip­tomba uta­zott Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök va­sár­nap reg­gel, az Eu­ró­pai Unió és az Arab Liga első al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett csúcs­ta­lál­ko­zó­jára.

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak egy sírban

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak egy sírban

50 mu­mifi­ká­ló­dott holt­testre buk­kan­tak. Gye­re­kek is fe­küd­tek a sír­ban.

50 mu­mifi­ká­ló­dott holt­testre buk­kan­tak. Gye­re­kek is fe­küd­tek a sír­ban.

Mit csinál Dzsudzsák Balázs? Vagány fotót osztott meg Egyiptomból

Mit csinál Dzsudzsák Balázs? Vagány fotót osztott meg Egyiptomból

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa a meg­ér­de­melt pi­he­nő­jét tölti Egyip­tom­ban.

Robbanás a templomnál: hatástalanítás közben halt meg a tűzszerész

Robbanás a templomnál: hatástalanítás közben halt szörnyet egy tűzszerész

A házi ké­szí­tésű bom­bát is­me­ret­le­nek he­lyez­ték el egy kopt temp­lom kö­ze­lé­ben.

A kutatók is elképedtek attól, ami előkerült egy oázisnál

A kutatók is elképedtek attól, ami előkerült egy oázisnál

A sír­kam­rák töb­bek kö­zött em­beri ma­rad­vá­nyo­kat őriz­nek. A mun­ká­la­tok már 2002-ben meg­kez­dőd­tek a te­rü­le­ten.

A sír­kam­rák töb­bek kö­zött em­beri ma­rad­vá­nyo­kat őriz­nek. A mun­ká­la­tok már 2002-ben meg­kez­dőd­tek a te­rü­le­ten.

Már négy halottja van az egyiptomi turistabusz-robbantásnak

Már négy halottja van az egyiptomi turistabusz-robbantásnak

Négy ha­lottja van a pén­teki rob­ban­tás­nak.

Négy ha­lottja van annak a pén­teki rob­ban­tás­nak, amely­nek cél­pontja egy busz volt Egyip­tom­ban.

Bácsi Péter a fiait is lebirkózta

Bácsi Péter a fiait is lebirkózta

Egyip­tom­ban nya­ralt csa­lád­já­val a vi­lág­baj­nok ma­gyar bir­kózó.

Bácsi Péter ok­tó­ber végén meg­sze­rezte má­so­dik vi­lág­baj­noki arany­ér­mét, csa­ládja a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban szur­kolt neki. A 35 éves spor­toló ezt kö­ve­tően egyip­tomi nya­ra­lásra vitte sze­ret­teit.

Óriási bejelentés a kutatóktól, döbbenet, mire bukkantak Egyiptomban

Óriási bejelentés a kutatóktól, döbbenet, mire bukkantak Egyiptomban

Egy temp­lom­nál dol­goz­tak a gya­nút­lan mun­ká­sok, ami­kor va­lami szo­kat­lanra fi­gyel­tek fel.

Most jelentették be a tudósok: eddig sosem látott titkos sírokra bukkantak Egyiptomban

Most jelentették be a tudósok: eddig sosem látott titkos sírokra bukkantak Egyiptomban

Meg­le­pe­tést okoz­tak a ré­gé­szek­nek.

A sí­rok­ban olyan dol­gok vol­tak, ame­lyek szin­tén meg­le­pe­tést okoz­tak a ré­gé­szek­nek.

Iszonyat a Vörös-tengernél, hihetetlen, mi okozta a pár halálát

Iszonyat a Vörös-tengernél, hihetetlen, mi okozta a pár halálát

Egy ve­szély­te­len­nek tűnő szer okozta a tra­gé­diát.

Egy ve­szély­te­len­nek tűnő szer okozta a tra­gé­diát. Egy­más után hal­tak meg az ál­do­za­tok.

