CÍMKE: 'divat'

Ez a nyár legszexibb cipője, amit mindenhez felvehetsz

Ez a nyár legszexibb cipője, amit mindenhez felvehetsz

Ismét nagy ked­venc lett ez az egy­szerű pa­pucs, nincs is ennél prak­ti­ku­sabb vi­se­let.

Furcsa melír lett a divat! Miért szeretik ezt a nők?

Furcsa melír lett a divat! Miért szeretik ezt a nők?

Itt a nyár nagy meg­le­pe­tése, me­tálba bo­rult a nők haja. Ismét hó­dí­ta­nak az ezüs­tös, őszülő tin­csek!

FRISS HÍREK

Egyetlen pár fülbevalót kell csak venned idén nyáron, mutatjuk, milyet

Egyetlen pár fülbevalót kell csak venned idén nyáron, mutatjuk, milyet

Ez lesz az idei divat nagy­ágyúja, lát­vá­nyos és szinte fil­lé­rekbe kerül. Ne­hogy ki­hagyd nyá­ron a ka­rika fül­be­va­lót.

Te jó ég! Lyukas lesz idén a fürdőruha!

Te jó ég! Lyukas lesz idén a fürdőruha!

Sej­tel­mes és szexi ez a kü­lön­le­ges fazon. Op­ti­ka­i­lag vál­toz­tat az ará­nyo­kon. Ér­de­mes fel­pró­bálni, hogy meg­tudd, me­lyik áll neked a leg­elő­nyö­seb­ben! Di­vat­be­mu­ta­tó­kon sokak tet­szé­sét el­nyerte. Meg­lát­juk mennyire lesz si­ke­res.

Sej­tel­mes és szexi ez a kü­lön­le­ges fazon. Op­ti­ka­i­lag vál­toz­tat az ará­nyo­kon. Ér­de­mes fel­pró­bálni, hogy meg­tudd, me­lyik áll neked a leg­elő­nyö­seb­ben! Di­vat­be­mu­ta­tó­kon sokak tet­szé­sét el­nyerte. Talán ez lesz az idei nyár ked­venc fa­zonja. Nehéz meg­jó­solni a si­ke­rét, a cél­kö­zön­ség vi­szont in­kább a fi­a­ta­labb kor­osz­tály.

Ez lesz a nyár legcsábítóbb hajszíne: arany ombre!

Ez lesz a nyár legcsábítóbb hajszíne: arany ombre!

Az álom­szép fri­zu­rá­val min­den­kit le­ve­hetsz a lá­bá­ról. Ez a haj­szín egy­sze­rűen mesés.

Az álom­szép fri­zu­rá­val min­den­kit le­ve­hetsz a lá­bá­ról. Ez a haj­szín egy­sze­rűen mesés.

A férfiak szavaztak: Ilyen ruhában járjanak nyáron a nők

A férfiak szavaztak: Ilyen ruhában járjanak nyáron a nők

A férfiak vá­lasz­tot­tak, a nők fel­ve­he­tik a kom­bi­nét az ut­cára! Nézd a dolog jó ol­da­lát, és vá­lassz neked való fa­zont.

A férfiak vá­lasz­tot­tak, a nők fel­ve­he­tik a kom­bi­nét az ut­cára! Vá­lassz neked meg­fe­lelő fa­zont.

90 éves, de még mindig divat! Rajonganak érte az emberek

90 éves, de még mindig divat! Rajonganak érte az emberek

Las­san 90 éve, hogy Miki egér de­bü­tált a film­vász­non, de még min­dig ugyan­ak­kora sztár, mint ami­kor elő­ször meg­je­lent.

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

Mu­tat­juk a nyár ked­ven­ceit.

Nincs is szebb egy női ci­pős­szek­rény­nél. De most rakd félre az összes lapos nyári szan­dit és cipőt! Elő a leg­me­nőbb ma­gas­sar­kú­val!

12 szuper fürdőruha, gyönyörű nagymellű nőknek

12 szuper fürdőruha, gyönyörű nagymellű nőknek

A für­dő­ru­ha­vá­sár­lás min­den­ki­nek a nyár leg­ne­he­zebb pil­la­na­tai közé tar­to­zik.

A für­dő­ru­ha­vá­sár­lás min­den­ki­nek a nyár leg­ne­he­zebb pil­la­na­tai közé tar­to­zik. Ez a fa­lat­nyi ru­ha­da­rab ugyanis meg­lepő módon képes for­málni, szebb­nek, vagy előny­te­len­nek lát­tatni az ala­kot. Meg­mu­tat­juk, miben men­jen a strandra az, aki­nek az át­la­gos­nál na­gyobb a melle.

