CÍMKE: 'drog'

Újfajta halálos méreg árasztja el a magyar drogpiacot

Újfajta halálos méreg árasztja el a magyar drogpiacot

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök.

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

FRISS HÍREK

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend...

Brutális: drogot csempésztek a lány italába, ő pedig kiugrott az ablakon

Brutális: drogot csempésztek a lány italába, ő pedig kiugrott az ablakon

Kis híján meg­halt a lány, aki hal­lu­ci­nálni kez­dett.

Kis híján meg­halt a lány, aki hal­lu­ci­nálni kez­dett az ita­lába csem­pé­szett nar­kó­tól.

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Hét­vé­gente napi két fel­lé­pés.

Hét­vé­gente akár napi két fel­lé­pés, tévés fel­ké­ré­sek, lu­xus­uta­zá­sok...

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tette miatt in­dí­tott el­já­rást.

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tette miatt in­dí­tott el­já­rást.

Megdöbbentő! Ezért nem segítettek a járókelők az összeesett tinilányon

Megdöbbentő! Ezért nem segítettek a járókelők az összeesett tinilányon

A fi­a­tal al­ber­tirsai lány össze­ro­gyott e helyi ját­szó­té­ren, a já­ró­ke­lők pedig el­men­tek mel­lette.

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Majka a drog­prob­lé­máin vic­ce­lő­dött.

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött. Ma már nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem tenné.

Videó!Hatalmas drogfogás Budapesten

Videó!Hatalmas drogfogás Budapesten

A bu­da­pesti nyo­mo­zók össze­han­golt fel­de­rí­tő­munka ered­mé­nye­ként hét sze­mélyt fog­tak el és 5 ki­lo­gramm he­ro­int, va­la­mint 0,5 ki­lo­gramm ko­ka­int fog­lal­tak le.

A bu­da­pesti nyo­mo­zók össze­han­golt fel­de­rí­tő­munka ered­mé­nye­ként hét sze­mélyt fog­tak el és 5 ki­lo­gramm he­ro­int, va­la­mint 0,5 ki­lo­gramm ko­ka­int fog­lal­tak le.

Így tisztítják meg Budapestet a zombi drogosoktól

Így tisztítják meg Budapestet a zombi drogosoktól

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban is: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt.

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban is: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt.

Drogos zombik miatt tart razziát a rendőrség

Drogos zombik miatt tart razziát a rendőrség

Fo­ko­zott el­len­őr­zés két ke­rü­let­ben.

Bu­da­pest rend­őr­fő­ka­pi­tá­nya fo­ko­zott el­len­őr­zést ren­delt el a 10. és a 14. ke­rü­let­ben. Kő­bá­nya pol­gár­mes­tere pedig el­is­merte, hogy drog­vál­ság van.

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Cur­tis a ke­zébe vette a sor­sát.

Cur­tis, szó sze­rint a ke­zébe vette a sor­sát, hár­mat kí­vánt, majd vissza­dobta a vízbe.

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása után.

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Nem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét!

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány.

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány, így vár­ható, hogy előbb-utóbb a dro­go­zás­sal meg­vá­dolt és ki­do­bott rap­per is ki­nyitja a szá­ját.

Cannabist termesztett a kukorica között

Cannabist termesztett a kukorica között

A 61 éves férfit őri­zetbe vet­ték és el­já­rást kez­de­mé­nyez­tek el­lene.

A 61 éves férfit őri­zetbe vet­ték és el­já­rást kez­de­mé­nyez­tek el­lene.

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

A Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg.

Né­hány órá­val a bot­rány ki­rob­ba­nása után a Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg Cur­tis. Vajon sza­vai meg­nyug­tat­ják vagy sok­kol­ják a ra­jon­gó­kat?

Curtis továbblépett! Holnap már egyedül koncertezik

Curtis továbblépett! Holnap már egyedül koncertezik

Nem gon­dol­tuk volna, hogy ilyen hamar már Cur­tis kon­certre me­he­tünk, itt lép fel hol­nap.

