CÍMKE: 'edző'

Ennyi volt, José Mourinhót kirúgták a Manchester Unitedtől

Ennyi volt, José Mourinhót kirúgták a Manchester Unitedtől

A por­tu­gál szak­em­ber 2016 óta irá­nyí­totta az angol sztár­csa­pa­tot.

Tragikus hír érkezett: meghalt a kiváló magyar edző

Gyász: meghalt a kiváló magyar edző

Sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere. A ju­ni­o­rok­kal baj­nok­sá­got is nyert.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar vezetőedző

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar vezetőedző

A fel­nőt­tek­nél a SZEOL, majd a Sze­ged SC kis­pad­ján ült előbb mint má­sod­edző, majd egé­szen az él­vo­na­lig ju­tott.

A fel­nőt­tek­nél SZEOL, majd a Sze­ged SC kis­pad­ján ült előbb mint má­sod­edző, majd az él­vo­na­lig ju­tott.

Ebből mi lesz? Komoly gondban a Real Madrid elnöke

Ebből mi lesz? Komoly gondban a Real Madrid elnöke

Hét­főn kell dön­te­nie az új edző sor­sá­ról a Real Mad­rid el­nö­ké­nek, Flo­ren­tino Pé­rez­nek.

Hét­főn kell dön­te­nie az új edző sor­sá­ról a Real Mad­rid el­nö­ké­nek, Flo­ren­tino Pé­rez­nek. Nincs irigy­lés­re­méltó hely­zet­ben.

Portugál edző ülhet le a Real kispadjára

Döntöttek a Realnál, portugál edző ülhet le a kispadra

A hírek sze­rint Le­o­nardo Jar­dim ke­rült a kí­ván­ság­lista élére.

A hírek sze­rint a Mo­naco ko­rábbi edzője, Le­o­nardo Jar­dim ke­rült a kí­ván­ság­lista élére. A 44 éves szak­em­ber­nek je­len­leg nincs csa­pata.

Nagy a baj a Real Madridnál, sorra intenek be az edzők

Nagy a baj a Real Madridnál, sorra intenek be az edzők

Úgy fest, je­len­leg nem vonzó a Real Mad­rid kis­padja, sorra mon­da­nak nemet a ki­sze­mel­tek.

Úgy fest, je­len­leg nem vonzó a Real Mad­rid kis­padja, sorra mon­da­nak nemet a ki­sze­mel­tek.

Örömteli fotó, új korszak kezdődött a magyar sztár életében

Örömteli fotó, új korszak kezdődött a magyar sztár életében

Jól in­dult a linzi te­nisz­torna.

Közös fotót osz­tott meg az első mér­kő­zé­sük után Babos Tímea. Jól in­dult a linzi te­nisz­torna az új tré­ner­rel.

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

A többi já­té­kos men­tette ki.

A többi já­té­kos men­tette ki az ál­do­za­tot. Egy hétig dol­gozni sem tu­dott a német csa­pat szak­ve­ze­tője.

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Egy veszp­rémi szál­lo­dá­ban lát­ták a 41 éves fi­a­tal­em­bert.

Egy veszp­rémi szál­lo­dá­ban lát­ták a 41 éves fi­a­tal­em­bert. Egye­lőre nem tudni, med­dig marad az or­szág­ban.

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója.

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója Né­met­or­szág­ban. A Her­tha BSC fut­ball­tré­ne­rét immár a sztár­edzők közé so­rol­ják a Bun­des­li­gá­ban.

Nincs több kérdés, megvan Babos Tímea új edzője

Nincs több kérdés, megvan Babos Tímea új edzője

Nick Hor­vat lesz a tré­nere.

Nick Hor­vat irá­nyítja a jö­vő­ben a leg­jobb ma­gyar női te­ni­szező pá­lya­fu­tá­sát. A hor­vát szak­em­ber ha­tá­ro­zat­lan idejű szer­ző­dést ka­pott.

