CÍMKE: 'drog'
FRISS HÍREK

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban.

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban, akik­nél ká­bí­tó­szer­gya­nús anya­got ta­lál­tak.

Durván lehúzta az államot is a milliárdos drogkirály

Durván lehúzta az államot is a milliárdos drogkirály

Az afgán mig­ráns­nak nem volt elég, hogy más­fél mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eu­ró­ért adott el ma­ri­hu­á­nát...

Az afgán mig­ráns­nak nem volt elég, hogy más­fél mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eu­ró­ért adott el ma­ri­hu­á­nát...

Megérkezett az első fotó, ez a gyönyörű tini halt meg a fesztiválon

Megérkezett az első fotó, ez a gyönyörű tini halt meg a fesztiválon

Egy 18 éves lány és egy 20 éves fiú halt meg egy ang­liai fesz­ti­vá­lon is­me­ret­len ere­detű drog miatt.

Egy 18 éves lány és egy 20 éves fiú halt meg egy ang­liai fesz­ti­vá­lon is­me­ret­len ere­detű drog miatt.

Halálra drogozta egy nő a csecsemőjét egy magyar hotelben

Halálra drogozta egy nő a csecsemőjét egy magyar hotelben

Az anya már rég­óta függő volt.

Az anya már rég­óta függő volt, ez okozta a ba­bája ha­lá­lát. Élet­tár­sá­val éppen egy ho­tel­ben vol­tak, ami­kor be­kö­vet­ke­zett a tra­gé­dia.

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek.

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek. Az igaz­gató azon­nal ki­rúgta!

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. A szí­nész most tény­leg be­rá­gott.

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. A szí­nész most tény­leg be­rá­gott.

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ezt nem teszi ki az ab­lakba...

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt az egyik nagy in­ter­ne­tes kö­zös­ség ala­pí­tó­já­nak is...

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

A csu­pán 26 éves sztár hoz­zá­tette, hogy "a pasik úgy ki tud­nak hasz­nálni, hogy rá­vesz­nek arra, hogy be­le­egyezz".

Elképesztő! Kiskutyákban csempészett heroint egy állatorvos

Elképesztő! Kiskutyákban csempészett heroint egy állatorvos

Ked­den kez­dő­dött a férfi bün­te­tő­pere.

A vád­irat sze­rint az orvos attól vált hír­hedté, hogy fo­lyé­kony he­ro­int tar­tal­mazó zacs­kó­kat varrt be kö­lyök­ku­tyák tes­tébe. A kis­ku­tyá­kat ezzel gya­kor­la­ti­lag ha­lálra ítél­ték. Ked­den kez­dő­dött a férfi bün­te­tő­pere.

Hihetetlen ürügy! Ezért kellett drogot csempésznie egy férfinak

Hihetetlen ürügy! Ezért kellett drogot csempésznie egy férfinak

Úgy érezte más­hogy nem tudja meg­ol­dani a prob­lé­má­ját.

Úgy érezte más­hogy nem tudja meg­ol­dani a prob­lé­má­ját, ezért in­kább bele vá­gott a drog biz­niszbe. A fő­ügyész­ség a vád­lot­tat kü­lö­nö­sen je­len­tős mennyi­ségű ká­bí­tó­szerre el­kö­ve­tett ká­bí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vá­dolja.

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben, aki egy tíz­ol­da­las, kéz­zel írt val­lo­má­sá­ban be­szél a lány ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről. Vajon lehet hinni neki?

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben.

Megrázó kép került elő a halott popsztárról, lánya összeomlott

Megrázó kép került elő a halott popsztárról, lánya összeomlott

Paris Jack­sont na­gyon fel­zak­latta egy bol­dog csa­ládi fotó, ame­lyen az édes­apja is lát­ható. Bá­na­tá­ban drog­hoz nyúlt.

Nagyon durva, mire képesek a NAV keresőkutyái

Nagyon durva, mire képesek a NAV keresőkutyái

Egy spe­ci­á­lis kép­zé­sen estek át.

Egy spe­ci­á­lis kép­zés­nek kö­szön­he­tően már nem csak a dro­got és a do­hányt ké­pe­sek ki­sza­golni a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal kü­lön­le­ges ke­re­ső­ku­tyái.

