CÍMKE: 'döntés'

Befejezi pályafutását az olimpiai bajnok magyar sportoló

Befejezi pályafutását az olimpiai bajnok magyar sportoló

Knoch Vik­tor men­tá­li­san fá­radt el. Egyet­len bá­nata, hogy nem si­ke­rült Eu­rópa-baj­nok­nak len­nie.

Knoch Vik­tor men­tá­li­san fá­radt el. Egyet­len bá­nata, hogy nem si­ke­rült Eu­rópa-baj­nok­nak len­nie.

Keserves vallomás: megtörten nyilatkozott az anyaságról az énekesnő

Keserves vallomás: megtörten nyilatkozott az anyaságról az énekesnő

Oláh Ibo­lya fon­tos dön­tést ho­zott.

Oláh Ibo­lya fon­tos dön­tést ho­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Erre nem számított, nehéz helyzetbe került a TV2 sztárja

Erre nem számított, igazán nehéz helyzetbe került a TV2 sztárja

Ka­tá­nak nehéz dön­tést kell meg­hoz­nia pén­tek este az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ban.

Ka­tá­nak nehéz dön­tést kell meg­hoz­nia pén­tek este az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ban.

Vége, komoly döntést hozott kislánya érdekében Caramel felesége

Vége, komoly döntést hozott kislánya érdekében Caramel felesége

Szil­ágyi Szilvi egy vi­deó­in­ter­jú­ban be­szélt arról, hogy Szofi be­teg­sége mennyi­ben vál­toz­tatta meg az éle­tü­ket.

Fájdalmas döntést hozott a Neoton egykori sztárja

Fájdalmas döntést hozott a Neoton egykori sztárja

Az éne­kesnő hiába pró­bál­ko­zott so­káig, hosszú évek ki­ha­gyása után kép­te­len volt vissza­térni a ze­ne­iparba.

Az éne­kesnő hiába pró­bál­ko­zott so­káig, hosszú évek ki­ha­gyása után kép­te­len volt vissza­térni a ze­ne­iparba.

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat.

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

Még gon­dol­ko­dik.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője őszin­tén val­lott arról, hogy túl a negy­ve­nen sem tudja még pon­to­san, me­lyik irányba ha­lad­jon az élete.

Komoly elhatározás: ezért nem lesz soha végrendelete Boros Lajosnak

Komoly elhatározás: ezért nem lesz soha végrendelete Boros Lajosnak

A rá­diós nem­rég sú­lyos mű­té­ten esett át.

A rá­diós nem­rég sú­lyos mű­té­ten esett át, ám ez sem tudta meg­győzni abban, hogy pa­pírra kel­lene vet­nie a vég­aka­ra­tát.

Merész döntés: ezt tette a testével Kánya Kata

Merész döntés: ezt tette a testével Kánya Kata

Durva, mire vál­lal­ko­zott a 65 éves ma­gyar szí­nésznő. Ezt min­den­kép­pen lát­nod kell!

Durva, mire vál­lal­ko­zott a 65 éves ma­gyar szí­nésznő. Ezt talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gói sem gon­dol­ták volna róla! Nem fogsz hinni a sze­med­nek!

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Szak­ér­tők vizs­gál­ták a férfit.

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt. Íme az ered­mény.

Lezárult egy korszak: fájó döntést jelentett be a magyar sztár

Lezárult egy korszak: fájó döntést jelentett be a magyar sztár

Babos Tímea edzőt vált.

Babos Tímea úgy érezte, ideje edzőt vál­tani. Tho­mas Dro­uet közel öt évig dol­go­zott együtt a páros vi­lág­rang­lis­tát ve­zető te­ni­sze­ző­vel.

Előkerült egy régi Majka interjú: érdekes dolgokat mond Curtisről

Előkerült egy régi Majka interjú: érdekes dolgokat mond Curtisről

A rap­per az egyik leg­jobb dön­té­sé­nek tar­totta, hogy össze­állt Cur­tis­szel.

Az in­ter­netre szer­dán ki­ke­rült Majka-in­ter­jú­ban a rap­per az egyik leg­jobb dön­té­sé­nek tar­totta, hogy össze­állt Cur­tis­szel.

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

A szí­nész lát­ha­tóan bol­do­gan hagyta el a bí­ró­ság épü­le­tét.

A szí­nész lát­ha­tóan nem ter­vezte, hogy üzen az őt fo­tózó és vi­de­ózó új­ság­író­kon ke­resz­tül, de végül a ka­me­rák felé for­dult...

