CÍMKE: 'egészség'

Curtis féltette gyermekét, ezt mondák róla az orvosok

Curtis féltette gyermekét, ezt mondák róla az orvosok

A rap­per őszin­tén el­mondta, hogy az utóbbi idő­ben mi­lyen fé­lel­mek gyö­tör­ték.

Elmúltál 50? Ezekre a vitaminokra különösen figyelj!

Elmúltál 50? Ezekre a vitaminokra különösen figyelj!

Az idő mú­lá­sá­val a tes­tünk egyre ne­he­zeb­ben veszi fel a táp­anya­go­kat.

Ez az ártatlannak tűnő jel váratlan halálra figyelmeztet: vigyázz!

Ez az ártatlannak tűnő jel váratlan halálra figyelmeztet: vigyázz!

Fel­tét­le­nül for­dulj or­vos­hoz, ha ezt ta­pasz­ta­lod!

Fel­tét­le­nül for­dulj or­vos­hoz, ha ezt ta­pasz­ta­lod!

Brutális szúnyoginvázió, ide szórd a szódabikarbónát!

Brutális szúnyoginvázió, ide szórd a szódabikarbónát!

Esz­mé­let­len jó trük­köt mu­ta­tunk most. Tú­lé­lési tipp a csí­pé­sek ellen.

Esz­mé­let­len jó trük­köt mu­ta­tunk most. Tú­lé­lési tip­pek szú­nyo­gok ellen, il­letve csí­pé­sek után.

Gyógyszereken él Galambos Lajos: őszintén vallott egészségügyi gondjairól

Gyógyszereken él Galambos Lajos: őszintén vallott egészségügyi gondjairól

Sze­ren­csés­nek érzi magát.

Sze­ren­csés­nek érzi magát, hogy most még meg­úszta egy fi­gyel­mez­te­tés­sel.

Változás Mészöly Kálmán állapotában, megszólalt a legenda fia

Változás Mészöly Kálmán állapotában, megszólalt a legenda fia

Új hí­rek­ről szá­molt be Mé­szöly Géza a sú­lyos be­teg­sé­ge­ken át­esett édes­ap­jáért ag­gó­dók­nak. Így van most a ma­gyar foci hőse.

Kisfiú vagy kislány? Születendő babája neméről beszélt Tóth Gabi

Kisfiú vagy kislány? Születendő babája neméről beszélt Tóth Gabi

A vá­ran­dós éne­kesnő már a har­ma­dik hó­nap­ban jár.

A vá­ran­dós éne­kesnő már a har­ma­dik hó­nap­ban jár.

Rosszabb a helyzet, mint hittük: baj van Lajcsi egészségével

Rosszabb a helyzet, mint hittük: baj van Lajcsi egészségével

Laj­csit nem­rég a mentő vitte el.

Laj­csit nem­rég a mentő vitte el, és úgy tűnik, egy da­ra­big még szük­sége lesz az or­vo­sokra.

Megdöbbentő: így néznek ki smink nélkül a világsztárok, fel sem ismered őket

Megdöbbentő: így néznek ki smink nélkül a világsztárok, fel sem ismered őket

Ha két­sé­geid len­né­nek azzal kap­cso­lat­ban, hogy a sztá­rok is em­be­rek, akkor most biz­tos, hogy meg­vál­to­zik a vé­le­mé­nyed.

Különleges kezdeményezéshez csatlakozott Győrfi Pál

Különleges kezdeményezéshez csatlakozott Győrfi Pál

A men­tő­szol­gá­lat szó­vi­vője a Nem­zeti Fu­tó­ver­seny nagy­kö­ve­te­ként és ver­seny­ző­je­ként biz­tatja az em­be­re­ket az egész­sé­ges élet­módra.

A men­tő­szol­gá­lat szó­vi­vője a Nem­zeti Fu­tó­ver­seny nagy­kö­ve­te­ként és ver­seny­ző­je­ként biz­tatja az em­be­re­ket az egész­sé­ges élet­módra.

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi nő feneke!

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi nő feneke!

Fe­lejtsd el a re­tu­sá­lást és a cím­la­po­kat: íme a va­ló­ság.

Fe­lejtsd el a re­tu­sá­lást és a cím­la­po­kat: íme a va­ló­ság.

