CÍMKE: 'divat'

Döbbenet a szülészeteken: Ezt a nevet akarják kislányuknak a nők

Döbbenet a szülészeteken: Ezt a nevet akarják kislányuknak a nők

Nem­rég hoz­ták nyil­vá­nos­ságra az Ame­ri­ká­ban leg­nép­sze­rűbb ba­ba­ne­vek lis­tá­ját.

Szupernőies manikűrben hódítasz idén nyáron

Szupernőies manikűrben hódítasz idén nyáron

Me­se­szép lesz a kezed, ha ki­pró­bá­lod ezt a di­va­tot.

Eszméletlen szexi nővé tesz az idei farmerszoknya-divat!

Eszméletlen szexi nővé tesz az idei farmerszoknya-divat!

Szu­per­dö­gös az idei fazon, bom­ba­ala­kot csi­nál!

Szu­per­dö­gös az idei fazon, bom­ba­ala­kot csi­nál!

Itt a 2019-es nyár legújabb manikűrdivatja

Itt a 2019-es nyár legújabb manikűrdivatja

Az idei nyár nagy slá­gere a vi­rág­minta lesz. Raj­tad múlik, mi­lyen ma­ni­kűrt vá­lasz­tasz.

Az idei nyár nagy slá­gere a vi­rág­minta lesz. Raj­tad múlik, mi­lyen ma­ni­kűrt vá­lasz­tasz. Matt kör­mö­ket, ová­lis for­mát, vagy egy­sze­rűt és ro­man­ti­ku­sat.

Végre itt a nyár kedvence, nem árulnak zsákbamacskát a nők

Végre itt a nyár kedvence, nem árulnak zsákbamacskát a nők

Rö­vid­nad­rág örök sze­re­lem. Ki ne vi­selné ezt a nad­rá­got, főleg far­mer­ben.

Rö­vid­nad­rág örök sze­re­lem. Ki ne vi­selné ezt a nad­rá­got?

Eszméletlen hosszú combokat csinál a farmer, ha így hordod

Eszméletlen hosszú combokat csinál a farmer, ha így hordod

Sze­ret­néd, ha lá­baid még hosszabb­nak és kar­csúbb­nak lát­szód­ja­nak a far­mer­ben? Mi sem lesz egy­sze­rűbb ezzel az apró trük­kel, mu­tat­juk is!

Nyáron ezekben a kényelmes cipőkben rohangálnak a nők

Nyáron ezekben a kényelmes cipőkben rohangálnak a nők

Vége a vas­tag ci­pők­nek, itt a laza nyári láb­be­lik ideje. Van­nak örök fa­zo­nok, amik mégis évről-évre meg­újul­nak.

Vége a vas­tag ci­pők­nek, itt a laza nyári láb­be­lik ideje. Van­nak örök fa­zo­nok, amik mégis évről-évre meg­újul­nak. Össze­vá­lo­gat­tuk az idei nyár leg­di­va­to­sabb da­rab­jait. Kü­lön­féle szan­dá­lok, pa­pu­csok, pa­pucs­ci­pők vá­lasz­té­kát ta­lál­ha­tod meg a tren­dek­ben. Vá­laszt­hatsz.

Ultraszexi ruhadarabbal rukkolnak elő idén nyáron a nők: jöhet a crop top

Ultraszexi ruhadarabbal rukkolnak elő idén nyáron a nők: jöhet a crop top

Be­va­dítja a férfi­a­kat a leg­újabb divat! Ezt a na­gyon ütős fel­sőt egyet­len csi­nos nő sem hagy­hatja ki!

Be­va­dítja a férfi­a­kat a leg­újabb divat! Ezt a na­gyon ütős fel­sőt egyet­len csi­nos nő sem hagy­hatja ki! Olyan fa­zo­no­kat mu­ta­tunk, me­lyek közül min­denki tud vá­lasz­tani, és már az máris biz­tos, hogy a fehér min­dent visz!

Szörnyen ronda a legújabb divat, mégis imádják a nők

Szörnyen ronda a legújabb divat, mégis imádják a nők

Mi­csoda fa­zo­no­kat ké­pe­sek meg­ál­modni a ter­ve­zők! Jól gon­dold meg, me­lyi­ket ve­szed fel!