Bevadul nyárra a fürdőruhadivat, eszméletlenül szexi lesz minden nő

Bevadul nyárra a fürdőruhadivat, eszméletlenül szexi lesz minden nő

Ennyire dögös csip­ke­cso­dá­kat rég lát­tunk, az biz­tos, hogy baj­ban lesz­nek a férfiak! A me­rész holmi szinte min­dent meg­mu­tat, ennél sze­xibb nincs!

Ennyire dögös csip­ke­cso­dá­kat rég lát­tunk, az biz­tos, hogy baj­ban lesz­nek a férfiak! A me­rész holmi szinte min­dent meg­mu­tat, ennél sze­xibb egy­sze­rűen nincs!

Hódít a szexi melltartó, ettől most megvadulnak a férfiak

Hódít a szexi melltartó, ettől most megvadulnak a férfiak

Szám­ta­lan szép fe­hér­nemű kö­zött a leg­va­dabb el­kép­ze­lé­se­ket is fe­lül­múlja ez a kü­lön­le­ges fazon.

Szám­ta­lan szép fe­hér­nemű kö­zött a leg­va­dabb el­kép­ze­lé­se­ket is fe­lül­múlja ez a kü­lön­le­ges fazon.

Egyre nagyobb divat a fekete fal! Ezért nagyon praktikus

Egyre nagyobb divat a fekete fal! Ezért nagyon praktikus

Fe­ke­tére fes­teni egy falat a la­kás­ban? Ko­ráb­ban el­kép­zel­he­tet­len volt, de ma egyre di­va­to­sabb ez a meg­ol­dás.

Fe­ke­tére fes­teni egy falat a la­kás­ban? Ko­ráb­ban el­kép­zel­he­tet­len volt, de ma egyre di­va­to­sabb ez a meg­ol­dás. Rá­adá­sul, ha jó íz­lés­sel csi­nál­juk, nem­csak menő, de prak­ti­kus is lehet. Vajon ho­gyan ve­het­jük gya­kor­lati hasz­nát a fe­ke­tére fes­tett fal­fe­lü­let­nek?

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Idén a far­mert nem csak nad­rág for­má­já­ban vi­sel­jük.

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha, még­hozzá esz­mé­let­len fa­zo­nok­kal! Le­hetsz spor­tos, nőies, laza, de az tény, hogy min­den­képp menő le­szel benne.

A szalagmelír az új divat, őrülten szexi lesz minden nő

A szalagmelír az új divat, őrülten szexi lesz minden nő

Cso­dás fri­zu­rák, egy kis fi­a­ta­los va­rázs, itt a nyári, szu­per melír! Vá­lassz sza­lag csí­ko­kat a ha­jadba.

Cso­dás fri­zu­rák, egy kis fi­a­ta­los va­rázs, itt a nyári, szu­per melír! Vá­lassz sza­lag csí­ko­kat a ha­jadba, akár ter­mé­sze­tes, akár va­dító ha­tás­sal!

Nyári csizma lesz a divat. Biztos, hogy szeretik ezt a nők?

Nyári csizma lesz a divat. Biztos, hogy szeretik ezt a nők?

Fel­tűnő csiz­mák az idei nyár trend­jei kö­zött! Mit gon­dolsz, tény­leg ké­nyel­mes lehet egy ilyen darab? Fel­ve­szik a hét­köz­na­po­kon is ezt a fur­csa láb­be­lit a nők?

Fel­tűnő csiz­mák az idei nyár trend­jei kö­zött! Mit gon­dolsz, tény­leg ké­nyel­mes lehet egy ilyen darab? Sokan tar­ta­nak attól, hogy va­ló­ban fel­ve­szik-e a hét­köz­na­po­kon is ezt a fur­csa láb­be­lit a nők. Ér­de­mes meg­pró­bálni? Ha tet­szik, tiéd a vá­lasz­tás, ne hagyd ki! Mu­ta­tunk né­hány fa­zont!

Izgalmas egyéniség ült be Dallos Bogi nappalijába!

Izgalmas egyéniség ült be Dallos Bogi nappalijába!

Újabb iz­gal­mas adás kö­vet­ke­zik.

A mű­sor­ve­zető ismét nap­pa­li­jába in­vi­tálta egyik ked­ven­cün­ket, ez nem je­lent­het mást, mint egy újabb iz­gal­mas 7kor­ná­lam adást az M2 Pe­tőfi Tv mű­so­rán.