Már a kertben sétál Törőcsik Mari

Erőre kapott és a kertben sétál Törőcsik Mari

Ha kisüt a nap, úgy érzi, mintha ki­cse­rél­ték volna.

A Nem­zet Szí­né­szé­nek ál­la­pota évek óta éppen úgy in­ga­do­zik, ahogy az idő­já­rás. Ha kisüt a nap, úgy érzi, mintha ki­cse­rél­ték volna.

10 év múlva nem lesz megfázás - mondja a jövőkutató

10 év múlva nem lesz megfázás - mondja a jövőkutató

Nem lesz be­teg­ség, ami kifog raj­tunk.

El­tű­nik örökre a meg­fá­zás, könnye­dén nyom­tat­ha­tunk ma­gunk­nak új szer­ve­ket, mó­do­sít­hat­juk a gén­je­in­ket és nem fog ki semmi raj­tunk.

Változás Britney Spears állapotában, így néz ki az idegösszeomlás után

Változás Britney Spears állapotában, így néz ki az idegösszeomlás után

Talán ha­ma­ro­san vissza­tér a szín­padra.

Talán még van re­mény, hogy a nehéz idő­sza­kot átélő éne­kesnő ha­ma­ro­san vissza­tér a szín­padra.

2 hét alatt 4 kiló olvad le rólad ettől a lefekvés előtti italtól

2 hét alatt 4 kiló olvad le rólad ettől a lefekvés előtti italtól

Pró­báld ki ezt az esti italt: elé­ge­dett le­szel az ered­ménnyel!

Pró­báld ki ezt az esti italt: elé­ge­dett le­szel az ered­ménnyel!

Sokkoló: ez az ártalmatlannak tűnő jel figyelmeztet a közelgő halálra

Sokkoló: ez az ártalmatlannak tűnő jel figyelmeztet a közelgő halálra

A ku­ta­tók egé­szen meg­lepő ered­ményre ju­tot­tak egy fel­mé­rés során.

A ku­ta­tók egé­szen meg­lepő ered­ményre ju­tot­tak egy fel­mé­rés során.

Zéró szénhidrátos csúcskaja: Karfiolfalatka az új diétás őrület

Zéró szénhidrátos csúcskaja: Karfiolfalatka az új diétás őrület

Ké­szíts apró karfi­ol­go­lyócs­ká­kat va­cso­rára. Ez a zöld­ség egész­sé­ges és fan­tasz­ti­ku­san finom. Az egész csa­lád imádni fogja.

Kockáztatja az egészségét: gyógyszereket szed Pápai Joci

Kockáztatja az egészségét: gyógyszereket szed Pápai Joci

Az éne­kes túl­haj­szolta magát az utóbbi idő­ben.

Az éne­kes túl­haj­szolta magát az utóbbi idő­ben.

Őrület, mit művel a nők testével a csokoládé, ez elképesztő

Őrület, mit művel a nők testével a csokoládé, ez elképesztő

Minél sö­té­tebb, minél ke­se­rűbb a cso­ko­ládé, annál job­bat te­szel vele a tes­ted­nek. Ér­té­kes anya­gai va­ló­já­ban min­den por­ci­ká­dat ké­nyez­te­tik.

Minél sö­té­tebb, minél ke­se­rűbb a cso­ko­ládé, annál job­bat te­szel vele a tes­ted­nek. Ér­té­kes anya­gai va­ló­já­ban min­den por­ci­ká­dat ké­nyez­te­tik. Mu­tat­juk, mi­lyen bá­mu­la­tos vál­to­zá­so­kat idéz elő!

Két hét alatt 5 kilót dobhatsz le, ha ezt a trükköt kipróbálod

Két hét alatt 5 kilót dobhatsz le, ha ezt a trükköt kipróbálod

Sze­ret­nél már most fel­ké­szülni, hogy a hús­véti fi­nom­sá­gok után for­mába len­dülj? Ezt kell ten­ned.

Sze­ret­nél már most fel­ké­szülni, hogy a hús­véti fi­nom­sá­gok után for­mába len­dülj? Ezt kell ten­ned.

A díjak gyógyítják meg Törőcsik Marit!

A díjak gyógyítják meg Törőcsik Marit!

