CÍMKE: 'daganat'

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Fá­bián Juli 37 éve­sen, de­cem­ber 16-án örökre le­hunyta a sze­mét.

Kiderült az ijesztő diagnózis: daganattal operálták a magyar zenészt

Kiderült az ijesztő diagnózis: daganattal operálták a magyar zenészt

Az Edda ala­pító tagja ször­nyű pil­la­na­to­kat élt át. Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

FRISS HÍREK

A kemoterápia miatt szenved: Nem kap levegőt a magyar színész

A kemoterápia miatt szenved: Nem kap levegőt a magyar színész

Talán túl van már a ne­he­zén, mégis so­káig tart, míg tel­je­sen fel­gyó­gyul.

Talán túl van már a ne­he­zén Szék­he­lyi Jó­zsef.

Visszatért a halál szorításából a Megasztár felfedezettje

Visszatért a halál szorításából a Megasztár felfedezettje

Az éne­kesnő már­ci­us­ban mondta le min­den fel­lé­pé­sét...

Az éne­kesnő már­ci­us­ban mondta le min­den fel­lé­pé­sét, mert fel­fe­de­zett egy cso­mót a szer­ve­ze­té­ben.

Súlyos betegségéről vallott Orbán Józsi

Súlyos betegségéről vallott Orbán Józsi

A Mok­ká­ban be­szélt ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről a le­gen­dás ze­nész. Tudja, hogy hosszú út előtt áll még a tel­jes fel­épü­lé­sig.

A Mok­ká­ban be­szélt ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről a le­gen­dás ze­nész. Tudja, hogy hosszú út előtt áll még a tel­jes fel­épü­lé­sig.

Kórházba került, műteni kellett Bebét

Kórházba került, műteni kellett Bebét

Né­hány hete egy ki­sebb da­ga­na­tot tá­vo­lí­tot­tak el Bebe nya­ká­ból.

Né­hány hete egy ki­sebb da­ga­na­tot tá­vo­lí­tot­tak el Bebe nya­ká­ból.

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

A ha­lá­los beteg apa utolsó hó­nap­ja­i­ban arra össz­pon­to­sít, hogy lánya élet­re­való le­gyen az ő ha­lála után.

A beteg apa utolsó hó­nap­ja­i­ban arra össz­pon­to­sít, hogy kis­lá­nya élet­re­való le­gyen az ő ha­lála után.

Fordulat állt be Székhelyi József állapotában

Fordulat állt be Székhelyi József állapotában

Szék­he­lyi Jó­zsef nem tit­ko­ló­zik.

Szék­he­lyi Jó­zsef nem csi­nál tit­kot da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­ből, sőt nyíl­tan be­szél róla, hogy má­sok­nak is se­gít­sen.

Óriási fordulat a nagybeteg Orbán Józsi állapotában

Óriási fordulat a nagybeteg Orbán Józsi állapotában

Ő sem hitt a sze­mé­nek!

Ő sem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a szá­mí­tó­gé­pen az előtte utána fel­vé­te­le­ket.

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete.

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete, most a mel­lék­ha­tá­sok okoz­nak prob­lé­mát.

Nagy a baj, ezért lett depressziós a legendás magyar zenész

Nagy a baj, ezért lett depressziós a legendás magyar zenész

Benkő László már alig várta, hogy meg­ér­kez­zen a ta­vasz, és süs­sön végre a nap.

Benkő László már alig várta, hogy meg­ér­kez­zen a ta­vasz, és süs­sön végre a nap.

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

Test­vére árult el rész­le­te­ket.

A Kos­suth-díjas mű­vész test­vére meg­rázó rész­le­te­ket me­sélt la­punk­nak. Tahi-Tóth Gábor el­mondta: sok­ként érte őket, hogy ki­újult a szí­nész agy­da­ga­nata.

Döntöttek az orvosok Delhusa Gjon sorsáról

Döntöttek az orvosok Delhusa Gjon sorsáról

Sport­sé­rü­lés­sel ke­rült kór­házba, végül azon­nal ope­rálni kel­lett.

Sport­sé­rü­lés­sel ke­rült kór­házba, végül azon­nal ope­rálni kel­lett.

