CÍMKE: 'egészség'

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

A plank fan­tasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat okoz ala­ko­don. Most meg­mu­tat­juk, mit ér­hetsz el, ha 1 hó­na­pig be­épí­ted min­den­nap­ja­idba.

A plank fan­tasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat okoz ala­ko­don. Most meg­mu­tat­juk, mit ér­hetsz el, ha 1 hó­na­pig be­épí­ted min­den­nap­ja­idba.

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Lis­tát ké­szí­tet­tek az or­vo­sok.

Nyi­lall, be­le­ha­sít, vé­gig­fut a tes­te­den - mind is­mer­jük a fáj­dal­mat. Most el­mond­ják az or­vo­sok, me­lyek a leg­dur­váb­bak kínok.

Áztasd a lábad ecetbe, nem hiszed el, milyen hálás lesz érte

Áztasd a lábad ecetbe, nem hiszed el, milyen hálás lesz érte

Télen az ál­landó zárt cipő vi­se­lése sza­bá­lyo­san ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor egy kis ké­nyez­te­tés.

Télen az ál­landó zárt cipő vi­se­lése sza­bá­lyo­san ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor kis ké­nyez­te­tés.

Őszintén vallott egészségi állapotáról Gesztesi Károly

Őszintén vallott egészségi állapotáról Gesztesi Károly

A szí­nész nem pa­nasz­kod­hat.

A szí­nész nem pa­nasz­kod­hat, hogy ne lenne ele­gendő szín­padi mun­kája, de a jö­vő­ben in­kább a te­le­ví­zi­ó­zás felé ka­csint­gat.

Úgy érzed, sok kávét iszol? Így jelez a tested, hogy hagyd abba

Úgy érzed, sok kávét iszol? Így jelez a tested, hogy hagyd abba

A kávé nem fel­tét­le­nül egész­ség­te­len, de min­den­kép­pen aján­la­tos mér­ték­kel fo­gyasz­tani.

1 hónap cukor nélkül: Döbbenetes változást hoz az egészséges étrend

1 hónap cukor nélkül: Döbbenetes változást hoz az egészséges étrend

Nem­csak egész­sé­ged javul, de bőröd is fel­lé­leg­zik, tes­ted kar­csú­sodni kezd.

El­ké­pesztő vál­to­zá­son mész ke­resz­tül, ha el­ha­gyod a cuk­rot! Nem­csak egész­sé­ged javul, de bőröd is fel­lé­leg­zik, tes­ted pedig lát­vá­nyo­san kar­csú­sodni kezd.

Mosoly és lelki béke: A balinéz nők hihetetlen szépségtitkai

Mosoly és lelki béke: A balinéz nők hihetetlen szépségtitkai

Cso­da­szé­pek, nyu­god­tak, és mintha egy­ál­ta­lán nem fogna raj­tuk az idő. A fél világ cso­dálja ba­li­néz nőket, min­denki kí­ván­csi a tit­kukra. Ennek jár­tunk utána.

Cso­da­szé­pek, nyu­god­tak, és mintha egy­ál­ta­lán nem fogna raj­tuk az idő. A fél világ cso­dálja ba­li­néz nőket, min­denki kí­ván­csi a tit­kukra. Ennek jár­tunk utána.

8 meglepő dolog, amit egy egyszerű vérvizsgálat elárulhat rólad

8 meglepő dolog, amit egy egyszerű vérvizsgálat elárulhat rólad

Van­nak ennél meg­le­pőbb dol­gok is, ame­lyek ki­de­rül­het­nek be­lőle.

Van­nak ennél meg­le­pőbb dol­gok is, ame­lyek ki­de­rül­het­nek be­lőle.

Elképesztő, mit művel a férfival a prosztatamasszázs

Elképesztő, mit művel a férfival a prosztatamasszázs

A férfiak G-pontja nem­csak a ki­rob­banó or­gaz­mus for­rása lehet, de az egész­ségre is óri­ási ha­tás­sal bír!

A férfiak G-pontja nem­csak a ki­rob­banó or­gaz­mus for­rása lehet, de az egész­ségre is óri­ási ha­tás­sal bír! Ér­de­mes a prosz­ta­ta­masszázst be­le­vinni a min­den­na­pok ru­tin­jába, hálás lesz a férfi!

