CÍMKE: 'drog'

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

El­ké­pesztő sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak már egy hasz­ná­lat után is.

FRISS HÍREK

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Ko­ráb­ban már kap­cso­lat­ban vol­tak, de a sza­kí­tás után férfi újra meg­kí­vánta.

Ko­ráb­ban már kap­cso­lat­ban vol­tak, de a sza­kí­tás után férfi újra meg­kí­vánta a 42 éves nőt.

Ájult fiatalokra bukkantak a nyílt utcán, társaik csak videózgattak

Ájult fiatalokra bukkantak a nyílt utcán, társaik csak videózgattak

A fi­a­ta­lok tel­je­sen ön­kí­vü­leti ál­la­potba ke­rül­tek.

A fi­a­ta­lok tel­je­sen ön­kí­vü­leti ál­la­potba ke­rül­tek. Az is ki­de­rült, hogy mi­lyen szert fo­gyasz­tot­tak.

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Nem is egy­szer!

Leg­alább két al­ka­lom­mal lá­tott föl­dön­kí­vüli lé­nye­ket a vi­lág­hírű éne­kes, és ál­lítja: előtte nem fo­gyasz­tott al­ko­holt vagy dro­go­kat.

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Nem elég, hogy el­lep­ték Nóg­rád me­gyét, még to­vábbi 9 me­gyé­ben te­vé­keny­ked­tek a drog­gal ke­res­ke­dők.

Nem csak Nóg­rá­dot lep­ték el a bű­nö­zők.

Drogdílerekre csaptak le Miskolcon - videó

Drogdílerekre csaptak le Miskolcon - videó

A kü­lön­le­ges osz­tag elől senki sem tu­dott el­me­ne­külni.

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját.

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját.

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben. A srá­cot három mez­te­len férfi ker­gette, míg a nőt egy férfi akarta meg­erő­sza­kolni. A vizek vá­ro­sá­ban ki­fe­je­zet­ten ag­gód­nak az em­be­rek a so­ro­za­to­san elő­for­duló, fur­csa bűn­ese­tek miatt.

20 fegyveres lerohanta a kórházat és kiszabadította a drogkereskedőt

20 fegyveres lerohanta a kórházat és kiszabadította a drogkereskedőt

Ez még spa­nyol te­rü­le­ten, pár ki­lo­mé­ter­rel Gib­ral­tár előtt tör­tént.

Ez még spa­nyol te­rü­le­ten, pár ki­lo­mé­ter­rel Gib­ral­tár előtt tör­tént.

Forradalmi változások várhatnak a francia füvezőkre

Forradalmi változások várhatnak a francia füvezőkre

Mac­ron vál­toz­ta­tá­so­kat sür­get...

Em­ma­nuel Mac­ront úgy is­mer­hette meg min­denki, mint aki ko­moly vál­to­zá­so­kat sür­get sok te­rü­le­ten.

Árulkodó fotó, óriási drogbotrányba keveredtek a Spice Girls tagjai

Árulkodó fotó, óriási drogbotrányba keveredtek a Spice Girls tagjai

De tény­leg, mi az a fehér port rejtő kis zacskó ott az asz­ta­lon?

De tény­leg, mi az a fehér port rejtő kis zacskó ott az asz­ta­lon?

Csoda, hogy nem halt bele az önpusztításba a világsztár

Csoda, hogy nem halt bele az önpusztításba a világsztár

A 70-es évek­ben már nem­csak a te­het­sé­gé­vel hívta fel ma­gára a fi­gyel­met.

A 70-es évek­ben már nem­csak a te­het­sé­gé­vel hívta fel ma­gára a fi­gyel­met.

12 évesnek hazudták szülei a szakállas felnőtt migránst, aki drogot árult

12 évesnek hazudták szülei a szakállas felnőtt migránst, aki drogot árult

Azt ál­lí­tot­ták a 19 éves mig­ráns fi­ú­ról, hogy 2004 de­cem­be­ré­ben szü­le­tett.