Ma döntés várható az óraátállítás ügyében

Ma döntés várható az óraátállítás ügyében

Idén szep­tem­ber­ben már nem biz­tos, hogy át kell ál­lí­ta­nunk az órá­kat. Jean-Cla­ude Jun­c­ker, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke a német köz­szol­gá­lati té­vé­ben be­szélt erről.

Idén szep­tem­ber­ben már nem biz­tos, hogy át kell ál­lí­ta­nunk az órá­kat.

Nagy a baj, súlyos döntést jelentett be Fucsovics

Nagy a baj, súlyos döntést jelentett be Fucsovics

De­rült égből vil­lám­csa­pás!

De­rült égből vil­lám­csa­pás! Mi lesz így a vá­lo­ga­tot­tal a Vi­lág­cso­port­ban ma­ra­dás­ról döntő meccsen?

Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Két év után újra szingli Os­várt Andi.

Két évig al­ko­tott egy párt Os­várt And­rea és az olasz Ro­berto. Pedig nem­ré­gi­ben a há­zas­sá­got és a babát ter­vez­ték.

Ezért nem tervez esküvőt Kollányi Zsuzsi

Ezért nem tervez esküvőt Kollányi Zsuzsi

Nem szá­mít a hi­va­ta­los papír.

Azt mondja, neki nem szá­mít a hi­va­ta­los papír, hi­szen nem az tartja össze a kap­cso­la­tot.

Váratlan fordulat, ez történt Rékasi Károly zaklatójával

Váratlan fordulat, ez történt Rékasi Károly zaklatójával

A szí­nész csak ennyit mon­dott, ami­kor ér­te­sült a hí­rek­ről: "tel­je­sen ma­ga­mon kívül va­gyok!"

A szí­nész csak ennyit mon­dott, ami­kor ér­te­sült a hí­rek­ről: "tel­je­sen ma­ga­mon kívül va­gyok!"

Itt a vége, döntött a hatóság Nótár Mary ügyében

Itt a vége, döntött a hatóság Nótár Mary ügyében

Nem örül­het az éne­kesnő.

Végre pont ke­rült a más­fél éve hú­zódó ügy vé­gére. Az éne­kesnő ennek el­le­nére nem örül­het...

Ma dől el a medve sorsa: így várja az ítéletet a Szegedi Vadasparkban

Ma dől el a medve sorsa: így várja az ítéletet a Szegedi Vadasparkban

Rá­csok mö­gött várja, ho­gyan dön­te­nek a sor­sá­ról. Ő az a medve, aki be­ba­ran­golta fél Ma­gyar­or­szá­got.

Újabb magyar sztár döntött úgy, elhagyja hazánkat

Újabb magyar sztár döntött úgy, elhagyja hazánkat

Tóth Vera vá­rat­la­nul hozta meg dön­té­sét, és vette meg re­pü­lő­je­gyét Bar­ce­lo­nába.

Tóth Vera vá­rat­la­nul hozta meg dön­té­sét, és vette meg re­pü­lő­je­gyét Bar­ce­lo­nába. Az el­múlt idő­szak­ban túl­haj­totta magát.

Nagy bejelentés: Tíz év után újra összeáll a népszerű magyar együttes

Nagy bejelentés: Tíz év után újra összeáll a népszerű magyar együttes

A 2000-es évek egyik leg­több le­mezt el­adott együt­tese volt.

A trió a 2000-es évek­ben a leg­több le­mezt adta el.

Döntött a család: Ezt teszik gyermekei Czeizel Endre sírjával

Döntött a család: Ezt teszik gyermekei Czeizel Endre sírjával

Cze­i­zel aka­ra­tá­val el­len­té­tes a dön­tés.

A három éve el­hunyt ge­ne­ti­kus aka­ra­tá­val el­len­té­tes dön­tést hoz­tak sze­ret­tei. Kü­lön­le­ges meg­ol­dás kap­hat he­lyet a te­me­tő­ben.

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb kis­lá­nyuk­nak, aki jö­vőre is­ko­lába megy.

Nincs tovább, a hatóság nem kegyelmez Oszter Sándornak

Nincs tovább, a hatóság nem kegyelmez Oszter Sándornak

Most már hi­va­ta­los, le kell mon­da­nia ta­va­i­ról a Kos­suth-díjas mű­vész­nek.

