CÍMKE: 'divat'

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok.

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Fan­tasz­ti­kus csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság. Ez jel­lemzi a macs­ka­szem ma­ni­kűrt!

FRISS HÍREK

Pillecukor haj az új divat

Pillecukor haj az új divat

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.Nincs is mit ten­ned, csak ta­lálj rá a saját ár­nya­la­todra, ehhez se­gí­tünk hozzá, vá­lo­gass ked­vedre, mu­tat­juk a pél­dá­kat! Kérd ki a fod­rá­szod ta­ná­csát is, ta­lálj rá ön­ma­gadra.

Nagyon vagány lett a tornacipődivat, újabban így hordják a nők

Nagyon vagány lett a tornacipődivat, újabban így hordják a nők

Örök ked­venc, ennél ké­nyel­me­seb­bet el sem lehet kép­zelni. Laza, spor­tos és szinte min­den­hez hord­ható a tor­na­cipő.

Ebben a szexi fehérneműben ma éjszaka mindenkit megőrjítenek a nők

Ebben a szexi fehérneműben ma éjszaka mindenkit megőrjítenek a nők

Szen­ve­dé­lyes éj­sza­kára vágysz Va­len­tin-napon?

Szen­ve­dé­lyes éj­sza­kára vágysz Va­len­tin-napon? Akkor ilyen fe­hér­ne­mű­ben hó­dítsd meg a pá­ro­dat!

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Íme, az idei év trendje.

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! A ta­vasz és nyár ked­vence lehet, ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete. Íme, az idei év trendje.

Kiderült, hogy milyen lesz a tavasz legkényelmesebb cipője

Kiderült, hogy milyen lesz a tavasz legkényelmesebb cipője, ezt te is imádni fogod

Tud­tad, hogy a tor­na­cipő az ed­di­gi­nél is ké­nyel­me­sebb lehet? Jön a slip-on!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó. Imádni fogod.

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó az idén. Imádni fogod ezt a di­va­tot, amellyel a meg­úju­lás év­sza­ká­ban ta­rol­hatsz. Mu­tat­juk a kö­ve­tendő pél­dá­kat, s meg­lá­tod, a te­rem­tés ko­ro­nái odáig lesz­nek majd érted!

Szuperdögös nő lehetsz ebben a szoknyában, ez a fazon mindent visz

Szuperdögös nő lehetsz ebben a szoknyában, ez a fazon mindent visz

Ha­ma­ro­san le­ve­he­ted a téli hol­mit, be­le­búj­hatsz a ked­venc egye­nes sza­bású szok­nyádba.

Ha­ma­ro­san le­ve­he­ted a téli hol­mit, be­le­búj­hatsz a ked­venc egye­nes sza­bású szok­nyádba. Itt az idei ta­vasz va­dí­tóan őr­jítő fa­zonja, ha ezt vi­se­led, egy te­kin­tet sem kerül el! Na­gyon ké­nyel­mes, és csi­nos vi­se­let, ki ne hagyd a ru­ha­tá­rad­ból! Ér­de­mes leg­alább egyet be­sze­rez­ned ebből a fa­zon­ból.

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás idén, ha a vörös ha­ja­dat ki­csit ki­vi­lá­go­sí­tod, vagy a sző­két eny­hén sö­té­tí­ted! Még min­dig hódít a vörös ötven ár­nya­lata.

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás idén, ha a vörös ha­ja­dat ki­csit ki­vi­lá­go­sí­tod, vagy a sző­két eny­hén sö­té­tí­ted! Még min­dig hódít a vörös ötven ár­nya­lata. Vál­toz­tass a haj­szí­ne­den ta­vaszra, újíts egy ki­csit, ugorj fe­jest az is­me­ret­lenbe! Pró­báld ki te is! De előtte kérd ki a fod­rá­szod vé­le­mé­nyét.

2018-ban bevadul a fürdőruhadivat, eszméletlen szexi lesz minden nő

2018-ban bevadul a fürdőruhadivat, eszméletlen szexi lesz minden nő

Fan­tasz­ti­kus az idei nyár für­dő­ruha trendje!

Fan­tasz­ti­kus az idei nyár für­dő­ruha trendje! Káp­rá­za­tos fa­zo­nok, tom­boló szí­nek jön­nek és ez­út­tal nem tudsz a vá­lasz­tás­sal hi­bázni. Iga­zán trendi da­ra­bo­kat mu­ta­tunk, ezek­től fog­nak idén nyá­ron meg­őrülni a férfiak!

