CÍMKE: 'egyiptom'

Már négy halottja van az egyiptomi turistabusz-robbantásnak

Már négy halottja van az egyiptomi turistabusz-robbantásnak

Négy ha­lottja van a pén­teki rob­ban­tás­nak.

Négy ha­lottja van annak a pén­teki rob­ban­tás­nak, amely­nek cél­pontja egy busz volt Egyip­tom­ban.

Most jelentették be: eddig sosem látott sírokra bukkantak Egyiptomban

Most jelentették be a tudósok: eddig sosem látott titkos sírokra bukkantak Egyiptomban

A sí­rok­ban olyan dol­gok vol­tak, ame­lyek szin­tén meg­le­pe­tést okoz­tak a ré­gé­szek­nek.

Iszonyat a Vörös-tengernél, hihetetlen, mi okozta a pár halálát

Iszonyat a Vörös-tengernél, hihetetlen, mi okozta a pár halálát

Egy ve­szély­te­len­nek tűnő szer okozta a tra­gé­diát. Egy­más után hal­tak meg az ál­do­za­tok.

Óriási bejelentés a kutatóktól, döbbenet, mire bukkantak Egyiptomban

Óriási bejelentés a kutatóktól, döbbenet, mire bukkantak Egyiptomban

Egy temp­lom­nál dol­goz­tak a gya­nút­lan mun­ká­sok...

Egy temp­lom­nál dol­goz­tak a gya­nút­lan mun­ká­sok, ami­kor va­lami szo­kat­lanra fi­gyel­tek fel.

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

A 3 mé­te­res ko­por­sót a hónap ele­jén fe­dez­ték fel a ré­gé­szek.

A 3 mé­te­res ko­por­sót a hónap ele­jén fe­dez­ték fel a ré­gé­szek.

Egy rosszul sikerült kísérlet okozott hatalmas robbanást egy iskolában! - videó

Egy rosszul sikerült kísérlet okozott hatalmas robbanást egy iskolában! - videó

Egy ké­mia­ta­nár tar­tott be­mu­ta­tót a di­á­kok­nak egy órán, ami végül bal­esetbe tor­kol­lott.

Az első kirúgás a vb-n, menesztik az argentin kapitányt

Az első kirúgás a vb-n, menesztik az argentin kapitányt

Nem nézik el a ku­dar­co­kat.

Nem nézik el a ku­dar­co­kat az ar­gen­tin szár­ma­zású szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak, akit a vb után me­nesz­te­nek.

Most közölték a tudósok, hihetetlen, mit találtak Egyiptomban

Most közölték a tudósok, hihetetlen, mit találtak Egyiptomban

A fel­fe­de­zés sze­rin­tük óri­ási ha­tás­sal lehet a tör­té­ne­lemre.

A fel­fe­de­zés sze­rin­tük óri­ási ha­tás­sal lehet a tör­té­ne­lemre.

Fájó vereséggel búcsúzik a világsztár a vb-től

Fájó vereséggel búcsúzik a világsztár a labdarúgó-viklágbajnokásgtól

Má­so­dik meccsén sem hi­bá­zott a há­zi­gazda orosz vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Má­so­dik meccsén sem hi­bá­zott a há­zi­gazda orosz vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon, ke­mény vég­ered­ményt ál­lí­tott be. Ezzel pedig szinte fél láb­bal a leg­jobb 16 kö­zött érez­heti magát a ran­gos ese­mény­nek ott­hont adó or­szág csa­pata.

Saját csapattársa jegyezte el a kapus lányát

Saját csapattársa jegyezte el a kapus lányát

Olyan idős a vb-n sze­replő egyip­tomi vá­lo­ga­tott ka­pusa, hogy az egyik csa­pat­társa je­gyezte el a lá­nyát.

Olyan idős a vb-n sze­replő egyip­tomi vá­lo­ga­tott ka­pusa, hogy az egyik csa­pat­társa je­gyezte el a lá­nyát.

Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Ezt ki látta előre? Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Uru­guay és Irán is nyert.

Uru­guay és Irán is az utolsó má­sod­per­cek­ben tu­dott győz­tes gólt sze­rezni.

