CÍMKE: 'dal'

Világsztárok éneklik Varga Miklós Vén Európáját

Világsztárok éneklik Varga Miklós Vén Európáját

Ki­ma­gasló zenei te­het­sé­gek ra­gad­tak mik­ro­font, hogy új­ra­élesszék a dalt.

Dagad a botrány Jolly és Iglesias ügyében, újabb részletre derült fény

Dagad a botrány Jolly és Iglesias ügyében, újabb részletre derült fény

A ma­gyar mu­la­tós azzal vá­dolta meg a latin éne­kest, hogy el­lopta a dalát.

A ma­gyar mu­la­tós azzal vá­dolta meg a latin éne­kest, hogy el­lopta a dalát. Mind­két ol­dal­ról meg­szó­lal­tak!

Beteljesült a jóslat: ezt jövendölte a kolléganője Bereczki Zoltánnak

Beteljesült a jóslat: ezt jövendölték Bereczki Zoltánnak

Hosszú idő után ta­lálta meg újra a bol­dog­sá­got a ma­gyar szí­nész.

Hosszú idő után ta­lálta meg újra a bol­dog­sá­got a ma­gyar szí­nész.

Luis Fonsi ismét tarol a nyár legnagyobb új slágerével a Despacito után

Luis Fonsi ismét tarol a nyár legnagyobb új slágerével a Despacito után

Egy nap alatt öt­mil­lió fe­letti meg­te­kin­tés­nél jár Luis Fonsi új dala.

Egy nap alatt öt­mil­lió fe­letti meg­te­kin­tés­nél jár Luis Fonsi új dala.

Veronai busztragédia: Szívszorító videó készült az emlékdalhoz

Veronai busztragédia: Szívszorító videó készült az emlékdalhoz

Bor­nai Tibor szer­ze­mé­nye em­lé­két őrzi azok­nak, akik már nin­cse­nek, vagy nem le­het­nek ve­lünk, de mégis ben­nünk élnek.

Kábítószerfüggő 18 éves fiút gyógyított meg dalával L.L. Junior

Kábítószerfüggő 18 éves fiút gyógyított meg dalával L.L. Junior

A rap­per meg­ható le­ve­let ka­pott az egyik ra­jon­gó­já­tól, aki fi­a­tal kora el­le­nére már sok ne­héz­sé­gen ment ke­resz­tül.

A rap­per meg­ható le­ve­let ka­pott az egyik ra­jon­gó­já­tól, aki fi­a­tal kora el­le­nére már sok ne­héz­sé­gen ment ke­resz­tül.

Kiderült Michael Jackson súlyos titka, ez lett a következménye

Kiderült Michael Jackson súlyos titka, ez lett a következménye

Egy do­ku­men­tumfilm, amely­ben ál­do­za­tai a mo­lesz­tá­lás­ról be­szél­nek, min­dent fel­for­ga­tott!

Hét érdekes tény, amit eddig nem tudtál Pápai Jociról

Hét érdekes tény, amit eddig nem tudtál Pápai Jociról

Pápai Joci ismét győ­zött.

Pápai Joci A Dal tör­té­ne­té­ben az első elő­adó, aki­nek két­szer si­ke­rült meg­nyer­nie a vá­lo­ga­tót.

Dalpremier: Ízig-vérig romantikus Kollányi Zsuzsi új dala

Dalpremier: Ízig-vérig romantikus Kollányi Zsuzsi új dala

Most Te is meg­hall­gat­ha­tod az éne­kesnő új dalát, amit Ta­kács Ni­ko­las­szal együtt éne­kel!

Most Te is meg­hall­gat­ha­tod az éne­kesnő új dalát, amit Ta­kács Ni­ko­las­szal együtt éne­kel!

Nem hiszed el, mit művelt egy szál semmiben a magyar énekes

Nem hiszed el, mit művelt egy szál semmiben a magyar énekes

Az ext­ra­va­gáns éne­kes megint nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát.

Az ext­ra­va­gáns éne­kes megint nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát.

Sztár írt dalt a veronai busztragédia áldozatainak emlékére

Sztár írt dalt a veronai busztragédia áldozatainak emlékére

"Nél­kü­led, veled" cím­mel írt dalt a KFT együt­tes ze­né­sze, Bor­nai Tibor a bal­eset­ben el­huny­tak em­lé­kére.

Hihetetlen, mit kívánt a lövöldöző azért, hogy feladja magát

Hihetetlen, mit kívánt a lövöldöző azért, hogy feladja magát

Ki­lenc­órá­nyi patt­hely­zet ért véget.

