CÍMKE: 'dns-teszt'

Borzalmas körülmények között él a világsztár fia, látni sem akarja

Borzalmas körülmények között él a világsztár fia, látni sem akarja

A híres éne­kes, Tom Jones még sosem ke­reste fel a most 29 éves fiút, aki évek óta haj­lék­ta­lan­ként él.

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

FRISS HÍREK

60 év után derült ki a barátokról, hogy valójában testvérek

60 év után derült ki a barátokról, hogy valójában testvérek

Élete leg­szebb ka­rá­cso­nyi aján­dé­kát kapta Alan Ro­bin­son: meg­tudta, hogy ki az édes­anyja.

Élete leg­szebb ka­rá­cso­nyi aján­dé­kát kapta Alan Ro­bin­son: meg­tudta, hogy ki az édes­anyja - és azt, hogy a leg­jobb ba­rát­já­val va­ló­já­ban fél­test­vé­rek.

Felnőttként tudta meg, hogy a szülei testvérek

Felnőttként tudta meg, hogy a szülei testvérek

A 32 éves Donna Price idilli gye­rek­kort tud­ha­tott ma­gáé­nak - most azon­ban csa­ládja da­ra­bokra hul­lott.

A 32 éves Donna Price idilli gye­rek­kort tud­ha­tott ma­gáé­nak - most azon­ban csa­ládja da­ra­bokra hul­lott, és a sok­kot még min­dig nem tudta ki­he­verni.

Óriási botrány: Klapka végrendeletében tagadja meg fiát

Óriási botrány: Klapka végrendeletében tagadja meg fiát

Első gyer­me­két meg­ta­gadta...

Min­denki iz­ga­tot­tan várta Klapka György vég­aka­ra­tá­nak tar­tal­mát, de arra, amit ta­lál­tak, senki sem szá­mí­tott.

Újabb váddal ált elő D. Nagy Lajos állítólagos fia

Újabb váddal ált elő D. Nagy Lajos állítólagos fia

A férfi évek óta ki­tar­tóan ál­lítja, hogy ő az éne­kes el­tit­kolt fia. Erre sosem tu­dott bi­zo­nyí­té­kot fel­mu­tatni...

A férfi évek óta ki­tar­tóan ál­lítja, hogy ő az éne­kes el­tit­kolt fia. Erre sosem tu­dott bi­zo­nyí­té­kot fel­mu­tatni...

Megtörtént, amitől Bill Clinton mindig is rettegett!

Megtörtént, amitől Bill Clinton mindig is rettegett!

Vissza­tért az el­tit­kolt sze­re­lem­gye­rek!

Alig né­hány hónap hall­ga­tás után ismét fel­buk­kant az a férfi, aki szen­tül ál­lítja, hogy a hűt­len­kedő ex­el­nök az apja.

Dühöng Medveczky Ilona: Előkerült az állítólagos testvére!

Dühöng Medveczky Ilona: Előkerült az állítólagos testvére!

Ez a nő Ilona ro­kona lenne?

Egy vi­déki nő azt ál­lítja ma­gá­ról: ro­koni kap­cso­lat­ban áll a mű­vész­nő­vel! Ilona sze­rint nem az első eset, hogy a ha­gya­tékra fáj a foga egyes em­be­rek­nek.

D. Nagy Lajos: Engem senki nem fog kiásni!

D. Nagy Lajos: Engem senki nem fog kiásni!

M. Ba­lázs évek óta azt ál­lítja: D. Nagy Lajos le­ta­ga­dott fia. A Bi­kini front­em­bere ter­mé­sze­te­sen min­dent tagad, hi­szen a férfi eddig erről sem­mi­lyen bi­zo­nyí­ték­kal nem tu­dott szol­gálni.

M. Ba­lázs évek óta azt ál­lítja: D. Nagy Lajos le­ta­ga­dott fia. A Bi­kini front­em­bere ter­mé­sze­te­sen min­dent tagad, hi­szen a férfi eddig erről sem­mi­lyen bi­zo­nyí­ték­kal nem tu­dott szol­gálni. A ze­nész eddig hall­ga­tott, de hogy ha­lála után ki­han­tol­ják az már nála is ki­verte a biz­to­sí­té­kot. A Ri­pos­ton ke­resz­tül üzent a "fi­á­nak."