Mi­csoda fa­zo­no­kat ké­pe­sek meg­ál­modni a ter­ve­zők! Bár ezek a rucik ké­nyel­me­sek és len­gék, de jól gon­dold meg, me­lyi­ket ve­szed fel! Cso­dál­nánk, ha ebben meg tud­nál hó­dí­tani egy férfit! Bár, ki tudja?!

Íme a nyári ruha, ami mindenkinek jól áll

Íme a nyári ruha, ami mindenkinek jól áll

Annyi min­den lapul a szek­rény­ben, amit már nem ve­szünk fel. Van­nak vi­szont örök di­va­tos ruha da­ra­bok, me­lye­ket nyá­ron csak elő kell kapni. Ilyen a far­mer­ruci is.

Annyi min­den lapul a szek­rény­ben, amit már nem ve­szünk fel. Van­nak vi­szont örök di­va­tos ruha da­ra­bok, me­lye­ket nyá­ron csak elő kell kapni. Ilyen a far­mer­ruci is. Ne hagyd ki az idei kol­lek­ci­ód­ból sem! Vá­lo­gass ked­vedre az idei fa­zo­nok kö­zött, több­féle for­mát meg­ta­lálsz, ha va­la­mi­lyen új fa­zonra vágysz.

Vakítóan szexi az új bikinidivat! Imádja minden nő

Vakítóan szexi az új bikinidivat! Imádja minden nő

Hosszú de­rekú bugyi, roj­tok, pán­tok: mindez a nyár nagy bi­ki­ni­di­vatja. Nézd a vi­lá­got ra­gyogó szín­ben, vi­seld a nap­su­ga­rat a tes­te­den!

Hosszú de­rekú bugyi, roj­tok, pán­tok: mindez a nyár nagy bi­ki­ni­di­vatja. Nézd a vi­lá­got ra­gyogó szín­ben, vi­seld a nap­su­ga­rat a tes­te­den! Az idei szí­nek közül az egyik leg­me­nőbb a sárga, bi­ki­ni­ben sem ma­rad­hat ki a pa­let­tá­ról. Mu­ta­tunk né­hány kü­lön­le­ges da­ra­bot.

Istennő leszel a nyár legszexibb hajszínével: rózsaarany a legmenőbb divat!

Istennő leszel a nyár legszexibb hajszínével: rózsaarany a legmenőbb divat!

Egy­sze­rűen cso­dás ez a szín. Ra­gyo­góan fogsz ki­nézni.

Egy­sze­rűen cso­dás ez a szín. Ra­gyo­góan fogsz ki­nézni.

Vége, már nem a szürke 50 árnyalata hódít! Most ez lesz a nyerő

Vége, már nem a szürke 50 árnyalata hódít! Most ez lesz a nyerő

A ró­zsa­szín évek óta meg­ta­lál­ható a divat pa­let­tá­ján. Idén is be­ra­gyogja a ta­vaszt, ko­rall­tól a vat­ta­cu­ko­rig, min­den szín­ár­nya­la­tá­val.

A ró­zsa­szín évek óta meg­ta­lál­ható a divat pa­let­tá­ján. Idén is be­ra­gyogja a ta­vaszt, ko­rall­tól a vat­ta­cu­ko­rig, min­den szín­ár­nya­la­tá­val. Az év szí­né­nek vá­lasz­tot­ták, nem vé­let­le­nül. Vá­lo­gass az ár­nya­la­tok kö­zött és lepd meg magad idén a neked tet­sző szín­nel!

Visszatér a '80-as évek nagy hajdivatja: kacérak lesznek a tincsek

Visszatér a '80-as évek nagy hajdivatja: kacérak lesznek a tincsek

Aki­nek egye­nes a haja, min­dig gön­dörre vá­gyik, aki pedig gön­dör sok­szor va­sal­tatja a haját.

Őrület, mit találtak ki a nők a nadrággal, ez lesz a nyár legnagyobb divatja

Őrület, mit találtak ki a nők a nadrággal, ez lesz a nyár legnagyobb divatja

Ismét a '90-es évek nép­szerű kom­bi­ná­ci­ó­já­val áll­tak elő a ter­ve­zők. Újra divat nad­rág fe­lett szok­nyát hor­dani.