Ki­lenc­órá­nyi patt­hely­zet után adta meg magát a rend­őrök­nek egy lö­völ­döző az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Meg­lepő dol­got kért a fegy­ver­le­té­te­lért. Tel­je­sí­tet­ték.

Szívszorító dal született a veronai busztragédia áldozatairól

Szívszorító dal született a veronai busztragédia áldozatairól

Bor­nai Tibor, a KFT együt­tes ze­né­sze írt művet az ál­do­za­tok­ról.

Bor­nai Tibor, a KFT együt­tes ze­né­sze írt művet a két évvel ez­előtti tra­gé­di­á­ról, az ál­do­za­tok­ról és a gyász­ról.

Nem gondolnád: 200 éves a legismertebb karácsonyi dal, amit énekelsz

Nem gondolnád: 200 éves a legismertebb karácsonyi dal, amit énekelsz

1818 szent­es­té­jé­nek nap­ján kom­po­nál­ták és még aznap be is mu­tat­ták!

1818 szent­es­té­jé­nek nap­ján kom­po­nál­ták és még aznap be is mu­tat­ták az oszt­rák Obern­dorf­ban a világ leg­is­mer­tebb ka­rá­cso­nyi dalát, a Csen­des éjt.

Örülhetnek a rajongók, izgalmas titkot árult el Rúzsa Magdi

Örülhetnek a rajongók, izgalmas titkot árult el Rúzsa Magdi

Sokak vár­ták ezt a pil­la­na­tot! Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett.

Sokak vár­ták ezt a pil­la­na­tot! Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett.

Mi történt a várandós Meghan hercegnével? Nem bírta visszafogni magát

Mi történt a várandós Meghan hercegnével? Nem bírta visszafogni magát

Egy fiú­kó­rus elő­adása alatt el­pat­tant nála va­lami, on­nan­tól kezdve pedig nem bírta ab­ba­hagy­nia ne­ve­tést.

Botrányos videó: undorító, ami az eltűnt Maddie-ről terjed a neten

Undorító videó terjed az eltűnt Maddie-ről a neten

A kis­lány­nak több mint tíz éve ve­szett nyoma, ugyan­ak­kor idő­ről-időre fel­buk­kan va­laki, aki azt ál­lítja: tudja, mi tör­tént a gye­rek­kel.

Horváth Tamás bevallotta: termékeny volt a családi nyaralás

Horváth Tamás bevallotta: termékeny volt a családi nyaralás

Az éne­kes el­árulta, miért...

A nép­szerű éne­kes el­árulta, va­ló­já­ban miért is sze­ret ro­man­ti­kus nya­ra­lásra utazni a fe­le­sé­gé­vel...

Óriási bejelentést tett Caramel, mindenki ujjong

Óriási bejelentést tett Caramel, mindenki ujjong

Az Ins­tag­ram­ján írta le a rész­le­te­ket.

A nép­szerű éne­kes az Ins­tag­ram-ol­da­lán írta le a rész­le­te­ket.

Megszólalt az özvegy: egyetlen ember énekelheti csak Aradszky László dalait!

Döntött az özvegy: senki nem énekelheti többé Aradszky László dalait!

Sze­retné, ha többé senki más nem pró­bál­kozna ezzel.

Éva asszony sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon senki nem méltó arra, hogy egy­kori férje da­lait elő­adja, ezért sze­retné, ha többé senki nem pró­bál­kozna ezzel.

Lenyűgözte a világsztár rokonait a magyar énekes

Lenyűgözte a világsztár rokonait a magyar énekes

A ma­gyar éne­kest vi­lág­szerte is­me­rik.

A ma­gyar éne­kes hang­ját vi­lág­szerte is­me­rik és sze­re­tik, de ami Olasz­or­szág­ban tör­tént vele, arra még ő sem szá­mí­tott.

Kis Grófo megint megcsinálta! Tuti, hogy ezt dúdolod egész nyáron!

Kis Grófo megint megcsinálta! Tuti, hogy ezt dúdolod egész nyáron!

A Bu­li­báró ez­út­tal egy vi­lág­sztár slá­ge­ré­ből csi­nált Mu­la­tá­sit.

Kiborította férjét a TV2 sztárja, kiderültek a részletek!

Kiborította férjét a TV2 sztárja, kiderültek a részletek!

A ba­lett­mű­vész most olyas­mit csi­nál, ami­től hit­vese min­dig óva in­tette, de ki­de­rült, annyira nem is ször­nyű benne.