Azt ál­lí­tot­ták a 19 éves mig­ráns fi­ú­ról, hogy 2004 de­cem­be­ré­ben szü­le­tett.

Újévi mérleg: 3200 embert láttak el a mentők, és meg is támadták őket

Újévi mérleg: 3200 embert láttak el a mentők, és meg is támadták őket

A men­tők idén sem na­gyon ün­ne­pel­tek új­év­kor. Szinte meg­ál­lás nél­kül men­tek éjfél és haj­nali 4 közt.

Zacher Gábor toxikológus legszívesebben törölné a szilvesztert

Zacher Gábor toxikológus legszívesebben törölné a szilvesztert a naptárból

A de­cem­ber a drog­ke­res­ke­dők szá­mára is az év leg­jö­ve­del­me­zőbb hó­napja.

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Bot­rány a német baj­nok­ság­ban. Mon­te­neg­rói vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó ellen nyo­moz­nak a ha­tó­sá­gok.

Menekültszállóról látták el droggal a kiskorúakat a migránsok

Menekültszállóról látták el droggal a kiskorúakat a migránsok

A bűn­banda köz­pontja egy me­ne­kült­szálló volt.

A bűn­banda köz­pontja egy me­ne­kült­szálló volt.

Őrületes akció az Árpád hídnál, földre teperték a dílert

Őrületes akció az Árpád hídnál, földre teperték a dílert

Fé­nyes nap­pal tör­tént a rend­őri akció.

Fé­nyes nap­pal tör­tént a rend­őri akció Bu­da­pes­ten - vi­de­ó­val.

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Mi­köz­ben vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője a szí­nész­nek.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Afrikai migránsok lepték el a közteret, az árusok rettegnek

Afrikai migránsok lepték el a közteret, az árusok rettegnek

Egy zöld­ség- és gyü­mölcs­árus azt ál­lítja, hogy tart­ha­tat­lan ál­la­po­tok van­nak a ber­lini Kott­bus­ser Tor­nál.

Egy zöld­ség- és gyü­mölcs­árus azt ál­lítja, hogy tart­ha­tat­lan ál­la­po­tok van­nak a ber­lini Kott­bus­ser Tor­nál. Mint me­séli, min­den nap ki kell hívni a rend­őrö­ket.

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Új he­lyen ver­nek ta­nyát a bel­vá­ros­ból ki­szo­ruló dro­go­sok.

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Be­jár­tuk azo­kat a he­lye­ket, ahová jobb, ha tisz­tes­sé­ges ember be sem teszi a lábát.

Riasztották a rendőrséget: veszélyes szer volt a halloweeni édességben

Riasztották a rendőrséget: veszélyes szer volt a halloweeni édességben

Egy ame­ri­kai csa­lád ta­lált il­le­gá­lis szert, ami­kor a gye­re­kük ha­za­ért a hal­lo­weeni aján­dék­gyűj­tés­ből.

Bíróság előtt az orvos, aki nem vette észre az egyéves kisbaba halálos sebeit

Bíróság előtt az orvos, aki nem vette észre az egyéves kisbaba halálos sebeit

A la­jos­mi­zsei kis­lányt az apja több­ször mell­ka­son szúrta, drog ha­tása alatt.

A la­jos­mi­zsei kis­lányt az apja több­ször mell­ka­son szúrta, drog ha­tása alatt.

Sosem találod ki, hogy hova rejtette a merész autós a drogot

Sosem találod ki, hogy hova rejtette a merész autós a drogot

Egy ház árá­val fel­érő cuc­cal bu­kott.

Három és fél ki­ló­nyi, össze­sen 52 mil­lió fo­rint ér­tékű drog­szál­lít­mányt fog­lal­tak le a rend­őrök Rösz­ké­nél.

Stohl András kikészült az élő adásban, szakemberhez fordult

Stohl András kikészült az élő adásban, szakemberhez fordult

Buci nem tudja, hogy mit te­gyen.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető be­va­lotta: egész egy­sze­rűen nem tudja, hogy mit te­gyen.

