CÍMKE: 'drog'

Durva, ami este az V. kerületben történt

Durva, ami este az V. kerületben történt

A díler csak úgy le­cse­rélte a zárat egy vad­ide­gen la­ká­sán.

A díler csak úgy le­cse­rélte a zárat egy vad­ide­gen la­ká­sán és ott árulta a dro­got.

A kamera mindent vett, egy BMW lett gyanús Dunaújvárosban

A kamera mindent vett, egy BMW lett gyanús Dunaújvárosban

Ami­kor a jár­őrök a ko­csi­hoz értek, már sen­kit sem ta­lál­tak benne...

Ami­kor a jár­őrök a ko­csi­hoz értek, már sen­kit sem ta­lál­tak benne, de aztán elő­ke­rül­tek a fi­a­ta­lok.

Gazdag, drogfüggő horvát zenész tarolta le a magyar teniszedző családját

Gazdag, drogfüggő horvát zenész tarolta le a magyar teniszedző családját

Dü­hön­ge­nek a neten a hor­vá­tok.

Dü­hön­ge­nek a neten a hor­vá­tok: maffiát és po­li­ti­kai, rend­őri kap­cso­la­to­kat em­le­get­nek.

Drogdíler volt, lecsukták a világbajnok kerékpárost

Drogdíler volt, lecsukták a világbajnok kerékpárost

Jack Bob­ridge kar­ri­erje során három vi­lág­baj­noki címet szer­zett, drog miatt ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé.

Megláthatjuk, hogyan drogozott Szabó Győző

Megláthatjuk, hogyan drogozott Szabó Győző

Min­dig őszin­tén be­szélt dro­gos múlt­já­ról a szí­nész, aki most abba is be­le­ment, hogy film­vá­szonra vi­gyék a tör­té­ne­tét. A fil­met He­rendi Gábor ren­dezi, s jö­vőre kerül majd a mo­zikba.

Min­dig őszin­tén be­szélt dro­gos múlt­já­ról a szí­nész, aki most abba is be­le­ment, hogy film­vá­szonra vi­gyék a tör­té­ne­tét.

Harci mókus okozott riadalmat, erre a rendőrök sem számítottak - videó

Harci mókus okozott riadalmat, erre a rendőrök sem számítottak - videó

Ilyen­fajta ál­lat­kín­zás­sal még ők sem ta­lál­koz­tak. Az is ki­de­rült, mitől lett ag­resszív az ap­rócska állat.

A szökés után hazament a terhes rab

A szökés után hazament a terhes rab

Fehér kór­házi ru­há­ban szö­kött meg egy 19 éves vá­ran­dós kis­mama.

Fehér kór­házi ru­há­ban szö­kött meg egy 19 éves vá­ran­dós kis­mama, akit fél Bu­da­pes­ten át ker­ge­tett a rend­őr­ség nyom­kö­vető ku­tyák­kal.

Ezt ígérte feleségének: Mintaapa lesz Curtis

Ezt ígérte feleségének: Mintaapa lesz Curtis

Jó útra tért a rap­per, mos­tan­tól csak ze­nélni akar és gon­dos­kodni a csa­lád­já­ról. Ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik az utódja is.

Jó útra tért a rap­per, mos­tan­tól csak ze­nélni akar és gon­dos­kodni a csa­lád­já­ról. Ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik az utódja is.

Benkő Lászlónak elege lett: elhagyná Magyarországot

Benkő Lászlónak elege lett: elhagyná Magyarországot

Klub­já­ban több­ször is raz­zi­áz­tak.

Az Omega együt­tes osz­lo­pos tagja, szá­mos slá­ger szer­zője a foly­to­nos raz­zi­ákba fá­radt bele. Klub­jába több­ször is ki­szállt a rend­őr­ség.

