CÍMKE: 'debrecen'

Ez lett a veszte a körözött bűnözőnek

Ez lett a veszte a körözött bűnözőnek

Pol­gárőr je­lezte a rend­őr­nek, hogy egy kö­rö­zött sze­mélyt is­mert fel egy ko­csi­ban.

Kiakadtak a szülők, elvették a gyerekek ételét Debrecenben

Kiakadtak a szülők, elvették a gyerekek ételét Debrecenben

Egy nagy­mama sze­rint az étel­al­ler­giás és cu­kor­be­teg gye­re­kek­kel sem ki­vé­te­lez­tek.

Filmbe illő módon bukott le egy debreceni bűnöző

Filmbe illő módon bukott le egy debreceni bűnöző

A deb­re­ceni férfi ellen a Bün­te­tés-vég­re­haj­tás adott ki el­fo­ga­tó­pa­ran­csot, mert nem ta­lál­ták.

A deb­re­ceni férfi ellen a Bün­te­tés-vég­re­haj­tás adott ki el­fo­ga­tó­pa­ran­csot, mert nem ta­lál­ták. El­ké­pesztő módon bu­kott le.

Döntött az MLSZ, megdöbbentek a MOL Vidi szurkolói

Döntött az MLSZ, megdöbbentek a MOL Vidi szurkolói

Ni­ko­li­csot két Ma­gyar Kupa-mér­kő­zés­ről til­tot­ták el. Így a dön­tőt is ki kell hagy­nia, ha a csa­pata bejut a fi­ná­léba.

Marko Ni­ko­li­csot két Ma­gyar Kupa-mér­kő­zés­ről til­tot­ták el. Így a dön­tőt is ki kell hagy­nia, ha a csa­pata bejut a fi­ná­léba.

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

A tet­tes ele­inte csak be­szél­getni pró­bált, de aztán elő­ke­rült egy kés. Nem en­gedte ki a nőt a vonat ka­bin­já­ból.

A tet­tes ele­inte csak be­szél­getni pró­bált, de aztán elő­ke­rült egy kés. A nő se­gít­sé­gért ki­ál­tott.

Új hírek érkeztek a leukémiás magyar kisfiúról

Új hírek érkeztek a leukémiában szenvedő magyar focistáról

Áronra csont­velő-át­ül­te­tés vár.

Vie­to­risz Áron hő­si­e­sen állja a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­se­ket. A kö­vet­kező három hónap sem lesz könnyű a szá­mára.

Aljas, amit ez a nő művelt a debreceni plázában, le is kamerázták

Aljas, amit ez a nő művelt a debreceni plázában, le is kamerázták

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­előbb meg­ta­lál­ják a nőt!

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­előbb meg­ta­lál­ják a nőt!

Sosem találod ki, mit lopott ez a férfi a debreceni utcákon

Sosem találod ki, mit lopott ez a férfi a debreceni utcákon

Azért ez nem hét­köz­napi...

Azért ez nem hét­köz­napi... Még is mire gon­dol­ha­tott, mi­köz­ben ezt tette? A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a férfi be­azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Sorsdöntő napok előtt áll Cseh Laci

Sorsdöntő napok előtt áll Cseh Laci, ezt mondta a jövőjéről

Könnyen lehet, hogy vissza­vo­nul az or­szá­gos baj­nok­ság után.

Ha nem si­ke­rül ki­jut­nia a vi­lág­baj­nok­ságra 200 pil­lan­gón, akkor vissza­vo­nul. A 33 éves klasszist a fe­le­sége is el­kí­séri az or­szá­gos baj­nok­ságra.

Véget érhet Cseh Laci karrierje? Reagált a magyar kapitány

Véget érhet Cseh Laci karrierje? Reagált a magyar kapitány

Sós Csaba őszin­tén re­méli, hogy a 33 éves klasszis nem hagyja abba az úszást rövid időn belül.

Sós Csaba őszin­tén re­méli, hogy a 33 éves klasszis nem hagyja abba az úszást rövid időn belül.

