CÍMKE: 'drog'

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

Le­csap­tak Fe­ri­he­gyen egy 30 éves bra­zil nőre, aki­nél csak­nem 300 gumi óv­szert ta­lál­tak.

Le­csap­tak Fe­ri­he­gyen egy 30 éves bra­zil nőre, aki­nél csak­nem 300 gumi óv­szert ta­lál­tak. A le­le­mé­nyes nő eze­ket akarta csem­pé­szetre hasz­nálni.

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki egyik ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki egyik ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Tudtad? Ezt a drogot szedik az Iszlám Állam harcosai, elképesztő hatása van

Tudtad? Ezt a drogot szedik az Iszlám Állam harcosai, elképesztő hatása van

Öt­mil­lió darab harci drog pi­ru­lát fog­lal­tak le a görög ha­tó­sá­gok Pi­re­usz ki­kö­tő­jé­ben.

Kokainnal bukott meg, ez vár a magyar olimpiai bajnokra

Kokainnal bukott meg, ez vár a magyar olimpiai bajnokra

Rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az olim­piai baj­nok, Pars Krisz­tián drog­hasz­ná­lata miatt.

Rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az olim­piai baj­nok, Pars Krisz­tián drog­hasz­ná­lata miatt.

Ezt tette Curtis menyasszonya, míg párja a rehabon van

Ezt tette Curtis menyasszonya, míg vőlegénye a rehabon van

Fel­szá­molja ed­digi éle­tü­ket!

A rap­per ked­vese, Kriszti ko­moly lé­pésre szánta rá magát, úgy dön­tött, hogy egész ed­digi éle­tü­ket fel­szá­molja!

Drogtanyává alakította a szükségszállót egy szír migráns

Drogtanyává alakította a szükségszállót egy szír migráns

A fod­rász­ként dol­gozó szír mig­ráns 2016-ban ér­ke­zett Né­met­or­szágba...

A fod­rász­ként dol­gozó szír mig­ráns 2016-ban ér­ke­zett Né­met­or­szágba, azóta egy bajor me­ne­kült­szál­lón élt. A rend­őrök nem akar­tak hinni a sze­mük­nek, ami­kor egy raz­zia során 117 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a férfi szo­bá­já­ban.

Fordulat Curtis autóbalesetében, pont kerül a drogfogyasztás kérdésére

Fordulat Curtis autóbalesetében

Az volt a kér­dés ugyanis, hogy a rend­őr­ség vizs­gálta-e, hogy Cur­tis vagy a bal­ese­tet szen­ve­dett autót ve­ze­tett párja fo­gyasz­tott-e ká­bí­tó­szert.

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Rövid időn belül el­fog­ták a ron­gá­lót.

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben. A ki­ér­kező rend­őrök el­fog­ták a tet­test.

Drámai vallomást tett Curtis a drogról: befekszik az elvonóra

Drámai vallomást tett Curtis a drogról: befekszik az elvonóra

Már ezen a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba. Be­is­merte be­teg­sé­gét...

Már ezen a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba. Be­is­merte be­teg­sé­gét...

Kisebb vagyont ér a drog, amire lecsaptak a magyar rendőrök

Kisebb vagyont ér a drog, amire lecsaptak a magyar rendőrök

Egy bol­gár ál­lam­pol­gár épp a ha­tá­ron akart be­jutni az or­szágba, mikor meg­ál­lí­tot­ták az au­tó­ját el­len­őr­zésre a ha­tár­át­ke­lő­he­lyen.

Óri­ási mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak a rend­őrök egy férfi­nál. Egy bol­gár ál­lam­pol­gár épp a ha­tá­ron akart be­jutni az or­szágba, mikor meg­ál­lí­tot­ták az au­tó­ját el­len­őr­zésre a ha­tár­át­ke­lő­he­lyen. A férfit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki ká­bí­tó­szer bir­tok­lása miatt.

Szép fogás: még a lottóötös is kevés lenne ennyi drogért!

Szép fogás: még a lottóötös is kevés lenne ennyi drogért!

Más­fél tonna ha­sist kap­csol­tak le a török-görög ha­tá­ron. A ká­bí­tó­szert 152 cso­magba pa­kol­ták, majd egy te­her­au­tó­ban rej­tet­ték el. Si­ker­te­le­nül.

Más­fél tonna ha­sist kap­csol­tak le a török-görög ha­tá­ron. A ká­bí­tó­szert 152 cso­magba pa­kol­ták, majd egy te­her­au­tó­ban rej­tet­ték el. Si­ker­te­le­nül.

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Egy le­vél­vál­tás buk­tatta le.

A sus­sexi her­ceg­nét egy ki­szi­vár­gott le­vél­vál­tás buk­tatta le. Il­le­gá­lis cuc­cot osz­to­ga­tott a lag­zi­ján...