Újabb ijesztő diagnózist kapott orvosaitól a magyar sztár

Újabb ijesztő diagnózist kapott orvosaitól a magyar sztár

Rájár a rúd mos­ta­ná­ban Boros La­josra, aki ja­nu­ár­ban ke­rült kór­házba.

Rájár a rúd mos­ta­ná­ban Boros La­josra, aki ja­nuár végén ke­rült kór­házba. A le­gen­dás Lali ki­rály­nak nincs elég vö­rös­vér­sejtje, ami miatt or­vo­sai da­ga­natra gya­na­kod­nak. Így jövő héten szö­vet­tani vizs­gá­lat miatt újra kór­házba kell men­nie.

Charlie vallomása: Ha elmegyünk rákszűrésre, még élhetne a feleségem

Charlie vallomása: Ha elmegyünk rákszűrésre, még élhetne a feleségem

A re­kedt hangú éne­kes min­den évben ki­vizs­gál­tatja magát.

A re­kedt hangú éne­kes min­den évben ki­vizs­gál­tatja magát, hogy min­den rend­ben van-e vele. Hor­váth Char­lie ked­den egy át­fogó egész­ség­ügyi szű­rő­prog­ra­mon vett részt, ahol ő volt a sztár­ven­dég.

Ezért van két születésnapja a magyar zenésznek

Ezért van két születésnapja a magyar legendának

A Kart­hago együt­tes bil­len­tyűse, Gi­dó­falvy At­tila múlt pén­te­ken lett egy­éves... Hogy mit ün­ne­pel, erről me­sélt.

A Kart­hago együt­tes bil­len­tyűse, Gi­dó­falvy At­tila múlt pén­te­ken lett egy­éves... 2017. feb­ruár 17-én esett át ős­sejt­be­ül­te­té­sen.

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre! Ko­mo­lyabb volt a baj, mint azt bárki is hitte!

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Le­fo­gyott és ne­héz­ke­sen be­szél.

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után.

Riadóztatnak a kardiológusok: tönkreteszi a szívet a kemoterápia

Riadóztatnak a kardiológusok: tönkreteszi a szívet a kemoterápia

Annak, aki beteg, ér­de­mes kar­dio­ló­giai vizs­gá­la­tot kér­nie az or­vo­sá­tól. Meg­le­pően sok múl­hat rajta...

Drámai bejelentés: Daganattal műtötték Gáspár Beát

Drámai bejelentés: Daganattal műtötték Gáspár Beát

Be­le­be­te­ged­tek Gás­pá­rék.

Be­le­be­te­ged­tek Gás­pá­rék a NAV-os bot­rányba. Egy év szo­ron­gás után ki­csit fel­lé­le­gez­he­tett a csa­lád, ám meg­bosszulta magát a sok ide­ges­ke­dés.

Szomorú hír a dán királyi családtól: daganatot találtak a herceg tüdejében

Szomorú hír a dán királyi családtól: daganatot találtak a herceg tüdejében

A ki­rálynő férje egyip­tomi útja után lett rosszul.

A dán ki­rálynő férje egyip­tomi útja után lett rosszul, azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Hihetetlen segítséget kaptak a magyar rákbetegek

Hihetetlen segítséget kaptak a magyar rákbetegek

Kü­lön­le­ges gépet mu­tat­tak be.

Jó irányba halad a rák­ku­ta­tás - ál­lítja pro­fesszor dr. Kás­ler Mik­lós, az Or­szá­gos On­ko­ló­giai In­té­zet fő­igaz­ga­tója. Kü­lön­le­ges gép­pel gaz­da­go­dott az in­téz­mény.

Ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú.

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú, Jamie Da­niel azon­ban élni akart!

Újabb műtétekre volt szüksége a magyar zenésznek. Mi történt?

Újabb műtétekre volt szüksége a magyar zenésznek. Mi történt?

Feb­ruár ele­jén lesz egy éve, hogy élet­mentő ope­rá­ción esett át Gi­dó­falvy At­tila.

Feb­ruár ele­jén lesz egy éve, hogy élet­mentő ope­rá­ción esett át Gi­dó­falvy At­tila. Most újra kés alá fe­küdt.

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Hiába van jól most az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse, az el­múlt hó­na­pok lel­ki­leg meg­vi­sel­ték.