Le kell mon­da­nia ta­va­i­ról a Kos­suth-díjas mű­vész­nek, ahol má­sod­jára is át­sza­kadt a gát.

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

Meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot.

A her­cegné dön­té­sé­vel meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot, más­rész­ről vi­szont a nők ér­deke ellen vét­het.

Bajban Pintér Tibor társulata: Utcára kerültek

Bajban Pintér Tibor társulata: Utcára kerültek

Tíz éve ala­pí­totta te­át­ru­mát.

A szí­nész im­má­ron tíz éve ala­pí­totta te­át­ru­mát a fő­vá­ros mel­lett, de ja­nu­ár­tól nincs he­lyük a te­le­pü­lé­sen. Az ön­kor­mány­zat dön­tött, itt a vége.

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést a ma­gyar klub­bal. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg.

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést a ma­gyar klub­bal. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg, a szíve he­lyett az eszére hall­ga­tott.

Élete mélypontjáról vallott Csomor Csilla, ez történt

Élete mélypontjáról vallott Csomor Csilla, ez történt

Hó­na­pok­kal ez­előtt min­den­kit meg­le­pe­tés­ként ért a szí­nésznő nyi­lat­ko­zata.

Hó­na­pok­kal ez­előtt min­den­kit meg­le­pe­tés­ként ért a szí­nésznő nyi­lat­ko­zata.

Fájdalmas döntés, szerelme nélkül jött haza a magyar úszócsillag

Szerelme nélkül jött haza a magyar úszócsillag

Olasz Anna táv­kap­cso­lat­ban él majd a kö­vet­kező más­fél évben.

Olasz Anna drasz­ti­kus lé­pésre szánta el magát, pár­já­val táv­kap­cso­lat­ban élnek majd a kö­vet­kező más­fél évben.

Katinka döntött, nem kér többet Tusup segítségéből

Katinka döntött, nem kér többet Tusup segítségéből

Már de­cem­ber­ben el­dön­tötte ezt.

Ál­lí­tó­lag már a de­cem­beri rövid pá­lyás Eb előtt el­ha­tá­rozta, hogy nem akar a fér­jé­vel együtt dol­gozni a jö­vő­ben.

Túlhajtotta magát Kárpáti Rebeka, meglett a következménye

Túlhajtotta magát Kárpáti Rebeka, meglett a következménye

Hogy ne tör­tén­jen na­gyobb baj, nehéz dön­tést ho­zott, és még a prog­ram­jait is le­mondta.

Curtis vallomása: Már tudja, kivel fogja leélni az életét

Curtis vallomása: Már tudja, kivel fogja leélni az életét

Má­jus­ban sze­re­tett bele Krisz­tibe.

Má­jus­ban sze­re­tett bele a szép, fe­kete hajú lányba a rap­per. Előtte vi­ha­ros kap­cso­lat­ban élt, amit több­ször új­ra­kezd­ték Csil­lá­val.

Ennyi volt, váratlan döntést hozott Sarka Kata

Ennyi volt, váratlan döntést hozott Sarka Kata

Min­den­kit meg­le­pett a ki­je­len­té­sé­vel.

Min­den­kit meg­le­pett a ki­je­len­té­sé­vel. Sarka Kata utol­jára vál­lalt tévés fel­ké­rést?

Nem lesz ott Szabó Zsófi férje a szülőszobában. Mi történt?

Nem lesz ott Szabó Zsófi férje a szülőszobában. Mi történt?

A mű­sor­ve­ze­tő­nőre na­gyon vi­gyáz édes­anyja, min­den­hová ő kí­séri el.

A mű­sor­ve­ze­tő­nőre na­gyon vi­gyáz édes­anyja, min­den­hová ő kí­séri el, úgy néz ki, a szü­lő­szo­bába is.

Bevallotta: abortusza volt a népszerű magyar sorozatsztárnak

Bevallotta: abortusza volt a népszerű magyar sorozatsztárnak

Fi­a­tal­sága el­le­nére durva tra­gé­diák ár­nyé­kol­ják be a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben sze­rep­lő­jé­nek éle­tét.

Végleges döntés: Ilyen még nem volt az Egyesült Államok történetében

Végleges döntés: Ilyen még nem volt az Egyesült Államok történetében

A szer­ve­zet Iz­rael-el­le­nes el­fo­gult­sá­gára hi­vat­kozva az Egye­sült Ál­la­mok ok­tó­ber 12-én be­je­len­tette: kilép az UNESCO-ból.