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok, pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Így mentette meg a kisgyerek életét a hős rendőr! - videó

Így mentette meg a kisgyerek életét a hős rendőr! - videó

A saját testi ép­sé­gét is koc­káz­tatta.

A saját testi ép­sé­gét koc­káz­tatta egy szol­gá­lat­ban lévő egyen­ru­hás, aki nem min­den­napi tet­tet haj­tott végre fé­nyes nap­pal a vá­ros­ban.

Ezt senki nem gondolta volna a 2500 éves egyiptomi koporsóról

Ezt senki nem gondolta volna a 2500 éves egyiptomi koporsóról

Száz­öt­ven évvel ez­előtt azt ál­lí­tot­ták, hogy üres az egyip­tomi fa­ko­porsó.

Száz­öt­ven évvel ez­előtt azt ál­lí­tot­ták, hogy üres az egyip­tomi fa­ko­porsó.

Vérfürdőre készül az ISIS Egyiptomban!

Vérfürdőre készül az ISIS Egyiptomban!

Az in­ter­ne­ten kér­ték erre a velük szim­pa­ti­záló dzsi­ha­dis­tá­kat.

Az in­ter­ne­ten kér­ték erre a velük szim­pa­ti­záló dzsi­ha­dis­tá­kat. Azt re­mé­lik, hogy ezzel be­fo­lyá­sol­hat­ják a már­cius végén tar­tandó vá­lasz­tá­so­kat. A brit kor­mány sze­rint is "na­gyon va­ló­színű" egy ter­ror­tá­ma­dás.

Tragikus hír jött: munkásokat szállító busz balesetezett

Tragikus hír jött: munkásokat szállító busz balesetezett

Leg­alább 12 mun­kás éle­tét vesz­tette.

A busz­bal­eset­ben leg­alább egy tucat mun­kás éle­tét vesz­tette.

Pattanásig feszült a helyzet, háborúra készül Egyiptom

Pattanásig feszült a helyzet, háborúra készül Egyiptom

Szinte fel­fog­ha­tat­lan a pén­teki egyip­tomi ter­ror­tá­ma­dás súlya, a me­rény­le­tet az elnök sze­rint is meg kell to­rolni.

Szinte fel­fog­ha­tat­lan a pén­teki egyip­tomi ter­ror­tá­ma­dás súlya, a több száz ál­do­za­tot kö­ve­telő me­rény­le­tet pedig az elnök sze­rint is meg kell to­rolni.

Egyiptom utcáin sokszor szerv nélküli emberek holtteste hever

Egyiptom utcáin sokszor szerv nélküli emberek holtteste hever

Az Af­ri­ká­ból me­ne­külni vágyó mig­rán­sok sok­szor a szer­ve­i­ket is el­ad­ják.

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Va­ló­sá­gos hor­rorfilmmé vált a 33 éves Laura Plum­mer egyip­tomi nya­ra­lása: a brit nő egy túl­zsú­folt bör­tön­ben szen­ved.

Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél.

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél. Az ál­do­za­tok szá­má­ról el­lent­mon­dá­so­sak az első hírek, de nem ki­zárt, hogy fél­szá­zan is meg­hal­hat­tak és leg­alább nyolc­va­nan meg­se­be­sül­tek.

Szenzációs felfedezés: hatalmas titkos kamrát találtak a gízai nagy piramisban

Szenzációs felfedezés: hatalmas titkos kamrát találtak a gízai nagy piramisban

A sok évnyi ku­ta­tó­munka meg­hozta a gyü­möl­csét.

A sok évnyi ku­ta­tó­munka meg­hozta a gyü­möl­csét.

Őrjítően izgató fotóval rukkolt elő a magyar olimpikon

Őrjítően izgató fotóval rukkolt elő a magyar olimpikon

Egyip­tom­ban pihen Cser­no­viczki.

Egyip­tom­ban pi­heni ki a hazai vi­lág­baj­nok­ság fá­ra­dal­mait Cser­no­viczki Éva. Lát­ha­tóan él­vezi a nap­sü­tést és a ho­mo­kos ten­ger­par­tot.