A nem­zet szí­né­sze nem­ré­gi­ben Kos­suth Nagy­dí­jat ka­pott, emel­lett pedig Eger­ben, az Egri Csil­la­gok sé­tá­nyon is fel­avat­ták a csil­la­gát.

A nem­zet szí­né­sze nem­ré­gi­ben Kos­suth Nagy­dí­jat ka­pott, emel­lett pedig Eger­ben, az Egri Csil­la­gok sé­tá­nyon is fel­avat­ták a csil­la­gát.

Nagy fordulat következett be Mészöly Kálmán állapotában

Nagy fordulat következett be Mészöly Kálmán állapotában

Új hírek kap­tak szárnyra a ma­gyar fut­ball le­gen­dá­já­nak hogy­lé­té­ről. Ki­de­rült, miért nem volt ott a ma­gyar-hor­vát meccsen.

Exkluzív interjú, a Família Kft. nagypapáján nem fog az idő

Exkluzív interjú, a Família Kft. nagypapáján nem fog az idő

Gobbi Hilda-élet­mű­díj­jal tün­tet­ték ki Ba­ra­nyi Lász­lót, aki idén ün­nepli 92. szü­le­tés­nap­ját.

Döbbenetes, mit találtak a húsvéti csokitojásokban és csokinyulakban

Döbbenetes, mit találtak a húsvéti csokitojásokban és csokinyulakban

Máris ros­ka­dá­sig van­nak az üz­le­tek pol­cai hús­véti édes­ség­gel.

Máris ros­ka­dá­sig van­nak az üz­le­tek pol­cai hús­véti cso­ki­to­já­sok­kal, cso­ki­nyu­lak­kal. A gyár­tók szí­ve­sen ké­szí­te­nek na­gyobb mé­retű fi­gu­rá­kat, mert a szü­lők azo­kat lát­vá­nyo­sabb aján­dék­nak gon­dol­ják, job­ban meg­ve­szik.

Ezen a japán szigeten 100 évig élnek az emberek: vajon hogy csinálják?

Ezen a japán szigeten 100 évig élnek az emberek: vajon hogy csinálják?

Mi lehet az oka, hogy itt ilyen so­káig élnek az em­be­rek?

Mi lehet az oka, hogy itt ilyen so­káig élnek az em­be­rek?

A pereskedés ára, borzasztó helyzetbe került Pécsi Ildikó

A pereskedés ára, borzasztó helyzetbe került Pécsi Ildikó

Na­gyon rosszul érzi magát.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő na­gyon rosszul érzi magát, az évek óta tartó bí­ró­sági pro­ce­dúra tel­je­sen tönk­re­tette az egész­sé­gét.

Elég a címlapok hazugságaiból: így néz ki egy valódi nő teste!

Elég a címlapok hazugságaiból: így néz ki egy valódi nő teste!

A va­lódi szép­ség nem a tö­ké­le­tes for­mák­ban rej­lik. Egé­szen más­hon­nan fakad.

A va­lódi szép­ség nem a tö­ké­le­tes for­mák­ban rej­lik. Egé­szen más­hon­nan fakad.

2 tökéletes és olcsó tavaszi zöldség: Lerobbantják rólad a hasi zsírt

2 tökéletes és olcsó tavaszi zöldség: Lerobbantják rólad a hasi zsírt

Esz­mé­let­len gyor­san in­dítja be a fo­gyást ez a 2 szu­per­ha­té­kony zöld­ség!

Esz­mé­let­len gyor­san in­dítja be a fo­gyást ez a 2 szu­per­ha­té­kony zöld­ség! A le­ve­lek színe egy­ér­tel­műen az egész­sé­get szol­gálja, fo­gyassz minél töb­bet be­lő­lük! De ne csak a meg­szo­kott mó­do­kon: jöhet a tur­mix és vele a kar­csú­ság bi­ki­ni­sze­zonra!

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­is­mer­tebb és leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­ge­ket?

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­is­mer­tebb és leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­ge­ket?

Felejtsd el a múltat: Így lehetsz boldog 2019-ben, csodás lesz ez a nyár!

Felejtsd el a múltat: Így lehetsz boldog 2019-ben, csodás lesz ez a nyár!

Meg­mu­tat­juk, mi az a né­hány kulcs­kér­dés, amire oda kell fi­gyel­ned ahhoz, hogy bol­do­gabb és si­ke­re­sebb le­hess, mint az el­múlt évek­ben.