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz bát­ran nőies fa­zo­no­kat, hidd el, a ké­nye­le­mért nem kell le­mon­da­nod a szép láb­be­lik­ről! Mu­tat­juk a di­va­tos da­ra­bo­kat, sze­mez­gess csak, hogy meg­ta­láld az egyé­ni­sé­ged­hez leg­job­ban illőt.

Jönnek a vidám tavaszi körmök: Új színek, új fazonok, új technikák

Jönnek a vidám tavaszi körmök: Új színek, új fazonok, új technikák

Ahogy ér­ke­zik a ta­vasz, úgy ve­szik bir­tokba a szí­nek a divat min­den egyes te­rü­le­tét. A ma­ni­kűr sem ki­vé­tel!

Ettől robban fel 2018 nyarán a női divat, kihagyni tilos!

Ettől robban fel 2018 nyarán a női divat, kihagyni tilos!

Egy biz­tos, ra­gyogni fogsz ezek­ben!

Még a tél­ben já­runk, de las­san ideje ki­ta­lál­nod, mi­lyen le­gyen a nyári ru­ha­tá­rad, mik le­gye­nek az alap­da­ra­bok. Egy biz­tos, le­gyen köz­tük né­hány csí­kos holmi, ra­gyogni fogsz ezek­ben a cuc­cok­ban!

Itt az izgatás új módszere: Ettől megvadulnak a férfiak

Itt az izgatás új módszere: Ettől megvadulnak a férfiak

Ezzel min­den­kit rabul ej­tesz, és egy va­lódi bom­bázó le­szel, azt ga­ran­tál­hat­juk! Lesd el a trük­köt!

Ezzel min­den­kit rabul ej­tesz, és egy va­lódi bom­bázó le­szel, azt ga­ran­tál­hat­juk! Lesd el a trük­köt!

Ilyen színű bikini lesz a legnagyobb divat idén nyáron

Ilyen színű bikini lesz a legnagyobb divat idén nyáron

An­gyali szín lesz a víz­par­tok sztárja! Káp­ráz­tasd el a férfi­a­kat, vi­seld csá­bí­tóan a für­dő­ru­hát!

An­gyali szín lesz a víz­par­tok sztárja! Káp­ráz­tasd el a férfi­a­kat, vi­seld csá­bí­tóan a für­dő­ru­hát! Ele­gán­san ra­gyog­hatsz, mu­tat­juk a tren­de­ket!

Kiderült: ez az álomszép szín lesz idén legmenőbb a hajadon!

Kiderült: ez az álomszép szín lesz idén legmenőbb a hajadon!

Be­mu­tat­juk 2018 leg­me­sé­sebb haj­szí­nét: a vö­rös­bor-ár­nya­la­tot! Ra­gyogni fogsz!

Be­mu­tat­juk 2018 leg­me­sé­sebb haj­szí­nét: a vö­rös­bor-ár­nya­la­tot! Ra­gyogni fogsz!

Az egyszerű fehér póló is lehet divatos, ha így hordod

Az egyszerű fehér póló is lehet divatos, ha így hordod

Hí­res­sé­gek nagy ked­vence.

Hí­res­sé­gek nagy ked­vence, lazán ele­gáns vi­se­let. A hét­köz­na­po­kon is szu­per vá­lasz­tás, gyor­san kapd fel, ha ro­hansz! Vi­selj te is fehér pólót, mu­tat­juk, ho­gyan!

Fallayage: ez a frizuradivat tarol tavasszal

Fallayage: ez a frizuradivat tarol tavasszal

Az ombre és a ba­layage után min­den ed­di­gi­nél káp­rá­za­to­sabb új trend hódít a fri­zu­rák vi­lá­gá­ban. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Meglepő stílusban tér vissza a leggings, ezt imádni fogod

Meglepő stílusban tér vissza a leggings, ezt imádni fogod

A ter­ve­zők fan­tá­zi­ája ez­út­tal a csil­la­gos égig szár­nyalt. Di­vatba jött a koz­mi­kus leg­gings, mely nem­csak ké­nyel­mes, de min­tája miatt na­gyon trendi.

