CÍMKE: 'dráma'

Az angyaloknak köszöni életét a magyar énekesnő: Újjászülettünk!

Az angyaloknak köszöni életét a magyar énekesnő: Újjászülettünk!

Csak az is­teni gond­vi­se­lés­nek és a sofőr lé­lek­je­len­lé­té­nek kö­szön­he­tik éle­tü­ket.

Drámai vallomást tett Zámbó Jimmy fia

Drámai vallomást tett Zámbó Jimmy fia

Zámbó Krisz­tián sokat szen­ve­dett az el­múlt idő­szak­ban.

Zámbó Krisz­tián azt mondta, sokat szen­ve­dett az el­múlt idő­szak­ban.

Kilakoltatási dráma: megtörten beszélt fia sorsáról Pártos Csilla

Kilakoltatási dráma: megtörten beszélt fia sorsáról Pártos Csilla

Pécsi Il­dikó ex­me­nye meg­szó­lalt a ki­la­kol­ta­tás után. El­csukló han­gon nyi­lat­ko­zott.

Pécsi Il­dikó ex­me­nye meg­szó­lalt a ki­la­kol­ta­tás után. El­csukló han­gon nyi­lat­ko­zott.

Mentővel vitték el a fenyegetőző férfit Oszter Sándor házától

Mentővel vitték el a fenyegetőző férfit Oszter Sándor házától

Osz­ter Sán­dor miatt akarta le­vetni magát egy férfi egy fáról. A ha­tó­ság köz­be­szólt.

Osz­ter Sán­dor miatt akarta le­vetni magát egy férfi egy fáról. A ha­tó­ság köz­be­szólt.

Horrorrá vált a gyönyörű nő arca: megdöbbentő, hogy miért

Horrorrá vált a gyönyörű nő arca: megdöbbentő, hogy miért

El­ké­pesztő, mi tör­tént a fi­a­tal, csi­nos nővel. Kis híján be­le­halt.

El­ké­pesztő, mi tör­tént a fi­a­tal, csi­nos nővel. Kis híján be­le­halt.

Elképesztő dráma: Orvos tette tönkre a színésznő életét

Elképesztő dráma: Orvos tette tönkre a színésznő életét

Judit alig volt 8 éves...

Judit alig volt 8 éves, ami­kor sú­lyos beteg édes­anyja egy orvos kí­sér­leti ala­nya lett.

Drámai pillanatok a teniszpályán, szívükhöz kaptak a nézők

Drámai pillanatok a teniszpályán, szívükhöz kaptak a nézők

Ni­cola Kuhn meccs köz­ben esett össze, bor­zal­mas fáj­dal­mai vol­tak.

A spa­nyol szí­nek­ben ver­senyző Ni­cola Kuhn meccs köz­ben esett össze, bor­zal­mas fáj­dal­mai vol­tak.

Drámai felvételek: Döbbenetes mértékű szennyezésről készült videó

Drámai felvételek: Döbbenetes mértékű szennyezésről készült videó

Az ember alig akar hinni a sze­mé­nek, pedig ezek a kép­so­rok saj­nos a szo­morú va­ló­sá­got mu­tat­ják meg boly­gónk hely­ze­té­ről.

Családi tragédia: ott vesztette életét a 30 éves férfi, ahol az édesanyja is

Családi tragédia: ott vesztette életét a 30 éves férfi, ahol az édesanyja is

Ugyan­ott halt meg a hegy­má­szó, ahol 24 évvel ko­ráb­ban az édes­anyja is.

Ugyan­ott halt meg a brit hegy­má­szó, ahol 24 évvel ko­ráb­ban az édes­anyja is.

Dráma a stúdióban, élő adásban zokogott a magyar énekesnő

Dráma a stúdióban, élő adásban zokogott a magyar énekesnő

A Dal 2019 ver­seny­zője még csak 16 éves, mégis tel­je­sen el­bű­völte a zsű­rit és a té­vé­né­ző­ket a pro­duk­ci­ó­já­val.

