CÍMKE: 'edzés'

Kigyúrta magát! Ilyen Zimány Linda teste versenyformában

Kigyúrta magát! Ilyen Zimány Linda teste versenyformában

Ami­kor már azt hit­tük, ez a hét­vége kü­lö­nö­sebb meg­le­pe­té­sek nél­kül ér véget, Dr. Zi­mány Linda rob­ban­tott...

Azt hit­tük, ez a hét­vége kü­lö­nö­sebb meg­le­pe­té­sek nél­kül ér véget, de Dr. Zi­mány Linda rob­ban­tott...

Gyerekjáték a futás, ha ezt a zenelistát hallgatod! Íme az őszi slágerarzenál

Gyerekjáték a futás, ha ezt a zenelistát hallgatod! Íme az őszi slágerarzenál

Kapd elő a fu­tó­ci­pőt, él­vezd ki a tö­ké­le­tes hő­mér­sék­le­tet, és nyerj len­dü­le­tet az új ze­nék­ből, me­lyek a fü­led­ben szól­nak.

Kapd elő a fu­tó­ci­pőt, él­vezd ki a tö­ké­le­tes hő­mér­sék­le­tet, és nyerj len­dü­le­tet az új ze­nék­ből, me­lyek a fü­led­ben szól­nak.

Ez az edzés tartja formában a 71 éves világsztárt! Csak 5 perc naponta!

Ez az edzés tartja formában a 71 éves világsztárt! Csak 5 perc naponta!

Az örök­ifjú éne­kesnő ál­ló­ké­pes­sé­gét és tö­ké­le­tes alak­ját min­denki cso­dálja. Egy in­ter­jú­ban el­árulta a tit­kot, mitől ilyen fitt.

Örömhír: újra pályán a magyar válogatott labdarúgó

Örömhír: újra pályán a magyar válogatott

Rég várt öröm­hír­rel lepte meg a szur­ko­ló­kat Sza­lai Ádám. Nagy elő­re­lé­pés kö­vet­ke­zett be a csa­tár ál­la­po­tá­ban.

Rég várt öröm­hír­rel lepte meg a szur­ko­ló­kat Sza­lai Ádám. Nagy elő­re­lé­pés kö­vet­ke­zett be a sé­rült csa­tár ál­la­po­tá­ban.

Nagy örömhírt osztott meg rajongóival Szalai Ádám

Örömhírt osztott meg rajongóival Szalai Ádám

Rég várt erre a vá­lo­ga­tott csa­tár.

Rég várt erre a vá­lo­ga­tott csa­tár. Csa­pata Eu­rópa-liga-meccsre uta­zott nél­küle, de ő sem csüg­ged, sőt!

Új szintre emelkedett a popsikerekítés: Ez a leghatékonyabb gyakorlat

Új szintre emelkedett a popsikerekítés: Ez a leghatékonyabb gyakorlat

A Vic­to­ria's Sec­ret egyik an­gyala most meg­osztja tit­kát! Ez a gya­kor­lat se­gíti abban, hogy pop­sija fe­sze­sen kerek ma­rad­jon!

Gömbölyű és feszes fenék napi 10 perc alatt? Íme a megoldás!

Gömbölyű és feszes fenék napi 10 perc alatt? Íme a megoldás!

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat gyűj­töt­tük össze neked, hogy pop­sid tö­ké­le­te­sebb le­gyen, mint va­laha.

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat gyűj­töt­tük össze neked, hogy pop­sid tö­ké­le­te­sebb le­gyen, mint va­laha.

Ünnepelt a Haladás

Ünnepelt a Haladás

Szom­bat­he­lyen a meg­szo­kot­tól el­té­rően ala­kult a hét­fői tré­ning. Az edzés­mun­ká­la­tokba egy kis móka is be­le­fért, a Ha­la­dás lab­da­rú­gói szü­li­napja al­kal­má­ból kö­szön­töt­ték fel Hal­mosi Pé­tert.