Kiderült, hová tűnt Thomas Doll: megvan az új munkája

Kiderült, hová tűnt Thomas Doll: megvan az új munkája

Olasz­or­szágba uta­zott Bu­da­pest­ről a me­nesz­tett Fradi-edző. Eu­rópa-liga-meccsre ké­szül.

Olasz­or­szágba uta­zott Bu­da­pest­ről a me­nesz­tett Fradi-edző. Most egy ran­gos Eu­rópa-liga-meccsre ké­szül.

Maradona megint alakított, ismét róla beszélnek

Maradona megint alakított, ismét róla beszélnek

Elő­ször irá­nyí­totta baj­noki mér­kő­zé­sen új együt­te­sét Diego Ma­ra­dona. Az ar­gen­tin le­genda azon­nal be­széd­té­mát oko­zott.

Elő­ször irá­nyí­totta baj­noki mér­kő­zé­sen új együt­te­sét Diego Ma­ra­dona. Az ar­gen­tin le­genda azon­nal be­széd­té­mát oko­zott.

Üzent a Fradi-kedvenc, Lipcsei Péter végre az NB I-ben dolgozna

Üzent a Fradi-kedvenc, Lipcsei Péter végre az NB I-ben dolgozna

Je­len­leg az NB II-es So­rok­sár ve­ze­tő­edző­je­ként dol­go­zik a fe­renc­vá­rosi druk­ke­rek ked­vence.

Je­len­leg az NB II-es So­rok­sár ve­ze­tő­edző­je­ként dol­go­zik a fe­renc­vá­rosi druk­ke­rek ked­vence.

Kiderült, ezért szakított az edzőjével a magyar sztársportoló

Kiderült, ezért szakított az edzőjével a magyar sztársportoló

Babos nem bánná, ha eu­ró­pai edzője lenne, de sok szem­pon­tot kell fi­gye­lembe ven­nie.

Lezárult egy korszak: fájó döntést jelentett be a magyar sztár

Lezárult egy korszak: fájó döntést jelentett be a magyar sztár

Babos Tímea edzőt vált.

Babos Tímea úgy érezte, ideje edzőt vál­tani. Tho­mas Dro­uet közel öt évig dol­go­zott együtt a páros vi­lág­rang­lis­tát ve­zető te­ni­sze­ző­vel.

Mit keres Maradona a mexikói drogosok központjában?

Mit keres Maradona a mexikói drogosok központjában?

Me­xi­kó­ban buk­kant fel a le­genda.

Rövid fe­hér­orosz­or­szági ka­landja után Me­xi­kó­ban buk­kant fel az ar­gen­tin fut­ball le­genda.

Zidane váltja Mourinhót? Döntöttek a manchesteri vezetők

Zidane váltja Mourinhót? Döntöttek a manchesteri vezetők

Meg­lepő húzás a Vörös Ör­dö­gök­nél.

Mu­száj volt már lépni a köz­vé­le­ményt láz­ban tartó ügy­ben. Meg­lepő húzás a Vörös Ör­dö­gök­nél.

Maradona ismét olyat tett, amire senki sem számított

Maradona ismét olyat tett, amire senki sem számított

Eddig tar­tott a fe­hér­orosz munka? Ér­de­kes he­lyen ka­pott ál­lást Diego Ma­ra­dona.

Eddig tar­tott a fe­hér­orosz munka? Ér­de­kes he­lyen ka­pott ál­lást a vb-n bot­rá­nyo­san vi­sel­kedő Diego Ma­ra­dona.

Levetkőzött a sztáredző, ámulatba ejtette a nőket

Levetkőzött a sztáredző, ámulatba ejtette a nőket

A ten­ger­par­ton fo­tóz­ták.

Az olasz sztár­edzőt a ten­ger­par­ton fo­tóz­ták. Azóta róla be­szél­nek a kö­zös­ségi ol­da­la­kon.

Doll kipakolt a távozásáról, összeesküvést sejtenek a németek

Doll kipakolt a távozásáról, összeesküvést sejtenek a németek

Vá­la­szolt a kri­ti­kákra a me­nesz­tett német lab­da­rú­gó­edző. Nem csak a múlt­ról, a ter­ve­i­ről is be­szélt.

