CÍMKE: 'díj'

Hatalmas nemzetközi sikert ért el a TV2, Los Angelesben díjazták

Hatalmas nemzetközi sikert ért el a TV2, Los Angelesben díjazták

A TV2 egyik promo vi­de­ója ért el do­bo­gós he­lye­zést a nem­zet­közi ver­se­nyen.

Ügyes trükkel drágítják a számlákat a bankok

Ügyes trükkel drágítják a számlákat a bankok

Eu­ró­pá­ban ná­lunk a leg­drá­gább a banko­lás a jegy­bank ta­nul­má­nya sze­rint.

A díjak gyógyítják meg Törőcsik Marit!

A díjak gyógyítják meg Törőcsik Marit!

A nem­zet szí­né­sze nem­ré­gi­ben Kos­suth Nagy­dí­jat ka­pott, emel­lett pedig Eger­ben, az Egri Csil­la­gok sé­tá­nyon is fel­avat­ták a csil­la­gát.

A nem­zet szí­né­sze nem­ré­gi­ben Kos­suth Nagy­dí­jat ka­pott, emel­lett pedig Eger­ben, az Egri Csil­la­gok sé­tá­nyon is fel­avat­ták a csil­la­gát.

Majka besokallt, durván nekiment az őt kritizálóknak

Majka besokallt, durván nekiment az őt kritizálóknak

A rap­per­nek rosszul­esik, hogy bár mil­liós né­zett­sége van a klip­je­i­nek, a szakma még­sem is­meri el soha.

A rap­per­nek na­gyon rosszul­esik, hogy bár mil­liós né­zett­sége van a klip­je­i­nek, a szakma el­is­me­ré­sét még­sem kap­hatja meg soha.

Indul a magyar pofozkodó verseny, sok pénzt lehet nyerni

Indul a magyar pofozkodó verseny, sok pénzt lehet nyerni

Már lehet je­lent­kezni az I. Ma­gyar Po­fo­zó­baj­nok­ságra. Szép össze­get vihet haza a nyer­tes.

Már lehet je­lent­kezni az I. Ma­gyar Po­fo­zó­baj­nok­ságra. Szép össze­get vihet haza a nyer­tes.

Törőcsik Mari boldogsága: Megkönnyeztem, amikor értesítettek

Törőcsik Mari boldogsága: Megkönnyeztem, amikor értesítettek

Tö­rő­csik Mari szinte szó­hoz sem ju­tott és meg­könnyezte, ami­kor ér­te­sí­tet­ték: idén ő kapja a Kos­suth-nagy­dí­jat.

Váratlan helyen tűnt fel Hosszú Katinka

Váratlan helyen tűnt fel Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő vé­let­le­nül be­le­csöp­pent egy bow­ling­ver­senybe. Az ama­tő­rök kö­zött nem ta­lált le­győ­zőre.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő vé­let­le­nül be­le­csöp­pent egy bow­ling­ver­senybe. Az ama­tő­rök kö­zött nem ta­lált le­győ­zőre.

Ők kaptak idén Artisjus-díjat

Ők kaptak idén Artisjus-díjat

Az egye­sü­let célja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a sszer­zői mun­kára.

Az egye­sü­let célja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a si­ke­res zenei pro­duk­ci­ókba fek­te­tett szer­zői mun­kára. A szer­zői egye­sü­let 19. al­ka­lom­mal adta át az Ar­tis­jus-dí­ja­kat.

Óriási magyar filmes siker született Zágrábban és Portóban

Óriási magyar filmes siker született Zágrábban és Portóban

Zurbó Do­rottya Könnyű lec­kék című do­ku­men­tumfilmje két díjat is nyert.

Zurbó Do­rottya Könnyű lec­kék című do­ku­men­tumfilmje két díjat is nyert a Zag­rebDox fesz­ti­vá­lon, Az Úr hangja című leg­utóbbi Pálfi György-film pedig a leg­jobb spe­ci­á­lis effek­tek díját hozta el Por­tu­gá­li­á­ból a Fan­ta­sporto film­fesz­ti­vál­ról.

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg.

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg.