Hihetetlen, mi történik a testeddel, ha leállsz a szexszel!

Hihetetlen, mi történik a testeddel, ha leállsz a szexszel!

Véget ért a pár­kap­cso­la­tod, vagy a mun­kád ren­ge­teg uta­zás­sal jár? Tel­je­sen mind­egy, miért sza­kadt meg a sze­xu­á­lis éle­ted...

Véget ért a pár­kap­cso­la­tod, vagy a mun­kád ren­ge­teg uta­zás­sal jár? Tel­je­sen mind­egy, miért sza­kadt meg a sze­xu­á­lis éle­ted, sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van a szer­ve­ze­tedre, mint gon­dol­nád.

Figyelj a jelekre! Ezt árulja el egészségedről a körmöd

Figyelj a jelekre! Ezt árulja el egészségedről a körmöd

Kör­möd sok­kal töb­bet árul el tes­ted­ről, mint gon­dol­nád. Vedd észre az intő je­le­ket, és óvd az egész­sé­ged!

Kezébe vette apró gyíkját Fenyő Iván

Kezébe vette apró gyíkját Fenyő Iván

Fenyő Iván, ha te­heti, a ter­mé­szet­ben tölti az ide­jét.

Fenyő Iván, ha te­heti, a ter­mé­szet­ben tölti az ide­jét. A szí­nész sze­ret me­ren­geni és sé­tál­gatni az er­dő­ben.

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Jót tesz az egész­sé­ged­nek!

Magas ko­lesz­te­rin­tar­talma miatt ko­ráb­ban szám­űzni akar­ták az ét­ren­dünk­ből, mára azon­ban ki­de­rült, hogy a tojás na­gyon is egész­sé­ges.

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád EZO

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Ismét itt a szám­ve­tés ideje, ál­dozz ma­gadra egy kis időt a nap fo­lya­mán. Az estét töltsd bé­ké­ben.

Ismét itt a szám­ve­tés ideje, ál­dozz ma­gadra egy kis időt a nap fo­lya­mán. Az estét töltsd bé­ké­ben.

Ezt rontják el a nők a bugyival

Ezt rontják el a nők a bugyival

Van né­hány ti­pi­kus baki, amit szinte min­den nő el­kö­vet, ami­kor fel­húzza a bu­gyi­ját. Mu­tat­juk, miről is van szó.

Van né­hány ti­pi­kus baki, amit szinte min­den nő el­kö­vet, ami­kor fel­húzza a bu­gyi­ját. Mu­tat­juk, miről is van szó.

Ez Prestige! Új, közérzetjavító üzlet nyílt Budapesten a Lónyay utcában!

Ez Prestige! Új, közérzetjavító üzlet nyílt Budapesten a Lónyay utcában!

Az üz­let­ben le­he­tő­sé­günk nyí­lik test­ál­la­pot-fel­mérő tesztre.

A PRESTIGE-üz­let­ben le­he­tő­sé­günk nyí­lik arra, hogy test­ál­la­pot-fel­mérő tesz­tet vé­gez­tes­sünk.

Így használd a sót a hálóban, hogy egészségesebb legyél

Így használd a sót a hálóban, hogy egészségesebb legyél

Vajon mire jók a ró­zsa­szí­nes só­lám­pák, és miért ér­de­mes neked is ven­ned egy ilyet?

Vajon mire jók a ró­zsa­szí­nes só­lám­pák, és miért ér­de­mes neked is ven­ned egy ilyet?

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Szu­per vi­ta­min­bomba, hasz­náld!

Itt a szil­va­sze­zon, hi­he­tet­len, mennyi min­denre tudod még hasz­nálni ezt a vi­ta­min­bom­bát!

Súlyos állapota miatt azonnal műteni kellett Som Lajost

Súlyos állapota miatt azonnal műteni kellett Som Lajost

A le­gen­dás rock­ze­nész éle­té­ben elő­ször esett át szem­mű­té­ten a Pé­terfy kór­ház­ban.

Elmúltál 40? Erre az edzésre van szükséged!

Elmúltál 40? Erre az edzésre van szükséged!

Az öre­ge­dés­sel járó prob­lé­mák jó része el­ke­rül­hető, ha rend­sze­re­sen mo­zogsz. De vajon me­lyik edzés a leg­jobb ebben az élet­kor­ban?

