CÍMKE: 'drog'

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

A lak­hely át­vizs­gá­lása köz­ben kész­pénzt és ká­bí­tó­szert is ta­lál­tak a rend­őrök.

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Hatan pedig kór­házba ke­rül­tek a deb­re­ceni díler miatt.

Hatan pedig kór­házba ke­rül­tek a deb­re­ceni díler kétes ere­detű ká­bí­tó­szere miatt.

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a kieli me­ne­kült­ott­hon­ban egy ott élő be­ván­dorló sze­rint.

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Itt a megoldás a dizájnerdrogokra

Beindulhatnak a zsaruk: itt a megoldás a dizájnerdrogokra

A kor­mány ren­de­let­ben bő­ví­tette 85-re a til­tott pszi­cho­ak­tív sze­rek lis­tá­ját.

A kor­mány ren­de­let­ben bő­ví­tette 85-re a til­tott pszi­cho­ak­tív sze­rek lis­tá­ját. Rét­vári Bence ál­lam­tit­kár sze­rint fon­tos a ká­bí­tó­szer-elő­ál­lí­tók­kal és -ter­jesz­tők­kel szem­beni fel­lé­pés.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Pin­tér Tibor elő­adása után be­szélt.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Most érkezett, meghalt az egyik legkegyetlenebb mexikói drogbáró

Most érkezett, meghalt az egyik legkegyetlenebb mexikói drogbáró

A ve­zért ko­moly mell­kasi fáj­dal­mak gyö­tör­ték...

A ve­zért ko­moly mell­kasi fáj­dal­mak gyö­tör­ték, ami­ket végül nem tu­dott le­küz­deni. A rend­őr­ség már évek óta tar­totta fogva az egyik leg­ke­mé­nyebb bör­tön­ben. El­ka­pá­sá­ról még a mai napig tör­té­ne­te­ket me­sél­nek.

Ecstasyt kaphatott két kisgyerek Halloweenre

Ecstasyt kaphatott két kisgyerek Halloweenre

Az ijedt anyuka ál­lí­tása sze­rint gyer­me­kei 10 darab fur­csa, Su­per­me­nes pi­ru­lát kap­tak. Az anyuka ezt az­után vette észre, hogy gyer­me­kei ha­za­ér­tek a hal­lo­wee­ne­zés­ből.

Az ijedt anyuka ál­lí­tása sze­rint gyer­me­kei 10 darab fur­csa, Su­per­me­nes pi­ru­lát kap­tak. A rend­őr­ség vizs­gálja a tab­let­tá­kat.

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a kislánya táskájában

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a kislánya táskájában

Az öt­éves kis­lány nem csak cso­kit ka­pott hal­lo­ween­kor a szom­szé­dok­tól.

Az öt­éves kis­lány nem csak cso­kit ka­pott hal­lo­ween­kor a szom­szé­dok­tól.

Egy bőröndben találták meg a droggal túladagolt kétéves hulláját

Egy bőröndben találták meg a droggal túladagolt kétéves hulláját

A vizs­gá­la­tok ki­de­rí­tet­ték, hogy a kis­lánnyal az apja vég­zett.

A vizs­gá­la­tok ki­de­rí­tet­ték, hogy a kis­lánnyal az apja vég­zett.

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Hat­van­mil­lió fo­rint­nál is töb­bet ér a fe­ke­te­pi­a­con az a zsák­mány, ame­lyet a ma­gyar ha­tá­ron akar­tak át­csem­pészni.

Hat­van­mil­lió fo­rint­nál is töb­bet ér a fe­ke­te­pi­a­con az a zsák­mány, ame­lyet a ma­gyar ha­tá­ron akar­tak át­csem­pészni.

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba Bu­da­pes­ten egy 18 éves fi­a­tal, végül ájul­tan el­he­vert a sí­ne­ken...

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek a bó­dult, ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők lát­vá­nyá­ból, ezért maguk kezd­tek raz­zi­ába.

Halálos méreg a magyar drogpiacon

Újfajta halálos méreg árasztja el a magyar drogpiacot

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök.

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök. A több mint fél­ki­lós cso­mag Kí­ná­ból ér­ke­zett és fit­nesz­ter­mék­ként adták pos­tára.

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák!

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Köz­te­rü­le­ten árul­ják és fo­gyaszt­ják az il­le­gá­lis sze­re­ket min­den­től za­var­ta­la­nul.

Köz­te­rü­le­ten árul­ják és fo­gyaszt­ják az il­le­gá­lis sze­re­ket min­den­től za­var­ta­la­nul.

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Általános iskolákban támadnak a szcientológusok

Általános iskolákban támadnak a szcientológusok

Gye­re­kek­nek ter­jesz­te­nék ta­na­i­kat.