Sztárok és turisták is odavannak a magyar fővárosért

Sztárok és turisták is odavannak a magyar fővárosért

Bu­da­pest a Leg­jobb eu­ró­pai úti cél.

Lon­don, Pá­rizs, Athén, Fi­renze és Genf együtt nem ka­pott annyi sza­va­za­tot, mint a ma­gyar fő­vá­ros a ran­gos Euro­pean Best Dest­i­na­tion friss sza­va­zá­sán.

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Nagy pél­dány­számú on­line- és print lapok el­is­mert autós új­ság­író­i­ból álló füg­get­len szak­mai zsűri dönti el, me­lyik lesz 2020 "leg­ma­gya­rabb" au­tója.

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

A Veszp­rém 29-26-ra győzte le a Bar­ce­lo­nát a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, ezt kö­ve­tően adták át a díjat a csa­pat­ka­pi­tány­nak.

A Veszp­rém 29-26-ra győzte le a Bar­ce­lo­nát a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, ezt kö­ve­tően adták át a díjat a csa­pat­ka­pi­tány­nak.

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége idén már­ci­us­ban meg­hir­deti az Év Ma­gyar Au­tója díjat.

Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége idén már­ci­us­ban meg­hir­deti az Év Ma­gyar Au­tója díjat. Nagy pél­dány­számú on­line- és print lapok el­is­mert autós új­ság­író­i­ból álló füg­get­len szak­mai zsűri dönti el, me­lyik lesz 2020 "leg­ma­gya­rabb" au­tója.

Szívmelengető találkozásban volt része Törőcsik Marinak

Szívmelengető találkozásban volt része Törőcsik Marinak

A le­gen­dás szí­nész­nőt ve­lemi ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

A le­gen­dás szí­nész­nőt ve­lemi ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

Kiderült, kiket díjaztak az idei Golden Globe gálán

Kiderült, kiket díjaztak az idei Golden Globe gálán

Átad­ták a 2019-es dí­ja­kat.

Átad­ták a dí­ja­kat 2019 első na­gyobb fil­mes gá­lá­ján, a Gol­den Globe-on. Az átadó ce­re­mó­nia a Los An­ge­les-i The Be­verly Hil­ton szál­lo­dá­ban volt.

2022-ig emelkedni fog a tartós ápolásra szorulók juttatása

2022-ig emelkedni fog a tartós ápolásra szorulók juttatása

Feb­ruár 5-én fo­lyó­sít­ják a gyo­dot.

Feb­ruár 5-én fo­lyó­sít­ják elő­ször a most be­ve­ze­tett "gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási díját" (gyod) mint­egy 17 ezer csa­lád­nak.

Nem elírás, ez lett 2019 madara

Nem elírás, ez lett 2019 madara

Min­den évben sza­va­zás­sal dön­tik el, hogy me­lyik le­gyen az év ma­dara.

A Ma­gyar Ma­dár­tani és Ter­mé­szet­vé­delmi Egye­sü­let 1979-ben in­dí­totta el az Év ma­dara prog­ra­mot. Min­den évben sza­va­zás­sal dön­tik el, hogy me­lyik madár le­gyen az Év ma­dara.

A világ legjobbjai közé került a Liget Budapest Projekt fejlesztése

A világ legjobbjai közé került a Liget Budapest Projekt fejlesztése

Eu­rópa leg­jobb köz­épü­lete lett a Liget Bu­da­pest Pro­jekt ré­sze­ként meg­va­ló­suló új Nép­rajzi Mú­zeum.

Fantasztikus magyar sportsiker, a Fradi edzője lett a világ legjobbja!

Óriási siker, a Fradi edzője lett a világ legjobbja!

Varga Zsolt öt tró­feát nyert 2018-ban az FTC férfi ví­zi­lab­da­csa­pa­tá­val.

Varga Zsolt öt tró­feát nyert 2018-ban az FTC férfi ví­zi­lab­da­csa­pa­tá­val. A szak­osz­tály tör­té­ne­té­nek leg­jobb évét zárta.

Ennyi embernek térítették már vissza a nyelvvizsgadíját

Ennyi embernek térítették már vissza a nyelvvizsgadíját

Nem csak a nyelv­vizsga díját té­rí­tik.

