CÍMKE: 'dunai hajóbaleset'

Dunai hajótragédia: továbbra is keresik a Hableány három áldozatát

Dunai hajótragédia: továbbra is keresik a Hableány három áldozatát

A rend­őrök a Duna fő­vá­ros­tól délre eső tel­jes sza­ka­szán ku­tat­nak az uta­sok után.

Megrázó részletek a dunai hajóbalesetről: Miért tette ezt a Viking kapitánya?

Megrázó részletek a dunai hajóbalesetről: Miért tette ezt a Viking kapitánya?

Sú­lyos kér­dé­sek me­rül­tek fel a vég­ze­tes üt­kö­zés­sel kap­cso­lat­ban.

Sú­lyos kér­dé­sek me­rül­tek fel a vég­ze­tes üt­kö­zés­sel kap­cso­lat­ban.

Döbbenetes adatok, friss híreket közölt a rendőrség a dunai hajótragédiáról

Döbbenetes adatok, friss híreket közölt a rendőrség a dunai hajótragédiáról

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart a Hab­le­ány bal­ese­té­ről a rend­őr­ség.

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart a Hab­le­ány bal­ese­té­ről a rend­őr­ség. A Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyá­ról is be­szél­tek.

Fordulat a dunai hajótragédia ügyében: ők tisztázhatják a történteket

Fordulat a dunai hajótragédia ügyében: ők tisztázhatják a történteket

Az ügy­vé­dek új tanúk meg­hall­ga­tá­sát kér­ték.

A tra­gé­dia kap­csán el­járó ügy­vé­dek új tanúk meg­hall­ga­tá­sát kér­ték.

Dunai hajótragédia: mégis ez lehet az ukrán kapitány veszte

Dunai hajótragédia: mégis ez lehet az ukrán kapitány veszte

A bűn­je­le­ket is meg­ta­lál­hat­ják.

A május 29-ei dunai ha­jó­tra­gé­dia kap­csán a rend­őrök min­denre ki­ter­jedő nyo­mo­zást foly­tat­nak.

Szívszorító, ezt tette a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Szívszorító, ezt tette a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Az új­pesti Raub Emőke és le­gény­sége két em­bert men­tett ki a 28 em­ber­éle­tet kö­ve­telő bal­eset során.

Az új­pesti Raub Emőke és le­gény­sége két em­bert men­tett ki a 28 em­ber­éle­tet kö­ve­telő bal­eset során.

Dunai hajóbaleset: még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés

Dunai hajóbaleset: még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés

A dunai ha­jó­tra­gé­dia kap­csán még szá­mos kér­désre ke­re­sik a vá­laszt a ha­tó­sá­gok.

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

A ha­jó­bal­eset három dél-ko­reai ál­do­za­tát to­vábbra sem ta­lál­ták meg.

A ha­jó­bal­eset három dél-ko­reai ál­do­za­tá­nak holt­tes­tét to­vábbra sem ta­lál­ták meg. A Duna Bu­da­pest­től délre eső 215 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szán ku­tat­nak.

Dunai hajóbaleset: koreai katonák pásztázzák a Dunát, nem áll le a keresés

Dunai hajóbaleset: koreai katonák pásztázzák a Dunát, nem áll le a keresés

A Duna tel­jes déli sza­ka­szán fo­lya­ma­tos a ku­ta­tás.

A Duna tel­jes déli sza­ka­szán fo­lya­ma­tos a ku­ta­tás.

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál vég­zett munka nem csak tes­ti­leg, de lel­ki­leg is pró­bára tette a bú­vá­ro­kat.

Szívszorító bejelentés a Hableány roncsával kapcsolatban, ez várható

Szívszorító bejelentés a Hableány roncsával kapcsolatban, ez várható

A Du­ná­ból ki­emelt ron­csot már tel­je­sen át­vizs­gál­ták, most pedig a hajó to­vábbi sorsa is szóba ke­rült.

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Mit tett a ka­pi­tány a vég­ze­tes pil­la­na­tok­ban? Úgy tudni, a rend­őr­ség Jurij C. te­le­fon­já­nak hí­vás­for­gal­mát vizs­gálja.

Úgy tudni, a rend­őr­ség Jurij C. te­le­fon­já­nak hí­vás­for­gal­mát vizs­gálja.