Elképesztő, mit tettek egy férfivel a magyar rendőrök a vasútállomáson

Elképesztő, mit tettek egy férfivel a magyar rendőrök a vasútállomáson

A tör­tén­tek­ről vi­de­ó­fel­vé­tel is ké­szült, most te is meg­néz­he­ted, mi tör­tént!

A tör­tén­tek­ről vi­de­ó­fel­vé­tel is ké­szült, most te is meg­néz­he­ted, mi tör­tént!

Magyar kézibotrány: durva részletek derültek ki

Magyar kézibotrány: durva részletek derültek ki, a rendőrség is nyomoz

Már a rend­őr­ség is nyo­moz.

Biz­ton­sá­giak tá­mad­tak rá a deb­re­ceni szur­ko­lókra Kis­vár­dán. A mér­kő­zést biz­to­sító ren­de­zők ál­lí­tó­lag nyír­egy­há­ziak vol­tak.

Becsapós videó, lábbal hajtja az óriáskereket a rejtélyes férfi

Becsapós videó, lábbal hajtja az óriáskereket a rejtélyes férfi

Haj­me­resztő dol­got mű­velt a férfi.

Újabb haj­me­resztő dol­got mű­velt a fura Es­er­nyős Ember. Ez­út­tal Deb­re­cen­ben tűnt fel a ti­tok­za­tos fi­gura.

Megmutatták a debreceni állatkert cuki zsiráfcsikóját

Megmutatták a debreceni állatkert cuki zsiráfcsikóját

Be­mu­tat­ták a most szü­le­tett recés zsi­ráf­csi­kót a deb­re­ceni ál­lat­kert­ben. A még igen tö­ré­keny ál­la­tot any­já­val, Em­má­val mu­tat­ták meg.

Be­mu­tat­ták a most szü­le­tett recés zsi­ráf­csi­kót a deb­re­ceni ál­lat­kert­ben. A még igen tö­ré­keny ál­la­tot any­já­val, Em­má­val mu­tat­ták meg. A recés zsi­rá­fok a zsi­rá­fok egyik al­fa­já­hoz tar­toz­nak. A ter­mé­szet­ben Szo­má­li­á­ban, Eti­ó­pi­á­ban és Ke­nyá­ban fi­gyel­he­tőek meg.

Fájó kudarc, a szurkolóknak üzent a bosszús Fradi-edző

Fájó kudarc, a szurkolóknak üzent a bosszús Fradi-edző

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 2-1-re ki­ka­pott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati meccsén.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 2-1-re ki­ka­pott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati meccsén.

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

A Fe­renc­vá­ros a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 21. for­du­ló­já­nak rang­adó­ján.

A Fe­renc­vá­ros a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 21. for­du­ló­já­nak rang­adó­ján.

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Deb­re­cen­ben lép fel a Fradi.

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

Már a rendőrség is keresi Rozáliát, a debreceni kórház tett bejelentést

Már a rendőrség is keresi Rozáliát, a debreceni kórház tett bejelentést

Az 58 éves asszonyt ja­nuár kö­zepe óta senki sem látta, ezért egyre ag­gasz­tóbb a hely­zet.

Óriásit csattant két kamion Debrecenben, az egyik sofőr súlyos sérült

Óriásit csattant két kamion Debrecenben, az egyik sofőr súlyos sérült

Ha­tal­mas csat­ta­násra fi­gyel­het­tek fel a deb­re­ce­niek, két ka­mion ka­ram­bo­lo­zott a bel­vá­ros for­gal­mas ré­szén.

Felhívást tett ki a rendőrség, nyomtalanul eltűnt a 13 éves magyar fiú

Felhívást tett ki a rendőrség, nyomtalanul eltűnt a 13 éves magyar fiú

A fiú szom­ba­ton tá­vo­zott is­me­ret­len helyre az ott­ho­ná­ból, barna ka­bá­tot és fe­kete nad­rá­got vi­selt.