Stohl András nem titkolja, új szerelem van az életében

Stohl András nem titkolja, új szerelem van az életében

Na­gyon sokat gon­dol­ko­zott a nép­szerű szí­nész, hogy el­vál­lalja-e a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­zé­sét.

Na­gyon sokat gon­dol­ko­zott a nép­szerű szí­nész, hogy el­vál­lalja-e a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­zé­sét. De végül szí­ve­sen mon­dott igent.

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Drámai döntés, ezt hozták meg az orvosok Törőcsik Mariért

Drámai döntés, ezt hozták meg az orvosok Törőcsik Mariért

Na­gyon le­gyen­gült a Nem­zet Szí­né­sze, ezért kel­lett mi­ha­ma­rabbi dön­tést hoz­niuk a szak­em­be­rek­nek.

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Jö­vője miatt tette meg azt a fon­tos lé­pést, amely­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Jö­vője miatt tette meg azt a fon­tos lé­pést, amely­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Mindenki csak találgat, mi történt Rékasi Károllyal

Mindenki csak találgat, mi történt Rékasi Károllyal

Ag­gód­nak a ra­jon­gók a szí­né­szért, aki egé­szen idáig aktív ré­szese volt a kö­zös­ségi ol­da­lak­nak. Egé­szen idáig!

Ag­gód­nak a ra­jon­gók a szí­né­szért, aki egé­szen idáig aktív ré­szese volt a kö­zös­ségi ol­da­lak­nak. Egé­szen idáig!

Nehéz döntés, Elhagyta családját Erdei Zsolt

Nehéz döntés, Elhagyta családját Erdei Zsolt

Az okok­ról val­lott!

A leg­ke­mé­nyebb idő­szak­ban lé­pett le a csa­ládfő. Az okok­ról val­lott!

Nagy döntést hozott Céline Dion

Nagy döntést hozott Céline Dion

Las­san más­fél éve, hogy el­vesz­tette fér­jét az éne­kesnő.

Las­san más­fél éve, hogy el­vesz­tette fér­jét az éne­kesnő, és úgy dön­tött, hogy nem akar többé szo­mor­kodni. Pró­bálja a bol­dog­sá­gát hir­detni.

Váratlan bejelentés, végleg visszavonul Cooky

Váratlan bejelentés, végleg visszavonul Cooky

A rá­diós-tévés mű­sor­ve­zető úgy érzi, ha­ma­ro­san eljön az ideje annak, hogy a civil szak­má­já­ban dol­goz­zon to­vább.

A rá­diós-tévés mű­sor­ve­zető úgy érzi, ha­ma­ro­san eljön az ideje annak, hogy a civil szak­má­já­ban dol­goz­zon to­vább.

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége. Ne­he­zen szü­le­tett meg az íté­let a német szak­em­ber­ről.

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége. Ne­he­zen szü­le­tett meg az íté­let a német szak­em­ber­ről.

Ennyi volt, súlyos döntést hozott Ibrahimovic

Ennyi volt, súlyos döntést hozott Ibrahimovic

Min­den jel sze­rint el­dőlt a sorsa.

Min­den jel sze­rint el­dőlt a sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett svéd vi­lág­klasszis sorsa. Már nem is re­mény­ked­het­nek a ra­jon­gók a vissza­té­ré­sé­ben?

Komoly elhatározásra jutottak Korda Györgyék, így döntöttek

Komoly elhatározásra jutottak Korda Györgyék, így döntöttek

Ba­lázs Klári és Korda György nyíl­tan be­szélt jö­vő­beli ter­vük­ről.

Ezért lesz különleges ma a telihold, így hat majd az életedre EZO

Ezért lesz különleges ma a telihold, így hat majd az életedre

Ezért lesz különleges ma a telihold, így hat majd az életedre

Ér­de­mes az égre is fel­nézni!

A Mér­leg az igaz­sá­gos­ság és az egyen­súly csil­lag­je­gye, a mai napon a te­li­hold a Mér­leg je­gyé­ben kö­vet­ke­zik be. Leg­fő­kép­pen a kap­cso­la­tokra lesz ha­tás­sal.

Súlyos döntés: ikreivel költözik külföldre Ada

Súlyos döntés: ikreivel költözik külföldre Ada

Benne van a pak­li­ban, hogy évekre el­hagy­hat­ják az or­szá­got.

