CÍMKE: 'edző'

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, ki­de­rül.

Kikotyogták, ő lesz Zidane utóda a Real Madridnál

Kikotyogták, ő lesz Zidane utóda a Real Madridnál

Végre ki­de­rült, kié lesz a kis­pad. Örül­het­nek a ki­rá­lyi klub druk­ke­rei, ret­teg­het­nek az el­len­fe­lek?

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból Sir Alex Fer­gu­sont. Egy hónap sem kel­lett neki, hogy újra talpra áll­jon.

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból Sir Alex Fer­gu­sont. Egy hónap sem kel­lett neki, hogy újra talpra áll­jon.

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Most már biz­tos: sokat ve­szít az úszó­sztár­ral sza­kító ame­ri­kai edző-férj.

Zseb­be­vágó prob­léma. Most már biz­tos, hogy sokat ve­szít az úszó­sztár­ral sza­kító ame­ri­kai edző-férj.

Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Kiderült, Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Most nehéz jó kül­földi tré­nert ta­lálni.

Má­jus­ban szinte már le­he­tet­len jó kül­földi tré­nert ta­lálni. Rá­adá­sul nem le­hetne fo­lyó­sí­tani az ál­lami tá­mo­ga­tást.

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt.

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt.

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Több Bun­des­liga-csa­pat­nál fel­me­rült már a neve, mi köti Bu­da­pest­hez?

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw.

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw Zsolt. A fi­a­tal szak­em­berre több szem­pont­ból is nehéz, mégis irigy­lésre méltó dön­tés vár.

Sorsfordító döntés, senkire sem kíváncsi a magyar fociedző

Sorsfordító döntés előtt áll, senkire sem kíváncsi a magyar fociedző

Nagy lé­pésre szánja rá magát? Több óri­ási le­he­tő­ség közül vá­laszt­hat, szinte ga­ran­tált az elő­re­lé­pés.

Nagy lé­pésre szánja rá magát a ma­gyar lab­da­rúgó tré­ner? Több óri­ási le­he­tő­ség közül vá­laszt­hat, szinte ga­ran­tált az elő­re­lé­pés. Máris mu­tat­juk a le­het­sé­ges for­ga­tó­köny­ve­ket, egyik von­zóbb, mint a másik! Tény, hogy nem könnyű vá­lasz­tani.

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Nagy di­lemma előtt áll a te­het­sé­ges tré­ner. Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Kritikus napok jönnek, ezen múlhat Ferguson felépülése

Kritikus napok jönnek, ezen múlhat Ferguson felépülése

Agy­vér­zést ka­pott a tré­ner.

Agy­vér­zést ka­pott és az in­ten­zí­ven ápol­ják a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ko­rábbi le­gen­dás ve­ze­tő­edző­jét.

Meglepő lépésre szánhatja el magát fociválogatottunk kapitánya

Meglepő lépésre szánhatja el magát fociválogatottunk kapitánya

Új fel­adat vár Georges Le­ekensre? Bel­gi­um­ban már sem­min sem cso­dál­koz­ná­nak vele kap­cso­lat­ban.

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók? Új hírt kür­töl­tek vi­lággá az éle­té­ért küzdő Sir Alex Fer­gu­son­ról.

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók? Új és rá­adá­sul po­zi­tív hírt kür­töl­tek vi­lággá az éle­té­ért küzdő Sir Alex Fer­gu­son­ról. Igaz, az or­vo­sok nem győ­zik hang­sú­lyozni, hogy meg­le­he­tő­sen hosszú még az út a tel­jes gyó­gyu­lá­sig, ugyan­ak­kor a most ta­pasz­talt jelek min­den­kép­pen biz­ta­tóak és re­ményt kel­tők.

Nagy a baj Miskolcon, dühös hozzászólások árasztották el a Facebookot

Nagy a baj Miskolcon, dühös hozzászólások árasztották el a Facebookot

Ki­a­kasz­totta a DVTK-szur­ko­ló­kat az edző me­nesz­tése.

Ki­a­kasz­totta a DVTK-szur­ko­ló­kat az edző me­nesz­tése. Nem ő, hanem a klub­ve­ze­tők és a fo­cis­ták ke­rül­tek a cél­ke­resztbe.

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

A svéd szak­em­ber három év után tá­vo­zik a fő­vá­rosi klub jég­ko­rong­csa­pa­tá­tól.

A svéd szak­em­ber három év után tá­vo­zik a fő­vá­rosi klub jég­ko­rong­csa­pa­tá­tól.

Magyar edző lehet Neymar főnöke

Magyar edző lehet Neymar főnöke Párizsban

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra.

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra. A nagay kér­dés per­sze az, vajon hogy dönt a fi­a­tal szak­em­ber?