Szörnyű hírt közöltek: súlyos betegségben szenved a magyar focista

Szörnyű hírt közöltek: súlyos betegségben szenved a magyar focista

Vie­to­risz Áron­nál ka­rá­csony után egy nap­pal leu­ké­miát di­ag­nosz­ti­zál­tak.

Vie­to­risz Áron­nál ka­rá­csony után egy nap­pal leu­ké­miát di­ag­nosz­ti­zál­tak.

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar lányt, megvan az oka

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar lányt, megvan az oka

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön Anita!

Hiába küzdöttek, meghalt egy 4 éves kislány Debrecenben

Hiába küzdöttek, meghalt egy 4 éves kislány Debrecenben

A gye­re­ket a Kli­ni­kán új­ra­élesz­tet­ték.

A gye­re­ket a Kli­ni­kán új­ra­élesz­tet­ték, de végül nem tud­ták meg­men­teni.

Zsédának jól indul az éve

Zsédának jól indul az éve

Az angol ki­rá­lyi ház ked­venc cros­sover ének­együt­tese, a ha­ma­ro­san Bu­da­pes­ten és Deb­re­cen­ben is fel­lépő Blake Zsé­dát kérte fel ven­dé­gül a hazai kon­cer­te­ken.

Az angol ki­rá­lyi ház ked­venc cros­sover ének­együt­tese, a ha­ma­ro­san Bu­da­pes­ten és Deb­re­cen­ben is fel­lépő Blake Zsé­dát kérte fel ven­dé­gül a hazai kon­cer­te­ken.

A fél ország keresi ezt a 16 éves magyar lányt, nem véletlenül

A fél ország keresi ezt a 16 éves magyar lányt, nem véletlenül

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják Vi­vi­ent, aki jó ideje nincs meg!

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják Vi­vi­ent, aki jó ideje nincs meg!

Elkészült az M35-ös autópálya Debrecen és Berettyóújfalu között

Elkészült az M35-ös autópálya Debrecen és Berettyóújfalu között

Immár nem dü­bö­rög­nek Deb­re­cen­ben az uta­kat erő­sen ron­gáló ka­mi­o­nok, hi­szen el­ké­szült az M35-ös au­tó­pá­lya. Ha­ma­ro­san az M4-es au­tó­pá­lya egy rövid, 1,5 km-es sza­ka­sza is meg­épül.

Teljes volt a készültség, kivonult a TEK Debrecenben

Teljes volt a készültség, kivonult a TEK Debrecenben

Hat gya­nú­sí­tot­tat fog­tak el.

Hat gya­nú­sí­tot­tat fog­tak el, és ezzel egy egész bűn­szer­ve­ze­tet fel­szá­mol­tak a ha­tó­sá­gok. És ezzel még nincs vége...

Közelebb került Erdély Budapesthez: átadták az M35-ös és az M4-es 23 kilométerét

Közelebb került Erdély Budapesthez: átadták az M35-ös és az M4-es 23 kilométerét

Tör­té­nelmi hi­á­nyo­kat pótló be­ru­há­zá­sok zaj­la­nak Hajdú-Bihar me­gyé­ben.

A Duna Asz­falt és a Hódút el­ké­szült az M35-ös 481-es főút és Be­rettyó­új­falu kö­zötti 18,7 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szá­val, il­letve a vá­rost a 47-es főút­tal össze­kötő 1,5 és 2,9 ki­lo­mé­te­res M4-es pá­lya­sza­ka­szok épít­ke­zé­sé­vel is.

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Hatan pedig kór­házba ke­rül­tek a kétes ere­detű drog miatt.

Egy ember meg­halt, hatan pedig kór­házba ke­rül­tek, mert egy drog­dí­ler­től kétes ere­detű ká­bí­tó­szert vet­tek. A dí­lert most a Deb­re­ceni Já­rás­bí­ró­ság 6 év és 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tésre ítélte, a köz­ügyek­től pedig 7 évre el­til­tot­ták.

