CÍMKE: 'drog'

A házaspár se hitt a szemének, amikor kinyitotta a postás csomagját

A házaspár se hitt a szemének, amikor kinyitotta a postás csomagját

Az idős há­zas­pár nem ren­delt sem­mit, a do­bozt csak vé­let­le­nül kap­ták.

Az idős há­zas­pár nem ren­delt sem­mit, a do­bozt csak vé­let­le­nül cí­mezte nekik egy ide­gen férfi.

Ezt hallgasd meg: Szövegelés helyett énekel Curtis

Ezt hallgasd meg: Szövegelés helyett énekel Curtis

Cur­tis va­lami tel­je­sen újat al­ko­tott! Eddig senki nem tudta, de éne­kelni is tud a rap­per.

Cur­tis va­lami tel­je­sen újat al­ko­tott! Eddig senki nem tudta, de éne­kelni is tud a rap­per.

Mentális tréningre jár, így tartja távol magát a drogoktól Curtis

Mentális tréningre jár, így tartja távol magát a drogoktól Curtis

A rap­per apás szü­lésre ké­szül. Ál­lítja, gyer­meke miatt a ké­sőb­bi­ek­ben is nemet tud mon­dani a dro­gokra.

A rap­per ál­lítja, gyer­meke miatt a ké­sőb­bi­ek­ben is nemet tud mon­dani a dro­gokra.

Filmet készítenek Szabó Győző drogproblémájáról

Filmet készítenek Szabó Győző drogproblémájáról

Mol­nár Áron bújik a bő­rébe.

Mol­nár Áron bújik a bő­rébe.

Elképesztő, mivel bukott le a páros egy borsodi faluban

Elképesztő, mivel bukott le a páros egy borsodi faluban

Le­ro­han­tak a rend­őrök egy csen­des Bor­sod me­gyei falut nem messze Mis­kolc­tól. Egy 43 éves férfit és egy 26 éves nőt vit­tek ma­guk­kal a zsa­ruk.

Le­ro­han­tak a rend­őrök egy csen­des Bor­sod me­gyei falut nem messze Mis­kolc­tól. Az egyik ház át­ku­ta­tása után egy 43 éves férfit és egy 26 éves nőt vit­tek ma­guk­kal a zsa­ruk. A kör­nyék­ről min­denki hoz­zá­juk járt, csoda, hogy csak most buk­tak le tet­tük­kel.

Brutális részletek derültek ki az éjjeli szegedi tragédiáról, ez a férfi felelős érte

Brutális részletek derültek ki az éjjeli szegedi tragédiáról, ez a férfi felelős érte

A férfi el­ütött egy au­tó­ból ki­szálló nőt, majd el­haj­tott a hely­szín­ről. Az el­gá­zolt fi­a­tal a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Horrorbaleset Szegeden: szerelme végignézte Krisztina szörnyű halálát

Horrorbaleset Szegeden: szerelme végignézte Krisztina szörnyű halálát

A 18 éves lányt egy ré­szeg, be­dro­go­zott ámok­futó gá­zolta el.

A 18 éves lányt egy ré­szeg, be­dro­go­zott ámok­futó gá­zolta el, a ti­né­dzser­nek esé­lye sem volt a túl­élésre.

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Sze­rinte az a 6 hét, amit a rap­per a szci­en­to­ló­gus ka­mu­el­vo­nón töl­tött, csak arra volt jó, hogy ki­tisz­tul­jon a szer­ve­zete.

Sze­rinte az a 6 hét, amit a rap­per a szci­en­to­ló­gus ka­mu­el­vo­nón töl­tött, csak arra volt jó, hogy ki­tisz­tul­jon a szer­ve­zete. A só­vár­gást nem szün­teti meg.

Zuglói parkolóban csapott le a rendőrség, ezt találták Gábornál

Zuglói parkolóban csapott le a rendőrség, ezt találták Gábornál

A rend­őrök Gá­bort és tár­sát őri­zetbe vet­ték és elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­suk in­dít­vá­nyo­zá­sára.

A rend­őrök Gá­bort és tár­sát őri­zetbe vet­ték és elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­suk in­dít­vá­nyo­zá­sára.