A ter­ve­zők fan­tá­zi­ája ez­út­tal a csil­la­gos égig szár­nyalt. Di­vatba jött a koz­mi­kus leg­gings, mely nem­csak ké­nyel­mes, de min­tája miatt na­gyon trendi is. Ezt a stí­lust nem­csak spor­to­lás­hoz, hanem a hét­köz­na­pok­ban is hasz­nál­ha­tod!

Jön a totális űrkorszak! Ebben a szexi fehérneműben hódítanak a nők

Jön a totális űrkorszak! Ebben a szexi fehérneműben hódítanak a nők

Most szük­sé­ged lesz min­den bá­tor­sá­godra. Hó­díts te is ezek­ben a vad szet­tek­ben, meg­ér­kez­tek a jövő szá­zad fe­hér­ne­műi! Te fel­mer­néd eze­ket venni?

Most szük­sé­ged lesz min­den bá­tor­sá­godra. Hó­díts te is ezek­ben a vad szet­tek­ben, meg­ér­kez­tek a jövő szá­zad fe­hér­ne­műi! Te fel­mer­néd eze­ket venni? Mint min­den ez is megér egy pró­bál­ko­zást, még az is ki­de­rül­het, hogy nem csak jól áll, de még jól is érzed benne magad! Hogy dön­töt­tél?

Eszméletlen dögös lesz a 2018-as bikinidivat - a férfiak mind elcsábulnak!

Eszméletlen dögös lesz a 2018-as bikinidivat - a férfiak mind elcsábulnak!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen cso­dás bi­ki­nik­ben fogod rabul ej­teni a pa­si­kat idén.

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen cso­dás bi­ki­nik­ben fogod rabul ej­teni a pa­si­kat idén nyá­ron. Bom­bázó le­szel!

2018 nyarán robban a divatbomba: Így viselik a nők a melltartót

2018 nyarán robban a divatbomba: Így viselik a nők a melltartót

Ettől az új trend­től ga­ran­tál­tan el­akad a lé­leg­zet!

Ettől az új trend­től ga­ran­tál­tan el­akad a lé­leg­zet! Az új mell­tartó ugyanis maga a fel­ső­rész lesz, semmi más nem ta­karja felül női test bá­jait! Mu­tat­juk, ho­gyan is néz ez ki a gya­kor­lat­ban, ne érjen meg­le­pe­tés­ként!

Szeretsz feketében járni? Akkor így vedd fel, hogy ne öregítsen!

Szeretsz feketében járni? Akkor így vedd fel, hogy ne öregítsen!

Jól érzed magad fe­ke­té­ben? Vi­seld bát­ran, de csak óva­to­san, hogy ne öre­gít­sen.

Jól érzed magad fe­ke­té­ben? Vi­seld bát­ran, de csak óva­to­san, hogy ne öre­gít­sen.

Ne keress tovább! Idén ez a szűk farmer lesz a divat

Ne keress tovább! Idén ez a szűk farmer lesz a divat

Mi már kör­be­néz­tünk a tren­dek kö­zött, és meg­ta­lál­tuk, mi­lyen az idei év ked­venc far­merje! Ter­mé­sze­te­sen szűk és test­hez­álló.

Mi már kör­be­néz­tünk a tren­dek kö­zött, és meg­ta­lál­tuk, mi­lyen az idei év ked­venc far­merje! Ter­mé­sze­te­sen szűk és test­hez­álló. Sze­rez be egyet te is, mi­előtt be­kö­szönt a ta­vasz! Ebben a far­mer­ben nem fogsz csa­lódni, ké­nyel­mes és bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Már meg­lel­he­ted a bol­tok pol­cain!

Meglepő az év divatszíne, így lehetsz mégis őrülten csinos benne

Meglepő az év divatszíne, így lehetsz mégis őrülten csinos benne

Idén vi­selj bát­ran lilát! Ha eddig nem ez volt a ked­venc szí­ned, akkor is itt az idő, hogy ki­pró­báld.

2018-ban jön az új trend: Elképesztően szexi lesz a körömdivat

2018-ban jön az új trend: Elképesztően szexi lesz a körömdivat

Az idei évet nem az unal­mas egy­szí­nű­ség fogja jel­le­mezni, az új trend egy­sze­rűen ma­gá­val ragad min­den­kit. Így ké­szít­he­ted el ott­hon az igéző ma­ni­kű­rö­det!

Az idei évet nem az unal­mas egy­szí­nű­ség fogja jel­le­mezni, az új trend egy­sze­rűen ma­gá­val ragad min­den­kit. Mu­tat­juk ho­gyan ké­szít­he­ted el ott­hon az igéző ma­ni­kű­rö­det!