Még csak ti­zen­hat éves, mégis tel­je­sen el­bű­völte a zsű­rit és a té­vé­né­ző­ket a pro­duk­ci­ó­já­val.

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től.

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

Drámai bejelentés: Megvakult a magyar énekes

Drámai bejelentés: Megvakult a magyar énekes

Évek óta küzd szem­be­teg­sé­gé­vel...

A nép­szerű ma­gyar ze­nész évek óta küzd szem­be­teg­sé­gé­vel, ami ta­valy annyira el­ha­tal­ma­so­dott rajta, hogy már a műtét sem ment­hette meg szeme vi­lá­gát.

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

Dráma a forgatáson, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Dráma a forgatáson, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

A Ki­hí­vók csa­pata el­vesz­tette az első já­té­ko­sát, így a Baj­no­kok ke­rül­tek előnybe.

A Ki­hí­vók csa­pata el­vesz­tette az első já­té­ko­sát, így a Baj­no­kok ke­rül­tek előnybe.

Dráma az esküvőn: Nem hiszed el, mi történt Németh Kristóf lagziján

Dráma az esküvőn: Nem hiszed el, mi történt Németh Kristóf lagziján

Sok­kolta a szí­nészt, ami­kor meg­tudta, mivel kell szem­be­néz­niük.

Sok­kolta a szí­nészt, ami­kor meg­tudta, mivel kell szem­be­néz­niük.

Eke Angélának megszületnie sem volt egyszerű

Eke Angélának megszületnie sem volt egyszerű

Édes­any­já­nak kö­szön­het min­dent.

A csi­nos szí­nésznő ál­lí­tása sze­rint édes­any­já­nak kö­szön­het min­dent. Rá­adá­sul mind a mai napig ko­moly bi­zo­nyí­tási kény­szer él benne...

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli.

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Az éne­kesnő szak­ér­tők­kel dol­go­zik.

Az éne­kesnő szak­ér­tők­kel dol­go­zik.

Drámai vallomás: 5 hét kómából ébredt Boros Lajos

Drámai vallomás: 5 hét kómából ébredt Boros Lajos

hó­na­pokra el­tűnt...

A le­gen­dás rá­diós hosszú hó­na­pok óta nem adott élet­je­let ma­gá­ról, sokan már a leg­rosszabb­ról pus­mog­tak...

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

Aurelio drámai vallomása: Ha apám élne, már eltemetett volna

Aurelio drámai vallomása: Ha apám élne, már eltemetett volna

Az egy­kori va­ló­ság­show hős csak la­punk­nak me­sélt élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról. Au­ré­lio ekkor is­merte fel, hogy ha­tal­mas a baj.

Dráma a stúdióban: teljesen kikészült a TV2 sztárja

Dráma a stúdióban: teljesen kikészült a TV2 sztárja

Ve­szé­lyes és na­gyon nehéz a fel­adat.

Ve­szé­lyes és na­gyon nehéz fel­ada­tot kell tel­je­sí­te­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Szörnyű hírt jelentett be a világsztár: gyógyíthatatlan beteg

Szörnyű hírt jelentett be a sztár: gyógyíthatatlan beteg

Hó­na­po­kig ma­gába zárta. Most sok­koló di­ag­nó­zist tett közzé a ko­rábbi vi­lág­első te­ni­sze­zőnő.

Hó­na­po­kig ma­gába zárta. Most sok­koló di­ag­nó­zist tett közzé a ko­rábbi vi­lág­első te­ni­sze­zőnő.

Drámai bejelentés: Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a színésznő

Drámai bejelentés: Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a színésznő

A so­ro­zat­sztár­nál 15 éve je­lent­kez­tek elő­ször a sú­lyos be­teg­ség tü­ne­tei.

A so­ro­zat­sztár­nál 15 éve je­lent­kez­tek elő­ször a sú­lyos be­teg­ség tü­ne­tei, de nem vette őket elég ko­mo­lyan.

Családi dráma: hatalmas trauma érte a legendás magyar tévést

Családi dráma: hatalmas trauma érte a legendás magyar tévést

A szí­vét-lel­két ki­te­szi min­den egyes nap a kony­há­ban Bay Éva, hogy ki­szol­gálja a csa­lád­ját. Emö­gött egy csa­ládi dráma áll...

