CÍMKE: 'edina'

Damu Roland sógornője kitálalt: Roland, mondj le a lányodról!

Damu Roland sógornője kitálalt: Roland, mondj le a lányodról!

Nagy sze­re­lem­nek in­dult Damu Ro­land és fe­le­sége, Edina kap­cso­lata, majd tra­gi­kus véget ért.

Végre! Damu kislánya hazamehet

Végre! Damu kislánya hazamehet

Úgy tűnik, végre ked­vező for­du­lat áll be Damu Ro­land kis­lá­nyá­nak éle­té­ben, aki eddig nem hagy­hatta el a kór­há­zat, ugyanis nem ren­del­tek mellé hi­va­ta­los gyá­mot.

Úgy tűnik, végre ked­vező for­du­lat áll be Damu Ro­land kis­lá­nyá­nak éle­té­ben, aki eddig nem hagy­hatta el a kór­há­zat, ugyanis nem ren­del­tek mellé hi­va­ta­los gyá­mot.

Most férfival pofozkodna Damu Roland

Most férfival pofozkodna Damu Roland

A szí­nész a Fa­ce­boo­kon fe­nye­gette meg a kö­te­kedő kom­men­te­lőt, és a ra­jon­gói is Damu párt­jára áll­tak.

A szí­nész a Fa­ce­boo­kon fe­nye­gette meg a kö­te­kedő kom­men­te­lőt, és a ra­jon­gói is Damu párt­jára áll­tak.

Kislányuk árán vitatkoznak Damuék

Kislányuk árán vitatkoznak Damuék

Bár mind­két fél fo­gad­ko­zott, hogy a baba ér­de­ké­ben nor­ma­li­zál­ják vi­szo­nyu­kat, a jelek sze­rint nem jár­tak si­ker­rel. Edina sze­rint a pén­zen vesz­tek össze, nem sok­kal Maja ér­ke­zése után.

Bár mind­két fél fo­gad­ko­zott, hogy a baba ér­de­ké­ben nor­ma­li­zál­ják vi­szo­nyu­kat, a jelek sze­rint nem jár­tak si­ker­rel.

Koraszüléssel mentették meg Damu Roland kislányát

Koraszüléssel mentették meg Damu Roland kislányát

Mind­össze 1.7 ki­lo­gram­mal szü­le­tett.

Drá­ma­ian kevés, mind­össze 1.7 ki­lo­gramm súllyal szü­le­tett meg Maja, mi­u­tán az or­vo­sok meg­ál­la­pí­tot­ták, a pici "sor­vadni" kez­dett.

Hát megtörtént! Idegösszeomlást kapott Damu felesége

Hát megtörtént! Idegösszeomlást kapott Damu felesége

Damu Edina ide­gei végül nem bír­ták a hosszú ideje tartó meg­pró­bál­ta­tá­so­kat, össze­om­lott.

Újabb négy év sitt vár Damura?

Újabb négy év sitt vár Damura?

Egy éve en­ged­ték ki, de vissza­ke­rül­het.

Damu Ro­land egy va­la­mit biz­to­san meg­fo­ga­dott éppen egy évvel ez­előtti sza­ba­du­lá­sa­kor. Je­le­sül, hogy soha többé nem megy vissza a rá­csok mögé!

A vártnál korábban szülhet Damu felesége

A vártnál korábban szülhet Damu felesége

To­vább gyű­rű­zik a Damu Ro­land körül ki­ala­kult újabb bot­rány.

Damu pánikrohamot kapott, felesége az ujját kereste

Damu pánikrohamot kapott, felesége az ujját kereste

A szí­nész fe­le­sége a fil­me­ket hívta se­gít­sé­gül, ami­kor el­kezdte ke­resni a le­vá­gott ujját.