Olyan sport saj­nos nin­csen, ame­lyik képes vissza­for­gatni az idő ke­re­két, ám az öre­ge­dés­sel járó prob­lé­mák jó része el­ke­rül­hető, ha rend­sze­re­sen mo­zogsz. De vajon me­lyik edzés a leg­jobb ebben az élet­kor­ban? Ho­gyan építsd fel a tö­ké­le­tes edzés­prog­ra­mot?

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Év eleji rosszul­léte után a szín­mű­vész már sok­kal job­ban van.

Év eleji rosszul­léte után a szín­mű­vész már sok­kal job­ban van, na­po­kon belül be­le­veti magát a mun­kába.

Alig alszik, életét kockáztatja Stohl András

Alig alszik, életét kockáztatja Stohl András

Mun­kái fel­őr­lik a szí­nész egész­sé­gét.

Annyit dol­go­zik a nép­szerű szí­nész, hogy örül, ha egy- két órát tud aludni éj­sza­kán­ként. Stohl And­rás már egy sza­bad hét­vé­gé­nek is örülne.

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Nem fel­tét­len a so­vány az egész­sé­ges!

Ha azt gon­do­lod, tö­ké­le­te­sen egész­sé­ges vagy, mert nincs túl­sú­lyod, akkor bi­zony na­gyot té­vedsz! Egy német ku­ta­tás sze­rint nem biz­tos, hogy így van...

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Hordd bát­ran a rövid szok­nyá­kat, for­máld cso­dássá lá­baid!

Hordd bát­ran a rövid szok­nyá­kat, for­máld cso­dássá lá­baid! Mu­tat­juk, ho­gyan jutsz si­kerre.

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Te jó ég! Fokhagymát tesznek a vaginájukba a nők?

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos a mód­szer, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben.

Egyre ter­jed az in­ter­ne­ten a mód­szer, töb­ben ki­pró­bál­ták már. Azon­ban egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben. Nő­gyó­gyá­szok egy­ál­ta­lán nem ajánl­ják, hogy bár­mi­lyen egész­ség­ügyi prob­lé­mát így ke­zel­je­nek.

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Meg­mu­tat­juk, mi van belül, ha nem látsz a pi­pá­tól.

Fel­ide­ge­sí­tett va­laki, és szinte re­megsz a mé­reg­től? A tes­ted­ben is ko­moly vál­to­zá­sok men­nek végbe.

Elképesztően bizarr ez a jógagyakorlat, horrorisztikus látvány

Elképesztően bizarr ez a jógagyakorlat, horrorisztikus látvány

Rá­né­zésre is fi­zi­kai fáj­dal­mat okoz ez a hát­bor­zon­gató moz­du­lat­sor. Ennek ell­le­nére rend­kí­vül egész­sé­ges.

Rá­né­zésre is fi­zi­kai fáj­dal­mat okoz ez a hát­bor­zon­gató moz­du­lat­sor. Ennek ell­le­nére rend­kí­vül egész­sé­ges.

Semmi cukor, csak az íz: Málnás-chiamagos álomkeksz

Semmi cukor, csak az íz: Málnás-chiamagos álomkeksz

Ha di­é­tá­zol, fel­tét­len pró­báld ki!

Ez a mennyei mál­nás fi­nom­ság egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot és glu­tént. Ha di­é­tá­zol, fel­tét­len ki kell pró­bál­nod! Imádni fogod! Mennyei ízek - és egész­sé­ges.

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Folyton visszakúsznak rád a pluszkilók? Mutatjuk az 5 diétagyilkost!

Folyton visszakúsznak rád a pluszkilók? Mutatjuk az 5 diétagyilkost!

Hiába tar­tod a di­é­tád, mo­zogsz ele­get, ke­rü­löd a cuk­rot, mégse men­nek le a plusz­ki­lók? Lehet, hogy erre a pár ap­ró­ságra még nem gon­dol­tál.

Hiába tar­tod a di­é­tád, mo­zogsz ele­get, ke­rü­löd a cuk­rot, mégse men­nek le a plusz­ki­lók? Lehet, hogy erre a pár ap­ró­ságra még nem gon­dol­tál. Pedig lehet, hogy eze­ket a hét­köz­napi dol­go­kat ru­tin­sze­rűen rosszul vég­zed.