Megvan Neymar következő áldozata

Megvan Neymar következő áldozata

Nyár­tól új edzője lesz a PSG-nek. Ő is elő­dei sor­sára jut?

Nyár­tól új edzője lesz a PSG-nek. Ke­re­sett szak­em­ber írt alá a dús­gaz­dag pá­ri­zsi sztár­csa­pat­nál. Ő is elő­dei sor­sára jut?

Izmos combokat villantott a magyar sztáranyuka

Izmos combokat villantott a magyar sztáranyuka

Laky Zsu­zsi ok­tatni fogja a spor­tot.

Laky Zsu­zsi el­dön­tötte, ok­tatni fogja a spor­tot. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő lát­ha­tóan ki­rob­banó for­má­ban van.

Váratlan fordulat, erre senki nem számított Győrben

Váratlan fordulat, erre senki nem számított Győrben

Rég volt ma­gyar edzője klub­nak.

Az ed­digi leg­erő­sebb keret dol­goz­hat majd a kezei alatt. Ma­gyar edző 2007-2012 kö­zött irá­nyí­tott leg­utóbb Győr­ben. Martín ha­za­tér­het.

Döntött a vezetőség, Neymar emiatt maradhat Párizsban

Döntött a vezetőség, Neymar emiatt maradhat Párizsban

Sz­tár­edző ve­heti át a fő­vá­ro­siak irá­nyí­tá­sát. A spa­nyol Unai Emery 2016 nyara óta ve­zeti a PSG-t.

Sz­tár­edző ve­heti át a fő­vá­ro­siak irá­nyí­tá­sát. A spa­nyol Unai Emery 2016 nyara óta ve­zeti a PSG-t.

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Le a ka­lap­pal Marco Rossi előtt!

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az olasz fut­ball­ban is el­is­mer­ték.

Erre kevesen számítottak, a sztáredző kikosarazta a Bayernt

Erre kevesen számítottak, a sztáredző kikosarazta a Bayernt

A ba­jo­rok je­len­legi tré­nere, Jupp Heync­kes a sze­zon végén vissza­vo­nul. Tu­chel azon­ban Ang­li­á­ban foly­tat­hatja.

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül

Még nem vonul vissza 108-szo­ros vá­lo­ga­tot­tunk, de... Így ké­szül a civil éle­tére a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás ve­te­rán ka­pus­klasszisa.

Még nem vonul vissza 108-szo­ros vá­lo­ga­tot­tunk, de... Így ké­szül a civil éle­tére a Ha­la­dás ve­te­rán ka­pus­klasszisa.

Váratlan bejelentést tett Benedek Tibor a jövőjéről

Váratlan bejelentést tett Benedek Tibor a jövőjéről

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nyár­tól új posz­ton dol­go­zik to­vább. Meg­lepő a cél­ki­tű­zés.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nyár­tól új posz­ton dol­go­zik to­vább. Meg­lepő a cél­ki­tű­zés, akár a ki­esés is benne lehet a pak­li­ban.

Friss infó: mégsem Tusup lesz Hosszú Katinka edzője?

Friss infó: mégsem Tusup lesz Hosszú Katinka edzője?

Dirk Lange vál­lalná a fel­ada­tot.

Dirk Lange szí­ve­sen edzené a bajai klasszist, már meg is ke­re­sett egy ma­gyar edzőt ez ügy­ben.

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Mé­re­tes sze­repe van a si­ke­rek­ben.

Mé­re­tes sze­re­pet vál­lal az RB Le­ip­zig si­ke­re­i­ben a csa­pat má­sod­edzője, a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa, Lőw Zsolt.

Itt az új edzőjelölt? Külföldre csábítják Hosszú Katinkát

Itt az új edzőjelölt? Külföldre csábítják Hosszú Katinkát

Fur­csa ötlet me­rült föl. Neves tré­ner nyi­lat­ko­zott az együtt­mű­kö­dés le­he­tő­sé­gé­ről.

Fur­csa ötlet me­rült föl Olasz­or­szág­ban. Neves tré­ner nyi­lat­ko­zott az együtt­mű­kö­dés le­he­tő­sé­gé­ről. Shane Tusup sem is­me­ret­len szá­mára, sőt.

Új úszóedzőt keres Hosszú Katinka klubja

Új úszóedzőt keres Hosszú Katinka klubja

Itt a nagy le­he­tő­ség, ál­lás­hir­de­tést adott fel az Iron Aqua­tics. Új szel­le­mi­ségű a prog­ram, de ta­pasz­talt és kép­zett szak­em­ber ke­res­te­tik.

Itt a nagy le­he­tő­ség, ál­lás­hir­de­tést adott fel az Iron Aqua­tics. Új szel­le­mi­ségű a prog­ram, de ta­pasz­talt és kép­zett szak­em­ber ke­res­te­tik.

