CÍMKE: 'egészség'

Elég a retusálásból! Így néz ki egy valódi nő!

Elég a retusálásból! Így néz ki egy valódi nő!

Ne tö­rődj a pho­tos­hop­pal és a jól be­ál­lí­tott fé­nyek­kel. A va­ló­ság sok­kal szebb.

Így tünteti el a karodról a hájat a szódabikarbóna

Így tünteti el a karodról a hájat a szódabikarbóna

Kü­lön­le­ges kok­té­lo­kat mu­ta­tunk, me­lyek fel­gyor­sít­ják a fo­gyást.

FRISS HÍREK

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak.

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Ki­tartó mun­ká­val el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod! Hajrá!

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Nem sok idő, hamar le­tud­ható, s ha be­csü­le­te­sen vég­zed, a ki­tartó mun­kád­nak kö­szön­he­tően el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod! A párod, vagy a vál­to­zást kö­ve­tően meg­lelt párod leg­na­gyobb örö­mére Hajrá!

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het. Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned!

Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het.

Jön a böjt: ez történik a testeddel, ha egy hónapig nem eszel húst

Jön a böjt: ez történik a testeddel, ha egy hónapig nem eszel húst

Las­san me­gyünk ki­felé a tél­ből és szed­he­ted elő a ta­va­szi ru­há­kat. Ja, hogy szűk? Nem ár­tana egy kis diéta és mé­reg­te­le­ní­tés.

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Tudd meg, al­kal­mas vagy-e do­nor­nak!

Egyre több in­ter­ne­tes fel­hí­vást lát­ha­tunk cél­zott vagy szer­ve­zett vér­adásra. Ha se­gí­teni sze­ret­nél, ér­de­mes tá­jé­ko­zód­nod, egy­ál­ta­lán ad­hatsz-e vért.

Itt az új, 30 napos kihívás: viszlát úszógumi! Ints búcsút a derékhájnak!

Itt az új, 30 napos kihívás: viszlát úszógumi! Ints búcsút a derékhájnak!

Érd el álom­ala­kod! Kö­vesd a gya­kor­la­to­kat, és tuti a siker!

Érd el kar­csú, for­más ala­kod! Nincs más dol­god, mint el­vé­gezni a gya­kor­la­to­kat!

Vallott a Jászai Mari-díjas színésznő, erre kell vigyáznia

Vallott a Jászai Mari-díjas színésznő, erre kell vigyáznia

Le­hoczky Zsu­zsa még min­dig ren­ge­teg da­rab­ban ját­szik, de né­hány dolog miatt na­gyon óva­tos­nak kell len­nie.

Le­hoczky Zsu­zsa még min­dig ren­ge­teg da­rab­ban ját­szik, de né­hány dolog miatt na­gyon óva­tos­nak kell len­nie.

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Ágy­nak dől­tél?

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány. Most azon­ban mu­ta­tunk egy szu­per italt, ami se­gít­het a gyó­gyu­lás­ban!

Imádják a nők ezt a nagyon bizarr sört

Imádják a nők ezt a nagyon bizarr sört

Imádják a nők ezt a nagyon bizarr sört

Noha a színe egye­ne­sen sok­koló, töb­ben ál­lít­ják, hogy az íze finom.

Noha a színe egye­ne­sen sok­koló, töb­ben ál­lít­ják, hogy az íze ki­mon­dot­tan finom. To­vábbi elő­nye, hogy na­gyon egész­sé­ges. Kér­dés per­sze, hogy kinek van bá­tor­sága meg­kós­tolni.

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd?

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd? Nem egy­szerű, de nem is le­he­tet­len el­érni, hogy he­lye­sen táp­lál­koz­za­nak a gye­re­keid.

Ez történik, ha minden reggel zabkásával nyitod a napot

Ez történik, ha minden reggel zabkásával nyitod a napot

A zab­kása az egyik leg­jobb reg­geli, tele fe­hér­jé­vel és rost­tal. De vajon ho­gyan re­a­gál a tes­ted, és mi tör­té­nik, ha min­den nap ez a reg­ge­lid?

A zab­kása az egyik leg­jobb reg­geli, tele fe­hér­jé­vel és rost­tal. De vajon ho­gyan re­a­gál a tes­ted, és mi tör­té­nik, ha hu­za­mo­sabb ideig min­den nap ez a reg­ge­lid? El­árul­juk, mi­lyen ta­pasz­ta­la­tokra szá­mít­hatsz.

