CÍMKE: 'déli pályaudvar'

Ezért tüsszögünk annyit a Déli pályaudvar környékén

Ezért tüsszögünk annyit a Déli pályaudvar környékén

Nem csak a vá­ros­széli, par­la­gon he­verő te­rü­le­te­ket lepi el a par­lagfű.

Metró lesz a HÉV-ekből, meghosszabbítják a vonalakat

Metró lesz a HÉV-ekből, meghosszabbítják a vonalakat

Lát­vá­nyos és az uta­zók ké­nyel­mét szol­gáló tö­meg­köz­le­ke­dési át­ala­ku­lás előtt áll a fő­vá­ros.

Ma újra megnyit a Déli pályaudvar

Ma újra megnyit a Déli pályaudvar

A két hétig tartó fel­újí­tási mun­ká­la­tok után ismét indít és fogad vo­na­to­kat a bu­da­pesti Déli pá­lya­ud­var. Az uta­sok szá­mára nem túl lát­vá­nyos a fel­újí­tás, ám a biz­ton­sá­got szol­gálja.

A két hétig tartó fel­újí­tási mun­ká­la­tok után ismét indít és fogad vo­na­to­kat a bu­da­pesti Déli pá­lya­ud­var. Az uta­sok szá­mára nem túl lát­vá­nyos a fel­újí­tás, ám a biz­ton­sá­got szol­gálja.

Elviselhetetlen a zsúfoltság az M4-es metrón

Elviselhetetlen a zsúfoltság az M4-es metrón

A Déli pá­lya­ud­var be­zá­rása miatt ala­kult ki ez a hely­zet.

A Déli pá­lya­ud­var be­zá­rása miatt ala­kult ki ez a hely­zet.

Így élték meg az utasok a Déli bezárását

Így élték meg az utasok a Déli bezárását

Fel­ké­szül­tek a Déli be­zá­rá­sára.

Fel­ké­szül­tek az uta­sok arra, hogy két hétre bezár a Déli pá­lya­ud­var, és a Dél-budai Ke­len­földi pá­lya­ud­var veszi át a sze­re­pét.

Száguldó mentő elé lépett a gyalogos a Déli pályaudvarnál

Száguldó mentő elé lépett a gyalogos a Déli pályaudvarnál

Csak a men­tős reflexe men­tette meg.

Csak a men­tős reflexe men­tette meg a férfi éle­tét.

Eldurvult a graffitisek bandaháborúja, felháborító, amit csinálnak

Eldurvult a graffitisek bandaháborúja, felháborító, amit csinálnak

Nem csak régi sze­rel­vé­nyek esnek ál­do­za­tul, né­hány hete egy új, Flirt vo­na­tot is össze-vissza fir­kál­tak a van­dá­lok.

Lezárják a Déli pályaudvart, a vonatok egyik irányban sem közlekednek

Lezárják a Déli pályaudvart, a vonatok egyik irányban sem közlekednek

Ha­laszt­ha­tat­lan a hely­zet.

Ha­laszt­ha­tat­lan a hely­zet, ezért két hétre gya­kor­la­ti­lag bezár a pá­lya­ud­var.

Újra sétálgat a gyilkos pitbull Budapesten

Újra sétálgat a gyilkos pitbull Budapesten

Póráz nél­kül sétál a fő­vá­ros­ban egy gyil­kos pit­bull, amely meg­ölt egy tacs­kót, tár­sát pedig meg­se­be­sí­tette. A he­lyiek fel­fegy­ver­kezve in­dul­nak sé­tálni, s a kö­zel­ben böl­csőde is van...

Egy hó­nap­pal az után, hogy meg­ölt egy tacs­kót, tár­sát pedig meg­se­be­sí­tette, újra póráz nél­kül sétál a XII. ke­rü­let­ben a gyil­kos pit­bull.

Teljes káosz a Déli pályaudvaron, tömegek utaznak strandolni

Teljes káosz a Déli pályaudvaron, tömegek utaznak strandolni

Több száz ember volt már kora reg­gel a vas­út­ál­lo­má­son, szinte min­denki a Ba­la­tonra vagy a Ve­len­cei-tóhoz akar el­jutni.

Eddig járnak a Déliből a Balatonra a vonatok

Eddig járnak a Déliből a Balatonra a vonatok

So­ka­kat érint a Déli pá­lya­ud­var eset­le­ges be­zá­rása. Mu­tat­juk, mi vár­ható.

So­ka­kat érint a Déli pá­lya­ud­var eset­le­ges be­zá­rása. Mu­tat­juk, mi vár­ható.

Kisiklott egy vonat a Déli pályaudvaron, óriási a káosz - videó

Kisiklott egy vonat a Déli pályaudvaron, óriási a káosz - videó

Sok vonat me­net­ideje meg­nőtt, mások rö­vi­debb út­vo­na­lon köz­le­ked­nek.

Sok vonat me­net­ideje meg­nőtt, mások rö­vi­debb út­vo­na­lon köz­le­ked­nek.

Vizsgálatot indít a BKK a botrányos villamosvideó miatt!

Vizsgálatot indít a BKK a botrányos villamosvideó miatt!

A RIPOST fe­de­zett fel egy vi­deót: a sza­bá­lyo­san ka­nya­rodó autós elé vág az 59-es vil­la­mos.

Ezt hogy nézte be a BKK? Életveszély a Déli Pályaudvarnál!

Ezt hogy nézte be a BKK? Életveszély a Délinél!

Csak az au­tó­sok fi­gyel­mén múlik, hogy el­ke­rül­jék a tra­gi­kus bal­ese­te­ket a Krisz­tina kör­úton.

Lebontják a Déli pályaudvart?

Lebontják a Déli pályaudvart?

Par­koló vagy kór­ház lesz a he­lyén?

A Ma­gyar Hír­lap in­for­má­ciói sze­rint le­het­sé­ges, hogy le­bont­ják a Déli pá­lya­ud­vart, és a he­lyén a Vér­mező park meg­hosszab­bí­tása kapna he­lyet.

Felejtsd el a Délit, nem járnak a vonatok

Felejtsd el a Délit, nem járnak a vonatok

Két hét­vé­gén is Ke­len­föld lesz a vég­ál­lo­más.

Két hét­vé­gén is Ke­len­föld lesz a vég­ál­lo­más.