Nem gon­dol­tuk volna, hogy ilyen hamar már Cur­tis kon­certre me­he­tünk, itt lép fel hol­nap.

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát.

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz... Néz­zük, ki mit mond!

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Az el­múlt évek­ben sztá­rok sora állt már kü­lön­böző drog­pre­ven­ciós prog­ra­mok mellé. Így tett Cur­tis is...

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét.

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le.

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

A cucc ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

3780 gramm ha­sis­gyanta és 228,8 gramm ko­kain ke­rült elő. A cucc ke­res­ke­delmi mennyi­ség, és együt­tes fe­ke­te­pi­aci ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: durva vallomás a sztársportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Innen már nincs lej­jebb? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Tico, a négy­lábú kol­léga egy kony­há­ban is meg­állta a he­lyét. Rend­kí­vüli fo­gás­hoz se­gí­tette a rend­őrö­ket.

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett.

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Titok a múltból: vérlázító, mire vetemedett Meghan hercegné apja

Titok a múltból: vérlázító, mire vetemedett Meghan hercegné apja

Tho­mas Markle már ko­ráb­ban sem volt te­kin­tet­tel lá­nyára...

Tho­mas Markle már akkor se volt te­kin­tet­tel lá­nyára, ami­kor Meg­han még csak gye­rek volt. De ál­lí­tása sze­rint mára már más a hely­zet.

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Három és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Két és fél mil­lió fo­rint kész­pénzt, 900 eurót, 500 darab ex­tasy tab­let­tát, 20 gramm ko­ka­int, negy­ven tő vad­ken­dert, va­la­mint három vö­dör­ben közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Röhej! Így buktatta le saját magát egy drogfüggő

Röhej! Így buktatta le saját magát egy drogfüggő

A rend­őrök se hit­tek a sze­mük­nek.

A férfi fel­hívta a rend­őr­sé­get és egyedi do­logra kérte meg őket. Bár ki akart szúrni a dí­le­ré­vel, végül ő ke­rült rács mögé. Rész­le­tek a cikk­ben.

Pszichológus kezeli a drogosan balesetet okozó magyar sztárt

Pszichológus kezeli a drogosan balesetet okozó magyar sztárt

Cur­tis bal­ese­tet oko­zott.

Cur­tis bal­ese­tet oko­zott, és ez a ször­nyű­ség rá­éb­resz­tette arra, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban, akik­nél ká­bí­tó­szer­gya­nús anya­got ta­lál­tak.

Durván lehúzta az államot is a milliárdos drogkirály

Durván lehúzta az államot is a milliárdos drogkirály

Nem volt rá­szo­rulva a se­gélyre...

Az afgán mig­ráns­nak nem volt elég, hogy más­fél mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eu­ró­ért adott el ma­ri­hu­á­nát, az oszt­rák ál­lam­tól ka­pott se­gélyt is le­nyúlta.

Megérkezett az első fotó, ez a gyönyörű tini halt meg a fesztiválon

Megérkezett az első fotó, ez a gyönyörű tini halt meg a fesztiválon

Egy 18 éves lány és egy 20 éves fiú halt meg egy ang­liai fesz­ti­vá­lon is­me­ret­len ere­detű drog miatt.

Egy 18 éves lány és egy 20 éves fiú halt meg egy ang­liai fesz­ti­vá­lon is­me­ret­len ere­detű drog miatt.

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek.

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek. Az igaz­gató azon­nal ki­rúgta!

Halálra drogozta egy nő a csecsemőjét egy magyar hotelben

Halálra drogozta egy nő a csecsemőjét egy magyar hotelben

Az anya már rég­óta függő volt.

Az anya már rég­óta függő volt, ez okozta a ba­bája ha­lá­lát. Élet­tár­sá­val éppen egy ho­tel­ben vol­tak, ami­kor be­kö­vet­ke­zett a tra­gé­dia.

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség...

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. Az oldal szer­kesz­tői ugyanis nemes egy­sze­rű­ség­gel ko­ka­in­füg­gő­nek ki­ál­tot­ták ki a szí­nészt.