Külföldi edzőt kap a Fradi, Aranylabdás társa is volt

Külföldi edzőt kap a Fradi, Aranylabdás társa is volt

Az ukrán Szer­hij Reb­rov baj­noki címig ve­zette a Di­namo Ki­je­vet. Szer­dán oko­sab­bak le­szünk.

Az ukrán Szer­hij Reb­rov baj­noki címig ve­zette a Di­namo Ki­je­vet. Szer­dán oko­sab­bak le­szünk.

Hosszú Katinka végre előrukkolt vele, ő az új edzője

Hosszú Katinka végre előrukkolt vele, ő az új edzője

Nincs több ta­lál­ga­tás, új idő­szá­mí­tás kez­dő­dik úszó­sztá­runk­nál. Erről a fo­tó­ról min­den ki­de­rül.

Nincs több ta­lál­ga­tás, új idő­szá­mí­tás kez­dő­dik úszó­sztá­runk­nál. Ha eddig ké­tel­ked­tél a hír­ben, erről a fo­tó­ról min­den ki­de­rül.

Most közölték a szomorú hírt: váratlanul elhunyt a sikeres fociedző

Most közölték a szomorú hírt: váratlanul elhunyt a sikeres fociedző

Az ame­ri­kai fut­ball egyik nép­szerű edzője hol­tan esett össze az ott­ho­ná­ban, már nem tud­ták meg­men­teni.

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Sem­mibe vette az íté­le­tet.

Az ame­ri­kai edző sem­mibe vette a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék íté­le­tét, nem csoda, ha egyre ke­ve­seb­ben van­nak róla jó vé­le­ménnyel.

Csodára készül Hosszú Katinka az Európa-bajnokságon

Csodára készül Hosszú Katinka az Európa-bajnokságon

Min­dent bele, Iron Lady! Az év eleji ki­ha­gyás után kifi­ze­tő­dik az utóbbi hó­na­pok ke­mény edzés­mun­kája?

Min­dent bele, Iron Lady! Az év eleji ki­ha­gyás után kifi­ze­tő­dik az utóbbi hó­na­pok ke­mény edzés­mun­kája?

Árulkodó fotó! Megvan Hosszú Katinka új edzője?

Árulkodó fotó! Megvan Hosszú Katinka új edzője?

Új tech­ni­kát pró­bált ki a baj­noknő. Vajon kitől ta­nulta ezt el?

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, és főleg kinek az irá­nyí­tá­sá­val, ki­de­rül.

A thai szülők hősként ünneplik az edzőt a barlangdráma után

A thai szülők hősként ünneplik az edzőt a barlangdráma után

Ki­hoz­ták őket! Két hét iz­ga­lom után si­ke­re­sen ki­hoz­ták Thai­föl­dön a bar­lang mé­lyén re­kedt 12 gye­re­ket és az edzőt.

Ki­hoz­ták őket! Két hét iz­ga­lom után si­ke­re­sen ki­hoz­ták Thai­föl­dön a bar­lang mé­lyén re­kedt 12 gye­re­ket és az edző­jü­ket. Más or­szág­ban talán meg is lin­csel­nék az edzőt, aki a gye­re­kek éle­tét koc­káz­tatta, a thai szü­lők azon­ban meg­bo­csá­tot­tak neki.

Kikotyogták, ő lesz Zidane utóda a Real Madridnál

Kikotyogták, ő lesz Zidane utóda a Real Madridnál

Végre ki­de­rült, kié lesz a kis­pad. Örül­het­nek a ki­rá­lyi klub druk­ke­rei, ret­teg­het­nek az el­len­fe­lek?

Végre ki­de­rült, kié lesz a kis­pad. Örül­het­nek a ki­rá­lyi klub druk­ke­rei, ret­teg­het­nek az el­len­fe­lek?

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Ha­za­en­ged­ték Sir Alex Fer­gu­sont.

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból Sir Alex Fer­gu­sont. Egy hónap sem kel­lett neki, hogy újra talpra áll­jon.