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Far­mer nél­kül el sem tud­juk kép­zeli a nya­rat! Ha nem vagy nagy rö­vid­nad­rág ra­jongó, idén vá­laszd a ber­mu­dát!

Far­mer nél­kül el sem tud­juk kép­zeli a nya­rat! Idén vá­laszd a ké­nyel­mes ber­mu­dát!

Ha ezt a három ruhát beszerzed tavasszal, te is nagyon csinos lehetsz

Ha ezt a három ruhát beszerzed tavasszal, te is nagyon csinos lehetsz

Van­nak a di­vat­ban szinte örök da­ra­bok, me­lyek évről-évre be­kúsz­nak a tren­dekbe. Apró vál­toz­ta­tá­sok­kal, vagy éppen az év leg­di­va­to­sabb szí­ne­i­ben.

Van­nak a di­vat­ban szinte örök da­ra­bok, me­lyek évről-évre be­kúsz­nak a tren­dekbe. Apró vál­toz­ta­tá­sok­kal, vagy éppen az év leg­di­va­to­sabb szí­ne­i­ben, de meg­je­len­nek. Ha va­la­me­lyik hi­ány­zik a kol­lek­ci­ód­ból, aján­lott ta­vas­szal be­sze­rez­ned!

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod.

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod.

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel, hogy totál sze­xivé és iz­gal­massá vál­jon!

Megint divat a színes farmer, ezek az árnyalatok lesznek menők

Megint divat a színes farmer, ezek az árnyalatok lesznek menők

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami soha nem megy ki a di­vat­ból. Nad­rág, dzseki vagy ing? Mind­egy, vi­seld szí­nes­ben!

Végre egy nyári ruhadarab, amiben minden nő dögös és szexi

Végre egy nyári ruhadarab, amiben minden nő dögös és szexi

Ezek­hez a cso­da­szép ru­cik­hoz még ki­egé­szítő sem kell. A nap bár­me­lyik sza­ká­ban vi­sel­he­ted, az ered­mény ga­ran­tált siker!

Hihetetlen, de ismét visszatért a 80-as évek cipődivatja

Hihetetlen, de ismét visszatért a 80-as évek cipődivatja

Ismét vissza­tért a klumpa. Nőies lett ez az is­mert fa­pa­pucs. Szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz is fel­ve­he­ted, lapos és magas sa­rok­kal is hord­ha­tod.

Ismét vissza­tért a klumpa, bár kissé meg­vál­to­zott. Nőies lett ez az is­mert fa­pa­pucs. Szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz is fel­ve­he­ted, lapos és magas sa­rok­kal is hord­ha­tod. Nyár leg­ké­nyel­me­sebb, leg­prak­ti­ku­sabb láb­be­lije lehet, vá­lassz egy neked való, csi­nos fa­zont.

A bikini kora lejárt, ez a dressz hódít idén nyáron

A bikini kora lejárt, ez a dressz hódít idén nyáron

El­jött a te időd, ha az egy­ré­szes für­dő­ru­hát sze­re­ted! Dressz­ben jár­nak idén a stran­do­kon a nők! Iz­gal­mas, szexi és klasszi­kus fa­zo­nok is a tren­dek kö­zött.

El­jött a te időd, ha az egy­ré­szes für­dő­ru­hát sze­re­ted! Dressz­ben jár­nak idén a stran­do­kon a nők! Iz­gal­mas, szexi és klasszi­kus fa­zo­nok is a tren­dek kö­zött.Vá­lo­gass tet­szés sze­rint a vissza­fo­got­tabb, vagy fod­ros, eset­leg nyakba akasz­tós fa­zo­nok kö­zött, a bol­tok­ban is ren­ge­teg fa­zont ta­lálsz.

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

A barna és a vö­rö­ses haj ra­jon­gói szá­mára iga­zán jó hí­rünk van: egy kü­lön­le­ge­sen iz­gal­mas divat fog idén ta­rolni.

A barna és a vö­rö­ses haj ra­jon­gói szá­mára iga­zán jó hí­rünk van: egy kü­lön­le­ge­sen iz­gal­mas divat fog idén ta­rolni.