A forgalmas utcán videóztak le egy zombidrogost

A forgalmas utcán videóztak le egy zombidrogost

Arad ut­cáin ké­szült a fel­vé­tel.

Egyre töb­ben ke­rül­nek a zom­bid­rog ha­tása alá, ilyen­kor egé­szen ször­nyű, hor­rorfil­mek­ben ta­pasz­tal­ható lát­ványt nyúj­ta­nak a bó­dult ál­la­pot­ban levő em­be­rek.

Kínhalált halt Attila: szívszorító, amit az édesanyja mond

Kínhalált halt Attila: szívszorító, amit az édesanyja mond

Két éve rém­álommá vált az élete.

Két éve rém­álommá vált az élete az anyá­nak, aki­nek fia, At­tila kín­ha­lált halt...a nő a vég­ső­kig har­col, mert sze­retné tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént...

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak.

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

A ház át­vizs­gá­lása köz­ben kész­pénzt és ká­bí­tó­szert is ta­lál­tak.

A test­vér­pár lak­he­lyé­nek át­vizs­gá­lása köz­ben kész­pénzt és ká­bí­tó­szert is ta­lál­tak a nyo­mo­zók.

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

Linda jól em­lék­szik...

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

A rend­őrök el­kap­ták.

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Hatan pedig kór­házba ke­rül­tek a deb­re­ceni díler miatt.

Hatan pedig kór­házba ke­rül­tek a deb­re­ceni díler kétes ere­detű ká­bí­tó­szere miatt.

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a kieli me­ne­kült­ott­hon­ban...

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a kieli me­ne­kült­ott­hon­ban egy ott élő be­ván­dorló sze­rint.

Meghalt az egyik legkegyetlenebb mexikói drogbáró

Most érkezett, meghalt az egyik legkegyetlenebb mexikói drogbáró

Mell­kasi fáj­dal­mak gyö­tör­ték.

A ve­zért ko­moly mell­kasi fáj­dal­mak gyö­tör­ték, ami­ket végül nem tu­dott le­küz­deni.

Itt a megoldás a dizájnerdrogokra

Beindulhatnak a zsaruk: itt a megoldás a dizájnerdrogokra

A kor­mány ren­de­let­ben bő­ví­tette 85-re a til­tott pszi­cho­ak­tív sze­rek lis­tá­ját.

A kor­mány ren­de­let­ben bő­ví­tette 85-re a til­tott pszi­cho­ak­tív sze­rek lis­tá­ját. Rét­vári Bence ál­lam­tit­kár sze­rint fon­tos a ká­bí­tó­szer-elő­ál­lí­tók­kal és -ter­jesz­tők­kel szem­beni fel­lé­pés.

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Tizenöten erőszakolhatták meg az elkábított 18 éves lányt

Tizenöten erőszakolhatták meg az elkábított 18 éves lányt

Egy fre­i­burgi diszkó előtt tör­tént a cso­por­tos nemi erő­szak, akár 15-en is érin­tet­tek le­het­nek...

Ecstasyt kaphatott két kisgyerek Halloweenre

Ecstasyt kaphatott két kisgyerek Halloweenre Angliában

Az anyuka ezt az­után vette észre, hogy gyer­me­kei ha­za­ér­tek a hal­lo­wee­ne­zés­ből. A rend­őr­ség vizs­gálja a tab­let­tá­kat.

Az ijedt anyuka ál­lí­tása sze­rint gyer­me­kei 10 darab fur­csa, Su­per­me­nes ró­zsa­szín pi­ru­lát kap­tak. A gyer­me­kek édes­anyja ezt az­után vette észre, hogy gyer­me­kei ha­za­ér­tek a hal­lo­wee­ne­zés­ből. A rend­őr­ség vizs­gálja a tab­let­tá­kat.

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Újpestre, döbbenetes, mit találtak a lakásban

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Újpestre, döbbenetes, mit találtak a lakásban

Si­ke­rült el­fogni a dí­le­re­ket és a vá­sár­ló­kat is.

Si­ke­rült el­fogni a dí­le­re­ket és a vá­sár­ló­kat is.

Egy bőröndben találták meg a droggal túladagolt kétéves hulláját

Egy bőröndben találták meg a droggal túladagolt kétéves hulláját

A vizs­gá­la­tok ki­de­rí­tet­ték, hogy a kis­lánnyal az apja vég­zett.

A vizs­gá­la­tok ki­de­rí­tet­ték, hogy a kis­lánnyal az apja vég­zett.

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Hat­van­mil­liót ér a zsák­mány.

Hat­van­mil­lió fo­rint­nál is töb­bet ér a fe­ke­te­pi­a­con az a zsák­mány, ame­lyet a ma­gyar ha­tá­ron akar­tak át­csem­pészni. 36 cso­mag­ban la­pult a drog.