Óriási bejelentés, elképesztő, mire bukkantak a kutatók egy sírban

Óriási bejelentés, elképesztő, mire bukkantak a kutatók egy sírban

Erre még a ré­gé­szek sem szá­mí­tot­tak, de ez még messze nem min­den.

Erre még a ré­gé­szek sem szá­mí­tot­tak, de ez még messze nem min­den.

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

A 3 mé­te­res ko­por­sót a hónap ele­jén fe­dez­ték fel a ré­gé­szek, de csak most jött el az ideje annak, hogy fel­nyis­sák a fe­de­lét.

Most közölték a tudósok, hihetetlen, mit találtak Egyiptomban

Most közölték a tudósok, hihetetlen, mit találtak Egyiptomban

A fel­fe­de­zés sze­rin­tük óri­ási ha­tás­sal lehet a tör­té­ne­lemre.

Egy rosszul sikerült kísérlet okozott hatalmas robbanást egy iskolában! - videó

Egy rosszul sikerült kísérlet okozott hatalmas robbanást egy iskolában! - videó

Egy ké­mia­ta­nár tar­tott be­mu­ta­tót a di­á­kok­nak egy órán, ami végül bal­esetbe tor­kol­lott.

Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Ezt ki látta előre? Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Uru­guay és Irán is nyert.

Uru­guay és Irán is az utolsó má­sod­per­cek­ben tu­dott győz­tes gólt sze­rezni.

Az első kirúgás a vb-n, menesztik az argentin kapitányt

Az első kirúgás a vb-n, menesztik az argentin kapitányt

Nem nézik el a ku­dar­co­kat az ar­gen­tin szár­ma­zású szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak, akit a vb után me­nesz­te­nek.

Nem nézik el a ku­dar­co­kat az ar­gen­tin szár­ma­zású szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak, akit a vb után me­nesz­te­nek.

Fájó vereséggel búcsúzik a világsztár a vb-től

Fájó vereséggel búcsúzik a világsztár a vb-től

Sza­lah nem járt si­ker­rel.

Má­so­dik meccsén sem hi­bá­zott a há­zi­gazda orosz vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon, ke­mény vég­ered­ményt ál­lí­tott be. Sza­lah nem járt si­ker­rel.

Saját csapattársa jegyezte el a kapus lányát

Saját csapattársa jegyezte el a kapus lányát

Rang­idős az egyip­tomi kapus.

Olyan idős a lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő egyip­tomi vá­lo­ga­tott ka­pusa, hogy az egyik csa­pat­társa je­gyezte el a lá­nyát.

Döbbenetes bizonyíték az időutazásra, elsápadtak a régészek

Döbbenetes bizonyíték az időutazásra, elsápadtak a régészek

Azon­nal lázba jöt­tek az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői! De vajon mi az igaz­ság?

Azon­nal lázba jöt­tek az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői!

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Vérfürdőre készül az ISIS Egyiptomban!

Vérfürdőre készül az ISIS Egyiptomban!

Az in­ter­ne­ten kér­ték erre a velük szim­pa­ti­záló dzsi­ha­dis­tá­kat.

Az in­ter­ne­ten kér­ték erre a velük szim­pa­ti­záló dzsi­ha­dis­tá­kat. Azt re­mé­lik, hogy ezzel be­fo­lyá­sol­hat­ják a már­cius végén tar­tandó vá­lasz­tá­so­kat. A brit kor­mány sze­rint is "na­gyon va­ló­színű" egy ter­ror­tá­ma­dás.

Tragikus hír jött: munkásokat szállító busz balesetezett

Tragikus hír jött: munkásokat szállító busz balesetezett

Leg­alább 12 mun­kás éle­tét vesz­tette.

A busz­bal­eset­ben leg­alább egy tucat mun­kás éle­tét vesz­tette.

Ezt senki nem gondolta volna a 2500 éves egyiptomi koporsóról

Ezt senki nem gondolta volna a 2500 éves egyiptomi koporsóról

Száz­öt­ven évvel ez­előtt azt ál­lí­tot­ták, hogy üres az egyip­tomi fa­ko­porsó.