Szom­bat­he­lyen a meg­szo­kot­tól el­té­rően ala­kult a hét­fői tré­ning. Az edzés­mun­ká­la­tokba egy kis móka is be­le­fért, a Ha­la­dás lab­da­rú­gói szü­li­napja al­kal­má­ból kö­szön­töt­ték fel Hal­mosi Pé­tert.

Sokak szerint veszélyes: Terhesen is edz a sztáranyuka

Sokak szerint veszélyes: Terhesen is edz a sztáranyuka

Már több hó­na­pos ter­hes Jes­sica Alba.

Már több hó­na­pos ter­hes, de ennek el­le­nére ugyan­úgy jár az edző­te­rembe Jes­sica Alba.

Lapos has 7 nap alatt? Nem lehetetlen!

Lapos has 7 nap alatt? Nem lehetetlen!

Már egy hét alatt sokat te­hetsz azért, hogy kes­ke­nyebb le­gyen a csí­pőd és lapos a hasad. Mu­tat­juk a leg­fon­to­sabb tip­pe­ket, amik­kel gyor­san for­mába len­dül­hetsz.

Már egy hét alatt sokat te­hetsz azért, hogy kes­ke­nyebb le­gyen a csí­pőd és lapos a hasad. Mu­tat­juk a leg­fon­to­sabb tip­pe­ket, amik­kel gyor­san for­mába len­dül­hetsz.

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak, Kris­tóf­nak. Azóta sem győz be­telni első gyer­me­ké­nek lát­vá­nyá­val. Sze­ren­csére nem hí­zott sokat vá­ran­dós­sága alatt, azt a pár ki­lo­gram­mot pedig már si­ke­rült is le­ad­nia.

Kulcsár Edina megmutatja, mi a titka dögös alakjának - Videó

Kulcsár Edina megmutatja, mi a titka dögös alakjának - Videó

El­ké­pesztő, mire képes a 2014-es Miss World Hun­gary az alak­jáért!

El­ké­pesztő, mire képes a 2014-es Miss World Hun­gary, ha az alak­já­ról van szó!

Elmúltál 40? Erre az edzésre van szükséged!

Elmúltál 40? Erre az edzésre van szükséged!

Olyan sport saj­nos nin­csen, ame­lyik képes vissza­for­gatni az idő ke­re­két, ám az öre­ge­dés­sel járó prob­lé­mák jó része el­ke­rül­hető, ha rend­sze­re­sen mo­zogsz.

Olyan sport saj­nos nin­csen, ame­lyik képes vissza­for­gatni az idő ke­re­két, ám az öre­ge­dés­sel járó prob­lé­mák jó része el­ke­rül­hető, ha rend­sze­re­sen mo­zogsz. De vajon me­lyik edzés a leg­jobb ebben az élet­kor­ban? Ho­gyan épít­he­ted fel a tö­ké­le­tes edzés­prog­ra­mot, amely segít meg­előzni a be­teg­sé­ge­ket?

Nem hiszed el, ki öleli a félmeztelen Pintér Tibort

Nem hiszed el, ki öleli a félmeztelen Pintér Tibort

A szí­nész el­ké­pesztő képet posz­tolt...

A szí­nész el­ké­pesztő képet posz­tolt a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, me­lyen egy olyan hölggyel lát­ható, aki­nek biz­to­san nem akarsz be­szólni.

Katinka videón üzent: befejezte az edzést!

Hosszú Katinka videón üzent: befejezte az edzést!

A szom­bat dél­előtti ada­got már le­tudta.

A víz­ből ki­szállva fel­vette a cuc­cát, és el­ment pi­henni az Iron Lady. Cso­dál­koz­nánk, ha nem foly­tatná a mun­kát.

Miért jó a mindennapos testnevelés?

Miért jó a mindennapos testnevelés?

A szak­em­be­rek sze­rint jó, hogy be­ve­zet­ték a min­den­na­pos test­ne­ve­lést az is­ko­lák­ban.