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré. Bár friss a vál­toz­ta­tás, máris több­féle ha­tása ér­zé­kel­hető. Újabb meg­döb­bentő rész­le­tek, élet­ké­pek és tör­té­ne­tek egy sok­ko­lóan fur­csa vi­lág­ból, Bu­da­pest egy el­va­rá­zsolt szeg­le­té­ből.

Hiába várta látogatóba férjét
a kismama, áthajtott rajta a bedrogozott fiatal

Hiába várta látogatóba férjét a kismama, áthajtott rajta a bedrogozott fiatal

Négy napja élt még csak a kis Áronka.

Négy napja élt még csak a kis Áronka, ami­kor édes­apja meg­halt. Az autót, ami­vel ha­lálra gá­zol­ták, egy be­dro­go­zott fi­a­tal ve­zette. A jogsi nél­küli sofőr és uta­sai el­sé­tál­tak a hely­szín­ről.

Tragédia a buli után: rosszul lett, a kórházban pedig meghalt egy tini

Tragédia a buli után: rosszul lett, a kórházban pedig meghalt egy tini

A 16 éves fi­a­tal csak jól akarta érezni magát egy hal­lo­weeni bulin.

A 16 éves fi­a­tal csak jól akarta érezni magát egy hal­lo­weeni bulin, ám a dro­gok vé­gez­tek vele.

Nem kerékcseréért jártak az újpesti műhelybe

Nemcsak kerékcseréért jártak az újpesti műhelybe

U. György­nek volt mit ki­ma­gya­ráz­nia.

A rend­őr­ségi raz­zián U. György­nek töb­bet kel­lett ki­ma­gya­ráz­nia az el­hasz­nált téli gu­mik­nál.

Nyolc nap múlva körözést adhatnak ki Hujber Ferenc ellen

Nyolc nap múlva körözést adhatnak ki Hujber Ferenc ellen

Huj­ber Fe­renc el­hagyta az or­szá­got.

Huj­ber el­hagyta az or­szá­got, de nem biz­tos, hogy szá­molt a kö­vet­kez­mé­nyek­kel.

Ez lehetett a brutális zsámboki gyilkosság oka

Ez lehetett a brutális zsámboki gyilkosság oka

Meg­szó­lalt az ál­do­zat menye.

Meg­szó­lalt az ál­do­zat menye, aki rá­ta­lált, a he­lyiek sze­rint pedig más is ve­szély­ben lehet a fa­lu­ban.

Drogbunkerre bukkantak a migránsszállón

Drogbunkerre bukkantak a migránsszállón

A pin­cé­ben mű­kö­dött az el­osztó.

Az auszt­riai Kla­gen­furt­ban el­fog­tak három mig­ránst a rend­őrök, mi­u­tán fü­lest kap­tak, hogy a helyi me­ne­kült­szál­lón egy drog­bun­ker mű­kö­dik.

Így fogadta az ítéletet a mentőst megkéselő fiú

Így fogadta az ítéletet a mentőst megkéselő kamasz

A bí­ró­ság nem ke­gyel­me­zett neki.

A má­sod­fokú bí­ró­ság sem ke­gyel­me­zett meg a fi­ú­nak, évekre bör­tönbe kerül.

Holtan találtak egy férfit a VIII. kerületben, droggal ölték meg

Holtan találtak egy férfit a VIII. kerületben, drogot fecskendeztek a nyakába

A férfit kü­lön­féle pszi­cho­ak­tív anya­gok­kal ölték meg. Hir­te­len rosszul lett és meg­halt.

Megdöbbentő, mennyi gyerek drogozik Magyarországon!

Megdöbbentő, mennyi gyerek drogozik Magyarországon!

Ijesz­tőek a rend­őr­ség és a kór­há­zak ta­pasz­ta­la­tai a 18 év alat­tiak drog­fo­gyasz­tási szo­ká­sa­i­val kap­cso­lat­ban.

Ijesz­tőek a rend­őr­ség és a kór­há­zak ta­pasz­ta­la­tai a 18 év alat­tiak drog­fo­gyasz­tási szo­ká­sa­i­val kap­cso­lat­ban.