Hiába van jól most az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse, az el­múlt hó­na­pok lel­ki­leg meg­vi­sel­ték.

Először beszél súlyos betegségéról Orbán Józsi

Először beszél súlyos betegségéról Orbán Józsi

Ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba.

Ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba a nép­szerű ze­nész, de csak több vizs­gá­lat után de­rült ki, nagy a baj. Rossz­in­du­latú da­ga­na­tot ta­lál­tak a tü­de­jé­ben.

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Sokat ja­vult az ál­la­pota a no­vem­ber 14-én élet­mentő mű­té­ten át­esett ze­nész­nek.

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar énekes állapotában

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar énekes állapotában

Orbán Józsi tü­dő­rák­kal küzd, egy bu­da­pesti kór­ház­ban ke­mo­te­rá­pi­á­val gyó­gyít­ják.

Orbán Józsi tü­dő­rák­kal küzd, egy bu­da­pesti kór­ház­ban ke­mo­te­rá­pi­á­val gyó­gyít­ják. A mel­lék­ha­tá­sok a ze­nészt sem kí­mé­lik, tűri őket, ke­mé­nyen küzd a fel­épü­lé­séért. Leg­utóbbi ke­ze­lése után pár nap­pal ha­za­en­ged­ték.

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Megszólalt a daganatos Székhelyi József: Így gyógyítom magam!

Megszólalt a daganatos Székhelyi József: Így gyógyítom magam!

Egy hét­tel ez­előtt je­len­tette be a szí­nész: da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd. Azóta sem tudni semmi biz­to­sat az ál­la­po­tá­ról!

Megrázó vallomás: Kemoterápiát kap a daganatos Székhelyi József!

Megrázó vallomás: Kemoterápiát kap a daganatos Székhelyi József!

Min­denki bízik abban, hogy a ke­ze­lés se­gí­teni fog a szí­nész­nek abban, hogy le­győzze a gyil­kos kórt!

Aludni sem bír a TV2 sztárja, daganatot találtak a testében

Aludni sem bír a TV2 sztárja, daganatot találtak a testében

Nem­rég még mo­so­lyogva vett részt az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sán, most pedig szinte kép­te­len meg­nyu­godni.

Nem­rég még mo­so­lyogva vett részt az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sán, most pedig szinte kép­te­len meg­nyu­godni. Nem csoda, már a má­so­dik al­ka­lom­mal buk­kant el­vál­to­zásra a mel­lé­ben! Ja­nu­ár­ban szö­vet­tanra megy. Druk­ko­lunk, hogy min­den rend­ben le­gyen!

Mégsem tüdőrák: Hasüregi daganatot találtak Székhelyi József testében!

Mégsem tüdőrák: Hasüregi daganatot találtak Székhelyi József testében!

Egye­lőre még bi­zony­ta­lan, me­lyik szer­vét tá­madta meg...

Egye­lőre még bi­zony­ta­lan, me­lyik szer­vét tá­madta meg a be­teg­ség a szí­nész­nek. Ha­ma­ro­san újabb vizs­gá­la­tot vé­gez­nek rajta az or­vo­sok!

Titkolja lánya elől, mégis kitudódott: Súlyos beteg Székhelyi József

Titkolja lánya elől, mégis kitudódott: Súlyos beteg Székhelyi József

Né­hány nap­pal ez­előtt tudta meg a sok­koló di­ag­nó­zist.

Né­hány nap­pal ez­előtt tudta meg a sok­koló di­ag­nó­zist, de nem akarja, hogy saj­nál­ják.

Egy korszak lezárult, eldőlt Benkő László sorsa

Egy korszak lezárult, eldőlt Benkő László sorsa

Ki­en­ged­ték a kór­ház­ból a ze­nészt.

Mint egy va­lódi rocksz­tár, úgy hagyta el a Sem­mel­weis Egye­tem Transz­plan­tá­ciós és Se­bé­szeti Kli­ni­ká­ját a le­gen­dás ze­nész.

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

A szí­nész tíz kilót fo­gyott, de bi­za­kodó, és azt mondja, har­col, hogy képes le­gyen ját­szani és apuka tud­jon ma­radni.