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba Bu­da­pes­ten egy 18 éves fi­a­tal, végül ájul­tan el­he­vert a sí­ne­ken...

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek a bó­dult, ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők lát­vá­nyá­ból, ezért maguk kezd­tek raz­zi­ába.

Általános iskolákban támadnak a szcientológusok

Általános iskolákban támadnak a szcientológusok

Gye­re­kek­nek ter­jesz­te­nék ta­na­i­kat.

Ez­út­tal a kétes hírű Nar­co­non zász­laja alatt in­dul­nak or­szág­járó, mo­to­ros tú­rára a szci­en­to­ló­gu­sok. Újra gye­re­kek kö­zött ter­jesz­te­nék pro­pa­gan­dá­ju­kat.

Nem tudta feldolgozni testvére halálát, öngyilkos lett a 17 éves lány

Nem tudta feldolgozni testvére halálát, öngyilkos lett a 17 éves lány

Az er­dő­ben ta­lál­ták meg a fi­a­tal lány holt­tes­tét.

Az er­dő­ben ta­lál­ták meg a fi­a­tal lány holt­tes­tét.

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Köz­te­rü­le­ten árul­ják és fo­gyaszt­ják az il­le­gá­lis sze­re­ket min­den­től za­var­ta­la­nul.

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Brutális: drogot csempésztek a lány italába, ő pedig kiugrott az ablakon

Brutális: drogot csempésztek a lány italába, ő pedig kiugrott az ablakon

Kis híján meg­halt a lány, aki hal­lu­ci­nálni kez­dett az ita­lába csem­pé­szett nar­kó­tól.

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek.

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a kirobbant drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta nagy a csend...

Már több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili a rap­pe­rek­nél, azóta pedig gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül. S hogy ezt a csen­det a két szö­veg­mondó közül me­lyik és mi­képp törte meg? Máris el­árul­juk!

Videó! Hatalmas drogfogás Budapesten

Videó! Hatalmas drogfogás Budapesten

90 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le és 7 em­bert ál­lí­tot­tak elő.

90 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le és 7 em­bert ál­lí­tot­tak elő.

Megdöbbentő! Ezért nem segítettek a járókelők az összeesett tinilányon

Megdöbbentő! Ezért nem segítettek a járókelők az összeesett tinilányon

A fi­a­tal al­ber­tirsai lány össze­ro­gyott e helyi ját­szó­té­ren, a já­ró­ke­lők pedig el­men­tek mel­lette.

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tette miatt in­dí­tott el­já­rást.

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tett el­kö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt foly­tat bün­te­tő­el­já­rást egy 32 éves nóg­rád­sza­káli lakos ellen.

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött.

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött. Ma már nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem tenné.

Így tisztítják meg Budapestet a zombi drogosoktól

Így tisztítják meg Budapestet a zombi drogosoktól

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban is: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt.

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban is: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt.

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tás.

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Drogos zombik miatt tart razziát a rendőrség

Drogos zombik miatt tart razziát a rendőrség

Fo­ko­zott el­len­őr­zés két ke­rü­let­ben.

Bu­da­pest rend­őr­fő­ka­pi­tá­nya fo­ko­zott el­len­őr­zést ren­delt el a 10. és a 14. ke­rü­let­ben. Kő­bá­nya pol­gár­mes­tere pedig el­is­merte, hogy drog­vál­ság van.

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Cur­tis a ke­zébe vette a sor­sát.

Cur­tis, szó sze­rint a ke­zébe vette a sor­sát, hár­mat kí­vánt, majd vissza­dobta a vízbe.

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány.

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány, így vár­ható, hogy előbb-utóbb a dro­go­zás­sal meg­vá­dolt és ki­do­bott rap­per is ki­nyitja a szá­ját.

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Nem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét!

Cannabist termesztett a kukorica
között

Cannabist termesztett a kukorica között

A 61 éves férfit őri­zetbe vet­ték és el­já­rást kez­de­mé­nyez­tek el­lene.

A 61 éves férfit őri­zetbe vet­ték és el­já­rást kez­de­mé­nyez­tek el­lene.

Curtis továbblépett! Holnap már egyedül koncertezik

Curtis továbblépett! Holnap már egyedül koncertezik

Nem gon­dol­tuk volna, hogy ilyen hamar már Cur­tis kon­certre me­he­tünk, itt lép fel hol­nap.

Nem gon­dol­tuk volna, hogy ilyen hamar már Cur­tis kon­certre me­he­tünk, itt lép fel hol­nap.

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Az el­múlt évek­ben sztá­rok sora állt már kü­lön­böző drog­pre­ven­ciós prog­ra­mok mellé. Így tett Cur­tis is...

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

A Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg.

Né­hány órá­val a bot­rány ki­rob­ba­nása után a Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg Cur­tis. Vajon sza­vai meg­nyug­tat­ják vagy sok­kol­ják a ra­jon­gó­kat?