Ez a tetkó lesz az idei nyár nagy őrülete

Ez a tetkó lesz az idei nyár nagy őrülete

Lepd meg magad ezzel a cso­da­szép te­to­vá­lás­sal. Ideje, hogy le­száll­jon a pil­langó a vál­la­don. Ha eddig nem si­ke­rült vá­lasz­ta­nod, talán itt az ideje a dön­tés­nek. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Lepd meg magad ezzel a cso­da­szép te­to­vá­lás­sal. Ideje, hogy le­száll­jon a pil­langó a vál­la­don. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Krémszóda haj a nyár legnagyobb őrülete, bezsonganak tőle a férfiak

Krémszóda haj a nyár legnagyobb őrülete, bezsonganak tőle a férfiak

Ez most a min­dent el­söprő divat: hó­díts a hol­ly­woodi sztá­rok és a leg­na­gyobb mo­del­lek által is­mertté tett haj­trend­del!

Hó­díts a hol­ly­woodi sztá­rok és a leg­na­gyobb mo­del­lek által is­mertté tett haj­trend­del! Ez most a min­dent el­söprő divat, már most írd be magad a fod­rász­hoz!

Új őrület a nyári esküvőkön, hihetetlen mit művelnek a párok

Új őrület a nyári esküvőkön, hihetetlen mit művelnek a párok

Min­den nőnek van egy álma a tö­ké­le­tes és fan­tasz­ti­kus es­kü­vő­jé­ről. Ki ta­lál­hatta ki ezt az új őrült öt­le­tet?

Min­den nőnek van egy álma a tö­ké­le­tes es­kü­vő­jé­ről. Ki ta­lál­hatta ki ezt az őrült öt­le­tet?

Szuper kényelmes magassarkú a nők legnagyobb nyári kedvence

Szuper kényelmes magassarkú a nők legnagyobb nyári kedvence

A leg­ké­nyel­me­sebb fazon, amit va­laha ké­szí­tet­tek, szár­nyal a te­li­talpú szandi!

Ne hagyd ki! A leg­ké­nyel­me­sebb fazon , amit va­laha ké­szí­tet­tek, szár­nyal a te­li­talpú szandi!

Így lesz szuper elegáns a szexi rövid nadrág

Így lesz szuper elegáns a szexi rövid nadrág

Így le­hetsz akár egy iro­dá­ban is csi­nos akkor is, ha rö­vid­nad­rá­got húzol!

Így le­hetsz akár egy iro­dá­ban is őrül­ten csi­nos akkor is, ha rö­vid­nad­rá­got húzol! Mu­tat­juk a ta­vasz és a nyár leg­csi­no­sabb da­rab­jait.

Bombázó leszel 2018 nyarának legszexibb szerelésében!

Bombázó leszel 2018 nyarának legszexibb szerelésében!

Amennyire nőies és ele­gáns, annyira rafi­nált is a kilók el­tün­te­té­sé­ben.

Így néznek ki a valódi nők farmerban! Nem baj, ha kerek a feneked

Így néznek ki a valódi nők farmerban! Nem baj, ha kerek a feneked

Nincs ki­fo­gás! Ne hagyd ki idén a far­mert, le­gyen rövid vagy hosszú.

Nincs ki­fo­gás! Ne hagyd ki idén a far­mert, le­gyen rövid vagy hosszú, vál­lald fel a fe­ne­ke­det! Ter­mé­sze­tes és nem tö­ké­le­tes al­kat­tal is di­va­tos és fan­tasz­ti­ku­san szexi le­hetsz! Mu­tat­juk a va­ló­sá­got!

Tarol a statement cipő: Idén nyáron ebben lesz ultraszexi minden nő

Tarol a statement cipő: Idén nyáron ebben lesz ultraszexi minden nő

Fan­tasz­ti­ku­san csi­nos nyári vi­se­let: tarol a szan­din a bo­ka­pánt. Le­gyen roj­tos, kötős vagy vas­ta­gí­tott, min­den­kép­pen sze­xivé teszi a gyö­nyörű női bokát!

Fan­tasz­ti­ku­san csi­nos nyári vi­se­let: tarol a szan­din a bo­ka­pánt. Le­gyen roj­tos, kötős vagy vas­ta­gí­tott, min­den­kép­pen sze­xivé teszi a gyö­nyörű női bokát! Ne hagyd ki idén ezt a zic­cert, mu­tat­juk a mo­del­le­ket. Egy kis meg­le­pe­tés­sel szol­gál az idei divat, merj te is meg­lepő lenni!

Egy ilyen kényelmes cipőre mindenkinek szüksége van

Egy ilyen kényelmes cipőre mindenkinek szüksége van

Ami­kor a hő­mérő hi­gany­szála 25 fok fölé szö­kik, vedd elő a nyár leg­ké­nyel­me­sebb ci­pő­jét.

