CÍMKE: 'dudás dániel'
FRISS HÍREK

Exkluzív fotók - új párjával bukott le Hosszú Katinka?

Exkluzív fotók - új párjával bukott le Hosszú Katinka?

Jól érez­ték ma­gu­kat a gof­ri­zó­ban. Több van köz­tük, mint mun­ka­kap­cso­lat és ba­rát­ság?

Jól érez­ték ma­gu­kat a gof­ri­zó­ban. Több van köz­tük, mint mun­ka­kap­cso­lat és ba­rát­ság? Az edzé­sen kívül is együtt vol­tak Ka­tin­káék.

Kiderült, kivel tart közös edzéseket Hosszú Katinka

Kiderült, kivel tart közös edzéseket Hosszú Katinka

Dudás Dá­niel min­den bi­zonnyal csak be­se­gít Ka­tin­ká­nak. Szil­vesz­ter kör­nyé­kén kö­zö­sen utaz­tak el Ame­ri­kába.

Dudás Dá­niel min­den bi­zonnyal csak be­se­gít Ka­tin­ká­nak. Szil­vesz­ter kör­nyé­kén kö­zö­sen utaz­tak el a ten­ge­ren­túlra.

Árulkodó fotók Hosszú Katinkáról

Árulkodó fotók Hosszú Katinkáról, ez már szerelem?

To­vábbra sem mu­tat­ko­zik együtt Hosszú Ka­tinka fér­jé­vel. Míg Shane Tusup gye­re­ke­ket edz, az úszónő egye­dül ké­szül. Ez is meg­erő­síti azt, amit több hely­ről hal­lot­tunk...

To­vábbra sem mu­tat­ko­zik együtt Hosszú Ka­tinka fér­jé­vel. Míg Shane Tusup gye­re­ke­ket edz, az úszónő egye­dül ké­szül.

Barátság, vagy szerelem? Vele utazott el Hosszú Katinka

Barátság, vagy szerelem? Vele utazott el Hosszú Katinka

Egy har­ma­dik fél mel­lett vi­gasz­ta­lód­hat Hosszú Ka­tinka. A ka­pos­vári Dudás Dá­ni­elt egy éve el­ső­ként vette ma­gá­hoz edzeni a Tusup-Hosszú há­zas­pár.

Shane Tusup nem adja fel, szörnyeteggel fenyegetőzik

Shane Tusup nem adja fel, szörnyeteggel fenyegetőzik

Hosszú Ka­tinka férje to­vább har­col.

Hosszú Ka­tinka férje to­vább har­col. A tré­ner sze­rint újabb sztár lep­heti meg a vi­lá­got.

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része.

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Ki az úszó­mű­hely új üd­vös­kéje?

Vége a ta­lál­ga­tás­nak: Ka­pos­vár­ról ér­ke­zett a nem­rég ala­kult úszó­mű­hely, az Iron Aqua­tics új üd­vös­kéje.