Idén nem csak a nyelv­vizsga, hanem a KRESZ-tan­fo­lyam és vizsga díját is vissza­té­rí­tik a meg­ha­tá­ro­zott össze­ge­kig.

Óriási siker: A legjobb színésznőnek járó díjat kapta Szamosi Zsófia

Óriási siker: A legjobb színésznőnek járó díjat kapta Szamosi Zsófia

Az Egy nap­ban nyúj­tott ala­kí­tá­sáért dí­jaz­ták a szí­nész­nőt a Ka­i­rói Film­fesz­ti­vá­lon!

A nemzetközi csokoládé versenyen remekeltek a soproniak

A nemzetközi csokoládé versenyen remekeltek a soproniak

Négy ezüst- és egy bronz­ér­met nyer­tek a ma­gyar cso­ko­lá­dé­gyár­tók.

Négy ezüst- és egy bronz­ér­met nyer­tek a ma­gyar cso­ko­lá­dé­gyár­tók.

Magyar siker:
Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark

Magyar siker: Európa legjobb állatkertje
lett a Nyíregyházi Állatpark

Ka­te­gó­ri­án­ként dí­jaz­ták az ál­lat­ker­te­ket.

Ka­te­gó­ri­án­ként dí­jaz­ták az ál­lat­ker­te­ket.

Ők kapták idén a Nemzet Művésze díjat

Ők kapták idén a Nemzet Művésze díjat

2018-ban hét al­kotó kapta meg a Nem­zet Mű­vé­sze díjat.

2018-ban hét al­kotó kapta meg a Nem­zet Mű­vé­sze díjat a hét­fői, Pesti Vi­ga­dó­ban tar­tott átadó ün­nep­sé­gen.

Magyar esélyest ajánlunk a FIFA rangos díjára

Magyar esélyest ajánlunk a FIFA rangos díjára

Jö­vőre jöhet végre az át­tö­rés?

Tíz év alatt egy ma­gyar gólra sem le­he­tett sza­vazni a Pus­kás-díj je­lölt­jei kö­zött. Jö­vőre jöhet végre az át­tö­rés?

Példátlan fordulat, nagy előrelépés Mick Schumachernél

Példátlan fordulat, nagy előrelépés Mick Schumachernél

Nem győ­zik di­csérni a te­het­sé­ges pi­ló­tát. Ran­gos díjat ítél­tek oda a le­gen­dás F1-ver­senyző egyre si­ke­re­sebb fi­á­nak.

Nem győ­zik di­csérni a te­het­sé­ges pi­ló­tát. Ran­gos díjat ítél­tek oda a le­gen­dás F1-ver­senyző egyre si­ke­re­sebb fi­á­nak. Ha így foly­tatja, ha­ma­ro­san talán ott foly­tat­hatja, ahol édes­apja a ki­ráyl le­he­tett.

Érték és minőség nagydíjat kapott a Lidl

Érték és minőség nagydíjat kapott a Lidl

Három ter­mék­ka­te­gó­ri­á­ban ve­he­tett át el­is­me­ré­se­ket a Lidl Ma­gyar­or­szág a Par­la­ment Fel­ső­házi Ter­mé­ben szep­tem­ber 11-én, az Al­ko­tók Ün­ne­pére idő­zí­tett díj­át­adón.

Három ter­mék­ka­te­gó­ri­á­ban ve­he­tett át el­is­me­ré­se­ket a Lidl Ma­gyar­or­szág a Par­la­ment Fel­ső­házi Ter­mé­ben szep­tem­ber 11-én.

Szívszorító amit az elhunyt focista Fülöp Márton édesapja mondott

Szívszorító amit az elhunyt focista Fülöp Márton édesapja mondott

Fülöp Fe­renc közel három éve gyá­szolja a fiát, úgy érzi ez a fáj­da­lom sosem múlik el...

Magyar innováció kapott díjat a szingapúri expón

Magyar innováció kapott díjat a szingapúri expón

Az év in­no­va­tív ter­méke díjat ér­de­melte ki egy ma­gyar tu­laj­donú cég, a BlockBen új block­chain alapú plat­formja és BlockS­tock krip­to­va­lu­tája.