Benkő László vallomása: Bennem volt a félsz, hogy meg is halhatok

Benkő László vallomása: Bennem volt a félsz, hogy meg is halhatok

Mint egy va­lódi rocksz­tár, úgy hagyta el a Sem­mel­weis Egye­tem Transz­plan­tá­ciós és Se­bé­szeti Kli­ni­ká­ját Benkő László.

Ma egy éve ment el a magyar színész

Ma egy éve ment el a magyar színész

Ba­rá­tai ma fájó szív­vel em­lé­kez­nek a mű­vészre...

Ba­rá­tai ma fájó szív­vel em­lé­kez­nek a mű­vészre, akit 2016. no­vem­ber 30-án győ­zött le a ha­lá­los kor. Ni­co­las Cage ál­landó ma­gyar hangja mind­össze 62 évet élt.

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Benkő László hó­na­po­kat várt, hogy végre meg­ope­rál­ják. A ke­mo­te­rá­pia sze­ren­csére hasz­nált.

Benkő László hó­na­po­kat várt, hogy végre meg­ope­rál­ják. A ke­mo­te­rá­pia sze­ren­csére hasz­nált, így a ze­nész­nek si­ke­rült túl­es­nie a be­avat­ko­zá­son.

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­pia.

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés, így műt­hető mé­re­tűvé zsu­go­rod­tak a máján ta­lált da­ga­na­tok. Ked­den el is vég­zik a be­avat­ko­zást.

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Fá­bián Julit meg­vi­seli a be­teg­ség.

Fá­bián Juli min­den ener­gi­á­ját a gyó­gyu­lásra for­dítja, de lel­ki­leg meg­vi­seli a be­teg­ség.

Sokkoló hír, súlyos betegségben szenved a Real Madrid korábbi játékosa

Sokkoló hír, súlyos betegségben szenved a Real Madrid korábbi játékosa

A gól­lö­vő­lista él­me­ző­nyé­ben áll Hol­lan­di­á­ban.

A gól­lö­vő­lista él­me­ző­nyé­ben áll Hol­lan­di­á­ban.

Megható üzenettel búcsúzott az élettől a népszerű tűzoltó

Megható üzenettel búcsúzott az élettől a népszerű tűzoltó

El­hunyt Mol­nár Péter, a fő­vá­rosi tűz­ol­tó­pa­rancs­nok­ság egy­kori szó­vi­vője.

El­hunyt Mol­nár Péter, a fő­vá­rosi tűz­ol­tó­pa­rancs­nok­ság egy­kori szó­vi­vője. Arcát és hang­ját szinte min­denki is­merte a hír­adá­sok­ból.

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László. A ze­nész el­árulta, hogy vi­seli a ke­ze­lést.

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László. A ze­nész el­árulta, hogy vi­seli a ke­ze­lést.

Feladta a harcot a neves színész, rákban hunyt el

Feladta a harcot a neves színész, rákban hunyt el

A szí­nész sokat szen­ve­dett. Élete utolsó nap­ja­i­ban már sen­kit sem is­mert fel.

A szí­nész sokat szen­ve­dett. Élete utolsó nap­ja­i­ban már sen­kit sem is­mert fel.

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról. Az éne­kesnő nem­rég je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Anettka neveli majd fel a halálos kórral küzdő Terry Black gyermekeit?

Anettka neveli majd fel a halálos kórral küzdő Terry Black gyermekeit?

Fel­adta a har­cot Terry Black, aki évek óta küzd a ha­lá­los kór­ral. Or­vo­sai kö­zöl­ték vele, ki­újult a tü­dő­rákja.

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége. Az éne­kesnő élet­vi­dám, op­ti­mis­tán har­col.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége.

Összefogást hirdettek a halálos kórral küzdő magyar zenészért

Összefogást hirdettek a halálos kórral küzdő magyar zenészért

Az un­derg­round zenei vi­lág­ban is­mert és nép­szerű ze­ne­kar do­bosa ádáz küz­del­met foly­tat a rák ellen.

Az un­derg­round zenei vi­lág­ban is­mert és nép­szerű ze­ne­kar do­bosa ádáz küz­del­met foly­tat a rák ellen, mely­ben csa­pata is se­gíti. Te is meg­te­he­ted!