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, cáfolják a pletykát

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, máris cáfolják a pletykát

Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Egy le­he­tő­sé­get va­ló­szí­nű­leg már ki­húz­ha­tunk a lis­tá­ról. Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Va­ló­szí­nű­leg új edzője lesz.

Iz­gal­mas vál­to­zás a lát­ha­tá­ron. Könnyen lehet, hogy Hosszú Ka­tinka ha­ma­ro­san be­je­lenti, ki lesz az új edzője. Ra­jon­gói kí­ván­csian vár­ják, kit hoz a jövő.

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup kibékülhetnek?

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup kibékülhetnek?

Az úszók ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya be­szélt Ka­tin­káék­ról. Har­gi­tay sze­rint az Iron Lady ver­seny­éve rá­megy majd a sza­kí­tásra.

Az úszók ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya be­szélt Ka­tin­káék­ról. Har­gi­tay sze­rint az Iron Lady ver­seny­éve rá­megy majd a sza­kí­tásra.

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. A benn­ma­ra­dás ki­har­co­lása lehet a fel­adata egy­kori csa­pa­tá­nál.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. A benn­ma­ra­dás ki­har­co­lása lehet a fel­adata egy­kori csa­pa­tá­nál.

Botrány, leköpték és bántalmazták az NB I-es csapat edzőjét

Botrány, leköpték és bántalmazták az NB I-es csapat edzőjét

A mér­kő­zés le­fú­jása után tör­tént az in­ci­dens. Ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek az eset­nek.

A mér­kő­zés le­fú­jása után tör­tént az in­ci­dens. Ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a Ma­gyar Kupa ta­lál­ko­zón tör­tént eset­nek.

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves ko­rá­ban ve­hette át Élet­mű­dí­ját az Év Spor­to­lója Gálán.

Hosszú Katinka fontos döntést hozott a jövőjéről

Hosszú Katinka fontos döntést hozott a jövőjéről

Sokat sej­tet a do­ku­men­tum tar­talma.

Sokat sej­tet úszó­nőnk és edző-férje kap­cso­la­tá­ról a hi­va­ta­los pa­pí­rok tar­talma. Si­ke­rül kü­lön­vá­lasz­tani a szak­mai mun­kát a ma­gán­éle­tük­től?

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

A ma­gyar te­ni­szező Grand Slam-si­ke­ré­nek fon­tos része volt edzője is, akit négy éve is­mert meg és aki­ért fran­ci­ául is meg­ta­nult.

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Így is ala­kul­ha­tott volna?

Így is ala­kul­ha­tott volna? Szá­za­dik Bun­des­liga-meccse ap­ro­pó­ján be­szélt erről a Her­tha ma­gyar edzője.

Eldőlt, megvan, mikor rúgják ki a Real Madrid edzőjét

Eldőlt, megvan, mikor rúgják ki a Real Madrid edzőjét

Zi­dane is el­is­merte, a PSG ellen dől majd el a sorsa. A spa­nyol sztár­csa­pat­nak már csak a BL ma­radt.

Zi­dane is el­is­merte, a PSG ellen dől majd el a sorsa. A spa­nyol sztár­csa­pat­nak már csak a Baj­no­kok Li­gája ma­radt.

Új fejlemény Hosszú Katinka ügyében, megszólalt az elnök

Új fejlemény Hosszú Katinka ügyében, megszólalt az elnök

Kom­mu­ni­kál az elnök és Ka­tinka.

A MÚSZ to­vábbra is Shane Tu­su­pot te­kinti az Iron Lady edző­jé­nek. Köz­vet­le­nül kom­mu­ni­kál az Wla­dár Sán­dor és az olim­piai baj­nok úszó.

Hosszú Katinka döntésén bukhat milliókat Tusup

Hosszú Katinka döntésén bukhat milliókat Tusup

Nem ma­radt sok ideje a vá­lasz­tásra.

Ha­ma­ro­san el kell dön­te­nie az úszó­sztár­nak, kivel sze­retne együtt dol­gozni. Nem kevés pénz múlik a vá­lasz­tá­sán.

Óriásplakáton üzentek a szurkolók: mennie kell az NB I-es edzőnek

Plakáton üzentek a szurkolók: mennie kell az NB I-es edzőnek

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés a tré­ner­nek. Üze­nő­fal­nak hasz­nál­ják a sta­dion mel­letti hir­de­tő­táb­lát az ult­rák.

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés fo­gadta a baj­nok­csa­pat po­kolra kí­vánt tré­ne­rét a Bo­zsik-sta­di­on­nál.

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá.

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Andy Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá.

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte.

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Tragikus hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar fociedző

Tragikus hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar fociedző

Gyá­szol­nak a spor­to­lók, ba­rá­tok és a csa­lád­ta­gok: 54 éves ko­rá­ban vég­leg el­tá­vo­zott az is­mert edző.