Ami­kor a hő­mérő hi­gany­szála 25 fok fölé szö­kik, vedd elő a nyár leg­ké­nyel­me­sebb ci­pő­jét. Aján­dé­kozd meg magad!

Megint hódít a bokalánc, őrülten szexi lesz a női láb

Megint hódít a bokalánc, őrülten szexi lesz a női láb

Egé­szítsd ki a szexi bi­ki­ni­det egy va­dí­tóan vonzó bo­ka­lánc­cal! A nyár nél­kü­löz­he­tet­len kel­léke, a férfiak ked­vence! Idén ismét nagy a vá­lasz­ték.

Egé­szítsd ki a szexi bi­ki­ni­det egy va­dí­tóan vonzó bo­ka­lánc­cal! A nyár nél­kü­löz­he­tet­len kel­léke, a férfiak ked­vence! Min­den egyes darab na­gyon nő­i­essé tesz, fel­csi­gázza az el­len­té­tes nemet. Idén ismét nagy a vá­lasz­ték, vá­lassz egy iz­gal­mas da­ra­bot, mu­tat­juk a leg­me­nőb­be­ket!

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá.

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá. Pedig őrült szexi le­hetsz benne még tel­ten is!

Táskát keresel tavaszra? Ez a szín lesz most a menő

Táskát keresel tavaszra? Ez a szín lesz most a menő

Megér­kez­tek a szu­per ta­va­szi ki­egé­szí­tők, a tás­kák. Ne hagyd ki te sem a kol­lek­ci­ód­ból.

Megér­kez­tek a szu­per ta­va­szi ki­egé­szí­tők, a tás­kák. Ne hagyd ki te sem a kol­lek­ci­ód­ból. Szép­sé­get, fi­a­tal­sá­got, sze­rel­met su­gal­la­nak.

Virágos romper a szexi nyári divat

Virágos romper a szexi nyári divat

Tele van­nak a bol­tok pol­cai a jobb­nál jobb fa­zo­nok­kal, és szebb­nél-szebb vi­rá­gos rövid ke­zes­lá­ba­sok­kal. A nyár ked­venc ru­ha­da­rabja tarol a di­vat­ban idén is! Va­dí­tóan szexi az egy­ré­szes nad­rá­gos ruci!

Tele van­nak a bol­tok pol­cai a jobb­nál jobb fa­zo­nok­kal, és szebb­nél-szebb vi­rá­gos rövid ke­zes­lá­ba­sok­kal. A nyár ked­venc ru­ha­da­rabja tarol a di­vat­ban idén is! Va­dí­tóan szexi az egy­ré­szes nad­rá­gos ruci! Idén is a leg­ké­nyel­me­sebb és leg­jobb vá­lasz­tás szinte min­den­hová. Csak a han­gu­la­tod­hoz kell ki­vá­lasz­tani egyet. Ne gon­dol­kodj sokat rajta!

Ettől a kiegészítőtől leszel ellenállhatatlan a nyáron

Ettől a kiegészítőtől leszel ellenállhatatlan a nyáron

A szal­ma­táska a nyár di­vatja.

A szal­ma­táska a nyár leg­na­gyobb di­vatja. A város kö­ze­pén is olyan le­szel, mint aki épp a strandra ké­szül, rá­adá­sul min­den elfér benne.

Tarol a tükörköröm

Tarol a tükörköröm

Erre a trendi kö­röm­di­vatra pil­la­na­tok alatt rá­szoksz. Igazi szexi és egyedi di­va­tot te­remtve ma­gad­nak.

Erre a trendi kö­röm­di­vatra pil­la­na­tok alatt rá­szoksz. Igazi szexi és egyedi di­va­tot te­remtve ma­gad­nak. Hidd el, ez lesz a nyár leg­me­nőbb trendje és te hó­dí­tani fogsz vele! Vágj bele és légy is­tennő!

Megőrülsz a legújabb frizuratrendtől, Meghan Markle divatot teremtett

Megőrülsz a legújabb frizuratrendtől, Meghan Markle divatot teremtett

Ezt a hajat bár­hol és bár­mi­kor vi­sel­he­ted, könnyed le­szel és ele­gáns.

Ezt a hajat bár­hol és bár­mi­kor vi­sel­he­ted, könnyed le­szel és ele­gáns.

Óriási bikini-meglepetés: ez a szín lesz idén nyáron a legnagyobb divat

Óriási bikini-meglepetés: ez a szín lesz idén nyáron a legnagyobb divat

Szé­pen ki­emeli a bar­na­sá­got és min­den­ki­nek szu­pe­rül áll! Mu­tat­juk a sze­zon leg­di­va­to­sabb da­rab­jait, még most sze­rezz be egyet!