Meg­mu­tat­juk, mi az a né­hány kulcs­kér­dés, amire oda kell fi­gyel­ned ahhoz, hogy bol­do­gabb és si­ke­re­sebb le­hess, mint az el­múlt évek­ben. Apró kis vál­toz­ta­tá­sok se­gí­te­nek abban, hogy végre a leg­jobb for­má­dat hoz­hasd!

Ilyet még az intenzíven sem láttak, durva, mitől lett rosszul a nő

Ilyet még az intenzíven sem láttak, durva, mitől lett rosszul a nő

Na­gyot hi­bá­zott! Kis híján meg­halt, pedig ő csak egész­sé­ges sze­re­tett volna lenni. Őrült öt­le­tet vál­tott va­lóra.

Gyakran csak ülünk a problémáinkon... ez népbetegség!

Gyakran csak ülünk a problémáinkon... ez népbetegség!

Az el­múlt évek­ben ren­ge­te­get hall­hat­tunk és ol­vas­hat­tunk az ülő élet­mód okozta kü­lön­böző ge­rinc­be­teg­sé­gek­ről, mint a 21. szá­zad nép­be­teg­sé­gei. Ku­ta­tá­sok és sta­tisz­ti­kai ada­tok bor­zasz­ta­nak el min­ket, hogy min­denki va­la­me­lyest ma­gáé­nak érezze a prob­lé­mát. De mindez hiába, ha a tü­ne­te­ket il­le­tően tév­hit­ben élünk, il­letve ha a prob­léma meg­elő­zé­sé­nek és ke­ze­lé­sé­nek mi­ként­jé­ről nem esik szó. Sze­rin­ted te is a "nép be­tege" vagy? Mu­tat­juk az erre utaló je­le­ket és né­hány kez­deti meg­ol­dást is.

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött.

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött.

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Problémájáról vallott a magyar műsorvezető, az egészségét félti

Problémájáról vallott a magyar műsorvezető, az egészségét félti

Orosz Barbi nem al­szik éj­sza­kán­ként, ami miatt már in­fú­ziós vi­ta­min­kú­rára küld­ték. De hogy bírja?

Orosz Barbi nem al­szik éj­sza­kán­ként, ami miatt már in­fú­ziós vi­ta­min­kú­rára küld­ték. De hogy bírja?

Ez történik a testeddel, ha leállsz a rendszeres szexszel

Ez történik a testeddel, ha leállsz a rendszeres szexszel

Nem­csak az ön­bi­zal­mad­nak tesz jót a gya­kori intim együtt­lét, hanem az egész­sé­ged­nek is.

Nem­csak az ön­bi­zal­mad­nak tesz jót a gya­kori intim együtt­lét, hanem az egész­sé­ged­nek is.

Minden harmadik embert érint ez a titkos nehézség - nem szégyen, segítünk!

Minden harmadik embert érint ez a lelki teher - nem szégyen, segítünk!

Az em­be­rek csak­nem fele éle­té­ben leg­alább egy­szer átéli a szo­ron­gás heves ér­zé­sét. És har­ma­duk­nál ez vissza­térő.

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat.

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, me­lyek­kel for­mába len­dül­hetsz!

Félre a photoshoppal: így néz ki egy valódi nő hasa!

Félre a photoshoppal: így néz ki egy valódi nő hasa!

Ne dőlj be a rek­lá­mok­nak, fe­lejtsd el a re­tu­sá­lást!

Ne dőlj be a rek­lá­mok­nak, fe­lejtsd el a re­tu­sá­lást!

Súlyos tévhit kering a zöldség- és gyümölcsfogyasztásról

Súlyos tévhit kering a gyümölcsfogyasztásról

Meg­lepő ered­ménnyel zá­rult a Lidl Ma­gyar­or­szág és a Ma­gyar Di­e­te­ti­ku­sok Or­szá­gos Szö­vet­sé­gé­nek közös ku­ta­tása.

Meg­lepő ered­ménnyel zá­rult a Lidl Ma­gyar­or­szág és a Ma­gyar Di­e­te­ti­ku­sok Or­szá­gos Szö­vet­sé­gé­nek közös ku­ta­tása.

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Hosszab­bítsd meg az éle­ted!