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol na­gyon sokan érik meg a 100 éves kort. Ka­pasz­kodj meg: ezek­nek az em­be­rek­nek nincs tit­kuk.

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol na­gyon sokan érik meg a 100 éves kort. Ka­pasz­kodj meg: ezek­nek az em­be­rek­nek nincs tit­kuk, leg­föl­jebb annyi, hogy mit esz­nek. Egé­szen el­ké­pesztő, de több­nyire még csak nem is kü­lön­le­ges­sé­gek­ről van szó! Ezt nézd: meg­mu­tat­juk az ét­rend­jü­ket.

5 új diétás módszer segíthet lefogyni 2018-ban

5 új diétás módszer segíthet lefogyni 2018-ban

Hátha ez lesz az igazi!

Sokat se­gít­het egy szak­em­be­rek által össze­ál­lí­tott új ét­rend, ami in­kább a nö­vé­nyi alapú menüt he­lyezi elő­térbe. Hátha ez lesz az igazi!

Magas a vérnyomásod? Így nyomhatod le gyógyszerek nélkül

Magas a vérnyomásod? Így nyomhatod le gyógyszerek nélkül

Az DASH di­é­tát a lé­tező leg­jobb ét­rend­nek nyil­vá­ní­tot­ták, mivel a magas vér­nyo­mást is képes csök­ken­teni.

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk, ami­kor éppen nincs szét­re­tu­sálva.

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk, ami­kor éppen nincs szét­re­tu­sálva.

Elég a photoshopból: ilyen a valódi nők teste!

Elég a photoshopból: ilyen a valódi nők teste!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a hi­bá­i­dat is, és hidd el: senki nem tö­ké­le­tes!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a hi­bá­i­dat is, és hidd el: senki nem tö­ké­le­tes!

Túlságosan nedves vagina: Mi lehet a gond?

Túlságosan nedves vagina: Mi lehet a gond?

Az élet min­den ré­szén fon­tos az egyen­súly, és ez az intim te­rü­le­tekre is igaz. De vajon mitől bo­rul­hat fel?

Az élet min­den ré­szén fon­tos az egyen­súly, és ez az intim te­rü­le­tekre is igaz. De vajon mitől bo­rul­hat fel?

Ez történik a testeddel, ha minden reggel citromos vízzel nyitod a napot

Ez történik a testeddel, ha minden reggel citromos vízzel nyitod a napot

A cit­ro­mos víz, akár hi­de­gen, akár lan­gyo­san fo­gyasz­tod, a leg­jobb nap­in­dító a tes­ted szá­mára.

Ezért nem érdekli a gázsi Deák Bill Gyulát!

Ezért nem érdekli a gázsi Deák Bill Gyulát!

A leg­fe­ke­tébb hangú ma­gyar éne­kes ken­dő­zet­le­nül val­lott az anya­gi­ak­ról!

A leg­fe­ke­tébb hangú ma­gyar éne­kes ken­dő­zet­le­nül val­lott az anya­gi­ak­ról! Őt bi­zony nem ér­dekli a pénz, csak a hi­va­tása!

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a pulóvered alatt

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a pulóvered alatt

A trükk, amit most mu­ta­tunk, va­ló­ban fő­nye­re­mény, fel­tét­le­nül pró­báld ki!

A szó­da­bi­kar­bóna iga­zán sok­ol­dalú cso­da­szer: kony­há­ban, für­dő­ben, fő­zés­hez és ta­ka­rí­tás­hoz is hasz­nál­ha­tod. De a trükk, amit most mu­ta­tunk, va­ló­ban fő­nye­re­mény, fel­tét­le­nül pró­báld ki!

Sorsfordító lehet 2018

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Mi lenne, ha ígé­re­tek he­lyett in­kább apró vál­toz­ta­tá­so­kat vin­nél éle­tedbe, me­lyek min­den­kép­pen az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

Mi lenne, ha idén be­tart­ha­tat­lan ígé­re­tek he­lyett in­kább azt fo­gad­nád meg, hogy apró vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe.

Kőkemény erőnléti edzés

Kőkemény erőnléti edzés

Egy hobbi-ma­ra­to­nista nő saját edzés­prog­ram­já­val erő­sít.