Száz­öt­ven évvel ez­előtt azt ál­lí­tot­ták, hogy üres az az egyip­tomi fa­ko­porsó, ami­ről most ér­de­kes fej­le­mény de­rült ki.

Így mentette meg a kisgyerek életét a hős rendőr! - videó

Így mentette meg a kisgyerek életét a hős rendőr! - videó

A saját testi ép­sé­gét koc­káz­tatta az egyen­ru­hás, mi­köz­ben nem min­den­napi tet­tet haj­tott végre.

A saját testi ép­sé­gét koc­káz­tatta az egyen­ru­hás, ami­kor egy nem min­den­napi tet­tet haj­tott végre. Há­lá­sak le­het­nek neki.

Pattanásig feszült a helyzet, háborúra készül Egyiptom

Pattanásig feszült a helyzet, háborúra készül Egyiptom

A me­rény­le­tet meg­to­rol­ják.

Fel­fog­ha­tat­lan a pén­teki egyip­tomi ter­ror­tá­ma­dás súlya, a több száz ál­do­za­tot kö­ve­telő me­rény­le­tet pedig az elnök sze­rint is meg kell to­rolni.

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél.

Most közölték a tudósok: hátborzongató magyarázata van, miért sikolt a múmia

Most közölték a tudósok: hátborzongató magyarázata van, miért sikolt a múmia

Csak most jöt­tek rá a tu­dó­sok.

Csak most jöt­tek rá a tu­dó­sok, mi lehet az oka annak, hogy az egyik egyip­tomi múmia si­kolt.

Egyiptom utcáin sokszor szerv nélküli emberek holttestei hevernek

Egyiptom utcáin sokszor szerv nélküli emberek holttestei hevernek

Az Af­ri­ká­ból me­ne­külni vágyó mig­rán­sok sok­szor a szer­ve­i­ket is el­ad­ják.

Az Af­ri­ká­ból me­ne­külni vágyó mig­rán­sok sok­szor annyira két­ség­be­eset­tek, hogy a szer­ve­i­ket is haj­lan­dóak el­adni a szerv­ke­res­ke­dők­nek. Leg­több­jük ebből fi­zetné ki az em­ber­csem­pé­sze­ket, akik Eu­ró­pába vin­nék őket...

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Va­ló­sá­gos hor­rorfilmmé vált a 33 éves Laura Plum­mer egyip­tomi nya­ra­lása.

Va­ló­sá­gos hor­rorfilmmé vált a 33 éves nő egyip­tomi nya­ra­lása, mert fáj­da­lom­csil­la­pí­tót is vitt ma­gá­val.

Szenzációs felfedezés: hatalmas titkos kamrát találtak a gízai nagy piramisban

Szenzációs felfedezés: hatalmas titkos kamrát találtak a gízai nagy piramisban

A sok évnyi ku­ta­tó­munka meg­hozta a gyü­möl­csét. A ré­gé­szek végre egy szen­zá­ciós fel­fe­de­zést is le tud­tak tenni az asz­talra.

Elképesztő jelenséget videózott a két hajós, egyenesen feléjük tartott

Elképesztő jelenséget videózott a két hajós, egyenesen feléjük tartott

A két férfi ha­jó­ká­zás köz­ben arra lett fi­gyel­mes, hogy hir­te­len el­sö­té­tül az ég és egy víz­töl­csér je­le­nik meg a ten­ger fö­lött.

Őrjítően izgató fotóval rukkolt elő a magyar olimpikon

Őrjítően izgató fotóval rukkolt elő a magyar olimpikon

Egyip­tom­ban pihen Cser­no­viczki.

Egyip­tom­ban pi­heni ki a hazai vi­lág­baj­nok­ság fá­ra­dal­mait Cser­no­viczki Éva. Lát­ha­tóan él­vezi a nap­sü­tést és a ho­mo­kos ten­ger­par­tot.