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A tet­kók leg­in­kább a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít,

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A leg­újabb őrü­let leg­in­kább a gye­re­kek hím­zett pó­ló­i­nak és a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít, ami el­sőre talán fur­csán hang­zik, de a vég­ered­mény mégis na­gyon lát­vá­nyos! Mu­ta­tunk né­há­nyat.

Máris üzletet csináltak a Notre Dame-i tragédiából

Máris üzletet csináltak a Notre Dame-i tűzeset tragédiájából

A tör­tén­tekre ki­he­gye­zett Notre Dame-os por­té­ká­kat kí­nál­nak a di­vatra és a hely­zetre fo­gé­ko­nyak­nak - jó pén­zért.

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz: egye­sek azon­nal a hét­fői drá­má­ban rejlő biz­niszre fó­kusz­ál­tak. Az in­ter­ne­ten máris a tör­tén­tekre ki­he­gye­zett Notre Dame-os por­té­ká­kat kí­nál­nak a di­vatra és a hely­zetre fo­gé­ko­nyak­nak - jó pén­zért.

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Apró cicikre teszi fel a koronát az új, szuperszexi bikinidivat

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik az a fazon, ame­lyik a leg­job­ban ki­emeli az adott­sá­ga­i­dat?

Bár­mi­lyen is az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik emeli ki iga­zán az adott­sá­ga­i­dat?

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban.

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban. Mu­ta­tunk cipő és far­mer­nad­rág kom­bi­ná­ciót, vá­laszt­hatsz neked tet­sző va­ri­á­ciót.

Itt a bizonyíték: Szuperhősnek képzeli magát Cinthya Dictator

Itt a bizonyíték: Szuperhősnek képzeli magát Cinthya Dictator

Gyer­mek­ko­rá­ban ál­modta meg, fel­nőtt ko­rára meg­va­ló­sí­totta magát Cin­thya Dic­ta­tor.

Zseniális tippek, hogy vékonyabbnak tűnj

Zseniális tippek, hogy vékonyabbnak tűnj

Na­gyon apró trük­kök­kel is vál­toz­tat­hatsz a kül­ső­dön, mert nem mind­egy, hogy mit ve­szel fel. Se­gí­tünk, ho­gyan le­hetsz kar­csúbb és vé­ko­nyabb. Így biz­tos, hogy job­ban érzed majd magad a bő­röd­ben.

Na­gyon apró trük­kök­kel is vál­toz­tat­hatsz a kül­ső­dön, mert nem mind­egy, hogy mit ve­szel fel. Se­gí­tünk, ho­gyan le­hetsz kar­csúbb és vé­ko­nyabb mégis di­va­tos. Így biz­tos, hogy job­ban érzed majd magad a bő­röd­ben. Szu­per öt­le­tek­kel szinte tel­je­sen át­ala­kulsz, és elé­ge­dett le­hetsz.

Nem hiszed el, mi az új divat: Őrület, mit művelnek fejükkel a nők

Nem hiszed el, mi az új divat: Őrület, mit művelnek fejükkel a nők

Régi is­me­rős kö­szön vissza a divat vi­lá­gába, nem fogsz hinni a sze­med­nek! Egyre több nő pró­bálja ki! Mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet!

Na­gyon régi is­me­rős kö­szön vissza a divat vi­lá­gába, nem fogsz hinni a sze­med­nek! Egyre több nő pró­bálja ki, rá­adá­sul a sztá­rok is adják alá­juk a lovat. Mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet!

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

Meg­lepő vagy sem, az idei tren­det a tel­je­sen át­lát­szó ci­pel­lők fog­ják uralni, még­hozzá a leg­kü­lön­fé­lébb fa­zo­nok­ban.

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los. Bát­ran vá­lassz ezek közül a far­me­rek közül, biz­tos, hogy mind­egyik jól áll.

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los.

Szuper szoknyaszettek tavaszra: Nem hiszed el, mi az új divat

Szuper szoknyaszettek tavaszra: Nem hiszed el, mi az új divat

Kapd fel egy pu­ló­ver­rel!

Idén ta­vas­szal min­den a la­za­ság­ról szól! Kapj fel egy hosszú, bő szok­nyát és egy na­gyobb pu­ló­vert, s máris in­dul­hatsz.