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Zseb­be­vágó prob­léma. Most már biz­tos, hogy sokat ve­szít az úszó­sztár­ral sza­kító ame­ri­kai edző-férj.

Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Kiderült, Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Most nehéz jó kül­földi tré­nert ta­lálni.

Má­jus­ban szinte már le­he­tet­len jó kül­földi tré­nert ta­lálni. Rá­adá­sul nem le­hetne fo­lyó­sí­tani az ál­lami tá­mo­ga­tást.

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw.

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw Zsolt. A fi­a­tal szak­em­berre több szem­pont­ból is nehéz, mégis irigy­lésre méltó dön­tés vár.

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt.

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt.

Sorsfordító döntés, senkire sem kíváncsi a magyar fociedző

Sorsfordító döntés, senkire sem kíváncsi a magyar fociedző

Nagy lé­pésre szánja rá magát?

Nagy lé­pésre szánja rá magát a ma­gyar lab­da­rúgó tré­ner? Több óri­ási le­he­tő­ség közül vá­laszt­hat, szinte ga­ran­tált az elő­re­lé­pés.

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Több Bun­des­liga-csa­pat­nál fel­me­rült már a neve, mi köti Bu­da­pest­hez?

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Nagy di­lemma előtt áll a te­het­sé­ges tré­ner. Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók? Új hírt kür­töl­tek vi­lággá az éle­té­ért küzdő Sir Alex Fer­gu­son­ról.

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók? Új és po­zi­tív hírt kür­töl­tek vi­lággá az éle­té­ért küzdő Sir Alex Fer­gu­son­ról.

Meglepő lépésre szánhatja el magát fociválogatottunk kapitánya

Meglepő lépésre szánhatja el magát fociválogatottunk kapitánya

Új fel­adat vár Georges Le­ekensre? Bel­gi­um­ban már sem­min sem cso­dál­koz­ná­nak vele kap­cso­lat­ban.

Nagy a baj Miskolcon, dühös hozzászólások árasztották el a Facebookot

Nagy a baj Miskolcon, dühös hozzászólások árasztották el a Facebookot

Ki­a­kasz­totta a DVTK-szur­ko­ló­kat az edző me­nesz­tése. Nem ő, hanem a klub­ve­ze­tők és a fo­cis­ták ke­rül­tek a cél­ke­resztbe.

Kritikus napok jönnek, ezen múlhat Ferguson felépülése

Kritikus napok jönnek, ezen múlhat Ferguson felépülése

Agy­vér­zést ka­pott és az in­ten­zí­ven ápol­ják a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ko­rábbi le­gen­dás ve­ze­tő­edző­jét.

Agy­vér­zést ka­pott és az in­ten­zí­ven ápol­ják a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ko­rábbi le­gen­dás ve­ze­tő­edző­jét.

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

A svéd szak­em­ber három év után tá­vo­zik a fő­vá­rosi klub jég­ko­rong­csa­pa­tá­tól.

A svéd szak­em­ber három év után tá­vo­zik a fő­vá­rosi klub jég­ko­rong­csa­pa­tá­tól.

Megvan Neymar következő áldozata

Megvan Neymar következő áldozata

Nyár­tól új edzője lesz a PSG-nek. Ő is elő­dei sor­sára jut?

Nyár­tól új edzője lesz a PSG-nek. Ke­re­sett szak­em­ber írt alá a dús­gaz­dag pá­ri­zsi sztár­csa­pat­nál. Ő is elő­dei sor­sára jut?

Izmos combokat villantott a magyar sztáranyuka

Izmos combokat villantott a magyar sztáranyuka

Laky Zsu­zsi ok­tatni fogja a spor­tot.

Laky Zsu­zsi el­dön­tötte, ok­tatni fogja a spor­tot. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő lát­ha­tóan ki­rob­banó for­má­ban van.

Magyar edző lehet Neymar főnöke Párizsban

Magyar edző lehet a világ legértékesebb játékosának, Neymarnak a főnöke Párizsban

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra. Hogy dönt a fi­a­tal szak­em­ber?