Nem is gondolnád mit rejtett egy debreceni babakék Audi

Nem is gondolnád mit rejtett egy debreceni babakék Audi

Rend­őrök iga­zol­tat­tak két férfit De­ren­ce­ben egy ba­ba­kék Au­di­ban. A cso­mag­tartó fel­nyi­tása után kínos pil­la­na­tok kö­vet­kez­tek.

Rend­őrök iga­zol­tat­tak két kö­zép­korú férfit De­ren­ce­ben egy ba­ba­kék Au­di­ban. A cso­mag­tartó fel­nyi­tása után kínos pil­la­na­tok kö­vet­kez­tek. A 39 és 44 éves férfit el­fog­ták és elő­ál­lí­tot­ták az eset után. A NAV-ot is ér­te­sí­tet­ték a ha­tal­mas csem­pész fo­gás­ról.

Házassága miatt kerülhet bajba a magyar sztárcsapat játékosa

Házassága miatt kerülhet bajba a magyar sztárcsapat játékosa

Erik Cikos még sosem vette le a jegy­gyű­rű­jét.

Erik Cikos még sosem vette le a jegy­gyű­rű­jét. Ha nem talál ki va­la­mit, akkor erre az egész sze­zonja rá­me­het.

"Neked beszélek" - csúnyán elküldték a magyar tévést

"Neked beszélek" - csúnyán elküldték a magyar tévést

Pedig sze­gény ope­ra­tőr csak a mun­ká­ját sze­rette volna vé­gezni. Erre ő sem szá­mí­tott.

Kitört a pánik a gépen, bajba került egy magyarokat szállító repülő

Kitört a pánik a gépen, bajba került egy magyarokat szállító repülő

Az uta­sok­nak egy tö­rök­or­szági rep­té­ren kel­lett éj­sza­káz­niuk, de végül ép­ség­ben ha­za­ér­tek.

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Két és fél mil­lió fo­rint kész­pénzt, 900 eurót, 500 darab ex­tasy tab­let­tát, 20 gramm ko­ka­int, negy­ven tő vad­ken­dert, va­la­mint három vö­dör­ben közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

A Hódút fejleszti Debrecen déli övezetének úthálózatát

A Hódút fejleszti Debrecen déli övezetének úthálózatát

A re­pü­lő­tér­től északra ta­lál­ható gaz­da­sági te­rü­le­ten más­fél ki­lo­mé­ter­nyi út­épí­tést haj­ta­nak végre több mint 600 mil­lió fo­rint­ból.

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Eze­kiel Henty a Deb­re­cen pá­lyá­ján. A bíró meg is bün­tette.

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Eze­kiel Henty a Deb­re­cen pá­lyá­ján. A bíró meg is bün­tette.

Szörnyű látvány: teljesen kiégett egy debreceni személyvonat

Szörnyű látvány: teljesen kiégett egy debreceni személyvonat

A tűz­ol­tók három víz­su­gár­ral ol­tot­ták el a lán­go­kat, ame­lyek egy mel­lék­vá­gá­nyon álló vo­na­ton csap­tak fel.

Nagy a baj Debrecenben, gyülekeznek a viharfelhők

Nagy a baj Debrecenben, gyülekeznek a viharfelhők

Be­ke­mé­nyít a város. Jó­kora összeg hi­ány­zik a kasszá­ból a kö­zel­múlt ki­ra­kat­csa­pa­tá­nál. Jogi útra te­re­lőd­het az ügy.

Elkeserítő állapotok uralkodnak ezeken a játszótereken, lenne megoldás

Elkeserítő állapotok uralkodnak ezeken a játszótereken, lenne megoldás

Ele­gük van a te­le­pü­lé­sen élő szü­lők­nek.

Ele­gük van a szü­lők­nek a vi­déki te­le­pü­lés ját­szó­te­rein ural­kodó ál­dat­lan ál­la­po­tok­ból!

Thomas Doll bosszús, inkább nem mond semmit

Thomas Doll bosszús, inkább nem mond semmit

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Durva fotók, balesetet okozott a kamionról lezuhanó jég a Hajdúságban

Durva fotók, balesetet okozott a kamionról lezuhanó jég a Hajdúságban

Az au­tó­ban ülő sofőr is meg­sé­rült, ami­kor egy ka­nya­rodó te­her­au­tó­ról a szél­vé­dőre zu­hant egy jég­tábla.