Benne van a pak­li­ban, hogy évekre el­hagy­hat­ják az or­szá­got.

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra Palotás Petra!

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra Palotás Petra!

Né­met­or­szág­ban él, de most a csa­lád­já­val együtt térne haza.

A csi­nos mű­sor­ve­zető évek óta Né­met­or­szág­ban él, de most a csa­lád­já­val együtt térne haza.

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Majka

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Majka

Me­rész dön­tést ho­zott.

Me­rész dön­tést ho­zott. Úgy tűnik, a nép­szerű tévés még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza.

Hajdú Péter döntött: nem folytatja tovább Sarka Katával!

Hajdú Péter döntött: nem folytatja tovább Sarka Katával!

Vég­le­ges el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

A mű­sor­ve­zető vég­le­ges­nek tűnő el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, be­le­fá­radt az el­múlt idő­szak ese­mé­nye­ibe.

Nővé operáltatja magát a népszerű magyar sztár

Nővé operáltatja magát a népszerű magyar sztár

So­káig őr­lő­dött, ám végül meg­hozta dön­té­sét. Nem­át­ala­kító mű­tétre ké­szül a hazai mű­vész.

So­káig őr­lő­dött, ám végül meg­hozta dön­té­sét. Nem­át­ala­kító mű­tétre ké­szül a hazai mű­vész.

Lehidalsz, ha megtudod, mire készül Pumped Gabo

Lehidalsz, ha megtudod, mire készül Pumped Gabo

A szé­pen ki­dol­go­zott tes­té­ről és fur­csa tán­cá­ról el­hí­re­sült celeb ko­moly dön­tésre szánta el magát.

A szé­pen ki­dol­go­zott tes­té­ről és fur­csa tán­cá­ról el­hí­re­sült celeb ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Súlyos döntést hozott Damu Roland!

Súlyos döntést hozott Damu Roland!

Úgy tűnik, gyö­ke­res vál­to­zá­son megy ke­resz­tül a szí­nész.

Úgy tűnik, gyö­ke­res vál­to­zá­son megy ke­resz­tül a szí­nész, mi­u­tán meg­szü­le­tett kis­lá­nya. A leg­újabb poszt­já­ban is azok­ról a dön­té­sek­ről ír, me­lye­ket az el­múlt idő­szak­ban ho­zott.

Ijesztő: terhesen mászott hegyet a várandós magyar énekesnő

Ijesztő: terhesen mászott hegyet a várandós magyar énekesnő

Olyat tett, ame­lyet nem hin­nénk, hogy bárki is el­kö­vetne ter­he­sen.

Olyat tett, ame­lyet nem hin­nénk, hogy bárki is el­kö­vetne ter­he­sen.

Kirúgják, vagy nem? Ma döntenek Kissről

Kirúgják, vagy nem? Ma döntenek Kiss Lászlóról

Az úszó­el­nök Gyár­fás Ta­más­nak ha­tá­ro­zott vé­le­mé­nye van Kiss Lász­ló­ról.

Az úszó­el­nök Gyár­fás Ta­más­nak ha­tá­ro­zott vé­le­mé­nye van Kiss Lász­ló­ról. Nem vár to­vább, szer­dán dél­előtt dön­teni akar róla.

Szerelme miatt kezd új életet a magyar celeb

Szerelme miatt kezd új életet a magyar celeb

So­káig el­hall­gatta, mivel is fog­lal­ko­zik va­ló­já­ban. Ám tudta, tit­kát nem tart­hatja örökre ma­gá­ban. Teg­nap este pedig el­jött az igaz­ság pil­la­nata is a mez­te­len va­ló­ság­show-ban.

So­káig el­hall­gatta, mivel is fog­lal­ko­zik va­ló­já­ban. Ám tudta, tit­kát nem tart­hatja örökre ma­gá­ban. Teg­nap este pedig el­jött az igaz­ság pil­la­nata is a mez­te­len va­ló­ság­show-ban.

Lehet, hogy külföldre költözik Gesztesi

Lehet, hogy külföldre költözik Gesztesi

A szí­nész ti­tok­ban ismét Iz­ra­el­ben tár­gyalt a jö­vő­jé­ről. Las­san dön­te­nie kell.

A szí­nész ti­tok­ban ismét Iz­ra­el­ben tár­gyalt a jö­vő­jé­ről. Ha­ma­ro­san dön­te­nie kell, hogy megy vagy marad.