Dráma a magyar tóban, elnyelte a víz a 8 éves kisfiút

Dráma a magyar tóban, elnyelte a víz a 8 éves kisfiút

Hiába ér­kez­tek meg a men­tők...

Hiába ér­kez­tek meg a men­tők, nem si­ke­rült új­ra­élesz­te­niük a sze­ren­csét­le­nül járt gyer­me­ket. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Horror a stúdióban: Könnyeikkel küzdöttek a TV2 versenyzői

Horror a stúdióban: Könnyeikkel küzdöttek a TV2 versenyzői

El­ké­pesztő fel­ada­tok­ban eddig sem volt hiány...

El­ké­pesztő fel­ada­tok­ban eddig sem volt hi­á­nya a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­i­nak, de az elő­döntő he­té­ben, ha lehet még ke­mé­nyebb ki­hí­vá­sok vár­ják őket.

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Ő volt min­den idők egyik, ha nem a leg­jobb ma­gyar éne­kes­nője. Még­sem érezte magát elé­ge­dett­nek...

Ő volt min­den idők egyik, ha nem a leg­jobb ma­gyar éne­kes­nője. Még­sem érezte magát elé­ge­dett­nek...

Igazi hajas baba a magyar sztárpár újszülött gyermeke

Igazi hajas baba a magyar sztárpár újszülött gyermeke

Ez már a har­ma­dik gyer­me­kük.

Még a Me­gasztár­ban is­mer­ke­dett meg és jött össze Ba­lássy Betti és Varga Feri. Így már három közös gyer­me­kü­ket ne­ve­lik együtt.

Hatalmas az öröm Lajcsi családjában, véget ért a dráma

Hatalmas az öröm Lajcsi családjában, véget ért a dráma

Fe­le­sé­gé­vel együtt ret­teg­tek.

A trom­bi­ta­mű­vész és fe­le­sége ret­teg­tek, hogy gyer­me­keik ta­nul­má­nyi át­la­gára kihat majd a bí­ró­sági ügyük, ám most végre fel­lé­le­gez­het­nek.

Szörnyű dolgokat mond a Floridában meggyilkolt magyar nő lánya

Szörnyű dolgokat mond a Floridában meggyilkolt magyar nő lánya

A flo­ri­dai Sa­ra­so­tá­ban, a gyanú sze­rint saját férje vég­zett a ma­gyar nővel

A flo­ri­dai Sa­ra­so­tá­ban, a gyanú sze­rint saját férje vég­zett ki egy 47 éves ma­gyar nőt. S. Blanka holt­tes­tét a lánya fe­dezte fel. Az af­ro­a­me­ri­kai Spen­cer San­derst őri­zetbe vet­ték.

Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Ezt ki látta előre? Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Uru­guay és Irán is az utolsó má­sod­per­cek­ben tu­dott győz­tes gólt sze­rezni.

Uru­guay és Irán is az utolsó má­sod­per­cek­ben tu­dott győz­tes gólt sze­rezni.

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

A le­gen­dás ze­nész úgy érzi, túl van a rák­kal ví­vott harca ne­he­zén, de ne­he­zen vi­seli, hogy gyenge.

A le­gen­dás ze­nész úgy érzi, túl van a rák­kal ví­vott harca ne­he­zén. Ugya­n­ak­kor ne­he­zen vi­seli, hogy csak na­gyon ne­he­zen képes tal­pon ma­radni.

Caramel drámája: először szólalt meg lánya betegségéről az énekes

Caramel drámája: először szólalt meg lánya betegségéről az énekes

A nép­szerű éne­kes áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kis­lá­nya leu­ké­miás. Azóta egy­szer sem be­szélt a csa­lád he­ro­i­kus küz­del­mé­ről.

Itt a vége: Ez a páros nem folytathatja A Nagy Duettet

Itt a vége: Ez a páros nem folytathatja A Nagy Duettet

Már csak öt páros har­colt.