Minden kiderült: ezért kellett meghalnia a bedrogozott 5 hónapos csecsemőnek

Minden kiderült: ezért kellett meghalnia a bedrogozott 5 hónapos csecsemőnek

Noémi és párja egy ho­tel­ben száll­tak meg, ahol a kis­baba sírni kez­dett...

Noémi és párja egy ho­tel­ben száll­tak meg, ahol a kis­lány sírni kez­dett. Fel­te­he­tően a nő azért ad­ha­tott neki dro­got, hogy meg­nyu­god­jon.

Elképesztő! Kiskutyákban csempészett heroint egy állatorvos

Elképesztő! Kiskutyákban csempészett heroint egy állatorvos

Ked­den kez­dő­dött a férfi bün­te­tő­pere. Ár­tat­lan­nak vallja magát.

Ked­den kez­dő­dött a férfi bün­te­tő­pere. Ár­tat­lan­nak val­lotta magát az ál­lat­or­vos a bí­ró­sá­gon.

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

A csu­pán 26 éves sztár hoz­zá­tette, hogy "a pasik úgy ki tud­nak hasz­nálni, hogy rá­vesz­nek arra, hogy be­le­egyezz".

Ezért kellett drogot csempésznie egy férfinak

Hihetetlen ürügy! Ezért kellett drogot csempésznie egy férfinak

Úgy érezte nincs vá­lasz­tása.

Úgy érezte más­hogy nem tudja meg­ol­dani a prob­lé­má­ját, ezért in­kább bele vá­gott a drog biz­niszbe.

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt...

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt az egyik leg­na­gyobb in­ter­ne­tes kö­zös­ség ala­pí­tó­já­nak is...

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben, aki egy tíz­ol­da­las, kéz­zel írt val­lo­má­sá­ban be­szél a lány ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről. Vajon lehet hinni neki?

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben, aki egy tíz­ol­da­las, kéz­zel írt val­lo­má­sá­ban be­szél a lány ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről. Vajon lehet hinni neki?

Megrázó kép került elő a halott popsztárról, lánya összeomlott

Megrázó kép került elő a halott popsztárról, lánya összeomlott

Paris Jack­sont na­gyon fel­zak­latta egy bol­dog csa­ládi fotó, ame­lyen az édes­apja is lát­ható.

Paris Jack­sont na­gyon fel­zak­latta egy bol­dog csa­ládi fotó, ame­lyen az édes­apja is lát­ható.

Nagyon durva, mire képesek a NAV keresőkutyái

Nagyon durva, mire képesek a NAV keresőkutyái

Egy spe­ci­á­lis kép­zé­sen estek át.

Egy spe­ci­á­lis kép­zés­nek kö­szön­he­tően már nem csak a dro­got és a do­hányt ké­pe­sek ki­sza­golni a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal kü­lön­le­ges ke­re­ső­ku­tyái.

Ájult fiatalokra bukkantak a nyílt utcán, társaik csak videózgattak

Ájult fiatalokra bukkantak a nyílt utcán, társaik csak videózgattak

A fi­a­ta­lok tel­je­sen ön­kí­vü­leti ál­la­potba ke­rül­tek. Az is ki­de­rült, hogy mi­lyen szert fo­gyasz­tot­tak.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak!

El­ké­pesztő sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak már egy hasz­ná­lat után is, hosszú­tá­von tel­je­sen tönkre te­he­tik az em­bert.

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Rá­adá­sul a saját la­ká­sá­ban. Ko­ráb­ban már kap­cso­lat­ban vol­tak, de a sza­kí­tás után férfi újra meg­kí­vánta a 42 éves nőt.

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Két al­ka­lom­mal lá­tott föl­dön­kí­vüli lé­nye­ket az éne­kes, és ál­lítja: előtte nem fo­gyasz­tott al­ko­holt vagy dro­go­kat.

Leg­alább két al­ka­lom­mal lá­tott föl­dön­kí­vüli lé­nye­ket a vi­lág­hírű éne­kes, és ál­lítja: előtte nem fo­gyasz­tott al­ko­holt vagy dro­go­kat.