Egy új ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a kakaó és a csoki nem csak a szívre és az im­mun­rend­sze­redre van po­zi­tív ha­tás­sal.

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

A ki­csik­nél gyak­ran elő­for­dul, hogy sírva éb­red­nek éj­szaka, és láb­fá­jásra pa­nasz­kod­nak. Sé­rü­lés nincs raj­tuk.

Megőrülsz, ezt eddig biztos nem tudtad a kis Charlotte hercegnőről

Megőrülsz, ezt eddig biztos nem tudtad a kis Charlotte hercegnőről

Hasz­nos hob­bit ta­lált ma­gá­nak, és György her­ceg is szí­ve­sen segít neki.

Iga­zán hasz­nos hob­bit ta­lált ma­gá­nak, rá­adá­sul György her­ceg is szí­ve­sen segít neki.

Döbbenetes: így néznek ki a szupersztárok smink nélkül!

Döbbenetes: így néznek ki a szupersztárok smink nélkül!

Nem is hin­néd, mek­kora a kü­lönb­ség a vörös sző­nyeg­hez ké­pest...

Nem is hin­néd, mek­kora a kü­lönb­ség a vörös sző­nyeg és a hét­köz­na­pok kö­zött.

Gusztustalan pletyka terjed a magyar színésznőről, szélhámosok terjesztik

Gusztustalan pletyka terjed a magyar színésznőről, szélhámosok terjesztik

A ki­ta­lált be­jegy­zés azt su­gallja, hogy Po­gány Judit sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Po­gány Judit nem tö­rő­dik az ál­hír­rel.

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Öt­le­tek, hogy ki­pi­hend magad.

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen? Öt­le­tek, hogy ki­pi­hend magad.

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Már most óvja min­den­től!

Min­dent meg­tesz, hogy a ki­csit a le­hető leg­tö­ké­le­te­sebb kör­nye­zet várja ott­hon. Remek anyuka lesz, gyer­me­két már most óvja min­den­től!

A csokoládé is beépíthető egy sikeres diétába

A csokoládé is beépíthető egy sikeres diétába

Di­e­te­ti­kus-sze­mé­lyi edző ta­ná­csai, hogy a fo­gyás ne csap­jon át hí­zásba.

Új év, új fo­ga­dal­mak, és a mind­annyi­unk­ban ott la­kozó Bridget Jones lis­tá­ján bi­zony a fo­gyó­kúra elő­kelő he­lyen sze­re­pel. A nagy len­dü­let­tel el­kez­dett di­é­tá­ból azon­ban gyor­san lehet fruszt­rá­ció, sőt, a ki­in­du­lás­hoz ké­pest több is jöhet fel. Di­e­te­ti­kus-sze­mé­lyi edző ta­ná­csai, hogy a fo­gyás ne csap­jon át hí­zásba.

Titokzatos bejelentés: baj van a 20 éves sztárcsemete egészségével

Titokzatos bejelentés: baj van a 20 éves sztárcsemete egészségével

Mi­chael Jack­son lá­nyát ko­ráb­ban már mű­töt­ték is, most pedig úgy dön­tött, hogy egy időre el­vo­nul a nyil­vá­nos­ság elől.

Így kerüld el, hogy az első edzésed legyen az utolsó!

Így kerüld el, hogy az első edzésed legyen az utolsó!

Szak­ér­tői ta­ná­csok, hogy ne olyan le­gyen az edzés, mintha gör­desz­ká­val pró­bál­nánk be­venni a Mű­jég­pá­lyát.

Ál­la­pot­fel­mé­rés, el­ér­hető, de ki­hí­vást je­lentő célok, és talán a leg­fon­to­sabb, hogy jól érez­zük ma­gun­kat. Szak­ér­tői ta­ná­csok, hogy ne olyan le­gyen az edzés, mintha gör­desz­ká­val pró­bál­nánk be­venni a Mű­jég­pá­lyát.

Így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Sze­ret­nél leg­alább 20 évet le­ta­gadni? Na jó, egy kis ön­fe­gye­lemre szük­ség lesz, de na­gyon meg­éri!

Sze­ret­nél leg­alább 20 évet le­ta­gadni? Na jó, egy kis ön­fe­gye­lemre szük­ség lesz, de na­gyon meg­éri!