Eldurvult szópárbaj, itt a magyar foci legfrissebb balhéja

Eldurvult szópárbaj, itt a magyar foci legfrissebb balhéja

Tő­zsér re­a­gált Tóth Bence vád­jára.

Tóth Bence sze­rint Tő­zsér Dá­niel szán­dé­ko­san oko­zott neki sé­rü­lést.

Nagy esélyt bukott el a Ferencváros

Nagy esélyt bukott el a Ferencváros

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros a har­ma­dik he­lyen álló Deb­re­cen ven­dége volt a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 26. for­du­ló­já­ban.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros a har­ma­dik he­lyen álló Deb­re­cen ven­dége volt a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 26. for­du­ló­já­ban.

Súlyos csapás: meg kellett műteni az NB I-es sztárfocistát

Súlyos csapás: meg kellett műteni az NB I-es sztárfocistát

Az Új­pest el­leni meccsen sza­kadt el a külső bo­ka­sza­lagja. Ebben a sze­zon­ban már nem is játsz­hat.

Az Új­pest el­leni meccsen sza­kadt el a külső bo­ka­sza­lagja. Ebben a sze­zon­ban már nem is játsz­hat.

Vérlázító, mit művelt a rémült nő nyomában loholó debreceni szatír

Vérlázító, mit művelt a rémült nő nyomában loholó debreceni szatír

A Békás tó mel­lett tör­tént a fel­há­bo­rító in­ci­dens, sze­gény ál­do­zat ré­mül­ten hívta a rend­őrö­ket.

Dráma Debrecenben: kötéllel a nyakán találtak egy nőre a Nagyerdőben

Dráma Debrecenben: kötéllel a nyakán találtak egy nőre a Nagyerdőben

Egy idős asszony vesz­tette el a re­mé­nyét, ezért csü­tör­tö­kön meg­pró­bált véget vetni az éle­té­nek.

Drámai csavar, ezért kapott lángra a debreceni kórház

Drámai csavar, ezért kapott lángra a debreceni kórház

Az eset során egy kór­házi dol­gozó meg­sé­rült, őt a kór­ház sür­gős­ségi osz­tá­lyán ápol­ják.

Az eset során egy kór­házi dol­gozó meg­sé­rült, őt a kór­ház sür­gős­ségi osz­tá­lyán ápol­ják.

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Az ötven év kö­rüli ál­do­za­tot ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen kí­nozta szál­lás­adója.

Az ötven év kö­rüli ál­do­za­tot ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen kí­nozta szál­lás­adója. Az utolsó éj­sza­kán is ez tör­tént, de Imre akkor be­le­halt a tor­tú­rába.

Drámai közlemény, ez okozta a hármasikres magyar anyuka halálát

Drámai közlemény, ez okozta a hármasikres magyar anyuka halálát

Szo­morú hírt kö­zölt a Deb­re­ceni Egye­tem Kli­ni­kai Köz­pont Szü­lé­szeti és Nő­gyó­gyá­szati Kli­ni­kája.

Szo­morú hírt kö­zölt a Deb­re­ceni Egye­tem.

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Sors­döntő íté­let a szü­net­ben, sze­rin­ted jogos volt a piros lap? Nézd meg a vi­deót, s döntsd el!

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak. A klub­nak az ere­de­ti­nél még sú­lyo­sabb kö­vet­kez­mé­nye­ket kell el­vi­sel­nie.

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz.

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

Megnyugodhatnak a debreceni nők: egy szatírral kevesebb

Megnyugodhatnak a debreceni nők: egy szatírral kevesebb

Apa­fán mu­to­gatta magát.

A férfi a Deb­re­cen mel­letti Apa­fán mu­to­gatta magát és tar­totta ret­te­gés­ben a nőket.