Dunai hajóbaleset: kiderült, ebben hibázhatott a Viking kapitánya

Dunai hajóbaleset: kiderült, ebben hibázhatott a Viking kapitánya

A ka­pi­tány 15 mil­lió fo­rin­tos óva­dék el­le­né­ben ki­jö­he­tett a bör­tön­ből.

Az ukrán ka­pi­tány 15 mil­lió fo­rin­tos óva­dék el­le­né­ben ki­jö­he­tett a bör­tön­ből, bűn­ügyi fel­ügye­let ha­tá­lya alá ke­rült.

Megrendítő részletek, így történt valójában a dunai hajóbaleset

Megrendítő részletek, így történt valójában a dunai hajóbaleset

A Hab­le­ány sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak, és ebből több min­denre is lehet kö­vet­kez­tetni.

A Hab­le­ány sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak, és ebből több min­denre is lehet kö­vet­kez­tetni.

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Még három utast ke­res­nek.

Nagy erők­kel ke­res­nek még három utast, a kö­rül­mé­nyek azon­ban na­gyon meg­ne­he­zí­tik a mun­ká­la­to­kat.

Megszólaltak a dunai búvárok, erre a sokkra ők sem voltak felkészülve

Megszólaltak a dunai búvárok, erre a sokkra ők sem voltak felkészülve

A kö­vet­kező napok azzal tel­nek a Hab­le­ány­nál me­rülő bú­vá­rok szá­mára, hogy meg­pró­bál­ják fel­dol­gozni a meg­ráz­kód­ta­tást.

Dunai hajóbaleset: megszólalt a kapitány ügyvédje, megrázó kijelentést tett

Dunai hajóbaleset: megszólalt a kapitány ügyvédje, megrázó kijelentést tett

Nem érti az ügy­fele ki­en­ge­dé­sén mél­tat­lan­ko­dó­kat.

Nem érti az ügy­fele ki­en­ge­dé­sén mél­tat­lan­ko­dó­kat.

Fordulat a Viking kapitányának ügyében, ez jön most

Fordulat a Viking kapitányának ügyében, ez jön most

Bűn­ügyi fel­ügye­let alá kerül.

A szál­lo­da­hajó 64 éves ukrán ka­pi­tá­nyát a bal­eset más­nap­ján vet­ték őri­zetbe, most pedig bűn­ügyi fel­ügye­let alá kerül.

Videót közölt a rendőrség, ezt távolították el a Hableányból

Videót közölt a rendőrség, ezt távolították el a Hableányból

A szemle be­fe­je­ző­dött, a rend­őrök a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel ku­tat­ták át a Du­ná­ból ki­emelt sé­ta­ha­jót.

Dunai hajótragédia: ezt állítja az ukrán kapitányról magyar kollégája

Dunai hajótragédia: ezt állítja az ukrán kapitányról magyar kollégája

Az ukrán ka­pi­tány ma­gyar kol­lé­gája igen közel ke­rült a ha­jós­hoz.

Az ukrán ka­pi­tány ma­gyar kol­lé­gája igen közel ke­rült a ha­jós­hoz, így a ma­gán­éle­tét is meg­is­mer­hette.

Közölte a rendőrség: befejeződött a Hableány vizsgálata, ez az eredmény

Közölte a rendőrség: befejeződött a Hableány vizsgálata, ez az eredmény

Az el­süllyedt hajót egy cse­peli ki­kö­tő­ben vizs­gál­ták át.

Az el­süllyedt hajót egy cse­peli ki­kö­tő­ben vizs­gál­ták át, a ku­ta­tás mos­tanra be­fe­je­ző­dött.

Közölte a rendőrség: ezt találták a Viking szállodahajó átvizsgálásakor

Közölte a rendőrség: ezt találták a Viking szállodahajó átvizsgálásakor

A rend­őr­ség sze­rint nem volt szük­ség a szál­lo­da­hajó le­fog­la­lá­sára, hi­szen min­den ada­tot be­gyűj­töt­tek.

Megrázó részletek: csak így sikerült azonosítani a Hableány kapitányát

Megrázó részletek: csak így sikerült azonosítani a Hableány kapitányát

Holt­teste akkor ke­rült elő a ha­jó­ból, ami­kor ked­den si­ke­rült azt ki­emelni.