Eszméletlen, mi derült ki a sült krumpliról, és ennek végre tényleg örülhetünk

Eszméletlen, mi derült ki a sült krumpliról!

A Har­vard egye­tem egyik pro­fesszora nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy meg­ta­lálta a sült­krumpli-evés egész­sé­ges mód­ját.

Ijesztő adat, ennyivel nőtt az influenzás betegek száma egyetlen hét alatt

Ijesztő adat, ennyivel nőtt az influenzás betegek száma

Az egész­ség­ügyi szak­em­be­rek je­len­té­sein ala­puló becs­lés sze­rint de­cem­ber 10-16. kö­zött tíz­ezer ember for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű tü­ne­tek­kel.

Vízválasztó lehet az okoseszköz az egészséges életmód kialakításában

Vízválasztó lehet az okoseszköz az egészséges életmód kialakításában

Szak­ér­tői ta­ná­csok kez­dők­nek és ha­la­dók­nak.

Az élet­mód­vál­tás­tól kezdve a sze­mé­lyi edző­vel tör­ténő közös munka fi­nom­han­go­lá­sáig szé­les ská­lán mo­zog­nak a kü­lön­féle kü­tyük­ben rejlő le­he­tő­sé­gek. Szak­ér­tői ta­ná­csok kez­dők­nek és ha­la­dók­nak.

Ennyi citrom elegendő is a napi C-vitamin szükséglet fedezéséhez

Ennyi citrom elegendő is a napi C-vitamin szükséglet fedezéséhez

A szak­em­be­rek 10 kü­lön­böző, hálós ki­sze­re­lésű cit­ro­mot el­len­őriz­tek.

Kü­lön­le­ges vizs­gá­lat ered­mé­nyét pub­li­kálta a Nébih.

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl Pécsi Il­dikó. A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő ko­ráb­ban sen­ki­nek nem be­szélt a csa­lád­ju­kat sújtó tra­gé­di­á­ról: férje, Szűcs Lajos olim­piai baj­nok lab­da­rúgó da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Unokáink szívhatják meg, ha dohányzunk

Unokáink is megszívhatják, ha dohányzunk

A do­hány­zás­nak sok­kal sú­lyo­sab­bak a kö­vet­kez­mé­nyei, mint gon­dol­tuk.

A do­hány­zás­nak sú­lyo­sab­bak a kö­vet­kez­mé­nyei, mint gon­dol­tuk. A do­há­nyo­sok fele át­la­go­san 14 évvel ko­ráb­ban hal meg, mint nem­do­hányzó kor­tár­saik.

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas? Ezt a gon­do­la­tot ér­de­mes sür­gő­sen el­fe­lej­teni - a tej­fo­gak és a ma­ra­dandó fogak ugyanis ha­tás­sal van­nak egy­másra. De nem csak ezért van­nak ka­taszt­ro­fá­lis ál­la­pot­ban a ma­gyar gye­re­kek fogai.

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Ká­vé­ra­jongó vagy? És tud­tad, hogy nem mind­egy, mi­lyen kávét iszol?

Ká­vé­ra­jongó vagy? Me­g­ért­jük. De azt vajon tud­tad, hogy nem mind­egy, mi­lyen kávét iszol? El­mond­juk, me­lyik faj­tá­tól mit vár­hatsz az egész­sé­ged­del kap­cso­lat­ban!. A mai fe­ke­té­det már úgy vá­laszt­ha­tod meg, hogy a le­hető leg­töb­bet hozd ki be­lőle.

Egy színpadon Soma és a Kalifornia Egyetem professzora

Egy színpadon Soma és a Kalifornia Egyetem professzora

Idén is meg­ren­de­zik az ezo­te­ri­kus ka­rá­cso­nyi fesz­ti­vált, ahol a köz­ponti téma a tu­dat­alatti ha­talma lesz.

Idén is meg­ren­de­zik az ezo­te­ri­kus ka­rá­cso­nyi fesz­ti­vált, ahol a köz­ponti téma a tu­dat­alatti ha­talma lesz.

Szeretnél karácsonyig lefogyni? Mutatjuk pontosan mit kell tenned

Szeretnél karácsonyig lefogyni? Mutatjuk pontosan mit kell tenned

Sze­ret­nél ka­rá­cso­nyig le­fogyni? Fe­lejtsd el a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást, a titok nyitja a fo­ko­za­tos­ság!