Kiakadt a TV2 sztárja: Függőket és szívbetegeket nevelünk

Kiakadt a TV2 sztárja: Függőket és szívbetegeket nevelünk

Guszti sze­rint, ha nem lesz vál­to­zás ener­gia­ital ügy­ben, az ka­taszt­ro­fá­lis kö­vet­kez­mé­nyek­kel jár­hat.

Ez kínos, drog miatt magyarázkodik a világsztár

Ez kínos, drog miatt magyarázkodik a világsztár

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett egy videó miatt a vi­lág­klasszis orosz jég­ko­ron­gozó.

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett egy videó miatt a vi­lág­klasszis orosz jég­ko­ron­gozó.

Drámai hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezt eddig titkolták a szülők

Drámai hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezt eddig titkolták a szülők

Ez old­hatja meg a rej­télyt?

Meg­szó­lalt az anyuka, aki va­lami ré­misztő do­logra fi­gyelt fel kis­lá­nya el­tű­nése előtt. Ez old­hatja meg a 12 éve hú­zódó rej­télyt?

Nagyon meglepődött a nyugdíjas házaspár, amikor becsengetett a postás

Nagyon meglepődött a nyugdíjas házaspár, amikor becsengetett a postás

Rend­őr­ségi, majd bí­ró­sági ügy lett az eset­ből, egy férfit őri­zetbe is vet­tek.

Rend­őr­ségi, majd bí­ró­sági ügy lett az eset­ből.

A házaspár se hitt a szemének, amikor kinyitotta a postás csomagját

A házaspár se hitt a szemének, amikor kinyitotta a postás csomagját

Az idős há­zas­pár nem ren­delt sem­mit, a do­bozt csak vé­let­le­nül cí­mezte nekik egy ide­gen férfi.

Ezt hallgasd meg: Szövegelés helyett énekel Curtis

Ezt hallgasd meg: Szövegelés helyett énekel Curtis

Cur­tis va­lami tel­je­sen újat al­ko­tott!

Cur­tis va­lami tel­je­sen újat al­ko­tott! Eddig senki nem tudta, de éne­kelni is tud a rap­per.

Mentális tréningre jár, így tartja távol magát a drogoktól Curtis

Mentális tréningre jár, így tartja távol magát a drogoktól Curtis

A rap­per apás szü­lésre ké­szül.

A rap­per apás szü­lésre ké­szül. Ál­lítja, gyer­meke miatt a ké­sőb­bi­ek­ben is nemet tud mon­dani a dro­gokra.

Filmet készítenek Szabó Győző drogproblémájáról

Filmet készítenek Szabó Győző drogproblémájáról

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kába kell vissza­csöp­pen­nie, ám csak a film­vász­non.

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kába kell vissza­csöp­pen­nie, ám csak a film­vász­non.

Őszinte vallomás: Új drogra váltott Curtis

Őszinte vallomás: Új drogra váltott Curtis

Cur­tis hat hét re­ha­bi­li­tá­ció után, még hó­na­po­kig te­rá­pi­ára szo­rul.

Cur­tis hat hét re­ha­bi­li­tá­ció után, még hó­na­po­kig te­rá­pi­ára szo­rul, ám úgy érzi, je­len­leg meg­in­gat­ha­tat­lan.

Elképesztő, mivel bukott le a páros egy borsodi faluban

Elképesztő, mivel bukott le a páros egy borsodi faluban

A fél falu hoz­zá­juk járt.

Le­ro­han­tak a rend­őrök egy csen­des Bor­sod me­gyei falut nem messze Mis­kolc­tól. Az egyik ház át­ku­ta­tása után egy 43 éves férfit és egy 26 éves nőt el­vit­tek.

Brutális részletek derültek ki az éjjeli szegedi tragédiáról, ez a férfi felelős érte

Brutális részletek derültek ki az éjjeli szegedi tragédiáról, ez a férfi felelős érte

A férfi el­ütött egy au­tó­ból ki­szálló nőt, majd el­haj­tott a hely­szín­ről. Az el­gá­zolt fi­a­tal a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Horrorbaleset Szegeden: szerelme végignézte Krisztina szörnyű halálát

Horrorbaleset Szegeden: szerelme végignézte Krisztina szörnyű halálát

A 18 éves lányt egy ré­szeg, be­dro­go­zott ámok­futó gá­zolta el.