Szé­pen ki­emeli a bar­na­sá­got és min­den­ki­nek szu­pe­rül áll! Mu­tat­juk a sze­zon leg­di­va­to­sabb da­rab­jait, még most sze­rezz be egyet!

Ezzel a zseniális trükkel mindenki karcsúbbnak tűnhet

Ezzel a zseniális trükkel mindenki karcsúbbnak tűnhet

Ami­kor fel­sza­lad­nak a kilók, nem egy­szerű úgy öl­töz­ködni, hogy min­den elő­nyö­sen áll­jon.

Ami­kor fel­sza­lad­nak a kilók, nem egy­szerű úgy öl­töz­ködni, hogy min­den ugyan­olyan elő­nyö­sen áll­jon, mint előtte.

Így lesz elegáns a nők legtöbbet kritizált új ruhadarabja

Így lesz elegáns a nők legtöbbet kritizált új ruhadarabja

Akik eddig nem tud­tak vele meg­ba­rát­kozni, azok­nak jó hí­rünk van: ügye­sen kom­bi­nálva raj­tad is szu­pe­rül fog állni, íme!

Íme a szezon slágere: csokoládémályva hajszín! Álomszép és nőies

Íme a szezon slágere: csokoládémályva hajszín! Álomszép és nőies

Egy igazi kü­lön­le­ges­sé­get mu­ta­tunk. Ren­ge­teg le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban ez a cso­dás ár­nya­lat.

Szuper fürdőruhák, amikben gyönyörű lapos lesz a hasad

Szuper fürdőruhák, amikben gyönyörű lapos lesz a hasad

Nem kell sokat aludni, és itt a nyári va­ká­ció! Nyit­nak a stran­dok, és még nincs meg az idei ked­venc für­dő­ru­hád?

Nem kell sokat aludni, és itt a nyári va­ká­ció! Nyit­nak a stran­dok, és még nincs meg az idei ked­venc für­dő­ru­hád? Né­hány plusz kiló egy­ál­ta­lán nem je­lenti azt, hogy ne vá­laszt­hat­nád ki a neked való fa­zont. Tün­tesd el a hasad trük­kök­kel! Adunk né­hány jó ta­ná­csot.

Kicsit merész: félig pucéran állnak oltár elé a nők

Kicsit merész: félig pucéran állnak oltár elé a nők

Na­gyon szép az új meny­asszo­nyi divat, de ezek­nek a ru­hák­nak a vi­se­lé­sé­hez tö­ké­le­tes alak és bá­tor­ság szük­sé­ges...

Két­ség­te­le­nül na­gyon szép az új meny­asszo­nyi divat, de ezek­nek a ru­hák­nak a vi­se­lé­sé­hez tö­ké­le­tes alak és nem kevés bá­tor­ság szük­sé­ges...

Ez a lenyűgöző manikűr a tavasz legnagyobb dobása, örül minden nő

Ez a lenyűgöző manikűr a tavasz legnagyobb dobása, örül minden nő

Fan­tasz­ti­kus szín­vi­lág­ban pom­pá­zik a ta­vasz ked­venc ma­ni­kűrje. Mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas öt­le­tet.

Kivirágzik a nők melle, ilyen szexi lesz a bikini

Kivirágzik idén a nők melle, ilyen szexi lesz a bikini

Ha­ma­ro­san itt a strand­sze­zon, ér­de­mes bi­ki­nit vá­lasz­ta­nod.

Ha­ma­ro­san itt a strand­sze­zon, ér­de­mes el­gon­dol­kod­nod, mi­lyen bi­ki­nit vá­lassz. Ezen a nyá­ron az élénk, vidám szí­nek hó­dít­ják meg a di­va­tot.

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Va­rá­zsold elő nőies és dögös ol­da­lad!

Ez a szu­per­szexi vi­se­let sok­kal több le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban, mint hin­néd. Va­rá­zsold elő nőies és dögös ol­da­lad!

Idén nyáron tarol a '90-es évek legszexibb frizurája

Idén nyáron tarol a '90-es évek legszexibb frizurája

Ismét di­va­tos a 90-es évek leg­fel­ka­pot­tabb fri­zu­rája, már a sztá­rok is ezt hord­ják!

Ismét di­va­tos a 90-es évek leg­fel­ka­pot­tabb fri­zu­rája, már a sztá­rok is ezt hord­ják! Most a rö­vi­debb fazon hódít, ami ért­hető, hisz szu­per nőies és min­den­kit fi­a­ta­lít!

