CÍMKE: 'dk'

Gyurcsányék parancsolnak Kálmán Olgának

Gyurcsányék parancsolnak Kálmán Olgának

Az el­len­zéki új­ság­írók eddig csak a hát­tér­ből szer­vez­ték az el­len­zéki po­li­ti­kát.

Férgeknek nevezte ellenfeleit az esztergomi ellenzéki jelölt

Férgeknek nevezte ellenfeleit az esztergomi ellenzéki jelölt

A ko­rábbi mo­men­tu­mos po­li­ti­kus mi­nő­sít­he­tet­len módon nyi­lat­ko­zott a kon­zer­va­tív ol­dal­ról.

Ez nem vicc? Kálmán Olga a DK főpolgármester-jelöltje

Ez nem vicc? Kálmán Olga a DK főpolgármester-jelöltje

A Pes­tiS­rá­cok.hu ér­te­sü­lése sze­rint a le­vi­téz­lett te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető lesz a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció je­löltje.

A Pes­tiS­rá­cok.hu ér­te­sü­lése sze­rint a le­vi­téz­lett te­le­ví­ziós lesz a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció je­löltje.

Gyurcsány és az MSZP "ledarálja" az ellenzéket

Gyurcsány és az MSZP "ledarálja" az ellenzéket

Pu­zsér Ró­bert kö­zölte, hogy nem indul az elő­vá­lasz­tá­son, de foly­tatja kam­pá­nyát.

To­vább foly­ta­tó­dik a bal-li­be­rá­lis oldal elő­vá­lasz­tási ko­mé­di­ája. Ez­út­tal Pu­zsér Ró­bert kö­zölte, hogy nem indul, de foly­tatja kam­pá­nyát.

Gyalázta a jobbikos Gyurcsányt és Fekete-Győrt

Gyalázta a jobbikos Gyurcsányt és Fekete-Győrt

Az uniós vá­lasz­tá­sok ered­mé­nyé­nek is­me­re­té­ben vár­ható volt, meg­kez­dő­dött az el­len­zé­ken be­lüli ge­ril­la­há­ború.

Ahogy az az uniós vá­lasz­tá­sok ered­mé­nyé­nek is­me­re­té­ben vár­ható volt, meg­kez­dő­dött az el­len­zé­ken be­lüli ge­ril­la­há­ború.

Fekete-Győr nekiment Gyurcsány Ferencnek

Fekete-Győr nekiment Gyurcsány Ferencnek

Fe­kete-Győr And­rás egy Gyur­csány nél­küli DK-ról be­szélt.

Fe­kete-Győr And­rás a Mo­men­tum el­nöke egy keddi lap­in­ter­jú­ban Gyur­csány Fe­renc nél­küli De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ci­ó­ról be­szélt.

Gyurcsányék falaznak Czeglédy Csabának

Gyurcsányék falaznak Czeglédy Csabának

A bűn­cse­lek­mé­nyek miatt in­dult bün­te­tő­ügy­ben a bí­ró­ság meg­szün­tette az el­já­rást Czeg­lédy Csa­bá­val szem­ben. A Nem­zeti Vá­lasz­tási Bi­zott­ság el­len­zéki tag­jai is ezt tet­ték.

A bűn­cse­lek­mé­nyek miatt in­dult bün­te­tő­ügy­ben a bí­ró­ság meg­szün­tette az el­já­rást Czeg­lédy Csa­bá­val szem­ben.

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért.

Gyur­csányék és a szo­ci­a­lis­ták kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért, évekre be­fa­gyasz­tot­ták az eleve ala­csony bé­re­i­ket és több ezret még ut­cára is tet­tek kö­zü­lük.

Magyarországot akarja gyengíteni Gyurcsány

Magyarországot akarja gyengíteni Gyurcsány

Meg­szün­tetné a TEK-et.

A Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mondta el vé­le­mé­nyét töb­bek kö­zött arról, hogy Gyur­csány meg­szün­tetné a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pon­tot.