Ez­út­tal a kétes hírű Nar­co­non zász­laja alatt in­dul­nak or­szág­járó, mo­to­ros tú­rára a szci­en­to­ló­gu­sok. Újra gye­re­kek kö­zött ter­jesz­te­nék pro­pa­gan­dá­ju­kat.

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend...

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek.

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Hét­vé­gente napi két fel­lé­pés.

Hét­vé­gente akár napi két fel­lé­pés, tévés fel­ké­ré­sek, lu­xus­uta­zá­sok...

Brutális: drogot csempésztek a lány italába, ő pedig kiugrott az ablakon

Brutális: drogot csempésztek a lány italába, ő pedig kiugrott az ablakon

Kis híján meg­halt a lány, aki hal­lu­ci­nálni kez­dett.

Kis híján meg­halt a lány, aki hal­lu­ci­nálni kez­dett az ita­lába csem­pé­szett nar­kó­tól.

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tette miatt in­dí­tott el­já­rást.

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tette miatt in­dí­tott el­já­rást.

Megdöbbentő! Ezért nem segítettek a járókelők az összeesett tinilányon

Megdöbbentő! Ezért nem segítettek a járókelők az összeesett tinilányon

A fi­a­tal al­ber­tirsai lány össze­ro­gyott e helyi ját­szó­té­ren, a já­ró­ke­lők pedig el­men­tek mel­lette.

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Majka a drog­prob­lé­máin vic­ce­lő­dött.

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött. Ma már nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem tenné.

Videó!Hatalmas drogfogás Budapesten

Videó!Hatalmas drogfogás Budapesten

A bu­da­pesti nyo­mo­zók össze­han­golt fel­de­rí­tő­munka ered­mé­nye­ként hét sze­mélyt fog­tak el és 5 ki­lo­gramm he­ro­int, va­la­mint 0,5 ki­lo­gramm ko­ka­int fog­lal­tak le.

A bu­da­pesti nyo­mo­zók össze­han­golt fel­de­rí­tő­munka ered­mé­nye­ként hét sze­mélyt fog­tak el és 5 ki­lo­gramm he­ro­int, va­la­mint 0,5 ki­lo­gramm ko­ka­int fog­lal­tak le.

Így tisztítják meg Budapestet a zombi drogosoktól

Így tisztítják meg a magyar fővárost a zombivá vált drogosoktól

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt.

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban is: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el a fő­vá­ros X. és XIV. ke­rü­le­té­ben ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt. Az ott élők­nek máris je­len­tő­sen nőtt a biz­ton­ság­ér­ze­tük.

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Az el­múlt he­tek­ben Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Drogos zombik miatt tart razziát a rendőrség

Drogos zombik miatt tart razziát a rendőrség

Fo­ko­zott el­len­őr­zés két ke­rü­let­ben.

Bu­da­pest rend­őr­fő­ka­pi­tá­nya fo­ko­zott el­len­őr­zést ren­delt el a 10. és a 14. ke­rü­let­ben. Kő­bá­nya pol­gár­mes­tere pedig el­is­merte, hogy drog­vál­ság van.

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Cur­tis a ke­zébe vette a sor­sát.

Cur­tis, szó sze­rint a ke­zébe vette a sor­sát, hár­mat kí­vánt, majd vissza­dobta a vízbe.

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka bo­rí­totta a bilit.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Cannabist termesztett a kukorica között

Cannabist termesztett a kukorica között

A 61 éves férfit őri­zetbe vet­ték és el­já­rást kez­de­mé­nyez­tek el­lene.

A 61 éves férfit őri­zetbe vet­ték és el­já­rást kez­de­mé­nyez­tek el­lene.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása után.

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Nem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét!

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány.

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány, így vár­ható, hogy előbb-utóbb a dro­go­zás­sal meg­vá­dolt és ki­do­bott rap­per is ki­nyitja a szá­ját.

Curtis továbblépett! Holnap már egyedül koncertezik

Curtis továbblépett! Holnap már egyedül koncertezik

Nem gon­dol­tuk volna, hogy ilyen hamar már Cur­tis kon­certre me­he­tünk, itt lép fel hol­nap.

Nem gon­dol­tuk volna, hogy ilyen hamar már Cur­tis kon­certre me­he­tünk, itt lép fel hol­nap.

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz...

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát és ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz...

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

A Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg.

Né­hány órá­val a bot­rány ki­rob­ba­nása után a Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg Cur­tis. Vajon sza­vai meg­nyug­tat­ják vagy sok­kol­ják a ra­jon­gó­kat?

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Zo­kogva jár a te­me­tőbe...

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Egészen elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Fur­csán hang­za­nak a rap­per ko­rábbi sza­vai.

