CÍMKE: 'drága'

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

A fok­­hagyma ára gyak­ran ki­­veri a biz­­to­­sí­­té­­kot. Mu­­ta­­tunk egy spó­­ro­­lós trük­­köt!

Ügyes trükkel drágítják a számlákat a bankok

Ügyes trükkel drágítják a számlákat a bankok

Eu­ró­pá­ban ná­lunk a leg­drá­gább a banko­lás a jegy­bank ta­nul­má­nya sze­rint.

Ez a következménye, hogy bejelentették: a pápa Székelyföldre látogat

Döbbenet, emelkedtek az árak Székelyföldön a pápalátogatás miatt

Egy hó­napja lehet tudni, hogy Fe­renc pápa Csík­som­lyón mi­sé­zik.

Egy hó­napja lehet tudni, hogy Fe­renc pápa Csík­som­lyóra lá­to­gat.

Durva, mi történt Izlandon Vámos Erikával

Durva, mi történt Izlandon Vámos Erikával

A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

Élet­ve­szé­lyes szik­lá­kon egyen­sú­lyo­zott Iz­lan­don Vámos Erika, aki ka­lan­dos tíz napot tud­hat maga mö­gött.

40 milliós számlát kapott rosszcsont fia miatt a gyanútlan anyuka

40 milliós számlát kapott rosszcsont fia miatt a gyanútlan anyuka

Az iz­gága kisfiú egy ki­ál­lí­tott szob­rot tört össze. Mint ki­de­rült, a mű­tárgy­nak hor­ri­bi­lis az ára...

Jobb, ha tudod: durván átvernek ezekkel az étkezési sókkal!

Jobb, ha tudod: durván átvernek ezekkel az étkezési sókkal!

Több mint hússzo­ros ár­kü­lönb­ség is van egyes ét­ke­zési sók kö­zött. De mennyi­vel tud töb­bet a drá­gább?

Drágább és rosszabb a hűtőbarát dinnye

Drágább és rosszabb a hűtőbarát dinnye

Vet­tünk egy bu­da­pesti pi­a­con "hű­tő­ba­rát­nak" ne­ve­zett kicsi dinnyét, ami az árus sze­rint "biz­to­san ma­gyar" volt, de az íze nem győ­zött meg min­ket.

Vet­tünk egy bu­da­pesti pi­a­con "hű­tő­ba­rát­nak" ne­ve­zett kicsi dinnyét, ami az árus sze­rint "biz­to­san ma­gyar" volt, de az íze nem győ­zött meg min­ket: rosszabb volt, mint a ha­gyo­má­nyos nagy dinnye. Lehet, hogy befér a hű­tőbe, de jóval drá­gább, és ízben sem az igazi, ezért mi leg­kö­ze­lebb in­kább fél­be­vá­gunk egy nagy dinnyét...

Rossz hír érkezett a sörivók számára

Rossz hír érkezett a sörivók számára

Tíz éve nem lát­tak ilyet a szak­em­be­rek: dur­ván drá­gu­lás­nak in­dult a sör!

Tíz éve nem lát­tak ilyet a szak­em­be­rek: dur­ván drá­gu­lás­nak in­dult a sör!

Ezért lehetetlen színházjegyet kapni, amerikai jegyüzérek tarolják le a piacot

Ezért lehetetlen színházjegyet kapni

Fel­vá­sá­rol­ják, majd két-há­rom­szo­ros áron el­ad­ják a ma­gyar szín­ház­je­gye­ket.

Durva, mi történik a sörrel, tíz éve nem láttak ilyet a szakemberek

Durva, mi történik a sörrel, tíz éve nem láttak ilyet a szakemberek

Nem örül­nek a fo­lyé­kony ke­nyér sze­rel­me­sei.

Míg a gyár­tók 4-5 szá­za­lék­kal adják drá­gáb­ban a fo­lyé­kony ke­nye­ret a ke­res­ke­dők­nek, az végül jóval drá­gáb­ban jut el a vá­sár­lók­hoz. Ennek oka, hogy a sör egyik alap­anyaga idén két­szer annyiba kerül, mint egy évvel ez­előtt.