Felkavaró fotó: örökre torz marad a fiatal lány teste a legújabb divat miatt

Felkavaró fotó: örökre torz marad a fiatal lány teste a legújabb divat miatt

A lány­nak ször­nyű kí­no­kat kel­lett át­él­nie, és a he­ge­ket min­dig magán fogja vi­selni.

Elképesztő jelenséget videózott a két hajós, egyenesen feléjük tartott

Elképesztő jelenséget videózott a két hajós, egyenesen feléjük tartott

A két férfi ha­jó­ká­zás köz­ben látta meg, hogy egy víz­töl­csér je­lent meg.

A két férfi ha­jó­ká­zás köz­ben arra lett fi­gyel­mes, hogy hir­te­len el­sö­té­tül az ég és egy víz­töl­csér je­le­nik meg a ten­ger fö­lött.

Drámai fotó a magyarok kedvelt üdülőhelyén gyilkoló férfiről

Drámai fotó a magyarok kedvelt üdülőhelyén gyilkoló férfiről

Az Isz­lám Állam uta­sí­tá­sait kö­vette, ami­kor ka­sza­bolt Egyip­tom­ban.

A ha­tó­sá­gok át­vizs­gál­ták a tá­madó üze­ne­teit, mely­ből ki­de­rült, az Isz­lám Állam uta­sí­tá­sait kö­vette, ami­kor ka­sza­bolt Egyip­tom­ban.

Nem tudják hazahozni a négy magyar árvát Egyiptomból

Nem tudják hazahozni a négy magyar árvát Egyiptomból

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel halt meg egy ma­gyar édes­anya Egyip­tom­ban. A négy kicsi azóta sem tér­he­tett haza.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel halt meg egy ma­gyar édes­anya. A négy kicsi azóta sem tér­he­tett haza.

Hónapok óta nem térhet haza Egyiptomból a négy magyar árva

Nem térhet haza Egyiptomból a négy magyar árva

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel halt meg egy ma­gyar édes­anya Egyip­tom­ban. A négy kicsi azóta sem tér­he­tett haza, pedig a nagy­né­ni­nek ítél­ték őket.

Halálra ítélték a stadionkatasztrófa legfőbb bűnöseit

Halálra ítélték a stadionkatasztrófa legfőbb bűnöseit

Nem úszta meg a rend­őr­fő­nök sem.

Öt évvel a bor­zal­mak után, újabb em­ber­éle­tekbe ke­rül­nek a tör­tén­tek. Bű­nös­nek nyil­vá­ní­tot­ták a volt rend­őr­fő­nö­köt is.

Antik örömszerzés: Az ókori egyiptomiak bizarr vágyfokozóitól leesik az állad

Antik örömszerzés: Az ókori egyiptomiak bizarr vágyfokozóitól leesik az állad

Ha azt gon­do­lod, hogy a sze­xu­á­lis ki­egé­szí­tő­ket és a vágy­fo­kozó esz­kö­zö­ket a mo­dern világ hívta életre, akkor na­gyon té­vedsz.

Vérfagyasztó: Fegyveresek rohanták le Szorcsik Vikit!

Vérfagyasztó: Fegyveresek rohanták le Szorcsik Vikit!

Hát­bor­zon­gató je­le­net!

Hát­bor­zon­gató je­le­net­nek le­he­tett ré­szese a szí­nésznő, aki tel­je­sen ki­ké­szült az af­ri­kai or­szág­ban.

Terroristának nyilvánították a focilegendát

Terroristának nyilvánították a focilegendát

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get.

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get. A szer­ve­zet­hez köt­hető volt el­nö­köt tény­leg tá­mo­gatta.

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek.

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek a 2011-es hurg­ha­dai busz­tra­gé­di­á­ban, a túl­élők a mai napig át­élik a bor­zal­ma­kat.

Rettenetes: egy százéves vak férfit fejezett le az Iszlám Állam!

Rettenetes: egy százéves vak férfit fejezett le az Iszlám Állam!

Kezd el­ha­tal­ma­sodni a pa­ra­noia a ter­ro­ris­tá­kon - ha már egy ilyen idős, vi­lág­ta­lan férfi­ban is az el­len­sé­get lát­ják.

Különös dolog derült ki a gízai nagy piramisról!

Különös dolog derült ki a gízai nagy piramisról!