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Rá­adá­sul a saját la­ká­sá­ban. Ko­ráb­ban már kap­cso­lat­ban vol­tak, de a sza­kí­tás után férfi újra meg­kí­vánta a 42 éves nőt.

Döbbenetes videó: a drogtól eszét vesztve ült a kocsijába egy nő a gyerekeivel

Döbbenetes videó: a drogtól eszét vesztve ült a kocsijába egy nő a gyerekeivel

Egy be­dro­go­zott nő akar ve­zetni, mi­köz­ben a gye­re­kei az au­tó­ban ülnek.

Egy be­dro­go­zott nő akar ve­zetni, mi­köz­ben a gye­re­kei az au­tó­ban ülnek.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Min­dent el­mon­dott Fan­ni­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak!

El­ké­pesztő sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak már egy hasz­ná­lat után is, hosszú­tá­von tel­je­sen tönkre te­he­tik az em­bert.

Ájult fiatalokra bukkantak a nyílt utcán, társaik csak videózgattak

Ájult fiatalokra bukkantak a nyílt utcán, társaik csak videózgattak

A fi­a­ta­lok tel­je­sen ön­kí­vü­leti ál­la­potba ke­rül­tek.

A fi­a­ta­lok tel­je­sen ön­kí­vü­leti ál­la­potba ke­rül­tek. Az is ki­de­rült, hogy mi­lyen szert fo­gyasz­tot­tak.

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Nem elég, hogy el­lep­ték Nóg­rád me­gyét, még to­vábbi 9 me­gyé­ben te­vé­keny­ked­tek a drog­gal ke­res­kedő bűn­banda tag­jai.

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Fur­csa ese­tek tör­tén­nek Győr­ben...

Egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben. A srá­cot három pucér férfi ker­gette, míg a nőt egy férfi akarta meg­erő­sza­kolni.

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Leg­alább két al­ka­lom­mal lá­tott föl­dön­kí­vüli lé­nye­ket a vi­lág­hírű éne­kes, és ál­lítja: előtte nem fo­gyasz­tott al­ko­holt vagy dro­go­kat.

Leg­alább két al­ka­lom­mal lá­tott föl­dön­kí­vüli lé­nye­ket a vi­lág­hírű éne­kes, és ál­lítja: előtte nem fo­gyasz­tott al­ko­holt vagy dro­go­kat.

Drogdílerekre csaptak le Miskolcon - videó

Drogdílerekre csaptak le Miskolcon - videó

A kü­lön­le­ges osz­tag elől senki sem tu­dott el­me­ne­külni. Az ak­ci­ó­ban a Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai vet­tek részt. Min­det el­kap­ták.

20 fegyveres lerohanta a kórházat és kiszabadította a drogkereskedőt

20 fegyveres lerohanta a kórházat és kiszabadította a drogkereskedőt

Ez nem egy dél-ame­ri­kai tör­té­net, hanem még spa­nyol te­rü­le­ten, pár ki­lo­mé­ter­rel Gib­ral­tár előtt tör­tént.

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta ele­gáns tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta ele­gáns tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Bevallotta, irtó ciki dolgot művelt a buliban Robbie Williams

Bevallotta, irtó ciki dolgot művelt a buliban Robbie Williams

Ért­hető okok­ból egy­ál­ta­lán nem büszke a kínos esetre.

Ért­hető okok­ból egy­ál­ta­lán nem büszke a kínos esetre.

Forradalmi változások várhatnak a francia füvezőkre

Forradalmi változások várhatnak a francia füvezőkre

Em­ma­nuel Mac­ront úgy is­mer­hette meg min­denki, mint aki ko­moly vál­to­zá­so­kat sür­get sok te­rü­le­ten.

Em­ma­nuel Mac­ront úgy is­mer­hette meg min­denki, mint aki ko­moly vál­to­zá­so­kat sür­get sok te­rü­le­ten.

Csoda, hogy nem halt bele az önpusztításba a világsztár

Csoda, hogy nem halt bele az önpusztításba a világsztár

Bu­li­zá­sa­i­tól volt han­gos a sajtó.

A 70-es évek­ben már nem­csak a te­het­sé­gé­vel hívta fel ma­gára a fi­gyel­met.

