CÍMKE: 'donald trump'
FRISS HÍREK

Trump azt mondta a végén Orbán Viktornak, hogy úgy érzi, mintha ikrek volnának

Trump azt mondta a végén Orbán Viktornak, hogy úgy érzi, mintha ikrek volnának

A 444-nek adott in­ter­jút a nagy­kö­vet.

David Corns­tein ame­ri­kai nagy­kö­vet a 444-nek adott in­ter­jút.

Videón a teljes Orbán-Trump sajtótájékoztató az Ovális Irodából

Videón a teljes Orbán-Trump sajtótájékoztató az Ovális Irodából

Az a mon­dat is hall­ható, ami­től a tel­jes hazai el­len­zék le­hi­dalt.

Az a mon­dat is hall­ható, ami­től a tel­jes hazai el­len­zék le­hi­dalt.

Megerősítettük a szövetségi kapcsolatokat az Egyesült Államokkal

Orbán Viktor: Megerősítettük a szövetségi kapcsolatokat az Egyesült Államokkal

Most más­fajta ve­ze­tés, cél­ra­tö­rőbb po­li­tika ér­vé­nye­sül.

Most más­fajta ve­ze­tés, cél­ra­tö­rőbb po­li­tika ér­vé­nye­sül.

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban - videó

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban - videó

Az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok el­nöke ma­gyar idő sze­rint 20 óra­kor fo­gadta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nö­köt a Fehér Ház­ban.

Újabb részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő tárgyalásairól

Újabb részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő tárgyalásairól

Az ame­ri­kai elnök mun­ka­lá­to­ga­tá­son látja ven­dé­gül Orbán Vik­tort.

Az ame­ri­kai elnök mun­ka­lá­to­ga­tá­son látja ven­dé­gül Orbán Vik­tort.

Ezt is megértük, a szólásszabadságtól félnek a liberálisok

Ezt is megértük, a szólásszabadságtól félnek a liberálisok

Trump el­nöki ren­de­le­tet ter­vez.

Meg­sza­po­rod­tak a kon­zer­va­tív egye­temi di­á­kok pa­na­szai, hogy vé­le­mé­nyü­ket el akar­ják hall­gat­tatni.

Betonfallal védi a migránsoktól a villáját Soros György - videó

Betonfallal védi a migránsoktól a villáját Soros György - videó

Ezt a ke­rí­tést Trump is el­fo­gadná.

Biz­ton­sági ka­me­rák­kal fel­sze­relt ri­asz­tó­rend­szer és fegy­ve­res biz­ton­sági szol­gá­lat védi a hí­vat­lan lá­to­ga­tók­tól a tőzs­de­spe­ku­lánst.

Szijjártó Péter: Donald Trump példája fontos útmutatást ad nekünk

Szijjártó Péter: Donald Trump példája fontos útmutatást ad nekünk

Vi­lág­mé­retű li­be­rá­lis ál­hír­gyá­rak mű­köd­nek, ame­lyek vi­lág­mé­retű ha­zug­sá­go­kat ter­jesz­te­nek.

Vi­lág­mé­retű li­be­rá­lis ál­hír­gyá­rak mű­köd­nek, ame­lyek vi­lág­mé­retű ha­zug­sá­go­kat ter­jesz­te­nek, s úgy tá­mad­nak meg em­be­re­ket min­den alap nél­kül, hogy azt igaz­ság­nak ál­lít­ják be - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Csak félig vicces: Trump felállítja az űrparancsnokság vezérkarát

Csak félig vicces: Trump felállítja az űrparancsnokság vezérkarát

Az elnök már alá is írta az új ren­de­le­tet.

Az elnök mű­kö­dő­ké­pes egye­sí­tett harci fő­pa­rancs­nok­ság fel­ál­lí­tá­sát ren­delte el.

Trump nem viccel: 15 ezer katonát küld a migránsok megállítására

Trump nem viccel: 15 ezer katonát küld a migránsok megállítására

Az ame­ri­kai elnök akár 15 ezer ka­to­nát is kül­dene az Egye­sült Ál­la­mok déli ha­tá­ra­i­hoz kö­ze­ledő mig­ráns­ka­ra­vá­nok miatt.

Újabb halottak a kaliforniai tűzben, megszólalt az amerikai elnök

Újabb halottak a kaliforniai tűzben, megszólalt az amerikai elnök

Se­gélyt kap­nak a ka­taszt­rófa ál­do­za­tai.

Se­gélyt kap­nak a ka­taszt­rófa ál­do­za­tai, hét­főn éj­jelre pedig 42-re nőtt a ha­lá­los ál­do­za­tok száma.

Miről beszélt
 Trump 
Orbán Viktorral?

Miről beszélt
Trump
Orbán Viktorral?

Miről beszélt
Trump
Orbán
Viktorral?

Az Egye­sült Ál­la­mok el­nöke fel­hívta a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Az Egye­sült Ál­la­mok el­nöke fel­hívta a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Gyanús fehér por, azonnal kórházba vitték Donald Trump menyét

Gyanús fehér por, azonnal kórházba vitték Donald Trump menyét

Az ame­ri­kai elnök fi­á­nak fe­le­sége rosszul lett.

Az ame­ri­kai elnök fi­á­nak fe­le­sége rosszul lett. Vajon ez me­rény­let volt Trump ellen?

13 millió forintból lett a first lady hasonmása

13 millió forintból lett a first lady hasonmása

Min­den pén­zét el­köl­tötte.