Eddig min­denki azt hitte, hogy a nagy pi­ra­mis, az ókori egyip­tomi épí­té­szet cso­dája, tö­ké­le­tes épít­mény, hiba nincs benne...

Eddig min­denki azt hitte, hogy a nagy pi­ra­mis, az ókori egyip­tomi épí­té­szet cso­dája, tö­ké­le­tes épít­mény, hiba nincs benne...

Vérfagyasztó videóban nevezte meg új célpontjait az Iszlám Állam!

Vérfagyasztó videóban nevezte meg új célpontjait az Iszlám Állam!

Három or­szá­got is vérbe akar­nak bo­rí­tani!

Nincs ha­tára az ISIS ke­gyet­len­sé­gé­nek! Három or­szá­got is vérbe akar­nak bo­rí­tani!

Végre fény derült a gízai nagy piramis különös titkára

Végre fény derült a gízai nagy piramis különös titkára

Ren­ge­teg tit­kot rejt még ma­gá­ban egyip­tom leg­hí­re­sebb pi­ra­misa. Ezek nem mind­egyike is­mert, sok­ról pedig még csak sej­té­seik van­nak a tu­dó­sok­nak.

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

A maga 4500 évé­vel a leg­ré­gibb lé­zető egyip­tomi kéz­irat. A Khe­opsz pi­ra­mis épí­té­sé­ben részt vett egyik mun­ka­fel­ügyelő fel­jegy­zé­seit tar­tal­mazza...

Kiderült, miért zuhant le májusban az egyiptomi utasszállító

Kiderült, miért zuhant le májusban az egyiptomi utasszállító

A tá­jé­koz­ta­tás sze­rint még az utolsó be­szél­ge­tés rész­le­tei is vi­lá­go­sak, me­lyek el­hang­zot­tak a fe­dél­ze­ten.

A tá­jé­koz­ta­tás sze­rint még az utolsó be­szél­ge­tés rész­le­tei is vi­lá­go­sak, me­lyek el­hang­zot­tak a fe­dél­ze­ten.

Kiderült: ez áll a világ legrégebbi írott papírján!

Kiderült: ez áll a világ legrégebbi írott papírján!

Ki­ál­lí­tot­ták az Egyip­tom­ban va­laha ta­lált leg­ré­gebbi pa­pi­ru­szo­kat csü­tör­tö­kön a ka­i­rói Egyip­tomi Mú­ze­um­ban.

Ki­ál­lí­tot­ták az Egyip­tom­ban va­laha ta­lált leg­ré­gebbi pa­pi­ru­szo­kat csü­tör­tö­kön a ka­i­rói Egyip­tomi Mú­ze­um­ban.

Óriási bizarr lények tartják rettegésben az egyiptomiakat!

Óriási bizarr lények tartják rettegésben az egyiptomiakat!

De vajon hogy ke­rül­nek Gíza ut­cá­ira?

De vajon hogy ke­rül­nek a la­kos­sá­got ri­o­gató, ha­tal­mas te­remt­mé­nyek Gíza ut­cá­ira?

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket?

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket?

Most már biztos: ezért zuhant le az egyiptomi gép

Most már biztos: ezért zuhant le az egyiptomi gép

Si­ke­rült meg­vizs­gálni a gép fe­ke­te­do­bo­zát, ami a ko­rábbi szak­ér­tői vé­le­mé­nye­ket iga­zolta!

Si­ke­rült meg­vizs­gálni a gép fe­ke­te­do­bo­zát, ami a ko­rábbi szak­ér­tői vé­le­mé­nye­ket iga­zolta!

Ezeket a helyeket kerülik a nyaraló magyarok!

Ezeket a helyeket kerülik a nyaraló magyarok!

Csök­kent az ér­dek­lő­dés bi­zo­nyos nya­ra­lá­sok iránt. Egyre ke­ve­seb­ben utaz­nak eddig köz­ked­velt he­lyekre a ter­ror­ve­szély miatt.

Csök­kent az ér­dek­lő­dés bi­zo­nyos nya­ra­lá­sok iránt. Egyre ke­ve­seb­ben utaz­nak eddig köz­ked­velt he­lyekre a ter­ror­ve­szély miatt.

