CÍMKE: 'dopping'

Súlyos büntetés, négy évet kapott az olimpiai bajnok

Súlyos büntetés, négy évet kapott az olimpiai bajnok

EPO-t ta­lál­tak a sztár vi­ze­let­min­tá­já­ban egy ver­se­nyen kívül el­vég­zett el­len­őrző vizs­gá­lat során.

Érthetetlen, doppingolt a világ egyik legjobb játékosa

Érthetetlen, doppingolt a világ egyik legjobb játékosa

Két til­tott szert ta­lál­tak a kár­tya­já­té­kos, Geir Hel­gemo szer­ve­ze­té­ben. No­vem­be­rig ka­pott el­til­tást.

Doppingolás közben ütött rajta a népszerű sportolón a rendőrség! - videó

Doppingolás közben ütött rajta a népszerű sportolón a rendőrség! - videó

Egy­ből kör­be­járta az in­ter­ne­tet az eset­ről ké­szült fel­vé­tel.

Egy­ből kör­be­járta az in­ter­ne­tet az eset­ről ké­szült fel­vé­tel.

Könnyen kimutatható doppingszert kapott a 14 éves magyar sportoló

Könnyen kimutatható doppingszert kapott a 14 éves magyar sportoló

A sta­no­zolol nevű szert na­gyon könnyű ki­mu­tatni a szer­ve­zet­ben.

A sta­no­zolol nevű szert na­gyon könnyű ki­mu­tatni a szer­ve­zet­ben.

Bevallotta a magyar olimpiai bajnok, szörnyű dolgot tett ittasan

Bevallotta a magyar olimpiai bajnok, szörnyű dolgot tett ittasan

Az el­til­tott Pars Krisz­tián elő­ször be­szélt a ha­tal­mas bot­lá­sá­ról.

Az el­til­tott Pars Krisz­tián elő­ször be­szélt a ha­tal­mas bot­lá­sá­ról. Ha min­den jól megy, nyá­ron vissza­tér­het.

Bizarr helyzetben fotózták a félmeztelen magyar sportolót

Bizarr helyzetben fotózták a félmeztelen magyar sportolót

Fu­cso­vics Már­ton Sang­haj­ban lé­pett pá­lyára, a meccs után nem várt ven­dé­get ka­pott a ma­gyar te­ni­szező.

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

Ez érinti a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat is.

A Ma­gyar An­t­i­dop­ping Cso­port el­já­rása miatt vál­toz­tatni kel­lett a vb-re ké­szülő ma­gyar ke­re­ten. A Mozgi Milán, So­mo­rácz Tamás páros egyik tagja ke­rült bajba.

Tényleg doppingolt? Megszólalt a Real Madrid sztárja

Tényleg doppingolt? Megszólalt a Real Madrid sztárja

Nem le­pőd­tünk meg, ami­kor a spa­nyo­lok kő­ke­mény sztárja el­mondta vé­le­mé­nyét a bot­rány­ról.

Nem le­pőd­tünk meg, ami­kor a spa­nyo­lok kő­ke­mény sztárja el­mondta vé­le­mé­nyét a bot­rány­ról.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: durva vallomás a sztársportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Innen már nincs lej­jebb? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Szörnyű gyanú, így került doppingszer a magyar kajakosok táborába?

Szörnyű gyanú, így került doppingszer a magyar kajakosok táborába?

Vissza­tér az el­til­tott klasszis, aki to­vábbra is bűn­ügyet szi­ma­tol az el­me­sze­lése mö­gött. Kü­lön­le­ges óv­in­téz­ke­dé­se­ket tesz.

Csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Kőkemény vád: csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Kip­rop ta­gadja, hogy dop­pin­golt.

Asbel Kip­rop ta­gadja, hogy til­tott szert fo­gyasz­tott. Az olim­piai ara­nya mel­lett há­rom­szor vi­lág­baj­noki címe is van.

Botrányos fotó, ez buktatta le az olimpiák hősét

Botrányos fotó, ez buktatta le az olimpiák hősét

Így rob­bant a dop­ping­bomba. Nem ez a hat­szo­ros öt­ka­ri­kás baj­nok első vi­lágra szóló bal­héja.