Az el­múlt évek­ben sztá­rok sora állt már kü­lön­böző drog­pre­ven­ciós prog­ra­mok mellé. Így tett a rap­per Cur­tis is, aki­nek a ré­szé­ről - Majka sza­vai és tet­tei után - igen­csak kép­mu­ta­tás­nak tűnik a dolog.

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le.

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

A cucc ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

3780 gramm ha­sis­gyanta és 228,8 gramm ko­kain ke­rült elő. A cucc ke­res­ke­delmi mennyi­ség, és együt­tes fe­ke­te­pi­aci ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Vérlázító, mire vetemedett Meghan hercegné apja

Vérlázító, mire vetemedett Meghan hercegné apja

Tho­mas Markle akkor se volt te­kin­tet­tel lá­nyára, ami­kor Meg­han még gye­rek volt.

Tho­mas Markle akkor se volt te­kin­tet­tel lá­nyára, ami­kor Meg­han még gye­rek volt.

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Tico, a négy­lábú kol­léga egy kony­há­ban is meg­állta a he­lyét. Rend­kí­vüli fo­gás­hoz se­gí­tette a rend­őrö­ket.

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett.

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Két és fél mil­lió fo­rint kész­pénzt, 900 eurót, 500 darab ex­tasy tab­let­tát, 20 gramm ko­ka­int, negy­ven tő vad­ken­dert, va­la­mint három vö­dör­ben közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Pszichológus kezeli a drogosan balesetet okozó magyar sztárt

Pszichológus kezeli a drogosan balesetet okozó magyar sztárt

Cur­tis bal­ese­tet oko­zott.

Cur­tis bal­ese­tet oko­zott, és ez a ször­nyű­ség rá­éb­resz­tette arra, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Röhej! Így buktatta le saját magát egy drogfüggő

Röhej! Így buktatta le saját magát egy drogfüggő

A rend­őrök se hit­tek a sze­mük­nek.

A férfi fel­hívta a rend­őr­sé­get és egyedi do­logra kérte meg őket. Bár ki akart szúrni a dí­le­ré­vel, végül ő ke­rült rács mögé. Rész­le­tek a cikk­ben.

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban.

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban, akik­nél ká­bí­tó­szer­gya­nús anya­got ta­lál­tak.

Megérkezett az első fotó, ez a gyönyörű tini halt meg a fesztiválon

Megérkezett az első fotó, ez a gyönyörű tini halt meg a fesztiválon

Egy 18 éves lány és egy 20 éves fiú halt meg egy ang­liai fesz­ti­vá­lon is­me­ret­len ere­detű drog miatt.

Durván lehúzta az államot is a milliárdos drogkirály

Durván lehúzta az államot is a milliárdos drogkirály

Az afgán mig­ráns­nak nem volt elég, hogy más­fél mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eu­ró­ért adott el ma­ri­hu­á­nát...

Az afgán mig­ráns­nak nem volt elég, hogy más­fél mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eu­ró­ért adott el ma­ri­hu­á­nát, úgy gon­dolta, hogy az oszt­rák ál­lam­tól ka­pott se­gélyt is le­nyúlja.

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek.

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek. Az igaz­gató azon­nal ki­rúgta!

Halálra drogozta egy nő a csecsemőjét egy magyar hotelben

Halálra drogozta egy nő a csecsemőjét egy magyar hotelben

Az anya már rég­óta függő volt.

Az anya már rég­óta függő volt, ez okozta a ba­bája ha­lá­lát. Élet­tár­sá­val éppen egy ho­tel­ben vol­tak, ami­kor be­kö­vet­ke­zett a tra­gé­dia.

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség...

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. Az oldal szer­kesz­tői ugyanis nemes egy­sze­rű­ség­gel ko­ka­in­füg­gő­nek ki­ál­tot­ták ki a szí­nészt.

Minden kiderült: ezért kellett meghalnia a bedrogozott 5 hónapos csecsemőnek

Minden kiderült: ezért kellett meghalnia a bedrogozott 5 hónapos csecsemőnek

Noémi és párja egy ho­tel­ben száll­tak meg, ahol a kis­baba sírni kez­dett...

Noémi és párja egy ho­tel­ben száll­tak meg, ahol a kis­lány sírni kez­dett. Fel­te­he­tően a nő azért ad­ha­tott neki dro­got, hogy meg­nyu­god­jon.

Elképesztő! Kiskutyákban csempészett heroint egy állatorvos

Elképesztő! Kiskutyákban csempészett heroint egy állatorvos

Ked­den kez­dő­dött a férfi bün­te­tő­pere.