A 18 éves lányt egy ré­szeg, be­dro­go­zott ámok­futó gá­zolta el, a ti­né­dzser­nek esé­lye sem volt a túl­élésre.

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Sze­rinte az a 6 hét, amit a rap­per a ka­mu­el­vo­nón töl­tött, csak arra volt jó, hogy ki­tisz­tul­jon a szer­ve­zete.

Sze­rinte az a 6 hét, amit a rap­per a ka­mu­el­vo­nón töl­tött, csak arra volt jó, hogy ki­tisz­tul­jon a szer­ve­zete.

Megrázó vallomást tett Curtis édesanyja, ez történt vele

Megrázó vallomást tett Curtis édesanyja, ez történt vele

Őszin­tén me­sélt a drog­bot­rány­ról.

Széki La­josné őszin­tén me­sélt fia drog­bot­rá­nyá­ról, ami ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte.

Zuglói parkolóban csapott le a rendőrség, ezt találták Gábornál

Zuglói parkolóban csapott le a rendőrség, ezt találták Gábornál

A rend­őrök Gá­bort és tár­sát őri­zetbe vet­ték és elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­suk in­dít­vá­nyo­zá­sára, ame­lyet az il­le­té­kes bí­ró­ság el is ren­delt.

A rend­őrök Gá­bort és tár­sát őri­zetbe vet­ték és elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­suk in­dít­vá­nyo­zá­sára, ame­lyet az il­le­té­kes bí­ró­ság el is ren­delt.

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után. A ra­jon­gók sze­ret­nék őket újra együtt látni a szín­pa­don.

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után. A ra­jon­gók sze­ret­nék őket újra együtt látni a szín­pa­don.

Drámai vallomás: függőséggel küzdött a Kossuth-díjas magyar művész

Drámai vallomás: függőséggel küzdött a Kossuth-díjas magyar művész

A 65 éves szí­nész azt ál­lítja, hogy ta­lál­ko­zott Is­ten­nel

A 65 éves szí­nész azt ál­lítja, hogy ta­lál­ko­zott Is­ten­nel

Az autóját akarták ellenőrizni a rendőrök, most több év börtön vár a sofőrre

Az autóját akarták ellenőrizni a rendőrök, most több év börtön vár rá

Egy­szerű köz­úti el­len­őr­zés­nek in­dult egy autó át­vizs­gá­lása He­gyes­ha­lom­nál, ám a so­főrt jócs­kán meg­iz­zasz­tot­ták a rend­őrök.

Ellepték a Határ úti metrómegállót a TEK-esek, videón az akció

Ellepték a Határ úti metrómegállót a TEK-esek, videón az akció

Több em­bert is el­fog­tak.

Több em­bert el­fo­gott a rend­őr­ség és a TEK a város több ke­rü­le­té­ben. Töb­be­ket az ott­ho­nuk­ban, de az egyik férfit a for­gal­mas Határ úti met­ró­meg­ál­ló­nál.

Szabó Győző üzent Curtisnek: Ezt gondolja a kamuelvonóról

Szabó Győző üzent Curtisnek: Ezt gondolja a kamuelvonóról

A szí­nész ki­zárt­nak tartja, hogy a szci­en­to­ló­gu­sok által al­kal­ma­zott mód­sze­rek­kel bárki le­szok­hat a drog­ról.

Kitálalt a magyar sztárorvos Curtisről: Soha nem fog meggyógyulni

Kitálalt a magyar sztárorvos Curtisről: Soha nem fog meggyógyulni

A neves to­xi­ko­ló­gus sze­rint sem lehet sza­u­ná­zás­sal és hat­he­tes gyors kú­rá­val le­szokni a ká­bí­tó­sze­rek­ről.