El­ké­pesztő ener­giát ad a napi edzés. Egy hobbi-ma­ra­to­nista nő most azt mu­tatja meg, hogy a 42 km-es táv le­fu­tá­sá­hoz szük­sé­ges idő­ből mi­lyen edzés­prog­ram­mal fa­ra­gott le csak­nem fél órát!

Szuper mákos sütemények cukor nélkül, isteni a bejgli is!

Szuper mákos sütemények cukor nélkül, isteni a bejgli is!

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni a mákos sü­te­mé­nyek­nek.

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni a mákos sü­te­mé­nyek­nek a téli sze­zon­ban! Sze­ren­csére már lé­tez­nek di­é­tás ver­ziók, amik ugyan­olyan fi­no­mak, mint a ha­gyo­má­nyos mákos sütik, vi­szont nem hiz­lal­nak!

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság. A szí­nész nem lehet fe­le­lőt­len, ren­ge­teg dolga lesz a jövő évben, így min­denre fel kel­lett ké­szül­nie.

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság. A szí­nész nem lehet fe­le­lőt­len, ren­ge­teg dolga lesz a jövő évben, így min­denre fel kel­lett ké­szül­nie.

Így szépültek nagyanyáink! Ezért főztek télen kocsonyát

Így szépültek nagyanyáink! Ezért főztek télen kocsonyát

Így szépültek nagyanyáink! Ezért főztek télen kocsonyát

A ko­cso­nya fo­gyasz­tás na­gyon egész­sé­ges. A bő­rünk meg­szé­pül tőle, nem hiz­lal és az ízü­le­tek­nek is jót tesz.

A ko­cso­nya fo­gyasz­tás na­gyon egész­sé­ges. A bő­rünk meg­szé­pül tőle és az ízü­le­tek­nek is jót tesz.

Most végre kiderült, hogy mi a fontosabb az egészséghez: az alvás vagy az edzés

Most végre kiderült, hogy mi a fontosabb az egészséghez: az alvás vagy az edzés

Nagy kér­dés, mi le­gyen, ha későn fe­küd­tél le, és haj­nal­ban kell kel­ned ahhoz, hogy be­fér­jen na­podba a sport.

Nagy kér­dés, mi le­gyen, ha későn fe­küd­tél le, és haj­nal­ban kell kel­ned ahhoz, hogy be­fér­jen na­podba a sport. Vajon jót te­szel ma­gad­dal, ha így is el­mész az edzésre? Vagy jobb lenne, ha in­kább tes­tedre hall­gat­nál és vissza­alud­nál?

Nagy a baj, aggasztó a legendás futballsztár állapota

Nagy a baj, aggasztó a legendás futballsztár állapota

Matthäus sem nyu­godt mi­atta.

Hoeness a mé­di­á­ban tör­tént meg­hur­co­lá­sá­val ma­gya­rázza Bec­ken­ba­uer rossz egész­ségi ál­la­po­tát. Matthäus sem nyu­godt mi­atta.

3 olcsó magyar étel, ami úgy működik, mint a vitamin

3 olcsó magyar étel, ami úgy működik, mint a vitamin

A téli ét­rend osz­lo­pos tag­jai.

A téli ét­rend osz­lo­pos tag­jai nem­csak ele­gendő ener­gi­á­val lát­nak el, hanem arról is gon­dos­kod­nak, hogy meg­fe­le­lően mű­köd­jön az im­mun­rend­sze­red.

Rendhagyó karácsonyi ajándék, állami támogatással

Rendhagyó karácsonyi ajándék, állami támogatással

Töb­ben na­gyon kü­lön­le­ges, más­képp mondva rend­ha­gyó aján­dék mel­lett dön­te­nek most ka­rá­csony­kor.

Töb­ben na­gyon kü­lön­le­ges, más­képp mondva rend­ha­gyó aján­dék mel­lett dön­te­nek most ka­rá­csony­kor.

Hidd el, megéri! Ma este ezért csúsztasd be a kezed a lábad közé!

Hidd el, megéri! Ma este ezért csúsztasd be a kezed a lábad közé!

A nő­i­ség meg­élé­sé­ben és fel­fe­de­zé­sé­ben fon­tos az ön­ki­elé­gí­tés, de sokan még min­dig szé­gyen­nek tart­ják.

Ezt nézd: nagy bejelentést tett Zámbó Jimmy fia

Ezt nézd: nagy bejelentést tett Zámbó Jimmy fia

Jimmy jó fi­zi­ku­mát iri­gyelte meg...