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést! A ki­fu­tó­kat máris meg­hó­dí­totta ez a ké­nyel­mes, imádni való cipő!

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést! A ki­fu­tó­kat máris meg­hó­dí­totta ez a ké­nyel­mes, imádni való cipő! Ta­vas­szal raj­tad a sor, vi­seld a hét­köz­na­pok­ban! Mu­tat­juk az iz­gal­mas mo­del­le­ket.

Őrült szexi lesz a 2018-as a fülbevalódivat, bajban is lesznek a nők

Őrült szexi lesz a 2018-as a fülbevalódivat, bajban is lesznek a nők

Ha­tal­ma­sak és na­gyon lát­vá­nyo­sak a leg­újabb fül­be­va­lók. Van bá­tor­sá­god eze­ket fel­venni?

Újra hódít a bársonyos fehérnemű, szexin kerekedik benne a mell

Újra hódít a bársonyos fehérnemű, szexin kerekedik benne a mell

Nem hét­köz­napi fe­hér­ne­műk jöt­tek di­vatba, hanem igazi kin­csek. Hozd tűzbe te is a párod!

Eszméletlen dögös minikben leszel bombázó idén tavasszal

Eszméletlen dögös minikben leszel bombázó idén tavasszal

Szexi, csá­bító, va­gány és nőies - ez lesz 2018 ta­va­szá­nak mot­tója. Cso­dás mi­ni­ket mu­ta­tunk!

Ördög a részletekben: Nem hiszed el, mivel támad tavasszal a divat

Ördög a részletekben: Nem hiszed el, mivel támad tavasszal a divat

Ala­pos meg­úju­lá­son esik át idén ta­vas­szal a zokni.

Ala­pos meg­úju­lá­son esik át idén ta­vas­szal a zokni - már nem az a sze­rény kis ki­egé­szítő, ami­nek eddig is­mer­ted. Va­ló­ság­gal fő­sze­rep­lővé lép elő a di­va­tos öl­töz­kö­dés­ben! Meg­mu­tat­juk a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat!

40 éve ez a divat, de még mindig imádják a nők

40 éve ez a divat, de még mindig imádják a nők

Ki ne em­lé­kezne a '70-es évek di­vat­vi­lá­gára? Annyira szí­nes és sza­bad volt, hogy szinte el­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laha is el­fe­lejt­sék a nők.

Ki ne em­lé­kezne a '70-es évek di­vat­vi­lá­gára? Annyira szí­nes és sza­bad volt, hogy szinte el­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laha is el­fe­lejt­sék a nők. Min­dig lesz olyan ru­ha­da­rab, ami fel­idéz­heti azt a kor­sza­kot. Mu­ta­tunk né­há­nyat a ma is lát­ható tren­dek közül.

Üvegrúzs lett az új divat. Így lehetsz szexi 2018-ban

Üvegrúzs lett az új divat. Így lehetsz szexi 2018-ban

Dús és tö­ké­le­tes ajkak, akár szí­nek nél­kül - ez a ki­fu­tók új trendje Ch­ris­tian Di­or­tól Guc­cin át Va­len­ti­nóig.

Dús és tö­ké­le­tes ajkak, akár szí­nek nél­kül - ez a ki­fu­tók új trendje Ch­ris­tian Di­or­tól Guc­cin át Va­len­ti­nóig.

Január legszebb manikűrje, így lesz tényleg szexi a kezed

Január legszebb manikűrje, így lesz tényleg szexi a kezed

Ne sza­ladj előre a ta­va­szi szí­nek­hez! Ja­nu­ár­ban le­gyen a kör­möd az év­szak­nak meg­fe­lelő.

Ne sza­ladj előre a ta­va­szi szí­nek­hez! Ja­nu­ár­ban le­gyen a kör­möd az év­szak­nak meg­fe­lelő. Vi­gyél a szí­nekbe egy kis já­té­kos­sá­got apró min­tá­val vagy dí­szek­kel. Így is szexi lehet a kezed! Fi­gyelj in­kább a bőr­ápo­lásra job­ban, hideg idő­ben ha­ma­rabb ki­szá­rad­hat a kezed!

Szexi, dögös, őrült vibráló lesz 2018 tavaszi divatja!

Szexi, dögös, őrült vibráló lesz 2018 tavaszi divatja!