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Nem ő az egyet­len ma­gyar sztár, aki küzd a dé­mo­na­i­val.

Nem sza­bad azon­ban el­fe­lej­teni, hogy nem ő az egyet­len ma­gyar sztár, aki küzd a dé­mo­na­i­val.

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

300 óv­szert ta­lál­tak nála.

Le­csap­tak Fe­ri­he­gyen egy 30 éves bra­zil nőre, aki­nél csak­nem 300 gumi óv­szert ta­lál­tak. A le­le­mé­nyes nő eze­ket akarta csem­pé­szetre hasz­nálni.

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het.

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het a re­hab­ról. Meny­asszo­nya, Krisz­tike nem is tudja lep­lezni bol­dog­sá­gát.

Berontottak a rendőrök egy budapesti lakásba, elképesztő, mit találtak

Berontottak a rendőrök egy budapesti lakásba, elképesztő, mit találtak

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség csa­pott le.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­de­lem bűn­tett gya­núja miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást a férfi ellen, akit a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) mű­ve­leti egy­sé­gé­nek se­gít­sé­gé­vel fog­tak el.

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki egyik ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki egyik ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Kokainnal bukott meg, ez vár a magyar olimpiai bajnokra

Kokainnal bukott meg, ez vár a magyar olimpiai bajnokra

Rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult.

Rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult Pars Krisz­tián drog­hasz­ná­lata miatt.

Drogtanyává alakította a szükségszállót egy szír migráns

Drogtanyává alakította a szükségszállót egy szír migráns

A fod­rász­ként dol­gozó szír mig­ráns 2016-ban ér­ke­zett Né­met­or­szágba, azóta egy bajor me­ne­kült­szál­lón élt.

Tudtad? Ezt a drogot szedik az Iszlám Állam harcosai, elképesztő hatása van

Tudtad? Ezt a drogot szedik az Iszlám Állam harcosai, elképesztő hatása van

Öt­mil­lió darab harci drog pi­ru­lát fog­lal­tak le a görög ha­tó­sá­gok...

Öt­mil­lió darab harci drog pi­ru­lát fog­lal­tak le a görög ha­tó­sá­gok Pi­re­usz ki­kö­tő­jé­ben. A Cap­ta­gon nevű di­záj­nerdro­got az Isz­lám Állam har­co­sai sze­dik ma­rék­számra...

Ezt tette Curtis menyasszonya, míg párja a rehabon van

Meglepő döntés: Ezt tette Curtis menyasszonya, míg szerelme bevonult a rehabra

Kriszti ko­moly lé­pésre szánta rá magát, hir­te­len fel­szá­molja ed­digi éle­tü­ket!

A rap­per ked­vese, Kriszti ko­moly lé­pésre szánta rá magát, hir­te­len fel­szá­molja egész ed­digi éle­tü­ket! Mind­ezt nem ön­ző­ség­ből, hanem a má­si­kért teszi. Hogy erre miért van szük­ség? Máris el­árul­juk!

Drámai részletek: Ez vár Curtisre az egy évig tartó rehabon

Drámai részletek: Ez vár Curtisre az egy évig tartó rehabon

Hosszú, gyöt­rel­mes út áll előtte.

Hosszú, gyöt­rel­mes út áll az új­pesti rap­per előtt, ha vég­leg meg akar sza­ba­dulni sú­lyos drog­füg­gő­sé­gé­től.

Drámai vallomást tett Curtis a drogról: befekszik az elvonóra

Drámai vallomást tett Curtis a drogról: befekszik az elvonóra

Be­is­merte be­teg­sé­gét...

Már ezen a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba. Be­is­merte be­teg­sé­gét...

