CÍMKE: 'edzés'

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat.

Le a nyeregtáska-hájjal! 7 szuper gyakorlat és feszes lesz a popsi

Le a nyeregtáska-hájjal! 7 szuper gyakorlat és feszes lesz a popsi

A kö­vet­kező gya­kor­la­tok se­gít­sé­gé­vel a belső com­bok is cso­dá­san for­má­lód­nak!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel, és hall­gass hozzá szu­per da­lo­kat.

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel, és hall­gass hozzá szu­per da­lo­kat.

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Il­dikó. Ugyan csá­szár­ral szült, de gyor­san gyó­gyult a sebe.

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Sanyi fe­le­sége. Így már mun­kába is állt.

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

La­rion Zoé három hó­napja vette észre, hogy fel­sze­dett pár kilót, azóta min­den nap edzeni jár.

La­rion Zoé három hó­napja vette észre, hogy fel­sze­dett pár kilót, azóta min­den nap edzeni jár.

Íme, a világ legformásabb popsija

Íme, a világ legformásabb popsija

Na­gyon forró fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Az ukrán szár­ma­zású szu­per­dö­gös fit­nesz­edző és für­dő­ru­ha­mo­dell bát­ran büsz­kél­ke­dik ke­rek­ded ido­ma­i­val a nagy­kö­zön­ség­nek. A fel­vé­te­le­ket el­nézve igen­csak sokan jár­hat­nak hozzá kü­lön­böző ta­ná­cso­kért...

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben...

Mint sok eset­ben, itt is ko­moly ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben...

Nem akármilyen örömhírt jelentett be a magyar sztár

Nem akármilyen örömhírt jelentett be a magyar sztár

Gö­möri And­rás Máté nagy ra­jon­gója a Ninja War­ri­or­nak, így rög­tön je­lent­ke­zett a ver­senyre.

Gö­möri And­rás Máté nagy ra­jon­gója a Ninja War­ri­or­nak, így rög­tön je­lent­ke­zett a ver­senyre. Az Ame­ri­ká­ban és Né­met­or­szág­ban nagy si­kert arató műsor ha­tal­mas kon­cent­rá­ciós kész­sé­get, erőt és ki­tar­tást igé­nyel. A kő­ke­mény aka­dály­pá­lyá­ját az egész vi­lá­gon több ezer­ből csak hat em­ber­nek si­ke­rült tel­je­sí­te­nie.

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Ki­csit drága, na­gyon fur­csa, de ha sze­ret­nél súly­zó­zás köz­ben ősi le­m­úriai tu­dást sze­rezni, fel­tét­len pró­báld ki!

Ki­csit drága, na­gyon fur­csa, de ha sze­ret­nél súly­zó­zás köz­ben ősi le­m­úriai tu­dást sze­rezni, ne hagyd ki!

Eszméletlen, ahogy a rudat lába közé kapta ez a 63 éves nő

Eszméletlen, ahogy a rudat lába közé kapta ez a 63 éves nő

Hi­he­tet­len a ki­tar­tása és az erőn­léte!

Min­den­kit arra biz­tat, hogy vág­jon bele az edzésbe, hi­szen ezt bár­mi­kor el lehet kez­deni. Hi­he­tet­len a ki­tar­tása, erőn­léte és élet­sze­re­tete!

Durva fotó, balegyenest adott egy nőnek Liptai Claudia!

Durva fotó, balegyenest adott egy nőnek Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek a szü­lés után is rend­kí­vül jó alakja van, mégis ke­mé­nyen el­kez­dett edzeni.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek a szü­lés után is rend­kí­vül jó alakja van, mégis ke­mé­nyen el­kez­dett edzeni.

Videóra vették: Elképesztő, mit művel a testével Sebestyén Balázs

Videóra vették: Elképesztő, mit művel a testével Sebestyén Balázs

Szo­kat­lan fel­vé­tel ke­ring az in­ter­ne­ten a nép­szerű rá­di­ós­ról!

Szo­kat­lan fel­vé­tel ke­ring az in­ter­ne­ten a nép­szerű rá­di­ós­ról!

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30.

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30.