A szak­em­be­rek sze­rint jó, hogy be­ve­zet­ték a min­den­na­pos test­ne­ve­lést az is­ko­lák­ban.

Viszlát, úszógumi! Lapos, kockás, szexi has otthon, napi 10 percben

10 perc naponta, és viszlát, úszógumi! Lapos, kockás, szexi has

Ezek a gya­kor­la­tok se­gí­teni fog­nak abban, hogy hasad gyö­nyörű, for­más és szexi le­gyen. Tarts ve­lünk!

Ezek a gya­kor­la­tok se­gí­teni fog­nak abban, hogy hasad gyö­nyörű, for­más és szexi le­gyen. Ru­bint Réka segít, tarts ve­lünk!

Jennifer Lopez végre elárulta, mitől ilyen őrülten szexi 48 évesen is

Jennifer Lopez végre elárulta, mitől ilyen őrülten szexi 48 évesen is

Ru­ga­nyos izmok, esz­mé­let­le­nül fe­szes test - ennyi idő­sen is le­het­sé­ges!

Ru­ga­nyos izmok, esz­mé­let­le­nül fe­szes test, ha­tal­mas erőn­lét. Gon­dol­tad, hogy ennyi idő­sen le­het­sé­ges?

Elképesztő szelfit lőtt Britney!

Elképesztő szelfit lőtt Britney!

Nem győ­zünk ámulni Brit­ney ki­dol­go­zott tes­tén. Most pél­dául azt mu­tatta meg, hogy fe­szül a hasa két gye­rek után egy kis­nad­rág­ban.

Nem győ­zünk ámulni Brit­ney ki­dol­go­zott tes­tén. Most pél­dául azt mu­tatta meg, hogy fe­szül a hasa két gye­rek után egy kis­nad­rág­ban.

Most megmutatta: Liptai Claudia bekeményített

Most megmutatta: Liptai Claudia bekeményített

A mű­sor­ve­zető ha las­san is, de ké­szül.

A mű­sor­ve­zető ha las­san is, de ké­szül va­la­mi­féle vissza­té­résre. Erre utal, hogy el­kez­dett edzeni, rá­adá­sul mind­járt egy ütős sport­ágba kós­tolt bele.

Bikinis fotója miatt támadják Horváth Évát

Bikinis fotója miatt támadják Horváth Évát

Gyors fo­gyása miatt bánt­ják.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető alig három hó­nap­pal kisfia meg­szü­le­tése után máris vissza­nyerte cso­dá­la­tos alak­ját. Ez né­hány anyuka sze­rint ár­tal­mas.

Nincs több kifogás! 5 gyakorlat, 5 perc és szuper kerek lesz a popsi!

Nincs több kifogás! 5 gyakorlat, 5 perc és szuper kerek lesz a popsi!

Veled is elő­for­dul, hogy spor­tol­nál, de nem tudsz el­sza­kadni a te­le­fo­nod­tól?

Ugye veled is elő­for­dul, hogy szí­ve­sen spor­tol­nál egy ki­csit, de nem tudsz el­sza­kadni a te­le­fo­nod­tól? Van egy öt­le­tünk: kösd össze a kel­le­me­set a hasz­nos­sal! Szu­per­ha­té­kony pop­si­gya­kor­la­to­kat mu­ta­tunk, te­le­fon­nal a ke­zed­ben is vé­gez­he­ted őket!

Elképesztő, mit művel lányával a magyar színésznő

Elképesztő, mit művel lányával a magyar színésznő

A szí­nésznő ki­seb­bik lá­nyá­nak az édes­anyja a min­dene. Így most, hogy nincs óvoda, min­den­ben utá­nozza.

A gyö­nyörű szí­nésznő ki­seb­bik lá­nyá­nak az édes­anyja a min­dene. Így, most, hogy nincs óvoda, min­den­ben utá­nozza Nellyt.