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

A gyó­gyít­ha­tat­lan beteg kis­lány ba­kancs­lis­tá­ján töb­bek kö­zött a saját es­kü­vője sze­re­pelt. A szü­lők cse­le­ked­tek.

Kiderült, kemoterápiával kezelik a nagybeteg Benkő Lászlót

Kiderült, kemoterápiával kezelik a nagybeteg Benkő Lászlót

Benkő Lász­ló­nak meg­kez­dő­dött az or­vosi ke­ze­lése. A ze­nész majd egy hó­nap­nyi vá­ra­ko­zás után végre azon dol­goz­hat, hogy el­in­dul­jon a gyó­gyu­lás útján.

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Benkő Lász­ló­nak a zene az or­vos­ság.

Benkő László nem haj­landó kés alá fe­küdni, ha a lá­ba­do­zás so­káig tart.

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

A ze­nész tel­je­sen maga alatt van, mióta meg­tudta: da­ga­nata van. Meg akarja tudni, menny ideje van még hátra!

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét. Mű­tétre ké­szül a ze­nész.

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét. Mű­tétre ké­szül.

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

A 74 éves bil­len­tyűs a na­pok­ban kapta kéz­hez az or­vosi pa­pír­jait, ami­ből ki­de­rült: rossz­in­du­latú da­ga­nata van.

Életét kockáztatja fellépéseivel a nagybeteg magyar zenész

Életét kockáztatja fellépéseivel a nagybeteg magyar zenész

Fe­le­sége és or­vo­sai is ag­gód­nak Gi­dó­falvy At­ti­láért, akin feb­ru­ár­ban ős­sejt­be­ül­te­tést vé­gez­tek.

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Bor­zasztó idő­sza­kon kell ke­resz­tül­men­nie...

Bor­zasztó idő­sza­kon kell ke­resz­tül­men­nie...

Nincs visszaút, ma eldől a beteg Benkő László sorsa

Nincs visszaút, ma eldől a beteg Benkő László sorsa

A le­gen­dás Omega együt­tes bil­len­tyűse épp a szü­le­tés­nap­ján tehet pon­tot egy ideg­őrlő idő­szak vé­gére!

A le­gen­dás Omega együt­tes bil­len­tyűse épp a szü­le­tés­nap­ján tehet pon­tot egy ideg­őrlő idő­szak vé­gére!

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Benkő László nem bírja ide­gek­kel.

Benkő László szá­mára őr­jítő a bi­zony­ta­lan­ság. Egy hete már, hogy az Omega bil­len­tyűse el­árulta, vél­he­tően da­ga­na­tos be­teg­ség­ben szen­ved.

Újabb részletek derültek ki Benkő László állapotáról!

Újabb részletek derültek ki Benkő László állapotáról!

A pon­tos di­ag­nó­zisra vár.

Az Omega ze­né­sze a pon­tos di­ag­nó­zisra vár, egy­előre az or­vo­sok sem biz­to­sak sem­mi­ben.

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Az egy­kori Nagy Ő gyá­szol, el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa.

Az egy­kori Nagy Ő gyá­szol, el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa. Mol­nár Anikó nagy ál­lat­ba­rát és ál­lat­védő, ám négy­lábú ked­ven­cé­nél át­té­tes da­ga­nat ala­kult ki. Az eb az utolsó na­pok­ban már nyü­szí­tett a fo­lya­ma­tos fáj­da­lom­tól. Ekkor nehéz dön­tést kel­lett hoz­nia.

Tragikus hírt közöltek az Omega tagjával: daganata van

Tragikus hírt közöltek az Omega tagjával: daganata van

Benkő Lász­lót még vizs­gál­ják.

Az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse egy ru­tin­vizs­gá­latra ment be a kór­házba. Ott de­rült ki, hogy ko­moly be­teg­ség tá­madta meg a szer­ve­ze­tét.

Beismerte a színész: szájrákkal küzd!

Beismerte a színész: szájrákkal küzd!

Min­den­kit meg­le­pett, ra­jon­gói kér­désre vá­la­szolva árulta el.

Egy ideje ugyan plety­kál­tak róla, de az érin­tett nem erő­sí­tette meg sen­ki­nek a hírt. Most vá­rat­la­nul, egy ra­jongó kér­dé­sére is­merte be, rég­óta küzd a gyil­kos kór­ral.