Ezek az ételek nem hiányozhatnak a hűtőből, ha le akarsz fogyni

Ezek az ételek nem hiányozhatnak a hűtőből, ha le akarsz fogyni

Ha di­é­tá­zol, ér­de­mes előre meg­ven­ned né­hány olyan alap­élel­mi­szert, ame­lyek se­gí­tik a fo­gyást.

Zavarba ejtő családi fotó: senki nem tudja, ki lehet az anyuka

Zavarba ejtő családi fotó: senki nem tudja, ki lehet az anyuka

Té­vedsz, nem ti­zen­éve­se­ket látsz!.

Fo­gad­junk, azt hit­ted, három ti­zen­évest látsz a képen! Nos, el­árul­juk: messzebb nem is jár­hat­nál az igaz­ság­tól. Ki­ta­lá­lod, hány éve­sek le­het­nek?

Szuper hatóerő a kávéban: Íme 4 egészséges ötlet, amit eddig nem tudtál

Szuper hatóerő a kávéban: Íme 4 egészséges ötlet, amit eddig nem tudtál

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen sokat te­hetsz az egész­sé­ge­dért, ha reg­ge­lente hoz­zá­adsz egy kis pluszt a ká­véd­hoz!

Orvosi figyelmeztetés: erre kell figyelned, ha melegben futsz

Orvosi figyelmeztetés: erre kell figyelned, ha melegben futsz

Vi­gyázz, ha a me­leg­ben futsz, azzal a szí­ve­det és az egész szer­ve­ze­te­det meg­ter­hel­he­ted! Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj, hogy ne essen bajod.

A nyár ki­váló idő­szak az edzésre: remek az idő, hosszab­bak a nap­pa­lok, és még az edzés utáni ás­vány­víz is job­ban esik. De vi­gyázz, ha a me­leg­ben futsz, azzal a szí­ve­det és az egész szer­ve­ze­te­det meg­ter­hel­he­ted! Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj.

Bodrogi Gyula: Ez a hosszú élet titka!

Bodrogi Gyula: Ez a hosszú élet titka!

A Kos­suth-díjas szí­nész el­árulta: hogy tudja meg­előzni a be­teg­sé­ge­ket, mi­ként tud egész­sé­ges ma­radni! El­mondta, mi a mód­szere!

A Kos­suth-díjas szí­nész el­árulta: hogy tudja meg­előzni a be­teg­sé­ge­ket, mi­ként tud egész­sé­ges ma­radni!

Nagy a baj? Egészségéért imádkozik Bangó Margit!

Nagy a baj? Egészségéért imádkozik Bangó Margit!

Be­kö­szön­tött a ká­ni­kula! A Kos­suth-díjas éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­seli, ha a for­ró­ság­ban kell kon­cer­tez­nie.

Gyönyörű, napbarnított bőr - így érd el természetesen, egészségesen!

Gyönyörű, napbarnított bőr - így érd el természetesen, egészségesen!

Meg­lepő, de van­nak olyan egész­sé­ges meg­ol­dá­sok, me­lyek cso­dás, nap­bar­ní­tott bőr­höz jut­tat­nak.

SOS vészjelzés: 12 kódolt üzenetet küld az emberi test, ha túl sok a cukor

SOS vészjelzés: 12 kódolt üzenetet küld az emberi test, ha túl sok a cukor

Arra fi­gyel­mez­tet, hogy túl­zásba estél a cu­kor­ral.

El­ké­pesztő egész­ség­ügyi koc­ká­za­tot je­lent, ha a nem meg­fe­lelő ét­ke­zés miatt ál­lan­dóan ma­ga­san tar­tod a vér­cu­kor­szin­te­det. Ez a 12 jel arra fi­gyel­mez­tet, hogy túl­zásba estél a cu­kor­ral. Az ideg­rend­szert, a ke­rin­gé­se­det és az anyag­cse­ré­det is ká­ro­sítja.

5 szuper egészséges megoldás: Így váltsd ki a fehér lisztet

5 szuper egészséges megoldás: Így váltsd ki a fehér lisztet

Ki­vál­ta­nád a fehér lisz­tet, de nem tudod mit hasz­nálj he­lyette? Mu­ta­tunk né­hány le­he­tő­sé­get, tö­re­dé­kére csök­kenti a szén­hid­rát­be­vi­telt!