Netes videón vallott a nemi erőszakkal gyanúsított magyar fiú

Netes videón vallott a nemi erőszakkal gyanúsított magyar

Hiába ke­rült elő­ze­tesbe az a 17 éves fiú, aki múlt héten meg­tá­ma­dott egy lányt Átá­nyon: to­vábbra is áll a bál.

Hiába ke­rült elő­ze­tesbe az a 17 éves fiú, aki múlt héten meg­tá­ma­dott egy lányt a Heves me­gyei Átá­nyon: to­vábbra is áll a bál.

Így néz ki egy budapesti drogtanya

Így néz ki egy budapesti drogtanya

A Hős ut­cá­ban jár­tunk, ahol vi­rág­zik a drog­ke­res­ke­de­lem.

A Hős ut­cá­ban jár­tunk, ahol vi­rág­zik a drog­ke­res­ke­de­lem, de mit szól­nak ehhez a lakók?

Sokkoló az 1-es villamos megállója: Drogos fiatalok fetrengenek

Sokkoló az 1-es villamos megállója: Drogos fiatalok fetrengenek

Za­vart ál­la­pot­ban lévő fi­a­ta­lo­kat vi­de­óz­tak le az 1-es vil­la­mos Kő­bá­nyai úti meg­ál­ló­já­ban fé­nyes nap­pal.

Belövik, elszívják, egész nap fetrengenek - a Hős utcában jártunk!

Belövik, elszívják, egész nap fetrengenek - a Hős utcában jártunk!

Fé­nyes nap­pal, a sze­münk lát­tára adták-vet­ték a dro­go­kat.

Fé­nyes nap­pal, a sze­münk lát­tára adták-vet­ték a dro­go­kat Bu­da­pes­ten. A Ri­post ag­gasztó kör­képe Kő­bá­nya ke­ve­sek által is­mert he­lyé­ről. Mell­be­vá­góan őszinte ta­pasz­ta­la­tok, ijesztő rész­le­tek.

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

A szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

A drog­bot­rányba ke­ve­re­dett szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

Lezárult a nyomozás! Ezért kellett meghalnia a Happy Gang énekesének

Lezárult a nyomozás! Ezért kellett meghalnia a Happy Gang énekesének

Már hat hónap telt el a ször­nyű tra­gé­dia óta. Az el­já­rást most meg­szün­tet­ték, és pont ke­rül­he­tett az ügy vé­gére.

Tarol a zombidrog, Budapest is veszélyben

Tarol a zombidrog, Budapest is veszélyben

Van­nak bal­jós jelek.

A leg­újabb és leg­ol­csóbb ká­bí­tó­szer miatt a The Wal­king Dead zom­bi­so­ro­zat képei ele­ve­ned­nek meg az Egye­sült Ki­rály­ság vá­ro­sa­i­ban.

Vizsgálják, drog hatása alatt ölt-e a borsodnádasdi fiatal

Vizsgálják, drog hatása alatt ölt-e a borsodnádasdi fiatal

Vizsgálják, drog hatása alatt ölt-e a borsodnádasdi fiatal

Csü­tör­tö­kön dél­előtt dönt a Mis­kolci Tör­vény­szék B. Ro­land elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­ról.

Csü­tör­tö­kön dél­előtt dönt a Mis­kolci Tör­vény­szék B. Ro­land elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­ról.

Az exférj bosszúja: Elvehetik a 42 éves Mel B gyerekeit

Az exférj bosszúja: Elvehetik a 42 éves Mel B gyerekeit

Nagy bajba ke­rült a vá­ló­fél­ben lévő, drog­prob­lé­mák­kal küzdő éne­kesnő. Vajon kinek ad iga­zat a bí­ró­ság?

Nagy bajba ke­rült a vá­ló­fél­ben lévő, drog­prob­lé­mák­kal küzdő éne­kesnő. Vajon kinek ad iga­zat a bí­ró­ság?

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a tragédiát Szigeti Ferenc

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a tragédiát Szigeti Ferenc

Hiába telt el har­minc­hét év, a ze­nész még min­dig na­ponta gon­dol a tra­gi­kus es­tére.