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Fur­csa ese­tek tör­tén­nek Győr­ben...

Egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben. A srá­cot három pucér férfi ker­gette, míg a nőt egy férfi akarta meg­erő­sza­kolni.

Drogdílerekre csaptak le Miskolcon - videó

Drogdílerekre csaptak le Miskolcon - videó

A kü­lön­le­ges osz­tag elől senki sem tu­dott el­me­ne­külni.

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Nem elég, hogy el­lep­ték Nóg­rád me­gyét, még to­vábbi 9 me­gyé­ben te­vé­keny­ked­tek a drog­gal ke­res­kedő bűn­banda tag­jai.

Olyan, ká­bí­tó­szer­rel ke­res­kedő bűn­szer­ve­ze­tet szá­molt fel a ha­tó­ság Nóg­rád me­gyé­ben, amely Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén, Heves, Győr-Moson-Sop­ron, Sza­bolcs-Szat­már-Bereg, Bács-Kis­kun, Ko­má­rom-Esz­ter­gom, Pest, Zala és So­mogy me­gyé­ben is te­vé­keny­ke­dett.

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

20 fegyveres lerohanta a kórházat és kiszabadította a drogkereskedőt

20 fegyveres lerohanta a kórházat és kiszabadította a drogkereskedőt

Még spa­nyol te­rü­le­ten, pár ki­lo­mé­ter­rel Gib­ral­tár előtt tör­tént.

Ez nem egy dél-ame­ri­kai tör­té­net, hanem még spa­nyol te­rü­le­ten, pár ki­lo­mé­ter­rel Gib­ral­tár előtt tör­tént. A spa­nyol rend­őrök egy­előre bot­tal ütik a nyo­mu­kat.

Forradalmi változások várhatnak a francia füvezőkre

Forradalmi változások várhatnak a francia füvezőkre

Em­ma­nuel Mac­ront úgy is­mer­hette meg min­denki, mint aki ko­moly vál­to­zá­so­kat sür­get sok te­rü­le­ten.

Em­ma­nuel Mac­ront úgy is­mer­hette meg min­denki, mint aki ko­moly vál­to­zá­so­kat sür­get sok te­rü­le­ten. Úgy tűnik, a drog­hasz­ná­lat sem ki­vé­tel ez alól, a fran­cia elnök év­ti­ze­dek óta ér­vény­ben lévő tör­vé­nye­ken la­zí­tana.

Csoda, hogy nem halt bele az önpusztításba a világsztár

Csoda, hogy nem halt bele az önpusztításba a világsztár

Fék­te­len bu­li­zá­sa­i­tól, csa­jo­zási szo­ká­sa­i­tól és a mér­ték­te­len ön­pusz­tí­tá­sá­tól volt han­gos a sajtó.

Fék­te­len bu­li­zá­sa­i­tól, csa­jo­zási szo­ká­sa­i­tól és a mér­ték­te­len ön­pusz­tí­tá­sá­tól volt han­gos a sajtó.

12 évesnek hazudták szülei a szakállas felnőtt migránst, aki drogot árult

12 évesnek hazudták szülei a szakállas felnőtt migránst, aki drogot árult

A szü­lei azt ál­lí­tot­ták egy 19 éves mig­ráns fi­ú­ról, hogy 2004 de­cem­ber el­se­jén szü­le­tett, vagyis 12 éves.

Újévi mérleg: 3200 embert láttak el a mentők, és meg is támadták őket

Újévi mérleg: 3200 embert láttak el a mentők, és meg is támadták őket

A men­tők idén sem na­gyon ün­ne­pel­tek új­év­kor. Szinte meg­ál­lás nél­kül men­tek éjfél és haj­nali 4 közt.

Zacher Gábor toxikológus legszívesebben törölné a szilvesztert

Zacher Gábor toxikológus legszívesebben törölné a szilvesztert a naptárból

A de­cem­ber a drog­ke­res­ke­dők szá­mára is az év leg­jö­ve­del­me­zőbb hó­napja.