Alig vár­juk, hogy végre ki­pró­bál­has­suk eze­ket a min­tá­kat. Imádni fogod, ez biz­tos!

Alig vár­juk, hogy végre ki­pró­bál­has­suk eze­ket a min­tá­kat. Imádni fogod, ez biz­tos!

Lótuszvirágszoknya lesz az új őrület

Lótuszvirágszoknya lesz az új őrület

Az idei szok­nya­di­va­tot az ele­gan­cia, a vi­dám­ság és az ero­tika jel­lemzi. Ha fel­ve­szed ezt a csá­bos ru­ha­da­ra­bot, még a han­gu­la­tod is meg­vál­to­zik. Íme az új őrü­let!

Az idei szok­nya­di­va­tot az ele­gan­cia, a vi­dám­ság és az ero­tika jel­lemzi. Ha fel­ve­szed ezt a csá­bító ru­ha­da­ra­bot, még a han­gu­la­tod is meg­vál­to­zik. A ta­vaszra még várni kell, de mi­előbb sze­rezd be. Ez a fazon ki­hang­sú­lyozza a for­má­dat, légy benne na­gyon szexi, ne fogd magad vissza.Íme az új őrü­let! Ez lesz az idei év nagy do­bása, nem ma­rad­hatsz ki be­lőle!

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2018-ban: Jön a cargo-nadrág!

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2018-ban: Jön a cargo-nadrág!

Már most sejt­hető, hogy ennél fel­tű­nőbb fazon egy­sze­rűen nem lesz! Mu­tat­juk a meg­hök­kentő tren­det!

Szédületes az új fülbevalódivat, ez a férfiakat is megőrjíti

Szédületes az új fülbevalódivat, ez a férfiakat is megőrjíti

Itt az ideje az ero­ti­kus fül­be­va­lók­nak!

El­jött az ideje az ero­ti­kus, szexi fül­be­va­lók­nak! Arany­színbe bur­ko­lóz­nak a for­mák. Mu­tat­juk a fa­zo­no­kat, ame­lyek­kel nem nyúl­hatsz mellé.

5 telitalálatos pulcsifazon minden alkalomra, amelyben csinos és szexi lehetsz

5 telitalálatos pulcsifazon minden alkalomra, amelyben csinos és szexi lehetsz

Le­gyen a szek­ré­nyed­ben egy tö­ké­le­tes darab, ami min­dig be­vet­hető!

A jó pul­csi ké­nyel­mes és di­va­tos, rá­adá­sul olyan, amit szinte bár­hová fel­ve­hetsz.

Ilyen férfi alsót még nem láttál! Az új divat minden biztosítékot kiver

Ilyen férfi alsót még nem láttál! Az új divat minden biztosítékot kiver

Csa­kis erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk, hogy ezt meg­nézze. Vagy annak, aki ma még nem ne­ve­tett egy jót.

Csa­kis erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk, hogy ezt meg­nézze. Vagy annak, aki ma még nem ne­ve­tett egy jót.

Hoppá, mutatjuk 2018 legmenőbb tetoválásait

Hoppá, mutatjuk 2018 legmenőbb tetoválásait

Ins­pi­ráló, szép vagy akár va­dító is lehet egy te­to­vá­lás. A kö­vet­kező évben vi­rágba bo­rul­hat a női test.

Ins­pi­ráló, szép vagy akár va­dító is lehet egy te­to­vá­lás. A kö­vet­kező évben vi­rágba bo­rul­hat a női test. Ne törd so­káig a fejed!

Sápadtnak érzed magad? Így lesz tökéletes a téli manikűröd

Sápadtnak érzed magad? Így lesz tökéletes a téli manikűröd

Fon­tos, hogy a kezed a hűvös idő­ben is szép és ápolt le­gyen. Van­nak olyan szí­nek, ame­lyek télen fel­dob­ják a bőr­szí­ne­det.

Szédítően szexi leszel, ha ezt viseled szilveszter éjszaka

Szédítően szexi leszel, ha ezt viseled szilveszter éjszaka

Le­gyél káp­rá­za­to­san szép az új év első órá­i­ban! Mu­tat­juk, miben le­szel iga­zán gyö­nyörű.

Le­gyél káp­rá­za­to­san szép az új év első órá­i­ban! Mu­tat­juk, miben le­szel iga­zán gyö­nyörű.