Elképesztő dolgot találtak a Marson, beindultak a találgatások!

Elképesztő dolgot találtak a Marson, beindultak a találgatások!

Az ókori világ egyik leg­na­gyobb cso­dá­já­nak má­sára buk­kan­tak!

Az ókori világ egyik leg­na­gyobb cso­dá­já­nak má­sára buk­kan­tak a vörös boly­gón!

A pilóták okozhatták a Párizs-Kairó járat légi katasztrófáját

A pilóták okozhatták a Párizs-Kairó járat légi katasztrófáját

A mű­sze­rek téves füst­jel­zése miatt a pi­ló­ták akár maguk is elő­idéz­het­ték az egyip­tomi utas­szál­lító ka­taszt­ró­fá­ját.

Egyre aggasztóbb az egyiptomi utasszállítók körüli biztonság!

Egyre aggasztóbb az egyiptomi utasszállítók körüli biztonság!

Ismét fel­erő­söd­tek az egyip­tomi re­pü­lő­gé­pek és re­pü­lő­te­rek biz­ton­sága kö­rüli ag­go­dal­mak.

Félelmetes: ilyen könnyen jutott át az ellenőrzésen a gépeltérítő!

Félelmetes: ilyen könnyen jutott át az ellenőrzésen a gépeltérítő!

Eddig is le­he­tett olyan hí­resz­te­lé­se­ket hal­lani, hogy az egyip­tomi gé­pekre könnyű dol­go­kat fel­csem­pészni.

A terror miatt lett szellemváros Sarm-es-Sejk

A terror miatt lett szellemváros Sarm-es-Sejk

A nép­szerű egyip­tomi nya­ra­ló­he­lyen, ahová ma­gya­rok is jár­tak szép szám­mal, már alig ta­lálni tu­ris­tát.

A nép­szerű egyip­tomi nya­ra­ló­he­lyen, ahová ma­gya­rok is jár­tak szép szám­mal, már alig lé­zeng egy-két tu­rista.

Életveszélyes: robbanómellényes férfival szelfizett a turista

Életveszélyes: robbanómellényes férfival szelfizett a turista

Szelfi csa­lád­dal, cuki ál­lat­tal, hí­res­ség­gel? Ez mind rend­ben van, na de hogy va­laki a saját fog­va­tar­tó­já­val lőjön közös képet!

Fény derült az egyiptomi utasszállító eltérítésének valódi okára!

Fény derült az egyiptomi utasszállító eltérítésének valódi okára!

Csu­pán volt fe­le­sé­gét és gye­re­keit akarta látni Szeif Eldin Musz­tafa, ezért té­rí­tette el az EgyptAir utas­szál­lító re­pü­lő­gé­pét és kény­sze­rí­tette le­szál­lásra Cip­ru­son.

Túszdráma: Terrorista fenyegetőzik az eltérített egyiptomi repülőn!

Túszdráma: Terrorista fenyegetőzik az eltérített egyiptomi repülőn!

A gép fe­dél­ze­tén egy ön­gyil­kos me­rénylő kel­tett pá­ni­kot.

A gép fe­dél­ze­tén egy ön­gyil­kos me­rénylő kel­tett pá­ni­kot.

Hátborzongató elmélet a piramisokról: mégis itt jártak az idegenek?

Hátborzongató elmélet a piramisokról: mégis itt jártak az idegenek?

Ha mindez igaz, szép las­san össze­áll a tel­jes kép....

Ha mindez igaz, szép las­san össze­áll a tel­jes kép....

Csak a hírverés miatt vállalta magára az ISIS az orosz gép tragédiáját?

Csak a hírverés miatt vállalta magára az ISIS az orosz gép tragédiáját?

Az oro­szok biz­to­sak benne, hogy ter­ror­tá­ma­dás tör­tént. Az egyip­to­miak vi­szont nem ta­lál­tak bi­zo­nyí­té­kot.

Videón a terroristák által felrobbantott egyiptomi szálloda!

Videón a terroristák által felrobbantott egyiptomi szálloda!

Most már azt is tudni, hogy a Swiss-Inn ho­tel­ről van szó. A fel­vé­te­le­ken sú­lyos rom­bo­lás nyo­mai lát­szód­nak.