Megrázó vallomást tett Curtis édesanyja, ez történt vele

Megrázó vallomást tett Curtis édesanyja, ez történt vele

Őszin­tén me­sélt a drog­bot­rány­ról.

Széki La­josné őszin­tén me­sélt fia drog­bot­rá­nyá­ról, ami ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte.

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­denki ta­lál­gat.

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után.

Elsápadtak a rendőrök: Ezt találták a kisteleki lakásban

Elsápadtak a rendőrök: Ezt találták a kisteleki lakásban

El­já­rást in­dí­tot­tak.

A 41 éves férfi­val szem­ben azon­nal el­já­rás in­dult a Kis­te­leki Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon.

Drámai vallomás: függőséggel küzdött a Kossuth-díjas magyar művész

Drámai vallomás: függőséggel küzdött a Kossuth-díjas magyar művész

A 65 éves szí­nész azt ál­lítja, hogy ta­lál­ko­zott Is­ten­nel

A 65 éves szí­nész azt ál­lítja, hogy ta­lál­ko­zott Is­ten­nel

Az autóját akarták ellenőrizni a rendőrök, most több év börtön vár a sofőrre

Az autóját akarták ellenőrizni a rendőrök, most több év börtön vár rá

Egy­szerű köz­úti el­len­őr­zés­nek in­dult egy autó át­vizs­gá­lása He­gyes­ha­lom­nál, ám a so­főrt jócs­kán meg­iz­zasz­tot­ták a rend­őrök.

Ellepték a Határ úti metrómegállót a TEK-esek, videón az akció

Ellepték a Határ úti metrómegállót a TEK-esek, videón az akció

Több em­bert is el­fog­tak.

Több em­bert el­fo­gott a rend­őr­ség és a TEK a város több ke­rü­le­té­ben. Töb­be­ket az ott­ho­nuk­ban, de az egyik férfit a for­gal­mas Határ úti met­ró­meg­ál­ló­nál.

Kitálalt a magyar sztárorvos Curtisről: Soha nem fog meggyógyulni

Kitálalt a magyar sztárorvos Curtisről: Soha nem fog meggyógyulni

Nem lehet sza­u­ná­zás­sal és hat­he­tes gyors kú­rá­val le­szokni a dro­gok­ról.

A neves to­xi­ko­ló­gus sze­rint sem lehet sza­u­ná­zás­sal és hat­he­tes gyors kú­rá­val le­szokni a ká­bí­tó­sze­rek­ről.

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Nem ő az egyet­len ma­gyar sztár, aki küzd a dé­mo­na­i­val.

Nem sza­bad azon­ban el­fe­lej­teni, hogy nem ő az egyet­len ma­gyar sztár, aki küzd a dé­mo­na­i­val.

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

300 óv­szert ta­lál­tak nála.

Le­csap­tak Fe­ri­he­gyen egy 30 éves bra­zil nőre, aki­nél csak­nem 300 gumi óv­szert ta­lál­tak. A le­le­mé­nyes nő eze­ket akarta csem­pé­szetre hasz­nálni.

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het.

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het a re­hab­ról. Meny­asszo­nya, Krisz­tike nem is tudja lep­lezni bol­dog­sá­gát.

Berontottak a rendőrök egy budapesti lakásba, elképesztő, mit találtak

Berontottak a rendőrök egy budapesti lakásba, elképesztő, mit találtak

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség csa­pott le.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­de­lem bűn­tett gya­núja miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást a férfi ellen, akit a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) mű­ve­leti egy­sé­gé­nek se­gít­sé­gé­vel fog­tak el.

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Tudtad? Ezt a drogot szedik az Iszlám Állam harcosai, elképesztő hatása van

Tudtad? Ezt a drogot szedik az Iszlám Állam harcosai, elképesztő hatása van

Öt­mil­lió harci drog pi­ru­lát fog­lal­tak le a görög ha­tó­sá­gok Pi­re­usz­ban.

Öt­mil­lió harci drog pi­ru­lát fog­lal­tak le a görög ha­tó­sá­gok Pi­re­usz­ban.

Kokainnal bukott meg, ez vár a magyar olimpiai bajnokra

Kokainnal bukott meg, ez vár a magyar olimpiai bajnokra

Rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult.

Rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult Pars Krisz­tián drog­hasz­ná­lata miatt.