Cla­u­dia Si­er­rát egész éle­té­ben bán­tot­ták a kül­seje miatt, ezért min­den pén­zét el­köl­tötte, hogy a pél­da­képe ha­son­mása le­gyen.

Trump kemény üzenete Brüsszel migránspolitikájával szemben

Trump kemény üzenete Brüsszel migránspolitikájával szemben

Sokan gon­dol­ják úgy, hogy Do­nald Trump ki­állt az EU-bü­rok­ra­ták által tá­ma­dott Len­gyel­or­szág és Ma­gyar­or­szág mel­lett.

Fásy Ádám elmondta, mi zajlott Donald Trump partijain!

Fásy Ádám elmondta, mi zajlott Donald Trump partijain!

Jó kap­cso­lat­ban volt az el­nök­kel.

A mű­sor­ve­zető a szép­ség­ver­se­nye miatt más­fél év­ti­ze­den át szo­ros kap­cso­lat­ban volt a le­endő el­nök­kel.

A BorosMegaVoga megfejtette az oRális iroda titkát

A BorosMegaVoga megfejtette az oRális iroda titkát

Az ül az el­nöki székbe, aki jól ...

Az ül az el­nöki székbe, aki jól ...

Mikor utazik Orbán Viktor Washingtonba? Új amerikai-magyar viszonyok

Mikor utazik Orbán Viktor Washingtonba? Új amerikai-magyar viszonyok

Mikor utazik Orbán Viktor Washingtonba? Új amerikai-magyar viszonyok

Meg­vá­lasz­tása után az elsők kö­zött be­szélt Orbán Vik­tor­ral Do­nald Trump.

Meg­vá­lasz­tása után az elsők kö­zött be­szélt Orbán Vik­tor­ral Do­nald Trump.

Magyar szépségkirálynőkkel pózol Trump!

Magyar szépségkirálynőkkel pózol Trump!

Egy csa­pásra lett fel­ka­pott...

Még a világ fel sem ocsú­dott az ame­ri­kai el­nök­vá­lasz­tás okozta for­du­la­tok után, egyre másra buk­kan­nak fel a pi­káns képek Trump és neje kap­csán.

Donald Trump bűnösnek tartja Sorost és az amerikai berendezkedést

Donald Trump bűnösnek tartja Sorost és az amerikai berendezkedést

Az el­nök­vá­lasz­tás előtti utolsó vi­de­ó­ját 1 nap alatt több mint 2 mil­li­óan lát­ták a leg­na­gyobb vi­de­ó­meg­osztó por­tá­lon.

Kiszivárogtatták a szépségkirálynő titkos szexvideóját!

Kiszivárogtatták a szépségkirálynő titkos szexvideóját!

Az eg­zo­ti­kus szép­ség egy va­ló­ság­show for­ga­tá­sán me­le­ge­dett össze a sár­mos mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Az eg­zo­ti­kus szép­ség egy va­ló­ság­show for­ga­tá­sán me­le­ge­dett össze a sár­mos mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Donald Trumpnál vendégeskedett Fásy Ádám

Donald Trumpnál vendégeskedett Fásy Ádám

Ba­rát­sá­guk hosszú évek­kel ez­előtt kez­dő­dött.

Ba­rát­sá­guk hosszú évek­kel ez­előtt kez­dő­dött.

Megtalálták a helyet, ahol Donald Trump a haját növeszti

Megtalálták a helyet, ahol Donald Trump a haját növeszti

Nor­vé­gi­á­ban!

A re­pub­li­ká­nus el­nök­je­lölt ha­já­ról már ren­ge­teg vicc szü­le­tett, de ez a mos­tani min­dent visz.

Óriási a botrány a pucér sztárvideó miatt

Óriási a botrány a pucér sztárvideó miatt

Az egész sztár­vi­lág Kanye West fejét akarja, mi­u­tán leg­fris­sebb klip­jé­ben majd­nem egy tu­cat­nyi hí­res­ség mez­te­len tes­tét tette köz­szem­lére.

Az egész sztár­vi­lág Kanye West fejét akarja, mi­u­tán leg­fris­sebb klip­jé­ben majd­nem egy tu­cat­nyi hí­res­ség mez­te­len tes­tét tette köz­szem­lére.

Konkrét fenyegetést kapott Amerika az Iszlám Államtól

Konkrét fenyegetést kapott Amerika az Iszlám Államtól

Do­nald Trum­pot gyújt­ják fel.

A ter­ror­szer­ve­zet leg­újabb vi­de­ó­já­ban vál­lal­ják a fe­le­lős­sé­get a brüsszeli me­rény­le­te­kért. A fel­vé­te­le­ken Do­nald Trump el­nök­je­löl­tet gyújt­ják fel.

Meg akarták ölni Donald Trump elnökjelöltet!

Meg akarták ölni Donald Trump elnökjelöltet!

Egy brit férfi a szom­bati Las Vegas-i re­pub­li­ká­nus nagy­gyű­lé­sén akarta el­kö­vetni a gyil­kos­sá­got.

Egy brit férfi a szom­bati Las Vegas-i re­pub­li­ká­nus nagy­gyű­lé­sén akarta el­kö­vetni a gyil­kos­sá­got.

Tüntetők, trollok, horkolás: zajlik az élet a FIFA-közgyűlésen

Tüntetők, trollok, horkolás: zajlik az élet a FIFA-közgyűlésen

Az új elnök ki­léte csak má­sod­la­gos.

A sors­döntő sza­va­zás már le­zá­rult, az új elnök ki­léte má­sod­la­gos. Az épü­let előtt na­gyobb az iz­ga­lom, mint oda­benn.