Krisz­tián most nem le­gen­dás édes­apja hangi ma­gas­sá­ga­iba vá­gya­ko­zik, in­kább Jimmy hí­re­sen jó fi­zi­ku­mát iri­gyelte meg.

Orvosok felügyelik Fodor Zsóka állapotát!

Orvosok felügyelik Fodor Zsóka állapotát!

A 75 éves szí­nésznő egész­sé­ge­seb­ben él, mint va­laha! Rend­sze­re­sen jár szű­rő­vizs­gá­la­tokra, és vi­ta­min­dús éte­le­ket fo­gyaszt!

A 75 éves szí­nésznő egész­sé­ge­seb­ben él, mint va­laha! Rend­sze­re­sen jár szű­rő­vizs­gá­la­tokra, és vi­ta­min­dús éte­le­ket fo­gyaszt!

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek el­érni bom­ba­for­má­dat.

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek el­érni bom­ba­for­má­dat.

Ezt műveli a nők testével napi 4 csésze feketekávé

Ezt műveli a nők testével napi 4 csésze feketekávé

Fan­tasz­ti­kus, ami ki­de­rült a ká­vé­ról.

Fan­tasz­ti­kus, ami egy új ku­ta­tás során ki­de­rült a ká­vé­ról. Segít meg­őrizni a szel­lemi fris­ses­sé­get és szá­mos be­teg­ség koc­ká­za­tát is csök­kenti. Hi­he­tet­len hatás!

Tudod, hogy mennyi a vérnyomásod?

Tudod, hogy mennyi a vérnyomásod?

Tudod, hogy mennyi az egészséges vérnyomás?

Az or­vos­tu­do­mány új ha­tár­ér­té­ke­ket je­lölt meg, nem árt ha tudod.

Évek óta abban a hit­ben élsz, hogy min­den rend­ben az egész­sé­ged­del? Nem árt tudni, hogy az or­vos­tu­do­mány új ha­tár­ér­té­ke­ket je­lölt meg,

A természet legnagyobb kincsei

A természet legnagyobb kincsei

Akár­mi­lyen idő­ket élünk, akár­ho­gyan vál­to­zik kö­rü­löt­tünk a világ, egyet­len dolog biz­to­san ál­landó marad, még­pe­dig az, hogy hosszú, bol­dog életre vá­gyunk.

Akár­mi­lyen idő­ket élünk, akár­ho­gyan is vál­to­zik kö­rü­löt­tünk a világ, egyet­len dolog biz­to­san ál­landó marad, még­pe­dig az, hogy mind­annyian hosszú, bol­dog életre vá­gyunk. Éppen ezért az egész­sé­günk meg­őr­zése min­dig az egyik leg­fon­to­sabb szem­pont lesz a szá­munkra. Ebben pedig a meg­fe­lelő zöld­sé­gek és gyü­möl­csök egy­aránt se­gít­het­nek.

Egy életmódszakértő bunkó kijelentésén háborognak a daganatos betegek

Egy életmódszakértő bunkó kijelentésén háborognak a daganatos betegek

Döb­be­ne­tes esz­me­fut­ta­tást tett közzé a rák­be­teg­ség­ről az auszt­rál nő.

Döb­be­ne­tes esz­me­fut­ta­tást tett közzé a rák­be­teg­ség­ről az auszt­rál nő.

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Fur­csán hang­zik, va­ló­ban. De hidd el, min­den­kép­pen meg­éri ki­pró­bál­nod! Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Elképesztő, mire képes 101 évesen ez a nő

Elképesztő, mire képes 101 évesen ez a nő

Az biz­tos, hogy ez a kissé koros, ámde na­gyon is fi­a­ta­los hoz­záál­lású hölgy téged is mo­ti­válni fog. El­ké­pesztő sztori!

Az biz­tos, hogy ez a kissé koros, ámde na­gyon is fi­a­ta­los hoz­záál­lású hölgy téged is mo­ti­válni fog. Ha ő képes ön­ma­gát le­győzve futni és spor­tolni, akkor azt te miért ne te­het­néd meg? El­ké­pesztő sztori!

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Nyi­lall, be­le­ha­sít, vé­gig­fut a tes­te­den - mind is­mer­jük a fáj­dal­mat. Most el­mond­ják az or­vo­sok, me­lyek a leg­dur­váb­bak.