Hódít a strandékszer, így lesz még szexibb a bikini

Hódít a strandékszer, így lesz még szexibb a bikini

Lehet raj­tad kevés ruha, de egy-egy lát­vá­nyos nyak­lánc vagy fül­be­való cso­dá­san öl­töz­tet.

Lehet raj­tad kevés ruha, de egy-egy lát­vá­nyos nyak­lánc vagy fül­be­való cso­dá­san öl­töz­tet.

Szuperdögös bikinikkel érkezik 2018 strandszezonja, mutatjuk a trendet

Szuperdögös bikinikkel érkezik 2018 strandszezonja, mutatjuk a trendet

Hi­he­tet­le­nül vál­to­za­tos az idei strand­di­vat, me­rész és vissza­fo­gott für­dő­ru­há­ban egy­aránt hó­dí­ta­nak a nők.

Hi­he­tet­le­nül vál­to­za­tos az idei strand­di­vat, me­rész és vissza­fo­gott für­dő­ru­há­ban egy­aránt hó­dí­ta­nak a nők. Min­denki meg tudja ta­lálni a test­al­ka­tá­nak és a bá­tor­sá­gá­nak meg­fe­lelő da­ra­bo­kat, így a vissza­fo­gott nők is jól jár­nak. Jön­nek a rafi­nál­tan szexi bi­ki­nik, mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­det!

Megújult a leggings, így hordják idén nyáron a nők

Megújult a leggings, így hordják idén nyáron a nők

Nem megy ki a di­vat­ból a leg­gings.

Nem megy ki a di­vat­ból a leg­gings, hi­szen na­gyon ké­nyel­mes, és va­dító. Te vá­laszt­ha­tod meg, hogy mivel és ho­gyan hor­dod. Rend­kí­vül csi­nos le­szel benne.

Viszlát, hosszú haj, idén ez a frizura lesz a menő

Viszlát, hosszú haj, idén ez a frizura lesz a menő

A bu­bi­fri­zura idő­ről időre vissza­tér

A bu­bi­fri­zura idő­ről időre vissza­tér a di­vatba: lehet hosszabb és rö­vi­debb, vissza­fo­gott, vagy me­rész színű, min­den vál­to­zat­ban na­gyon menő!

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. Mu­tat­juk a sze­zon leg­di­va­to­sabb da­rab­jait!

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat!

Jobb, ha már most edzeni kezdünk, mert ez a szexi nadrág lesz a divat

Jobb, ha már most edzeni kezdünk, mert ez a szexi nadrág lesz a divat

A nagy meleg ki­hagy­ha­tat­lan slá­gere a rö­vid­nad­rág. Szinte bár­hová vi­sel­he­ted, le­hetsz benne ele­gáns és spor­tos.

A nagy meleg ki­hagy­ha­tat­lan slá­gere a rö­vid­nad­rág. Szinte bár­hová vi­sel­he­ted, le­hetsz benne ele­gáns és spor­tos. Az azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mivel ve­szed fel. Szé­les a vá­lasz­ték, nem csak a divat pa­let­tá­ján, de az üz­le­tek pol­cain is. Adunk né­hány öt­le­tet, ta­láld meg a neked tet­sző fa­zont.

Dizájner mellbimbó az új divat, ettől megőrülnek a férfiak

Dizájner mellbimbó az új divat, ettől megőrülnek a férfiak

Új divat ütötte fel a fejét a nők kö­ré­ben, és ennek na­gyon örül­nek a férfiak.

Úgy fest, hogy a szi­vacs­mell­tar­tók­nak le­ál­do­zott, a nők már nem akar­ják el­rej­teni a bim­bó­kat, sőt...

Ez a hajszín illik hozzád leginkább a csillagjegyed szerint

Ez a hajszín illik hozzád leginkább a csillagjegyed szerint

Hi­he­tet­le­nül sokat szá­mít, mi­lyen fri­zu­rát vi­selsz. Le­gyél bátor, vál­toz­tass és hó­díts!

Hi­he­tet­le­nül sokat szá­mít, mi­lyen fri­zu­rát vi­selsz. Ha nem ta­lál­tad meg a meg­fe­le­lőt, csil­lag­je­gyed se­gít­sé­gé­vel most meg­tud­ha­tod.

Ha csak egy ruhát veszel tavasszal, ez legyen az

Ha csak egy ruhát veszel tavasszal, ez legyen az

A ma­xi­ruha örök divat!

A ma­xi­ruha örök divat! A cso­dás, lenge anyagú ru­hák­ban a pi­a­con is úgy vo­nul­hatsz, mintha a vörös sző­nyeg sztárja len­nél! Íme, a leg­szebb da­ra­bok!