Hónapok óta nem térhet haza Egyiptomból a négy magyar árva

Nem térhet haza Egyiptomból a négy magyar árva

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel halt meg egy ma­gyar édes­anya Egyip­tom­ban. A négy kicsi azóta sem tér­he­tett haza, pedig a nagy­né­ni­nek ítél­ték őket.

Felkavaró fotó: örökre torz marad a fiatal lány teste a legújabb divat miatt

Felkavaró fotó: örökre torz marad a fiatal lány teste a legújabb divat miatt

A lány­nak ször­nyű kí­no­kat kel­lett át­él­nie.

A kis­lány­nak ször­nyű kí­no­kat kel­lett át­él­nie, és a he­ge­ket min­dig magán fogja vi­selni.

Drámai fotó a magyarok kedvelt üdülőhelyén gyilkoló férfiről

Drámai fotó a magyarok kedvelt üdülőhelyén gyilkoló férfiről

A ha­tó­sá­gok át­vizs­gál­ták a tá­madó üze­ne­teit, mely­ből ki­de­rült, az Isz­lám Állam uta­sí­tá­sait kö­vette, ami­kor ka­sza­bolt.

Hónapok óta nem tudják hazahozni a négy magyar árvát Egyiptomból

Nem tudják hazahozni a négy magyar árvát Egyiptomból

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel halt meg egy ma­gyar édes­anya Egyip­tom­ban. A négy kicsi azóta sem tér­he­tett haza.

Halálra ítélték a stadionkatasztrófa legfőbb bűnöseit

Halálra ítélték a stadionkatasztrófa legfőbb bűnöseit

Öt évvel a bor­zal­mak után, újabb em­ber­éle­tekbe ke­rül­nek a tör­tén­tek. Bűnös a volt rend­őr­fő­nök is.

Öt évvel a bor­zal­mak után, újabb em­ber­éle­tekbe ke­rül­nek a tör­tén­tek. Bű­nös­nek nyil­vá­ní­tot­ták a volt rend­őr­fő­nö­köt is.

Antik örömszerzés: Az ókori egyiptomiak bizarr vágyfokozóitól leesik az állad

Antik örömszerzés: Az ókori egyiptomiak bizarr vágyfokozóitól leesik az állad

Több ezer évvel ez­előtt el­ké­pesztő mó­do­kon se­gí­tet­tek rá a gyö­nyörre...

Több ezer évvel ez­előtt el­ké­pesztő mó­do­kon se­gí­tet­tek rá a gyö­nyörre...

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek.

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek a 2011-es hurg­ha­dai busz­tra­gé­di­á­ban, a túl­élők a mai napig át­élik a bor­zal­ma­kat.

Rettenetes: egy százéves vak férfit fejezett le az Iszlám Állam!

Rettenetes: egy százéves vak férfit fejezett le az Iszlám Állam!

Kezd el­ha­tal­ma­sodni a pa­ra­noia a ter­ro­ris­tá­kon - ha már egy ilyen idős, vi­lág­ta­lan férfi­ban is az el­len­sé­get lát­ják.

Terroristának nyilvánították a focilegendát

Terroristának nyilvánították a focilegendát

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get.

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get. A szer­ve­zet­hez köt­hető volt el­nö­köt tény­leg tá­mo­gatta.

Vérfagyasztó: Fegyveresek rohanták le Szorcsik Vikit!

Vérfagyasztó: Fegyveresek rohanták le Szorcsik Vikit!

Hát­bor­zon­gató je­le­net­nek le­he­tett ré­szese a szí­nésznő, aki tel­je­sen ki­ké­szült az af­ri­kai or­szág­ban.

Hát­bor­zon­gató je­le­net­nek le­he­tett ré­szese a szí­nésznő, aki tel­je­sen ki­ké­szült az af­ri­kai or­szág­ban.

Vérfagyasztó videóban nevezte meg új célpontjait az Iszlám Állam!

Vérfagyasztó videóban nevezte meg új célpontjait az Iszlám Állam!

