CÍMKE: 'edzés'

Emberfeletti teljesítmény: Rubint Réka olyat mutatott, amit még soha

Emberfeletti teljesítmény: Rubint Réka olyat mutatott, amit még soha

Az or­szág min­den pont­jára el­vi­szi a moz­gás sze­re­te­tét.

Az or­szág min­den pont­jára el­vi­szi a moz­gás sze­re­te­tét.

Jó hír érkezett a magyar válogatott focistáról

Jó hír érkezett a magyar válogatott focistáról

Sal­lai Ro­land, a német Bun­des­li­gá­ban sze­replő Fre­i­burg tá­ma­dója no­vem­ber óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést.

Sal­lai Ro­land, a német Bun­des­li­gá­ban sze­replő Fre­i­burg tá­ma­dója no­vem­ber óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést sé­rü­lés miatt.

Nagyobb a baj, mint hittük? Rosszat sejtet Britney Spears hirtelen átalakulása

Nagyobb a baj, mint hittük? Rosszat sejtet Britney Spears hirtelen átalakulása

A hir­te­len fo­gyás sok min­dent je­lent­het. A sztár hiába pró­bálja győz­ködni ra­jon­góit, sze­rin­tük nincs min­den rend­ben.

Nem hiszed el, itt fotózták le Marco Rossit

Nem hiszed el, itt fotózták le Marco Rossit

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ki­lá­to­ga­tott az NB I egyik él­csa­pa­tá­nak az edzé­sére.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ki­lá­to­ga­tott az NB I egyik él­csa­pa­tá­nak az edzé­sére. Ju­hász Ro­land­dal is be­szél­ge­tett.

Koko keményen beszólt Hosszú Katinkának

Koko keményen beszólt Hosszú Katinkának

Bru­tá­li­san meg­dol­goz­tat­ták, és...

Úszó­sztá­runk boksz­edzésre ment Baján, ahol bru­tá­li­san meg­dol­goz­tat­ták. Rá­adá­sul még ka­pott is a fe­jére, ha nem adott bele min­dent - is.

Meglepő fotó készült az edzőteremben Liptai Claudiáról

Meglepő fotó készült az edzőteremben Liptai Claudiáról

Ko­mo­lyan veszi az edzést.

Úgy tűnik, a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető na­gyon ko­mo­lyan veszi az edzést.

Elképesztő, így néz ki versenydiéta után a magyar szépségkirálynő

Elképesztő, így néz ki versenydiéta után a magyar szépségkirálynő

Első fit­nesz­ver­se­nyén van túl és máris el­ké­pesztő ered­ményt ért el.

Első fit­nesz­ver­se­nyén van túl és máris el­ké­pesztő ered­ményt ért el. Igaz, ezért ko­mo­lyan meg kel­lett dol­goz­nia...

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

A klasszis úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet.

A klasszis úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet Ins­tag­ramra.

Az edzőteremben mutatta meg formás keblét Tolvai Reni

Az edzőteremben mutatta meg formás keblét Tolvai Reni

Tol­vai Reni nem éppen szé­gyen­lős.

Tol­vai Reni nem éppen szé­gyen­lős, és ezt mos­tani fo­tó­já­val sem cá­folta meg.

Ez a 7 szuperkaja berobbantja a férfierőt, eszelős a hatás

Ez a 7 szuperkaja berobbantja a férfierőt, eszelős a hatás

Hi­he­tet­len, mi­lyen sokat szá­mít, mit eszik a férfi­em­ber: elég egy-két tel­je­sen hét­köz­napi hoz­zá­való, hogy vissza­kapja ős­ere­jét.

Döbbenet, mit művelt Shane Tusup Budapesten meztelen felsőtesttel

Döbbenet,
mit művelt Shane Tusup Budapesten meztelen felsőtesttel

Több szem­ta­núja is volt a je­le­net­nek, alig hit­tek a sze­mük­nek az em­be­rek.

Több szem­ta­núja is volt a je­le­net­nek, alig hit­tek a sze­mük­nek az em­be­rek. Hosszú Ka­tinka volt férje rá­adá­sul part­nert is ta­lált ma­gá­nak a kü­lö­nös mó­ká­hoz!

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

A mű­sor­ve­zető szo­morú hírt osz­tott meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán, teg­nap, az edzés során rosszul lé­pett és ko­moly sé­rü­lést szen­ve­dett a lánya.