Már csak öt páros har­colt azért, hogy to­vább­jus­son a ver­seny­ben. Min­denki kő­ke­mé­nyen pró­bált ezen a héten is, hogy ki­hozza ma­gá­ból a ma­xi­mu­mot.

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Az orvos sze­rint csu­pán per­cei vol­tak.

Az orvos sze­rint csu­pán per­cek vá­lasz­tot­ták el az éne­kes­nőt attól, hogy meg­ful­lad­jon. Ha a nagy­apja nem kap­csol, Il­dikó ma biz­to­san nincs az élők so­rá­ban.

Drámai titokra derült fény a magyar sztárpár múltjából

Drámai titokra derült fény a magyar sztárpár múltjából

A Mi­csoda Nők! adá­sá­ban me­sélte el.

Tápai Sza­bina a Mi­csoda Nők! adá­sá­ban me­sélt a szo­morú rész­le­tek­ről. Ki hinné, hogy a szim­pa­ti­kus pár éle­té­ben sem min­den tö­ké­le­tes?!

Dráma a tárgyaláson: Életükért küzdenek a Lajcsi-per vádlottjai

Dráma a tárgyaláson: Életükért küzdenek a Lajcsi-per vádlottjai

Né­hány pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő, mi­u­tán a szer­dai tár­gya­lá­son a bíró ki­lá­tásba he­lyezte az elő­ve­ze­tést.

Né­hány pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő...

Zimány Linda drámai vallomása: Életmentő műtéten esett át

Zimány Linda drámai vallomása: Életmentő műtéten esett át

Ki­fu­tott a lá­bá­ból a vér...

Ki­fu­tott a lá­bá­ból a vér, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: mű­tétre lesz szük­ség, el­len­kező eset­ben a leg­rosszabb for­ga­tó­könyv válik va­ló­sággá.

El se hisszük, mi történt: kitálalt szakításáról Lola

El se hisszük, mi történt: kitálalt szakításáról Lola

Itt van­nak a szo­morú rész­le­tek.

Több, mint fél évvel a tör­tén­tek után be­szélt elő­ször a szo­morú rész­le­tek­ről a sztár­éne­kesnő.

Dráma a TV2 stúdiójában: többen sírva fakadtak

Dráma a TV2 stúdiójában: többen sírva fakadtak

Szem nem ma­radt szá­ra­zon az Áll az alku mű­so­rá­ban. Min­denki meg­ha­tó­dott.

Szem nem ma­radt szá­ra­zon az Áll az alku mű­so­rá­ban. Min­denki meg­ha­tó­dott a stú­di­ó­ban. Mu­czy­ká­nál tört el elő­ször a mé­cses.

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

19 éves fia gyászolja a panelből kiugrott családapát

19 éves fia gyászolja a panelből kiugrott családapát

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént...

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént a fő­vá­rosi Ha­vanna-la­kó­te­le­pen: le­ve­tette magát egy férfi az egyik tíz­eme­le­tes ház leg­ma­ga­sabb pont­já­ról, majd ször­nyet­halt.

Dráma és zokogás a kamerák előtt: Stohl András is könnyezett!

Dráma és zokogás a kamerák előtt: Stohl András is könnyezett!

A Pi­ra­mis nem ho­zott sze­ren­csét...

A Pi­ra­mis nem ho­zott sze­ren­csét Ti­mi­nek! A mű­sor­ve­zető együtt­ér­zett a ver­seny­ző­vel, Stohl And­rás is könnye­zett...

Ilyen esélyekkel lehet nálunk drámai plázatűz

Ilyen esélyekkel lehet nálunk drámai plázatűz

Hat­van­nál is töb­ben hal­tak meg a ke­mero­vói plá­za­tűz­ben Orosz­or­szág­ban va­sár­nap. Vajon a ma­gyar be­vá­sár­ló­köz­pon­tok mennyire biz­ton­sá­go­sak?

