CÍMKE: 'edző'

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül

Így ké­szül a civil éle­tére a Ha­la­dás ve­te­rán ka­pus­klasszisa.

Még nem vonul vissza, de... Így ké­szül a civil éle­tére a Ha­la­dás ve­te­rán ka­pus­klasszisa.

FRISS HÍREK

Váratlan bejelentést tett Benedek Tibor a jövőjéről

Váratlan bejelentést tett Benedek Tibor a jövőjéről

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nyár­tól új posz­ton dol­go­zik to­vább. Meg­lepő a cél­ki­tű­zés.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nyár­tól új posz­ton dol­go­zik to­vább. Meg­lepő a cél­ki­tű­zés, akár a ki­esés is benne lehet a pak­li­ban.

Itt az új edzőjelölt? Külföldre csábítják Hosszú Katinkát

Itt az új edzőjelölt? Külföldre csábítják Hosszú Katinkát

Fur­csa ötlet me­rült föl. Neves tré­ner nyi­lat­ko­zott az együtt­mű­kö­dés le­he­tő­sé­gé­ről.

Fur­csa ötlet me­rült föl Olasz­or­szág­ban. Neves tré­ner nyi­lat­ko­zott az együtt­mű­kö­dés le­he­tő­sé­gé­ről. Shane Tusup sem is­me­ret­len szá­mára, sőt.

Friss infó: mégsem Tusup lesz Hosszú Katinka edzője?

Friss infó: mégsem Tusup lesz Hosszú Katinka edzője?

Dirk Lange szí­ve­sen edzené a bajai klasszist, már meg is ke­re­sett egy ma­gyar edzőt ez ügy­ben.

Dirk Lange szí­ve­sen edzené a bajai klasszist, már meg is ke­re­sett egy ma­gyar edzőt ez ügy­ben.

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Mé­re­tes sze­repe van a si­ke­rek­ben.

Mé­re­tes sze­re­pet vál­lal az RB Le­ip­zig si­ke­re­i­ben a csa­pat má­sod­edzője, a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa, Lőw Zsolt.

Új úszóedzőt keres Hosszú Katinka klubja

Új úszóedzőt keres Hosszú Katinka klubja

Itt a nagy le­he­tő­ség, ál­lás­hir­de­tést adott fel az Iron Aqua­tics. Új szel­le­mi­ségű a prog­ram, de ta­pasz­talt és kép­zett szak­em­ber ke­res­te­tik.

Itt a nagy le­he­tő­ség, ál­lás­hir­de­tést adott fel az Iron Aqua­tics. Új szel­le­mi­ségű a prog­ram, de ta­pasz­talt és kép­zett szak­em­ber ke­res­te­tik.

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, cáfolják a pletykát

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, máris cáfolják a pletykát

Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Egy le­he­tő­sé­get va­ló­szí­nű­leg már ki­húz­ha­tunk a lis­tá­ról. Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Va­ló­szí­nű­leg új edzője lesz.

Iz­gal­mas vál­to­zás a lát­ha­tá­ron. Könnyen lehet, hogy Hosszú Ka­tinka ha­ma­ro­san be­je­lenti, ki lesz az új edzője. Ra­jon­gói kí­ván­csian vár­ják, kit hoz a jövő.

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup kibékülhetnek?

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup kibékülhetnek?

Az úszók ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya be­szélt Ka­tin­káék­ról. Har­gi­tay sze­rint az Iron Lady ver­seny­éve rá­megy majd a sza­kí­tásra.

Az úszók ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya be­szélt Ka­tin­káék­ról. Har­gi­tay sze­rint az Iron Lady ver­seny­éve rá­megy majd a sza­kí­tásra.

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. Egy­kori csa­pata ve­ze­tő­i­vel tár­gyal.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. A benn­ma­ra­dás ki­har­co­lása lehet a fel­adata egy­kori csa­pa­tá­nál.

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves ko­rá­ban ve­hette át Élet­mű­dí­ját az Év Spor­to­lója Gálán.

Hosszú Katinka fontos döntést hozott a jövőjéről

Hosszú Katinka fontos döntést hozott a jövőjéről

Sokat sej­tet a do­ku­men­tum tar­talma.