A mű­sor­ve­zető szo­morú hírt osz­tott meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán, teg­nap, az edzés során rosszul lé­pett és ko­moly sé­rü­lést szen­ve­dett a lánya.

Levideózták a magyar sztárt, váratlan helyen bukkant fel

Levideózták a magyar sztárt, váratlan helyen bukkant fel

Fu­cso­vics Már­ton to­vább edz Roger Fe­de­rer­rel, ám akadt egy kis prob­léma.

Lefotózták a félmeztelenül ölelgető Shane Tusupot

Lefotózták a félmeztelenül ölelgető Shane Tusupot

Le­dobta a pólót.

Hosszú Ka­tinka ex­férje le­dobta a pólót, ezt kö­ve­tően ké­szült róla a kép, me­lyen ra­jon­gása leg­újabb tár­gyá­val lát­ható.

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Lehet, hogy leg­kö­ze­lebb a Mi­a­mi­ban meg­ren­de­zésre ke­rülő te­nisz­torna dön­tő­jé­ben ta­lál­koz­nak majd?

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra.

Hosszú Ka­tinka ex­férje gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra. Vajon mi­lyen si­ke­re­ket fog el­érni ebben a sport­ág­ban a ko­rábbi úszó­edző?

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Elképesztő formában van: így fest edzés után Tilla

Elképesztő formában van: így fest edzés után Tilla

Sze­rinte ideje volt a vál­to­zás­nak.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető az ün­ne­pek után dön­tött a vál­to­zás mel­lett.

Brutális, mit művel a konditeremben Tóth Vera

Brutális, mit művel a konditeremben Tóth Vera

Ke­mény mód­szer­rel for­málja a tes­tét.

Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fotók és vi­deók alap­ján az éne­kesnő az egyik leg­ke­mé­nyebb edzés­tí­pus­sal for­málja a tes­tét.

Shane Tusupnak hiányzik Budapest és Katinka? Felszínre törtek az emlékek

Shane Tusupnak hiányzik Budapest és Katinka? Felszínre törtek az emlékek

Le­zá­rult Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup vá­lása.

Le­zá­rult Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup vá­lása. Az ame­ri­kai nosz­tal­gi­á­zik.

Így még nem láttad: különös helyzetben kapták le Hódi Pamelát

Így még nem láttad: különös helyzetben kapták le Hódi Pamelát

A sztár­anyuka csat­la­ko­zott Ru­bint Réka edzés­cso­port­já­hoz.

A sztár­anyuka csat­la­ko­zott Ru­bint Réka edzés­cso­port­já­hoz. A lel­ke­se­dése pedig csep­pet sem lohad. Sőt!

Így edzi formás fenekét a világ legszexibb időjósa

Így edzi formás fenekét a világ legszexibb időjósa

Sokat tesz érte...

A világ szá­mos or­szá­gá­ban tart­ják fon­tos­nak, hogy az esti hír­adó után egy iga­zán dögös hölgy mondja el a vár­ható idő­já­rást.

Úristen, mi történt Shane Tusuppal, és mit szól Katinka

Úristen, mi történt Shane Tusuppal, és mit szól Katinka

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője kő­ke­mé­nyen edz a golf­ver­se­nye­ire. Na­ponta jár kon­di­te­rembe.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője kő­ke­mé­nyen edz a golf­ver­se­nye­ire. Na­ponta jár kon­di­te­rembe és va­lami egé­szen durva tem­pó­ban nyomja az izom­tö­meg nö­ve­lést. Vajon ez nor­má­lis?

Pintér Tibor fiával együtt mutatta meg meztelen felsőtestét

Pintér Tibor fiával együtt mutatta meg meztelen felsőtestét

A profi lovas szí­nész va­ló­sá­gos XXI. szá­zadi Her­ku­lessé gyúrta magát! Edző­társa nem más, mint 13 éves fia.

A profi lovas szí­nész va­ló­sá­gos XXI. szá­zadi Her­ku­lessé gyúrta magát! Edző­társa nem más, mint 13 éves fia.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Úgy tűnik, egy idő­ben edze­nek.

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Őrült szexi, alig valami ruhában pörög a rúdon a 49 éves énekesnő

Őrült szexi, alig valami ruhában pörög a rúdon a 49 éves énekesnő

Ma­gas­sar­kú­ban, fa­lat­nyi ru­há­ban gya­ko­rolja a sztrip­tízt.

