CÍMKE: 'csongrád'

Aljas betörők jártak Csongrádban, amit tudtak, szétvertek

Aljas betörők jártak Csongrádban, amit tudtak, szétvertek

Hó­na­po­kig fosz­to­ga­tott fel­újí­tás alatt lévő há­za­kat egy Csong­rád me­gyei be­törő és társa.

Kiakadtak a csongrádiak, gyerekkínzó anyát ünnepeltek a kórházban

Kiakadtak a csongrádiak, gyerekkínzó anyát ünnepeltek a kórházban

A pol­gár­mes­ter el­ment fel­kö­szön­teni az év első új­szü­lött­jét, amin tel­je­sen ki­akad­tak a he­lyiek.

Túl messzire úszott be a Tiszán egy férfi: ő sem számított rá, mi fog történni

Túl messzire úszott be a Tiszán egy férfi: ő sem számított rá, mi fog történni

A sze­ren­cséje az volt a für­dőző férfi­nak, hogy arra jár­tak a rend­őrök.

Az egyet­len sze­ren­cséje az volt a für­dőző férfi­nak, hogy arra jár­tak a rend­őrök.

Évekig őrizhetjük az autós üldözés migránsait

Évekig őrizhetjük az autós üldözés migránsait

To­vábbra is 16 sé­rült mig­ránst ápol­nak a bé­kési és csong­rádi kór­há­zak­ban. Akad­nak köz­tük kó­má­sok is.

To­vábbra is 16 sé­rült mig­ránst ápol­nak a bé­kési és csong­rádi kór­há­zak­ban. Akad­nak köz­tük kó­má­sok is.

Váratlan fordulat a kórházainkban ápolt migránsok ügyében

Váratlan fordulat a kórházainkban ápolt migránsok ügyében

Akad­nak köz­tük kó­má­sok is, aki­ket bi­zony­ta­lan ideig kell őrizni.

Akad­nak köz­tük kó­má­sok is, aki­ket bi­zony­ta­lan ideig kell őrizni.

Agresszívek az autóbalesetben megsérült migránsok

Agresszívek az autóbalesetben megsérült migránsok

Több me­gyei kór­ház­ban is bal­héz­nak.

Az or­vo­sok ag­resszív je­le­ne­tek­ről, tett­le­ges­ség­ről és üvöl­tö­zés­ről szá­mol­nak be. Az arab mig­rán­sok­nak nin­cse­nek pa­pír­jaik, és nem mű­köd­nek együtt.

Rejtély, hogyan kerültek a sírkövek a Tisza-partra

Rejtély, hogyan kerültek a sírkövek a csongrádi Tisza-partra

Az ön­kor­mány­zat azt ál­lítja, a holtág part­ján ta­lált sír­kö­vek nem Csong­rád­ról szár­maz­nak.

Válsághelyzetet hirdetett a kormány két megyére!

Válsághelyzetet hirdetett a kormány két megyére!

Kor­mány­szó­vi­vői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón je­len­tet­ték be.