Így rob­bant a dop­ping­bomba. Nagy bu­ta­sá­got csi­nált az ame­ri­kai sztár. Nem ez a hat­szo­ros öt­ka­ri­kás baj­nok első vi­lágra szóló bal­héja.

Doppingbotrány, elvették a magyar sztár vb és Eb érmét

Doppingbotrány, elvették a magyar sztár vb és Eb érmét

Négy évre el­til­tot­ták a 25 éves ma­gyar ka­ja­kost, Hor­váth Ben­cét, aki a vád sze­rint dop­ping­vét­sé­get kö­ve­tett el.

Négy évre el­til­tot­ták a 25 éves ma­gyar ka­ja­kost, Hor­váth Ben­cét, aki a vád sze­rint dop­ping­vét­sé­get kö­ve­tett el.

Nagy a baj: botrány botrányt követ Pars Krisztián életében

Nagy a baj: botrány botrányt követ Pars Krisztián életében

Az olim­piai arany­érem meg­szer­zése óta rossz for­du­la­tot vett a ka­la­pács­vető sorsa.

Az olim­piai arany­érem meg­szer­zése óta rossz for­du­la­tot vett a ka­la­pács­vető sorsa.

Ilyen szerrel bukott meg Pars Krisztián

Ilyen szerrel bukott meg Pars Krisztián

2019 jú­li­u­sáig min­den­nemű sport­te­vé­keny­ség­től el­til­tot­ták.

2019 jú­li­u­sáig min­den­nemű sport­te­vé­keny­ség­től el­til­tot­ták az olim­piai baj­nok ka­la­pács­vető Pars Krisz­ti­ánt.

Fél év késéssel tudta meg: élete sikerét aratta a magyar sportoló

Fél év késéssel tudta meg: élete sikerét aratta a magyar sportoló

Nem fel­hőt­len az öröme, de... Jobb későn, mint soha. Lő­rincz Tamás egy dop­ping­eset miatt lé­pett előre vb-ezüst­ér­messé.

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Már megint egy orosz spor­toló...

Már megint egy orosz spor­toló... Ebből ka­taszt­rófa lehet! Érmet nyert Pjong­csang­ban sem­le­ges­ként, az öt­ka­ri­kás zászló alatt, mégis dop­pin­golt?

Nagy hírt kaptak a sportolók: mostantól szabad piálni

Nagy hírt kaptak a sportolók: mostantól szabad piálni

Je­len­tős vál­to­zást hoz az új év.

Je­len­tős vál­to­zást hoz az új év a dop­pingos til­tó­lis­tán. Ezen­túl it­ta­san is lehet au­tó­ver­se­nyezni vagy fo­cizni?

Lázadnak a kajakosok, miért titkolják a doppingoló nevét?

Lázadnak a kajakosok, miért titkolják a doppingoló nevét?

Min­denki tudja kiről van szó, az il­lető nevét azon­ban még­sem írja le senki.

Három éven belük a ha­to­dik dop­ping­bot­rány rob­bant ki. Min­denki tudja kiről van szó.

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett. A spor­to­lót akár már hét­főn fel­füg­geszt­he­tik.

Elsöpörte a főnököt a botrány, mi lesz így a nyári foci-vb-vel?

Elsöpörte a főnököt a botrány, mi lesz így a nyári foci-vb-vel?

Le­mon­dott a szer­ve­zők el­nöke.

Léket ka­pott a 2018-as orosz­or­szági torna ha­jója. A vi­lág­ra­szóló dop­ping­bal­hék miatt le­mon­dott a szer­ve­ző­bi­zott­ság el­nöke.

Végzetes hiba, mindenét elveszítheti az egyeduralkodó sportoló

Végzetes hiba, mindenét elveszítheti az egyeduralkodó sportoló

Óri­ási dop­ping­bot­rány rob­bant ki. Ilyen bün­te­té­sek vár­hat­nak a sztárra.

Óri­ási dop­ping­bot­rány rob­bant ki. Ilyen bün­te­té­sek vár­hat­nak a vi­lág­sztárra.