Ren­ge­te­get dol­go­zik ido­main, és most ma­gas­sar­kú­ban, fa­lat­nyi ru­há­ban gya­ko­rolja a sztrip­tízt.

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

A csi­nos mo­dell je­len­leg Te­ne­ri­fén él­vezi a nyá­rias me­le­get a fér­jé­vel, a va­ká­ció alatt pedig egy bi­ki­nis fotó is ké­szült róla.

A csi­nos mo­dell je­len­leg Te­ne­ri­fén él­vezi a nyá­rias me­le­get a fér­jé­vel, a va­ká­ció alatt pedig egy bi­ki­nis fotó is ké­szült róla.

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, me­lyek­kel for­mába len­dül­hetsz!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, me­lyek­kel for­mába len­dül­hetsz!

Rengeteget fogyott Czippán Anett, összezáródott a hasizma

Rengeteget fogyott Czippán Anett, összezáródott a hasizma

Szi­gorú di­é­tába kez­dett és kő­ke­mé­nyen edz. Már lát­szik is az ered­mé­nye a mun­ká­nak. De még nincs vége.

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell.

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt. Az Iron Lady nagy hang­súlyt fek­tet a szá­raz­földi edzé­sekre.

Szexi fotó: fürdőruhában mutatta meg magát Tóth Vera

Szexi fotó: fürdőruhában mutatta meg magát Tóth Vera

Az éne­kesnő egyre me­ré­szebb ké­pe­ket oszt meg kö­zös­ségi ol­da­lán.

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Bar­ce­lo­nába uta­zott a fér­jé­vel.

A gyö­nyörű mo­dell Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

A gol­fo­zóvá elő­lépő ko­rábbi úszó­edző kö­zös­ségi ol­da­lán is le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben.

A gol­fo­zóvá elő­lépő ko­rábbi úszó­edző kö­zös­ségi ol­da­lán is le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben.

Itt az új, 30 napos guggolás kihívás: Bámulatosan kerek lesz a popsid!

Itt az új, 30 napos guggolás kihívás: Bámulatosan kerek lesz a popsid!

Napi 10 perc, mégis rend­kí­vül lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el!

Napi 10 perc, mégis rend­kí­vül lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el!

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­nyerje ter­hes­sége előtti alak­ját. Még a kisfiát is emel­geti!

Az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­nyerje ter­hes­sége előtti alak­ját. Még a kisfiát is emel­geti!

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Tudja, mi­lyen re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Na­gyot néz­het­tek a tu­ris­ták a hol­land vá­ros­ban, ami­kor meg­lát­ták a vá­lo­ga­tott tag­jait.

Abbahagyta a diétát Gáspár Evelin, megmutatta, mennyit hízott

Abbahagyta a diétát Gáspár Evelin, megmutatta, mennyit hízott

Győ­zike na­gyob­bik lánya az év vé­gére el­ha­nya­golta a di­é­tát. Jó­részt csak édes­sé­get evett, ami­nek meg is lett az ered­mé­nye.

Így kerüld el, hogy az első edzésed legyen az utolsó!

Így kerüld el, hogy az első edzésed legyen az utolsó!

Szak­ér­tői ta­ná­csok, hogy ne olyan le­gyen az edzés, mintha gör­desz­ká­val pró­bál­nánk be­venni a Mű­jég­pá­lyát.

Ál­la­pot­fel­mé­rés, el­ér­hető, de ki­hí­vást je­lentő célok, és talán a leg­fon­to­sabb, hogy jól érez­zük ma­gun­kat. Szak­ér­tői ta­ná­csok, hogy ne olyan le­gyen az edzés, mintha gör­desz­ká­val pró­bál­nánk be­venni a Mű­jég­pá­lyát.

Megdöbbentő bejelentést tett Tilla, erre készül

Megdöbbentő bejelentést tett Tilla, erre készül

A nép­szerű mű­sor­ve­zető úgy érzi, hogy vál­toz­tat­nia kell az új évben. Kü­lön­le­ges dön­tést ho­zott!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető úgy érzi, hogy vál­toz­tat­nia kell az új évben. Kü­lön­le­ges dön­tést ho­zott!

Szexin nyögdécselve formálódik a brutáldögös magyar énekesnő

Szexin nyögdécselve formálódik a brutáldögös magyar énekesnő

Heni az utóbbi évek­ben dur­ván ki­pat­tin­totta magát, és nem is hagyja abba az ön­sa­nyar­gató edzé­se­ket. Sze­ren­csére...

