CÍMKE: 'curtis'

Curtis elárulta, hogy érzi magát Majka nélkül

Curtis elárulta, hogy érzi magát Majka nélkül

Cur­tis mos­tan­ság új da­la­i­val tarol az in­ter­ne­ten. Még min­dig sokan ra­jon­ga­nak a rap­pe­rért.

A Jobbik elnöke rátámadt Curtisre

A Jobbik elnöke rátámadt Curtisre

Egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben gusz­tus­ta­lan­nak ti­tu­lálta.

Egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben gusz­tus­ta­lan­nak, sőt "nem­zet­el­le­nes­nek" ti­tu­lálta, sőt ku­fár­ko­dás­sal is meg­vá­dolta.

CSAK AZÉRT IS! Összeállt Emilio és Curtis

CSAK AZÉRT IS! Összeállt Emilio & Curtis

Ba­rát­ság­ból öröm­ze­né­lés: jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio és Cur­tis.

Ba­rát­ság­ból öröm­ze­né­lés: jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio & Cur­tis.

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Az el­múlt he­tek­ben Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Curtis óriási segítséget kapott a botrány után, így próbál felejteni

Curtis óriási segítséget kapott a botrány után, így próbál felejteni

A rap­pert sze­relme lepte meg szü­le­tés­nap­jára, három napra el is búj­tak a világ elől.

Elátkozott hét, újabb csapás érte Majkát

Elátkozott hét, újabb csapás érte Majkát

Nem elég, hogy szer­dán vá­rat­la­nul bú­csút in­tett ze­nész­tár­sá­nak, Cur­tis­nek, újabb ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie a nép­szerű ze­nész-mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Nem elég, hogy bú­csút in­tett ze­nész­tár­sá­nak, Cur­tis­nek, újabb ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie.

Curtis továbblépett! Holnap már egyedül koncertezik

Curtis továbblépett! Holnap már egyedül koncertezik

Nem gon­dol­tuk volna, hogy ilyen hamar már Cur­tis kon­certre me­he­tünk, itt lép fel hol­nap.

Nem gon­dol­tuk volna, hogy ilyen hamar már Cur­tis kon­certre me­he­tünk, itt lép fel hol­nap.

Kiderült, Majkáéknak miért kellett elhagyniuk az országot

Kiderült, Majkáéknak miért kellett elhagyniuk az országot

Eddig nem tudta senki, hogy miért ment Ame­ri­kába Majka és Cur­tis, most azon­ban le­hullt a lepel a ti­tok­ról...

Eddig nem tudta senki, hogy miért ment Ame­ri­kába Majka és Cur­tis, most azon­ban le­hullt a lepel a ti­tok­ról...

Friss! Öngyilkos lett az ismert magyar fotós!

Friss! Öngyilkos lett az ismert magyar fotós!

Ha­lála sok­kolta a ce­leb­vi­lá­got. Ma­gya­rá­zat egy­előre nincs a tet­tére.

Ha­lála sok­kolta a ce­leb­vi­lá­got. Ba­rátja, volt kol­lé­gája, Ham­vai PG nem tit­kolta, órák óta po­tyog­nak a könnyei. A fi­a­tal­em­ber ha­lá­lára még nincs ma­gya­rá­zat.

"Egy kis macska megérzi, ha mellé ülnek a buszon!"

"Egy kis macska megérzi, ha mellé ülnek a buszon!" - videó

Maj­káék klip­jén pusz­tul az or­szág.

Maj­káék klip­jén pusz­tul az or­szág. Nem akár­mi­lyen fel­dol­go­zás ké­szült, az ed­digi leg­jobb, min­denki ezt mondja.

Kowalskyékkal és Majkával duplázhatsz a PLÁZSon

Kowalskyékkal és Majkával duplázhatsz a PLÁZSon

Ta­va­lyi nagy si­kerű kon­cert­jük után idén ismét a Ko­wal­sky meg a Vega és Majka és Cur­tis kon­cert­jére bu­liz­hat a kö­zön­ség a sió­foki PLÁZSon.

Ta­va­lyi nagy si­kerű kon­cert­jük után idén ismét a Ko­wal­sky meg a Vega és Majka és Cur­tis kon­cert­jére bu­liz­hat a kö­zön­ség a sió­foki PLÁZSon jú­lius 15-én. Sze­re­tet rock and roll és szét­sze­dős rap and roll egy este, egy jeggyel!

Hoppá: Curtis kibékült a szerelmével

Curtist újra eltalálta Ámor nyila

A nép­szerű rap­per más­fél hó­napja sza­kí­tott fe­le­sé­gé­vel, Kar­dos Csil­lá­val. Élete leg­ne­he­zebb sza­ka­szán van túl. De most újra el­ta­lálta Ámor nyila.

