CÍMKE: 'egészség'
FRISS HÍREK

2 tökéletes és olcsó tavaszi zöldség: Lerobbantják rólad a hasi zsírt

2 tökéletes és olcsó tavaszi zöldség: Lerobbantják rólad a hasi zsírt

Esz­mé­let­len gyor­san in­dítja be a fo­gyást ez a 2 szu­per­ha­té­kony zöld­ség! A le­ve­lek színe egy­ér­tel­műen az egész­sé­get szol­gálja.

Idd ezt lefekvés előtt: 1 hónap alatt 4 kiló olvad le rólad

Idd ezt lefekvés előtt: 1 hónap alatt 4 kiló olvad le rólad

Egy olyan di­é­tás italt mu­ta­tunk neked, amely nem csak egész­sé­ges és finom, de rá­adá­sul ha­té­ko­nyan segít abban, hogy meg­sza­ba­dulj a fö­lös­le­ges ki­lók­tól!

Egy olyan di­é­tás italt mu­ta­tunk neked, amely nem csak egész­sé­ges és finom, de rá­adá­sul ha­té­ko­nyan segít abban, hogy meg­sza­ba­dulj a fö­lös­le­ges ki­lók­tól!

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­is­mer­tebb és leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­ge­ket?

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­is­mer­tebb és leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­ge­ket?

Ilyet még az intenzíven sem láttak, durva, mitől lett rosszul a nő

Ilyet még az intenzíven sem láttak, durva, mitől lett rosszul a nő

Na­gyot hi­bá­zott! Kis híján meg­halt az 51 éves nő, pedig ő csak egész­sé­ges sze­re­tett volna lenni.

Na­gyot hi­bá­zott! Kis híján meg­halt az 51 éves nő, pedig ő csak egész­sé­ges sze­re­tett volna lenni.

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött, ám a hite és az or­vo­sok át­se­gí­tet­ték őt a leg­ne­he­zebb pil­la­na­to­kon.

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Felejtsd el a múltat: Így lehetsz boldog 2019-ben, csodás lesz ez a nyár!

Felejtsd el a múltat: Így lehetsz boldog 2019-ben, csodás lesz ez a nyár

Apró kis vál­toz­ta­tá­sok se­gí­te­nek, hogy a leg­jobb for­má­dat hoz­hasd!

Meg­mu­tat­juk, mi az a né­hány kulcs­kér­dés, amire oda kell fi­gyel­ned ahhoz, hogy bol­do­gabb és si­ke­re­sebb le­hess, mint az el­múlt évek­ben. Apró kis vál­toz­ta­tá­sok se­gí­te­nek abban, hogy végre a leg­jobb for­má­dat hoz­hasd!

Gyakran csak ülünk a problémáinkon... ez népbetegség!

Gyakran csak ülünk a problémáinkon... ez népbetegség!

Az el­múlt évek­ben ren­ge­te­get hall­hat­tunk és ol­vas­hat­tunk az ülő élet­mód okozta kü­lön­böző ge­rinc­be­teg­sé­gek­ről.

Az el­múlt évek­ben ren­ge­te­get hall­hat­tunk és ol­vas­hat­tunk az ülő élet­mód okozta kü­lön­böző ge­rinc­be­teg­sé­gek­ről, mint a 21. szá­zad nép­be­teg­sé­gei. Ku­ta­tá­sok és sta­tisz­ti­kai ada­tok bor­zasz­ta­nak el min­ket, hogy min­denki va­la­me­lyest ma­gáé­nak érezze a prob­lé­mát. De mindez hiába, ha a tü­ne­te­ket il­le­tően tév­hit­ben élünk, il­letve ha a prob­léma meg­elő­zé­sé­nek és ke­ze­lé­sé­nek mi­ként­jé­ről nem esik szó. Sze­rin­ted te is a "nép be­tege" vagy? Mu­tat­juk az erre utaló je­le­ket és né­hány kez­deti meg­ol­dást is.

Ez történik a testeddel, ha leállsz a rendszeres szexszel

Ez történik a testeddel, ha leállsz a rendszeres szexszel

Az egész­sé­ged is meg­sínyli.

