CÍMKE: 'dugó'

A Balcsinál vette feleségül magyar szerelmét Thomas Doll

A Balcsinál vette feleségül magyar szerelmét Thomas Doll

Fes­tői kör­nye­zet­ben ün­ne­pelt Edi­ná­val és a nász­nép­pel. Átírta a prog­ra­mot a dugó és a tol­mács.

Kiderült, ezért maradt le kisfia születéséről Szabó Győző

Kiderült, ezért maradt le kisfia születéséről Szabó Győző

Az immár há­rom­gye­re­kes mű­vész na­gyon ké­szült az apás szü­lésre, de a sors köz­be­szólt...

Az immár há­rom­gye­re­kes mű­vész na­gyon ké­szült az apás szü­lésre, de a sors köz­be­szólt...

A rendőrök is elképedtek azon, mi okozott dugót a 4-es főúton - videó

A rendőrök is elképedtek azon, mi okozott dugót a 4-es főúton - videó

A jár­őrök egy ré­mült ál­lat­tal ta­lál­koz­tak Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben.

A jár­őrök egy ré­mült ál­lat­tal ta­lál­koz­tak Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben az út kel­lős kö­ze­pén.

Most érkezett, baleset miatt lezárták a 2-es főutat

Most érkezett, baleset miatt lezárták a 2-es főutat

Aki te­heti, ke­rülje el ezt az út­sza­kaszt. Nagy du­góra lehet szá­mí­tani a for­ga­lom­kor­lá­to­zás miatt.

Aki te­heti, ke­rülje el ezt az út­sza­kaszt. Nagy du­góra lehet szá­mí­tani a for­ga­lom­kor­lá­to­zás miatt.

Karambol miatt két kilométeres a torlódás ezen az úton a főváros közelében

Karambol miatt két kilométeres a torlódás ezen az úton a főváros közelében

Óri­ási a dugó, s ki tudja, mi­lyen hosszú lehet még a ko­csi­sor! Aki te­heti, ke­rülje el azt az út­sza­kaszt.

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A zsú­folt for­ga­lom­ban las­san le­he­tett ha­ladni, nem értek be a kór­házba.

A zsú­folt for­ga­lom­ban a sofőr ugyan min­dent meg­tett gyor­sabb ha­la­dá­sért, de a több tíz ki­lo­mé­te­res út után, a kór­ház­tól pár száz mé­terre a baba nem várt to­vább. Az apa se­gí­tette vi­lágra a gyer­me­két.

Meghalt az utas, a sofőr élesztette újra

A dugó közepén halt meg az utas, a sofőr újraélesztette

Mun­ka­tár­sá­nak kö­szön­heti az éle­tét a férfi, aki a pesti du­gó­ban lett rosszul.

Mun­ka­tár­sá­nak kö­szön­heti az éle­tét az a férfi, aki a pesti csúcs­for­ga­lom­ban ara­szoló au­tó­ban min­den elő­ze­tes pa­nasz nél­kül rosszul lett az anyós­ülé­sen.

Megbénult a forgalom: Ezt művelte az utcán a nudizó nő

Megbénult a forgalom: Ezt művelte az utcán a nudizó nő

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint va­la­mi­lyen ro­ha­mot kap­ha­tott, ezért do­bálta le a ru­háit.

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint va­la­mi­lyen ro­ha­mot kap­ha­tott, ezért do­bálta le a ru­háit.

Elképesztő képek jöttek, megbénult a budai közlekedés

Elképesztő képek jöttek, megbénult a budai közlekedés

Ha­tal­mas a dugó.

Ha­tal­mas a dugó, va­ló­szí­nű­leg sokan nem érnek be ma idő­ben a mun­ka­he­lyükre. Áll a ko­csi­sor...

Itt a múlt hét legnagyobb parasztja: cseh rendszámmal mindent lehet?

Itt a múlt hét legnagyobb parasztja: cseh rendszámmal mindent lehet?

Vajon mi jár­ha­tott a sport­autó so­főr­jé­nek a fe­jé­ben?

Vajon mi jár­ha­tott a sport­autó so­főr­jé­nek a fe­jé­ben, ami­kor ki­ta­lálta a ma­nő­vert, amit ka­me­rá­val örö­kí­tett meg egy másik autós?

Összeomlott a budapesti közlekedés: mutatjuk, hol van dugó a városban

Összeomlott a budapesti közlekedés: mutatjuk, hol van dugó a városban

Az is­ko­la­kez­dés­sel meg­nö­ve­ke­dett a for­ga­lom is, az pedig előre sejt­hető volt, hogy ez pró­bára teszi majd az uta­sok ide­geit.