CÍMKE: 'déli határ'

Rohamozták éjszaka a déli határt, a rendőröknek nem volt nyugta

Rohamozták éjszaka a déli határt, a rendőröknek nem volt nyugta

Két he­lyen is le­csap­tak a rend­őrök az éj­szaka az or­szág déli ha­tá­rá­nál.

A balkáni migrációs útvonal megváltozása magyar és szerb siker

A balkáni migrációs útvonal megváltozása közös magyar és szerb siker

Ma­gyar és szerb si­ker­nek ne­vezte a bal­káni mig­rá­ciós út­vo­nal meg­vál­to­zá­sát Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Erről is be­szélt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn Sza­bad­kán.

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Ha­tal­mas roham volt éj­­­­szaka a déli ha­­­tá­­­ron, érez­­­­he­­­­tően több az or­­­­szágba il­­­­le­­­­gá­­­­li­­­­san be­­­­jutni akaró mig­­­ráns.

Ha­tal­mas roham volt éj­­­­szaka a déli ha­­­tá­­­ron, érez­­­­he­­­­tően több az or­­­­szágba il­­­­le­­­­gá­­­­li­­­­san be­­­­jutni akaró mig­­­ráns.

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

Szinte alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök, fo­lya­ma­to­san pró­bál­nak be­jutni Ma­gyar­or­szágra a mig­rán­sok.

Alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök, ál­lan­dóan jön­nek a mig­rán­sok.

Durvul a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Durvul a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Óri­ási roham volt az éj­­szaka.

Óri­ási roham volt az éj­­szaka a déli ha­tá­ron, érez­­he­­tően több az or­­szágba il­­le­­gá­­li­­san be­­jutni akaró mig­ráns. Vo­na­ton, ka­mi­o­non és gya­lo­go­san ér­kez­tek.

Bedurvult a migránshelyzet, ez történt éjszaka a magyar határnál

Bedurvult a migránshelyzet, ez történt éjszaka a magyar határnál

Óri­ási döm­ping volt az éj­szaka, össze­sen 34 ha­tár­sér­tőt fog­tak el a késő esti és haj­nali órák­ban.

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt tar­tóz­tat­tak föl pén­tek­től va­sár­na­pig az or­szág te­rü­le­tén a rend­őrök.

Elszabadult a pokol a déli határon!

Elszabadult a pokol a déli határon!

Nagy a moz­go­ló­dás a szerb-ma­gyar-hor­vát ha­tá­ron.

Egyre na­gyobb a moz­go­ló­dás a szerb-ma­gyar-hor­vát ha­tá­ron. Az el­múlt na­pok­ban a ke­rí­tés el­le­nére egyre na­gyobb fo­gá­sok­ról szá­molt be a rend­őr­ség.

Orbán Viktor szerint nehéz őszre kell készülni

Orbán Viktor szerint nehéz őszre kell készülni

Újabb jel utal arra, hogy va­lami igen­csak érik a déli ha­tár­nál.