Végre egy jó hír az alkoholista sportolóknak

Végre egy jó hír az alkoholista sportolóknak

Könnyen hamis ered­mé­nyek, rosszabb eset­ben pedig bal­ese­tek is szü­let­het­nek a túl­zott al­ko­hol­fo­gyasz­tás­tól.

Könnyen hamis ered­mé­nyek, rosszabb eset­ben pedig bal­ese­tek is szü­let­het­nek a túl­zott al­ko­hol­fo­gyasz­tás­tól.

Kitálalt a szakértő, szúrják magukat a sportolók

Kitálalt a szakértő, szúrják magukat a sportolók

Ezek a test­épí­tés árny­ol­da­lai.

A nyolc éve vissza­vo­nult ver­senyző me­sélt a test­épí­tés­ről. A szpon­zo­rok miatt nem be­szél­nek a spor­to­lók a szte­ro­i­do­zás­ról.

Dopping után vébére mehet a magyar pólós

Dopping után vébére mehet a magyar pólós

A mély­ről tért vissza újra a csúcsra Török Béla.

A mély­ről tért vissza újra a csúcsra Török Béla. A vá­lo­ga­tott ví­zi­lab­dázó ott lehet a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Botrányosan őszinte vallomás: Ez történik a sport legsötétebb bugyraiban

Botrányosan őszinte vallomás: Ez történik a sport legsötétebb bugyraiban

Ma­nap­ság le­he­tet­len tel­je­sít­mény­fo­ko­zók nél­kül arany­ér­met nyerni?

Ma­nap­ság le­he­tet­len tel­je­sít­mény­fo­ko­zók nél­kül arany­ér­met nyerni?

Döbbenet, doppingolt a világbajnok brazil futballista?

Döbbenet, doppingolt a világbajnok brazil futballista?

Sú­lyos vádat fo­gal­maz­tak meg a Real Mad­rid és a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi klasszisa ellen.

Sú­lyos vádat fo­gal­maz­tak meg a Real Mad­rid és a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi klasszisa ellen.

Nagy a titkolózás, drogozott a magyar sztár?

Nagy a titkolózás, drogozott a magyar sztár?

Ká­bí­tó­szert hasz­nál­ha­tott.

Til­tott szer­ről szól­nak az ügy­ben meg­je­lent hi­va­ta­los köz­le­mé­nyek, de ká­bí­tó­szert hasz­nál­ha­tott a dop­ping­vét­sé­gen ért vá­lo­ga­tott spor­toló.

Félmilliárd forintból vadásznak Budapesten a csalókra

Félmilliárd forintból vadásznak Budapesten a csalókra

Olim­piai baj­no­kunk­nál is jár­tak.

Az első el­len­őr­zé­sek egyi­két épp egy olim­piai baj­no­kunk­nál tar­tot­ták.

Nyílt háború a teniszben, Sarapova keményen visszavágott

Nyílt háború a teniszben, Sarapova keményen visszavágott

A dop­ping­el­til­tás­ból vissza­térő oroszt Bo­u­chard nyíl­tan le­csa­lózta.

A dop­ping­el­til­tás­ból vissza­térő oroszt Bo­u­chard nyíl­tan le­csa­lózta. Sa­rap­ova a pá­lyán kívül szúrt oda a ka­na­da­i­nak.

Dopping! Megbukott az olimpiai bajnok!

Dopping! Megbukott az olimpiai bajnok!

A spor­toló szer­ve­ze­té­ben erit­ro­po­e­tin (EPO) nyo­ma­ira buk­kan­tak a vizs­gá­lat során. Egy előre be nem je­len­tett dop­ping­el­len­őr­zé­sen bu­kott le.

A spor­toló szer­ve­ze­té­ben erit­ro­po­e­tin (EPO) nyo­ma­ira buk­kan­tak a vizs­gá­lat során. Egy előre be nem je­len­tett dop­ping­el­len­őr­zé­sen bu­kott le.

Kőkemény piálásba kezdett a szépséges sztársportoló

Kőkemény piálásba kezdett a szépséges sztársportoló

Az el­til­tása alatt el­kez­dett tár­sa­dalmi éle­tet élni. Ez pedig együtt járt azzal, hogy egyre több al­ko­holt ivott.