Ki­vál­ta­nád a fehér lisz­tet, de nem tudod mit hasz­nálj he­lyette? Mu­ta­tunk né­hány le­he­tő­sé­get, mind­egyik mű­kö­dik és tö­re­dé­kére csök­kenti a szén­hid­rát­be­vi­telt! Se­gí­tünk, mi­lyen lisz­tet hasz­nálj édes és sós sü­tik­hez, pizza tész­tá­hoz, eset­leg pa­la­csin­tá­hoz.

Az a hír járja: Kórházba került Dévényi Tibi bácsi!

Az a hír járja: Kórházba került Dévényi Tibi bácsi!

Ijesztő hírek kap­tak szárnyra a le­mez­lo­vas­ról! Sú­lyos vér­nyo­más­prob­lé­mái miatt kór­ház­ban ápol­ják?

Ijesztő hírek kap­tak szárnyra a nép­szerű le­mez­lo­vas­ról! Sú­lyos vér­nyo­más­prob­lé­mái miatt kór­ház­ban ápol­ják?

Új őrület tarol a neten: A láthatatlan cipő mindent visz

Új őrület tarol a neten: A láthatatlan cipő mindent visz

Esz­mé­let­len ötlet!

Esz­mé­let­len ötlet! Le­he­let­vé­kony ci­pő­talp fel­ső­rész nél­kül! Csak rá­ra­gasz­tod a tal­padra és már me­hetsz is. Hi­he­tet­len prak­ti­kus, ezt nézd!

Ősi módszer a szépségápolásban, te kipróbálnád?

Ősi módszer a szépségápolásban, te kipróbálnád?

Az de­zo­do­rok már így ké­szül­nek!

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű az ötlet és tel­je­sen ter­mé­sze­tes! A leg­újabb de­zo­do­rok már így ké­szül­nek!

Döbbenetes fogyás: heti 30 liter vízzel 25 kilót dobott le magáról ez a nő

Döbbenetes fogyás: heti 30 liter vízzel 25 kilót dobott le magáról ez a nő

Már majd­nem egy má­zsát nyo­mott, ami­kor észbe ka­pott - és szu­per­gyor­san le­adta a plusz­ki­ló­kat!

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

El­árulja a tit­kot, hogy le­hetsz ilyen fitt!

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél! Negy­ven fe­lett sem le­he­tet­len kar­ban tar­tani ma­gun­kat.

Új, közérzetjavító üzlet nyílt Budapesten a Lónyay utcában!

Új, közérzetjavító üzlet nyílt Budapesten a Lónyay utcában!

A PRESTIGE-üz­let­ben le­he­tő­sé­günk nyí­lik arra, hogy test­ál­la­pot-fel­mérő tesz­tet vé­gez­tes­sünk.

A PRESTIGE-üz­let­ben le­he­tő­sé­günk nyí­lik arra, hogy test­ál­la­pot-fel­mérő tesz­tet vé­gez­tes­sünk.

Itt a június csúcsdesszertje: Epres tiramisu cukor nélkül

Itt a június csúcsdesszertje: Epres tiramisu cukor nélkül

Kávé he­lyett eper ke­rült a klasszi­kus olasz desszertbe és ez a csere va­lami el­ké­pesztő ered­ményt ho­zott. Ilyen fi­no­mat még éle­ted­ben nem ettél!

Kávé he­lyett eper ke­rült a klasszi­kus olasz desszertbe és ez a csere va­lami el­ké­pesztő ered­ményt ho­zott. Ilyen fi­no­mat még éle­ted­ben nem ettél! Rá­adá­sul iga­zán egész­sé­ges ez a vál­to­zat, mivel nincs benne cukor! Is­teni finom, könnyű, és hamar kész van - a ti­ra­mi­sut nem kell sen­ki­nek be­mu­tatni. Az eper­sze­zon­ban meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit.

Kiderült az igazság az infúzióra kötött Aradszky László állapotáról

Kiderült az igazság az infúzióra kötött Aradszky László állapotáról

Cá­folta a plety­ká­kat az egész­ségi ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban.

Cá­folta a plety­ká­kat az egész­ségi ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban.

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja.