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő reg­gel fél ötkor kezdi a napot. Ren­ge­te­get edz az Iron Lady, hat­kor már az edző­te­rem­ben van.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő reg­gel fél ötkor kezdi a napot. Ren­ge­te­get edz az Iron Lady, hat­kor már az edző­te­rem­ben van.

Pirner Alma kitálalt, ezért szedett fel tizenkét kilót a férje

Pirner Alma kitálalt, ezért szedett fel tizenkét kilót a férje

A csi­nos hí­res­ség hosszú évek óta az egész­sé­ges élet­mód el­kö­te­le­zett híve, amit a csa­lád­tag­jai is rend­kí­vül pár­tol­nak.

A csi­nos hí­res­ség hosszú évek óta az egész­sé­ges élet­mód el­kö­te­le­zett híve, amit a csa­lád­tag­jai is rend­kí­vül pár­tol­nak.

Ennyire még nem várta a hétvégét Hosszú Katinka

Ennyire még nem várta a hétvégét Hosszú Katinka

Az Iron Lady-t va­sár­nap a Duna Aré­ná­ban cso­dál­hat­ják meg a szur­ko­lók, a Vi­zes­gá­lán.

Az Iron Lady-t va­sár­nap a Duna Aré­ná­ban cso­dál­hat­ják meg a szur­ko­lók, a Vi­zes­gá­lán. A rövid pá­lyás úszó-vb-re ké­szül.

Új szerepben tűnt fel a Vidi-kedvenc

Új szerepben tűnt fel a Vidi-kedvenc

Az edzői vizs­gára ké­szül Ju­hász Ro­land, a fe­hér­vá­riak csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Az edzői vizs­gára ké­szül Ju­hász Ro­land, a fe­hér­vá­riak csa­pat­ka­pi­tá­nya. A gyer­mek- és az ifjú­sági foci áll hozzá a leg­kö­ze­lebb. Az U17-es csa­pat­nak tar­tott edzést.

Vidám fotó, így kezdte Hosszú Katinka a reggelt

Vidám fotó, így kezdte Hosszú Katinka a reggelt

Fi­a­ta­lok­kal tré­nin­ge­zett.

Az Iron Lady nem­ré­gi­ben meg­sze­rezte a 400. vi­lág­kupa-ara­nyát, de to­vábbra sem áll le az edzé­sek­kel. Fi­a­ta­lok­kal tré­nin­ge­zett.

Kemény, mit vállalt be Rippel Feri

Kemény, mit vállalt be Rippel Feri

Még ta­vas­szal hozta meg a ko­moly dön­tést. Állta a sza­vát!

Az is­mert ar­tis­ta­mű­vész még ta­vas­szal hozta meg a ko­moly dön­tést. Állta a sza­vát!

Hosszú Katinka edzőnek állt, nem akárki lett a tanítványa

Hosszú Katinka edzőnek állt, nem akárki lett a tanítványa

Az Iron Lady is ott lesz a Duna Aré­ná­ban a jövő héten meg­ren­de­zésre ke­rülő vi­lág­ku­pán. Ez­út­tal tré­nin­get tar­tott.

10 millió nő tapadt rá erre a csupa izom férfira, kegyetlen, mit művel

10 millió nő tapadt rá erre a csupa izom férfira, kegyetlen, mit művel

Nem­csak a film­vász­non ke­mény­ke­dik az ak­ciófil­mek leg­újabb sztárja.

Ci­vil­ben is na­ponta edz, el­ké­pesztő szi­go­rúan él, és iszo­nya­to­san meg­hajtja magát az edzés­sel!

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Döbbenetes orvosi hiba miatt halhatott meg a fiatal magyar birkózó

Döbbenetes orvosi hiba miatt halhatott meg a fiatal magyar birkózó

Egy durva sza­bály­ta­lan­ság okoz­hatta egy fi­a­tal spor­toló ha­lá­lát...

Egy durva sza­bály­ta­lan­ság okoz­hatta egy fi­a­tal spor­toló ha­lá­lát a 17 éves Rózsa György edzés köz­ben esett össze...

Brutál szexi: Megmutatta formás testét Dér Heni, el fogsz ájulni tőle

Brutál szexi: Megmutatta formás testét Dér Heni, el fogsz ájulni tőle

Az éne­kesnő min­den pil­la­na­tot ki­hasz­nál, hogy kar­ban­tartsa magát!

Az éne­kesnő min­den pil­la­na­tot ki­hasz­nál, hogy kar­ban­tartsa magát!