Az el­til­tása alatt ren­ge­teg ideje lett, ezért el­kez­dett tár­sa­dalmi éle­tet élni. Ez pedig együtt járt azzal, hogy egyre több al­ko­holt ivott.

Újabb sztár ment neki Sarapovának kőkeményen

Újabb sztár ment neki Sarapovának kőkeményen

Sokan nem örül­nek a vissza­té­ré­sé­nek.

Az orosz szép­sé­get min­den bi­zonnyal ez nem za­varja, most is mo­soly­gó­san vett részt egy saj­tó­ese­mé­nyen. Ha­ma­ro­san lejár az el­til­tása is.

Miért titkolják a doppingoló hokis nevét?

Miért titkolják a doppingoló hokis nevét?

El­til­tásra szá­mít­hat a hokis.

El­til­tásra szá­mít­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott egyik ho­kisa, aki po­zi­tív dop­ping­min­tát pro­du­kált.

Doppingbotrány, eltűnt a hokis

Doppingbotrány, eltűnt a fehérvári hokis

Sof­ron Ist­ván je­len­leg nem tagja a Fe­hér­vár ke­re­té­nek.

Sof­ron Ist­ván je­len­leg nem tagja a Fe­hér­vár ke­re­té­nek. A vá­lo­ga­tott hokis tá­vol­lé­té­ről csak ta­lál­gatni lehet.

Óriási fordulat, elveszik a világsztár olimpiai aranyát

Óriási fordulat, elveszik a világsztár olimpiai aranyát

Az egyik honfi­társa hi­bá­zott.

Nem ő hi­bá­zott, hanem az egyik honfi­társa, ettől füg­get­le­nül még el­ve­szik tőle az első he­lyet, amit Pe­king­ben szer­zett meg a vál­tó­val.

Doppingbotrány a magyar válogatottban, nagy a titkolózás

Doppingbotrány a magyar válogatottban, nagy a titkolózás

Til­tott szert ta­lál­tak egy ma­gyar hokis szer­ve­ze­té­ben. A jég­ko­rong-szö­vet­ség egy­előre nem árulja el já­té­kos nevét.

Til­tott szert ta­lál­tak egy ma­gyar hokis szer­ve­ze­té­ben. A jég­ko­rong-szö­vet­ség egy­előre nem árulja el já­té­kos nevét.

Doppingbotrány újratöltve, eltiltották a magyar kajakos sztárt

Doppingbotrány újratöltve, eltiltották a magyar kajakos sztárt

Dön­tés szü­le­tett, csak 2018 nya­rán tér­het vissza Domb­vári. To­vábbra is ta­gadja a dop­pin­go­lást.

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat.

A spa­nyol baj­nok­ság­ban senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat. Ag­gó­dik a Nem­zet­közi Dop­ping­el­le­nes Ügy­nök­ség, hogy mikor szü­le­tik végre meg­ol­dás.

Súlyos, négyéves eltiltást kaphat a manchesteri sztár

Súlyos, négyéves eltiltást kaphat a manchesteri sztár

Ha ki­de­rül Samir Nas­ri­ról, hogy vé­tett a dop­ping­sza­bá­lyok ellen, akkor jó ideig nem lát­hat­juk a pá­lyán.

Ha ki­de­rül Samir Nas­ri­ról, hogy vé­tett a dop­ping­sza­bá­lyok ellen, akkor jó ideig nem lát­hat­juk a pá­lyán. Olyan ke­ze­lést ka­pott, ami tilos a spor­to­lók­nál.

Az ünnepek sem múlnak el olimpia botrány nélkül

Az ünnepek sem múlnak el olimpia botrány nélkül

A téli já­té­ko­kat is fe­lül­vizs­gálja a Nem­zet­közi Olim­piai Bi­zott­ság. Szo­csi után most a van­cou­veri öt­ka­ri­kás já­té­kok min­táit is új­ra­elem­zik.

A téli já­té­ko­kat is fe­lül­vizs­gálja a Nem­zet­közi Olim­piai Bi­zott­ság. Szo­csi után most a van­cou­veri öt­ka­ri­kás já­té­kok min­táit is új­ra­elem­zik.