Kiderült, ki kapta az idei Kaszás Attila-díjat

Kiderült, ki kapta az idei Kaszás Attila-díjat

A díjat az or­szá­gos szín­házi évad­nyitó gála ke­re­té­ben adták át a ta­ta­bá­nyai Já­szai Mari Szín­ház­ban. A díj a ma­gyar nyel­ven ját­szó szín­mű­vé­szek szak­mai és em­beri el­is­me­rése.

A díjat az or­szá­gos szín­házi évad­nyitó gála ke­re­té­ben adták át a ta­ta­bá­nyai Já­szai Mari Szín­ház­ban. A díj a ma­gyar nyel­ven ját­szó szín­mű­vé­szek szak­mai és em­beri el­is­me­rése, va­la­mint Ka­szás At­tila szí­nész szel­lemi ha­gya­té­ká­nak ápo­lá­sát szol­gálja.

Könnyfakasztó ajándékot kapott Arnold Schwarzenegger Budapesten

Könnyfakasztó ajándékot kapott Arnold Schwarzenegger Budapesten

Ha­zánk­ban for­gat a vi­lág­sztár.

Ha­zánk­ban for­gat a vi­lág­sztár, aki­nek min­den nap van va­lami ked­ves­ség­ben része Bu­da­pes­ten.

Superbrands díjas a 103.9 Sláger FM!

Superbrands díjas a 103.9 Sláger FM!

A füg­get­len mar­ke­ting- és vál­la­lat­ve­zető szak­em­be­rek­ből álló Su­per­brands Szak­ér­tői Bi­zott­ság 2018-ban Su­per­brands díj­jal ju­tal­mazta a 103.9 Slá­ger FM-et.

A füg­get­len mar­ke­ting- és vál­la­lat­ve­zető szak­em­be­rek­ből álló Su­per­brands Szak­ér­tői Bi­zott­ság 2018-ban Su­per­brands díj­jal ju­tal­mazta a 103.9 Slá­ger FM-et.

Ambrus Attila örülhet, díjat nyert a magyar film!

Ambrus Attila örülhet, díjat nyert a magyar film!

Va­gány volt, híres lett.

Va­gány volt, híres lett. Ő az, akit min­denki ismer, olyas­mit mert, amit senki előtte, és aki min­dig egy lé­pés­sel a rend­őr­ség előtt járt.

Fordulat a Czeizel-ügyben, Schmuck Andor felháborodott

Fordulat a Czeizel-ügyben, Schmuck Andor felháborodott

Erre aztán nem szá­mí­tott.

Erre aztán nem szá­mí­tott a Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nöke!

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Le a ka­lap­pal Marco Rossi előtt!

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az olasz fut­ball­ban is el­is­mer­ték.

Külföldön is sikeresen terjeszkedik a Diego

Külföldön is sikeresen terjeszkedik a Diego

A Kül­föl­dön Si­ke­re­sen Ter­jesz­kedő Hazai Há­ló­zat díját a Diego nyerte el.

A Ma­gyar Fran­chise Szö­vet­ség a szakma leg­ran­go­sabb el­is­me­ré­seit feb­ruár 1-jén adta át. A Kül­föl­dön Si­ke­re­sen Ter­jesz­kedő Hazai Há­ló­zat díját idén (má­so­dik al­ka­lom­mal) a Diego nyerte el.

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a fa­mí­li­á­ból.

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges au­tó­ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a híres és si­ke­res fa­mí­li­á­ból.

Rangos elismerés: Végre megnyugodhat Máté Péter özvegye

Rangos elismerés: Végre megnyugodhat Máté Péter özvegye

Máté Pé­ter­ről ne­vez­ték el a könnyű­ze­né­szek fris­sen ala­pí­tott, leg­ran­go­sabb zenei díját.

Sírva fakadt Máté Péter özvegye: Felhívták a minisztériumból!

Sírva fakadt Máté Péter özvegye: Felhívták a minisztériumból!