Hat­van­nál is töb­ben vesz­tet­ték éle­tü­ket a ke­mero­vói plá­za­tűz­ben Orosz­or­szág­ban va­sár­nap. A ször­nyű tra­gé­dia miatt azon­ban ide­haza is sokan el­gon­dol­kod­nak azon, vajon a ma­gyar be­vá­sár­ló­köz­pon­tok mennyire biz­ton­sá­go­sak, ha­zánk­ban is meg­tör­tén­het egy ilyen dráma?

Vízbe fojthatta gyermekét, majd magával is végzett a lengyeltóti anya

Vízbe fojthatta gyermekét, majd magával is végzett a lengyeltóti anya

Hol­tan ta­lál­tak rá egy anyu­kára és cse­cse­mő­jére az egyik csa­ládi ház­ban.

Hol­tan ta­lál­tak rá egy anyu­kára és cse­cse­mő­jére az egyik helyi csa­ládi ház­ban.

Hoppá, ezért tolódik a Zámbó-esküvő!

Hoppá, ezért tolódik a Zámbó-esküvő!

Zámbó Krisz­ti­án­nak még vár­nia kell a nagy napra!

A meny­asszony még nem adta be a de­re­kát, ezért Zámbó Krisz­ti­án­nak még vár­nia kell arra, hogy végre nőül vegye ked­ve­sét...

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él.

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él Pár­tos Csilla és fia, Csaba. Nem tud­ják, mikor kap­csol­ják ki náluk a gázt.

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Kés­sel döf­ték hátba a kar­ri­erje csú­csán, még­sem ez fájt neki a leg­job­ban.

Kés­sel döf­ték hátba a kar­ri­erje csú­csán, még­sem ez fájt neki a leg­job­ban. Arról is nyíl­tan be­szélt, miért nem vál­lalt anya­sze­re­pet.

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­sel­nie...

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­selni, ami­kor ha­zaér a mun­ká­ból! Nem lehet neki könnyű...

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

A le­gen­dás rá­diós ja­nuár végén ke­rült kór­házba. Ki­de­rült, örök­le­tes szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

A le­gen­dás rá­diós ja­nuár végén ke­rült kór­házba. Ki­de­rült, örök­le­tes szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin Sándor szerelme

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin szerelme

Elise Ch­ris­tie arany­esé­lyes volt a szá­má­ban, de zo­kogva tá­vo­zott. Ma­gyar ked­vese is alig tudta meg­vi­gasz­talni a skót spor­to­ló­nőt.

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Gás­pár Győző nem szí­ve­sen be­szél a tör­tén­tek­ről, mert máig nem dol­gozta fel a vesz­te­sé­get.

Többek szerint ezzel megalázzák Stadler József emlékét

Többek szerint ezzel megalázzák Stadler József emlékét

Sok­koló és egy­ben el­szo­mo­rító.

Sok­koló és egy­ben el­szo­mo­rító lát­vány fo­gadja az Akasz­tóra ér­ke­ző­ket.

Most jelentették be, kórházba vitték a világhírű sportolónőt. Ez történt vele

Most jelentették be, kórházba vitték a világhírű sportolónőt

A román te­ni­sze­zőnő ki­szá­radt az auszt­ráli dön­tő­ben.

A román te­ni­sze­zőnő ki­szá­radt az auszt­ráli dön­tő­ben.

Szulák Andrea megérezte édesanyja halálát

Szulák Andrea megérezte édesanyja halálát

A szí­nésznő em­lék­szik édes­anyja ha­lá­lá­nak pil­la­na­tára, pedig nem is volt mel­lette a tra­gi­kus per­cek­ben.

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Stohl And­rás abban bí­zott, hogy a múlt soha többé nem kí­sérti majd, de té­ve­dett.

Stohl And­rás abban bí­zott, hogy a múlt soha többé nem kí­sérti majd, de té­ve­dett.

Dráma a színpadon: balesetet szenvedett Xantus Barbara

Dráma a színpadon: balesetet szenvedett Xantus Barbara

Min­denki meg­ré­mült a kop­pa­nás­tól.

A köz­ked­velt szí­nésznő meg­bot­lott, s hiába si­e­tett a se­gít­sé­gére egy kol­lé­gája, nem tudta el­kapni. Elő­adás köz­ben a földre zu­hant. Ijesztő volt...