Hosszú Katinka meglepődött, nagyon boldog az úszónő

Hosszú Katinka meglepődött, nagyon boldog az úszónő

Ke­mény mun­ká­val repül az idő.

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző Iron Lady ke­mé­nyen ké­szül. Ismét Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy képet az edzé­sé­ről.

Kezeket fel! Ultrák nyomultak a BL-rájátszásra készülő Vidi edzésére

Kezeket fel! Ultrák nyomultak a BL-rájátszásra készülő Vidi edzésére

Az utóbbi évek leg­fon­to­sabb meccsét játsszák szer­dán a fe­hér­vá­riak, erre így lép­tek a szur­ko­lóik.

Hoppá: újabb fordulat Hosszú Katinka életében

Hoppá: újabb fordulat Hosszú Katinka életében

Az úszónő élete egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, nem csak a sport­ban, hanem a ma­gán­éle­té­ben is...

Az úszónő élete egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, nem csak a sport­ban, hanem a ma­gán­éle­té­ben is... Ki­de­rült, mos­ta­ná­ban miért mo­so­lyog annyit!

Csupa mosoly, így mulat Hosszú Katinka

Csupa mosoly, így mulat Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Eu­rópa-baj­nok­ság után sem áll le az edzé­sek­kel. Vi­dá­man kezdte a hétfő reg­gelt is a klasszis spor­toló.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Eu­rópa-baj­nok­ság után sem áll le az edzé­sek­kel. Vi­dá­man kezdte a hétfő reg­gelt is a klasszis spor­toló.

Durva, ezt művelte a tengerben a TV2 sztárja

Durva, ezt művelte a tengerben a TV2 sztárja

Váczi Ger­gely Cip­ru­son nya­ral.

Váczi Ger­gely egy hete Cip­ru­son nya­ral csa­lád­já­val. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője már na­gyon várta a pi­he­nést, ki­él­vezi ott tar­tóz­ko­dá­suk min­den per­cét.

Csipkés tangában mutatta meg formás fenekét a magyar sztár felesége

Csipkés tangában mutatta meg formás fenekét a magyar sztár felesége

Mül­ler At­ti­lát nem za­varja, hogy neje, La­rion Zoé néha töb­bet mutat meg ma­gá­ból a kel­le­té­nél.

Meztelen vénuszdombot villantott a magyar sztárénekesnő

Meztelen vénuszdombot villantott a magyar sztárénekesnő

Dér He­ni­ről köz­tu­dott, hogy öl­töz­kö­dés terén elég be­vál­la­lós.

Dér He­ni­ről köz­tu­dott, hogy öl­töz­kö­dés terén elég be­vál­la­lós. Kon­cert­jein is gyak­ran a fe­ne­két éppen csak ta­karó mi­ni­szok­nyá­ban lát­ható, ami­hez szí­ve­sen visel át­tet­sző fel­sőt. Per­sze nincs is mit ta­kar­gat­nia, hi­szen gyö­nyörű alakja van.

Begerjedtek a nők: Cristiano Ronaldo brutális izmokat villantott

Begerjedtek a nők: Cristiano Ronaldo brutális izmokat villantott

A por­tu­gál fut­ball­sztár ke­mé­nyen be­fe­szí­tette a bi­cep­szét.

A por­tu­gál fut­ball­sztár ke­mé­nyen be­fe­szí­tette a bi­cep­szét. Az ered­mény ön­ma­gáért be­szél, az öt­szö­rös arany­lab­dás ki­rob­banó for­má­ban van.

Komoly elismerés, Lőw Zsolt kívánságát lesi Neymar a PSG-nél

Komoly elismerés, Lőw Zsolt kívánságát lesi Neymar a PSG-nél

A ma­gyar edző meg­il­le­tő­dött­sége fo­lya­ma­to­san csök­ken. A sztá­rok is egyre in­kább be­fo­gad­ják.

A ma­gyar edző meg­il­le­tő­dött­sége fo­lya­ma­to­san csök­ken. A sztá­rok is egyre in­kább be­fo­gad­ják.

Rossz hírt közöltek a Real Madrid sztárjáról

Nagy a baj a Real Madridnál, rossz hírt közöltek a csapat sztárjáról

Ga­reth Bale az el­múlt sze­zon­ban is ren­ge­teg volt sé­rült.

Ga­reth Bale az el­múlt sze­zon­ban is ren­ge­teg volt sé­rült. Köz­ben újra edzésbe állt Ser­gio Ramos.