Vihar a láthatáron! Itt az olimpiai botrány!

Vihar a láthatáron! Itt az olimpiai doppingbotrány!

Riói olim­pia dop­ping­min­tá­i­nak nagy része hasz­nál­ha­tat­lan.

Riói olim­pia min­tá­i­nak nagy része hasz­nál­ha­tat­lan.

Évek óta nyugodtan doppingolhatnak a világbajnok sztárok?

Évek óta nyugodtan doppingolhatnak a világbajnok sztárok?

Erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Az egyi­kük nyi­lat­ko­zata alap­ján erre lehet kö­vet­kez­tetni. Jö­vőre a sza­bály­mó­do­sí­tá­sok miatt ne­he­zebb dol­guk lesz a spor­to­lók­nak, ezt ki­hasz­nál­hat­nák az el­len­őrök.

Fordulat a kajakos doppingbotrányban: ebből per lesz?

Fordulat a kajakos doppingbotrányban: ebből per lesz?

A meg­hur­colt spor­to­lók rö­vi­de­sen el­dön­tik, ho­gyan to­vább. Kár­té­rí­tést kö­ve­tel­het­nek, de ki adja vissza az el­ma­radt olim­piai sze­rep­lést?

A meg­hur­colt spor­to­lók rö­vi­de­sen el­dön­tik, ho­gyan to­vább. Kár­té­rí­tést kö­ve­tel­het­nek, de ki adja vissza az el­ma­radt olim­piai sze­rep­lést?

Gyalázatos doppingvizsgálatok Rióban. Veszélyben a magyar érmek?

Gyalázatos doppingvizsgálatok Rióban. Veszélyben a magyar érmek?

Az Ügy­nök­ség a hoszt­eszek fel­ké­szü­let­len­sé­gére fogja a ba­ki­kat.

A Dop­ping­el­le­nes Ügy­nök­ség a hoszt­eszek fel­ké­szü­let­len­sé­gére fogja a ba­ki­kat.

Sportolóink szeme láttára doppingolnak az ellenfelek a paralimpián?

Sportolóink szeme láttára doppingolnak az ellenfelek a paralimpián?

Gya­nús a sok vi­lág­csúcs: töb­ben til­tott sze­re­ket hasz­nál­nak a testi és ér­telmi fo­gya­té­ko­sok riói vi­lág­ver­se­nyén.

Kíméletlenül megbüntették a magyar sztárt

Kíméletlenül megbüntették a doppingoló magyar sztárt

Meg lehet tá­madni a dön­tést.

Meg lehet tá­madni a dön­tést, ha ér­vény­ben hagy­ják, akkor na­gyon so­káig nem ver­se­nyez­het a spor­toló.

Cseh Laci többet is szippanthatott volna a tiltott szerből

Cseh Laci többet is szippanthatott volna a tiltott szerből

Vihar egy pohár víz­ben az orosz hek­ke­rek "szen­zá­ci­ója". Az igazi dop­ping­hoz nem így jut­nak hozzá a csaló spor­to­lók.

Vihar egy pohár víz­ben az orosz hek­ke­rek ál­lí­tó­la­gos "szen­zá­ci­ója". Az igazi dop­ping­hoz nem így jut­nak hozzá a csaló spor­to­lók.

Hosszú Katinka nagyon csalódott, de nem adja fel a harcot

Hosszú Katinka nagyon csalódott, de nem adja fel a harcot

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ér­tet­le­nül ol­vassa a hí­re­ket. To­vábbi jogi lé­pé­se­ket fon­tol az őt be­mocs­koló férfi­val szem­ben.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ér­tet­le­nül ol­vassa a hí­re­ket. To­vábbi jogi lé­pé­se­ket fon­tol az őt be­mocs­koló férfi­val szem­ben.

Ebből óriási botrány lesz, összetörték a kajakosok álmát

Ebből óriási botrány lesz, összetörték a kajakosok álmát

A ma­gyar páros dop­pin­go­lás miatt nem in­dul­ha­tott az olim­pián, most ki­de­rült, hogy ne­ga­tív lett a minta.