A ka­pi­tány holt­teste akkor ke­rült elő a május 29-én el­süllyedt ha­jó­ból, ami­kor ked­den si­ke­rült azt ki­emelni a Du­ná­ból.

Dunai hajótragédia: fontos részletet közölt a rendőrség

Dunai hajótragédia: fontos részletet közölt a rendőrség

A rend­őr­ség kö­zölte: azo­no­sí­tot­ták a gyer­me­ket, akit a ha­jó­ból emel­tek ki, a TEK is saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott.

A rend­őr­ség kö­zölte, hogy azo­no­sí­tot­ták a gyer­me­ket, akit a ha­jó­ból emel­tek ki, köz­ben a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont is saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott.

Átkutatják a Hableányt, ezt vizsgálják még a hajótragédia után

Átkutatják a Hableányt, ezt vizsgálják még a hajótragédia után

Zárt he­lyi­ség­ben vizs­gál­ják to­vább a május 29-i bal­eset­ben el­süllyedt Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jót.

Dunai hajótragédia: váratlan eredményt hozott a Hableány vizsgálata

Dunai hajótragédia: váratlan eredményt hozott a Hableány vizsgálata

A ked­den Cse­pelre szál­lí­tott Hab­le­ányt zárt tér­ben vizs­gál­ták át.

A ked­den Cse­pelre szál­lí­tott Hab­le­ányt zárt tér­ben vizs­gál­ták át cen­ti­mé­ter­ről cen­ti­mé­terre az ügyész­ség mun­ka­tár­sai, a rend­őr­ségi hely­szí­ne­lők és a ha­jó­zási szak­em­be­rek.

Azonosították a magyar kapitányt, ők a hajótragédia áldozatai

Azonosították a magyar kapitányt, ők a hajótragédia áldozatai

Az el­tűn­te­ket meg­dup­lá­zott lét­szám­mal ke­re­sik.

Az el­tűn­te­ket meg­dup­lá­zott lét­szám­mal ke­re­sik a Duna tel­jes déli sza­ka­szán. Négy utas­ról nincs még hír.

Szívszorító, így vehetnek búcsút az elsüllyedt Hableány legénységétől

Szívszorító, így vehetnek búcsút az elsüllyedt Hableány legénységétől

Ha­jó­sok­hoz méltó te­me­tést kap­hat­nak a tra­gé­dia ma­gyar ál­do­za­tai.

Ha­jó­sok­hoz méltó te­me­tést kap­hat­nak a tra­gé­dia ma­gyar ál­do­za­tai, ha a ro­ko­nok is be­le­egyez­nek.

Felfoghatatlan fájdalom: anyját ölelve halt meg a kislány a Hableányon

Felfoghatatlan fájdalom: anyját ölelve halt meg a kislány a Hableányon

Az el­süllyedt Hab­le­á­nyon ta­lál­ták meg a dél-ko­reai édes­anya és kis­lá­nya holt­tes­tét.

Fél percben a Hableány kiemelése, ezen a videón az egészet láthatjuk

Fél percben a Hableány kiemelése, ezen a videón az egészet láthatjuk

Ked­den si­ke­re­sen ki­emel­ték a Du­ná­ból az el­süllyedt tu­ris­ta­ha­jót, ame­lyet ezek után a cse­peli sza­bad­ki­kö­tőbe szál­lí­ta­nak.

Dunai hajóbaleset: máris elindultak a Hableánnyal, érkezik a Viking

Dunai hajóbaleset: máris elindultak a Hableánnyal, érkezik a Viking

A hajót ked­den emel­ték ki a Du­ná­ból, majd egy uszályra tet­ték, ami­vel a cse­peli sza­bad­ki­kö­tőbe szál­lít­ják.

Rendkívüli helyzet a Dunán, kiemelték a Hableányt

Rendkívüli helyzet a Dunán, kiemelték a Hableányt

A mun­ká­la­tok az utolsó fá­zis­hoz ér­kez­tek, a ha­jó­tes­tet ki­emel­ték a fo­lyó­ból a szak­em­be­rek.

TEK: ez történik a Hableánnyal, részletek a vizsgálatról

Közölte a TEK: ez történik a Hableánnyal, részletek a vizsgálatról

A hajót si­ke­rült egész­ben ki­emelni a Du­ná­ból, a hely­szín­ről pedig el­szál­lít­ják.