Így reagáltak a sztárok Curtis kipattant drogbotrányára

Így reagáltak a sztárok Curtis kipattant drogbotrányára

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz...

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát, mi­u­tán szín­pa­don je­len­tette be, Cur­tis drog­füg­gő­sége miatt fe­jezi be vele a közös mun­kát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz... Néz­zük, ki mi­lyen vé­le­mé­nyen van!

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét.

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le.

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról.

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

3780 gramm ha­sis­gyanta és 228,8 gramm ko­kain ke­rült elő. A cucc ke­res­ke­delmi mennyi­ség, és együt­tes fe­ke­te­pi­aci ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

3780 gramm ha­sis­gyanta és 228,8 gramm ko­kain ke­rült elő. A cucc ke­res­ke­delmi mennyi­ség, és együt­tes fe­ke­te­pi­aci ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint. A Spa­nyol­or­szág­ból ér­ke­zett ká­bí­tó­szer miatt két ma­gyar ál­lam­pol­gárt fog­tak el a rend­őrök, a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tesbe ke­rül­het­nek.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: durva vallomás a sztársportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Innen már nincs lej­jebb? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Titok a múltból: vérlázító, mire vetemedett Meghan hercegné apja

Titok a múltból: vérlázító, mire vetemedett Meghan hercegné apja

Tho­mas Markle már akkor se volt te­kin­tet­tel lá­nyára, ami­kor Meg­han még csak gye­rek volt.

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Tico, a négy­lábú kol­léga egy kony­há­ban is meg­állta a he­lyét. Rend­kí­vüli fo­gás­hoz se­gí­tette a rend­őrö­ket.

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett.

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Két és fél mil­lió fo­rint kész­pénzt, 900 eurót, 500 darab ex­tasy tab­let­tát, 20 gramm ko­ka­int, negy­ven tő vad­ken­dert, va­la­mint három vö­dör­ben közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Netes társkeresőn adják-veszik a drogot

Netes társkeresőn adják-veszik a drogot a fiatalok

Egyre több fi­a­tal keres dro­got és dí­lert.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint egyre több fi­a­tal keres dro­got és dí­lert a társ­ke­re­ső­kön! Sokan nem társra, hanem ká­bí­tó­szerre vágy­nak.

Röhej! Így buktatta le saját magát egy drogfüggő

Röhej! Így buktatta le saját magát egy drogfüggő

A rend­őrök se hit­tek a sze­mük­nek.

A férfi fel­hívta a rend­őr­sé­get és egyedi do­logra kérte meg őket. Bár ki akart szúrni a dí­le­ré­vel, végül ő ke­rült rács mögé. Rész­le­tek a cikk­ben.

Pszichológus kezeli a drogosan balesetet okozó magyar sztárt

Pszichológus kezeli a drogosan balesetet okozó magyar sztárt

Cur­tis bal­ese­tet oko­zott, és ez a ször­nyű­ség rá­éb­resz­tette arra, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Cur­tis bal­ese­tet oko­zott, és ez a ször­nyű­ség rá­éb­resz­tette arra, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

Durván lehúzta az államot is a milliárdos drogkirály

Durván lehúzta az államot is a milliárdos drogkirály

Nem volt rá­szo­rulva a se­gélyre...

Az afgán mig­ráns­nak nem volt elég, hogy más­fél mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eu­ró­ért adott el ma­ri­hu­á­nát, az oszt­rák ál­lam­tól ka­pott se­gélyt is le­nyúlta.

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban ká­bí­tó­szer­gya­nús anyag miatt..

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban, akik­nél ká­bí­tó­szer­gya­nús anya­got ta­lál­tak. Nem hi­szed el, mi buk­tatta le a so­főrt és uta­sát...

Megérkezett az első fotó, ez a gyönyörű tini halt meg a fesztiválon

Megérkezett az első fotó, ez a gyönyörű tini halt meg a fesztiválon

Egy 18 éves lány és egy 20 éves fiú halt meg egy ang­liai fesz­ti­vá­lon is­me­ret­len ere­detű drog miatt.

Egy 18 éves lány és egy 20 éves fiú halt meg egy ang­liai fesz­ti­vá­lon is­me­ret­len ere­detű drog miatt.

Halálra drogozta egy nő a csecsemőjét egy magyar hotelben

Halálra drogozta egy nő a csecsemőjét egy magyar hotelben

Az anya már rég­óta függő volt.

Az anya már rég­óta függő volt, ez okozta a ba­bája ha­lá­lát. Élet­tár­sá­val éppen egy ho­tel­ben vol­tak, ami­kor be­kö­vet­ke­zett a tra­gé­dia.

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek.

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek. Az igaz­gató azon­nal ki­rúgta!