A ma­gyar páros dop­pin­go­lás miatt nem in­dul­ha­tott az olim­pián, most ki­de­rült, hogy ne­ga­tív lett a minta. Jogi lé­pé­se­ket ter­vez­nek.

Doppingvétség után lopási ügybe keveredett a magyar sztár!

Doppingvétség után lopási ügybe keveredett a magyar sztár!

A spor­to­lót és szép­sé­ges ked­ve­sét lopás vét­sége miatt ál­lí­tot­ták elő a rend­őrök.

Pizzafutár lenne az eltiltott kajakos

Megrázó vallomás! Pizzafutár lenne az eltiltott kajakos

Domb­vári Bence nem bírná ki sírás nél­kül az olim­piai köz­ve­tí­té­se­ket.

Domb­vári Bence nem bírná ki sírás nél­kül az olim­piai köz­ve­tí­té­se­ket.

Hosszú Katinka céltábla lett, miért támadják folyamatosan?

Hosszú Katinka céltábla lett, miért támadják folyamatosan?

Dop­ping, meg­rom­lott kap­cso­lat: ked­ves ame­ri­ka­iak, van még va­lami, ami­vel meg tud­já­tok vá­dolni a világ leg­jobb­ját?

Itt az igazság, őket rakták ki a kajakcsapatból

Itt az igazság, őket rakták ki a kajakcsapatból

Nincs nagy meg­le­pe­tés.

Nincs nagy meg­le­pe­tés, Hor­váth Bence és Szo­mo­lá­nyi Máté nem utaz­hat az olim­pi­ára. A spor­to­lók akár pe­rel­het­nek is.

Sokkoló döntés: kizárták az oroszokat a dopping miatt!

Sokkoló döntés: kizárták az oroszokat a dopping miatt!

A NOB el­né­zőbb volt, de a mos­tani ver­dikt mély­ütés lehet Orosz­or­szág szá­mára.

A NOB el­né­zőbb volt, de a mos­tani ver­dikt mély­ütés lehet Orosz­or­szág szá­mára.

Most belharc robbant ki a kajak-kenusoknál

A doppingbotrányok után most belharc robbant ki a kajak-kenusoknál

Az al­el­nök ke­mé­nyen be­szólt az el­nök­nek. Az olim­pi­ára sem uta­zik el.

Az al­el­nök ki­bo­rult, és ke­mé­nyen be­szólt az el­nök­nek. Az olim­pi­ára sem uta­zik el.

Kiakadt Cseh riválisa: mindenki doppingolt körülöttem?

Kiakadt Cseh Laci riválisa: lehet, hogy mindenki doppingolt körülöttem?

Vál­toz­ta­tá­so­kat sür­get a sport­ban.

Ko­moly vál­toz­ta­tá­so­kat sür­get a sport­ban.

Doppingbotrány: döntött a NOB a kizárásról!

Doppingbotrány: döntött a NOB a kizárásról!

Meg is úsz­ták az oro­szok meg nem is.

Meg is úsz­ták az orosz spor­to­lók, meg nem is az ál­la­mi­lag irá­nyí­tott dop­pin­go­lást. Kü­lön­le­ges ki­kö­tés­sel ve­het­nek részt a riói olim­pián.

Doppingtól féltik Hosszú Katinkát

Doppingtól félti Hosszú Katinkát rajongója

Ri­asztó a ka­ja­ko­sok pél­dája az egész ma­gyar sport­ban.

Ri­asztó a ka­ja­ko­sok pél­dája az egész ma­gyar sport­ban. Egy szur­koló már jó előre fi­gyel­mez­tette a világ leg­jobb­ját, vi­gyáz­zon min­denre.

Becsapták a világot, kinyírták az olimpiát

Becsapták a világot, kinyírták az olimpiát

Ja­va­részt el­ítélte a nem­zet­közi sajtó, hogy a NOB nem til­totta el az orosz spor­to­ló­kat az au­gusz­tus 5-én kez­dődő riói já­té­kok­ról.

Ja­va­részt el­ítélte a nem­zet­közi sajtó, hogy a NOB nem til­totta el az orosz spor­to­ló­kat az au­gusz­tus 5-én kez­dődő riói já­té­kok­ról. Mély­ütés a dop­ping­el­le­nes harc­ban.

