CÍMKE: 'dac'

Megindító szavak Marco Rossitól, az elmúlásról posztolt a kapitány

Megindító szavak Marco Rossitól, az elmúlásról posztolt a kapitány

El­ér­zé­ke­nyült az olasz szak­em­ber. Mos­tan­tól egy a zászló, jön­nek a vá­lo­ga­tott fon­tos Eb-se­lej­te­zői.

Váratlan helyen bukkant fel Fucsovics Marci, ezt üzente

Váratlan helyen bukkant fel Fucsovics Marci, ezt üzente

A te­ni­szező szom­bat dél­után el­hagyta az or­szá­got, de nem uta­zott na­gyon messzire.

Ezt egész Európa látja, többezer magyar üzent a szlovákoknak

Ezt egész Európa látja, többezer magyar üzent a szlovákoknak

Mondja még va­laki ne­künk, hogy nem lehet him­nuszt éne­kelni a szom­széd or­szág­ban!

Mondja még va­laki ne­künk, hogy nem lehet him­nuszt éne­kelni a szom­széd or­szág­ban!

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kal­már Zsolt meg­gon­do­lat­lan nyi­lat­ko­zata. Sze­rinte a bíró nem té­ve­dett, hanem...

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kal­már meg­gon­do­lat­lan nyi­lat­ko­zata. Sze­rinte a bíró nem té­ve­dett, hanem...

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Még a ma­gyar him­nusz is szólt a szlo­vák fo­ci­rang­adó előtt a Fel­vi­dé­ken.

Még a ma­gyar him­nusz is szólt a szlo­vák fo­ci­rang­adó előtt a Fel­vi­dé­ken.

Betiltották a magyar zászlót a szlovákok, ez az oka

Betiltották a magyar zászlót a szlovákok, ez az oka

A ma­gyar­ság össze­tar­to­zá­sá­nak nagy, egész­na­pos ün­nepe lesz ma Du­na­szer­da­he­lyen.

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Imádják a szurkolók a magyar válogatott játékost

Imádják a szurkolók a magyar válogatott játékost

Kal­már Zsolt lett az ősz leg­jobbja.

Kal­már Zsolt lett az ősz leg­jobbja a DAC lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál a szur­ko­lók sze­rint. A má­so­dik a szin­tén ma­gyar, Vida Kri­stop­her lett.

Marco Rossinak üzent a mellőzött magyar focista

Marco Rossinak üzent a mellőzött magyar focista

Szen­zá­ciós for­má­ban ját­szik.

Vida Kri­stop­her szen­zá­ciós for­má­ban ját­szik a szlo­vák baj­nok­ság­ban, a ma­gyar vá­lo­ga­tott meg­hívó azon­ban még várat ma­gára.

Új szerepben Hosszú Katinka, így még sosem láthattad a bajnoknőt

Új szerepben Hosszú Katinka, így még sosem láthattad a bajnoknőt

Ma­gyar fo­ci­ün­nep lesz szom­ba­ton Du­na­szer­da­he­lyen.

Ma­gyar fo­ci­ün­nep lesz szom­ba­ton Du­na­szer­da­he­lyen. A csúcs­meccsre igazi sztár­ven­dég­gel erő­sít a fel­vi­déki ma­gyar csa­pat.

Orbán Viktor beszélt a magyar labdarúgás újabb sikeréről

Orbán Viktor beszélt a magyar labdarúgás újabb sikeréről

A Mol Lab­da­rúgó Aka­dé­mia meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gén Orbán Vik­tor, Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nöke is részt vett.

Pén­te­ken adták át a Mol Lab­da­rúgó Aka­dé­miát.

Mérföldkő a DAC történetében, itt a nagy bejelentés

Mérföldkő a DAC történetében, itt a nagy bejelentés

3,5 év alatt va­ló­sult meg.

Közép-eu­ró­pai szin­ten is ki­emel­kedő edzés­köz­pon­tot adtak át Du­na­szer­da­he­lyen. 3,5 év alatt va­ló­sult meg a me­rész el­kép­ze­lés.

Csodával búcsúzott a magyar szövetségi kapitány

Csodával búcsúzott a magyar szövetségi kapitány

Marco Rossi nagy győ­zel­met ara­tott.

Marco Rossi eu­fo­ri­kus győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett a já­té­ko­sa­i­val. Egy da­ra­big most biz­to­san nem fog le­ülni a DAC kis­pad­jára.

Csodálatos, így szólt a székely himnusz a dunaszerdahelyi stadionban

Csodálatos, így szólt a székely himnusz a dunaszerdahelyi stadionban

Első, tör­té­nelmi ta­lál­ko­zó­ját ját­szotta a két ha­tá­ron túli ma­gyar csa­pat.

Első, tör­té­nelmi ta­lál­ko­zó­ját ját­szotta a két ha­tá­ron túli ma­gyar csa­pat. A szé­kely him­nusz is fel­csen­dült.

Búcsúzik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Búcsúzik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Utolsó mér­kő­zé­sére ké­szül Marco Rossi. Az olasz fut­ball­edző meg­ható üze­net­tel bú­csú­zik.

Utolsó mér­kő­zé­sére ké­szül Marco Rossi. Az olasz fut­ball­edző meg­ható üze­net­tel bú­csú­zik.

Ez most komoly? Óriási ígéretet tett Rossi új magyar focikapitányként

Ez most komoly? Óriási ígéretet tett Rossi új magyar focikapitányként

Elő­ször be­szélt a ki­ne­ve­zé­sé­ről az olasz szak­em­ber, és rög­tön fo­ga­dal­mat tett. Ha ez si­ke­rül, le a ka­lap­pal előtte!

Meglepő helyszín, Leekens ennek a csapatnak a meccsén járt

Meglepő helyszín, Leekens ennek a csapatnak a meccsén járt

Három ma­gyar já­té­kost fi­gyel­he­tett. Sok gólt nem ho­zott a mér­kő­zés, amire ki­lá­to­ga­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott belga ka­pi­tá­nya.

Elengedik, Rossi mehet a magyar válogatotthoz

Elengedik, Rossi mehet a magyar válogatotthoz

A hát­tér­ben fo­lya­ma­to­san tar­ta­nak az egyez­te­té­sek, az MLSZ Bernd Storck utód­ját ke­resi.

Baljóslatú meccset közvetít a tévé szombaton

Baljóslatú meccset közvetít a tévé szombaton

A ma­gyar és a szlo­vák te­le­ví­zió is köz­ve­títi a bot­rá­nyos em­lékű ta­lál­ko­zót.

Megható pillanat, erre nem számítottak a szurkolók

Megható pillanat, erre nem számítottak a szurkolók

Egy fi­a­tal pár szá­mára na­gyon em­lé­ke­ze­tes lesz a du­na­szer­da­he­lyi DAC hét­végi baj­noki meccse.