Nem hittünk a szemünknek: Különös fotók Ördög Nóráról

Nem hittünk a szemünknek: Különös fotók Ördög Nóráról

Ördög Nóra néha el­me­reng a múl­ton.

Ördög Nóra néha fur­csán te­kint régi ön­ma­gára. Most ki­de­rül, hogy miért!

Visszatért a régi frizuradivat, órákat töltenek tükör előtt a nők

Visszatért a régi frizuradivat, órákat töltenek tükör előtt a nők

Te is pró­bál­tad már tö­ké­le­te­sen el­vá­lasz­tani a hajad?

Te is pró­bál­tad már tö­ké­le­te­sen el­vá­lasz­tani a hajad? Ismét pró­bál­koz­hatsz vele, mert 2019 nem a fru­fru éve! Vá­lasz­ték­kal csá­bít­hatsz már ta­vas­szal, lás­suk, mi ennek a trükkje! Nézd meg a sztá­rok, ho­gyan hord­ják ezt a fa­zont.

Őrülten szexi lesz a 2019-es bikinidivat, keresztbe néznek tőle a férfiak

Őrülten szexi lesz a 2019-es bikinidivat, keresztbe néznek tőle a férfiak

Az idei sze­zont a tró­pu­sok szí­nes ka­val­kádja va­la­mint annak min­den fű­sze­res­sége és vad­sága ih­lette.

Az idei sze­zont a tró­pu­sok szí­nes ka­val­kádja va­la­mint annak min­den fű­sze­res­sége és vad­sága ih­lette. Egy biz­tos: min­den ed­di­gi­nél me­ré­szebb mégis íz­lé­ses fa­zo­nok ural­ják a tren­det.

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban!

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban!

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Minden épeszű érv ellenére idén nyáron újra ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Minden épeszű érv ellenére idén nyáron újra ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Nem, hogy nem a leg­ké­nyel­me­sebb láb­beli, de ha­tá­ro­zot­tan ár­tal­mas.

Nem, hogy nem a leg­ké­nyel­me­sebb láb­beli, de ha­tá­ro­zot­tan ár­tal­mas.

Borzalmas, mi történik a leggingsel, szörnyülködnek a férfiak

Borzalmas, mi történik a leggingsel, szörnyülködnek a férfiak

Idén kurta lesz a leg­gings szára, leg­alábbis azok­nak, akik vál­lal­ják ezt az ext­rém hol­mit. Vall­juk be, nem min­den­ki­nek áll jól.

Idén kurta lesz a leg­gings szára, leg­alábbis azok­nak, akik vál­lal­ják ezt az ext­rém hol­mit. Vall­juk be, nem min­den­ki­nek áll jól, és lát­tunk már né­hány sok­koló pél­dát. Gon­dold át jól, föl­ve­szed-e, addig is lás­suk, miről van szó! Koc­ká­za­tos, hi­szen dur­ván meg­mu­tatja az igaz­sá­got! Min­dent lát­ha­tóvá válik.

Ezekre az emberekre vadásznak egyre többen

Ezekre az emberekre vadásznak egyre többen

So­ka­kat zavar és tesz­nek is érte.

So­ka­kat zavar és tesz­nek is érte. Szé­gyent hoz­nak Ma­gyar­or­szágra is.

Elképesztő ruhákban kezdtek járni a nők, mindenki őket nézi

Elképesztő ruhákban kezdtek járni a nők, mindenki őket nézi

Egy­sze­rűen el­len­áll­ha­tat­lan.

Ezen a ta­va­szon egy élénk, erő­tel­jes ár­nya­lat uralja majd a di­va­tot. Nem ta­gad­juk, hogy fel­tűnő, mégis ér­de­mes meg­pró­bál­koz­nod vele.

Ez lehet Diana titka? Lehengerlő kép került elő

Ez lehet Diana titka? Lehengerlő kép került elő

A her­cegnő stí­lu­sát min­denki imádta, és úgy lát­szik, ez a mai napig ko­moly ha­tás­sal van a di­vat­vi­lágra.

A her­cegnő stí­lu­sát min­denki imádta, és úgy lát­szik, ez a mai napig ko­moly ha­tás­sal van a di­vat­vi­lágra.