12 évesnek hazudták szülei a szakállas felnőtt migránst, aki drogot árult

12 évesnek hazudták szülei a szakállas felnőtt migránst, aki drogot árult

A szü­lei azt ál­lí­tot­ták egy 19 éves mig­ráns fi­ú­ról, hogy 2004 de­cem­ber el­se­jén szü­le­tett, vagyis 12 éves.

Újévi mérleg: 3200 embert láttak el a mentők, és meg is támadták őket

Újévi mérleg: 3200 embert láttak el a mentők, és meg is támadták őket

A men­tők idén sem na­gyon ün­ne­pel­tek új­év­kor. Szinte meg­ál­lás nél­kül men­tek éjfél és haj­nali 4 közt.

Őrületes akció az Árpád hídnál, földre teperték a dílert

Őrületes akció az Árpád hídnál, földre teperték a dílert

Fé­nyes nap­pal tör­tént a rend­őri akció.

Fé­nyes nap­pal tör­tént a rend­őri akció Bu­da­pes­ten - vi­de­ó­val.

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Bot­rány a német baj­nok­ság­ban. Mon­te­neg­rói vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó ellen nyo­moz­nak a ha­tó­sá­gok.

Menekültszállóról látták el droggal a kiskorúakat a migránsok

Menekültszállóról látták el droggal a kiskorúakat a migránsok

Egy négy­fős, be­ván­dor­lók­ból álló ban­dát gya­nú­sí­ta­nak azzal Auszt­ri­á­ban, hogy fi­a­tal­ko­rú­ak­nak adtak el dro­go­kat.

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

Csak be akarják sározni a gyönyörű színésznőt? Elképesztő dologról számolt be

Csak be akarják sározni a gyönyörű színésznőt? Elképesztő dologról számolt be

Azt ál­lítja, csak el akar­ják hall­gat­tatni őt, hogy el­tus­sol­ják a bot­rányt.

Azt ál­lítja, csak el akar­ják hall­gat­tatni őt, hogy el­tus­sol­ják a bot­rányt.

Afrikai migránsok lepték el a közteret, az árusok rettegnek

Afrikai migránsok lepték el a közteret, az árusok rettegnek

Tart­ha­tat­lan ál­la­po­tok­ról be­szél­nek.

Egy zöld­ség- és gyü­mölcs­árus azt ál­lítja, hogy tart­ha­tat­lan ál­la­po­tok van­nak a ber­lini Kott­bus­ser Tor­nál. Mint me­séli, min­den nap ki kell hívni a rend­őrö­ket.

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Mu­tat­juk, hogy hova ne tedd be a lábad.

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Mu­tat­juk, hogy hova ne tedd be a lábad.

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Be­ton­fa­lat és ke­rí­tést épí­tet­tek.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré, de a dro­go­sok lát­ha­tó­lag még min­dig itt van­nak.

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Be­ton­fal és ke­rí­tés épült a há­zak­hoz.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré. Meg­lepő vál­to­zá­sok tör­tén­tek Bu­da­pest el­va­rá­zsolt szeg­le­té­ben.

Riasztották a rendőrséget: veszélyes szer volt a halloweeni édességben

Riasztották a rendőrséget: veszélyes szer volt a halloweeni édességben

Egy ame­ri­kai csa­lád ta­lált il­le­gá­lis szert az édes­sé­gek kö­zött.

Egy ame­ri­kai csa­lád ta­lált il­le­gá­lis szert, ami­kor a gye­re­kük ha­za­ért a hal­lo­weeni aján­dék­gyűj­tés­ből.

Sosem találod ki, hogy hova rejtette a merész autós a drogot

Sosem találod ki, hogy hova rejtette a merész autós a drogot

Három és fél kilós, 52 mil­lió fo­rint ér­tékű drog­szál­lít­mányt fog­lal­tak le a rend­őrök Rösz­ké­nél.

Három és fél kilós, össze­sen 52 mil­lió fo­rint ér­tékű drog­szál­lít­mányt fog­lal­tak le a rend­őrök Rösz­ké­nél. Nem fogod el­hinni, hol ta­lálta meg a drog­ke­reső kutya a ki­lenc cso­mag­nyi he­ro­int az au­tó­ban...

Stohl András kikészült az élő adásban, rögtön szakemberhez fordult

Stohl András kikészült az élő adásban, azonnal szakemberhez fordult

Buci egy­sze­rűen nem tudja, hogy vál­toz­tassa meg az évek alatt róla ki­ala­kult képet.