Czeglédy mentelmi joga ügyében lépett a bíróság

Czeglédy mentelmi joga ügyében lépett a bíróság

A po­li­ti­kust eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lő­je­lölt­ként men­telmi jog il­leti meg, de egy­ben to­vábbi lé­pést is tett a tes­tü­let.

Fel­füg­gesz­tette a bí­ró­ság a Czeg­lédy Csaba ellen in­dult bün­te­tő­el­já­rást, mert a po­li­ti­kust eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lő­je­lölt­ként men­telmi jog il­leti meg - tá­jé­koz­tatta a Sze­gedi Tör­vény­szék az MTI-t. De egy­ben to­vábbi lé­pést is tett a tes­tü­let.

Követésre méltó a magyar támogatási modell

Követésre méltó a magyar támogatási modell

A ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kai rend­szer vi­szo­nyí­tási ponttá, hi­vat­ko­zási alappá vált - mondta Novák Ka­ta­lin.

A ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kai rend­szer vi­szo­nyí­tási ponttá, hi­vat­ko­zási alappá vált - mondta Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár.

Volner: A Jobbik jelenleg is egy náci párt

Volner: A Jobbik jelenleg is egy náci párt

El­ha­tá­ro­ló­dik régi ön­ma­gá­tól, és ki­je­len­té­se­i­től Gyön­gyösi Már­ton - mondta a Job­bik frak­ció­ve­ze­tője az Or­szág­gyű­lés hét­fői ülés­nap­ján.

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

A ma­gyar csa­lá­dok­tól el­ven­nék és mig­rán­sok­nak adnák a tá­mo­ga­tá­so­kat a DK-s po­li­ti­ku­sok - mondta Zsig­mond Barna Pál, a Fi­de­szes kép­vi­selő.

A ma­gyar csa­lá­dok­tól el­ven­nék és mig­rán­sok­nak adnák a tá­mo­ga­tá­so­kat a DK-s po­li­ti­ku­sok. Zsig­mond Barna Pál, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján el­mondta: a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK) po­li­ti­ku­sai sorra tá­mad­ják a csa­lád­vé­delmi ak­ció­ter­vet.

Az Interpol elkapta Dobrev Klára évek óta körözött társát

Az Interpol elkapta Dobrev Klára évek óta körözött társát

Az In­ter­pol rá­buk­kant Gyur­csányék bű­nöző üz­let­tár­sára, a hosszú ideje buj­káló bol­gár ban­kárra, Cve­tan Vas­si­levre.

Az In­ter­pol rá­buk­kant Gyur­csányék bű­nöző üz­let­tár­sára, a hosszú ideje buj­káló bol­gár ban­kárra, Cve­tan Vas­si­levre. Gyur­csány és Dob­rev Klára cég­társa, az egyik leg­hír­hed­tebb eu­ró­pai bű­nöző itt a szom­széd­ban, Belg­rád­ban buj­kált. Bul­gá­ria máris kérte az évek óta kö­rö­zött ban­kár ki­ada­tá­sát.

Eltüntetett kampánypénzek, nyomozott az ÁSZ

Eltüntetett kampánypénzek, nyomozott az ÁSZ

Sza­bály­ta­lan­sá­go­kat ta­lált több párt­nál is az Ál­lami Szám­ve­vő­szék.

Sza­bály­ta­lan­sá­go­kat ta­lált több párt­nál is az Ál­lami Szám­ve­vő­szék.

A DK vádja hamis, nem figyeltetik a turistákat

A DK vádja hamis, nem figyeltetik a turistákat

Sze­mé­lyes ada­tot nem tá­rol­nak.

A Nem­zeti Tu­risz­ti­kai Adat­szol­gál­tató Köz­pont (NTAK) sem­mi­lyen ven­dé­gek­kel kap­cso­la­tos sze­mé­lyes ada­tot nem tárol és kezel majd.

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

To­vább foly­ta­tó­dott el­len­zéki ol­da­lon a tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés.

A Szá­zad­vég friss párt­pre­fe­ren­cia-ku­ta­tása sze­rint to­vább foly­ta­tó­dott az el­len­zéki ol­da­lon ta­pasz­tal­ható tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés.