Szellemet vett fel a biztonsági kamera Debrecenben! - fotó

Szellemet vett fel a biztonsági kamera Debrecenben! - fotó

Két nő el­lopta a ház elé ül­te­tett vi­rá­go­kat. A ka­mera fel­vé­te­lén azon­ban egy har­ma­dik is fel­tű­nik.

Két nő el­lopta a ház elé ül­te­tett vi­rá­go­kat. A ka­mera fel­vé­te­lén azon­ban egy har­ma­dik is fel­tű­nik.

Nincs annál jobb érzés, amikor azt csinálod, amit szeretsz!

Nincs annál jobb érzés, amikor azt csinálod, amit szeretsz!

Erdős Dóra egy csi­nos, mo­soly­gós, barna hajú lány, vég­te­len szem­pil­lák­kal. Első lá­tásra senki sem gon­dolná, hogy mi­lyen férfias szak­mát vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Eddig össze­sen ti­zen­egy szur­koló kár­tyá­ját füg­gesz­tet­ték fel. Fotók nem kö­zöl­he­tőek a gya­nú­sí­tot­tak­ról.

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Nem csu­pán a gö­rög­tűz és a han­gu­lat miatt marad em­lé­ke­ze­tes a szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen rang­adó.

Nem csu­pán a gö­rög­tűz és a han­gu­lat miatt marad em­lé­ke­ze­tes a szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen rang­adó.

Pokoli hangulat, görögtűz és futballünnep a Fradi-pályán

Pokoli hangulat, görögtűz és futballünnep a Fradi-pályán

A Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen NB I-es mér­kő­zésre meg­telt a Gro­u­pama Aréna.

A Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen NB I-es baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zésre meg­telt a Gro­u­pama Aréna.

Durva, elképesztő az érdeklődés az NB I-es meccs iránt

Durva, elképesztő az érdeklődés az NB I-es meccs iránt

Össze­jö­het a telt ház a rang­adón.

Össze­jö­het a telt ház a rang­adón. A Fradi-tábor vissza­té­ré­sé­vel na­gyot ugrik a né­ző­szám a Loki el­leni ta­lál­ko­zón. Még van­nak je­gyek.

Rettegnek a nők Debrecen utcáin

Rettegnek a nők Debrecen utcáin

Fél­nek a nők Deb­re­cen­ben egye­dül sé­tálni.

Fél­nek a nők Deb­re­cen­ben egye­dül sé­tálni, mert akár fé­nyes nap­pal is fel-fel buk­kan egy fe­kete ruhás férfi, és mu­to­gatja magát.

Dráma a magyar városban: életveszélyben a lakásából kimentett ember

Dráma a magyar városban: életveszélyben a lakásából kimentett ember

Pén­te­ken Deb­re­cen­ben volt tűz.

Pén­te­ken Deb­re­cen­ben kel­lett ki­men­teni egy em­bert a la­ká­sá­ban fel­csapó lán­gok közül.

Újabb útszakaszt fejlesztenek Debrecen és Mátészalka között

Újabb útszakaszt fejlesztenek Debrecen és Mátészalka között

A ha­lál­út­ként el­hí­re­sült 471-esen 4,6 ki­lo­mé­ter négy­sá­vo­so­dik a haj­dú­sági város ha­tá­rá­ban.

A ha­lál­út­ként el­hí­re­sült 471-esen 4,6 ki­lo­mé­ter négy­sá­vo­so­dik a haj­dú­sági város ha­tá­rá­ban.

Vérfagyasztó látvány Debrecenben: nézők előtt zuhant le egy artista

Vérfagyasztó látvány Debrecenben: nézők előtt zuhant le egy artista

Az ar­tista már éppen be­fe­jezte volna a mu­tat­ványt, ami­kor bal­eset tör­tént és ő a föl­dön lan­dolt.

Exkluzív fotók: Bombát találtak a magyarok, rejtélyes az ügy

Exkluzív fotók: Bombát találtak a magyarok, rejtélyes az ügy

Rej­tély, ho­gyan ke­rült a ké­zi­grá­nát a járda mellé, a rend­őr­ség nyo­moz!