Rossz vége lesz a lázadásnak: Elvehetik Hujber Feri gyermekeit

Rossz vége lesz a lázadásnak: Elvehetik Hujber Feri gyermekeit

Nagy ára lehet annak, hogy a drog­bir­tok­lá­sért el­ítélt szí­nész meg­ma­ka­csolta magát...

Ellentmondott a bíróságnak, börtön fenyegeti Hujber Ferencet

Ellentmondott a bíróságnak, börtön fenyegeti Hujber Ferencet

Tel­je­sen ki­fa­kadt az íté­let miatt a szí­nész! A Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got dü­hé­nek!

Figyelem: Új pszichoaktív drogot találtak a rendőrök

Figyelem: Új pszichoaktív drogot találtak a rendőrök

Őri­zetbe vet­ték a férfit.

Őri­zetbe vet­ték azt a férfit, aki­nek au­tó­já­ban ko­mo­lyabb mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak iga­zol­ta­tás­kor. A vizs­gá­lat során ki­de­rült, új ke­mi­ká­li­á­ról van szó.

Nagy a baj a Stadionoknál: gyereket is behálóztak

Nagy a baj a Stadionoknál: gyereket is behálóztak

Durva rész­le­tek de­rül­tek ki a bu­da­pesti hor­ror­ról. Sokan kór­házba ke­rül­tek.

Durva rész­le­tek de­rül­tek ki a bu­da­pesti hor­ror­ról. Sokan kór­házba ke­rül­tek.

A világirodalomból talált mentséget drogozására Hujber Feri

A világirodalomból talált mentséget drogozására Hujber Feri

Aki ol­vasta A Gyű­rűk Ura című vi­lág­iro­dalmi re­me­ket, annak biz­to­san sej­lik va­lami, ha azt mond­juk "pi­pafű".

Most derült ki: holttestet találtak a Stadionoknál

Most derült ki: holttestet találtak a Stadionoknál

Egy ember holt­tes­tére buk­kan­tak.

Egy ember holt­tes­tére buk­kan­tak a rend­őrök, töb­be­ket pedig kór­házba kel­lett vinni.

Megszületett az ítélet Hujber Ferenc drogos ügyében

Megszületett az ítélet Hujber Ferenc drogos ügyében

Rájár a rúd Huj­ber Fe­rencre. Most ká­bí­tó­szer bir­tok­lá­sért kell fe­lel­nie a bí­ró­ság előtt.

Rájár a rúd Huj­ber Fe­rencre. Most ká­bí­tó­szer bir­tok­lá­sért kell fe­lel­nie a bí­ró­ság előtt.

Friss információk a meztelenül előkerült magyar lányról

Friss információk a meztelenül előkerült magyar lányról

Kór­ház­ban ke­ze­lik a 29 éves Ajnát.

Kór­ház­ban ke­ze­lik azt a 29 éves ma­gyar nőt, akit három hétig el­tűnt­ként ke­res­tek Auszt­ri­á­ban, majd me­zí­te­len ta­lál­tak rá egy csó­nak­ház­ban a Wörthi-tónál.

Döbbenetes dolog derült ki a gödöllői Zsófi halálát okozó férfiről

Döbbenetes dolog derült ki a gödöllői Zsófi halálát okozó férfiről

Le­zá­rult az egy évvel ez­előtti gö­döl­lői tra­gé­dia nyo­mo­zása, ki­de­rült, hogy Sz. Lajos nem csak al­ko­holt fo­gyasz­tott!

Drogbalhéba keveredett a Barca korábbi klasszisa

Drogbalhéba keveredett a Barca korábbi klasszisa

Az Egye­sült Ál­la­mok bün­te­tő­in­téz­ke­dé­se­ket ren­delt el Ra­fael Már­quez me­xi­kói lab­da­rúgó ellen.

Az Egye­sült Ál­la­mok bün­te­tő­in­téz­ke­dé­se­ket ren­delt el Ra­fael Már­quez me­xi­kói lab­da­rúgó ellen.