Eszméletlen dögös és csinos a tavaszi divat legnagyobb dobása

Eszméletlen dögös és csinos a tavaszi divat legnagyobb dobása

Ez az a darab, amit fel­tét­le­nül be kell sze­rez­ned - több okunk is van rá, hogy miért.

Ez az a darab, amit fel­tét­le­nül be kell sze­rez­ned - több okunk is van rá, hogy miért.

Már nem fehérben esküsznek a nők

Már nem fehérben esküsznek a nők

Az utóbbi né­hány évben ko­moly vál­to­zá­so­kon ment ke­resz­tül az es­küvő ru­ha­di­vat. Egyre ke­vésbé akar­nak hó­fe­hér ru­há­ban oltár elé állni a höl­gyek.

Az utóbbi né­hány évben ko­moly vál­to­zá­so­kon ment ke­resz­tül az es­küvő ru­ha­di­vat. Egyre ke­vésbé akar­nak hó­fe­hér ru­há­ban oltár elé állni a höl­gyek.

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Ez a nad­rág lesz 2018 sztárja.

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Eszméletlen szexi és izgalmas a nyár legdivatosabb slágere!

Eszméletlen szexi és izgalmas a nyár legdivatosabb slágere!

Na­gyon kü­lön­le­ges és na­gyon nőies.

Na­gyon kü­lön­le­ges és na­gyon nőies az anyag, mely ta­rolni fog a nyá­ron.

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a te­to­vá­lás. Nem is na­gyon tu­dunk már olyan he­lyet az em­beri tes­ten, ahová még va­laki ne var­ra­tott volna.

Nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a te­to­vá­lás. Nem is na­gyon tu­dunk már olyan he­lyet az em­beri tes­ten, ahová még va­laki ne var­ra­tott volna. Gon­dol­tad volna, hogy nem csak a bőrre ke­rül­het cso­dá­la­tos minta? Mu­tat­juk az új öt­le­tet. Ha tet­szik, akár meg is va­ló­sít­ha­tod va­la­me­lyi­ket.

Vidám színekkel robban be a tavaszi körömdivat

Vidám színekkel robban be a tavaszi körömdivat

Fi­a­tal­ság bo­lond­ság - nem úgy az új trend­ben! Most ugyanis leg­vi­dá­mabb szí­nek­ben tom­bol­nak a min­ták, 2018 di­vatja csupa derűt hoz!

Fi­a­tal­ság bo­lond­ság - nem úgy az új trend­ben! Most ugyanis leg­vi­dá­mabb szí­nek­ben tom­bol­nak a min­ták, 2018 di­vatja csupa derűt hoz!

Ledobták a melltartót a nők, áttetsző csipke fedi a kebleket

Ledobták a melltartót a nők, áttetsző csipke fedi a kebleket

Ha iga­zán dögös sze­ret­nél lenni, és többre vágysz egy jó éjt pu­szi­nál, akkor vi­seld ezt a szexi fe­hér­ne­műt!

Ha iga­zán dögös sze­ret­nél lenni, és többre vágysz egy jó éjt pu­szi­nál, akkor vi­seld ezt a szexi fe­hér­ne­műt!

Ez a manikűr tarol idén tavasszal, végre minden nő boldog lesz

Ez a manikűr tarol idén tavasszal, végre minden nő boldog lesz

Nincs, ami a mez­te­len ma­ni­kűr­nél szeb­ben emelné ki a ke­cses női kéz­fej natúr szép­sé­gét. Rá­adá­sul a ta­vasz trendje a ma­xi­má­lis ter­mé­sze­tes­ség!

Nincs, ami a mez­te­len ma­ni­kűr­nél szeb­ben emelné ki a ke­cses női kéz­fej natúr szép­sé­gét. Rá­adá­sul a ta­vasz trendje a ma­xi­má­lis ter­mé­sze­tes­ség! Le­gyen akár matt vagy fé­nyes a kör­möd, ez a stí­lus biz­to­san nyerő lesz! Mosd le a kö­röm­lak­kot és te­gyél a szép, ter­mé­sze­tes ke­ze­kért.

Ha így hordod a farmert, sokkal menőbb lehetsz benne

Ha így hordod a farmert, sokkal menőbb lehetsz benne

Ne hagyd ki a leg­me­nőbb far­mert!

Ha­ma­ro­san itt a nyár, a la­zu­lás, a nya­ra­lás. Ne hagyd ki a leg­me­nőbb far­mert, sze­rezz be egyet.

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Dü­bö­rög a hosszú fazon és a na­gyon szí­nes lát­vá­nyos vi­rág­minta - az új sze­zon­ban egy­ér­tel­műen ez a trend az ab­szo­lút be­futó!