Kórházból üzent Benkő László

Kórházból üzent Benkő László

Benkő László kö­veti or­vosa uta­sí­tá­sát, de ha nem mu­száj, nem tölti a kór­ház falai kö­zött az éj­sza­ká­kat. Az Omega együt­tes bil­len­tyű­sét meg­rázta a hír: da­ga­na­tos be­teg­sége van.

Benkő László kö­veti or­vosa uta­sí­tá­sát, de ha nem mu­száj, nem tölti a kór­ház falai kö­zött az éj­sza­ká­kat. Az Omega együt­tes bil­len­tyű­sét meg­rázta a hír, ami­kor a na­pok­ban egy vizs­gá­lat után kö­zöl­ték vele: da­ga­na­tos be­teg­sége van.

Hanyagsága miatt veszítheti el a kutyáját Alekosz!

Hanyagsága miatt veszítheti el a kutyáját Alekosz!

Fel­kor­bá­csolta az in­du­la­to­kat az a be­jegy­zés és fo­tó­so­ro­zat, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten Nagy Ale­kosz ku­tyá­já­ról, Bet­ti­ről.

Fel­kor­bá­csolta az in­du­la­to­kat az a be­jegy­zés és fo­tó­so­ro­zat, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten Nagy Ale­kosz ku­tyá­já­ról, Bet­ti­ről. Az állat már tíz éve él egy fo­lya­ma­to­san nö­vekvő, je­len­leg nagy­já­ból két­ki­lós da­ga­nat­tal a tes­tén, a gaz­dá­já­nak azon­ban esze ágá­ban sincs ke­zel­tetni az ebet.

Kiderült az igazság, ezért van karanténban a magyar zenész

Kiderült az igazság, ezért van karanténban a magyar zenész

Gi­dó­falvy At­tila nem­rég ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át, és most ka­ran­tén­ban tart­ják.

Gi­dó­falvy At­tila nem­rég ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át, és most ka­ran­tén­ban tart­ják.

Majka anyukája humorral küzd a rák ellen

Majka anyukája humorral küzd a rák ellen

Ibo­lya néni ti­zen­hét éve har­col.

Ti­zen­hét éve har­col a da­ga­na­tos be­teg­ség ellen Majka édes­anyja, Ibo­lya néni, aki ször­nyű be­teg­sége el­le­nére hu­mor­ral éli meg a min­den­na­po­kat.

Ezt üzenték kollégái Tahi Tóth Lászlónak

Ezt üzenték kollégái Tahi Tóth Lászlónak

Egy or­szág ag­gó­dik a nagy­be­teg Tahi Tóth László miatt...

Egy or­szág ag­gó­dik a nagy­be­teg Tahi Tóth László miatt, akit múlt hét szom­ba­ton za­vart be­széd, lá­tás­za­var és iszo­nya­to­san erős fej­fá­jás miatt a szín­ház­ból vitt el a mentő.

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Varga Vik­tor ked­ve­sé­nek fog­sora sokat rom­lott az utóbbi évek­ben, ezért fog­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Súlyos betegség miatt állhat le a Karthago

Súlyos betegség miatt állhat le a Karthago

Ki­de­rült, Gi­dó­falvy At­tila nem ússza meg egy ős­sejt le­vé­tel­lel.

Ki­de­rült, Gi­dó­falvy At­tila nem ússza meg egy ős­sejt le­vé­tel­lel, nagy­já­ból 2 évente újra meg kell is­mé­telni. Ilyen­kor a Kart­hago is le fog állni.

Szomorú hír, műteni kell a rákos fiatal focistát

Műteni kell a rákos fiatal focistát

A 21 esz­ten­dős Yeray Ál­va­rez he­ré­jé­ben ta­lál­tak da­ga­na­tot. Sür­gő­sen meg kell mű­teni a baszk lab­da­rú­gót.

A 21 esz­ten­dős Yeray Ál­va­rez he­ré­jé­ben ta­lál­tak da­ga­na­tot. Sür­gő­sen meg kell mű­teni a baszk lab­da­rú­gót.