Összeomlott a koktélkirály, gyilkosságot emleget

Összeomlott a koktélkirály, gyilkosságot emleget

Lajsz And­rás­ékat meg­vi­selte az eset.

Szo­mo­rú­ság köl­tö­zött Lajsz And­rásék érdi ott­ho­nába. Min­den­kit meg­vi­selt volna, ami velük tör­tént.

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Több mint fél évig volt együtt Kit­ti­vel.

Több mint fél évig volt együtt Kit­ti­vel.

Szívszorító fotó: Harcolnak a sziámi ikerpár életéért

Szívszorító fotó: Harcolnak a sziámi ikerpár életéért

A lá­nyok­nak egy lábuk van...

A lá­nyok­nak egy lábuk van, de külön szí­vük és tü­de­jük. El kell őket szál­lí­tani, hogy él­hes­se­nek.

Itt megnézheted a Titanic kivágott, szívszaggató jelenetét

Itt megnézheted a Titanic kivágott, szívszaggató jelenetét

A ro­man­ti­kus drá­má­ból ak­ko­ri­ban ki­vág­tak egy iko­ni­kus je­le­ne­tet, amely most nap­vi­lágra ke­rült.

Nincs ember, aki ne látta volna a több mint 3 órás Ti­ta­ni­cot. A ro­man­ti­kus drá­má­ból ak­ko­ri­ban ki­vág­tak egy iko­ni­kus je­le­ne­tet, amely most nap­vi­lágra ke­rült. A tö­rölt kép­koc­kák­kal még szív­fa­csa­róbb lett volna a film...

Megrázó! Újra kellett élesztenie a kislányát a TV2 sztárjának!

Megrázó! Újra kellett élesztenie a kislányát a TV2 sztárjának!

"Rám né­zett, föl­akadt a szeme és..." Drá­mai val­lo­mást tett a TV2 te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak egyik fel­fe­de­zettje.

"Rám né­zett, föl­akadt a szeme és..." Drá­mai val­lo­mást tett a TV2 te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak egyik fel­fe­de­zettje. Az éne­kes könnyek kö­zött val­lott arról a ször­nyű él­mény­ről, ami­kor a kis­lá­nya hét hó­na­pos ko­rá­ban majd­nem meg­ful­ladt, és ő élesz­tette újra. A fel­ka­varó tör­té­net min­den­kit meg­vi­selt a stú­di­ó­ban.

Családi dráma: egy idegenhez akarta férjhez adni az apja Singh Vikit!

Családi dráma: egy idegenhez akarta férjhez adni az apja Singh Vikit!

Az éne­kesnő ha­da­ko­zott apja dön­tése ellen, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei let­tek, éve­ken át nem be­szél­tek egy­más­sal.

Retteg az összeomlástól a Sztárban Sztár versenyzője

Retteg az összeomlástól a Sztárban Sztár versenyzője

Hor­váth Tamás attól fél, hogy nem jön majd ki hang a tor­kán ma este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

Szakítási dráma: Itt él Hódi Pamela, mióta szakított Berkivel!

Szakítási dráma: Itt él Hódi Pamela, mióta szakított Berkivel!

Ki­de­rült, hol él a csi­nos édes­anya...

Újabb dráma Berki és Hódi sza­kí­tása körül! Ki­de­rült, hol él a csi­nos édes­anya és gyer­meke!

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Or­vost hív­tak hozzá...

Ben­cén már az ér­té­ke­lés ele­jén is lát­szott, hogy nincs jól, de ami ez­után kö­vet­ke­zett, arra senki sem szá­mí­tott.

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Majka min­den va­sár­nap el­ké­pesztő lé­lek­je­len­lét­tel áll helyt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­je­ként.

Majka min­den va­sár­nap el­ké­pesztő lé­lek­je­len­lét­tel áll helyt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­je­ként. Szó­ra­koz­tat, mi­köz­ben lé­lek­ben biz­to­san va­la­hol más­hol jár...