A vád­irat sze­rint az orvos attól vált hír­hedté, hogy fo­lyé­kony he­ro­int tar­tal­mazó zacs­kó­kat varrt be kö­lyök­ku­tyák tes­tébe. A kis­ku­tyá­kat ezzel gya­kor­la­ti­lag ha­lálra ítél­ték. Ked­den kez­dő­dött a férfi bün­te­tő­pere.

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt ...

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt ...

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

A csu­pán 26 éves sztár hoz­zá­tette, hogy "a pasik úgy ki tud­nak hasz­nálni, hogy rá­vesz­nek arra, hogy be­le­egyezz".

Ezért kellett drogot csempésznie egy férfinak

Hihetetlen ürügy! Ezért kellett drogot csempésznie egy férfinak

Úgy érezte nincs vá­lasz­tása.

Úgy érezte más­hogy nem tudja meg­ol­dani a prob­lé­má­ját, ezért in­kább bele vá­gott a drog biz­niszbe.

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben.

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben. Vajon lehet hinni neki?

Megrázó kép került elő a halott popsztárról, lánya összeomlott

Megrázó kép került elő a halott popsztárról, lánya összeomlott

Paris Jack­sont na­gyon fel­zak­latta egy bol­dog csa­ládi fotó, ame­lyen az édes­apja is lát­ható.

Paris Jack­sont na­gyon fel­zak­latta egy bol­dog csa­ládi fotó, ame­lyen az édes­apja is lát­ható.

Nagyon durva, mire képesek a NAV keresőkutyái

Nagyon durva, mire képesek a NAV keresőkutyái

Egy spe­ci­á­lis kép­zé­sen estek át.

Egy spe­ci­á­lis kép­zés­nek kö­szön­he­tően már nem csak a dro­got és a do­hányt ké­pe­sek ki­sza­golni a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal kü­lön­le­ges ke­re­ső­ku­tyái.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

El­ké­pesztő sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak már egy hasz­ná­lat után is, hosszú­tá­von tel­je­sen tönkre te­he­tik az em­bert.

El­ké­pesztő sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak már egy hasz­ná­lat után is, hosszú­tá­von tel­je­sen tönkre te­he­tik az em­bert.

Ájult fiatalokra bukkantak a nyílt utcán, társaik csak videózgattak

Ájult fiatalokra bukkantak a nyílt utcán, társaik csak videózgattak

A fi­a­ta­lok tel­je­sen ön­kí­vü­leti ál­la­potba ke­rül­tek. Az is ki­de­rült, hogy mi­lyen szert fo­gyasz­tot­tak.

Jogerős ítélet! A drog miatt évekre bevonták Curtis jogosítványát!

Jogerős ítélet! A drog miatt évekre bevonták Curtis jogosítványát!

Sú­lyos­bí­tott a bí­ró­ság a bó­dult ál­la­pot­ban bal­ese­tet okozó rap­per ügyé­ben!

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Ko­ráb­ban már kap­cso­lat­ban vol­tak.

Rá­adá­sul a saját la­ká­sá­ban. Ko­ráb­ban már kap­cso­lat­ban vol­tak, de a sza­kí­tás után férfi újra meg­kí­vánta a 42 éves nőt. Durva dol­gok tör­tén­tek a hét­vé­gén.

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Két al­ka­lom­mal lá­tott föl­dön­kí­vüli lé­nye­ket az éne­kes, és ál­lítja: előtte nem fo­gyasz­tott al­ko­holt vagy dro­go­kat.

Leg­alább két al­ka­lom­mal lá­tott föl­dön­kí­vüli lé­nye­ket a vi­lág­hírű éne­kes, és ál­lítja: előtte nem fo­gyasz­tott al­ko­holt vagy dro­go­kat.

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Fur­csa ese­tek tör­tén­nek Győr­ben...

Egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben. A srá­cot három pucér férfi ker­gette, míg a nőt egy férfi akarta meg­erő­sza­kolni.

Drogdílerekre csaptak le Miskolcon - videó

Drogdílerekre csaptak le Miskolcon - videó

A kü­lön­le­ges osz­tag elől senki sem tu­dott el­me­ne­külni.

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Nem elég, hogy el­lep­ték Nóg­rád me­gyét, még to­vábbi 9 me­gyé­ben te­vé­keny­ked­tek a drog­gal ke­res­kedő bűn­banda tag­jai.

Olyan, ká­bí­tó­szer­rel ke­res­kedő bűn­szer­ve­ze­tet szá­molt fel a ha­tó­ság Nóg­rád me­gyé­ben, amely Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén, Heves, Győr-Moson-Sop­ron, Sza­bolcs-Szat­már-Bereg, Bács-Kis­kun, Ko­má­rom-Esz­ter­gom, Pest, Zala és So­mogy me­gyé­ben is te­vé­keny­ke­dett.