Buci egy­sze­rűen nem tudja, hogy vál­toz­tassa meg a róla ki­ala­kult képet.

Hiába várta látogatóba férjét, áthajtott rajta
a bedrogozott fiatal

Hiába várta látogatóba férjét
a kismama, áthajtott rajta a bedrogozott fiatal

Négy napja élt még csak Áronka, ami­kor édes­ap­ját ha­lálra gá­zolta egy be­dro­go­zott fi­a­tal.

Tragédia a buli után: rosszul lett, a kórházban pedig meghalt egy tini

Tragédia a buli után: rosszul lett, a kórházban pedig meghalt egy tini

A 16 éves fi­a­tal csak jól akarta érezni magát egy hal­lo­weeni bulin, ám a dro­gok vé­gez­tek vele.

Nem kerékcseréért jártak az újpesti műhelybe

Nemcsak kerékcseréért jártak az újpesti műhelybe

U. György­nek volt mit ki­ma­gya­ráz­nia.

A rend­őr­ségi raz­zián U. György­nek töb­bet kel­lett ki­ma­gya­ráz­nia az el­hasz­nált téli gu­mik­nál.

Így fogadta az ítéletet a mentőst megkéselő fiú

Így fogadta az ítéletet a mentőst megkéselő kamasz

A bí­ró­ság nem ke­gyel­me­zett neki.

A má­sod­fokú bí­ró­ság sem ke­gyel­me­zett meg a fi­ú­nak, évekre bör­tönbe kerül.

Nyolc nap múlva körözést adhatnak ki Hujber Ferenc ellen

Nyolc nap múlva körözést adhatnak ki Hujber Ferenc ellen

Huj­ber el­hagyta az or­szá­got, de nem biz­tos, hogy szá­molt a kö­vet­kez­mé­nyek­kel.

Huj­ber el­hagyta az or­szá­got, de nem biz­tos, hogy szá­molt a kö­vet­kez­mé­nyek­kel.

Ez lehetett a brutális zsámboki gyilkosság oka

Ez lehetett a brutális zsámboki gyilkosság oka

Meg­szó­lalt az ál­do­zat menye.

Meg­szó­lalt az ál­do­zat menye, aki rá­ta­lált, a he­lyiek sze­rint pedig más is ve­szély­ben lehet a fa­lu­ban.

Durva dolgot tett a biofű hatására a 16 éves kamasz

Durva dolgot tett a biofű hatására a 16 éves kamasz

Szerv­ke­res­ke­dő­nek nézte a men­tőt .

Szerv­ke­res­ke­dő­nek nézte a rajta se­gí­teni akaró men­tőt és meg­ké­selte.

Drogbunkerre bukkantak a migránsszállón

Drogbunkerre bukkantak a migránsszállón

Az auszt­riai Kla­gen­furt­ban el­fog­tak három mig­ránst a rend­őrök, mi­u­tán fü­lest kap­tak...

Az auszt­riai Kla­gen­furt­ban el­fog­tak három mig­ránst a rend­őrök, mi­u­tán fü­lest kap­tak, hogy a helyi me­ne­kült­szál­lón egy drog­bun­ker mű­kö­dik.

Netes videón vallott
a nemi erőszakkal gyanúsított magyar

Netes videón vallott
a nemi erőszakkal gyanúsított magyar

A ke­dé­lyek nem csil­la­pod­nak.

Hiába ke­rült elő­ze­tesbe az a 17 éves fiú, aki múlt héten meg­tá­ma­dott egy lányt a Heves me­gyei Átá­nyon, a ke­dé­lyek to­vábbra sem csil­la­pod­nak.

Belövik, elszívják, egész nap fetrengenek - a Hős utcában jártunk!

Belövik, elszívják, egész nap fetrengenek - a Hős utcában jártunk!

Fé­nyes nap­pal, a sze­münk lát­tára adták-vet­ték a dro­go­kat Bu­da­pes­ten. A Ri­post sok­koló kör­képe.

Megdöbbentő, mennyi gyerek drogozik Magyarországon!

Megdöbbentő, mennyi gyerek drogozik Magyarországon!

Ijesz­tőek a rend­őr­ség és a kór­há­zak ta­pasz­ta­la­tai a 18 év alat­tiak drog­fo­gyasz­tási szo­ká­sa­i­val kap­cso­lat­ban.