Dunai hajótragédia: különleges módon üzent a TEK az embereknek

Dunai hajótragédia: különleges módon üzent a TEK az embereknek

A ha­tó­sá­gok fo­lya­ma­to­san dol­goz­tak a hely­szí­nen a ka­taszt­rófa óta, a TEK pedig most kö­szö­ne­tet mon­dott.

Teljes a készültség, az utolsó fázishoz érkezett a Hableány kiemelése

Teljes a készültség, az utolsó fázishoz érkezett a Hableány kiemelése

A men­tő­ala­ku­la­tok még most is szi­vattyúz­zák a vizet a ha­jó­test­ből.

A men­tő­ala­ku­la­tok még most is szi­vattyúz­zák a vizet a ha­jó­test­ből, a mel­lette álló uszá­lyon is ezt a mun­kát ké­szí­tik elő.

Durván összeroncsolódott a Hableány hátulja, így néz ki most a hajótest

Durván összeroncsolódott a Hableány hátulja, így néz ki most a hajótest

Az üt­kö­zés során a Vi­king ha­jója le­ta­rolta a Hab­le­ányt.

Az üt­kö­zés során a Vi­king ha­jója le­ta­rolta a Hab­le­ányt.

Eltüntették a Viking hajóról a baleset nyomát? Aggódnak a dél-koreaiak

Eltüntették a Viking hajóról a baleset nyomát? Aggódnak a dél-koreaiak

Le­fest­het­ték a ha­lá­los üt­kö­zés óta a szál­lo­da­ha­jót, amely teg­nap tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Dráma a Hableány roncsánál, egy ember a Dunába zuhant

Dráma a Hableány roncsánál, egy ember a Dunába zuhant

Az első hírek sze­rint a tűz­ol­tó­ság egyik ha­jó­já­ról zu­hant va­laki a fo­lyóba.

Most már biztos, a rádiókon nem jeleztek veszélyhelyzetet a hajótragédia után

Most már biztos, a rádiókon nem jeleztek veszélyhelyzetet a hajótragédia után

A Vi­king­nek kel­lett volna meg­kez­de­nie a kom­mu­ni­ká­ciót a Hab­le­ánnyal.

A Vi­king Sigyn­nek kel­lett volna meg­kez­de­nie a kom­mu­ni­ká­ciót a ki­sebb Hab­le­ánnyal. A tör­tén­tek mé­lyen meg­ráz­ták a ha­jó­so­kat.

Felgyorsultak az események a Dunán, folytatódik a Hableány kiemelése

Felgyorsultak az események a Dunán, folytatódik a Hableány kiemelése

Meg­kezd­ték az újabb he­ve­der rög­zí­té­sét.

Meg­kezd­ték az újabb he­ve­der rög­zí­té­sét, amire azért volt szük­ség, mert a hajó ele­jén sé­rü­lést ta­lál­tak.

Újabb nehézségek, több százan dolgoznak a Hableány kiemelésén

Újabb nehézségek, több százan dolgoznak a Hableány kiemelésén

A mun­ká­la­tok újabb for­du­ló­pont­hoz értek.

Bár a roncs nagy része már ki­lát­szik a Du­ná­ból, a mun­ká­la­tok újabb for­du­ló­pont­hoz értek.

Megrázó fotó, bútorok is előkerültek a Hableány roncsából

Megrázó fotó, bútorok is előkerültek a Hableány roncsából

Azo­kat a be­ren­de­zé­se­ket hozzá fel­színre, ame­lyek a men­tési mun­ká­la­to­kat za­var­ják.

Azo­kat a be­ren­de­zé­se­ket hozzá fel­színre, ame­lyek a men­tési mun­ká­la­to­kat za­var­ják.

Újabb holttesteket találtak a Hableányon, tart a szivattyúzás

Újabb holttesteket találtak a Hableányon, tart a szivattyúzás

Vissza­vit­ték a roncs­hoz azt a hord­ágyat, amellyel ko­ráb­ban el­vit­tek egy holt­tes­tet.

