CÍMKE: 'egyetem'

Nagy siker a pekingi fórum

Nagy siker a pekingi fórum

A ma­gyar-kínai kap­cso­la­tok to­vábbi fej­lesz­té­sét szol­gáló, öt­pon­tos terv­ben ál­la­po­dott meg szom­ba­ton Pe­king­ben Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter és kínai kol­lé­gája, Vang Ji.

A ma­gyar-kínai kap­cso­la­tok to­vábbi fej­lesz­té­sét szol­gáló, öt­pon­tos terv­ben ál­la­po­dott meg szom­ba­ton Pe­king­ben Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter és kínai kol­lé­gája.

Nagy bejelentést tett Angelina Jolie: ez vár legidősebb gyermekére

Nagy bejelentést tett Angelina Jolie: ez vár legidősebb gyermekére

A szí­nésznő nem járt egye­temre, ezért kü­lö­nö­sen büszke fiára.

A szí­nésznő nem járt egye­temre, ezért kü­lö­nö­sen büszke fiára.

Trump bekeményít, rendeletet írt a liberális terror ellen

Trump bekeményít, rendeletet írt a liberális terror ellen

Le­gyen végre szó­lás­sza­bad­ság.

Ren­de­le­tet írt alá arról, hogy az ame­ri­kai fel­ső­ok­ta­tási in­téz­mé­nyek­nek biz­to­sí­ta­niuk kell a szó­lás­sza­bad­sá­got min­den nézet kép­vi­se­lői szá­mára.

Gigabotrány Hollywoodban, az FBI vitte el hajnalban a sztárokat

Gigabotrány Hollywoodban, az FBI vitte el hajnalban a sztárokat

Több hí­res­ség­ről ki­de­rült, hogy egye­te­me­ket vesz­te­get­tek meg.

Több hí­res­ség­ről ki­de­rült, hogy egye­te­me­ket vesz­te­get­tek meg.

51 évesen, újra iskolapadba ült Xantus Barbara

51 évesen, újra iskolapadba ült Xantus Barbara

Szín­ját­szást tanul.

Szín­ját­szást tanul, annak el­le­nére, hogy las­san három év­ti­zede szí­nész­kő­ként dol­go­zik.

Diplomásként tér haza a magyar énekesnő

Diplomásként tér haza a magyar énekesnő

A fi­a­tal éne­kesnő évek óta csak nya­ranta lá­to­ga­tott haza Ma­gyar­or­szágra.

A fi­a­tal éne­kesnő évek óta csak nya­ranta lá­to­ga­tott haza Ma­gyar­or­szágra, hi­szen év köz­ben a világ egyik leg­jobb egye­te­mé­nek pad­jait kop­tatta.

Gáspár Bea mostantól egyetemen oktat

Gáspár Bea mostantól egyetemen oktat

Bea asszony va­lami újba vágta bele a fej­szé­jét, de ismét si­ker­rel járt. Csa­ládja is na­gyon büszke rá, hi­szen egyre ma­ga­sabbra jut a rang­lét­rán.

Bea asszony va­lami újba vágta bele a fej­szé­jét, de ismét si­ker­rel járt. Csa­ládja is na­gyon büszke rá, hi­szen egyre ma­ga­sabbra jut a rang­lét­rán.

Furcsa ízű volt a péksüti, daganatot okozó méreg fertőzte meg a diákot

Furcsa ízű volt a péksüti, daganatot okozó méreg fertőzte meg a diákot

A fi­a­tal élete vé­géig ret­tegni fog attól, hogy da­ga­nat fej­lő­dik ki a tes­té­ben.

A fi­a­tal élete vé­géig ret­tegni fog, mi­lyen da­ga­nat fej­lő­dik ki a tes­té­ben.

Pajzán fotósorozat: Ezért szabadultak meg ruháiktól a szexi egyetemisták!

Pajzán fotósorozat: Ezért szabadultak meg ruháiktól a szexi egyetemisták!

A híres Camb­ridge-i egye­tem di­ák­jai anya­szült mez­te­le­nül pó­zol­tak a ka­me­rá­nak egy nemes cél ér­de­ké­ben.