Dagad a botrány! Betegesnek tartja állítólagos fiát D. Nagy Lajos!

Dagad a botrány! Betegesnek tartja állítólagos fiát D. Nagy Lajos!

Nem ért véget az éne­kes rém­álma! Egy el­szánt férfi évek óta azzal gyötri az éne­kest, hogy men­jen el vele apa­sági tesztre.

Egy coloradoi rab azt állítja: Prince az apja!

Egy coloradoi rab azt állítja: Prince az apja!

Apa­sági ke­re­se­tet nyúj­tott be a bí­ró­ság­hoz, és DNS vizs­gá­la­tot kért.

Apa­sági ke­re­se­tet nyúj­tott be a bí­ró­ság­hoz, és DNS vizs­gá­la­tot kért a férfi, aki lő­fegy­ver tör­vény­te­len szál­lí­tá­sáért ra­bos­ko­dik.

DNS-e buktatja le a kétéves kislány erőszakolóját

DNS-e buktatja le a kétéves kislány erőszakolóját

Akár na­po­kon belül meg­le­het­nek az ered­mé­nyek és elő­ke­rül­het az el­kö­vető, aki szó sze­rint majd­nem ha­lálra erő­sza­kolta a kis­lányt.

Akár na­po­kon belül meg­le­het­nek az ered­mé­nyek és elő­ke­rül­het az el­kö­vető, aki szó sze­rint majd­nem ha­lálra erő­sza­kolta a kis­lányt.

Már csak egy hónap, és megússza a soroksári kocogó nő gyilkosa!

Már csak egy hónap, és megússza a soroksári kocogó nő gyilkosa!

Május 26-án lejár a nyo­mo­zás ha­tár­ideje.

Május 26-án lejár a nyo­mo­zás ha­tár­ideje, és eddig semmi sem ho­zott ered­ményt. Öt mil­lió fo­rint a nyom­ra­ve­ze­tői díj.

Nyilatkozott a Bikini sztárja. Lesz-e a gyerek miatt DNS- vizsgálat?

Nyilatkozott a Bikini sztárja. Lesz-e a gyerek miatt DNS- vizsgálat?

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a Bi­kini éne­ke­sé­nek és ál­lí­tó­la­gos el­tit­kolt fi­á­nak kap­cso­la­tá­ról.

A DNS-vizsgálat mindent eldönthet! Miért nem ad mintát a magyar rocksztár?

A DNS-vizsgálat mindent eldönthet! Miért nem ad mintát a magyar rocksztár?

Nem elő­ször for­dul elő a show­biz­nisz vi­lá­gá­ban, hogy egy civil ember a nyil­vá­nos­ság elé állva ki­je­lenti, hogy egy sztár az apja.

Kitálal az énekes eltitkolt fia! - "A halálomat kívánják D. Nagy Lajos rajongói!"

Kitálal az énekes eltitkolt fia! - "A halálomat kívánják D. Nagy Lajos rajongói!"

Soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el a Ri­post­nak az a férfi, aki azt ál­lítja: ő a Bi­kini front­em­be­ré­nek az el­tit­kolt fia.

Dagad a botrány D. Nagy Lajos eltitkolt fiának ügyében!

Dagad a botrány D. Nagy Lajos eltitkolt fiának ügyében!

Kép­te­len meg­nyu­godni Ba­lázs.

Kép­te­len be­le­nyu­godni Mar­to­nosi Ba­lázs, hogy ál­lí­tó­la­gos édes­apja el­zár­kó­zik a ge­ne­ti­kai vizs­gá­lat­tól. Így sosem de­rül­het ki, mi az igaz­ság a zűrös ügy­ben.

Halálos beteg a magyar sztár eltitkolt fia!

Halálos beteg a magyar sztár eltitkolt fia!

D. Nagy Lajos el­ta­szítja a férfit.

Látni sem akarja D. Nagy Lajos azt a férfit, aki azt ál­lítja, a Bi­kini front­em­bere az édes­apja. Az el­ke­se­re­dett Ba­lázs még a ha­lála előtt sze­retne egy utolsó ta­lál­ko­zást.