Megvan, kitől vették a drogot a kesznyéteni erőszakolók!

Megvan, kitől vették a drogot a kesznyéteni erőszakolók!

Össze­füg­gés van a le­tar­tóz­ta­tás és a kesz­nyé­teni erő­sza­ko­lók kö­zött.

Össze­füg­gés van a le­tar­tóz­ta­tás és a kesz­nyé­teni erő­sza­ko­lók kö­zött.

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber ügyé­ben.

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber Feri drog­ügye körül, ám az biz­tos, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt kény­sze­rí­tés miatt kez­dett nyo­mozni a rend­őr­ség.

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Huj­ber Feri nem szé­gyelli magát, sőt po­én­ko­dik a Fa­ce­book-ol­da­lán azon, hogy a rend­őrök dro­got ta­lál­tak nála.

Hujber Feri különös képpel bizonyítja, hogy nem hagyta el családját

Hujber Feri különös képpel bizonyítja, hogy nem hagyta el családját

Igazi apa-lánya pil­la­nat­tal üzent a két­ke­dők­nek.

A mos­ta­ná­ban bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült szí­nész­ről azt re­bes­get­ték, hogy el­hagyta csa­lád­ját, de úgy tűnik ez még­sem így van.

Eszméletlen tinire bukkantak a parkban, nem tudták megmenteni

Eszméletlen tinire bukkantak a parkban, nem tudták megmenteni

A 15 éves ti­ni­lány pszi­cho­ak­tív szert sze­dett be, de rosszul lett tőle.

A 15 éves ti­ni­lány pszi­cho­ak­tív szert sze­dett be, de rosszul lett tőle. Az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Nem hiszed el, mit rejtett a kindertojás!

Nem hiszed el, mit rejtett a kindertojás!

Maguk a nóg­rádi rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor ház­ku­ta­tást tar­tot­tak. Az egyik díler nem akár­mi­lyen he­lyen rej­te­gette a dro­got: kin­der­to­jásba cso­ma­golta be.

Maguk a nóg­rádi rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor ház­ku­ta­tást tar­tot­tak. Az egyik díler nem akár­mi­lyen he­lyen rej­te­gette a dro­got.

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Meg­döb­bentő hírek ér­kez­tek!

Meg­döb­bentő hírek ér­kez­tek a szí­nész­ről! Akár bör­tönbe is ke­rül­het, ha be­bi­zo­nyo­so­dik a ká­bí­tó­szer­gyanú.

Kiderült, mibe halt bele a Csillagok háborúja legendás színésznője

Kiderült, mibe halt bele a Csillagok háborúja legendás színésznője

A szí­nésznő szer­ve­ze­té­ben több­féle drog is volt a ha­lála pil­la­na­tá­ban.

Brad Pitt döbbenetes interjúban árulta el válásuk igazi okát

Brad Pitt döbbenetes interjúban árulta el válásuk igazi okát

A leg­kí­no­sabb rész­le­tekre is ki­tért.

Az Oscar-díjas szí­nész hosszú csend után most elő­ször szó­lalt meg, egy ame­ri­kai ma­ga­zin­nak adott in­ter­jút, mely­ben a leg­kí­no­sabb rész­le­tekre is ki­tért.

Okos szívószállal a randidrogok ellen!

Okos szívószállal a randidrogok ellen!

Három kö­zép­is­ko­lás lány ta­lál­má­nyá­nak kö­szön­he­tően biz­ton­ságba ke­rül­het­nek a meg­erő­sza­ko­lás­tól félő nők és lá­nyok: az ész­re­ve­he­tet­len ran­did­ro­go­kat ki lehet szúrni az ital­ban.

Három kö­zép­is­ko­lás lány ta­lál­má­nyá­nak kö­szön­he­tően biz­ton­ságba ke­rül­het­nek a meg­erő­sza­ko­lás­tól félő nők és lá­nyok: a ran­did­ro­go­kat ki lehet szúrni az ital­ban.

Nagy a titkolózás, drogozott a magyar sztár?