Elképesztő siker: Egyetemre jár a magyar sztár 13 éves fia

Elképesztő siker: Egyetemre jár a magyar sztár 13 éves fia

Zo­lika még csak he­te­di­kes, de az idei tan­év­től már nem csak az ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban, de a fel­ső­ok­ta­tás­ban is helyt kell áll­nia.

Mindenkit átvert történetével Meghan Markle, állítja a hercegné nővére

Mindenkit átvert történetével Meghan Markle, állítja a hercegné nővére

A her­cegné a Fi­dzsi-szi­ge­te­ken em­lé­ke­zett vissza egye­temi éve­ire.

A vá­ran­dós her­cegné a Fi­dzsi-szi­ge­te­ken tar­tott be­szé­dé­ben em­lé­ke­zett vissza egye­temi éve­ire, de Sa­mantha Markle sze­rint sok min­dent el­fer­dí­tett.

Eljött az idő: Elköltöztek Galambos Lajos gyermekei

Eljött az idő: Elköltöztek Galambos Lajos gyermekei

Nem szok­vá­nyos nyá­ron van túl Ga­lam­bos Lajos és csa­ládja. Ez volt ugyanis az utolsó va­ká­ció, ami­kor...

Nem szok­vá­nyos nyá­ron van túl Ga­lam­bos Lajos és csa­ládja. Ez volt ugyanis az utolsó va­ká­ció, mi­előtt a két idő­sebb gyer­mek, Bogi és Ist­ván ki­re­pül­tek a csa­ládi fé­szek­ből.

Döbbenetes kurzus indul a magyar egyetemen

Döbbenetes kurzus indul a magyar egyetemen

Még lehet je­lent­kezni az ősz­től in­duló e-sport kép­zésre.

Ősz­től indul az a kur­zus a Cor­vi­nu­son, mely­nek ke­re­tein belül azt ta­nít­ják meg a hall­ga­tók­nak, ho­gyan lehet pénzt ke­resni neten.

Szexi fotók miatt indult nyomozás az egyetemen

Szexi fotók miatt indult nyomozás az egyetemen

Ha­tal­mas bot­rány ke­re­ke­dett.

Me­xikó leg­hí­re­sebb egye­te­mé­nek kam­pu­szán pucér képek ké­szül­tek, fel­te­he­tően egy hall­ga­tó­ról. A fo­tók­ból ha­tal­mas bot­rány ke­re­ke­dett.

Bajor Imre most nagyon büszke lenne fiára

Bajor Imre most nagyon büszke lenne fiára

Marci most egy ki­csit ta­nács­ta­lan...

Marci most egy ki­csit ta­nács­ta­lan a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban, de azt már el­dön­tötte, hogy egy ideig marad a ka­mera mö­gött.

Egyetemista lányok nagyon szexi fotóitól robbant fel a net

Egyetemista lányok nagyon szexi fotóitól robbant fel a net

A fény­ké­pek né­ze­ge­tése köz­ben sok férfi el­gon­dol­ha­tott már azon, hogy ér­de­mes lenne vissza­ülni az is­ko­la­padba.

Tűzoltók ürítették ki az egyetemet, döbbenet, mi okozott pánikot

Tűzoltók ürítették ki az egyetemet, döbbenet, mi okozott pánikot

Fur­csa szag kez­dett el ter­jen­geni az egye­te­men.

Fur­csa szag ter­jen­gett az egye­te­men, de va­lami egé­szen más volt a for­rása, mint elő­ször hit­ték.

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el az egyetemi éveiről

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el az egyetemi éveiről

Maga sem érti, ho­gyan csi­nálta.

Maga sem érti, ho­gyan csi­nálta. Az Ins­tag­ra­mon cse­vegve de­rült ki, hogy úszó­sztá­runk már fi­a­ta­lon is ki­rítt az át­lag­ból.

Eldurvult a házibuli - A rendőrségi szonda már a szoba levegő- jétől beriasztott!

Eldurvult a házibuli - A rendőrségi szonda már a szoba levegőjétől beriasztott!

Az egye­temi he­pa­jokra jel­lemző fék­te­len bu­li­zás, most tény­leg min­den ha­tárt túl­lé­pett.