Drogtanyává alakította a szükségszállót egy szír migráns

Drogtanyává alakította a szükségszállót egy szír migráns

A fod­rász­ként dol­gozó szír mig­ráns 2016-ban ér­ke­zett Né­met­or­szágba, azóta egy bajor me­ne­kült­szál­lón élt.

Ezt tette Curtis menyasszonya, míg párja a rehabon van

Ezt tette Curtis menyasszonya, míg vőlegénye a rehabon van

Fel­szá­molja ed­digi éle­tü­ket!

A rap­per ked­vese, Kriszti ko­moly lé­pésre szánta rá magát, úgy dön­tött, hogy egész ed­digi éle­tü­ket fel­szá­molja!

Fordulat Curtis autóbalesetében, pont kerül a drogfogyasztás kérdésére

Fordulat Curtis autóbalesetében

Az volt a kér­dés ugyanis, hogy a rend­őr­ség vizs­gálta-e, hogy Cur­tis vagy a bal­ese­tet szen­ve­dett autót ve­ze­tett párja fo­gyasz­tott-e ká­bí­tó­szert.

Drámai részletek: Ez vár Curtisre az egy évig tartó rehabon

Drámai részletek: Ez vár Curtisre az egy évig tartó rehabon

Hosszú, gyöt­rel­mes út áll előtte.

Hosszú, gyöt­rel­mes út áll az új­pesti rap­per előtt, ha vég­leg meg akar sza­ba­dulni sú­lyos drog­füg­gő­sé­gé­től.

Drámai vallomást tett Curtis a drogról: befekszik az elvonóra

Drámai vallomást tett Curtis a drogról: befekszik az elvonóra

Be­is­merte be­teg­sé­gét...

Már ezen a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba. Be­is­merte be­teg­sé­gét...

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben.

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben. El­fog­ták a ron­gá­lót.

Kisebb vagyont ér a drog, amire lecsaptak a magyar rendőrök

Kisebb vagyont ér a drog, amire lecsaptak a magyar rendőrök

Egy bol­gár ál­lam­pol­gár épp a ha­tá­ron akart be­jutni az or­szágba, mikor meg­ál­lí­tot­ták az au­tó­ját el­len­őr­zésre.

Egy bol­gár férfi épp a ha­tá­ron akart be­jutni az or­szágba, mikor meg­ál­lí­tot­ták az au­tó­ját el­len­őr­zésre.

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Egy le­vél­vál­tás buk­tatta le.

A sus­sexi her­ceg­nét egy ki­szi­vár­gott le­vél­vál­tás buk­tatta le. Il­le­gá­lis cuc­cot osz­to­ga­tott a lag­zi­ján...

A forgalmas utcán videóztak le egy zombidrogost

A forgalmas utcán videóztak le egy zombidrogost

Arad ut­cáin ké­szült a fel­vé­tel.

Egyre töb­ben ke­rül­nek a zom­bid­rog ha­tása alá, ilyen­kor egé­szen ször­nyű, hor­rorfil­mek­ben ta­pasz­tal­ható lát­ványt nyúj­ta­nak a bó­dult ál­la­pot­ban levő em­be­rek.

Szép fogás: még a lottóötös is kevés lenne ennyi drogért!

Szép fogás: még a lottóötös is kevés lenne ennyi drogért!

Más­fél tonna ha­sist kap­csol­tak le a török-görög ha­tá­ron. A ká­bí­tó­szert 152 cso­magba pa­kol­ták, majd egy te­her­au­tó­ban rej­tet­ték el. Si­ker­te­le­nül.

Más­fél tonna ha­sist kap­csol­tak le a török-görög ha­tá­ron. A ká­bí­tó­szert 152 cso­magba pa­kol­ták, majd egy te­her­au­tó­ban rej­tet­ték el. Si­ker­te­le­nül. Bár a rönt­gen­ka­pus át­vi­lá­gí­tást meg­úsz­ták, a ká­bí­tó­szer­ke­reső ku­tyák­kal szem­ben esé­lyük sem volt a csem­pé­szek­nek.

Kínhalált halt Attila: szívszorító, amit az édesanyja mond

Kínhalált halt Attila: szívszorító, amit az édesanyja mond

Két éve rém­álommá vált az élete annak az édes­anyá­nak, aki­nek fia, At­tila kín­ha­lált halt...