Nagy a titkolózás, drogozott a magyar sztár?

Ká­bí­tó­szert hasz­nál­ha­tott.

Til­tott szer­ről szól­nak az ügy­ben meg­je­lent hi­va­ta­los köz­le­mé­nyek, de ká­bí­tó­szert hasz­nál­ha­tott a dop­ping­vét­sé­gen ért vá­lo­ga­tott spor­toló.

Felháborító indokkal állt elő, majd mindent bevallott a forrázó apa

Felháborító indokkal állt elő, majd mindent bevallott a forrázó apa

El­is­merte, hogy le­for­rázta a két­évest.

El­is­merte a 38 éves kis­kun­maj­sai férfi, hogy ő en­gedte rá két­éves kis­lá­nyára a tűz­forró vizet.

Drogmámoráról beszélt Szalai Ádám edzője

Drogmámoráról beszélt Szalai Ádám edzője

Ju­lian Na­g­el­smann min­den­kit meg­hök­ken­tett a nyi­lat­ko­za­tá­val. Tény­leg függő a fi­a­tal tré­ner?

Ju­lian Na­g­el­smann min­den­kit meg­hök­ken­tett a nyi­lat­ko­za­tá­val. Tény­leg függő a német lab­da­rúgó Bun­des­liga leg­fi­a­ta­labb tré­nere?

Lehúzták volna a vécén a drogot

Lehúzták volna a vécén a drogot

Az egész banda bu­kott a kocs­má­ban. Or­szá­go­san mű­kö­dött a bűn­banda, töb­bek kö­zött Makón és Kis­kun­ha­la­son is te­rí­tet­ték az anya­got.

Az egész banda bu­kott a kocs­má­ban.

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Va­len­tin-nap al­kal­má­ból posz­tolt a 17 éves lány, aki­nek az ügye még min­dig nem zá­rult le.

Nagyon durva dolgot talált a családapa a kakaóban

Nagyon durva dolgot talált a családapa a kakaóban

Azon­nal be­pe­relte a szu­per­mar­ke­tet.

Az első döb­be­net után már ro­hant is a rend­őr­ségre, majd el­dön­tötte, hogy be­perli a szu­per­mar­ke­tet!

Kiutálták Európából a Balaton Soundon erőszakoskodó zenekart!

Kiutálták Európából a Balaton Soundon erőszakoskodó zenekart!

A duó öl­tö­ző­jé­ben két lányt ta­lál­tak ájul­tan ta­valy jú­li­us­ban.

A ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben két lányt ta­lál­tak ájul­tan ta­valy jú­li­us­ban, a duó tag­jai ál­lí­tó­lag be­gin­áz­ták őket.

Durva: bedrogozták Pásztor Annát!

Durva: bedrogozták Pásztor Annát!

Az éne­kesnő az eset után na­po­kig rosszul volt, még egy pohár vizet sem tu­dott meg­inni. Ma­nap­ság már óva­to­sabb.

Az éne­kesnő az eset után na­po­kig rosszul volt, még egy pohár vizet sem tu­dott meg­inni. Ma­nap­ság már óva­to­sabb.

Őszintén vallott botrányos életéről az RTL Klub sztárja

Őszintén vallott botrányos életéről az RTL Klub sztárja

Cél­ta­lan múlt­já­ról me­sélt.

Cél­ta­lan múlt­já­ról me­sélt ra­jon­gó­i­nak az egy­kori vil­la­lakó.

Fura! Rohama után, múltja miatt magyarázkodik Zámbó Krisztián

Fura! Rohama után, múltja miatt magyarázkodik Zámbó Krisztián

A pén­tek este epi­lep­sziás ro­ha­mot kapó éne­kes elő­re­lá­tóan vi­de­óüze­ne­tet ké­szí­tett.

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Az éne­kesnő be­le­fá­radt a harcba: mintha min­denki el­lene lenne!

Az éne­kesnő be­le­fá­radt a harcba: mintha min­denki el­lene lenne! Igyek­szik ki­mászni a gö­dör­ből, de na­gyon mé­lyen van...