Lebukott a HÖK-ös, durván fogdosta a diáklányt a táborban

Lebukott a HÖK-ös, durván fogdosta a diáklányt a táborban

Nyíl­tan és dur­ván fog­dos­ha­tott egy di­á­kot az egyik HÖK-kül­dött az au­gusz­tusi ELTE-tá­bor­ban.

Nyíl­tan és dur­ván fog­dos­ha­tott egy di­á­kot az egyik HÖK-kül­dött az au­gusz­tusi ELTE-tá­bor­ban.

Vészhelyzet az egyetemen: lövések dördültek, a diákok menekülnek

Vészhelyzet az egyetemen: lövések dördültek, a diákok menekülnek

Az egye­tem arra kérte a di­á­ko­kat, hogy búj­ja­nak el biz­ton­sá­gos helyre.

Az egye­tem arra kérte a di­á­ko­kat, hogy búj­ja­nak el biz­ton­sá­gos helyre.

Visszaül az iskolapadba
a színésznő fiatal magyar szerelme

Visszaül az iskolapadba
a színésznő fiatal magyar szerelme

A jó pap is hol­tig tanul, bár nem a pap­ne­vel­débe nyert fel­vé­telt a 25 éves, sár­mos fi­a­tal­em­ber.

Gyilkosság történt az egyetemen, egy rendőr az áldozat

Gyilkosság történt az egyetemen, egy rendőr az áldozat

Esé­lye sem volt a túl­élésre annak a rend­őr­nek, aki az egyik ká­bí­tó­sze­rező di­á­kot akarta a ka­pi­tány­ságra kí­sérni.

Esé­lye sem volt a túl­élésre annak a rend­őr­nek, aki az egyik ká­bí­tó­sze­rező di­á­kot akarta a ka­pi­tány­ságra kí­sérni.

Ez nem semmi, a NASA vizsgálja Rippel Feri testét

Ez nem semmi, a NASA vizsgálja Rippel Feri testét

Az ame­ri­kai űr­hi­va­tal és a ka­to­na­ság is cso­dálja a vi­lág­hírű ma­gyar ar­tista szer­ve­ze­tét.

Az ame­ri­kai űr­hi­va­tal és a ka­to­na­ság is cso­dálja a vi­lág­hírű ma­gyar ar­tista szer­ve­ze­tét. Feri öt éve tért át a ke­to­gén élet­módra.

Megugrott az albérletek ára!

Megugrott az albérletek ára!

Már most jóval drá­gáb­bak a la­ká­sok, mint akár jú­ni­us­ban.

Az al­bér­le­tek árá­nak meg­eme­lé­sé­vel nem vár­tak a tu­laj­do­no­sok: már most jóval drá­gáb­bak a la­ká­sok, mint akár jú­ni­us­ban. Aki­nek nem sür­gős, jobb, ha ok­tó­be­rig vár a la­kás­bér­lés­sel.

Vezető munkahelyteremtő ágazat lett az SSC

Magyarország egyik vezető munkahelyteremtő ágazatává vált az SSC

Egy gaz­da­sági si­ker­tör­té­net.

Új kép­zé­se­ket kínál az ok­ta­tási rend­szer a szol­gál­tató köz­pon­tok iránt ér­dek­lődő hall­ga­tók­nak.

Váratlan hír: Sírva fakadt fia miatt Gregor Bernadett!

Váratlan hír: Sírva fakadt fia miatt Gregor Bernadett!

Óri­ási öröm­hír érte a szí­nésznő csa­lád­ját! Fiát be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé: Bence ősz­től új éle­tet kezd!

Óri­ási öröm­hír érte a szí­nésznő csa­lád­ját! Fiát be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé: Bence ősz­től új éle­tet kezd!

Kiderült, miért rendezett vérfürdőt a szomáliai migráns

Kiderült, miért rendezett vérfürdőt a szomáliai migráns

"Musz­lim va­gyok, nem olyan, mint ami­lyen­nek a média be­ál­lít" - írta a bosszúra vágyó fi­a­tal.

"Musz­lim va­gyok, nem olyan, mint ami­lyen­nek a média be­ál­lít" - írta a bosszúra vágyó ti­né­dzser. Lehet, hogy újabb ter­ror­tá­ma­dás tör­tént az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok te­rü­le­tén?