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja, a cson­tok egész­sé­gé­től kezdve az im­mun­rend­szer op­ti­má­lis mű­kö­dé­séig. A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a hízás és fo­gyás fo­lya­ma­ta­i­ban is sze­re­pet ját­szik.

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

A rend­sze­res moz­gás meg­fi­a­ta­lít.

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe! Bio­ló­giai bi­zo­nyí­té­ko­kat ta­lál­tak fi­a­ta­lító ha­tá­sára.

Ez történik a testeddel, ha 2 hétig lustálkodsz és elhagyod magad

Ez történik a testeddel, ha 2 hétig lustálkodsz és elhagyod magad

A vál­to­zás drá­mai, még a ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek.

A vál­to­zás drá­mai, még a ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek.

Elképesztő átalakulás, így néz ki most Kocsis Tibi

Elképesztő átalakulás, így néz ki most Kocsis Tibi

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete, ami­óta spor­tol. A súly­fe­les­le­get is le­dobta ma­gá­ról.

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete, ami­óta spor­tol. A súly­fe­les­le­get is le­dobta ma­gá­ról.

Végre kiderült, hetente hány tojást szabad megenni

Végre kiderült, hetente hány tojást szabad megenni

He­tente több­ször is meg­kí­vá­nod?

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor nincs baj.

Gyilkos tempóban égeti a hasi zsírt ez az uborkás zöldkoktél

Gyilkos tempóban égeti a hasi zsírt ez az uborkás zöldkoktél

Fel­pör­geti a fo­gyást!

Ettől a fo­gyást fel­pör­gető tur­mix­tól nem­csak a ki­lók­tól sza­ba­dulsz meg szu­per­gyor­san, de a szer­ve­ze­tet is ki­vá­lóan mé­reg­te­le­nít­he­ted vele! Még ma vágj bele és nyárra már az utolsó kis zsír­pár­nák­tól is meg­sza­ba­dulsz!

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Egé­szen el­ké­pesztő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik!

Egé­szen el­ké­pesztő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik! Ta­gad­ha­tat­lan, hogy oda­fi­gyel ma­gára, egész­sé­ge­sen él és spor­tol, ami­kor csak te­heti. De akkor is...

Elképesztő fogyás: 262 kilótól szabadult meg a szerelmes fogyókúrázó pár

Elképesztő fogyás: 262 kilótól szabadult meg a szerelmes fogyókúrázó pár

Egy­más­ból me­rí­tet­tek erőt éle­tük leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ban.

Egy­más­ból me­rí­tet­tek erőt éle­tük leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ban. De meg­érte a küz­de­lem, mert az élet­mód­vál­tás nem­csak kar­csú ala­kot és egész­sé­get, de sze­rel­met is ho­zott! Ron­nie Bro­wer és And­rea Ma­s­ella tör­té­nete tün­dér­me­sébe illő.

Golo-diéta: Ez a sztárok fogyásának titka

Golo-diéta: Ez a sztárok fogyásának titka

Meg­mu­tat­juk, mi a meg­ol­dás.

Te is azt hi­szed, hogy fogyni csak ka­ló­ria­szám­lá­lás­sal lehet? Ha tar­tós ered­ményt sze­ret­nél el­érni, meg­mu­tat­juk, mi a meg­ol­dás.

Pletykálnak a dokik, Schumacher jobban van!

Pletykálnak a dokik, Schumacher jobban van!

Az ápo­lók meg­tör­ték a csen­det.

Habár az egy­kori Forma-1-es pi­lóta csa­ládja nem be­szél, az ápo­lók meg­tör­ték a csen­det.

Rubint Rella így árulta el, mennyire szerelmes!

Rubint Rella így árulta el, mennyire szerelmes!

A ka­mera min­dent vett!

A sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban, Ve­ro­ná­ban fel­ke­reste Júlia szob­rát, ahol helyi szo­kás sze­rint... A ka­mera min­dent vett!

Kiakadt Balázs Fecó: Kitaláció, amit rólam pletykálnak

Kiakadt Balázs Fecó: Kitaláció, amit rólam pletykálnak

Ér­de­kes hírek lát­tak nap­vi­lá­got..

A le­gen­dás ze­nész­ről ér­de­kes hírek kel­tek nap­vi­lágra. Azt mond­ják, rossz egész­ségi ál­la­pota miatt marad el kon­certje.

