CÍMKE: 'csótány'

Csótányevésre és vizeletivásra kényszerítették a munkásokat

Csótányevésre és vizeletivásra kényszerítették a munkásokat

A kínai vál­lal­kozó gyo­mor­for­gató mód­szer­rel bün­tette azo­kat, akik nem tel­je­sí­tet­tek meg­fe­le­lően.

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

Az em­be­rek egyik leg­ősibb rém­álma vált va­ló­sággá, nem csoda, hogy a fi­a­tal nő sok­kot ka­pott.

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni.

Bódi Sylvi karácsonyi menüje kiveri a biztosítékot - Videó

Bódi Sylvi karácsonyi menüje kiveri a biztosítékot - Videó

Döb­be­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött fő­zött ma­gá­nak Bódi Sylvi!

Döb­be­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött fő­zött ma­gá­nak Bódi Sylvi!

Elképedtek a lakók: a rovarirtók dobálják be a csótányokat?

Elképedtek a lakók: a rovarirtók dobálják be a csótányokat?

Töb­ben is arra pa­nasz­kod­nak, hogy éppen a ro­var­ir­tók szó­ró­lap­ja­i­val együtt je­lent meg 1-2 csó­tány.

Töb­ben is arra pa­nasz­kod­nak, hogy éppen a ro­var­ir­tók szó­ró­lap­ja­i­val együtt je­lent meg 1-2 csó­tány.

Így néz ki Som Lajos otthona: csótányok özönlötték el!

Így néz ki Som Lajos otthona: csótányok özönlötték el!

A ze­nész na­gyon rossz ál­la­pot­ban van.

Ott­ho­ná­ban fo­gadta a Ri­pos­tot a ze­nész, aki na­gyon rossz ál­la­pot­ban van.

Csótányirtóval fújta képen az orvost

Csótányirtóval fújta képen az orvost

A ren­de­lő­ben tá­madt rá a mér­gező spray-vel az őrült ama­zon a há­zi­or­vosra, mert úgy gon­dolta, a doki tehet arról, hogy a férje rosszab­bul van.

A ren­de­lő­ben tá­madt rá a mér­gező spray-vel az őrült ama­zon a há­zi­or­vosra, mert úgy gon­dolta, a doki tehet arról, hogy a férje rosszab­bul van.

Így rohangálnak a csótányok egy budapesti pékségben!

Így rohangálnak a csótányok egy budapesti pékségben!

A NÉBIH tar­tott el­len­őr­zést.

Egy pék­ség XIII. ke­rü­leti üze­mé­ben tar­tott el­len­őr­zést a hét ele­jén a NÉBIH. Min­den­hol csó­tá­nyok sza­lad­gál­tak, de do­ku­men­tá­ciós prob­lé­mák is akad­tak.

Undorító: csótányt szolgáltak fel a budapesti bevásárlóközpontban egy férfinak!

Undorító: csótányt szolgáltak fel a budapesti bevásárlóközpontban egy férfinak!

Egy fo­gás­sal töb­bet ka­pott.

Dávid csak enni sze­re­tett volna, de a kel­le­té­nél egy fo­gás­sal töb­bet adtak neki.

Ez a legszemetebb Valentin napi ajándék, ami létezik

Ez a legszemetebb Valentin napi ajándék, ami létezik

Egy ál­lat­kert ruk­kolt elő vele.

Fur­csa öt­let­tel ruk­kolt elő egy ame­ri­kai ál­lat­kert. A gusz­tus­ta­lan­ságra buk­nak a férfiak.

Döbbenetes tejféleséggel rukkoltak elő a tudósok

Döbbenetes új tejféleséggel rukkoltak elő a tudósok

Hi­he­tet­len, de igaz! Sok­kal táp­lá­lóbb, mint a leg­jobb mi­nő­ségű te­hén­tej! Nem gon­dol­nád miből ké­szül !

Hi­he­tet­len, de igaz! Sok­kal táp­lá­lóbb, mint a leg­jobb mi­nő­ségű te­hén­tej! Nem gon­dol­nád, hogy miből ké­szül­het nem so­kára a leg­újabb és leg­táp­lá­lóbb ener­gia­for­rás! Ga­ran­tál­tan le fog esni az állad!

Bogárinvázó közeleg EU-s engedéllyel!

Bogárinvázó közeleg EU-s engedéllyel!

Pár éven belül az előre cso­ma­golt ro­va­rok is fel­tűn­het­nek az üz­le­tek­ben!

Ettél már az­ték­zsá­lya­ma­got, vagy ka­ka­du­szil­vát? És Eck­lo­nia cavát? Hal­lot­tál már a xylo-oli­g­os­za­cha­rid­ról, vagy a doko­za­he­xén­sav­ban gaz­dag mik­roal­ga­olaj­ról? És a csó­tány­csipsz­ről?