Hamiltonnak elege lett? Már a visszavonulása utáni életre áhítozik

Hamiltonnak elege lett? Már a visszavonulása utáni életre áhítozik

Hiába a zsí­ros szer­ző­dés­hosszab­bí­tási aján­lat, ha nem elé­gíti ki a közeg.

Hiába a zsí­ros szer­ző­dés­hosszab­bí­tási aján­lat, ha nem elé­gíti ki a közeg.

Ez a szín lesz 2018 nyarának mindent elsöprő divatja

Ez a szín lesz 2018 nyarának mindent elsöprő divatja

Káp­rá­za­to­san fogsz ki­nézni, az idei nyár ked­venc szí­né­ben. Ér­de­mes hozzá ki­csit le­bar­nulni, így le­hetsz iga­zán szexi benne.

Káp­rá­za­to­san fogsz ki­nézni, az idei nyár ked­venc szí­né­ben. Ér­de­mes hozzá ki­csit le­bar­nulni, így le­hetsz iga­zán szexi benne. Jöhet a szan­dál, a lenge ruha, és a felső, csupa iz­ga­lom az élet! Ha­ma­ro­san meg­ér­ke­zik a nyári nap­sü­tés is! Tom­bol a sárga az idei nyár di­vat­szí­nei kö­zött.

Dögös és vagány a szezon izgalmas divatja - próbáld ki te is!

Dögös és vagány a szezon izgalmas divattrükkje - próbáld ki te is!

Egyet­len ap­ró­ság, mégis min­dent egé­szen új for­mába önt.

Egyet­len ap­ró­ság, mégis min­dent egé­szen új for­mába önt. A rojt lesz a sze­zon egyik nyerő hú­zása.

Íme, a szezon legdögösebb hajszíne: vörösarany! Gyönyörű árnyalatokat mutatunk

Íme, a szezon legdögösebb hajszíne: vörösarany! Gyönyörű árnyalatokat mutatunk

Me­se­szép, iz­gal­mas és nőies.

Me­se­szép, iz­gal­mas és nőies - kell ennél több az igazi, ta­va­szi meg­úju­lás­hoz?

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Nem csak a szűk a menő idén.

Nem csak a szűk a menő idén, újra pö­rög­nek a szok­nyák! Sok­szor nagy ked­venc volt már ez a ruha a tör­té­ne­lem során. Min­dig képes meg­újulni.

Ez most komoly, tényleg a műanyag ruha lesz a divat?

Ez most komoly, tényleg a műanyag ruha lesz a divat?

Lás­suk, mit szólsz hozzá!

A di­vat­ban min­den évben van va­lami őrült ötlet. A ter­ve­zők ilyen­kor elő­ve­he­tik a fan­tá­zi­á­ju­kat, fe­sze­get­he­tik a ha­tá­ro­kat! Sőt!

Most érkezett: Ez lesz 2018 nyarának legnagyobb divatdobása

Ragyogóan szexi a nyár legnagyobb divathulláma! Ezt látnod, sőt viselned kell!

Csil­logó, va­rázs­la­tos, akár­csak te - a flit­ter lesz a sze­zon slá­gere.

Csil­logó, va­rázs­la­tos, akár­csak te - a flit­ter lesz a sze­zon slá­gere. Hi­he­tet­len, mennyi ru­ha­da­ra­bon és mi­lyen sok­szí­nűen kö­szön majd vissza. Iz­gal­mas lesz kom­bi­nálni más da­ra­bok­kal!

Hódít az új fehérnemű, idén nyáron nem melltartót hordanak a nők

Hódít az új fehérnemű, idén nyáron nem melltartót hordanak a nők

A nagy me­leg­ben ez lesz a leg­jobb ru­ha­da­rab.

A nagy me­leg­ben ez lesz a leg­jobb ru­ha­da­rab.

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

Nőies és mégis ké­nyel­mes fa­zo­nok a ta­va­szi trend­ben, mu­tat­juk a leg­újabb da­ra­bo­kat!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let.

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, de ugyan­ak­kor na­gyon csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let. Most meg­mu­tat­juk a leg­jobb tip­pe­ket!

2018 legszexibb fürdőruhái bombázóvá teszik a duci nőket

2018 legszexibb fürdőruhái bombázóvá teszik a duci nőket

Iz­gal­mas szí­nek, dögös fa­zo­nok - az idei nyár nagy siker lesz a telt nők­nek.

Iz­gal­mas szí­nek, dögös fa­zo­nok - az idei nyár nagy siker lesz a telt nők­nek.