Nem­csak az ön­bi­zal­mad­nak tesz jót a gya­kori intim együtt­lét, hanem az egész­sé­ged­nek is. Lás­suk, mi­lyen ijesztő vá­la­szo­kat ad a tes­ted a szex­hi­ányra.

Problémájáról vallott a magyar műsorvezető, az egészségét félti

Problémájáról vallott a magyar műsorvezető, az egészségét félti

Orosz Barbi rosszul al­szik, ami miatt már in­fú­ziós vi­ta­min­kú­rára küld­ték.

Orosz Barbi nem al­szik éj­sza­kán­ként, ami miatt már in­fú­ziós vi­ta­min­kú­rára küld­ték. De hogy bírja?

Minden harmadik embert érint ez a titkos nehézség - nem szégyen, segítünk!

Minden harmadik embert érint ez a titkos nehézség - nem szégyen, segítünk!

Vajon te is meg­ta­pasz­tal­tad már? Így tudod le­küz­deni a ter­het!

Az em­be­rek csak­nem fele éle­té­ben leg­alább egy­szer átéli a szo­ron­gás heves ér­zé­sét. És har­ma­duk­nál ez vissza­térő je­len­séggé válik.

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, me­lyek­kel for­mába len­dül­hetsz!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, me­lyek­kel for­mába len­dül­hetsz!

Súlyos tévhit kering a gyümölcsfogyasztásról

Súlyos tévhit kering a zöldségek és gyümölcsök fogyasztásáról

A Lidl Ma­gyar­or­szág és a Ma­gyar Di­e­te­ti­ku­sok Or­szá­gos Szö­vet­sége...

Meg­lepő ered­ménnyel zá­rult a Lidl Ma­gyar­or­szág és a Ma­gyar Di­e­te­ti­ku­sok Or­szá­gos Szö­vet­sé­gé­nek közös ku­ta­tása.

Megőrülsz, ezt eddig biztos nem tudtad a kis Charlotte hercegnőről

Megőrülsz, ezt eddig biztos nem tudtad a kis Charlotte hercegnőről

Iga­zán hasz­nos hob­bit ta­lált ma­gá­nak, rá­adá­sul György her­ceg is szí­ve­sen segít neki.

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Hosszab­bítsd meg az éle­ted!

Egy új ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a kakaó és a csoki nem csak a szívre és az im­mun­rend­sze­redre van po­zi­tív ha­tás­sal.

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Öt­le­tek, hogy ki­pi­hend magad.

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen? Öt­le­tek, hogy ki­pi­hend magad.

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

A ki­csik­nél elő­for­dul, hogy sírva éb­red­nek, és láb­fá­jásra pa­nasz­kod­nak.

A ki­csik­nél gyak­ran elő­for­dul, hogy sírva éb­red­nek éj­szaka, és láb­fá­jásra pa­nasz­kod­nak.

Döbbenetes: így néznek ki a szupersztárok smink nélkül!

Döbbenetes: így néznek ki a szupersztárok smink nélkül!

Nem is hin­néd, mek­kora a kü­lönb­ség a vörös sző­nyeg és a hét­köz­na­pok kö­zött.

Gusztustalan pletyka terjed a magyar színésznőről

Gusztustalan pletyka terjed a magyar színésznőről, szélhámosok terjesztik

Po­gány Judit nem tö­rő­dik az ál­hír­rel.

A ki­ta­lált be­jegy­zés azt su­gallja, hogy Po­gány Judit sú­lyos be­teg­ség­gel küzd, de ez nem igaz.

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Min­dent meg­tesz, hogy a ki­csit a le­hető leg­tö­ké­le­te­sebb kör­nye­zet várja ott­hon.

Min­dent meg­tesz, hogy a ki­csit a le­hető leg­tö­ké­le­te­sebb kör­nye­zet várja ott­hon. Már most óvja min­den­től!

Itt az új, 30 napos guggolás kihívás: Bámulatosan kerek lesz a popsid!

Itt az új, 30 napos guggolás kihívás: Bámulatosan kerek lesz a popsid!

Napi 10 perc, mégis rend­kí­vül lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el!

Napi 10 perc, mégis rend­kí­vül lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el!