Fordulat Curtis autóbalesetében, pont kerül a drogfogyasztás kérdésére

Fordulat Curtis autóbalesetében

Az volt a kér­dés ugyanis, hogy a rend­őr­ség vizs­gálta-e, hogy Cur­tis vagy a bal­ese­tet szen­ve­dett autót ve­ze­tett párja fo­gyasz­tott-e ká­bí­tó­szert.

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Egy le­vél­vál­tás buk­tatta le.

A sus­sexi her­ceg­nét egy ki­szi­vár­gott le­vél­vál­tás buk­tatta le. Il­le­gá­lis cuc­cot osz­to­ga­tott a lag­zi­ján...

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben.

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben. El­fog­ták a ron­gá­lót.

Kisebb vagyont ér a drog, amire lecsaptak a magyar rendőrök

Kisebb vagyont ér a drog, amire lecsaptak a magyar rendőrök

Egy bol­gár férfit kap­tak el a NAV-osok.

Óri­ási mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak a rend­őrök egy férfi­nál. Egy bol­gár ál­lam­pol­gár épp a ha­tá­ron akart be­jutni az or­szágba, mikor meg­ál­lí­tot­ták az au­tó­ját.

Szép fogás: még a lottóötös is kevés lenne ennyi drogért!

Szép fogás: még a lottóötös is kevés lenne ennyi drogért!

Más­fél tonna ha­sist kap­csol­tak le.

Más­fél tonna ha­sist kap­csol­tak le a török-görög ha­tá­ron. A ká­bí­tó­szert 152 cso­magba pa­kol­ták, majd egy te­her­au­tó­ban rej­tet­ték el. Si­ker­te­le­nül.

A forgalmas utcán videóztak le egy zombidrogost

A forgalmas utcán videóztak le egy zombidrogost

Egyre töb­ben fo­gyasz­ta­nak zom­bid­ro­got, ilyen­kor ször­nyű, hor­rorfil­mek­ben ta­pasz­tal­ható je­le­ne­te­ket lát­ha­tunk.

Egyre töb­ben fo­gyasz­ta­nak zom­bid­ro­got, ilyen­kor ször­nyű, hor­rorfil­mek­ben ta­pasz­tal­ható je­le­ne­te­ket lát­ha­tunk.

Kínhalált halt Attila: szívszorító, amit az édesanyja mond

Kínhalált halt Attila: szívszorító, amit az édesanyja mond

Két éve rém­álommá vált az élete annak az édes­anyá­nak, aki­nek fia, At­tila kín­ha­lált halt...

Két éve rém­álommá vált az élete annak az édes­anyá­nak, aki­nek fia, At­tila kín­ha­lált halt...a nő a vég­ső­kig har­col, mert sze­retné tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént...

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

Linda jól em­lék­szik...

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

A rend­őrök el­kap­ták.

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

A lak­hely át­vizs­gá­lása köz­ben kész­pénzt és ká­bí­tó­szert is ta­lál­tak.

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök egy sal­gó­tar­jáni test­vér­pár­nál, mert ko­ráb­ban ká­bí­tó­szert árul­tak. A ház át­vizs­gá­lása köz­ben kész­pénzt és ká­bí­tó­szert is ta­lál­tak a nyo­mo­zók. A drog nem akár­mi­lyen, un­do­rító hely­ről ke­rült elő.

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a kieli me­ne­kült­ott­hon­ban egy ott élő be­ván­dorló sze­rint.

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Nem sok­kal ké­sőbb a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Hatan pedig kór­házba ke­rül­tek a kétes ere­detű drog miatt.

Egy ember meg­halt, hatan pedig kór­házba ke­rül­tek, mert egy drog­dí­ler­től kétes ere­detű ká­bí­tó­szert vet­tek. A dí­lert most a Deb­re­ceni Já­rás­bí­ró­ság 6 év és 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tésre ítélte, a köz­ügyek­től pedig 7 évre el­til­tot­ták.

Most érkezett, meghalt az egyik legkegyetlenebb mexikói drogbáró

Most érkezett, meghalt az egyik legkegyetlenebb mexikói drogbáró

A ve­zért ko­moly mell­kasi fáj­dal­mak gyö­tör­ték...