Több százezret bukhatsz, ha ezt nem csinálod meg augusztus 31-ig

Több százezret bukhatsz, ha ezt nem csinálod meg augusztus 31-ig

Sokak pénz­tár­cá­ját ér­zé­ke­nyen érint­heti, ha el­néz­ték ezt a ha­tár­időt.

Sokak pénz­tár­cá­ját ér­zé­ke­nyen érint­heti, ha el­néz­ték ezt a ha­tár­időt.

Csúfos csalódás a pótfelvételi: megéri egyáltalán?

Csúfos csalódás a pótfelvételi: megéri egyáltalán?

Nem min­den­ki­nek éri meg...

Nem biz­tos, hogy min­den­ki­nek meg­éri, ha pót­fel­vé­te­lin kerül be egye­temre...

40 évesen is vehetsz majd fel diákhitelt!

40 évesen is vehetsz majd fel diákhitelt!

A Di­ák­hi­tel 3 más új­don­sá­go­kat is tar­to­gat.

A Di­ák­hi­tel 3 más új­don­sá­go­kat is tar­to­gat: az OKJ-s kép­zé­sekre is ki­ter­jed­het az új hi­tel­konst­ruk­ció. Az egy­előre még csak öt­let­ként élő ter­vet sokan tá­mo­gat­ják.

Erről mi csak álmodhatunk: pizzaautomata az egyetemen!

Erről mi csak álmodhatunk: pizzaautomata az egyetemen!

Éjjel-nap­pal, a hét min­den nap­ján lehet piz­zát kapni az au­to­ma­tá­ból.

Megvannak a 2016-os ponthatárok!

Megvannak a 2016-os ponthatárok!

Nem kell to­vább iz­gulni, itt van­nak a pont­ha­tá­rok.

Nem kell to­vább iz­gulni, itt van­nak a pont­ha­tá­rok.

Heti 28 ezer forintért csak konténerben tudnak lakni a diákok

Heti 28 ezer forintért csak konténerben tudnak lakni a diákok

A dán város fur­csa meg­ol­dást ta­lált a kül­földi di­á­kok lak­ha­tási prob­lé­má­jára.

A dán város fur­csa meg­ol­dást ta­lált a kül­földi di­á­kok prob­lé­má­jára.

Ki nem találod, hogy mi a közös ezekben a magyar hírességekben

Ki nem találod, hogy mi a közös ezekben a magyar hírességekben

Kedd este együtt iz­gul­tak...

Kedd este több tíz­ezer fi­a­tal­lal együtt iz­gul­tak hí­res­sé­ge­ink is a fel­vé­teli pon­tok miatt.

Elképesztő pontok kellettek a sikeres felvételihez

Elképesztő pontok kellettek a sikeres felvételihez

Maxon kel­lett tel­je­sí­teni.

Meg­néz­tük, hány pont­tal le­he­tett be­jutni a leg­nép­sze­rűbb sza­kokra.

Durva beavatás: így aláznak meg az egyetemeken!

Durva beavatás: így aláznak meg az egyetemeken!

Bru­tá­lis sze­án­szo­kon kel­lett át­es­niük a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tásba fel­vett gó­lyák­nak.

Bru­tá­lis sze­án­szo­kon kel­lett át­es­niük a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tásba fel­vett gó­lyák­nak: nincs tabu a gó­lya­tá­bo­rok­ban...

Nyelvvizsgabotrány: a vizsgáztatók szinte szárazon megúszták

Nyelvvizsgabotrány: a vizsgáztatók szinte szárazon megúszták

Némi pénz­bün­te­tést és pró­bára bo­csá­tást kap­tak azok, akik 300 000-ért kí­nál­ták a nyelv­vizs­gá­kat a Cor­vi­nu­son.

Némi pénz­bün­te­tést és pró­bára bo­csá­tást kap­tak azok, akik 300 000-ért kí­nál­ták a nyelv­vizs­gá­kat.

Egyetemről egyetemre járt, hogy nőket erőszakoljon meg a kokós

Egyetemről egyetemre járt, hogy nőket erőszakoljon meg a bekokainozott férfi

Több mint 11 ezer ki­lo­mé­tert uta­zott, hogy ki­szol­gál­ta­tott lá­nyo­kat ta­lál­jon ma­gá­nak.