Titokzatos bejelentés: baj van a 20 éves sztárcsemete egészségével

Titokzatos bejelentés: baj van a 20 éves sztárcsemete egészségével

Mi­chael Jack­son lá­nyát ko­ráb­ban már mű­töt­ték is, most pedig úgy dön­tött, hogy egy időre el­vo­nul a nyil­vá­nos­ság elől.

A csokoládé is beépíthető egy sikeres diétába

A csokoládé is beépíthető egy sikeres diétába

Di­e­te­ti­kus-sze­mé­lyi edző ta­ná­csai, hogy a fo­gyás ne csap­jon át hí­zásba.

Új év, új fo­ga­dal­mak, és a mind­annyi­unk­ban ott la­kozó Bridget Jones lis­tá­ján bi­zony a fo­gyó­kúra elő­kelő he­lyen sze­re­pel. A nagy len­dü­let­tel el­kez­dett di­é­tá­ból azon­ban gyor­san lehet fruszt­rá­ció, sőt a ki­in­du­lás­hoz ké­pest több is jöhet fel. Di­e­te­ti­kus-sze­mé­lyi edző ta­ná­csai, hogy a fo­gyás ne csap­jon át hí­zásba.

Elég a címlapok hazugságaiból - így néz ki egy valódi nő teste!

Elég a címlapok hazugságaiból - így néz ki egy valódi nő teste!

Ne dőlj be a pho­tos­hop­nak! Az igazi nő sok­kal szebb a ma­ga­zi­no­ké­nál!

Ne dőlj be a pho­tos­hop­nak! Az igazi nő sok­kal szebb a ma­ga­zi­no­ké­nál!

Így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Sze­ret­nél leg­alább 20 évet le­ta­gadni? Na jó, egy kis ön­fe­gye­lemre szük­ség lesz, de na­gyon meg­éri!

Sze­ret­nél leg­alább 20 évet le­ta­gadni? Na jó, egy kis ön­fe­gye­lemre szük­ség lesz, de na­gyon meg­éri!

Így kerüld el, hogy az első edzésed legyen az utolsó!

Így kerüld el, hogy az első edzésed legyen az utolsó!

Szak­ér­tői ta­ná­csok, hogy ne olyan le­gyen az edzés, mintha gör­desz­ká­val pró­bál­nánk be­venni a Mű­jég­pá­lyát.

Ál­la­pot­fel­mé­rés, el­ér­hető, de ki­hí­vást je­lentő célok, és talán a leg­fon­to­sabb, hogy jól érez­zük ma­gun­kat. Szak­ér­tői ta­ná­csok, hogy ne olyan le­gyen az edzés, mintha gör­desz­ká­val pró­bál­nánk be­venni a Mű­jég­pá­lyát.

Vízválasztó lehet az okoseszköz az egészséges életmód kialakításában

Vízválasztó lehet az okoseszköz az egészséges életmód kialakításában

Szak­ér­tői ta­ná­csok kez­dők­nek és ha­la­dók­nak.

Az élet­mód­vál­tás­tól kezdve a sze­mé­lyi edző­vel tör­ténő közös munka fi­nom­han­go­lá­sáig szé­les ská­lán mo­zog­nak a kü­lön­féle kü­tyük­ben rejlő le­he­tő­sé­gek. Szak­ér­tői ta­ná­csok kez­dők­nek és ha­la­dók­nak.

Eszméletlen, mi derült ki a sült krumpliról!

Eszméletlen, mi derült ki a sült krumpliról!

A Har­vard egye­tem egyik pro­fesszora nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy meg­ta­lálta a sült­krumpli-evés egész­sé­ges mód­ját. De vajon ho­gyan él­vez­het­jük úgy ezt a sós-zsí­ros fi­nom­sá­got?

A Har­vard egye­tem pro­fesszora nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy meg­ta­lálta a sült­krumpli-evés egész­sé­ges mód­ját...

Ijesztő adat, ennyivel nőtt az influenzás betegek száma egyetlen hét alatt

Ijesztő adat, ennyivel nőtt az influenzás betegek száma

Az egész­ség­ügyi szak­em­be­rek je­len­té­sein ala­puló becs­lés sze­rint de­cem­ber 10-16. kö­zött tíz­ezer ember for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű tü­ne­tek­kel.