Megrázó részletek, egyre több látszik a Hableány roncsából

Megrázó részletek, egyre több látszik a Hableány roncsából

A roncs ki­eme­lése miatt for­ga­lom­kor­lá­to­zás van a Mar­git híd kör­nyé­kén, mind­két irány­ban dugó van.

Dunai hajótragédia: most közöltek fontos részleteket a nyomozásról

Dunai hajótragédia: most közöltek fontos részleteket a nyomozásról

Az el­já­rás lé­pé­seit és ed­digi ered­mé­nyeit is nyil­vá­nos­ságra hozta a rend­őr­ség.

Most jött a hír: már látszik a felszínen a Hableány, tart a mentés

Most jött a hír: már látszik a felszínen a Hableány, tart a mentés

Az egyik leg­ne­he­zebb fá­zi­son túl van­nak a szak­em­be­rek.

Az egyik leg­ne­he­zebb fá­zi­son túl van­nak a szak­em­be­rek.

Friss hírek a Hableány kiemeléséről, ez jön most

Friss hírek a Hableány kiemeléséről, ez jön most

Ha­ma­ro­san ki­eme­lik a hajót.

A leg­kri­ti­ku­sabb rész az lesz, ami­kor a hajó el­sza­kad az alj­zat­tól. Egye­lőre nem tudni, mi­lyen sé­rü­lé­sek van­nak a ha­jó­tes­ten.

Dunai hajótragédia: hazavitték a hamvakat, eltemettek egy házaspárt

Dunai hajótragédia: hazavitték a hamvakat, eltemettek egy házaspárt

Még hét dél-ko­reai ál­lam­pol­gárt és a ma­gyar ka­pi­tányt ke­re­sik el­tűnt­ként.

Még hét dél-ko­reai ál­lam­pol­gárt és a ma­gyar ka­pi­tányt ke­re­sik el­tűnt­ként.

Dunai hajóbaleset: fontos hírt kaptak a búvárok, ezen dolgoznak most

Dunai hajóbaleset: fontos hírt kaptak a búvárok, ezen dolgoznak most

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál je­len­leg is dol­goz­nak a szak­em­be­rek.

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál je­len­leg is dol­goz­nak a szak­em­be­rek, ha­ma­ro­san ki­emel­he­tik a ron­csot.

Dunai hajóbaleset: légtér korlátozást rendeltek el

Dunai hajóbaleset: légtér korlátozást rendeltek el

Foly­nak a hajó men­tési mun­ká­la­tai.

A Duna éri­nett sza­ka­szán kor­lá­toz­ták a lég­te­ret 2019. jú­nius 3-tól 2019. jú­nius 16-án éj­fé­lig.

Dunai hajóbaleset: Óriási bejelentést tett a Kossuth-díjas magyar művész

Dunai hajóbaleset: Óriási bejelentést tett a Kossuth-díjas magyar művész

A Hab­le­ány sé­ta­hajó május 29-én süllyedt el a Mar­git híd kö­ze­lé­ben, mi­u­tán össze­üt­kö­zött a Vi­king Sigyn szál­lo­da­ha­jó­val.

Újabb hírek a balesetező Vikingről: mire készülnek a hajóval?

Újabb hírek a balesetező Vikingről: mire készülnek a hajóval?

A Hab­le­ányt el­süllyesztő szál­lo­da­hajó már el­hagyta Esz­ter­go­mot.

A Hab­le­ányt el­süllyesztő Vi­king Sigyn szál­lo­da­hajó már el­hagyta Esz­ter­go­mot, Bu­da­pestre vár­ják.

Ezt üzenik a dél-koreaiak a magyaroknak: hálásak a segítségért

Ezt üzenik a dél-koreaiak a magyaroknak: hálásak a segítségért

A nagy­kö­vet­ségre ren­ge­teg meg­ható üze­net ér­ke­zett.

A nagy­kö­vet­ségre ren­ge­teg meg­ható üze­net ér­ke­zett a dunai ha­jó­bal­eset után.

Dunai hajóbaleset: Az ukrán gyanúsított tagadja bűnösségét

Dunai hajóbaleset: Az ukrán gyanúsított tagadja bűnösségét

A rend­őr­ség rész­le­te­sen be­szá­molt.

A rend­őr­ség rész­le­tes be­szá­mo­lót adott ki a Hab­le­ány el­süllye­dé­sé­vel kap­cso­la­tos nyo­mo­zás­ról és az eddig be­gyűj­tött ada­tok­ról.