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

Senki nem érhet a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő nyom­do­ka­iba. Hazai pá­lyán so­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Senki nem érhet a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő nyom­do­ka­iba. Hazai pá­lyán so­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Palotaforradalom az úszóknál, óriási bajban a világhírű magyar edző

Palotaforradalom az úszóknál, óriási bajban a világhírű magyar edző

Össze­fog­tak el­lene a szü­lők. Szo­morú és fel­há­bo­ro­dott a szak­te­kin­tély.

Össze­fog­tak el­lene a szü­lők. Szo­morú és fel­há­bo­ro­dott a szak­te­kin­tély, Shane Tusup egyik kri­ti­kusa.

Mourinho üzent, biztosan elhagyja a Manchester Unitedet

Mourinho üzent, biztosan elhagyja a Manchester Unitedet

José Mo­u­rinho őszin­tén be­szélt.

José Mo­u­rinho őszin­tén val­lott a jö­vő­jé­ről, a Man­ches­ter Uni­ted hívei nem fog­nak örülni a hír­nek.

Szalait pizsamában zaklatja az edzője

Szalai Ádámot pizsamában zaklatja az edzője

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is?

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is? Ki lesz­nek akadva. Na­g­el­smann még ott­hon, éb­re­dés után sem hagyja nyug­ton a já­té­ko­sait.

Dárdai állására fájhat Storck foga

Kiderült, Dárdai állására fájhat Storck foga

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt?

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt?

Meztelenül lepte meg az őrült edző a focistáit

Meztelenül lepte meg az őrült edző a focistáit

Jól sült el a meg­lepő húzás. Rend­szert azért nem csi­nál be­lőle a fura ész­já­rású tré­ner.

Jól sült el a szak­em­ber meg­lepő hú­zása. Más­kor is be­jött neki a pu­cér­ko­dás, de rend­szert azért nem csi­nál be­lőle a fura ész­já­rású tré­ner.

Kiborította a bilit Ancelotti, beszólt a Bayern-vezetőknek

Kiborította a bilit Ancelotti, beszólt a Bayern-vezetőknek

Eddig tar­tott a béke kö­zöt­tük. Hadat üzent a fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött me­nesz­tett olasz sztár­edző.

Eddig tar­tott a béke kö­zöt­tük. Hadat üzent a fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött me­nesz­tett olasz sztár­edző.

Ki hitte volna, visszatér a megalázott fociedző

Ki hitte volna, visszatér a megalázott fociedző

Le­he­tet­len módon sza­kí­tot­tak vele, most mégis újra ő lesz a Bayern Mün­chen mes­tere.

Vérlázító hiba, halottra fogadtak az angolok

Vérlázító hiba, halottra fogadtak az angolok

Mit szól­hat­tak Ehi­ogu sze­ret­tei?

Kínos bakit kö­vet­tek el a buk­mé­ker­iroda mun­ka­tár­sai. Mit szól­hat­tak Ehi­ogu sze­ret­tei a mor­bid hír hal­la­tán?

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

Ajjaj, nagyon nehéz helyzetbe került az olimpiák magyar hőse

Ajjaj, nagyon nehéz helyzetbe került az olimpiák magyar hőse

Újra meg­ta­lálta a sze­rel­met, de...

Rá­ment egy kap­cso­lata, rá­adá­sul a gyer­me­ké­től is rop­pant távol ke­rült. Újra meg­ta­lálta a sze­rel­met, de...

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző. Nagy vál­to­zás állt be ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk meg­íté­lé­sé­ben.

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző. Nagy vál­to­zás állt be ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk meg­íté­lé­sé­ben.

Csoda Londonban, mindenki meglepődött a döntésen

Csoda Londonban, mindenki meglepődött a döntésen

Úgy fest az Ar­se­nal­ból megy nyug­díjba a le­gen­dás edző. 1996 óta irá­nyítja az "ágyú­so­kat" a 67 éves tré­ner.

Szávay Ági keményen megmondta a magáét, Hosszú Katinka is szóba került

Szávay Ági keményen megmondta a magáét, Hosszú Katinka is szóba került

Ko­rábbi klasszi­sunk a saját kárán ta­nulta meg a lec­két.

Mi hi­ány­zik a ma­gyar te­nisz­ből? Ko­rábbi klasszi­sunk a saját kárán ta­nulta meg a lec­két.

Fordulat a pedofíliával vádolt magyar edző ügyében

Fordulat a pedofíliával vádolt magyar edző ügyében

Vissza­tér­het az uszo­dába?

Vissza­tér­het az uszo­dába Tóth Ramon. A rend­őr­ség sze­rint nem tör­tént bűn­cse­lek­mény, de így is bün­tet a szö­vet­ség?