Káprázatosan szexi a tavasz legizgalmasabb felsője - bombázó leszel!

Káprázatosan szexi a tavasz legizgalmasabb felsője - bombázó leszel!

Ez a fazon min­den­ki­nek jól áll és min­den férfit rabul ejt.

Ez a fazon min­den­ki­nek jól áll és min­den férfit rabul ejt.

Már nem kérdés, mi lesz a nyár legnagyobb divatja: itt a befutó szín és forma

Már nem kérdés, mi lesz a nyár legnagyobb divatja: itt a befutó szín és forma

Ve­rő­fé­nyes nyári na­po­kon légy te magad a nap­su­gár!

Ve­rő­fé­nyes nyári na­po­kon légy te magad a nap­su­gár! Vi­selj te­tő­től tal­pig sár­gát!

Őrület, mit villantottak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Őrület, mit villantottak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik.

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik.

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött. Idén vi­szont vissza­tér a di­vatba egy igazi retró fazon.

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija!

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija! Rá­adá­sul ez a na­gyon trendi darab szu­per fa­zo­nok­kal tér vissza a min­den­na­pokba. És ami a leg­jobb: ebben a nad­rág­ban min­den nő csi­nos és szexi!

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Gyö­nyörű, ele­gáns, nőies lesz idén a női ci­pő­di­vat. Szí­nek­kel, fan­tasz­ti­kus fa­zo­nok­kal ér­kez­nek a láb­be­lik. Ta­láld meg az örök klasszi­kus fa­zo­no­dat!

Gyö­nyörű, ele­gáns, nőies lesz idén a női ci­pő­di­vat. Szí­nek­kel, fan­tasz­ti­kus fa­zo­nok­kal ér­kez­nek a láb­be­lik. Bár­sony iga­zán cso­dás vá­lasz­tás, régi ko­ro­kat is idéz­het, de a fazon új vi­lá­go­kat is nyit­hat meg előt­ted. Ér­de­mes ma­zso­lázni a kí­ná­lat­ból. Ta­láld meg az örök klasszi­kus fa­zo­no­dat!

Ezt a szexi színt hordják most New Yorkban a nők

Ezt a szexi színt hordják most New Yorkban a nők

New York­ban má­so­dik éve ural­ko­dik a sárga a di­vat­ban. 2019 első fél­éve is erről a szín­ről szól.

New York­ban má­so­dik éve ural­ko­dik a sárga a di­vat­ban. 2019 első fél­éve is erről a szín­ről szól. Itt­hon is bát­ran vi­sel­he­ted.

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat. Vi­seld te is.

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat. Vi­seld te is az ál­ta­lad vá­lasz­tott szín­ben! Szu­per­dö­gös, laza stí­lus, több­féle szet­tet vá­lo­gat­tunk most össze. Ér­de­mes egyet mi­ha­ma­rabb be­sze­rez­ned.

2019 legmenőbb, új hajszínei: ehhez már bátorság kell!

2019 legmenőbb, új hajszínei: ehhez már bátorság kell!

Ta­vasz min­dig a meg­úju­lás év­szaka, idén sincs más­kép­pen. Ezt mu­tat­ják a leg­újabb haj­szí­nek.

Ta­vasz min­dig a meg­úju­lás év­szaka, idén sincs más­kép­pen. Ezt mu­tat­ják a leg­újabb haj­szí­nek. Az át­vál­to­zás­hoz bá­tor­ság kell. Talán most jött el az ideje?

Itt a nyár divatja, idén könnyű lesz kicsomagolni a nőket

Itt a nyár divatja, idén könnyű lesz kicsomagolni a nőket

Szexi, ké­nyel­mes vi­se­let és min­den nő na­gyon dögös lesz benne. Vá­laszd ezt a fan­tá­ziát meg­moz­gató fa­zont, ha meg­ér­ke­zik a meleg.

Szexi, ké­nyel­mes vi­se­let és min­den nő na­gyon dögös lesz benne. Vá­laszd ezt a fan­tá­ziát meg­moz­gató fa­zont, ha meg­ér­ke­zik a meleg. Ta­vasz vagy nyár szinte mind­egy meg­ta­lá­lod az év­szak­nak meg­fe­lelő ruhát. Ér­de­mes be­sze­rez­ned mi­előbb egyet, tuti imádni fogod! Nyá­ron, annyi lesz a a férfi­ak­nak!