Nyi­lall, be­le­ha­sít, vé­gig­fut a tes­te­den - mind is­mer­jük a fáj­dal­mat. Csil­la­go­kat lá­tunk, ha be­le­rú­gunk az ágy sar­kába és az sem túl kel­le­mes, ami­kor a nyel­vünkre ha­ra­punk vagy rá­lép­nek a sar­kunkra. Ám a fen­ti­ek­nél is dur­vább kí­no­kat szed­tek lis­tába az or­vo­sok.

1 hónap cukor nélkül: Döbbenetes változást hoz az egészséges étrend

1 hónap cukor nélkül: Döbbenetes változást hoz az egészséges étrend

El­ké­pesztő vál­to­zá­son mész ke­resz­tül, ha el­ha­gyod a cuk­rot! Nem­csak egész­sé­ged javul, de bőröd is fel­lé­leg­zik, tes­ted pedig lát­vá­nyo­san kar­csú­sodni kezd.

El­ké­pesztő vál­to­zá­son mész ke­resz­tül, ha el­ha­gyod a cuk­rot! Nem­csak egész­sé­ged javul, de bőröd is fel­lé­leg­zik, tes­ted pedig lát­vá­nyo­san kar­csú­sodni kezd.

Áztasd a lábad ecetbe, hálás lesz érte

Áztasd a lábad ecetbe, nem hiszed el, milyen hálás lesz érte

Télen a zárt cipő vi­se­lése ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor a ké­nyez­te­tés.

Télen az ál­landó zárt cipő vi­se­lése sza­bá­lyo­san ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor egy kis ké­nyez­te­tés, de nem kell azon­nal a drága pe­di­kű­rös­höz sza­ladni. Nagy­anyá­ink házi prak­ti­kája ma is mű­kö­dik!

Úgy érzed, sok kávét iszol? Így jelez a tested, hogy hagyd abba

Úgy érzed, sok kávét iszol? Így jelez a tested, hogy hagyd abba

A kávé nem fel­tét­le­nül egész­ség­te­len, de min­den­kép­pen aján­la­tos mér­ték­kel fo­gyasz­tani.

Őszintén vallott egészségi állapotáról Gesztesi Károly

Őszintén vallott egészségi állapotáról Gesztesi Károly

A szí­nész nem pa­nasz­kod­hat, hogy ne lenne ele­gendő szín­padi mun­kája.

A szí­nész nem pa­nasz­kod­hat, hogy ne lenne ele­gendő szín­padi mun­kája.

Mosoly és lelki béke: A balinéz nők hihetetlen szépségtitkai

Mosoly és lelki béke: A balinéz nők hihetetlen szépségtitkai

Cso­da­szé­pek, nyu­god­tak, és mintha egy­ál­ta­lán nem fogna raj­tuk az idő. A fél világ cso­dálja ba­li­néz nőket, min­denki kí­ván­csi a tit­kukra. Ennek jár­tunk utána.

Cso­da­szé­pek, nyu­god­tak, és mintha egy­ál­ta­lán nem fogna raj­tuk az idő. A fél világ cso­dálja ba­li­néz nőket, min­denki kí­ván­csi a tit­kukra. Ennek jár­tunk utána.

Elképesztő, mit művel a férfival a prosztatamasszázs

Elképesztő, mit művel a férfival a prosztatamasszázs

A férfiak G-pontja nem­csak a ki­rob­banó or­gaz­mus for­rása lehet, de az egész­ségre is óri­ási ha­tás­sal bír!

A férfiak G-pontja nem­csak a ki­rob­banó or­gaz­mus for­rása lehet, de az egész­ségre is óri­ási ha­tás­sal bír!

8 meglepő dolog, amit egy egyszerű vérvizsgálat elárulhat rólad

8 meglepő dolog, amit egy egyszerű vérvizsgálat elárulhat rólad

Van­nak ennél meg­le­pőbb dol­gok is, ame­lyek ki­de­rül­het­nek be­lőle.

Van­nak ennél meg­le­pőbb dol­gok is, ame­lyek ki­de­rül­het­nek be­lőle.

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot. Meg fogsz lepődni!

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot. Meg fogsz lepődni!

Ha ki­ik­ta­tod az ét­ren­ded­ből a hoz­zá­adott cuk­rot, akkor egé­szen vá­rat­lan vál­to­zá­sok­kal szem­be­sülsz majd.