Ilyen kerek a popsija Laky Zsuzsinak a sok edzéstől

Ilyen kerek a popsija Laky Zsuzsinak a sok edzéstől

Fe­szes lett a sok gug­go­lás­tól...

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő fe­neke ennyire fe­szes lett a sok gug­go­lás­tól...

Kapás Bogi mesés ajándékot kapott

Romantika a medenceparton, Kapás Bogi mesés ajándékot kapott

A szép­sé­ges úszó­nőt két ifjú ud­varló lepte meg edzés köz­ben.

A szép­sé­ges úszó­nőt két ifjú ud­varló lepte meg edzés köz­ben. Ilyes­mi­ben még soha nem volt része!

Feszülős ruhában lőtt szelfit magáról a sztármami, elégedetlen a testével

Feszülős ruhában lőtt szelfit magáról a sztármami, elégedetlen a testével

Bár sokan már a mos­tani alak­jáért is meg­vesz­né­nek, ő még kö­rül­be­lül hét kilót fogyni akar.

Elképesztő Dárdai-húzás, megy a matek a Hertha edzésén

Elképesztő Dárdai-húzás, megy a matek a Hertha edzésén

For­ra­dalmi mód­szert al­kal­maz a német csa­pat ma­gyar edzője. Jó ha­tás­sal lesz a já­tékra?

For­ra­dalmi mód­szert al­kal­maz a német csa­pat ma­gyar edzője. Jó ha­tás­sal lesz a já­tékra?

Várandósan is gyúr Kulcsár Edina

Várandósan is gyúr Kulcsár Edina

Ki mondta, hogy egy kis­ma­má­nak fel­tét­len fel kell hagy­nia az aktív élet­tel?

Ki mondta, hogy egy kis­ma­má­nak fel­tét­len fel kell hagy­nia az aktív élet­tel? Ezt a kér­dést tette fel ma­gá­nak és or­vo­sá­nak a szép­ség.

Tragédia: edzésen halt meg a legendás motorversenyző

Felfoghatatlan tragédia: edzésen halt meg a legendás motorversenyző

Dun­lop mind­össze 32 éves volt.

Wil­liam Dun­lop mind­össze 32 éves volt. Ko­ráb­ban a nagy­bátyja és az apja szin­tén tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

3 hét alatt lapos has - a legjobb gyakorlatok, hogy búcsút ints a derékhájnak!

3 hét alatt lapos has - a legjobb gyakorlatok, hogy búcsút ints a derékhájnak!

Csak napi 15 perc, mégis el­ké­pesz­tően lát­vá­nyos a hatás. Vágj bele!

Csak napi 15 perc, mégis el­ké­pesz­tően lát­vá­nyos a hatás. Vágj bele!

Hosszú Katinka elárulta, ezt szereti igazán

Hosszú Katinka elárulta, ezt szereti igazán

Ke­mé­nyen edz az Iron Lady.

Ke­mé­nyen tré­nin­ge­zik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Az edző­te­rem­ben kezdte a reg­gelt, bol­dog, hogy azt csi­nál­hatja, amit iga­zán sze­ret.

Ronaldo rövid nadrágban villantott, örömet okozott a hölgyeknek

Ronaldo rövid nadrágban villantott, örömet okozott a hölgyeknek

Cris­ti­ano Ro­naldo szo­kás sze­rint ma­gára irá­nyí­totta a fi­gyel­met.

Cris­ti­ano Ro­naldo szo­kás sze­rint ma­gára irá­nyí­totta a fi­gyel­met a por­tu­gál vá­lo­ga­tott edzé­sén a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka nagyon mosolyog, ez az oka

Hosszú Katinka nagyon mosolyog, ez az oka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól. Imád­ják a ra­jon­gók Ka­tinka új fo­tóit.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól. Imád­ják a ra­jon­gók az Iron Lady új fo­tóit.

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

Durva vallomást tett Majka, nagyon nincs könnyű helyzetben

Durva vallomást tett Majka, nagyon nincs könnyű helyzetben

A nép­szerű rap­per-mű­sor­ve­zető élet­mód­vál­tá­sá­ról, a fo­gyás­ról és a gyú­rás­ról be­szélt.

A nép­szerű rap­per-mű­sor­ve­zető élet­mód­vál­tá­sá­ról, a fo­gyás­ról és a gyú­rás­ról be­szélt.