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra. A nagy kér­dés per­sze az, hogy vajon mi­képp dönt a fi­a­tal szak­em­ber ebben az iz­gal­mas hely­zet­ben?

Döntött a vezetőség, Neymar emiatt maradhat Párizsban

Döntött a vezetőség, Neymar emiatt maradhat Párizsban

Sz­tár­edző ve­heti át a fő­vá­ro­siak irá­nyí­tá­sát. A spa­nyol Unai Emery 2016 nyara óta ve­zeti a PSG-t.

Sz­tár­edző ve­heti át a fő­vá­ro­siak irá­nyí­tá­sát. A spa­nyol Unai Emery 2016 nyara óta ve­zeti a PSG-t.

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az olasz fut­ball­ban is el­is­mer­ték.

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az ola­szok is el­is­mer­ték.

Erre kevesen számítottak, a sztáredző kikosarazta a Bayernt

Erre kevesen számítottak, a sztáredző kikosarazta a Bayernt

A ba­jo­rok je­len­legi tré­nere, Jupp Heync­kes a sze­zon végén vissza­vo­nul. Tu­chel azon­ban Ang­li­á­ban foly­tat­hatja.

Váratlan fordulat, erre senki nem számított Győrben

Váratlan fordulat, erre senki nem számított Győrben

Rég volt ma­gyar edzője klub­nak.

Az ed­digi leg­erő­sebb keret dol­goz­hat majd a kezei alatt. Ma­gyar edző 2007-2012 kö­zött irá­nyí­tott leg­utóbb Győr­ben. Martín ha­za­tér­het.

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül a rekorder kapus

Még nem vonul vissza, de... Így ké­szül a civil éle­tére a Ha­la­dás ka­pusa.

Még nem vonul vissza 108-szo­ros vá­lo­ga­tot­tunk, de... Így ké­szül a civil éle­tére a Ha­la­dás ve­te­rán ka­pus­klasszisa.

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Mé­re­tes sze­repe van a si­ke­rek­ben.

Mé­re­tes sze­re­pet vál­lal az RB Le­ip­zig si­ke­re­i­ben a csa­pat má­sod­edzője, a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa, Lőw Zsolt.

Váratlan bejelentést tett Benedek Tibor a jövőjéről

Váratlan bejelentést tett Benedek Tibor a jövőjéről

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nyár­tól új posz­ton dol­go­zik to­vább. Meg­lepő a cél­ki­tű­zés.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nyár­tól új posz­ton dol­go­zik to­vább. Meg­lepő a cél­ki­tű­zés, akár a ki­esés is benne lehet a pak­li­ban.

Itt az új edzőjelölt? Külföldre csábítják Hosszú Katinkát

Itt az új edzőjelölt? Külföldre csábítják Hosszú Katinkát

Fur­csa ötlet me­rült föl.

Fur­csa ötlet me­rült föl Olasz­or­szág­ban. Neves tré­ner nyi­lat­ko­zott az együtt­mű­kö­dés le­he­tő­sé­gé­ről. Shane Tusup sem is­me­ret­len szá­mára, sőt.

Friss infó: mégsem Tusup lesz Hosszú Katinka edzője?

Friss infó: mégsem Tusup lesz Hosszú Katinka edzője?

Dirk Lange vál­lalná a fel­ada­tot.

Dirk Lange szí­ve­sen edzené a bajai klasszist, már meg is ke­re­sett egy ma­gyar edzőt ez ügy­ben.

Új úszóedzőt keres Hosszú Katinka klubja

Új úszóedzőt keres Hosszú Katinka klubja

Itt a nagy le­he­tő­ség, ál­lás­hir­de­tést adott fel az Iron Aqua­tics. Új szel­le­mi­ségű a prog­ram, de ta­pasz­talt és kép­zett szak­em­ber ke­res­te­tik.

Itt a nagy le­he­tő­ség, ál­lás­hir­de­tést adott fel az Iron Aqua­tics. Új szel­le­mi­ségű a prog­ram, de ta­pasz­talt és kép­zett szak­em­ber ke­res­te­tik.