Hihetetlen, mi történik a testeddel, ha leállsz a szexszel!

Hihetetlen, mi történik a testeddel, ha leállsz a szexszel!

Véget ért a pár­kap­cso­la­tod, vagy a mun­kád ren­ge­teg uta­zás­sal jár? Tel­je­sen mind­egy, miért sza­kadt meg a sze­xu­á­lis éle­ted...

Véget ért a pár­kap­cso­la­tod, vagy a mun­kád ren­ge­teg uta­zás­sal jár? Tel­je­sen mind­egy, miért sza­kadt meg a sze­xu­á­lis éle­ted, sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van a szer­ve­ze­tedre, mint gon­dol­nád.

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád EZO

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Ismét itt a szám­ve­tés ideje.

Ismét itt a szám­ve­tés ideje, ál­dozz ma­gadra egy kis időt a nap fo­lya­mán. Az estét töltsd bé­ké­ben. Pró­báld ki, meg lesz a ha­tása!

Ezt rontják el a nők a bugyival

Ezt rontják el a nők a bugyival

Van né­hány ti­pi­kus baki, amit szinte min­den nő el­kö­vet.

Van né­hány ti­pi­kus baki, amit szinte min­den nő el­kö­vet, ami­kor fel­húzza a bu­gyi­ját. Mu­tat­juk, miről is van szó, és se­gí­tünk, hogy már a reg­geli bu­gyi­hú­zás­nál sok­kal egész­sé­ge­sebb le­gyél.

Kezébe vette apró gyíkját Fenyő Iván

Kezébe vette apró gyíkját Fenyő Iván

Fenyő Iván, ha te­heti, a ter­mé­szet­ben tölti az ide­jét. A szí­nész sze­ret me­ren­geni és sé­tál­gatni az er­dő­ben. Ilyen­kor tör­tén­nek vele iz­gal­mas dol­gok.

Fenyő Iván, ha te­heti, a ter­mé­szet­ben tölti az ide­jét. A szí­nész sze­ret me­ren­geni és sé­tál­gatni az er­dő­ben. Ilyen­kor tör­tén­nek vele iz­gal­mas dol­gok.

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Magas ko­lesz­te­rin­tar­talma miatt ko­ráb­ban szám­űzni akar­ták az ét­ren­dünk­ből, mára azon­ban ki­de­rült, hogy a tojás na­gyon is egész­sé­ges.

Magas ko­lesz­te­rin­tar­talma miatt ko­ráb­ban szám­űzni akar­ták az ét­ren­dünk­ből, mára azon­ban ki­de­rült, hogy a tojás na­gyon is egész­sé­ges. Napi két tojás el­fo­gyasz­tása nem­hogy nem árt, hanem egye­ne­sen jót tesz! El­árul­juk, miért ér­de­mes neked is rá­szok­nod.

Ez Prestige! Új, közérzetjavító üzlet nyílt Budapesten a Lónyay utcában!

Ez Prestige! Új, közérzetjavító üzlet nyílt Budapesten a Lónyay utcában!

Az üz­let­ben le­he­tő­sé­günk nyí­lik test­ál­la­pot-fel­mérő tesztre.

A PRESTIGE-üz­let­ben le­he­tő­sé­günk nyí­lik arra, hogy test­ál­la­pot-fel­mérő tesz­tet vé­gez­tes­sünk.

Így használd a sót a hálóban, hogy egészségesebb legyél

Így használd a sót a hálóban, hogy egészségesebb legyél

Szinte min­den nagy­áru­ház­ban, de a vá­sá­rok­ban is lehet kapni ró­zsa­szín, vagy pi­ro­sas só­lám­pát, és egyre több ott­hon­ban is fel­buk­kan­nak.

Szinte min­den nagy­áru­ház­ban, de a vá­sá­rok­ban is lehet kapni ró­zsa­szín, vagy pi­ro­sas só­lám­pát, és egyre több ott­hon­ban is fel­buk­kan­nak ezek a fény­for­rá­sok. De vajon mire jók, és miért ér­de­mes neked is ven­ned egy ilyet azon kívül, hogy na­gyon kel­le­mes fényt ad, és jó han­gu­la­tot te­remt?

Elmúltál 40? Erre az edzésre van szükséged!

Elmúltál 40? Erre az edzésre van szükséged!

Vajon me­lyik edzés a leg­jobb?