Ennyi citrom elegendő is a napi C-vitamin szükséglet fedezéséhez

Ennyi citrom elegendő is a napi C-vitamin szükséglet fedezéséhez

Kü­lön­le­ges vizs­gá­lat ered­mé­nyét pub­li­kálta a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih).

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas? Ezt a gon­do­la­tot ér­de­mes sür­gő­sen el­fe­lej­teni.

Egy színpadon Soma és a Kalifornia Egyetem professzora

Egy színpadon Soma Mamagésa és a Kalifornia Egyetem professzora

Ezo­te­ri­kus ka­rá­cso­nyi fesz­ti­vál lesz.

Idén is meg­ren­de­zik az ezo­te­ri­kus ka­rá­cso­nyi fesz­ti­vált, ahol a köz­ponti téma a tu­dat­alatti ha­talma lesz.

Unokáink szívhatják meg, ha dohányzunk

Unokáink is megszívhatják, ha dohányzunk

A do­hány­zás­nak sok­kal sú­lyo­sab­bak a kö­vet­kez­mé­nyei, mint gon­dol­tuk.

A do­hány­zás­nak sú­lyo­sab­bak a kö­vet­kez­mé­nyei, mint gon­dol­tuk. A do­há­nyo­sok fele át­la­go­san 14 évvel ko­ráb­ban hal meg, mint nem­do­hányzó kor­tár­saik.

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Ká­vé­ra­jongó vagy? Me­g­ért­jük. Vajon tud­tad, hogy nem mind­egy, mi­lyen kávét iszol? El­mond­juk, me­lyik faj­tá­tól mit vár­hatsz.

Szeretnél karácsonyig lefogyni? Mutatjuk pontosan mit kell tenned

Szeretnél karácsonyig lefogyni? Mutatjuk pontosan mit kell tenned

Sze­ret­nél ka­rá­cso­nyig le­fogyni? Fe­lejtsd el a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást!

Sze­ret­nél ka­rá­cso­nyig le­fogyni? Fe­lejtsd el a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást!

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Ko­moly be­teg­sé­get is meg­előz­het.

Bár idő­ről időre fel­lán­gol a vita arról, hogy a kávé árt vagy hasz­nál a tes­tünk­nek, egyre több a bi­zo­nyí­ték a hasz­nos­sá­gára. Ko­moly be­teg­sé­get is meg­előz­het.

Így rontja el mindenki a gyógyteát, te ne tedd

Így rontja el mindenki a gyógyteát, te ne tedd

Ős­szel, télen szinte nincs is olyan ember, aki ne főzne egy jó gyógy­teát!

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Kü­lö­nö­sen hasz­nos lehet a cikk­ben sze­replő táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tása a vizs­ga­idő­szak­ban.

Kü­lö­nö­sen hasz­nos lehet a cikk­ben sze­replő táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tása a vizs­ga­idő­szak­ban.

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Té­ve­dés, ha azt hi­szed, hogy csak nyá­ron le­het­sé­ges! Még nincs késő a házi ké­szí­tésű sa­va­nyú­ság el­ké­szí­té­sé­hez.

Té­ve­dés, ha azt hi­szed, hogy csak nyá­ron le­het­sé­ges! Még nincs késő a sa­va­nyú­ság el­ké­szí­té­sé­hez.

86 évesen újra tanít a magyar tévés legenda

86 évesen újra tanít a magyar tévés legenda

Hét­főn ün­nepli 86. szü­le­tés­nap­ját, vagyis csak ün­ne­pelné, ha...

Hét­főn ün­nepli 86. szü­le­tés­nap­ját, vagyis csak ün­ne­pelné, ha régen nem ha­gyott volna fel évei szám­lá­lá­sá­val.

Nyilatkoztak Schumacherről, ezt lehet tudni róla

Nyilatkoztak Schumacherről, ezt lehet tudni a legenda állapotáról

Jean Todt be­szélt a jó ba­rát­já­ról.