Nincs ha­tára az ISIS ke­gyet­len­sé­gé­nek! Három or­szá­got is vérbe akar­nak bo­rí­tani!

Kiderült, miért zuhant le májusban az egyiptomi utasszállító

Kiderült, miért zuhant le májusban az egyiptomi utasszállító

A tá­jé­koz­ta­tás sze­rint még az utolsó be­szél­ge­tés rész­le­tei is vi­lá­go­sak, me­lyek el­hang­zot­tak a fe­dél­ze­ten.

Különös dolog derült ki a gízai nagy piramisról!

Különös dolog derült ki a gízai nagy piramisról!

Eddig min­denki azt hitte, hogy a nagy­pi­ra­mis, az ókori egyip­tomi épí­té­szet cso­dája, tö­ké­le­tes épít­mény, hiba nincs benne...

Eddig min­denki azt hitte, hogy a nagy pi­ra­mis, az ókori egyip­tomi épí­té­szet cso­dája, tö­ké­le­tes épít­mény, hiba nincs benne. Ará­nya­iba szinte min­dent bele lehet ma­gya­rázni az arany­met­szés­től kezdve a pí ér­té­kéig... de most ki­de­rült va­lami, ami mind­ezt sem­missé te­heti!

Végre fény derült a gízai nagy piramis különös titkára

Végre fény derült a gízai nagy piramis különös titkára

Ren­ge­teg tit­kor rejt még ma­gá­ban egyip­tom leg­hí­re­sebb pi­ra­misa. Ezek nem mind­egyike is­mert még...

Ren­ge­teg tit­kor rejt még ma­gá­ban egyip­tom leg­hí­re­sebb pi­ra­misa. Ezek nem mind­egyike is­mert még, sok­ról pedig még csak sej­té­seik van­nak a tu­dó­sok­nak.

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

A Khe­opsz pi­ra­mis épí­té­sé­ben részt vett egyik mun­ka­fel­ügyelő fel­jegy­zé­seit tar­tal­mazza...

A Khe­opsz pi­ra­mis épí­té­sé­ben részt vett egyik mun­ka­fel­ügyelő fel­jegy­zé­seit tar­tal­mazza...

Kiderült: ez áll a világ legrégebbi írott papírján!

Kiderült: ez áll a világ legrégebbi írott papírján!

Egyip­tom­ban ál­lí­tot­ták ki...

Ki­ál­lí­tot­ták az Egyip­tom­ban va­laha ta­lált leg­ré­gebbi pa­pi­ru­szo­kat csü­tör­tö­kön a ka­i­rói Egyip­tomi Mú­ze­um­ban. Sok min­den ki­de­rül be­lő­lük...

Most már biztos: ezért zuhant le az egyiptomi gép

Most már biztos: ezért zuhant le az egyiptomi gép

Meg­vizs­gál­ták a gép fe­ke­te­do­bo­zát.

Si­ke­rült meg­vizs­gálni a gép fe­ke­te­do­bo­zát, ami a ko­rábbi szak­ér­tői vé­le­mé­nye­ket iga­zolta!

Óriási bizarr lények tartják rettegésben az egyiptomiakat!

Óriási bizarr lények tartják rettegésben az egyiptomiakat!

De vajon hogy ke­rül­nek Gíza ut­cá­ira?

De vajon hogy ke­rül­nek a la­kos­sá­got ri­o­gató, ha­tal­mas te­remt­mé­nyek Gíza ut­cá­ira?

A pilóták okozhatták a Párizs-Kairó járat légi katasztrófáját

A pilóták okozhatták a Párizs-Kairó járat légi katasztrófáját

A mű­sze­rek téves füst­jel­zése miatt a pi­ló­ták akár maguk is elő­idéz­het­ték az egyip­tomi utas­szál­lító ka­taszt­ró­fá­ját.