Ijesz­tőek a rend­őr­ség és a kór­há­zak ta­pasz­ta­la­tai a 18 év alat­tiak drog­fo­gyasz­tási szo­ká­sa­i­val kap­cso­lat­ban. Az is döb­be­ne­tes, hogy mi­lyen anya­gok­hoz jut­nak hozzá és mennyi­ért!

Így néz ki egy budapesti drogtanya

Így néz ki egy budapesti drogtanya

A Hős ut­cá­ban jár­tunk, ahol vi­rág­zik a drog­ke­res­ke­de­lem, de mit szól­nak ehhez a lakók? Hely­színi ri­por­tunk­ból ez is ki­de­rül.

A Hős ut­cá­ban jár­tunk, ahol vi­rág­zik a drog­ke­res­ke­de­lem, de mit szól­nak ehhez a lakók?

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

A drog­bot­rányba ke­ve­re­dett szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

Vizsgálják, hogyan ölt a fiatal

Vizsgálják, hogyan ölt a fiatal

Vizsgálják, drog hatása alatt ölt-e a borsodnádasdi fiatal

Csü­tör­tö­kön dön­te­nek B. Ro­land elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­ról.

Csü­tör­tö­kön dél­előtt dönt a Mis­kolci Tör­vény­szék B. Ro­land elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­ról.

Drogos fiatalok fetrengenek az 1-es villamosmegállóban

Sokkoló az 1-es villamos megállója: Drogos fiatalok fetrengenek

Za­vart ál­la­pot­ban lévő fi­a­ta­lo­kat vi­de­óz­tak le az 1-es vil­la­mos Kő­bá­nyai úti meg­ál­ló­já­ban fé­nyes nap­pal.

Za­vart ál­la­pot­ban lévő fi­a­ta­lo­kat vi­de­óz­tak le az 1-es vil­la­mos Kő­bá­nyai úti meg­ál­ló­já­ban fé­nyes nap­pal.

Ezért kellett meghalnia a Happy Gang énekesének

Lezárult a nyomozás! Ezért kellett meghalnia a Happy Gang énekesének

Már hat hónap telt el a ször­nyű tra­gé­dia óta. Az el­já­rást most meg­szün­tet­ték, és pont ke­rül­he­tett az ügy vé­gére.

Már hat hónap telt el a ször­nyű tra­gé­dia óta, ami­kor a rap­per az utcán sé­tálva el­esett és meg­halt. Az el­já­rást most meg­szün­tet­ték, és pont ke­rül­he­tett az ügy vé­gére.

Tarol a zombidrog, Budapest is veszélyben

Tarol a zombidrog, Budapest is veszélyben

A leg­újabb és leg­ol­csóbb ká­bí­tó­szer miatt a The Wal­king Dead zom­bi­so­ro­zat képei ele­ve­ned­nek meg az Egye­sült Ki­rály­ság vá­ro­sa­i­ban - de már Bu­da­pes­ten is van­nak bal­jós jelek.

A leg­újabb és leg­ol­csóbb ká­bí­tó­szer miatt a The Wal­king Dead zom­bi­so­ro­zat képei ele­ve­ned­nek meg az Egye­sült Ki­rály­ság vá­ro­sa­i­ban.

Az exférj bosszúja: Elvehetik a 42 éves Mel B gyerekeit

Az exférj bosszúja: Elvehetik a 42 éves Mel B gyerekeit

Nagy bajba ke­rült az éne­kesnő!

Nagy bajba ke­rült a vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő!

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok.

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a tragédiát Szigeti Ferenc

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a tragédiát Szigeti Ferenc

Hiába telt el har­minc­hét év, a ze­nész még min­dig na­ponta gon­dol a tra­gi­kus es­tére.

A világirodalomból talált mentséget drogozására Hujber Feri

A világirodalomból talált mentséget drogozására Hujber Feri

Aki ol­vasta A Gyű­rűk Ura című vi­lág­iro­dalmi re­me­ket, annak biz­to­san sej­lik va­lami, ha azt mond­juk "pi­pafű".