Jean Todt ha­vonta két­szer meg­lá­to­gatja jó ba­rát­ját, egy el­ej­tett mon­dat iga­zol­hatja a plety­ká­kat.

Valóban a reggeli a legfontosabb étkezés? Íme, az igazság fehéren-feketén!

Valóban a reggeli a legfontosabb étkezés? Íme, az igazság fehéren-feketén!

A leg­töb­ben úgy tud­juk, hogy a reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése.

A leg­töb­ben úgy tud­juk, hogy a reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése. Aki ki­hagyja, töb­bet eszik a nap fo­lya­mán, el­hí­zik, rá­adá­sul nem is tud kon­cent­rálni a mun­ká­jára. De vajon va­ló­ban így van?

A fogorvosod szeretné, ha ezt sürgősen abbahagynád!

A fogorvosod szeretné, ha ezt sürgősen abbahagynád!

A fog­or­vo­sod elől hiába pró­bál­nád el­tit­kolni, ha rosszul bánsz a fo­ga­id­dal.

A fog­or­vo­sod elől hiába is pró­bál­nád el­tit­kolni, ha rosszul bánsz a fo­ga­id­dal. Van né­hány dolog, amit a szak­em­be­rek sze­rint jó volna, ha nem kö­vet­nél el a szád és a fo­gaid ellen. Meg­mu­tat­juk, miről van szó!

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Ok­tó­ber 28-án, va­sár­nap haj­nali 3 óra­kor 2 órára ál­lít­juk vissza az órát. Ezt tedd, hogy ne vi­sel­jen meg.

Ok­tó­ber 28-án, va­sár­nap haj­nali 3 óra­kor 2 órára ál­lít­juk vissza az órát. Ezt tedd, hogy ne vi­sel­jen meg.

Fenébe a retusálással: ilyen egy igazi nő hasa a valóságban!

Fenébe a retusálással: ilyen egy igazi nő hasa a valóságban!

Nincs pho­tos­hop, nin­cse­nek be­ál­lí­tott fé­nyek, nincs mel­lé­be­szé­lés. Ez itt a va­ló­ság.

Nincs pho­tos­hop, nin­cse­nek be­ál­lí­tott fé­nyek, nincs mel­lé­be­szé­lés. Ez itt a va­ló­ság.

A franciáknál be akarják tiltani a szoláriumot. Vajon mi is sorra kerülünk?

A franciáknál be akarják tiltani a szoláriumot. Vajon mi is sorra kerülünk?

Akik 35 éves koruk előtt szo­lá­ri­u­moz­tak, azok­nál 60 szá­za­lék­kal nő meg a bőr­rák koc­ká­zata! - ál­lít­ják Fran­cia­or­szág­ban.

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson, az élete múlhat ezen

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal.

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője agy­vér­zése után tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal. Ked­venc ét­ter­mé­ben ennek nem örül­nek annyira.

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges.

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges.

Elképesztő hatóerő ebben a kicsi magban, így teszi rendbe életedet

Elképesztő hatóerő ebben a kicsi magban, így teszi rendbe életedet

Íme a leg­újabb szu­perétel, amely esz­mé­let­le­nül sok­féle módon is védi az egész­sé­ge­det.

Íme a leg­újabb szu­perétel, amely esz­mé­let­le­nül sok­féle módon is védi az egész­sé­ge­det. Rá­adá­sul nem is va­la­mi­lyen eg­zo­ti­kus ter­més­ről van szó, hanem egy egy­szerű és olcsó, apró mag­ról, ame­lyet gya­kor­la­ti­lag bár­hol be tudsz sze­rezni. A ma­gyar konyha régi alap­anyaga.

Ezt idd lefekvés előtt: 4 hét és eltűnik a hasi zsír!

Ezt idd lefekvés előtt: 4 hét és eltűnik a hasi zsír!

Min­dent megad, amire a tes­ted­nek szük­sége van, a ki­ló­kat pedig el­tün­teti.

Min­dent megad, amire a tes­ted­nek szük­sége van, a ki­ló­kat pedig el­tün­teti.

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi, hús-vér nő teste!

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi, hús-vér nő teste!

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Nem!