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

A ré­gész szak­te­kin­té­lyek­nek rá kell jön­niük, hogy lé­tez­het­nek olyan dol­gok a ré­gi­ó­ban, amik­ről el­kép­ze­lé­sük sincs.

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket?

Ezeket a helyeket kerülik a nyaraló magyarok!

Ezeket a helyeket kerülik a nyaraló magyarok!

Csök­kent az ér­dek­lő­dés bi­zo­nyos nya­ra­lá­sok iránt. Egyre ke­ve­seb­ben utaz­nak eddig köz­ked­velt he­lyekre a ter­ror­ve­szély miatt.

Elképesztő dolgot találtak a Marson, beindultak a találgatások!

Elképesztő dolgot találtak a Marson, beindultak a találgatások!

Az ókori világ egyik leg­na­gyobb cso­dá­já­nak má­sára buk­kan­tak a vörös boly­gón!

Tengeralattjáróval keresik a lezuhant egyiptomi gép fekete dobozát

Tengeralattjáróval keresik a lezuhant egyiptomi gép fekete dobozát

Akár 3000 méter mélyre is le tud me­rülni, hogy fel­ku­tassa...

Akár 3000 méter mélyre is le tud me­rülni, hogy fel­ku­tassa...

Egyre aggasztóbb az egyiptomi utasszállítók körüli biztonság!

Egyre aggasztóbb az egyiptomi utasszállítók körüli biztonság!

Fel­erő­söd­tek az egyip­tomi re­pü­lő­gé­pek biz­ton­sága kö­rüli ag­go­dal­mak.

Ismét fel­erő­söd­tek az egyip­tomi re­pü­lő­gé­pek és re­pü­lő­te­rek biz­ton­sága kö­rüli ag­go­dal­mak.

Életveszélyes: robbanómellényes férfival szelfizett a turista

Életveszélyes: robbanómellényes férfival szelfizett a turista

Szelfi csa­lád­dal, cuki ál­lat­tal, hí­res­ség­gel? Ez mind rend­ben van, na de hogy va­laki a saját fog­va­tar­tó­já­val lőjön közös képet!

Fény derült az egyiptomi utasszállító eltérítésének valódi okára!

Fény derült az egyiptomi utasszállító eltérítésének valódi okára!

Csu­pán volt fe­le­sé­gét és gye­re­keit akarta látni Szeif Eldin Musz­tafa, ezért té­rí­tette el az EgyptAir utas­szál­lító re­pü­lő­gé­pét és kény­sze­rí­tette le­szál­lásra Cip­ru­son.

A terror miatt lett szellemváros Sarm-es-Sejk

A terror miatt lett szellemváros Sarm-es-Sejk

A nép­szerű egyip­tomi nya­ra­ló­he­lyen, ahová ma­gya­rok is jár­tak szép szám­mal, már alig ta­lálni tu­ris­tát, az áru­sok is csak ma­gukba ros­kadva ülnek.

A nép­szerű egyip­tomi nya­ra­ló­he­lyen, ahová ma­gya­rok is jár­tak szép szám­mal, már alig ta­lálni tu­ris­tát, az áru­sok is csak ma­gukba ros­kadva ülnek a ba­zá­rok­ban. Az uta­zási iro­dák már fél­árra ak­ci­óz­nak, de még így sem kel­le­nek az utak.

Ilyen könnyen jutott át az ellenőrzésen a gépeltérítő!

Ilyen könnyen jutott át az ellenőrzésen a gépeltérítő!

Ag­gasztó: az egyip­tomi gé­pekre ál­lí­tó­lag 10 eu­ró­ért bármi fel­csem­pész­hető...

Ag­gasztó: az egyip­tomi gé­pekre ál­lí­tó­lag 10 eu­ró­ért bármi fel­csem­pész­hető...

A régészek is meglepődtek az 5 ezer éves ruhadarabon!

A régészek is meglepődtek az 5 ezer éves ruhadarabon!

70 évig egy rak­tár­ban po­ro­so­dott.