Az orvosok kezében Majka súlyos beteg édesanyjának élete

Az orvosok kezében Majka súlyos beteg édesanyjának élete

Sosem adja fel a re­ményt!

Egy biz­tos: bármi is tör­tén­jék Ibo­lya néni sosem adja fel a re­ményt!

Kiderült: Majka édesanyja újra a rettegett kórral küzd

Kiderült: Majka édesanyja újra súlyos beteg! Így viseli...

Majka áll mel­lette a baj­ban.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája újra a ret­te­gett kór­ral küzd!

Ezért nem műttette ki a daganatot melléből Kulcsár Edina!

Ezért nem műttette ki a daganatot melléből Kulcsár Edina!

A csi­nos mű­sor­ve­zető ma már ra­gyog a bol­dog­ság­tól új sze­relme ol­da­lán, ám nem volt ez min­dig így.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ma már ra­gyog a bol­dog­ság­tól új sze­relme ol­da­lán, ám nem volt ez min­dig így.

Demjén Ferenc: Somló megkért, ne látogassam meg!

Demjén Ferenc: Somló megkért, ne látogassam meg!

Somló Tamás ál­la­po­tá­ról egyre-másra ér­kez­nek az el­lent­mon­dá­sos, ugyan­ak­kor ag­gasztó hírek.

Somló Tamás ál­la­po­tá­ról egyre-másra ér­kez­nek az el­lent­mon­dá­sos, ugyan­ak­kor ag­gasztó hírek. Sokan attól tar­ta­nak, vissza­tért da­ga­na­tos be­teg­sége. Dem­jén Fe­renc me­sélt ba­rát­já­ról.

Gyógyszer az erős paprika. Még rákot is megelőzheted vele

Gyógyszer az erős paprika. Még rákot is megelőzheted vele

Jó hír a csí­pős nö­vény sze­rel­me­se­i­nek.

Jó hír a csí­pős fű­szer­nö­vény sze­rel­me­se­i­nek, de azért és­szel hasz­náld!

Dráma Huszti csapatánál, rendőrök zaklatták a rákos futballsztárt

Dráma Huszti csapatánál, rendőrök zaklatták a rákos futballsztárt

Dop­ping­sze­rért dúl­ták föl az ott­ho­nát, pedig sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved.

Mi­csoda ér­zé­ket­len­ség! Dop­ping­sze­rért dúl­ták föl az ott­ho­nát, pedig sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved. A ma­gyar lé­giós csa­pat­tár­sá­nál első a klub­ér­dek, csak utána tö­rő­dik a saját éle­té­vel.

Ne mikrózz műanyagban ételt! Bezavar a szexbe!

Ne mikrózz műanyagban ételt! Bezavar a szexbe!

Rák­keltő is lehet!

Ha mű­anyag edény­ben me­le­gí­tesz, nagy va­ló­szí­nű­ség­gel az étel­lel együtt rák­keltő anya­go­kat is be­vi­szel szer­ve­ze­tedbe.

Botrány: Isteni csodát ígért a daganatos nőnek a magyar álgyógyító

Botrány: Isteni csodát ígért a daganatos nőnek a magyar álgyógyító

Ké­sőbb ki­de­rült, a pén­zért vett va­rázs­lat sem­mit sem ért.

A férfi a te­remtő atya se­gít­sé­gét kérve ke­zelte egy idős sze­gedi asszony beteg sze­mét. Ké­sőbb ki­de­rült, a pén­zért vett va­rázs­lat sem­mit sem ért.

Évekig hordozta testében a kétkilós daganatot a gólzsák

Évekig hordozta testében a kétkilós daganatot a gólzsák

Az oszt­rák csa­tár tes­tét 2010-ben gyil­kos kór tá­madta meg. Ha­zá­já­ban da­ga­na­tos be­teg­ként lett gól­ki­rály. Idei át­iga­zo­lá­sa­kor de­rült ki, hogy azon­nal mű­teni kell.

Az oszt­rák csa­tár tes­tét 2010-ben gyil­kos kór tá­madta meg. Ha­zá­já­ban da­ga­na­tos be­teg­ként lett gól­ki­rály. Idei át­iga­zo­lá­sa­kor de­rült ki, hogy azon­nal mű­teni kell. Most a vissza­té­ré­sért har­col.