Ez az új kultuszhajszín: rózsaszín csokoládéban mártóznak a tincsek

Ez az új kultuszhajszín: rózsaszín csokoládéban mártóznak a női tincsek

Ezt az ár­nya­la­tot végre nem­csak a vi­lá­gos ha­júak él­vez­he­tik, bom­basz­ti­ku­san mutat a bar­ná­kon is! Mu­tat­juk, mi lesz idén nyá­ron a leg­tren­dibb haj­szín!

Ezt az ár­nya­la­tot végre nem­csak a vi­lá­gos ha­júak él­vez­he­tik, bom­basz­ti­ku­san mutat a bar­ná­kon is! Kat­tints, hogy meg­tudd, mi lesz idén nyá­ron a leg­tren­dibb haj­szín!

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska! Apró, de mégis min­den fon­tos be­le­fér.

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska! Apró, de mégis min­den fon­tos be­le­fér. Új fa­zo­nok­kal, di­va­tos szí­nek­kel, vál­to­za­tos stí­lus­ban ismét meg­ta­lá­lod a bol­tok pol­cain. Ki­hagy­ha­tat­lan ez a trend, ebből neked is tu­tira kell egy. Nyá­ron a fesz­ti­vá­lok kedk­venc vi­se­lete is lesz.

Itt a legújabb tetoválásdivat, Halle Berryt utánozza minden nő

Itt a legújabb tetoválásdivat, Halle Berryt utánozza minden nő

Ha­zug­ság, hogy 50 fö­lött már nem vál­lal­hat a nő va­gány te­to­vá­lást. A gyö­nyörű Halle Berry rá­cá­folt erre!

Végre itt a fürdőruha, ami a sovány és duci csajoknak is jól áll

Végre itt a fürdőruha, ami a sovány és duci csajoknak is jól áll

Mi a trükkje a bi­ki­ni­nek mely­ben a vé­kony és a mo­lett höl­gyek is csi­no­sak? Nézd meg, mi­lyen gyö­nyö­rűek!

Két va­gány csaj be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem csak a für­dő­ruha szá­mít, hanem az ön­bi­za­lom is.

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt.

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt a szinte ész­re­ve­he­tet­len var­rott minta. A férfiak na­gyon oda van­nak érte.

Bedobták a francia nők a titkos trükköt: Ettől lesz eszméletlen szexi a nyári ruha

Bedobták a francia nők a titkos trükköt: Ettől lesz eszméletlen szexi a nyári ruha

Vissza­tért a di­vatba ez a klasszi­kus és szu­per nőies fazon.

A ter­ve­zők be­ha­ran­goz­ták és most tény­leg vissza­tért a di­vatba ez a klasszi­kus és szu­per nőies fazon. Na­gyon csi­nos és esz­mé­let­len sze­xis, ha ezzel a sej­tel­mes meg­ol­dás­sal vi­se­led a ru­há­dat!

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Te jó ég, idén már szinte semmit nem takar a menyasszonyi ruha!

Te jó ég, idén már szinte semmit nem takar a menyasszonyi ruha!

Nem semmi, mi­lyen ru­há­kat al­kot­tak idén a ter­ve­zők a meny­asszo­nyok­nak! Bát­raké a sze­ren­cse, ér­tel­mezd át az es­kü­vő­det!

Ultraszexi megoldások jönnek: Ilyen lesz a 2019-es bikinidivat

Ultraszexi megoldások jönnek: Ilyen lesz a 2019-es bikinidivat

Ha­tal­mas a kí­ná­lat, nehéz a vá­lasz­tás.

Még a ta­vasz ko­pog­tat, de máris tudni lehet, mi­lyen öt­le­tek­kel csá­bít az idei bi­ki­nit­rend. Ha­tal­mas a kí­ná­lat, nehéz a vá­lasz­tás.

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Bárki megirigyelhet: Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely igazi álom­nővé tesz.

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. A titok egyet­len apró, ám csep­pet sem el­ha­nya­gol­ható trükk. Mond­juk és mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!