Így tér vissza a Fradi-tábor

Kőkemény szabályok, így tér vissza a Fradi-tábor

Pi­ros­be­tűs ünnep lesz a Fe­renc­vá­ros ult­rái szá­mára no­vem­ber 4. Hosszú tár­gya­lá­sok után a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­sége meg­egye­zett a csa­pat szur­ko­ló­tá­bo­rá­val.

Pi­ros­be­tűs ünnep lesz a Fe­renc­vá­ros ult­rái szá­mára no­vem­ber 4. Hosszú tár­gya­lá­sok után a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­sége meg­egye­zett a csa­pat szur­ko­ló­tá­bo­rá­val.

Elborzadtak a lakók: holttest hevert a játszótéren

Elborzadtak a lakók: holttest hevert a játszótéren

Egy deb­re­ceni ját­szó­té­ren ta­lál­tak az is­me­ret­len női holt­testre. A rend­őr­ség is meg­erő­sí­tette a hírt.

Egy deb­re­ceni ját­szó­té­ren ta­lál­tak az is­me­ret­len női holt­testre. A rend­őr­ség is meg­erő­sí­tette a hírt.

Csalódás, ez történt a Vidinél a magyar sztárral

Csalódás, ez történt a Vidinél a magyar sztárral

Egy év alatt óri­á­sit for­dult a világ a ma­gyar kö­zép­pá­lyás­sal, Bódi Ádám­mal a Vi­deo­ton­nál.

Egy év alatt óri­á­sit for­dult a világ a ma­gyar kö­zép­pá­lyás­sal, Bódi Ádám­mal a Vi­deo­ton­nál.

Válogatott sztár halálát kívánták a drukkerek

Balhé az NB I-ben, válogatott sztár halálát kívánták a drukkerek

Tő­zsér ki is in­tett nekik a gólja után.

Nem fo­gad­ták szí­vé­lye­sen a Hon­véd druk­ke­rei a Deb­re­cen já­té­ko­sát. Vi­szont Tő­zsér sem ma­radt adósa a szur­ko­lók­nak.

Fotók érkeztek a halálos balesetről, elképesztő dolog történt

Fotók érkeztek a halálos balesetről, elképesztő dolog történt

Két autó üt­kö­zött össze pén­te­ken a 4-es főúton, egy ember éle­tét vesz­tette a bal­eset­ben. Kü­lön­le­ges szál­lít­má­nya volt.

Eltűnt egy kilencéves kisfiú a játszótérről

Eltűnt egy kilencéves kisfiú a játszótérről

A fiú Deb­re­cen­ben ját­szott, majd nyoma ve­szett.

A fiú Deb­re­cen­ben ját­szott, majd nyoma ve­szett.

Már kiderült, mi lett panelba szorult fülesbagollyal

Már kiderült, mi lett panelba szorult fülesbagollyal

Már kiderült, mi lett panelba szorult fülesbagollyal

Láb­fe­jét pár szö­vet tar­totta csak.

Láb­fe­jét pár szö­vet tar­totta csak. Hosszú, nehéz mű­tét­tel si­ke­rült meg­men­teni.

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a fociklub elnöke

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a fociklub elnöke

Görög mil­li­ár­dos ve­heti át Szima Gábor he­lyét.

Görög mil­li­ár­dos ve­heti át Szima Gábor he­lyét, akit a hírek sze­rint már az ön­kor­mány­zat sem akar látni.

Pánik Debrecenben, egyre nagyobb bajban a focisták

Pánik Debrecenben, egyre nagyobb bajban a focisták

Her­czeg And­rás is érzi, hogy gond van.

Két ve­re­ség­gel in­dí­tot­ták a baj­nok­sá­got, amire 17 éve nem volt példa a vá­ros­ban. Akkor kieső he­lyen vég­zett a klub.

Döbbenet, a Debrecen visszalépett az élvonalbeli bajnokságtól

Döbbenet, a Debrecen visszalépett az élvonalbeli bajnokságtól

Nem tudja vál­lalni a jég­ko­rong-baj­nok­ság első osz­tá­lyát a Deb­re­cen.