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Mon­te­neg­rói vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó ellen nyo­moz­nak a ha­tó­sá­gok.

Bot­rány a német baj­nok­ság­ban. Mon­te­neg­rói vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó ellen nyo­moz­nak a ha­tó­sá­gok.

Menekültszállóról látták el droggal a kiskorúakat a migránsok

Menekültszállóról látták el droggal a kiskorúakat a migránsok

Egy négy­fős, be­ván­dor­lók­ból álló ban­dát gya­nú­sí­ta­nak azzal Auszt­ri­á­ban, hogy fi­a­tal­ko­rú­ak­nak adtak el dro­go­kat.

Őrületes akció az Árpád hídnál, földre teperték a dílert

Őrületes akció az Árpád hídnál, földre teperték a dílert

Fé­nyes nap­pal tör­tént a rend­őri akció.

Fé­nyes nap­pal tör­tént a rend­őri akció Bu­da­pes­ten - vi­de­ó­val.

Csak be akarják sározni a gyönyörű színésznőt? Elképesztő dologról számolt be

Csak be akarják sározni a gyönyörű színésznőt? Elképesztő dologról számolt be

Azt ál­lítja, csak el akar­ják hall­gat­tatni őt, hogy el­tus­sol­ják a bot­rányt.

Azt ál­lítja, csak el akar­ják hall­gat­tatni őt, hogy el­tus­sol­ják a bot­rányt.

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Mi­köz­ben vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője a szí­nész­nek.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Új he­lyen ver­nek ta­nyát a bel­vá­ros­ból ki­szo­ruló dro­go­sok.

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Be­jár­tuk azo­kat a he­lye­ket, ahová jobb, ha tisz­tes­sé­ges ember be sem teszi a lábát.

Afrikai migránsok lepték el a közteret, az árusok rettegnek

Afrikai migránsok lepték el a közteret, az árusok rettegnek

Egy zöld­ség- és gyü­mölcs­árus azt ál­lítja, hogy tart­ha­tat­lan ál­la­po­tok van­nak a ber­lini Kott­bus­ser Tor­nál.

Egy zöld­ség- és gyü­mölcs­árus azt ál­lítja, hogy tart­ha­tat­lan ál­la­po­tok van­nak a ber­lini Kott­bus­ser Tor­nál. Mint me­séli, min­den nap ki kell hívni a rend­őrö­ket a kör­nyé­ket el­lepő af­ri­kai mig­rán­sok miatt, de az egyen­ru­há­sok te­he­tet­le­nek.

Riasztották a rendőrséget: veszélyes szer volt a halloweeni édességben

Riasztották a rendőrséget: veszélyes szer volt a halloweeni édességben

Egy ame­ri­kai csa­lád ta­lált il­le­gá­lis szert az édes­sé­gek kö­zött.

Egy ame­ri­kai csa­lád ta­lált il­le­gá­lis szert, ami­kor a gye­re­kük ha­za­ért a hal­lo­weeni aján­dék­gyűj­tés­ből.

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Be­ton­fal és ke­rí­tés épült a há­zak­hoz.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré. Meg­lepő vál­to­zá­sok tör­tén­tek Bu­da­pest el­va­rá­zsolt szeg­le­té­ben.

Sosem találod ki, hogy hova rejtette a merész autós a drogot

Sosem találod ki, hogy hova rejtette a merész autós a drogot

Egy ház árá­val fel­érő cuc­cal bu­kott.

Három és fél ki­ló­nyi, össze­sen 52 mil­lió fo­rint ér­tékű drog­szál­lít­mányt fog­lal­tak le a rend­őrök Rösz­ké­nél.

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré, a dro­go­sok vi­szont még min­dig itt van­nak.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré, de a dro­go­sok lát­ha­tó­lag még min­dig itt van­nak. A köz­biz­ton­ság vi­szont, hála a ha­tal­mas rend­őri je­len­lét­nek, ja­vult a szep­tem­beri bru­tá­lis hely­zet óta. Újra a bu­da­pesti, X. ke­rü­leti Hős ut­cá­ban jár­tunk.