Sokat sej­tet úszó­nőnk és edző-férje kap­cso­la­tá­ról a hi­va­ta­los pa­pí­rok tar­talma. Si­ke­rül kü­lön­vá­lasz­tani a szak­mai mun­kát a ma­gán­éle­tük­től?

Botrány, leköpték és bántalmazták az NB I-es csapat edzőjét

Botrány, leköpték és bántalmazták az NB I-es csapat edzőjét

A mér­kő­zés le­fú­jása után tör­tént az in­ci­dens. Ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a Ma­gyar Kupa ta­lál­ko­zón tör­tént eset­nek.

A mér­kő­zés le­fú­jása után tör­tént az in­ci­dens. Ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a Ma­gyar Kupa ta­lál­ko­zón tör­tént eset­nek.

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

A ma­gyar te­ni­szező Grand Slam-si­ke­ré­nek fon­tos része volt edzője is, akit négy éve is­mert.

A ma­gyar te­ni­szező Grand Slam-si­ke­ré­nek fon­tos része volt edzője is, akit négy éve is­mert meg és aki­ért fran­ci­ául is meg­ta­nult.

Eldőlt, megvan, mikor rúgják ki a Real Madrid edzőjét

Eldőlt, megvan, mikor rúgják ki a Real Madrid edzőjét

Zi­dane is el­is­merte, a PSG ellen dől majd el a sorsa. A spa­nyol sztár­csa­pat­nak már csak a BL ma­radt.

Zi­dane is el­is­merte, a PSG ellen dől majd el a sorsa. A spa­nyol sztár­csa­pat­nak már csak a Baj­no­kok Li­gája ma­radt.

Új fejlemény Hosszú Katinka ügyében, megszólalt az elnök

Új fejlemény Hosszú Katinka ügyében, megszólalt az elnök

Kom­mu­ni­kál az elnök és Ka­tinka.

A MÚSZ to­vábbra is Shane Tu­su­pot te­kinti az Iron Lady edző­jé­nek. Köz­vet­le­nül kom­mu­ni­kál az Wla­dár Sán­dor és az olim­piai baj­nok úszó.

Hosszú Katinka döntésén bukhat milliókat Tusup

Hosszú Katinka döntésén bukhat milliókat Tusup

Nem ma­radt sok ideje a vá­lasz­tásra.

Ha­ma­ro­san el kell dön­te­nie az úszó­sztár­nak, kivel sze­retne együtt dol­gozni. Nem kevés pénz múlik a vá­lasz­tá­sán.

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Így is ala­kul­ha­tott volna?

Így is ala­kul­ha­tott volna? Szá­za­dik Bun­des­liga-meccse ap­ro­pó­ján be­szélt erről a Her­tha ma­gyar edzője.

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte.

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Óriásplakáton üzentek a szurkolók: mennie kell az NB I-es edzőnek

Plakáton üzentek a szurkolók: mennie kell az NB I-es edzőnek

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés a tré­ner­nek. Üze­nő­fal­nak hasz­nál­ják a sta­dion mel­letti hir­de­tő­táb­lát az ult­rák.

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés fo­gadta a baj­nok­csa­pat po­kolra kí­vánt tré­ne­rét a Bo­zsik-sta­di­on­nál.

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Tel­je­sül­het az álma a Bun­des­li­gá­ban.

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Andy Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá egy­kori klub­juk­nál.

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

So­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Senki nem érhet a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő nyom­do­ka­iba. Hazai pá­lyán so­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Tragikus hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar fociedző

Tragikus hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar fociedző

Gyá­szol­nak a spor­to­lók, ba­rá­tok és a csa­lád­ta­gok.

Gyá­szol­nak a spor­to­lók, ba­rá­tok és a csa­lád­ta­gok: 54 éves ko­rá­ban vég­leg el­tá­vo­zott az is­mert edző.

Palotaforradalom az úszóknál, óriási bajban a világhírű magyar edző

Palotaforradalom az úszóknál, óriási bajban a világhírű magyar edző

Össze­fog­tak el­lene a szü­lők. Szo­morú és fel­há­bo­ro­dott a szak­te­kin­tély.

