CÍMKE: 'dió'

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

A de­cem­ber 1-jétől 31-ig tartó össze­han­golt vizs­gá­la­tok alatt 8 mil­li­ó­nyi bír­sá­got szab­tak ki.

Kártevők miatt drágább idén a bejgli

Kártevők miatt drágább idén a bejgli

Sokba lesz idén a ka­rá­cso­nyi ked­venc sü­te­mény.

Sokba lesz idén a ka­rá­cso­nyi ked­venc sü­te­mény, a há­zi­asszo­nyok­nak ala­po­san körül kell néz­niük, hol tud­ják a leg­ol­csób­ban be­sze­rezni.

A dió nemcsak értékes tápanyag, őrület, mire használhatod még

A dió nemcsak értékes tápanyag, őrület, mire használhatod még

Olyan trükk ke­ring az in­ter­ne­ten, ami min­den há­zi­asszony éle­tét meg­könnyíti.

Olyan trükk ke­ring az in­ter­ne­ten, ami min­den há­zi­asszony éle­tét meg­könnyíti.

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges.

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges.

Ha ezt rágcsálod lefekvés előtt, sokkal jobban alszol

Ha ezt rágcsálod lefekvés előtt, sokkal jobban alszol

Fá­radt, in­ger­lé­keny vagy, netán de­pressziós? Rág­csálj diót és máris jobb lesz a han­gu­la­tod

Fá­radt, in­ger­lé­keny vagy, netán de­pressziós? Rág­csálj diót és máris jobb lesz a han­gu­la­tod. A za­ma­tos mag fo­gyasz­tása az egész­sé­gedre is jó ha­tás­sal lesz.

Itt az almáspite-szezon, így lesz tökéletes és omlós a tészta

Itt az almáspite-szezon, így lesz tökéletes és omlós a tészta

Me­le­gebbé va­rá­zsol­ha­tod a la­kást az il­la­tá­val. Most el­árul­juk, mitől lesz iga­zán tö­ké­le­tes gye­rek­ko­rod ked­venc édes­sége.

6 nasi, ami meghosszabbítja az életed

6 nasi, ami meghosszabbítja az életed

Va­lami nas­sol­ni­va­lóra vágysz és nem sze­ret­nél bűn­tu­da­tot érezni a diéta alatt? Fi­gyelj!

Va­lami nas­sol­ni­va­lóra vágysz és nem sze­ret­nél bűn­tu­da­tot érezni a diéta alatt? Ha eze­ket a rág­csá­kat fo­gyasz­tod, egész­sé­ge­sebb le­szel, mint va­laha.

Megújult a csokiszalámi, így lett belőle mennyei torta

Megújult a csokiszalámi, így lett belőle mennyei torta

Az ün­nepi asz­tal dísze is lehet!

Gyer­mek­ko­rod ked­venc édes­sége most meg­újult és akár az ün­nepi asz­tal dísze is lehet! Kö­vesd a vi­deót, és te is könnyen el­ké­szít­he­ted.

Most dobsz egy hátast: Almanudli a magyar diétázók új kedvence!

Most dobsz egy hátast: Almanudli a magyar diétázók új kedvence!

For­ra­dalmi újí­tás, amire tuti, hogy te is rá fogsz kat­tanni! Jobb, mint az ere­deti! Il­la­tos és finom!

Csupa dió olasz csók! Egy falat boldogság, ha diétázol

Csupa dió olasz csók! Egy falat boldogság, ha diétázol

Ez a csupa dió, csupa egész­ség sü­te­mény füg­gő­sé­get okoz, annyira finom! Óva­to­san, mert könnyen meg­szo­kod az ízét és nem tudsz le­állni vele!

Ez a csupa dió, csupa egész­ség sü­te­mény füg­gő­sé­get okoz, annyira finom! Óva­to­san, mert könnyen meg­szo­kod az ízét és nem tudsz le­állni vele!A legek na­sija a leg­újabb fi­nom­ság ami csak négy hoz­zá­va­ló­ból áll. A leg­ke­ve­sebb hoz­zá­va­ló­ból a leg­egy­sze­rűbb módon tudod el­ké­szí­teni.

Megújult a tiramisu, egészségesebb lett, mint valaha

Megújult a tiramisu, egészségesebb lett, mint valaha

Ezt a ti­ra­mi­sut még a leg­szi­go­rúbb di­é­tát kö­ve­tők is fo­gyaszt­hat­ják, mert cukor és bú­za­liszt nél­kül ké­szül

Ezt a ti­ra­mi­sut még a leg­szi­go­rúbb di­é­tát kö­ve­tők is fo­gyaszt­hat­ják. Cukor és bú­za­liszt nél­kül ké­szül, mégis mennye­ien finom.

Így panírozd a rántott húst! Egészséges és diétás trükköt mutatunk!

Így panírozd a rántott húst! Egészséges és diétás trükköt mutatunk!