Le a nyeregtáska-hájjal! 7 szuper gyakorlat és feszes lesz a popsi

Le a nyeregtáska-hájjal! 7 szuper gyakorlat és feszes lesz a popsi

A kö­vet­kező bom­ba­biz­tos gya­kor­la­tok se­gít­sé­gé­vel nem­csak a popsi, de a belső com­bok is cso­dá­san for­má­lód­nak!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel, és hall­gass hozzá szu­per da­lo­kat.

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Elszabadult a pokol Dárdai edzésén, fejvesztve rohantak a játékosok

Elszabadult a pokol Dárdai edzésén, fejvesztve rohantak a játékosok

Nem akár­mi­lyen vihar csa­pott le a ber­lini já­té­ko­sokra és edzőkre.

Nem akár­mi­lyen vihar csa­pott le a ber­lini já­té­ko­sokra és edzőkre. Aki utol­só­nak ért az öl­tö­zőbe, pórul járt.

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Il­dikó. Ugyan csá­szár­ral szült, de gyor­san gyó­gyult a sebe.

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Sanyi fe­le­sége. Így már mun­kába is állt.

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

La­rion Zoé megint büszke tes­tére.

La­rion Zoé három hó­napja vette észre, hogy fel­sze­dett pár kilót, azóta min­den nap edzeni jár. A mo­dell a leg­vál­to­za­to­sabb tré­nin­gek­kel fo­gyott le.

Nem akármilyen örömhírt jelentett be a magyar sztár

Nem akármilyen örömhírt jelentett be a magyar sztár

Gö­möri Máté indul a Ninja War­ri­o­ron.

Gö­möri And­rás Máté nagy ra­jon­gója a Ninja War­ri­or­nak, így rög­tön je­lent­ke­zett a ver­senyre. A kül­föl­dön nagy si­kert arató műsor erőt és ki­tar­tást igé­nyel.

Íme, a világ legformásabb popsija

Íme, a világ legformásabb popsija

Na­gyon forró fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Az ukrán szár­ma­zású szu­per­dö­gös fit­nesz­edző és für­dő­ru­ha­mo­dell bát­ran büsz­kél­ke­dik ke­rek­ded ido­ma­i­val a nagy­kö­zön­ség­nek. A fel­vé­te­le­ket el­nézve igen­csak sokan jár­hat­nak hozzá kü­lön­böző ta­ná­cso­kért...

Eszméletlen, ahogy a rudat lába közé kapta ez a 63 éves nő

Eszméletlen, ahogy a rudat lába közé kapta ez a 63 éves nő

Hi­he­tet­len a ki­tar­tása és az erőn­léte!

Min­den­kit arra biz­tat, hogy vág­jon bele az edzésbe, hi­szen ezt bár­mi­kor el lehet kez­deni. Hi­he­tet­len a ki­tar­tása, erőn­léte és élet­sze­re­tete!

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Mint sok eset­ben, itt is ko­moly ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben. Ad­rián ennek el­le­nére büszke a vál­to­zásra.

Mint sok eset­ben, itt is ko­moly ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben. Ad­rián per­sze büszke a vál­to­zásra.

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Sze­rezz le­m­úriai tu­dást súly­zó­zás­sal!

Ki­csit drága, na­gyon fur­csa, de ha sze­ret­nél súly­zó­zás köz­ben ősi le­m­úriai tu­dást és böl­cses­sé­get ma­gadba épí­teni, fel­tét­len pró­báld ki!

Durva fotó, balegyenest adott egy nőnek Liptai Claudia!

Durva fotó, balegyenest adott egy nőnek Liptai Claudia!

Ke­mé­nyen el­kez­dett edzeni.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek a szü­lés után is rend­kí­vül jó alakja van, mégis ke­mé­nyen el­kez­dett edzeni.

Videóra vették: Elképesztő, mit művel a testével Sebestyén Balázs

Videóra vették: Elképesztő, mit művel a testével Sebestyén Balázs

Szo­kat­lan fel­vé­tel ke­ring az in­ter­ne­ten a nép­szerű rá­di­ós­ról!

Szo­kat­lan fel­vé­tel ke­ring az in­ter­ne­ten a nép­szerű rá­di­ós­ról!