Össze­fog­tak el­lene a szü­lők. Szo­morú és fel­há­bo­ro­dott a szak­te­kin­tély, Shane Tusup egyik kri­ti­kusa.

Mourinho üzent, biztosan elhagyja a Manchester Unitedet

Mourinho üzent, biztosan elhagyja a Manchester Unitedet

José Mo­u­rinho őszin­tén be­szélt.

José Mo­u­rinho őszin­tén val­lott a jö­vő­jé­ről, a Man­ches­ter Uni­ted hívei nem fog­nak örülni a hír­nek.

Szalait pizsamában zaklatja az edzője

Szalai Ádámot pizsamában zaklatja az edzője

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is?

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is? Ki lesz­nek akadva. Na­g­el­smann még ott­hon, éb­re­dés után sem hagyja nyug­ton a já­té­ko­sait.

Dárdai állására fájhat Storck foga

Kiderült, Dárdai állására fájhat Storck foga

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt?

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt?

Meztelenül lepte meg az őrült edző a focistáit

Meztelenül lepte meg az őrült edző a focistáit

Jól sült el a meg­lepő húzás. Rend­szert azért nem csi­nál be­lőle a fura ész­já­rású tré­ner.

Jól sült el a meg­lepő húzás. Más­kor is be­jött neki a pu­cér­ko­dás, de rend­szert azért nem csi­nál be­lőle a fura ész­já­rású tré­ner.

Ki hitte volna, visszatér a megalázott fociedző

Ki hitte volna, visszatér a megalázott fociedző

Le­he­tet­len módon sza­kí­tot­tak vele, most mégis újra ő lesz a Bayern Mün­chen mes­tere.

Vérlázító hiba, halottra fogadtak az angolok

Vérlázító hiba, halottra fogadtak az angolok

Mit szól­hat­tak Ehi­ogu sze­ret­tei?

Kínos bakit kö­vet­tek el a buk­mé­ker­iroda mun­ka­tár­sai. Mit szól­hat­tak Ehi­ogu sze­ret­tei a mor­bid hír hal­la­tán?

Kiborította a bilit Ancelotti, beszólt a Bayern-vezetőknek

Kiborította a bilit Ancelotti, beszólt a Bayern-vezetőknek

Eddig tar­tott a béke kö­zöt­tük. Hadat üzent a fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött me­nesz­tett olasz sztár­edző.

Eddig tar­tott a béke kö­zöt­tük. Hadat üzent a fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött me­nesz­tett olasz sztár­edző.

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

Ajjaj, nagyon nehéz helyzetbe került az olimpiák magyar hőse

Ajjaj, nagyon nehéz helyzetbe került az olimpiák magyar hőse

Újra meg­ta­lálta a sze­rel­met, de...

Rá­ment egy kap­cso­lata, rá­adá­sul a gyer­me­ké­től is rop­pant távol ke­rült. Újra meg­ta­lálta a sze­rel­met, de...

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző. Nagy vál­to­zás állt be ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk meg­íté­lé­sé­ben.

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző. Nagy vál­to­zás állt be ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk meg­íté­lé­sé­ben.

Csoda Londonban, mindenki meglepődött a döntésen

Csoda Londonban, mindenki meglepődött a döntésen

Úgy fest az Ar­se­nal­ból megy nyug­díjba a le­gen­dás edző. 1996 óta irá­nyítja az "ágyú­so­kat" a 67 éves tré­ner.

Szávay Ági keményen megmondta a magáét, Hosszú Katinka is szóba került

Szávay Ági keményen megmondta a magáét, Hosszú Katinka is szóba került

Ko­rábbi klasszi­sunk a saját kárán ta­nulta meg a lec­két.

Mi hi­ány­zik a ma­gyar te­nisz­ből? Ko­rábbi klasszi­sunk a saját kárán ta­nulta meg a lec­két.

Fordulat a pedofíliával vádolt magyar edző ügyében

Fordulat a pedofíliával vádolt magyar edző ügyében

Vissza­tér­het az uszo­dába?

Vissza­tér­het az uszo­dába Tóth Ramon. A rend­őr­ség sze­rint nem tör­tént bűn­cse­lek­mény, de így is bün­tet a szö­vet­ség?