Ezért esélytelen a doppingoló kajakos védekezése

Ezért esélytelen a doppingoló kajakos védekezése

Meg­szó­lalt a szak­értő.

Meg­szó­lalt a szak­értő. Dudás Mik­lós­nak lehet, hogy igaza van, de két­sé­ges, hogy va­laha is fel­men­tik.

Szexi szerelme miatt bukott meg a magyar világbajnok?

Szexi szerelme miatt bukott meg a magyar világbajnok?

Ilyen in­dok­ról sem hal­lot­tunk még.

Ilyen in­dok­ról sem hal­lot­tunk még dop­ping­ban. A ta­vas­szal meg­bu­kott Dudás Mik­lós sze­rint vét­len ba­rát­nője miatt ke­rült bajba.

Repül a nagyhatalom a riói olimpiáról?

Repül egy nagyhatalom a riói olimpiáról?

Egyre rosszab­bul áll az oro­szok szé­nája. Nagy a nyo­más a NOB-on, hogy nél­kü­lük ren­dez­zék meg az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kat.

Egyre rosszab­bul áll az oro­szok szé­nája. Nagy a nyo­más a NOB-on, hogy nél­kü­lük ren­dez­zék meg az au­gusz­tusi öt­ka­ri­kás já­té­ko­kat.

Súlyos döntés, ezért tesz feljelentést a doppingoló kajakos

Súlyos döntés, ezért tesz feljelentést a doppingoló kajakos

Domb­vári Bence tisz­tázni akarja a nevét, a harc­ban a pénz sem szá­mít neki. El­dön­tötte, mi lesz akkor, ha a leg­sú­lyo­sabb bün­te­tést kapja.

Domb­vári Bence tisz­tázni akarja a nevét, a harc­ban a pénz sem szá­mít neki. El­dön­tötte, mi lesz akkor, ha a leg­sú­lyo­sabb bün­te­tést kapja.

Százmilliót is bukhat botrányával Dombvári Bence

Százmilliót is bukhat botrányával Dombvári Bence

Rend­őr­ségi fel­je­len­tést is tehet a fel­füg­gesz­tett ka­ja­kos. Tette után csúcs­pénz­ről ma­rad­hat le Domb­vári.

Rend­őr­ségi fel­je­len­tést is tehet a fel­füg­gesz­tett ka­ja­kos. Tette után csúcs­pénz­ről ma­rad­hat le Domb­vári, aki nem tudja, vissza­tér-e a vízre.

Végre kimondták! Dombvári nem mehet az olimpiára!

Végre kimondták! Dombvári nem mehet az olimpiára!

A ka­ja­kos nem ver­se­nyez­het.

Egy hét­tel a bot­rány után a ka­jak­szö­vet­ség el­is­merte: Domb­vári Bence bu­kott meg a dop­ping­vizs­gá­la­ton, nem ver­se­nyez­het.

Kajakos szégyenlista: fertő lett a magyar sikersportágból

Kajakos szégyenlista: fertő lett a magyar sikersportágból

Ara­nyak he­lyett bot­rá­nyok.

Ara­nyak he­lyett bot­rá­nyok, egy év alatt így épí­tet­ték le a ma­gyar si­ker­sport­ágat. Mi lesz így az olim­pián?

Dedós kifogás: ez a doppingoló kajakos kibúvója

Dedós kifogás: ez a doppingoló kajakos kibúvója

Castro és Hin­gis is ezt ma­gya­rázta.

Fidel Castro és Mart­ina Hin­gis is ha­son­lóan ma­gya­ráz­ko­dott már. Van va­ló­ság­alapja, vagy csak üres sze­re­csen­mos­da­tás?

Dombvári nem esküszik fel az olimpiára

Dombvári nem esküszik fel az olimpiára

A dop­ping­vét­sé­gen ért ka­ja­kos ki­hagyja a csü­tör­töki ün­nep­sé­get. Ezzel vajon az olim­piát is el­bukja a spor­toló?

A dop­ping­vét­sé­gen ért ka­ja­kos ki­hagyja a csü­tör­töki ün­nep­sé­get. Ezzel vajon az olim­piát is el­bukja a spor­toló?