Hőségben futni? Igen! Így is lehet élvezetes az edzés, ha ezt betartod!

Hőségben futni? Igen! Így is lehet élvezetes az edzés, ha ezt betartod!

A nyári meleg nem min­den­ki­nek könnyíti meg a dol­gát, ha a sza­bad­ban fu­tás­ról van szó. De van né­hány tip­pünk...

Óriási változás Rékasi Károly állapotában, eldőlt a sorsa

Óriási változás Rékasi Károly állapotában, eldőlt a sorsa

A szí­nész 2 évig várt erre a pil­la­natra!

A nép­szerű szí­nész 2 évig várt erre a pil­la­natra!

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg magát.

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30. Imádja őt az in­ter­net!

Itt a legújabb comberősítő gyakorlat, amit egyszerűen mindenki imád

Itt a legújabb comberősítő gyakorlat, amit egyszerűen mindenki imád

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók. Ra­jon­ga­nak érte az em­be­rek! Nem hi­szel a sze­med­nek, mi­lyen egy­szerű!

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók. Ra­jon­ga­nak érte az em­be­rek! Nem hi­szel a sze­med­nek, mi­lyen egy­szerű!

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

Ilyen dögösnek még nem láthattad Britney Spearst, hatalmasat terpesztett

Ilyen dögösnek még nem láthattad Britney Spearst, hatalmasat terpesztett

A pop­díva ugyan­olyan dögös, ami­lyen haj­lé­kony. Hi­he­tet­len, mit mű­velt...

A pop­díva ugyan­olyan dögös, ami­lyen haj­lé­kony. Hi­he­tet­len, mit mű­velt...

Ez történik a testeddel, ha 2 hétig lustálkodsz és elhagyod magad

Ez történik a testeddel, ha 2 hétig lustálkodsz és elhagyod magad

A vál­to­zás drá­mai, még a ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek.

A vál­to­zás drá­mai, még a ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek.

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe!

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe! Bio­ló­giai bi­zo­nyí­té­ko­kat ta­lál­tak fi­a­ta­lító ha­tá­sára.

Elképesztő átalakulás, így néz ki most Kocsis Tibi

Elképesztő átalakulás, így néz ki most Kocsis Tibi

A súly­fe­les­le­get is le­dobta ma­gá­ról.

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete, ami­óta spor­tol. A súly­fe­les­le­get is le­dobta ma­gá­ról.

Kitűnő tanácsokat ad Rubint Rella: Tuti jól jársz, ha megfogadod!

Kitűnő tanácsokat ad Rubint Rella: Tuti jól jársz, ha megfogadod!

Né­hány jó tipp az érett­sé­gi­zők­nek!

A fi­a­tal fit­nesz­her­cegnő az egye­temi vizs­ga­idő­szakra ké­szülve fel­idézte az érett­ségi em­lé­keit. Így ad né­hány jó tip­pet a most vizs­gá­zók­nak.

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Egé­szen el­ké­pesztő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik! Egész­sé­ge­sen él és spor­tol. De akkor is...

Hatalmasat terpesztett a szexi sportoló

Hatalmasat terpesztett a szexi sportoló

Feb­ru­ár­ban az első vi­lág­baj­noki cí­mére haj­tott, ami­kor sú­lyo­san meg­sé­rült be­me­le­gí­tés köz­ben.

Szerepe miatt edz keményen az Operett sztárja

Szerepe miatt edz keményen az Operett sztárja

Szerepe miatt edz keményen az Operett sztárja

Veréb Ta­mást vonzó kül­ső­vel ál­dotta meg a sors és amennyire meg­is­mer­het­tük a lelke is a he­lyén van.

Karcsú, formás, feszes testet varázsol az új, 30 napos kihívás!

Karcsú, formás, feszes testet varázsol az új, 30 napos kihívás!

Nem is hin­néd, mi­lyen cso­dás vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el, ha el­vég­zed ezt a prog­ra­mot.