Magánzárkában tartják fogva az ukrán hajóskapitányt

Magánzárkában tartják fogva az ukrán hajóskapitányt

Imá­val és írás­sal tölti min­den­nap­jait.

Ma­gán­zár­ká­ban, imá­val és írás­sal tölti min­den­nap­jait Jurij C., a Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nya - tudta meg a Ri­post. Az ál­do­za­to­kat to­vábbra is ke­re­sik.

A heroikus küzdelem folytatódik, így dolgoznak a búvárok (videó)

A heroikus küzdelem folytatódik, így dolgoznak a búvárok (videó)

A dunai ha­jó­bal­eset hely­szí­nén fo­lya­ma­tos munka fo­lyik.

A dunai ha­jó­bal­eset hely­szí­nén fo­lya­ma­tos munka fo­lyik, hogy a Hab­le­ányt minél előbb ki­emel­hes­sék a Du­ná­ból.

Összetört a család, csak ő tudta azonosítani a Hableány matrózát

Összetört a család, csak ő tudta azonosítani a Hableány matrózát

A mat­róz édes­anyja és test­vére sem volt képes az azo­no­sí­tásra.

A bal­eset­ben el­hunyt mat­róz édes­anyja és test­vére sem volt képes az azo­no­sí­tásra, ezért va­laki más tette meg.

Dunai hajóbaleset: botrány, amit a dél-koreai tudósítóval tettek

Dunai hajóbaleset: botrány, amit a dél-koreai tudósítóval tettek

Az új­ság­író a dunai ha­jó­bal­eset miatt ér­ke­zett ha­zánkba.

Az új­ság­író a dunai ha­jó­bal­eset miatt ér­ke­zett ha­zánkba és pénzt sze­re­tett volna vál­tani.

Így keresik kutyákkal az áldozatokat, Dunaújvárosnál folyik a kutatás

Így keresik kutyákkal az áldozatokat, Dunaújvárosnál folyik a kutatás

A spe­ci­á­li­san ki­kép­zett ku­tyák a víz­ben is meg tud­ják ta­lálni a holt­tes­te­ket, Du­na­új­vá­ros­nál három csó­nak­ról dol­goz­nak.

Megszólalt egy szakértő: széttörhetett a Hableány

Megszólalt egy szakértő: széttörhetett a Hableány

A bú­vá­rok he­ve­de­re­ket húz­nak át az el­süllyedt hajó alatt, hogy azt majd a Clark Ádám úszó­daru ki tudja emelni a víz­ből.

Felállították a Clark Ádámot: így fest teljes nagyságában - fotók

Felállították a Clark Ádámot: így fest teljes nagyságában - fotók

Az úszó­daru pén­tek dél­után ér­ke­zett.

Az úszó­daru pén­tek dél­után ér­ke­zett meg a Mar­git híd­hoz, ahol ké­sőbb majd ki­emeli a víz­ből az el­süllyedt Hab­le­ányt.

Felgyorsultak az események a Dunán, ez történik az úszódarun

Felgyorsultak az események a Dunán, ez történik az úszódarun

A víz apa­dá­sára még várni kell, de a Clark Ádám úszó­da­run már ké­szí­tik a sod­ro­nyo­kat.

Dunai hajóbaleset: váratlan lépést tett a Viking kapitánya

Dunai hajóbaleset: váratlan lépést tett a Viking kapitánya

A dunai ha­jó­bal­eset oko­zá­sá­val gya­nú­sí­tott ukrán ka­pi­tány már ko­ráb­ban is oko­zott bal­ese­tet.

A dunai ha­jó­bal­eset oko­zá­sá­val gya­nú­sí­tott ukrán ka­pi­tány már ko­ráb­ban is oko­zott bal­ese­tet, most is ügy­védre van szük­sége.

Újabb balesetről jött hír: Viking-hajó ütközött a Majna-Duna-csatornánál

Újabb balesetről jött hír: Viking-hajó ütközött a Majna-Duna-csatornánál

Pi­he­nőre kény­sze­rül­nek a hajók, mi­u­tán a Vi­king Cru­i­ses tár­sa­ság egyik ha­jója ne­ki­ment a le­zárt zsi­lip­ka­pu­nak.