Meghódította Amerikát Hien

Meghódította Amerikát Hien

A fi­a­tal éne­kesnő a ten­ge­ren­tú­lon töl­tött egy évé­ről, kinti éle­té­ről me­sélt.

A fi­a­tal éne­kesnő a ten­ge­ren­tú­lon töl­tött egy évé­ről, kinti éle­té­ről me­sélt. Hien si­kert si­kerre hal­moz.

Tanár lesz az egykori botránycelebből!

Tanár lesz az egykori botránycelebből!

Egy igazi hisz­té­ri­ka­ként is­merte meg az or­szág, ennek el­le­nére ál­lítja, a va­lódi arca tel­je­sen más. Most sze­mé­lyi­sé­gé­nek másik ol­da­lát akarja fel­fedni a ra­jon­gók előtt!

Egy igazi hisz­té­ri­ka­ként is­merte meg az or­szág, ennek el­le­nére ál­lítja, a va­lódi arca tel­je­sen más.

Fény derült az egyetemi professzor titkára: Sikeres pornósztár hétvégenként

Fény derült az egyetemi professzor titkára: Sikeres pornósztár hétvégenként

Igen, ő lát­ható a képen.

Szép kis extra jö­ve­de­lemre tett szert a má­sod­ál­lá­sá­val, a ve­gyész­mér­nök pro­fesszor. Sok szülő há­bo­rog, hogy reg­gel 18 éves lá­nyo­kat tanít, este pedig fel­nőtt fil­met for­gat ugyan­ez­zel a kor­osz­tállyal.

Az anya nem akarta elhinni, hogy megtalálták halottnak vélt fiát

Az anya nem akarta elhinni, hogy megtalálták halottnak vélt fiát

13 éve apja ra­bolta el. Az egye­temi fel­vé­te­li­nél de­rült ki a gye­rek­rab­lás.

Ezért is érthetetlen a hajdúszováti fiú öngyilkossága!

Ezért is érthetetlen a hajdúszováti fiú öngyilkossága!

Ál­lí­tó­lag a romló ta­nul­má­nyi ered­mé­nyei miatt dön­tött az ön­gyil­kos­ság mel­lett, de a Fa­ce­book-ol­dala más­ról árul­ko­dik...

Fel­akasz­totta magát egy 12 éves fiú Haj­dú­szo­vá­ton, mi­u­tán meg­írta bú­csú­le­ve­lét. Ál­lí­tó­lag a fo­lya­ma­to­san romló ta­nul­má­nyi ered­mé­nyei miatt dön­tött az ön­gyil­kos­ság mel­lett, bár a Fa­ce­book-ol­dala arról árul­ko­dik, hogy már az egye­te­met ter­vez­gette.

Pótolhatatlan ereklyék vesztek oda

Pótolhatatlan ereklyék semmisültek meg a tűzben - Videó

Ma­gyar sport­csil­la­gok kéz­le­nyo­ma­tai sem­mi­sül­tek meg.

Erek­lyék vesz­tek oda az egye­temi tűz­ben. Az arany­lab­dás Al­bert Fló­rián vagy az olim­piai baj­nok Hi­deg­kuti Nán­dor kéz­le­nyo­mata is oda­lett.

Egyetemistákat mészároltak le a terroristák, rengeteg a halott

Egyetemistákat mészároltak le a terroristák, rengeteg a halott

Isz­lám szél­ső­sé­ge­sek ha­tol­tak be egy észak­nyu­gat-pa­kisz­táni egye­temre.

Isz­lám szél­ső­sé­ge­sek ha­tol­tak be egy észak­nyu­gat-pa­kisz­táni egye­temre Csár­szad­dá­ban, ahol tüzet nyi­tot­tak a ta­ná­rokra és a hall­ga­tókra.

Hien máris befejezte az első szemesztert

Hien máris befejezte az első szemesztert

Si­ke­re­sen túl­ju­tott az Ame­ri­ká­ban töl­tött első fél­éven Hien.

Si­ke­re­sen túl­ju­tott az Ame­ri­ká­ban töl­tött első fél­éven Hien, aki iga­zán büszke lehet ma­gára az első sze­mesz­ter végén!