Íme, 2018 hajtrendje: Elképesztően szexi árnyalatok

Íme, 2018 hajtrendje: Elképesztően szexi árnyalatok

Tom­bol a ter­mé­sze­tes haj di­vatja, de ma­rad­nak a sze­xin szí­ne­zett tin­csek és a vad ár­nya­la­tok is! Ne hagyd ki te se a vál­toz­ta­tás le­he­tő­sé­gét!

Tom­bol a ter­mé­sze­tes haj di­vatja, de ma­rad­nak a sze­xin szí­ne­zett tin­csek és a vad ár­nya­la­tok is! Ne hagyd ki te se a vál­toz­ta­tás le­he­tő­sé­gét! Vá­lassz neked tet­sző színt, ami­vel mó­do­sí­tasz a meg­szo­kot­tan. Akár csak egy apró lé­pés­sel, vagy egy na­gyobb moz­du­lat­tal. Mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­de­ket!

A legszebb szilveszteri fehérneműk, ezektől minden férfi megremeg

A legszebb szilveszteri fehérneműk, ezektől minden férfi megremeg

Az év utolsó nap­ján evezz va­dabb vi­zekre, vi­selj csá­bító fe­hér­ne­műt!

Az év utolsó nap­ján evezz va­dabb vi­zekre, vi­selj csá­bító fe­hér­ne­műt!

Elképesztő, mi történik 2018-ban a farmerrel

Elképesztő, mi történik 2018-ban a farmerrel

Iz­gal­mas bo­ka­vil­lan­tá­sok és szé­dítő meg­ol­dá­sok te­szik még el­len­áll­ha­tat­la­nabbá a nők ked­venc nad­rág­ját! Mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­det!

Iz­gal­mas bo­ka­vil­lan­tá­sok és szé­dítő meg­ol­dá­sok te­szik még el­len­áll­ha­tat­la­nabbá a nők ked­venc nad­rág­ját! Mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­det!

Meglepő és szuperszexi a 2018-as fürdőruhadivat!

Meglepő és szuperszexi a 2018-as fürdőruhadivat!

Egé­szen új fazon fog jövő nyá­ron ta­rolni a stran­don. Már most lát­ha­tod, miben fogsz hó­dí­tani.

Egé­szen új fazon fog jövő nyá­ron ta­rolni a stran­don. Már most lát­ha­tod, miben fogsz hó­dí­tani.

Így leszel sokkal karcsúbb szilveszterkor a ruhádban

Így leszel sokkal karcsúbb szilveszterkor a ruhádban

Nincs öt­le­ted, mi­lyen ruhát ve­gyél fel a szil­vesz­teri par­tira?

Nincs öt­le­ted, mi­lyen ruhát ve­gyél fel a szil­vesz­teri par­tira? Ele­gáns, szexi, és iga­zán csi­nos sze­ret­nél lenni?

Mesés, szexi frizurák karácsonyra, amiket magadnak is elkészíthetsz

Mesés, szexi frizurák karácsonyra, amiket magadnak is elkészíthetsz

Le­gyen va­rázs­la­tos a Szent­es­téd, és le­gyél benne te is gyö­nyörű.

Le­gyen va­rázs­la­tos a Szent­es­téd, és le­gyél benne te is gyö­nyörű.

2018-ban visszatér a nagy frizuradivat! Fő a természetesség

2018-ban visszatér a nagy frizuradivat! Fő a természetesség

Ne hagyd ki!

Ra­gyog­ja­nak a tin­cseid ter­mé­sze­te­sen! Ha pedig egye­nes a hajad, add át magad a gön­dö­rí­tés mes­te­re­i­nek. 2018-ban tom­bol­nak a für­tök, és a hul­lá­mok.

2018-ban is hódít a leggings, így lesz nagyon divatos

2018-ban is hódít a leggings, így lesz nagyon divatos

Ezt nem lehet meg­unni! A leg­ké­nyel­me­sebb vi­se­let, bár­hová fel­ve­he­ted. Idén aztán min­dent be­le­ad­tak a ter­ve­zők, hogy meg­újul­jon ez a nad­rág.

Ezt nem lehet meg­unni! A leg­ké­nyel­me­sebb vi­se­let, bár­hová fel­ve­he­ted. Idén aztán min­dent be­le­ad­tak a ter­ve­zők, hogy meg­újul­jon ez a nad­rág. Vá­laszt­hatsz bőven a kí­ná­lat­ból, sem szín­ben, sem min­tá­ban nem lesz hiány. Légy te is trendi, mu­tat­juk a fan­tasz­ti­kus új da­ra­bo­kat.