Olvad a DK Vas megyei szervezete

Olvad a DK Vas megyei szervezete

Ki­lé­pett a DK-ból Szé­kely Sán­dor kép­vi­selő, aki füg­get­len­ként foly­tatja.

Pár nap­pal ez­előtt de­rült ki a par­la­ment hon­lap­já­ról, hogy ki­lé­pett a DK-ból Szé­kely Sán­dor kép­vi­selő, aki ez­után füg­get­len­ként foly­tatja te­vé­keny­sé­gét. A Vas me­gyei DK-szer­ve­zet­ben alig né­há­nyan ma­rad­tak...

Részeg volt,
vagy csak másnapos
a Gyurcsány-párti képviselő?

Részeg volt, vagy csak másnapos a Gyurcsány-párti képviselő?

Mint aki­nek egy ócska kocs­má­ban a sok pi­á­tól le­ta­pad a nyelve, úgy kín­ló­dott a sza­vak­kal.

Tovább gyengült az ellenzék

Tovább gyengült az ellenzék

A Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt, az el­len­zéké csök­kent az áp­ri­lis vá­lasz­tá­sok óta.

A Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt, az el­len­zéké csök­kent az áp­ri­lis vá­lasz­tá­sok óta. A kor­mány­pár­tok 7 szá­za­lék­pont­tal erő­söd­tek.

Oscar-díj Varju Lászlónak

Oscar-díj Varju Lászlónak

Jel­ké­pes Oscar-díjat vitt a DK ke­rü­leti iro­dá­já­hoz az új­pesti Fi­de­li­tas.

Jel­ké­pes Oscar-díjat vitt a DK ke­rü­leti iro­dá­já­hoz az új­pesti Fi­de­li­tas, amit Varju László or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lő­nek szán­tak az "MTVA szék­ház­ban tör­tént ki­ma­gasló szí­né­szi ala­kí­tá­sáért".

Szégyentáblát készített Nacsa

Szégyentáblát készített Nacsa

Szé­gyen­táb­lát mu­ta­tott be Nacsa Lő­rinc, a KDNP frak­ció­szó­vi­vője.

Szé­gyen­táb­lát mu­ta­tott be Nacsa Lő­rinc, a KDNP frak­ció­szó­vi­vője. Olyan MSZP-s és DK-s kép­vi­se­lők kép­mása dí­szíti a tab­lót, akik a kor­mány­pár­tok sze­rint min­dig a csa­lá­dok ellen sza­vaz­tak.

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

El­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

Amint arról több or­gá­num is be­szá­molt el­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média. Kö­pö­nyeg­for­gató, ha­szon­leső. mam­lasz alak­nak tart­ják. De mi az igazi oka a meg­hök­kentő tá­ma­dás­nak?

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

Ér­de­kei sze­rint ala­kul min­den.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint, az ál­tala dik­tált ütem­ben ala­kul­nak a dol­gok.

Hatalmas a Fidesz fölénye

Hatalmas a Fidesz fölénye

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

In­ter­ne­tes új­ság­ja­ik­ban na­ponta tá­mad­ják, "vér­po­pu­lista ka­mu­nak", sőt kö­zön­sé­ges uszí­tás­nak ne­ve­zik Botka po­li­ti­ká­ját.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Fi­desz sze­rint a Czeg­lédy-ügy az egész bal­ol­dal kor­rup­ciós ügye, ugyanis a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK), az MSZP és az Együtt is érin­tett lehet.

A Fi­desz sze­rint a Czeg­lédy-ügy az egész bal­ol­dal kor­rup­ciós ügye, ugyanis a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK), az MSZP és az Együtt is érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a Czeg­lédy Csaba di­ák­szö­vet­ke­ze­té­ben fog­lal­koz­ta­tott di­á­ko­kat.

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

A DK ve­zére hosszú idő óta jó ér­zék­kel a vi­szony­lag szű­kös Egye­tem teret vá­lasztja a gyű­lé­sek szín­he­lyéül.