Az ősi ru­ha­da­ra­bot 70 évig őriz­get­tek a mú­ze­um­ban. Elő­ször csak rongy­ku­pac­nak hit­ték...

Túszdráma: Terrorista fenyegetőzik az eltérített egyiptomi repülőn!

Túszdráma: Terrorista fenyegetőzik az eltérített egyiptomi repülőn!

Egy ön­gyil­kos me­rénylő kel­tett pá­ni­kot, aki tú­szul ej­tette az uta­so­kat.

81 utas­sal a fe­dél­ze­tén té­rí­tet­ték el kedd reg­gel az EgyptAir Ale­xand­ri­á­ból Cip­rusra tartó já­ra­tát. Ké­sőbb ki­de­rült, a Cip­ru­son lan­doló gép fe­dél­ze­tén egy ön­gyil­kos me­rénylő kel­tett pá­ni­kot, aki tú­szul ej­tette az uta­so­kat.

Csak a hírverés miatt vállalta magára az ISIS az orosz gép tragédiáját?

Csak a hírverés miatt vállalta magára az ISIS az orosz gép tragédiáját?

Az egyip­to­miak nem ta­lál­tak bi­zo­nyí­té­kot arra, hogy tá­ma­dás tör­tént.

Az oro­szok biz­to­sak benne, hogy ter­ror­tá­ma­dás tör­tént. Az egyip­to­miak vi­szont nem ta­lál­tak bi­zo­nyí­té­kot.

Videón a terroristák által felrobbantott egyiptomi szálloda!

Videón a terroristák által felrobbantott egyiptomi szálloda!

Most már azt is tudni, hogy a Swiss-Inn ho­tel­ről van szó. A fel­vé­te­le­ken sú­lyos rom­bo­lás nyo­mai lát­sza­nak.

Most már azt is tudni, hogy a Swiss-Inn ho­tel­ről van szó. A fel­vé­te­le­ken sú­lyos rom­bo­lás nyo­mai lát­szód­nak.

Az Iszlám Állam robbanthatott Egyiptomban

Az Iszlám Állam robbanthatott Egyiptomban

Senki nem vál­lalta még ma­gára.

Bár egy­előre még senki nem vál­lalta ma­gára a fe­le­lős­sé­get, az ISIS haj­tott végre ha­sonló tá­ma­dá­so­kat ezen a te­rü­le­ten.

Felfüggesztette a Wizz Air Hurghadába tartó járatát

Felfüggesztette a Wizz Air Hurghadába tartó járatát

Május 16-án bő­ví­tet­ték pa­let­tá­ju­kat.

Május 16-án bő­ví­tet­ték pa­let­tá­ju­kat az egyip­tomi já­rat­tal, de most bi­zony­ta­lan időre fel is füg­gesz­tet­ték azt.

Másik buszra szállt, így úszta meg a terrortámadást a magyar énekes

Másik buszra szállt, így úszta meg a terrortámadást a magyar énekes

Del­husa Gjon sze­ren­csé­jén múlt, hogy ő maga nem volt a fel­rob­ban­tott busz uta­sai kö­zött.

Pokoli hőség: Egyiptomban már többen meghaltak a melegtől

Pokoli hőség: Egyiptomban már többen meghaltak a melegtől

A rend­kí­vüli hőség és a magas pá­ra­tar­ta­lom miatt 21-en meg­hal­tak, 66-an pedig kór­házba ke­rül­tek.

Hisz a szüzességi tesztben Egyiptom Ura, al-Sziszi tábornok

Hisz a szüzességi tesztben Egyiptom Ura, al-Sziszi tábornok

Ki gon­dolná, hogy Egyip­tom ve­ze­tője, a min­den­ható had­se­reg ura, al-Szi­szi tá­bor­nok aján­dék­bol­tot üze­mel­tet a ka­i­rói ba­zár­ban? Kapni ott min­den­féle fából, gyöngy­ből, pa­pi­rusz­ból ké­szült szo­ká­sos egyip­tomi giccset.