A ba­lett­mű­vész most olyas­mit csi­nál, ami­től hit­vese min­dig óva in­tette, de ki­de­rült, annyira nem is ször­nyű benne.

Fülbemászó dallamok: Elkészült a STRAND Fesztivál idei első himnusza!

Fülbemászó dallamok: Elkészült a STRAND Fesztivál idei első himnusza!

Igazi kü­lön­le­ges­ség­gel ké­szül a fesz­ti­vál ra­jon­gói szá­mára.

A STRAND Fesz­ti­vál ebben az évben igazi kü­lön­le­ges­ség­gel ké­szül a fesz­ti­vál ra­jon­gói szá­mára, 2018-ban ugyanis a szer­ve­zők úgy dön­töt­tek, nem elég­sze­nek meg egy him­nus­szal, több dalt is sze­ret­né­nek a STRAND Fesz­ti­vál ze­né­je­ként tudni.

Halála után csendült fel Jimmy sosem hallott stúdiófelvétele

Halála után csendült fel Jimmy sosem hallott stúdiófelvétele

Újra fel­csen­dül az iko­ni­kus 4,5 oktáv!

A mo­dern tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően, kü­lön­le­ges du­ett­ben hall­ható újra az iko­ni­kus 4,5 oktáv!

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Az éne­kes ro­ko­nait meg­ha­totta a nem min­den­napi tör­té­net, ami kör­be­járta az in­ter­ne­tet.

Állóháború, roma énekesek ócsárolják Buli Dorinát!

Állóháború, roma énekesek ócsárolják Buli Dorinát!

A ti­ni­lány né­hány hó­nap­pal ez­előtt vált or­szá­go­san is­mertté, mint éne­kesnő, rög­tön fel is buk­kan­tak az irigy­ke­dők.

A ti­ni­lány né­hány hó­nap­pal ez­előtt vált or­szá­go­san is­mertté, mint éne­kesnő, rög­tön fel is buk­kan­tak az irigy­ke­dők.

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

Sosem hallott történetet mesélt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Sosem hallott történetet mesélt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Új dala, me­lyet édes­ap­já­nak de­di­kált, nagy si­kert ara­tott a ra­jon­gók kö­ré­ben.

Nem hittünk a fülünknek: Íme, Zoltán Erika legújabb klipje!

Nem hittünk a fülünknek: Íme, Zoltán Erika legújabb klipje!

A si­ke­res éne­kesnő Lo­lá­val és egy gyer­mek­kó­rus­sal al­ko­tott el­ké­pesz­tőt! Mu­tat­juk is a vi­deót! Ezt neked is hal­la­nod kell!

Arcpirító módon lopták meg Kóbor Jánosékat, reagált a zenész!

Arcpirító módon lopták meg Kóbor Jánosékat, reagált a zenész!

Sa­já­tos kar­ri­ert fut­nak be az Omega dalai a ten­ge­ren­tú­lon.

Sa­já­tos kar­ri­ert fut­nak be az Omega dalai a ten­ge­ren­tú­lon.

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

El­jött a pil­la­nat, ami­kor az ame­ri­kai The Voice íté­szei a fe­jü­ket fogva mond­hat­ják: Ezt na­gyon el­ron­tot­tuk!

El­jött a pil­la­nat, ami­kor az ame­ri­kai The Voice íté­szei a fe­jü­ket fogva mond­hat­ják: Ezt na­gyon el­ron­tot­tuk! Vik­tor olyat tol, hogy a fal adja a má­si­kat.

Dühből írt dalt Cserpes Laura

Dühből írt dalt Cserpes Laura

Cser­pes Laura mun­kás­sága új sza­kaszba ért.

Cser­pes Laura mun­kás­sá­gá­nak azon sza­ka­szá­hoz ért, ami­kor már fel­meri vál­lalni gyen­ge­sé­geit és szembe mer nézni azok­kal a szte­reo­tí­pi­ák­kal, ame­lyek­kel évek óta meg­bé­lye­ge­zik.

Titkos részletek szivárogtak ki Presser Gábor és a világsztár peréről!

Titkos részletek szivárogtak ki Presser Gábor és a világsztár peréről!

Kanye West ha­tal­mas összegű kár­té­rí­tést fizet, ebből azon­ban csak a tö­re­déke jut a ma­gyar ze­né­szek­nek.

Búcsúdal, a tragédia előtt jelent meg a Linkin Park új dala

Búcsúdal, a tragédia előtt jelent meg a Linkin Park új dala

Ezt senki nem gon­dolta volna. A Lin­kin Park az éne­kes tra­gé­di­ája előtt két órá­val töl­tötte fel új klip­jét.