Ma szerencséjük lehet a búvároknak, ez várható a Dunán

Ma szerencséjük lehet a búvároknak, ez várható a Dunán

Bár még emel­ke­dik a víz­szint, ha­ma­ro­san apa­dás vár­ható. Rá­adá­sul újabb se­gít­ség is ér­ke­zett.

Bár még emel­ke­dik a víz­szint, ha­ma­ro­san apa­dás vár­ható. Rá­adá­sul újabb se­gít­ség is ér­ke­zett.

Tagadják, hogy a Viking Sigyn kapitánya okozott balesetet Hollandiában

Tagadják, hogy a Viking Sigyn kapitánya okozott balesetet Hollandiában

A Vi­king Cru­i­ses ha­jó­zási vál­la­lat szó­vi­vője nyi­lat­ko­zott az eset­ről.

A Vi­king Cru­i­ses ha­jó­zási vál­la­lat szó­vi­vője nyi­lat­ko­zott az eset­ről.

Víz alatt hegesztenek a búvárok, így próbálják kiemelni a Hableányt

Víz alatt hegesztenek a búvárok, így próbálják kiemelni a Hableányt

A munka csak egy pár órára akadt el, ami­kor egy óri­ási usza­dék­fát kel­lett el­vinni a hajó kö­ze­lé­ből.

Megrázó fotók: ekkora balesetet okozott a Viking kapitányának korábbi ütközése

Megrázó fotók: ekkora balesetet okozott a Viking kapitányának korábbi ütközése

A Bu­da­pes­ten bal­ese­tező ukrán ka­pi­tány­nak áp­ri­lis el­se­jén Hol­lan­di­á­ban is volt egy üt­kö­zése.

Megerősítette a rendőrség: a dunai hajótragédia magyar áldozatát találták meg

Megerősítette a rendőrség: a dunai hajótragédia magyar áldozatát találták meg

Azo­no­sí­tot­ták az Érd tér­sé­gé­ben ki­emelt dél-ko­reai női holt­tes­tét is.

Emel­lett azo­no­sí­tot­ták az Érd tér­sé­gé­ben ki­emelt dél-ko­reai női holt­tes­tét is. Mind­ket­ten a ha­jó­tra­gé­dia ál­do­za­tai.

Dunai hajóbaleset: megtalálták a magyar matróz holttestét

Dunai hajóbaleset: megtalálták a magyar matróz holttestét

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint a Bál­ná­nál ta­lált holt­test az el­süllyedt hajó ma­gyar mat­ró­zá­nak földi ma­rad­vá­nya.

Úgy tud­juk, a Bál­ná­nál ta­lált holt­test az el­süllyedt hajó ma­gyar mat­ró­zá­nak földi ma­rad­vá­nya.

Ő is a hajóbaleset áldozata lehet: holttestet találtak Érdnél

Ő is a hajóbaleset áldozata lehet: holttestet találtak Érdnél

Az azo­no­sí­tás még fo­lya­mat­ban van. Nem sok­kal ko­ráb­ban a Sza­bad­ság híd­nál ke­rült elő egy holt­test.

Dunai hajóbaleset: összeszorul a szív, így üzenhetsz a gyászolóknak

Dunai hajóbaleset: összeszorul a szív, így üzenhetsz a gyászolóknak

Meg­ható kez­de­mé­nye­zés in­dult a Mar­git híd­nál, ha rész­vé­tet nyil­vá­ní­ta­nál a hoz­zá­tar­to­zók­nak, most meg­te­he­ted.

Drámai bejelentés, így maradhatnak az áldozatok a Hableány belsejében

Drámai bejelentés, így maradhatnak az áldozatok a Hableány belsejében

Már zaj­lik a ha­jó­roncs ki­eme­lé­sé­nek elő­ké­szí­tése.

Már zaj­lik a ha­jó­roncs ki­eme­lé­sé­nek elő­ké­szí­tése a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) ko­or­di­ná­lá­sá­val. A víz­ál­lás saj­nos újra emel­ke­dik, ami meg­aka­dá­lyozza a ki­eme­lés­hez nél­kü­löz­he­tet­len Clark Ádám ha­jó­daru át­ju­tá­sát a fő­vá­rosi híd­pil­lé­rek alatt.