A nép­szerű rap­per más­fél hó­napja sza­kí­tott fe­le­sé­gé­vel, Kar­dos Csil­lá­val. Élete leg­ne­he­zebb sza­ka­szán van túl. De most újra el­ta­lálta Ámor nyila.

Már látni sem akarja egymást Curtis és Csilla!

Már látni sem akarja egymást Curtis és Csilla!

Az Édes Élet egy­kori sze­rep­lői már a babát ter­vez­ték, most a Fa­ce­book­ról is tö­röl­ték egy­mást.

Az Édes Élet egy­kori sze­rep­lői már a babát ter­vez­ték, most a Fa­ce­book­ról is tö­röl­ték egy­mást.

Átok ül a TV2 műsorán? Sorra válnak el az Édes Élet sztárjai!

Átok ül a TV2 műsorán? Sorra válnak el az Édes Élet sztárjai!

Az el­múlt évek­ben a re­a­li­ty­ben sze­replő párok ma már külön uta­kon jár­nak.

Vége! Újabb magyar sztár-házaspár válik!

Vége! Újabb magyar sztár-házaspár válik!

Min­den­kit meg­döb­ben­tett a hír, amit a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­tek be.

Bő más­fél évvel ez­előtt, ta­valy ja­nu­ár­já­ban is­mer­ték meg egy­mást, és a szikra ha­tal­mas láng­gal gyúlt sze­re­lemmé. Mindez rö­vid­del azok után, hogy a ze­nész egy vi­ha­ros sze­rel­men volt túl. Most újra...

Maszkos szurkolók tomboltak a tinik sztárjával

Maszkos szurkolók tomboltak a tinik sztárjával

Mit ke­res­tek a fa­na­ti­ku­sok a mo­zi­ban? Kö­zön­ség­si­kert arat­tak a fo­ci­ult­rák.

Mit ke­res­tek a fa­na­ti­ku­sok a mo­zi­ban? Kö­zön­ség­si­kert arat­tak a fo­ci­ult­rák. El­lop­ták a show-t még Fluor To­mi­tól is.

Demcsák Zsuzsa reagált Curtis vádjaira

Demcsák Zsuzsa reagált Curtis vádjaira

Még meg sem je­lent Majka hű fegy­ver­hor­do­zó­já­nak bot­rány­könyve, de máris vas­kos per elé néz­het a 25 éves szerző, aki má­so­kat rá­gal­maz köny­vé­ben.

Még meg sem je­lent Majka hű fegy­ver­hor­do­zó­já­nak bot­rány­könyve, de máris vas­kos per elé néz­het a 25 éves szerző, aki má­so­kat rá­gal­maz köny­vé­ben.

Kiderült, mikor lesz apa Curtis!

Kiderült, mikor lesz apa Curtis!

A rap­per sze­rel­mes uta­zá­son vett részt ked­ve­sé­vel, Csil­lá­val, aki­vel már a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­ge­tik. De a fél­té­keny­ség­ről is meg­van a vé­le­mé­nyük.

A rap­per sze­rel­mes uta­zá­son vett részt ked­ve­sé­vel, Csil­lá­val, aki­vel már a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­ge­tik.

Demcsák Zsuzsát mocskolja új könyvében Curtis

Demcsák Zsuszát mocskolja új könyvében Curtis

Cur­tis, aki ko­ráb­ban ba­rát­nője bán­tal­ma­zása miatt ke­rült a cím­la­pokra, új köny­vé­ben meg­döb­bentő dol­go­kat állít Dem­csák Zsu­zsá­ról.

Cur­tis, aki ko­ráb­ban ba­rát­nője bán­tal­ma­zása miatt ke­rült a cím­la­pokra, új köny­vé­ben meg­döb­bentő dol­go­kat állít Dem­csák Zsu­zsá­ról.

Botrány! Curtis tarolt

Botrány! Curtis tarolt

Eddig sem volt titok, hogy szex­szel és bot­ránnyal bármi el­ad­ható. Cur­tis is a jól be­vált alap­anyag­hoz nyúlt, ezzel pedig óri­ási tö­me­get moz­ga­tott meg.

Eddig sem volt titok, hogy szex­szel és bot­ránnyal bármi el­ad­ható. Cur­tis is a jól be­vált alap­anyag­hoz nyúlt, ezzel pedig óri­ási tö­me­get moz­ga­tott meg.

Szicíliából készül robbantani Majka

Szicíliából készül robbantani Majka

Majka né­hány napja szi­cí­liai kap­cso­la­tok után ér­dek­lő­dött is­me­rő­se­i­nél a Fa­ce­boo­kon. Most ki­de­rült, miért.

Majka né­hány napja szi­cí­liai kap­cso­la­tok után ér­dek­lő­dött is­me­rő­se­i­nél a Fa­ce­boo­kon. Most ki­de­rült, miért.