Nem tudja vál­lalni a ma­gyar jég­ko­rong-baj­nok­ság első osz­tá­lyát a Deb­re­cen.

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

A hírek sze­rint konk­rét vé­teli aján­la­tot tett a deb­re­ceni tu­laj­do­nos­nak a ha­jó­mág­nás.

A hírek sze­rint konk­rét vé­teli aján­la­tot tett a deb­re­ceni tu­laj­do­nos­nak a ha­jó­mág­nás. Az üz­let­ből aztán nem lett semmi.

Hihetetlen döntés, egy fordulóval a vége előtt rúgták ki az edzőt

Hihetetlen döntés, egy fordulóval a vége előtt rúgták ki az edzőt

Az utolsó kör előtt tá­vo­zik a tré­ner.

Az utolsó, ki­esés­ről döntő mér­kő­zés előtt tá­vo­zik a ma­gyar csa­pat tré­nere.

Phelpshez hasonlítják az új magyar úszózsenit

Nagy elismerés: Phelpshez hasonlítják az új magyar úszózsenit

Deb­re­cen­ben na­gyot vil­lant.

A 17 éves te­het­ség úszó­tech­ni­kája na­gyon ha­son­lít a 23-szo­ros olim­piai baj­no­kéra. Cseh Lacit mér el­kapta az or­szá­gos baj­nok­sá­gon.

Száguldó vonat elé ugranak a tinik

Újabb veszélyes őrület: Száguldó vonat elé ugranak a magyar tinik

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe so­dor­ják ma­gu­kat, sőt a vonat sze­mély­ze­tét és uta­sait is azok a tinik, akik az utolsó pil­la­na­tig áll­nak a szá­guldó vonat előtt, majd el­ug­ra­nak.

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe so­dor­ják ma­gu­kat, sőt a vonat sze­mély­ze­tét és uta­sait is azok a tinik, akik az utolsó pil­la­na­tig áll­nak a szá­guldó vonat előtt, majd el­ug­ra­nak. A Ri­post meg­tudta: hazai ese­tet is vizs­gál­nak a ha­tó­sá­gok.

Leitatja szurkolóit az NB I-es csapat

Leitatja szurkolóit az NB I-es csapat

In­gyen sört osz­ta­nak Deb­re­cen­ben az utolsó hazai baj­no­kira ki­lá­to­gató fa­na­ti­ku­sok­nak. Ér­de­mes lesz ki­lá­to­gatni a Nagy­er­dei Sta­di­onba.

In­gyen sört osz­ta­nak Deb­re­cen­ben az utolsó hazai baj­no­kira ki­lá­to­gató fa­na­ti­ku­sok­nak. Ér­de­mes lesz ki­lá­to­gatni a Nagy­er­dei Sta­di­onba a Hon­véd ellen.

Óriási balhé Debrecenben, ezért távoztak a portugálok

Óriási balhé Debrecenben, ezért távoztak a portugálok

Nem volt békés az el­vá­lás.

Nem éppen békés kö­rül­mé­nyek kö­zött vált meg a Loki a por­tu­gál stáb­tól. A por­tu­gál trió fél évig dol­go­zott a Deb­re­cen­nél.

Eldőlt a szívműtéten átesett NB I-es focista sorsa

Eldőlt a szívműtéten átesett NB I-es focista sorsa

Hét­vé­gén de­bü­tál új sze­rep­kö­ré­ben.

A Deb­re­cen­nel bronz­ér­met nyerő já­té­kos annak el­le­nére sem tá­vo­lo­dik el a sport­tól, hogy az él­vo­nal­ban töb­bet már nem játsz­hat a hírek sze­rint.

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben. Két for­du­ló­val a vége előtt nagy­csa­pa­tok tü­le­ked­nek a ta­bella alján.

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben. Két for­du­ló­val a vége előtt nagy­csa­pa­tok tü­le­ked­nek a ta­bella alján.