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád! Íme az élet­mentő jelek.

Ez történt a modellel, aki naponta 500 kalóriát evett

Ez történt a modellel, aki naponta 500 kalóriát evett

Liza Gol­den pá­lya­fu­tása kez­de­tén napi 500 ka­ló­ri­á­nál töb­bet nem evett, de már fel­ha­gyott az ön­pusz­tító kop­la­lás­sal. Rend­kí­vüli és egy­ben meg­kapó tör­té­net...

Liza Gol­den pá­lya­fu­tása kez­de­tén napi 500 ka­ló­ri­á­nál töb­bet nem evett, de már fel­ha­gyott az ön­pusz­tító kop­la­lás­sal. El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­sát nem szé­gyellte meg­mu­tatni. Rend­kí­vüli és egy­ben meg­kapó tör­té­net...

Rubint Réka kiengedte a gőzt: eszméletlen, mit művel már megint!

Rubint Réka kiengedte a gőzt: eszméletlen, mit művel már megint!

Tá­tott száj­jal les­tek a szál­lo­dai al­kal­ma­zot­tak, ilyet ugyanis még nem lát­tak!

Tá­tott száj­jal les­tek a szál­lo­dai al­kal­ma­zot­tak, ilyet ugyanis még nem lát­tak!

Rohamosan javul Deák Bill Gyula anyagi helyzete!

Rohamosan javul Deák Bill Gyula anyagi helyzete!

Tö­ké­le­te­sen érzi magát a bő­ré­ben!

A le­gen­dás blues­éne­kes alig várta a ta­vaszt, hogy végre be­in­dul­ja­nak a fél­lé­pé­sek!

Halállal riogatva húzzák le az időseket

Halállal riogatva húzzák le az időseket

Ki­ter­jedt bűn­ban­dára buk­kant a Ri­post!

Ki­ter­jedt bűn­ban­dára buk­kant a Ri­post! Or­vosi ál­cá­val, ál­szű­rő­vizs­gá­lat­tal ve­szik rá ál­do­za­ta­i­kat a drága hol­mik meg­vá­sár­lá­sára

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Van né­hány szo­kás, ami­vel leg­alább annyit árt­hatsz ma­gad­nak, mintha min­den nap el­szív­nál né­hány ci­ga­ret­tát. El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

Azt hi­szed, ha nem do­hány­zol és nem iszol, már min­den rend­ben van? Nem egé­szen! Van né­hány szo­kás, ami­vel leg­alább annyit árt­hatsz ma­gad­nak, mintha min­den nap el­szív­nál né­hány ci­ga­ret­tát. El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad pár egy­szerű vál­toz­ta­tás­sal!

Kórházba szállították Törőcsik Marit: infúzióra kötötték

Kórházba szállították Törőcsik Marit: infúzióra kötötték

Sze­ren­csére nin­csen nagy baj! A Kos­suth-díjas szí­nésznő csu­pán egy újabb erő­sítő kúrán vesz részt.

Sze­ren­csére nin­csen nagy baj! A Kos­suth-díjas szí­nésznő csu­pán egy újabb erő­sítő kúrán vesz részt.

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Tó­nu­sos test, bor­dás izmok! Ezt kí­nálja az a ki­hí­vás, mely 30 nap alatt segít gyö­nyö­rűbbé tenni a hasad.

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Be­teg­sé­ge­ket előz­hetsz meg velük.

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a szer­ve­ze­ted­ben zajló gyul­la­dá­sok­kal.

Így lehet jó a tűsarkú cipő a lábadnak!

Így lehet jó a tűsarkú cipő a lábadnak!

Akad­nak olyan csi­nos láb­be­lik, ame­lyek nem­csak szeb­bek, hanem jobb ha­tá­súak is, mint a lapos cipők. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan.

A szexi nő egyik leg­főbb fegy­vere a tű­sarkú, abban mégis min­denki egyet­ért, hogy az ilyen cipő nem tesz jót a lá­bad­nak. Akad­nak vi­szont olyan csi­nos láb­be­lik, ame­lyek nem­csak szeb­bek, hanem jobb ha­tá­súak is, mint a lapos cipők. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan. Ha be­tar­tod a ta­ná­csa­in­kat, te is meg­ta­lá­lod az egész­sé­ges komp­ro­misszu­mot!