Rossz vége lesz a lázadásnak: Elvehetik Hujber Feri gyermekeit

Rossz vége lesz a lázadásnak: Elvehetik Hujber Feri gyermekeit

Nagy ára lehet annak, hogy a drog­bir­tok­lá­sért el­ítélt szí­nész meg­ma­ka­csolta magát...

Nagy ára lehet annak, hogy a drog­bir­tok­lá­sért el­ítélt szí­nész meg­ma­ka­csolta magát...

Ellentmondott a bíróságnak, börtön fenyegeti Hujber Ferencet

Ellentmondott a bíróságnak, börtön fenyegeti Hujber Ferencet

Tel­je­sen ki­fa­kadt az íté­let miatt a szí­nész! A Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got dü­hé­nek!

Nagy a baj a Stadionoknál: gyereket is behálóztak

Nagy a baj a Stadionoknál: gyereket is behálóztak

Durva rész­le­tek de­rül­tek ki.

Durva rész­le­tek de­rül­tek ki a bu­da­pesti hor­ror­ról. Sokan kór­házba ke­rül­tek.

Most derült ki: holttestet találtak a Stadionoknál

Most derült ki: holttestet találtak a Stadionoknál

Egy ember holt­tes­tére buk­kan­tak a rend­őrök, töb­be­ket pedig kór­házba kel­lett vinni.

Egy ember holt­tes­tére buk­kan­tak a rend­őrök, töb­be­ket pedig kór­házba kel­lett vinni.

Figyelem: Új pszichoaktív drogot találtak a rendőrök

Figyelem: Új pszichoaktív drogot találtak a rendőrök

Őri­zetbe vet­ték azt a férfit, aki­nek au­tó­já­ban ko­mo­lyabb mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak iga­zol­ta­tás­kor.

Őri­zetbe vet­ték azt a férfit, aki­nek au­tó­já­ban ko­mo­lyabb mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak iga­zol­ta­tás­kor.

Focisták drogbalhéi: tonnás szállítmányokkal is lebuktak

Focisták drogbalhéi: lebuktak tonnás szállítmányokkal is

Mar­quez előtt is sok lab­da­rúgó ke­ve­re­dett ká­bí­tó­sze­res ügyekbe. Kis­fo­gyasz­tók­tól a ton­nás szál­lít­má­nyo­kig, íme a leg­em­lé­ke­ze­te­seb­bek.

Drogbalhéba keveredett a Barca korábbi klasszisa

Drogbalhéba keveredett a Barca korábbi klasszisa

Ra­fael Már­quez bajba ke­rült.

Az Egye­sült Ál­la­mok bün­te­tő­in­téz­ke­dé­se­ket ren­delt el Ra­fael Már­quez me­xi­kói lab­da­rúgó ellen.

Megszületett az ítélet Hujber Ferenc drogos ügyében

Megszületett az ítélet Hujber Ferenc drogos ügyében

Rájár a rúd Huj­ber Fe­rencre. Most ká­bí­tó­szer bir­tok­lá­sért kell fe­lel­nie a bí­ró­ság előtt.

Rájár a rúd Huj­ber Fe­rencre. Most ká­bí­tó­szer bir­tok­lá­sért kell fe­lel­nie a bí­ró­ság előtt.

Megvan, kitől vették a drogot a kesznyéteni erőszakolók!

Megvan, kitől vették a drogot a kesznyéteni erőszakolók!

Össze­füg­gés van a le­tar­tóz­ta­tás és a kesz­nyé­teni erő­sza­ko­lók kö­zött, mert az erő­sza­ko­lók­nak ők adták el a dro­got.

Hujber Feri különös képpel bizonyítja, hogy nem hagyta el családját

Hujber Feri különös képpel bizonyítja, hogy nem hagyta el családját

A mos­ta­ná­ban bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült szí­nész­ről azt re­bes­get­ték, hogy el­hagyta csa­lád­ját, de úgy tűnik ez még­sem így van.

Döbbenetes dolog derült ki a gödöllői Zsófi halálát okozó férfiről

Döbbenetes dolog derült ki a gödöllői Zsófi halálát okozó férfiről

Le­zá­rult az egy évvel ez­előtti gö­döl­lői tra­gé­dia nyo­mo­zása.

Le­zá­rult az egy évvel ez­előtti gö­döl­lői tra­gé­dia nyo­mo­zása, ki­de­rült, hogy Sz. Lajos nem csak al­ko­holt fo­gyasz­tott!