Ha­tal­mas öröm­hír érte Edit asszonyt: meg­ala­pí­tot­ták a Máté Péter-díjat! A ran­gos ese­mé­nyen a Ri­post is jelen volt!

A Legjobb Női Munkahely díjazottjai között az MVM Zrt.

A Legjobb Női Munkahely díjazottjai között az MVM Zrt.

Ki­hir­det­ték a "Leg­jobb Női Mun­ka­hely 2016" Díj pá­lyá­zat nyer­te­seit.

Ki­hir­det­ték a "Leg­jobb Női Mun­ka­hely 2016" Díj pá­lyá­zat nyer­te­seit.

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

A ma­gyar csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rá­lyi címet szer­zett Ame­ri­ká­ban, végül ő lett az Év újonca.

A ma­gyar csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rá­lyi címet szer­zett Ame­ri­ká­ban, végül ő lett az Év újonca.

A magyar NB I egyik legbénábbja volt, most ünnepli a focivilág

A magyar NB I egyik legbénábbja volt, most ünnepli a focivilág

Fran­cis Koné a FIFA-gála szín­pa­dáig ju­tott a honi ki­eső­je­lölt kis­pad­já­ról.

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni.

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

Ezért drágulnak a kötelezők díjai

Meglepő, de ezért drágulnak a kötelezők díjai

Sok autós ér­zé­keli most, a kam­pány ide­jén, hogy nőt­tek a biz­to­sí­tási díjak. Ennek egyik oka, hogy ren­ge­teg sze­relő hi­ány­zik a szer­vi­zek­ből, ezért emel­ked­nek a szer­viz­dí­jak is.

Sok autós ér­zé­keli most, a kam­pány ide­jén, hogy nőt­tek a biz­to­sí­tási díjak. Ennek egyik oka, meg­lepő módon a mun­ka­erő­hi­ány: ren­ge­teg sze­relő hi­ány­zik a szer­vi­zek­ből, emi­att pedig lát­vá­nyo­san emel­ked­nek a szer­viz­dí­jak - ami bi­zony a biz­to­sí­tá­sok árá­nak nö­ve­ke­dé­sé­hez vezet.

Megszólalt az özvegy Selmeczi Roland tragédiájáról

Megszólalt az özvegy Selmeczi Roland tragédiájáról

Jö­vőre lesz tíz éve, hogy au­tó­bal­eset­ben éle­tét vesz­tette a szí­nész, aki két kis­gyer­me­ket ha­gyott maga után.

Jö­vőre lesz tíz éve, hogy au­tó­bal­eset­ben éle­tét vesz­tette a szí­nész, aki két kis­gyer­me­ket ha­gyott maga után.

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket adtak át.

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket és szak­mai dí­ja­kat adott át az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Ennyivel lesz olcsóbb
a jogosítvány Magyarországon

Ennyivel lesz olcsóbb a jogosítvány Magyarországon

Jön az in­gye­nes KRESZ-vizsga! Mu­tat­juk, mennyit tud ezzel spó­rolni a jog­sira vágyó fi­a­tal.

Jön az in­gye­nes KRESZ-vizsga ha­zánk­ban! Mindez rá­adá­sul csep­pet sem lég­ből ka­pott fel­té­te­le­zés. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket: a fel­té­te­lek mel­lett pedig azt is el­árul­juk, mennyit tud ezzel a le­he­tő­ség­gel spó­rolni az au­tó­ve­ze­tői en­ge­délyre vágyó fi­a­tal.

Nem erre számított Bernd Storck, mást választottak helyette

Nem erre számított Bernd Storck, mást választottak helyette

Csa­lód­nia kel­lett lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk német szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak. Másé lett a poszt, amelyre je­löl­ték.

Csa­lód­nia kel­lett lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk német szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak. Másé lett a poszt, amelyre je­löl­ték.

Óriási meglepetés érte Shane Tusupot

Óriási meglepetés érte Shane Tusupot

Hosszú Ka­tinka férje, egy­ben edzője sosem hitte volna, hogy ilyesmi tör­tén­het vele. Dzs­u­dzsák Ba­lázsék a vert me­zőny­ben.

Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai férje, egy­ben edzője sosem hitte volna, hogy ilyesmi tör­tén­het vele. Dzs­u­dzsák Ba­lázsék a vert me­zőny­ben.

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele.

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele.

Újabb magyar filmsiker: Itt tarolt a hazai alkotás

Újabb magyar filmsiker: Itt tarolt a hazai alkotás

Ha­tal­mas az öröm!

A leg­jobb já­tékfilm­nek járó Urá­nia Csil­laga-díjat nyerte el a ma­gyar film.

Liptai Claudia rajongói segítségét kéri!

Liptai Claudia rajongói segítségét kéri!

Cél­tábla lett, mert a csa­lád­ját vá­lasz­totta.

Cél­tábla lett, mert a csa­lád­ját vá­lasz­totta. Nem is hagyta ez hi­de­gen Claut, aki ke­mény sza­vak­kal tette helyre a kri­ti­ku­so­kat, és a ra­jon­gó­i­hoz is volt pár szava.

Több ezer forintba is fájhat a késlekedés

Több ezer forintba is fájhat a késlekedés

Aki nem tartja a ha­tár­időt, nagy bün­te­tést fi­zet­het!

Fon­tos dátum jár le az au­tó­sok­nak: aki nem tartja a ha­tár­időt, nagy bün­te­tést fi­zet­het!

Különleges díjjal ünnepli születésnapját Zalatnay

Különleges díjjal ünnepli születésnapját Zalatnay

Cini szer­dán ün­nepli 69. szü­le­tés­nap­ját, rá­adá­sul olyan aján­dé­kot ka­pott, amire iga­zán büszke lehet.

Cini szer­dán ün­nepli 69. szü­le­tés­nap­ját, rá­adá­sul olyan aján­dé­kot ka­pott, amire iga­zán büszke lehet.

A szövetség helyett az államtitkár gratulált Katinka férjének

A szövetség helyett az államtitkár gratulált Katinka férjének

A MÚSZ el­fe­lej­tette Tu­su­pot.

Dr. Szabó Tünde spor­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár gra­tu­lált az Iron Lady­nek és edző­jé­nek is. Eköz­ben a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség köz­le­mé­nyé­ből ki­ma­radt Tusup.

Hosszú Katinka alig hiszi el, ami történt: Ez őrület

Hosszú Katinka alig hiszi el, ami történt: Ez őrület

Újabb fon­tos hí­re­ket ígér.

Nem hagyja be­fo­lyá­solni magát az őt kö­rül­vevő bal­hék­tól. Már a ver­se­nyek előtt ara­tott. Újabb fon­tos hí­re­ket ígér.

Így tovább, Balázs! Szép elismerést kapott Dzsudzsák

Így tovább, Balázs! Szép elismerést kapott Dzsudzsák

Né­hány hét alatt na­gyot for­dult a világ vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyunk­kal. Bol­do­gan kö­zölte a jó hírt.

Né­hány hét alatt na­gyot for­dult a világ vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyunk­kal. Bol­do­gan kö­zölte a rég várt jó hírt.

Hosszú Katinka a rajongóival verheti meg Majkát

Hosszú Katinka a rajongóival verheti meg Majkát

Ezt a ver­senyt ön­erő­ből most nem nyer­heti meg az olim­piai baj­nok klasszis.

Ezt a ver­senyt ön­erő­ből most nem nyer­heti meg az olim­piai baj­nok klasszis. Szük­sége lesz a szur­ko­ló­ira, akik­nek a vé­le­mény­áből sok erőt merít.

Kenderesi Tamás mindenkit meglep! Új szőke lány mellett fotózták

Kenderesi Tamás mindenkit meglep! Új szőke lány mellett fotózták

Ran­gos el­is­me­rés­ben ré­sze­sül­tek az egyik leg­ne­ve­sebb egye­te­men, ilyen­kor kö­te­lező ele­gáns öl­tö­zék­ben meg­je­lenni.

Józsa Imre hisz a gyógyulásában

Józsa Imre hisz a gyógyulásában

Sú­lyos be­teg­ség­gel küzd, de tudja, még sok dolga van.