A ve­zért ko­moly mell­kasi fáj­dal­mak gyö­tör­ték, ami­ket végül nem tu­dott le­küz­deni. A rend­őr­ség már évek óta tar­totta fogva az egyik leg­ke­mé­nyebb bör­tön­ben. El­ka­pá­sá­ról még a mai napig tör­té­ne­te­ket me­sél­nek.

Beindulhatnak a zsaruk: itt a megoldás a dizájnerdrogokra

Beindulhatnak a zsaruk: itt a megoldás a dizájnerdrogokra

A kor­mány ren­de­let­ben bő­ví­tette 85-re a til­tott pszi­cho­ak­tív sze­rek lis­tá­ját. Fon­tos a ká­bí­tó­szer-elő­ál­lí­tók­kal és -ter­jesz­tők­kel szem­beni fel­lé­pés.

A kor­mány ren­de­let­ben bő­ví­tette 85-re a til­tott pszi­cho­ak­tív sze­re­ket tar­tal­mazó lis­tát.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Pin­tér Tibor elő­adása után be­szélt.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Ecstasyt kaphattak kisgyerekek Halloweenre

Ecstasyt kaphatott két kisgyerek Halloweenre

A rend­őr­ség vizs­gálja a tab­let­tá­kat.

Az lá­nyok édes­anyja ezt az­után vette észre, hogy gyer­me­kei ha­za­ér­tek a hal­lo­wee­ne­zés­ből. A rend­őr­ség vizs­gálja a tab­let­tá­kat.

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Hat­van­mil­liót ér a zsák­mány.

Hat­van­mil­lió fo­rint­nál is töb­bet ér a fe­ke­te­pi­a­con az a zsák­mány, ame­lyet a ma­gyar ha­tá­ron akar­tak át­csem­pészni. 36 cso­mag­ban la­pult a drog.

Tizenöten erőszakolhatták meg az elkábított 18 éves lányt

Tizenöten erőszakolhatták meg az elkábított 18 éves lányt

Egy fre­i­burgi diszkó előtt tör­tént a cso­por­tos nemi erő­szak...

Egy fre­i­burgi diszkó előtt tör­tént a cso­por­tos nemi erő­szak...

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba ...

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba Bu­da­pes­ten egy 18 éves fi­a­tal, végül ájul­tan el­he­vert a sí­ne­ken...

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek az ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők­ből.

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek a bó­dult, ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők lát­vá­nyá­ból.

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Köz­te­rü­le­ten árul­ják és fo­gyaszt­ják az il­le­gá­lis sze­re­ket min­den­től za­var­ta­la­nul.

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Nem tudta feldolgozni testvére halálát, öngyilkos lett a 17 éves lány

Nem tudta feldolgozni testvére halálát, öngyilkos lett a 17 éves lány

Az er­dő­ben ta­lál­ták meg a fi­a­tal lány holt­tes­tét.

Az er­dő­ben ta­lál­ták meg a fi­a­tal lány holt­tes­tét.

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Végre meg­szó­lalt.

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Újfajta halálos méreg árasztja el a magyar drogpiacot

Újfajta halálos méreg árasztja el a magyar drogpiacot

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök. A több mint fél­ki­lós cso­mag Kí­ná­ból ér­ke­zett fit­nesz­ter­mék­ként.

Ve­szé­lyes, itt­hon eddig is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök. A több mint fél­ki­lós cso­mag Kí­ná­ból ér­ke­zett fit­nesz­ter­mék­ként. A cso­mag fen­ta­nilt tar­tal­ma­zott, ami­ből már 2 mil­li­gramm is ha­lált okoz­hat. A most le­fü­lelt por­szerű anyag­ból akár 5 mil­lió adag­nyi ká­bí­tó­szert is ké­szít­het­tek volna.