Ezt senki nem gon­dolta volna. A Lin­kin Park az éne­kes tra­gé­di­ája előtt két órá­val töl­tötte fel új klip­jét.

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese!

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese!

El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

A 62. Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál nyer­te­sét kö­szönt­het­jük ma este. El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

Szívszorító dalt ír lánya Szenes Iván születésnapjára!

Szívszorító dalt ír lánya Szenes Iván születésnapjára!

Lánya kü­lön­le­ges em­lé­ket állít!

Lánya kü­lön­le­ges em­lé­ket állít el­hunyt édes­ap­já­nak! And­rea dal­ban mondja el fáj­dal­mát!

Szeretni még - országos pályázatot hirdetett Müller Péter Sziámi

Szeretni még - országos pályázatot hirdetett Müller Péter Sziámi

"Jó volna sze­retni még, bár nem tud­juk, hogy sze­retni mért jó..."

"Jó volna sze­retni még, bár nem tud­juk, hogy sze­retni mért jó..."

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát.

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát, és egy já­tékra is hívta a ra­jon­gó­kat.

Emlékezz a hősökre, sok pénz járhat érte

Emlékezz a hősökre, sok pénz járhat érte

Le­gyél te az, aki meg­énekli a ma­gyar sza­bad­sá­got.

A Des­mond Child mes­ter­sé­ge­sen to­vább szí­tott bot­rány után itt a le­he­tő­ség arra, hogy bárki ki­pró­bálja magát. A Pe­tőfi Rádió ugyanis dal­pá­lyá­za­tot hir­det az 1956-os hősök em­lé­kére.

Mi történt? Sírógörcsöt kaptak L.L. Junior követői

Mi történt? Sírógörcsöt kaptak L.L. Junior követői

A nép­szerű éne­kes a kö­zös­ségi ol­da­lán rí­katta meg ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bo­rát. Töb­ben szó­hoz sem ju­tot­tak.

A nép­szerű éne­kes a kö­zös­ségi ol­da­lán rí­katta meg ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bo­rát. Töb­ben szó­hoz sem ju­tot­tak.

Beteg és perverz dalt írtak a terhes Liptai Claudiának

Beteg és perverz dalt írtak a terhes Liptai Claudiának

A tör­té­ne­lem leg­rosszabb dala.

Va­ló­szí­nű­leg a tör­té­ne­lem leg­rosszabb dala ké­szült el a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek cí­mezve, ami­ben egy fura tör­té­ne­tet ele­ve­nít fel a szerző.

Dalt írt aranyérműtétjéről Pataky Attila

Dalt írt aranyérműtétjéről Pataky Attila

Ki­hasz­nálja a lá­ba­do­zási időt.

Az EDDA front­em­bere ki­hasz­nálja a lá­ba­do­zási időt, és máris kom­po­nált egy új dalt az el­múlt na­pok­ban átélt fáj­dal­ma­i­ról.

Angyali dalverseny, szavazz a legszebb éjjelre!

Angyali dalverseny, szavazz a legszebb éjjelre!

Húsz év után újra csú­cson a Soho Party slá­gere. Ki­csik és na­gyok ezt ének­lik, most ki­vá­laszt­ha­tod a leg­szebb vál­to­za­tot.

Húsz év után újra csú­cson a Soho Party slá­gere. Ki­csik és na­gyok ezt ének­lik, most ki­vá­laszt­ha­tod a leg­szebb vál­to­za­tot.

Újabb förtelem a magyar fociról

Újabb förtelem a magyar fociról

Ezt a hetet sem úsz­tuk meg kul­túr­sokk nél­kül.

Ezt a hetet sem úsz­tuk meg kul­túr­sokk nél­kül. Jia, Jia, Hun­gá­jia, el­jött a Pál­for­du­lás. Hány ilyen jön még az Eb-ig?

Dalban kérik feleségül Liptai Claudiát! - Videó

Dalban kérik feleségül Liptai Claudiát! - Videó

Dalba fog­lalta Cla­u­di­á­val kap­cso­la­tos remek gon­do­la­tait egy férfi.

Boggie büszke arra, hogy csepeli lány

Boggie büszke arra, hogy csepeli lány

Akár budai úri­lány­nak is néz­hetné az ember.

Arisz­tok­ra­ti­kus, lé­gies ki­né­zete, magas in­tel­li­gen­ci­ája miatt akár budai úri­lány­nak is néz­hetné az ember.