Sú­lyos be­teg­ség­gel küzd, de tudja, még sok dolga van.

Maszkos szurkolók tomboltak a tinik sztárjával

Maszkos szurkolók tomboltak a tinik sztárjával

Mit ke­res­tek a fa­na­ti­ku­sok a mo­zi­ban? Kö­zön­ség­si­kert arat­tak a fo­ci­ult­rák.

Mit ke­res­tek a fa­na­ti­ku­sok a mo­zi­ban? Kö­zön­ség­si­kert arat­tak a fo­ci­ult­rák. El­lop­ták a show-t még Fluor To­mi­tól is.

Hatalmas örömhír érte a kórházban fekvő Kulka Jánost!

Hatalmas örömhír érte a kórházban fekvő Kulka Jánost!

Kulka János az első ma­gyar szí­nész, aki Ti­bu­ron­ban Nem­zet­közi Film­fesz­ti­vá­lon díjat ka­pott.

Kulka János az első ma­gyar szí­nész, aki Ti­bu­ron­ban Nem­zet­közi Film­fesz­ti­vá­lon díjat ka­pott.

Díjazták a pucéran szörföző hawaii sellőt

Díjazták a pucéran szörföző hawaii sellőt

Vi­gyá­zat, ha meg­né­zed a fo­tóit, te is Coco-füg­gővé vál­hatsz!

Nem csak a kül­seje emeli ki Coco Hót a hul­lám­lo­vas lá­nyok közül. Vi­gyá­zat, ha meg­né­zed a szexi spor­to­lónő fo­tóit, te is Coco-füg­gővé vál­hatsz!

Itthon szokatlan díjra jelölték a Saul fia rendezőjét

Itthon szokatlan díjra jelölték a Saul fia rendezőjét

A Gol­den Globe díj után egy hazai ver­se­nyen is dí­jaz­hat­ják a Saul fia ren­de­ző­jét. Nemes Jeles Lász­lót a leg­stí­lu­so­sabb ma­gyar férfi­nak je­löl­ték.

A Gol­den Globe díj után egy hazai ver­se­nyen is dí­jaz­hat­ják a Saul fia ren­de­ző­jét. Nemes Jeles Lász­lót a leg­stí­lu­so­sabb ma­gyar férfi­nak je­löl­ték.

C. Ronaldóval együtt lehet Európa legjobbja a magyar focista

C. Ronaldóval lehet Európa legjobbja a magyar focista

Egy szin­ten a pél­da­ké­pé­vel.

Két ri­vá­li­sá­val együtt ma­radt ver­seny­ben az UEFA ran­gos egyéni dí­jáért. Egy szintre ke­rült pél­da­ké­pé­vel, il­letve Mes­si­vel és Su­ár­ez­zel.

Nagy visszatérőé a 2015-ös Magyar Aranylabda

Nagy visszatérőé a 2015-ös Magyar Aranylabda

Ugyanaz a ma­gyar foci ki­rá­lya, aki több mint más­fél év­ti­zede az első volt.

1998-as ala­pí­tása óta elő­ször nyerte ma­gyar csa­pat já­té­kosa a leg­jobb­nak járó díjat. Ugyanaz a ma­gyar foci ki­rá­lya, aki több mint más­fél év­ti­zede az első volt.

Hét emelet magas hullámon lovagolt

Hét emelet magas hullámon lovagolt

Se­bas­tian Ste­udt­ner már má­sod­szor nyerte el a ször­fö­zők Oscar-dí­ja­ként is em­le­ge­tett XXL-Awards fő­dí­ját. Hogy a jó hét­eme­let­nyi hul­lám meg­lo­vag­lá­sá­val vi­lág­csú­csot dön­tött-e, he­te­ken belül ki­de­rül.

Se­bas­tian Ste­udt­ner már má­sod­szor nyerte el a ször­fö­zők Oscar-dí­ja­ként is em­le­ge­tett XXL-Awards fő­dí­ját. Hogy a több mint hét­eme­let­nyi hul­lám meg­lo­vag­lá­sá­val vi­lág­csú­csot dön­tött-e, he­te­ken belül ki­de­rül.