Két éve rém­álommá vált az élete annak az édes­anyá­nak, aki­nek fia, At­tila kín­ha­lált halt...a nő a vég­ső­kig har­col, mert sze­retné tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént...

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

Linda jól em­lék­szik...

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

A rend­őrök el­kap­ták.

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

A lak­hely át­vizs­gá­lása köz­ben kész­pénzt és ká­bí­tó­szert is ta­lál­tak.

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök egy sal­gó­tar­jáni test­vér­pár­nál, mert ko­ráb­ban ká­bí­tó­szert árul­tak. A ház át­vizs­gá­lása köz­ben kész­pénzt és ká­bí­tó­szert is ta­lál­tak a nyo­mo­zók. A drog nem akár­mi­lyen, un­do­rító hely­ről ke­rült elő.

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Hatan pedig kór­házba ke­rül­tek a deb­re­ceni díler miatt.

Hatan pedig kór­házba ke­rül­tek a deb­re­ceni díler kétes ere­detű ká­bí­tó­szere miatt.

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a kieli me­ne­kült­ott­hon­ban egy ott élő be­ván­dorló sze­rint.

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Nem sok­kal ké­sőbb a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Meghalt az egyik legkegyetlenebb mexikói drogbáró

Most érkezett, meghalt az egyik legkegyetlenebb mexikói drogbáró

Mell­kasi fáj­dal­mak gyö­tör­ték.

A ve­zért ko­moly mell­kasi fáj­dal­mak gyö­tör­ték, ami­ket végül nem tu­dott le­küz­deni.

Beindulhatnak a zsaruk: itt a megoldás a dizájnerdrogokra

Beindulhatnak a zsaruk: itt a megoldás a dizájnerdrogokra

A kor­mány ren­de­let­ben bő­ví­tette 85-re a til­tott pszi­cho­ak­tív sze­rek lis­tá­ját. Fon­tos a ká­bí­tó­szer-elő­ál­lí­tók­kal és -ter­jesz­tők­kel szem­beni fel­lé­pés.

A kor­mány ren­de­let­ben bő­ví­tette 85-re a til­tott pszi­cho­ak­tív sze­re­ket tar­tal­mazó lis­tát.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Pin­tér Tibor elő­adása után be­szélt.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Ecstasyt kaphattak kisgyerekek Halloweenre

Ecstasyt kaphatott két kisgyerek Halloweenre

A rend­őr­ség vizs­gálja a tab­let­tá­kat.

Az lá­nyok édes­anyja ezt az­után vette észre, hogy gyer­me­kei ha­za­ér­tek a hal­lo­wee­ne­zés­ből. A rend­őr­ség vizs­gálja a tab­let­tá­kat.

Tizenöten erőszakolhatták meg az elkábított 18 éves lányt

Tizenöten erőszakolhatták meg az elkábított 18 éves lányt

Egy fre­i­burgi diszkó előtt tör­tént a cso­por­tos nemi erő­szak...

Egy fre­i­burgi diszkó előtt tör­tént a cso­por­tos nemi erő­szak...

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Újpestre, döbbenetes, mit találtak a lakásban

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Újpestre, döbbenetes, mit találtak a lakásban

Si­ke­rült el­fogni a dí­le­re­ket és a vá­sár­ló­kat is.

Si­ke­rült el­fogni a dí­le­re­ket és a vá­sár­ló­kat is.

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Hat­van­mil­liót ér a zsák­mány.

Hat­van­mil­lió fo­rint­nál is töb­bet ér a fe­ke­te­pi­a­con az a zsák­mány, ame­lyet a ma­gyar ha­tá­ron akar­tak át­csem­pészni. 36 cso­mag­ban la­pult a drog.

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba Bu­da­pes­ten egy 18 éves fi­a­tal, végül ájul­tan el­he­vert a sí­ne­ken...

Egy bőröndben találták meg a droggal túladagolt kétéves hulláját

Egy bőröndben találták meg a droggal túladagolt kétéves hulláját

A vizs­gá­la­tok ki­de­rí­tet­ték, hogy a kis­lánnyal az apja vég­zett.