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup kibékülhetnek?

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup kibékülhetnek?

Az úszók ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya be­szélt Ka­tin­káék­ról. Har­gi­tay sze­rint az Iron Lady ver­seny­éve rá­megy majd a sza­kí­tásra.

Az úszók ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya be­szélt Ka­tin­káék­ról. Har­gi­tay sze­rint az Iron Lady ver­seny­éve rá­megy majd a sza­kí­tásra.

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Va­ló­szí­nű­leg új edzője lesz.

Iz­gal­mas vál­to­zás a lát­ha­tá­ron. Könnyen lehet, hogy Hosszú Ka­tinka ha­ma­ro­san be­je­lenti, ki lesz az új edzője. Ra­jon­gói kí­ván­csian vár­ják, kit hoz a jövő.

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Je­lölt a német klub kis­pad­jára.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. A benn­ma­ra­dás ki­har­co­lása lehet a fel­adata egy­kori csa­pa­tá­nál.

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, cáfolják a pletykát

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, máris cáfolják a pletykát

Egy le­he­tő­sé­get va­ló­szí­nű­leg már ki­húz­ha­tunk a lis­tá­ról. Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Egy le­he­tő­sé­get va­ló­szí­nű­leg már ki­húz­ha­tunk a lis­tá­ról. Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Botrány, leköpték és bántalmazták az NB I-es csapat edzőjét

Botrány, leköpték és bántalmazták az NB I-es csapat edzőjét

A mér­kő­zés le­fú­jása után tör­tént az in­ci­dens. Ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek az eset­nek.

A mér­kő­zés le­fú­jása után tör­tént az in­ci­dens. Ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a Ma­gyar Kupa ta­lál­ko­zón tör­tént eset­nek.

Hosszú Katinka fontos döntést hozott a jövőjéről

Hosszú Katinka fontos döntést hozott a jövőjéről

Sokat sej­tet a do­ku­men­tum tar­talma.

Sokat sej­tet úszó­nőnk és edző-férje kap­cso­la­tá­ról a hi­va­ta­los pa­pí­rok tar­talma. Si­ke­rül kü­lön­vá­lasz­tani a szak­mai mun­kát a ma­gán­éle­tük­től?

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

A ma­gyar te­ni­szező Grand Slam-si­ke­ré­nek fon­tos része volt edzője is, akit négy éve is­mert meg és aki­ért fran­ci­ául is meg­ta­nult.

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves.

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves ko­rá­ban ve­hette át Élet­mű­dí­ját az Év Spor­to­lója Gálán. Fia tá­mo­gatta a pó­di­umra...

Eldőlt, megvan, mikor rúgják ki a Real Madrid edzőjét

Eldőlt, megvan, mikor rúgják ki a Real Madrid edzőjét

Zi­dane is el­is­merte, a PSG ellen dől majd el a sorsa. A spa­nyol sztár­csa­pat­nak már csak a Baj­no­kok Li­gája ma­radt.

Zi­dane is el­is­merte, a PSG ellen dől majd el a sorsa. A spa­nyol sztár­csa­pat­nak már csak a Baj­no­kok Li­gája ma­radt.

Új fejlemény Hosszú Katinka ügyében, megszólalt az elnök

Új fejlemény Hosszú Katinka ügyében, megszólalt az elnök

A MÚSZ to­vábbra is Shane Tu­su­pot te­kinti az Iron Lady edző­jé­nek. Köz­vet­le­nül kom­mu­ni­kál az elnök és Ka­tinka.

A MÚSZ to­vábbra is Shane Tu­su­pot te­kinti az Iron Lady edző­jé­nek. Köz­vet­le­nül kom­mu­ni­kál az elnök és Ka­tinka.

Hosszú Katinka döntésén bukhat milliókat Tusup

Hosszú Katinka döntésén bukhat milliókat Tusup

Nem ma­radt sok ideje a vá­lasz­tásra.

Ha­ma­ro­san el kell dön­te­nie az úszó­sztár­nak, kivel sze­retne együtt dol­gozni. Nem kevés pénz múlik a vá­lasz­tá­sán.