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Nem! Ez itt a va­ló­ság, és ez az, ami a nor­má­lis és ter­mé­sze­tes.

Hullik a hajad? Ezektől az ételektől javulni fog a helyzet!

Hullik a hajad? Ezektől az ételektől javulni fog a helyzet!

Sok haj­szál marad a fé­sűd­ben?

Saj­nos a leg­töb­ben meg­küz­dünk a haj­hul­lás­sal éle­tünk során. Egyes élel­mi­sze­rek vi­szont se­gí­te­nek, hogy vissza­for­dítsd a fo­lya­ma­tot. De vajon me­lyek ezek?

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Rákot okoz a kókuszzsír: Durván nekimentek a tudósok az új elméletnek

Rákot okoz a kókuszzsír: Durván nekimentek a tudósok az új elméletnek

A Har­vard egye­tem egyik pro­fesszora úgy gon­dolja, hogy a kó­kusz­olaj káros.

A Har­vard egye­tem egyik pro­fesszora úgy gon­dolja, hogy a kó­kusz­olaj káros.

Ez történik a testeddel, ha annyi paradicsomot eszel, mint az olaszok

Ez történik a testeddel, ha annyi paradicsomot eszel, mint az olaszok

Az olasz konyha egyik ked­venc alap­anya­gát nem­csak azért ér­de­mes rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nod, mert finom.

Leolvadnak a kilók rólad, ha ezt iszod lefekvéskor: 2 hét alatt -4kg!

Leolvadnak a kilók rólad, ha ezt iszod lefekvéskor: 2 hét alatt -4kg!

Meg fogsz le­pődni, mi­lyen trük­köt tud ez az ital. Nem is gon­dol­nád róla.

Meg fogsz le­pődni, mi­lyen trük­köt tud ez az ital. Nem is gon­dol­nád róla.

Elképesztő mi derült ki a csokoládéról! Ez az évszázad híre

Elképesztő mi derült ki a csokoládéról! Ez az évszázad híre

Eddig is tud­tuk, hogy a cso­ko­ládé védi a szí­vet: az azon­ban eddig nem volt vi­lá­gos, mennyire.

Eddig is tud­tuk, hogy a cso­ko­ládé védi a szí­vet: az azon­ban eddig nem volt vi­lá­gos, mennyire. Egy új ku­ta­tás most ezt is el­árulta, sőt, abban is utat mutat, mennyi cso­ko­lá­dét ér­de­mes enni ahhoz, hogy a le­hető leg­töb­bet hozd ki a szív­védő tu­laj­don­sá­ga­i­ból.

Ez történik a testeddel, ha napi 3 liter vizet megiszol

Ez történik a testeddel, ha napi 3 liter vizet megiszol

Te is azok közé tar­to­zol, akik dél­után kor­tyol­nak bele elő­ször a vizes üvegbe?

Te is azok közé tar­to­zol, akik dél­után kor­tyol­nak bele elő­ször a vizes üvegbe? Vi­gyázz, ez csak a túl­élés­hez elég!

A női popsi eddig rejtett titka: Hihetetlen árulkodó már a forma is!

A női popsi eddig rejtett titka: Hihetetlen árulkodó már a forma is!

Tud­tad, hogy a fe­ne­ked nem­csak a szép­sé­ged miatt ér­de­kes? Fon­tos in­for­má­ci­ó­kat hor­doz­nak a dom­bo­ru­la­tok.

Tud­tad, hogy a fe­ne­ked nem­csak a szép­sé­ged miatt ér­de­kes? Fon­tos in­for­má­ci­ó­kat hor­doz­nak a dom­bo­ru­la­tok, hi­szen for­má­juk­ból az is ki­de­rül, mire kell na­gyon oda­fi­gyel­ned, ha fogyni sze­ret­nél. Nézd meg ala­po­san, mi­lyen geo­met­riai alak­za­tot vesz fel a pop­sid, és tudd meg, mire kell fi­gyel­ned a fo­gyó­kú­rá­nál!