Hőségben futni? Igen! Így is lehet élvezetes az edzés, ha ezt betartod!

Hőségben futni? Igen! Így is lehet élvezetes az edzés, ha ezt betartod!

A nyári meleg nem min­den­ki­nek könnyíti meg a dol­gát, ha a sza­bad­ban fu­tás­ról van szó. De van né­hány tip­pünk, ho­gyan tedd könnyebbé az edzést!

A nyári meleg nem min­den­ki­nek könnyíti meg a dol­gát, ha a sza­bad­ban fu­tás­ról van szó. De van né­hány tip­pünk, ho­gyan tedd könnyebbé az edzést!

Óriási változás Rékasi Károly állapotában, eldőlt a sorsa

Óriási változás Rékasi Károly állapotában, eldőlt a sorsa

A szí­nész 2 évig várt erre a pil­la­natra!

A nép­szerű szí­nész 2 évig várt erre a pil­la­natra!

Itt a legújabb comberősítési trend, amit egyszerűen mindenki imád

Itt a legújabb comberősítési trend, amit egyszerűen mindenki imád

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók.

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók.

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél! A het­ven éves asszony sze­rint meg­döb­bentő, hogy negy­ve­nes nők azt hi­szik, már esé­lyük sincs vissza­sze­rezni szü­lés előtti for­má­ju­kat. Azt is el­is­meri, hogy negy­ven fe­lett ki­csit ne­he­zebb kar­ban tar­tani ma­gun­kat - de azért messze van a le­he­tet­len­től. Íme a tip­pek, ami­ket a nők­nek ad.

Ez történik a testeddel, ha 2 hétig lustálkodsz és elhagyod magad

Ez történik a testeddel, ha 2 hétig lustálkodsz és elhagyod magad

A vál­to­zás drá­mai, még a ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek.

A vál­to­zás drá­mai, még a ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek.

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe!

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe! Bio­ló­giai bi­zo­nyí­té­ko­kat ta­lál­tak fi­a­ta­lító ha­tá­sára.

Kitűnő tanácsokat ad Rubint Rella: Tuti jól jársz, ha megfogadod!

Kitűnő tanácsokat ad Rubint Rella: Tuti jól jársz, ha megfogadod!

Né­hány jó tipp az érett­sé­gi­zők­nek!

A fi­a­tal fit­nesz­her­cegnő az egye­temi vizs­ga­idő­szakra ké­szülve fel­idézte az érett­ségi em­lé­keit. Így ad né­hány jó tip­pet a most vizs­gá­zók­nak.

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Egé­szen el­ké­pesztő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik! Odafi­gyel ma­gára, egész­sé­ge­sen él és spor­tol, ami­kor csak te­heti. De akkor is...

Elképesztő átalakulás, így néz ki most Kocsis Tibi

Elképesztő átalakulás, így néz ki most Kocsis Tibi

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete, ami­óta spor­tol. A súly­fe­les­le­get is le­dobta ma­gá­ról.

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete, ami­óta spor­tol. A súly­fe­les­le­get is le­dobta ma­gá­ról.

Hatalmasat terpesztett a szexi sportoló

Hatalmasat terpesztett a szexi sportoló

Felé­pült a durva sé­rü­lé­sé­ből.

Feb­ru­ár­ban az első vi­lág­baj­noki cí­mére haj­tott, ami­kor sú­lyo­san meg­sé­rült be­me­le­gí­tés köz­ben.

Szerepe miatt edz keményen az Operett sztárja

Szerepe miatt edz keményen az Operett sztárja

Szerepe miatt edz keményen az Operett sztárja

Veréb Tamás igen vonzó. Volt.

Veréb Ta­mást vonzó kül­ső­vel ál­dotta meg a sors és amennyire meg­is­mer­het­tük a lelke is a he­lyén van.

Karcsú, formás, feszes testet varázsol az új, 30 napos kihívás!

Karcsú, formás, feszes testet varázsol az új, 30 napos kihívás!

Nem is hin­néd, mi­lyen cso­dás vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el, ha el­vég­zed ezt a prog­ra­mot. Pró­báld ki és ta­pasz­tald meg!