Bosszantó, durván megszívatnak a magyar drogériák

Bosszantó, durván megszívatnak a magyar drogériák

Össze­ha­son­lí­tot­tuk a német dro­gé­ria­lán­cok ma­gyar­or­szági és né­met­or­szági ak­ciós új­ság­jait, durva a kü­lönb­ség.

Össze­ha­son­lí­tot­tuk a német dro­gé­ria­lán­cok ma­gyar­or­szági és né­met­or­szági ak­ciós új­ság­jait, és döb­be­ne­tes kü­lönb­sé­ge­ket ta­lál­tunk. Míg egy német már 3 ezer fo­rin­tért hoz­zá­jut egy már­kás par­füm­höz, itt­hon az leg­alább 5 ezer fo­rintba kerül.

Húszezer forintért árulja magát Fenyő Iván!

Húszezer forintért árulja magát Fenyő Iván!

A szí­nész Ja­kup­csek Gab­ri­el­lá­val együtt kí­nálja a tár­sa­sá­gát né­hány órára, igen­csak bor­sos áron.

A szí­nész Ja­kup­csek Gab­ri­el­lá­val együtt kí­nálja a tár­sa­sá­gát né­hány órára, igen­csak bor­sos áron.

Itt a vég: le kell mondanunk a tojásról?

Itt a vég: le kell mondanunk a tojásról?

Las­san le­mond­ha­tunk a rán­tot­tá­ról.

Min­den­ki­nél más­hol ta­lál­ható az a határ, ahol már azt mondja, nem haj­landó több pénzt ki­adni egy doboz to­já­sért. Ez az ár tény­leg ki­veri a biz­to­sí­té­kot!

Kiderült, ki jár jobban: az, aki veszi, vagy aki készíti az adventi koszorút?

Kiderült, ki jár jobban: az, aki veszi, vagy aki készíti az adventi koszorút?

Va­sár­nap meg­gyújt­juk az ad­venti ko­szo­rún az első gyer­tyát. Itt az utolsó pil­la­nat, hogy be­sze­rez­zük a ko­szo­rút.

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Dér Heni ajánlja magát, fel­téve, ha va­laki meg­tudja fi­zetni.

Dér Heni ajánlja magát, aki meg­tudja fi­zetni, ér­té­kes aján­dék­kal lehet gaz­da­gabb.

Ez nagyon durva: drágább lett itthon a vaj, mint a Nutella

Ez nagyon durva: drágább lett itthon a vaj, mint a Nutella

Kül­föl­dön sem jobb a hely­zet.

Egé­szen me­re­de­ken ível fel a vaj ára. Két­szer annyit fi­zet­he­tünk érte, mint ta­valy ilyen­kor. Rá­adá­sul kül­föl­dön sem jobb a hely­zet.

Hihetetlenül nagy ráfizetés ez a kórházi betegeknek és látogatóknak

Hihetetlenül nagy ráfizetés ez a kórházi betegeknek és látogatóknak

Or­szág­szerte ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a kór­há­zak par­ko­lási dí­ja­ira. Né­me­lyik in­téz­mény ugyanis túl­zásba esett.

Sosem volt még ilyen drága a tojás!

Sosem volt még ilyen drága a tojás!

Két hete még a 60 fo­rin­tos to­já­sá­ron hü­le­dez­tünk, ma meg már...!

Két hete még a 60 fo­rin­tos to­já­sá­ron hü­le­dez­tünk, ma meg már...! Az áru­sok azzal ér­vel­nek, hogy nem toj­nak a szár­nya­sok. De miért nem? Nincs hi­de­gebb, mint más­kor...

Készülj fel, fájni fog: ezért lesz az idén aranyárban a méz

Készülj fel, fájni fog: ezért lesz az idén aranyárban a méz

El­ké­pesztő oka van annak, hogy az idén még a szo­kott­nál is drá­gább lesz a méz. El­árul­juk, mi tör­tént!

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Fidel Castro a csúcstartó, lenyomta a Beatles legendát

Fidel Castro a csúcstartó, lenyomta a Beatles legendát

El­ké­pesztő össze­ge­ket fi­zet­nek ár­ve­ré­se­ken a híres em­be­rek ere­deti kéz­alá­írá­sáért.Fi­gyelj csak!