Olyan sport saj­nos nin­csen, ame­lyik képes vissza­for­gatni az idő ke­re­két, ám az öre­ge­dés­sel járó prob­lé­mák jó része el­ke­rül­hető, ha rend­sze­re­sen mo­zogsz.

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Hordd bát­ran a rövid szok­nyá­kat, for­máld cso­dássá lá­baid! Mu­tat­juk, ho­gyan jutsz si­kerre.

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Itt a szil­va­sze­zon, hi­he­tet­len, mennyi min­denre tudod még hasz­nálni ezt a vi­ta­min­bom­bát!

Itt a szil­va­sze­zon, hi­he­tet­len, mennyi min­denre tudod még hasz­nálni ezt a vi­ta­min­bom­bát!

Súlyos állapota miatt azonnal műteni kellett Som Lajost

Súlyos állapota miatt azonnal műteni kellett Som Lajost

A le­gen­dás rock­ze­nész éle­té­ben elő­ször esett át szem­mű­té­ten a Pé­terfy kór­ház­ban.

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Év eleji rosszul­léte után a szín­mű­vész már sok­kal job­ban van, na­po­kon belül be­le­veti magát a mun­kába.

Alig alszik, életét kockáztatja Stohl András

Alig alszik, életét kockáztatja Stohl András

Annyit dol­go­zik a nép­szerű szí­nész, hogy örül, ha egy- két órát tud aludni éj­sza­kán­ként.

Annyit dol­go­zik a nép­szerű szí­nész, hogy örül, ha egy- két órát tud aludni éj­sza­kán­ként. Már egy sza­bad hét­vé­gé­nek is örülne.

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Ha azt gon­do­lod, tö­ké­le­te­sen egész­sé­ges vagy, mert nincs túl­sú­lyod, akkor bi­zony na­gyot té­vedsz!

Ha azt gon­do­lod, tö­ké­le­te­sen egész­sé­ges vagy, mert nincs túl­sú­lyod, akkor bi­zony na­gyot té­vedsz!

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Fel­ide­ge­sí­tett va­laki, és szinte re­megsz a mé­reg­től? A tes­ted­ben is ko­moly vál­to­zá­sok men­nek végbe ilyen­kor.

Elképesztően bizarr ez a jógagyakorlat, horrorisztikus látvány

Elképesztően bizarr ez a jógagyakorlat, horrorisztikus látvány

Rá­né­zésre is fi­zi­kai fáj­dal­mat okoz ez a hát­bor­zon­gató moz­du­lat­sor. Ennek el­le­nére rend­kí­vül egész­sé­ges.

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Te jó ég! Fokhagymát tesznek a vaginájukba a nők?

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos a mód­szer, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben.

Egyre ter­jed az in­ter­ne­ten a mód­szer, töb­ben ki­pró­bál­ták már. Azon­ban egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben. Nő­gyó­gyá­szok egy­ál­ta­lán nem ajánl­ják, hogy bár­mi­lyen egész­ség­ügyi prob­lé­mát így ke­zel­je­nek.

Semmi cukor, csak az íz: Málnás-chiamagos álomkeksz

Semmi cukor, csak az íz: Málnás-chiamagos álomkeksz

Ez a mennyei mál­nás fi­nom­ság egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot és glu­tént. Ha di­é­tá­zol, fel­tét­len ki kell pró­bál­nod! Imádni fogod!

Ez a mennyei mál­nás fi­nom­ság egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot és glu­tént. Ha di­é­tá­zol, fel­tét­len ki kell pró­bál­nod! Imádni fogod! Nem csak is­teni finom, de egy­szerű el­ké­szí­teni, szu­per­könnyű, és csupa egész­sé­ges össze­te­vő­ből ké­szül. Nem kell le­mon­da­nod az édes él­ve­ze­tek­ről!

Boldog akarsz lenni? 5 tipp, hogy minden nap tökéletes legyen

Boldog akarsz lenni? 5 tipp, hogy minden nap tökéletes legyen

Kezdd a reg­gelt po­zi­tív hoz­záál­lás­sal, ez első lé­pés­nek jó. De te­hetsz ma­ga­dért töb­bet is.

Kezdd a reg­gelt po­zi­tív hoz­záál­lás­sal, ez első lé­pés­nek jó. De te­hetsz ma­ga­dért töb­bet is.

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!