Imá­dod a rán­tott husit, de nem mered be­vál­lalni a panír miatt, mert fo­gyó­zol? Ne ke­se­redj el, van meg­ol­dás!

Biológiai csodára bukkantak egy csongrádi erdőben!

Biológiai csodára bukkantak egy csongrádi erdőben!

Je­len­leg az ELTE la­bor­já­ban vizs­gál­ják.

Egy al­győi gom­ba­szak­értő olyan kucs­ma­gom­bára buk­kant, ami egy dió hé­já­ból kelt ki. Je­len­leg az ELTE la­bor­já­ban vizs­gál­ják meg ala­po­sab­ban a le­le­tet.

Kevés a dió, veszélyben
a karácsonyi bejgli!

Kevés a dió, veszélybe kerülhet az idei karácsonyi bejgli!

Sokat ár­tott a di­ó­nak a késő ta­va­szi fagy. Szá­raz, nap­sü­té­ses idő­ért imád­koz­nak a gaz­dák.

Sokat ár­tott a ma­gyar di­ó­nak a késő ta­va­szi fagy. Most szá­raz, nap­sü­tés­ben gaz­dag idő­ért imád­koz­nak a ter­me­lők, mert az eső vég­leg tönk­re­te­heti a ter­mést. Volt már erre példa, ebben az eset­ben kül­föld­ről be­ho­zott di­ó­val pó­tol­nák a ki­esé­se­ket a pi­a­co­kon.

A legfinomabb diétás csokiszelet, csak 3 hozzávalóból

A legfinomabb diétás csokiszelet, csak 3 hozzávalóból

Ha di­é­tá­zol, va­ló­szí­nű­leg az édes­sé­ge­ket hi­á­nyo­lod a leg­job­ban. Mu­ta­tunk egy egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, de mégis nagy­szerű cse­me­gét.

Ha di­é­tá­zol, va­ló­szí­nű­leg az édes­sé­ge­ket hi­á­nyo­lod a leg­job­ban. Sze­ren­csére nem kell min­den­ről le­mon­da­nod, mu­ta­tunk egy egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, de mégis nagy­szerű cse­me­gét.

Felejtsd el a kalapácsot! Így törd a diót profi módon!

Felejtsd el a kalapácsot! Így törd a diót profi módon!

Sza­na­szét re­ped­ked­nek a dió­héj da­rab­kák? Szét­pasz­í­ro­zod a dió­be­let a ka­la­páccsal? Már be­da­gad­tak az uj­jaid? Akkor a kö­vet­kező kü­tyü­ket neked ta­lál­ták ki!

A karácsony nagy kedvence lesz a zserbópalacsinta

A karácsony nagy kedvence lesz a zserbópalacsinta

Az or­szág két ked­ven­cét öt­vözni egy sü­te­mény­ben? Zserbó és pa­la­csinta! Nem is kell ennél töb­bet mon­da­nunk. Az idei ünnep nagy sztárja lesz!

Az or­szág két ked­ven­cét öt­vözni egy sü­te­mény­ben? Zserbó és pa­la­csinta! Nem is kell ennél töb­bet mon­da­nunk. Az idei ünnep nagy sztárja lesz!

Életet hosszabbít az ősi magyar termés

Életet hosszabbít az ősi magyar termés

Már né­hány szem dió is csök­kent­heti egy sor be­teg­ség koc­ká­za­tát.

Már né­hány szem dió is csök­kent­heti egy sor be­teg­ség koc­ká­za­tát, védi az agyat, az ere­ket és az emész­tő­rend­szer egész­sé­gét. Rág­csáld bát­ran, és él­vezd a ha­tá­sát!

Ne dobd ki a dióhéjat! Inkább szőrteleníts vele!

Ne dobd ki a dióhéjat! Inkább szőrteleníts vele!

Unod már az ál­landó epi­lá­lást, gyan­tá­zást és a bo­rot­vá­lást? Mu­ta­tunk egy job­bat, a dió­hé­jas orosz mód­szert.

Unod már az ál­landó epi­lá­lást, gyan­tá­zást és a bo­rot­vá­lást? Mu­ta­tunk egy job­bat! A mé­reg­drága lé­ze­res szőr­te­le­ní­tés­sel ve­tek­szik a dió­hé­jas orosz mód­szer. Rá­adá­sul sok­kal ol­csóbb, és ott­hon is el­vé­gez­he­ted.

Csodákra képes a diófa levele!

Csodákra képes a diófa levele! Most kezdd el gyűjteni!

Az őszi di­ó­nál nincs jobb, de ke­ve­sen tud­ják,hogy a le­vele is fel­hasz­nál­ható.

Az őszi friss di­ó­nál nincs fi­no­mabb, de ke­ve­sen tud­ják, hogy ennek a fának a le­vele is fel­hasz­nál­ható, tehát ér­de­mes gyűj­teni, mert na­gyon egész­sé­ges.