2018-ban új szimbóluma lesz a szexi nőnek

2018-ban új szimbóluma lesz a szexi nőnek

A szexi és ma­ga­biz­tos nő, aki a férfi­a­kat azon­nal le­fegy­verzi ér­zéki ki­su­gár­zá­sá­val, egy min­denki által ked­velt új jel­ké­pet kap. Íme, a kö­vet­kező sze­zon meg­ha­tá­rozó stí­lus­je­gye!

A szexi és ma­ga­biz­tos nő, aki a férfi­a­kat azon­nal le­fegy­verzi ér­zéki ki­su­gár­zá­sá­val, egy min­denki által ked­velt új jel­ké­pet kap. Íme, a kö­vet­kező sze­zon meg­ha­tá­rozó stí­lus­je­gye!

Megújult a farmer, így leszel benne szédítően szexi

Megújult a farmer, így leszel benne szédítően szexi

Rend­ha­gyó ruhák ké­szül­nek jö­vőre.

Rend­ha­gyó ruhák ké­szül­nek 2018-ban far­mer anyag­ból. Eze­ket bát­ran hord­ha­tod ele­gáns al­kal­makra is, mert na­gyon lát­vá­nyos mind­egyik.

Ez a nadrágfazon lesz 2018 mindent elsöprő divatújdonsága!

Ez a nadrágfazon lesz 2018 mindent elsöprő divatújdonsága!

Mu­tat­juk az új tren­det!

A ter­ve­zők a 90-es évek ele­jére nyúl­tak most vissza és a leg­kü­lön­fé­lébb anya­gok­kal hoz­zák kap­cso­latba a ha­rang­szárú nad­rá­got! Mu­tat­juk az új tren­det!

10 csinos ruha, amiben elképesztően szexi lehetsz szilveszter éjszaka

10 csinos ruha, amiben elképesztően szexi lehetsz szilveszter éjszaka

Szá­guld az idő, észre sem ve­szed, és itt az év vége. Ezért jobb, ha már ka­rá­csony­kor meg­vá­sá­ro­lod a szil­vesz­teri ruhád!

A világ legszexibb fehérneműi, ezeknek egy férfi se tud ellenállni

A világ legszexibb fehérneműi, ezeknek egy férfi se tud ellenállni

Hang­sú­lyozd ki a ben­ned lévő szexi nőt, bát­ran vi­selj csip­két.

Hang­sú­lyozd ki a ben­ned lévő szexi nőt, bát­ran vi­selj csip­két, en­gedd sza­bad­jára a fan­tá­zi­á­dat. Ebben segít a ren­ge­teg di­va­tos fe­hér­nemű.

A legjobb pulcsik, amik nem kövérítenek

A legjobb pulcsik, amik nem kövérítenek

Érezd jól magad pu­ló­ver­ben! Fan­tasz­ti­kus, ami­kor nem csak meleg, de még kar­csú­sít is a téli felső! Mu­ta­tunk né­hány fa­zont a most di­va­tos da­ra­bok közül, ame­lye­ket bát­ran vi­sel­hetsz.

Ahány­szor be­le­bújsz egy-egy pu­ló­verbe, fel­me­rül ben­ned a kér­dés, vajon nem vagy-e benne mac­kós? Nem csoda, hi­szen van­nak olyan fa­zo­nok, ame­lyek nem min­den­ki­nek elő­nyö­sek. Sze­ret­nénk, hogy ké­nyel­mes le­gyen, szexi is, és még jól is áll­jon a pul­csi. Ki­vá­lasz­tot­tunk né­hány most di­va­tos fa­zont, ame­lyek­kel nem fog­hatsz mellé.

Kiderült, mi a legnagyobb hiba, amit szelfizés közben elkövethetsz

Kiderült, mi a legnagyobb hiba, amit szelfizés közben elkövethetsz

Lehet, hogy eszedbe sem ju­tott, miért vagy olyan sá­padt a ké­pe­ken?

Lehet, hogy eszedbe sem ju­tott, miért vagy olyan sá­padt a ké­pe­ken? Nézz a tü­körbe, mi­előtt kat­tin­tasz a te­le­fo­nod­dal. Mi lehet a hiba? Játssz a szí­nek­kel, meg­mu­tat­juk, ho­gyan!