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Így is ala­kul­ha­tott volna?

Így is ala­kul­ha­tott volna? Szá­za­dik Bun­des­liga-meccse ap­ro­pó­ján be­szélt erről a Her­tha ma­gyar edzője.

Óriásplakáton üzentek a szurkolók: mennie kell az NB I-es edzőnek

Óriásplakáton üzentek a szurkolók: mennie kell az NB I-es edzőnek

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés fo­gadta a baj­nok­csa­pat tré­ne­rét. Üze­nő­fal­nak hasz­nál­ják a sta­dion mel­letti hir­de­tő­táb­lát az ult­rák.

Tragikus hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar fociedző

Tragikus hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar fociedző

Gyá­szol­nak a spor­to­lók, ba­rá­tok és a csa­lád­ta­gok: 54 éves ko­rá­ban vég­leg el­tá­vo­zott az is­mert edző.

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá.

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Andy Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá.

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

So­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Senki nem érhet a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő nyom­do­ka­iba. Hazai pá­lyán so­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte.

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Palotaforradalom az úszóknál, óriási bajban a világhírű magyar edző

Palotaforradalom az úszóknál, óriási bajban a világhírű magyar edző

Össze­fog­tak el­lene a szü­lők. Szo­morú és fel­há­bo­ro­dott a szak­te­kin­tély.

Össze­fog­tak el­lene a szü­lők. Szo­morú és fel­há­bo­ro­dott a szak­te­kin­tély, Shane Tusup egyik kri­ti­kusa.

Dárdai állására fájhat Storck foga

Dárdai állására fájhat Storck foga

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt?

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt?

Szalait pizsamában zaklatja az edzője

Szalai Ádámot pizsamában zaklatja az edzője

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is?

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is? Ki lesz­nek akadva. Na­g­el­smann még ott­hon, éb­re­dés után sem hagyja nyug­ton a já­té­ko­sait.

Meztelenül lepte meg az őrült edző a focistáit

Meztelenül lepte meg az őrült edző a focistáit

Jól sült el a meg­lepő húzás.

Jól sült el a szak­em­ber meg­lepő hú­zása. Más­kor is be­jött neki a pu­cér­ko­dás, de rend­szert azért nem csi­nál be­lőle a fura ész­já­rású tré­ner.

Mourinho üzent, biztosan elhagyja a Manchester Unitedet

Mourinho üzent, biztosan elhagyja a Manchester Unitedet

José Mo­u­rinho őszin­tén val­lott a jö­vő­jé­ről, a Man­ches­ter Uni­ted hívei nem fog­nak örülni a hír­nek.

José Mo­u­rinho őszin­tén val­lott a jö­vő­jé­ről, a Man­ches­ter Uni­ted hívei nem fog­nak örülni a hír­nek.

Kiborította a bilit Ancelotti, beszólt a Bayern-vezetőknek

Kiborította a bilit Ancelotti, beszólt a Bayern-vezetőknek

Eddig tar­tott a béke kö­zöt­tük. Hadat üzent a fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött me­nesz­tett olasz sztár­edző.

Eddig tar­tott a béke kö­zöt­tük. Hadat üzent a fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött me­nesz­tett olasz sztár­edző.

Vérlázító hiba, halottra fogadtak az angolok

Vérlázító hiba, halottra fogadtak az angolok

Mit szól­hat­tak Ehi­ogu sze­ret­tei?

Kínos bakit kö­vet­tek el a buk­mé­ker­iroda mun­ka­tár­sai. Mit szól­hat­tak Ehi­ogu sze­ret­tei a mor­bid hír hal­la­tán?

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

Ki hitte volna, visszatér a megalázott fociedző

Ki hitte volna, visszatér a megalázott fociedző

Le­he­tet­len módon sza­kí­tot­tak vele, most mégis újra ő lesz a Bayern Mün­chen mes­tere.

Le­he­tet­len módon sza­kí­tot­tak vele, most mégis újra ő lesz a Bayern Mün­chen mes­tere.