Megrendítő hír: ezt játszotta öngyilkossága előtt a nagyberegi fiú

Megrendítő hír: ezt játszotta öngyilkossága előtt a nagyberegi fiú

A 9 éves Ernő szo­mo­rúan ért haza az is­ko­lá­ból, be­szélt az édes­any­já­val, majd ját­szani kez­dett.

Igazi dráma: Életéért menekült a Séfek Séfe utolsó hobbiséfje

Igazi dráma: Életéért menekült a Séfek Séfe utolsó hobbiséfje

Húga már sze­re­pelt egy show-ban.

Az Rghei csa­lád­ban nem Soha az első, aki té­vé­mű­sor­ban sze­re­pel, hi­szen húga, Sarah 2014-ben már meg­mu­tatta te­het­sé­gét az Ének Is­ko­lá­já­ban.

Dráma, élő adásban veszekedtek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Dráma, élő adásban veszekedtek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Az íté­szek az egyik pro­duk­ció miatt kap­tak össze.

Az íté­szek az egyik pro­duk­ció miatt kap­tak össze.

Dráma a stúdióban: könnyekben tört ki a séfjelölt

Dráma a stúdióban: könnyekben tört ki a séfjelölt

El­sza­kadt a cérna...

Nem könnyű fel­dol­gozni egy ver­seny­szi­tu­á­ciót, kü­lö­nö­sen, ha három profi séf­nek kell meg­fe­lelni.

Ebben a valóságshow-ban szerepel ősztől Rubint Réka

Ebben a valóságshow-ban szerepel ősztől Rubint Réka

Az ae­ro­bik ko­ro­ná­zat­lan, hazai ki­rály­nője sze­re­pet vál­lalt, a VIASAT3 ős­szel in­duló mű­so­rá­ban.

Újabb drámai részletek Tolvai Reni édesapjának haláláról

Újabb drámai részletek Tolvai Reni édesapjának haláláról

Káosz ural­ko­dott a szál­lo­da­szo­bá­ban, ahol Tol­vai Re­náta édes­apja el­hunyt. Az éne­kesnő tartja magát.

Káosz ural­ko­dott a szál­lo­da­szo­bá­ban, ahol Tol­vai Re­náta édes­apja el­hunyt. Az éne­kesnő tartja magát.

Dráma a színpadon, ők A Nagy Duett kiesői

Dráma a színpadon, ők A Nagy Duett kiesői

Ha­tal­mas si­ko­lyok és be­ki­a­bá­lá­sok közt hir­dette ki Tilla, hogy mely pá­ro­sok ju­tot­tak to­vább A Nagy Duett dön­tő­jébe.

Ha­tal­mas si­ko­lyok és be­ki­a­bá­lá­sok közt hir­dette ki Tilla, hogy mely pá­ro­sok ju­tot­tak to­vább A Nagy Duett dön­tő­jébe.

Élete legnagyobb tragédiájáról mesélt A Nagy Duett sztárja

Élete legnagyobb tragédiájáról mesélt A Nagy Duett sztárja

Pel­ler Ká­roly mű­vész­em­ber, és talán a múlt­ban átélt tra­gé­diák is hoz­zá­tet­tek mos­tani ala­kí­tá­sa­i­hoz, de azt biz­to­san el­mond­hatja ma­gá­ról, hogy igazi túl­élő.

Gyász: Gesztesi Károly elvesztette a férfit, akinek mindent köszönhet

Gyász: Gesztesi Károly elvesztette a férfit, akinek mindent köszönhet

A szí­nész két hete újra a pok­lok pok­lát járja. Ne­he­zen áll talpra a gyász­ból. Ne­ve­lő­ap­ját ve­szí­tette el.

Szívszorító vallomás: Keményen nélkülöz Rékasi Károly

Szívszorító vallomás: Keményen nélkülöz Rékasi Károly

Las­san két éve, hogy a szí­nész bal­ese­tet szen­ve­dett, de csak nem kerül pont az ügy vé­gére.

Las­san két éve, hogy a szí­nész bal­ese­tet szen­ve­dett, de csak nem kerül pont az ügy vé­gére.