Bukjuk-e a kvótát Dombvári Bence doppingbotránya miatt?

Bukjuk-e a kvótát Dombvári Bence doppingbotránya miatt?

Tel­jes a zűr­za­var a férfi ka­ja­ko­sok kö­ré­ben azt kö­ve­tően, hogy meg­bu­kott a Hon­véd ver­s­en­zője

Ötvenéves szerrel bukott le Dombvári Bence

Ötvenéves szerrel bukott le Dombvári Bence

A szta­no­zol­olt rég­óta hasz­nál­ják.

Domb­vári Bence olyan szer­rel bu­kott le, amit leg­in­kább a test­épí­tők és a súly­eme­lők hasz­nál­nak. A szta­no­zol­olt a hat­va­nas évek­ben sza­ba­dal­maz­tat­ták.

Megtudtuk, ő a doppinggal lebukott kajakos!

Ő a doppinggal lebukott kajakos!

Ko­kain után dop­ping, Domb­vári Bence vissza­eső­ként sú­lyos el­til­tást kap­hat. Ős­régi til­tott szer­rel buk­ha­tott le.

Ko­kain után dop­ping, Domb­vári Bence vissza­eső­ként sú­lyos el­til­tást kap­hat. Ős­régi til­tott szer­rel buk­ha­tott le.

Ezért doppingolt Sarapova! Minden idők legröhejesebb magyarázata

Ezért doppingolt Sarapova! Minden idők legröhejesebb magyarázata

Fura in­dok­kal állt elő a te­nisz­csil­lag me­ne­dzsere. Ak­kora ökör­ség, hogy akár igaz is lehet. Min­den­ről az el­vált fe­le­ség tehet?

Durva büntetés, ezt kapta az orosz szépség

Durva büntetés, ezt kapta az orosz szépség

Ma­rija Sa­rap­ova sú­lyos árat fi­ze­tett a dop­pin­go­lá­sáért.

Ma­rija Sa­rap­ova sú­lyos árat fi­ze­tett a dop­pin­go­lá­sáért. Be­látja, na­gyot hi­bá­zott, egy ideig biz­to­san nem lát­hat­juk őt.

Kokain után dopping, újra lebukott a riói éremesélyes - megszólalt az edző

Kokain után dopping, újra lebukott a riói éremesélyes - megszólalt az edző

Vissza­eső spor­toló a ma­gyar si­ker­sport­ág­ban.

Vissza­eső spor­toló a ma­gyar si­ker­sport­ág­ban. Újabb olim­pi­kon ka­ja­kos bu­kott meg dop­pin­gon, in­for­má­ci­ónk sze­rint egy olyan spor­toló, aki ko­ráb­ban ká­bí­tó­szer­rel bu­kott meg.

Kizárnak az olimpiáról egy nagyhatalmat? Bekeményít a NOB!

Kizárnak az olimpiáról egy nagyhatalmat? Bekeményít a NOB!

Tho­mas Bach az asz­talra csap.

Tho­mas Bach az asz­talra csap. Egy ba­nán­köz­tár­sa­sá­got már rég el­ka­szál­tak volna, de az oro­szok is bajba ke­rül­het­nek.

Izmos kockahas: gyanúsan erős a Bayern új sztárja

Izmos kockahas: gyanúsan erős a Bayern új sztárja

18 éve­sen ilyen izom­pa­csirta?

Hogy lehet va­laki ilyen izom­pa­csirta 18 éve­sen? Csal az élet­ko­rá­val, mint meg­annyi af­ri­kai szár­ma­zású fo­cista? vagy netán dop­pin­gol?

Dráma Huszti csapatánál, rendőrök zaklatták a rákos futballsztárt

Dráma Huszti csapatánál, rendőrök zaklatták a rákos futballsztárt

Dop­ping­sze­rért dúl­ták föl az ott­ho­nát, pedig sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved.

Mi­csoda ér­zé­ket­len­ség! Dop­ping­sze­rért dúl­ták föl az ott­ho­nát, pedig sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved. A ma­gyar lé­giós csa­pat­tár­sá­nál első a klub­ér­dek, csak utána tö­rő­dik a saját éle­té­vel.