A régészek is meglepődtek az 5 ezer éves ruhadarabon!

A régészek is meglepődtek az 5 ezer éves ruhadarabon!

Az ősi ru­ha­da­ra­bot 70 évig őriz­get­tek a mú­ze­um­ban. Elő­ször csak rongy­ku­pac­nak hit­ték...

A ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek, mi­u­tán rá­jöt­tek, mi­lyen régi ru­ha­da­ra­bot őriz­get­tek a mú­ze­um­ban. Már több mint száz éve, hogy ta­lál­tak egy kupac ron­gyot egy egyip­tomi sír­ban, és majd het­ven évig egy rak­tár­ban po­ro­so­dott.

Az Iszlám Állam robbanthatott Egyiptomban

Az Iszlám Állam robbanthatott Egyiptomban

Bár egy­előre még senki nem vál­lalta ma­gára a fe­le­lős­sé­get, az ISIS haj­tott végre ha­sonló tá­ma­dá­so­kat.

Bár egy­előre még senki nem vál­lalta ma­gára a fe­le­lős­sé­get, az ISIS haj­tott végre ha­sonló tá­ma­dá­so­kat ezen a te­rü­le­ten.

Kényszerleszállást hajtott végre egy Egyiptomba tartó lengyel gép

Kényszerleszállást hajtott végre egy Egyiptomba tartó lengyel gép bombariadó miatt

161 utast me­ne­kí­tet­tek ki a gép­ről, de ki­de­rült, hogy csak egy rossz tréfa ál­do­za­tai let­tek.

Másik buszra szállt, így úszta meg a terrortámadást a magyar énekes

Másik buszra szállt, így úszta meg a terrortámadást a magyar énekes

Del­husa Gjon szem­ta­núja volt egy tu­ris­ta­busz fel­rob­ban­tá­sá­nak. Csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem volt az uta­sok kö­zött.

Felfüggesztette a Wizz Air Hurghadába tartó járatát

Felfüggesztette a Wizz Air Hurghadába tartó járatát

Május 16-án bő­ví­tet­ték pa­let­tá­ju­kat az egyip­tomi já­rat­tal, de most bi­zony­ta­lan időre fel is füg­gesz­tet­ték azt.

Május 16-án bő­ví­tet­ték pa­let­tá­ju­kat az egyip­tomi já­rat­tal, de most bi­zony­ta­lan időre fel is füg­gesz­tet­ték azt.

Pokoli hőség: Egyiptomban már többen meghaltak a melegtől

Pokoli hőség: Egyiptomban már többen meghaltak a melegtől

A rend­kí­vüli hőség és a magas pá­ra­tar­ta­lom miatt 21-en meg­hal­tak, 66-an pedig kór­házba ke­rül­tek a hét végén Egyip­tom­ban.

Kivégzik minden idők egyik legvéresebb focimeccsének első számú vádlottjait

Kivégzik minden idők egyik legvéresebb focimeccsének első számú vádlottjait

Éve­kig hú­zó­dott az ügy, de most meg­kap­ják bün­te­té­sü­ket a 74 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő fut­ball­ka­taszt­rófa vád­lott­jai.

Hisz a szüzességi tesztben Egyiptom Ura

Hisz a szüzességi tesztben Egyiptom Ura, al-Sziszi tábornok

Ki gon­dolná, hogy Egyip­tom ve­ze­tője, a min­den­ható had­se­reg ura, al-Szi­szi tá­bor­nok aján­dék­bol­tot üze­mel­tet a ka­i­rói ba­zár­ban? Kapni ott min­den­féle fából, gyöngy­ből, pa­pi­rusz­ból ké­szült szo­ká­sos egyip­tomi giccset.

Ki gon­dolná, hogy Egyip­tom ve­ze­tője, a min­den­ható had­se­reg ura, al-Szi­szi tá­bor­nok aján­dék­bol­tot üze­mel­tet a ka­i­rói ba­zár­ban? Kapni ott min­den­féle fából, gyöngy­ből, pa­pi­rusz­ból ké­szült szo­ká­sos egyip­tomi giccset.