A vizs­gá­la­tok ki­de­rí­tet­ték, hogy a kis­lánnyal az apja vég­zett.

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek az ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők­ből.

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek a bó­dult, ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők lát­vá­nyá­ból.

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Köz­te­rü­le­ten árul­ják és fo­gyaszt­ják az il­le­gá­lis sze­re­ket min­den­től za­var­ta­la­nul.

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Nem tudta feldolgozni testvére halálát, öngyilkos lett a 17 éves lány

Nem tudta feldolgozni testvére halálát, öngyilkos lett a 17 éves lány

Az er­dő­ben ta­lál­ták meg a fi­a­tal lány holt­tes­tét.

Az er­dő­ben ta­lál­ták meg a fi­a­tal lány holt­tes­tét.

Általános iskolákban támadnak a szcientológusok

Általános iskolákban támadnak a szcientológusok

Ez­út­tal a kétes hírű Nar­co­non zász­laja alatt in­dul­nak or­szág­járó, mo­to­ros tú­rára a szci­en­to­ló­gu­sok. Újra is­ko­lákba akar­nak be­jutni.

Ez­út­tal a kétes hírű Nar­co­non zász­laja alatt in­dul­nak or­szág­járó, mo­to­ros tú­rára a szci­en­to­ló­gu­sok. Újra is­ko­lákba akar­nak be­jutni, hogy gye­re­kek kö­zött ter­jesszék pro­pa­gan­dá­ju­kat. Az ok­ta­tási in­téz­mé­nyek­ből azon­ban már ki­til­tot­ták őket, így trük­közve kör­nyé­ke­zik meg a gye­re­ke­ket.

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Végre meg­szó­lalt.

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Brutális: drogot csempésztek a lány italába, ő pedig kiugrott az ablakon

Brutális: drogot csempésztek a lány italába, ő pedig kiugrott az ablakon

Kis híján meg­halt a lány, aki hal­lu­ci­nálni kez­dett az ita­lába csem­pé­szett nar­kó­tól.

Videó! Hatalmas drogfogás Budapesten

Videó! Hatalmas drogfogás Budapesten

90 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le és 7 em­bert ál­lí­tot­tak elő.

90 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le és 7 em­bert ál­lí­tot­tak elő.

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Hét­vé­gente napi két fel­lé­pés.

Hét­vé­gente akár napi két fel­lé­pés, tévés fel­ké­ré­sek, lu­xus­uta­zá­sok...

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

In­dít­vá­nyoz­ták a le­tar­tóz­ta­tá­sát.

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tett el­kö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt foly­tat bün­te­tő­el­já­rást.

Megdöbbentő! Ezért nem segítettek a járókelők az összeesett tinilányon

Megdöbbentő! Ezért nem segítettek a járókelők az összeesett tinilányon

A fi­a­tal al­ber­tirsai lány össze­ro­gyott e helyi ját­szó­té­ren.

A já­ró­ke­lők kö­zö­nyö­sen el­men­tek mel­lette.

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött.

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött. Ma már nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem tenné.

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tás.

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Drogos zombik miatt tart razziát a rendőrség

Drogos zombik miatt tart razziát a rendőrség

Fo­ko­zott el­len­őr­zés két ke­rü­let­ben.

Bu­da­pest rend­őr­fő­ka­pi­tá­nya fo­ko­zott el­len­őr­zést ren­delt el a 10. és a 14. ke­rü­let­ben. Kő­bá­nya pol­gár­mes­tere pedig el­is­merte, hogy drog­vál­ság van.

Így tisztítják meg Budapestet a zombi drogosoktól

Így tisztítják meg a magyar fővárost a zombivá vált drogosoktól

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt.

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban is: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el a fő­vá­ros X. és XIV. ke­rü­le­té­ben ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt. Az ott élők­nek máris je­len­tő­sen nőtt a biz­ton­ság­ér­ze­tük.

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Cur­tis, szó sze­rint a ke­zébe vette a sor­sát, hár­mat kí­vánt, majd vissza­dobta a vízbe.

Cur­tis, szó sze­rint a ke­zébe vette a sor­sát, hár­mat kí­vánt, majd vissza­dobta a vízbe.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Nem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét!

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.