Ezért nagyon egészséges a savanyúság leve, soha ne öntsd ki

Ezért nagyon egészséges a savanyúság leve, soha ne öntsd ki

Mi a jó abban, ha meg­iszol egy po­hárka sa­va­nyú ubor­ka­le­vet? Leg­fel­jebb más­na­pos­ság ellen ér­de­mes - gon­dol­hat­nád.

Ne dőlj be a címlapoknak: ilyen a valódi nők teste bikiniben!

Ne dőlj be a címlapoknak: ilyen a valódi nők teste bikiniben!

Ne en­gedd, hogy be­csap­ja­nak a tö­ké­le­tes­nek tűnő mo­del­lek. A va­ló­ság sok­kal iz­gal­ma­sabb!

Íme, a világ leghatékonyabb diétájának 12 alapszabálya

Íme, a világ leghatékonyabb diétájának 12 alapszabálya

Sze­ret­nél gyor­san és tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy köz­ben jókat eszel? A me­di­ter­rán di­é­tát pont erre ta­lál­ták ki.

Sze­ret­nél gyor­san és tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy köz­ben jókat eszel? A me­di­ter­rán di­é­tát pont erre ta­lál­ták ki - rá­adá­sul ku­ta­tá­sok bi­zo­nyít­ják, hogy rend­kí­vül egész­sé­ges is, több­féle be­teg­ség meg­elő­zé­sé­ben is ha­té­kony lehet. Íme a leg­fon­to­sabb sza­bá­lyai - hidd el, nincs ennél egy­sze­rűb­ben be­tart­ható diéta!

Újra műteni kell Klapka György fiát

Újra műteni kell Klapka György fiát

A mil­li­ár­dos üz­let­em­ber leg­ki­sebb fia sze­retné rendbe hozni le­rob­bant egész­ségi ál­la­po­tát. Újra kés alá fek­szik ha­ma­ro­san.

A mil­li­ár­dos üz­let­em­ber leg­ki­sebb fia sze­retné rendbe hozni le­rob­bant egész­ségi ál­la­po­tát. Újra kés alá fek­szik ha­ma­ro­san.

Szeretnél sokáig élni? Napi egy kanállal egyél meg ebből

Szeretnél sokáig élni? Napi egy kanállal egyél meg ebből

A ku­ta­tók újabb hét­köz­napi élel­mi­szer­ben ta­lál­ták meg a hosszú élet tit­kát.

A ku­ta­tók újabb hét­köz­napi élel­mi­szer­ben ta­lál­ták meg a hosszú élet tit­kát. De vajon miről lehet szó?

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Bódi Sylvi bőrével?

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Bódi Sylvi bőrével?

Bódi Sylvi szo­ká­sá­hoz hűen, idén nyá­ron is a ször­fö­zés­nek szen­teli az ide­jét.

"Elhittem, hogy minden az én hibám és értéktelen vagyok" - vallomás

"Elhittem, hogy minden az én hibám és értéktelen vagyok" - vallomás egy megalázott nőtől

Ad­ri­enn úgy ke­rült bele egy sú­lyo­san ter­helt kap­cso­latba, hogy észre sem vette. Meg­rázó tör­té­net.

Napi 1 pohár, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg! Íme a szuper recept!

Napi 1 pohár, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg! Íme a szuper recept!

Di­é­tá­dat tö­ké­le­te­sen ki­egé­szíti, amit most mu­tatni fo­gunk.

Di­é­tá­dat tö­ké­le­te­sen ki­egé­szíti, amit most mu­tatni fo­gunk. Ha­tá­sos, és még egész­sé­ges is.

A hosszú élet titkát ez a furcsa testrész rejti, most meg fogsz döbbenni

A hosszú élet titkát ez a furcsa testrész rejti, most meg fogsz döbbenni

Mi a hely­zet a lá­bunk­kal? Nem jó ötlet el­ha­nya­golni!

Vi­gyá­zunk a sú­lyunkra, el­len­őriz­tet­jük a lá­tá­sun­kat, de vajon mi a hely­zet a lá­bunk­kal?

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Sze­resd magad, és nézd, mennyire sok­fé­lék va­gyunk!

Ne ér­de­kel­jen, mit üzen a pho­tos­hop! Sze­resd magad, és nézd, mennyire sok­fé­lék va­gyunk!