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Vizs­gá­zók­nak kü­lö­nö­sen aján­lott!

Kü­lö­nö­sen hasz­nos lehet a cikk­ben sze­replő táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tása a vizs­ga­idő­szak­ban.

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Bár idő­ről időre fel­lán­gol a vita a kávé körül, egyre több a bi­zo­nyí­ték a hasz­nos­sá­gára.

Bár idő­ről időre fel­lán­gol a vita arról, hogy a kávé árt vagy hasz­nál a tes­tünk­nek, egyre több a bi­zo­nyí­ték a hasz­nos­sá­gára.

Így rontja el mindenki a gyógyteát, te ne tedd

Így rontja el mindenki a gyógyteát, te ne tedd

Ős­szel, télen szinte nincs is olyan ember, aki ne főzne egy jó gyógy­teát!

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Nem csak nyá­ron le­het­sé­ges!

Té­ve­dés, ha azt hi­szed, hogy csak nyá­ron le­het­sé­ges! Még nincs késő a házi ké­szí­tésű sa­va­nyú­ság el­ké­szí­té­sé­hez, íme a re­cept.

86 évesen újra a katedrára állt a magyar tévés legenda

86 évesen újra a katedrára állt a magyar tévés legenda

Hét­főn ün­nepli 86. szü­le­tés­nap­ját, vagyis csak ün­ne­pelné, ha régen nem ha­gyott volna fel évei szám­lá­lá­sá­val.

Hét­főn ün­nepli 86. szü­le­tés­nap­ját, vagyis ün­ne­pelné, de régen fel­ha­gyott évei szám­lá­lá­sá­val.

Nyilatkoztak Schumacherről, ezt lehet tudni a legenda állapotáról

Nyilatkoztak Schumacherről, ezt lehet tudni a legenda állapotáról

Jean Todt ha­vonta két­szer meg­lá­to­gatja jó ba­rát­ját.

Jean Todt ha­vonta két­szer meg­lá­to­gatja jó ba­rát­ját, egy el­ej­tett mon­dat iga­zol­hatja a plety­ká­kat.

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Ezt tedd, hogy ne vi­sel­jen meg.

Ok­tó­ber 28-án, va­sár­nap haj­nali 3 óra­kor 2 órára ál­lít­juk vissza az órát. Vajon ho­gyan csi­náld, hogy minél ke­vésbé vi­sel­jen meg ez a vál­tás?

Fenébe a retusálással: ilyen egy igazi nő hasa a valóságban!

Fenébe a retusálással: ilyen egy igazi nő hasa a valóságban!

Nincs pho­tos­hop, nin­cse­nek be­ál­lí­tott fé­nyek, nincs mel­lé­be­szé­lés. Ez itt a va­ló­ság.

A fogorvosod szeretné, ha ezt sürgősen abbahagynád!

A fogorvosod szeretné, ha ezt sürgősen abbahagynád!

A fog­or­vo­sod elől hiába pró­bál­nád el­tit­kolni, ha rosszul bánsz a fo­ga­id­dal.

A fog­or­vo­sod elől hiába is pró­bál­nád el­tit­kolni, ha rosszul bánsz a fo­ga­id­dal. Van né­hány dolog, amit a szak­em­be­rek sze­rint jó volna, ha nem kö­vet­nél el a szád és a fo­gaid ellen. Meg­mu­tat­juk, miről van szó!

Elképesztő hatóerő ebben a kicsi magban, így teszi rendbe életedet

Elképesztő hatóerő ebben a kicsi magban, így teszi rendbe életedet

Íme a leg­újabb szu­perétel, amely esz­mé­let­le­nül sok­féle módon is védi az egész­sé­ge­det, és még olcsó is!

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson, az élete múlhat ezen

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal.

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője agy­vér­zése után tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal. Ked­venc ét­ter­mé­ben ennek nem örül­nek annyira.

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges.

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges, és több vo­na­lon is védi a szer­ve­ze­tün­ket a kró­ni­kus be­teg­sé­gek­től. Lás­suk, miért ér­de­mes rend­sze­re­sen enni be­lőle cse­me­ge­ként és éte­lek íze­sí­tő­je­ként.