CÍMKE: 'csoki'

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

Zoé sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket, a brok­ko­lit vi­szont jóízűen eszi.

A nemzetközi csokoládé versenyen remekeltek a soproniak

A nemzetközi csokoládé versenyen remekeltek a soproniak

Négy ezüst- és egy bronz­ér­met nyer­tek a ma­gyar cso­ko­lá­dé­gyár­tók.

Kiderült miért kapott infarktust a Piramis frontembere

Kiderült miért kapott infarktust a Piramis frontembere

Nyem­csók János meg­kezdte a re­ha­bi­li­tá­ciót szív­in­fark­tusa után!

Nyem­csók János meg­kezdte a re­ha­bi­li­tá­ciót szív­in­fark­tusa után!

Infarktust kapott a színpadon, friss hírek Nyemcsók János állapotáról

Infarktust kapott a színpadon, új hírek Nyemcsók János állapotáról

A ze­ne­kar a Fa­ce­boo­kon tá­jé­koz­tatta a ra­jon­gó­kat a fej­le­mé­nyek­ről.

A le­gen­dás ze­ne­kar a Fa­ce­boo­kon tá­jé­koz­tatta a ra­jon­gó­kat a leg­fris­sebb fej­le­mé­nyek­ről.

Ettől a koffeinmentes hozzávalótól lesz igazán ütős a kávé

Ettől a koffeinmentes hozzávalótól lesz igazán ütős a kávé

Sokan nem tud­ják, hogy ezzel az fi­nom­ság­gal szu­per ha­té­kony lesz a fe­kete!

Sokan nem tud­ják, hogy ezzel az fi­nom­ság­gal szu­per ha­té­kony lesz a fe­kete!

A nagy csokimikulás-teszt: itt az igazság!

A nagy csokimikulás-teszt: itt az igazság!

Ku­ta­tá­sunk célja az volt, hogy meg­tud­juk, me­lyik a gye­re­kek ked­vence.

Szíra (7), Maja (8) és Lili (8) ön­kén­te­sen vál­lalta, a Ri­post teszt­ere­i­nek sze­rep­kö­rét. Saját és szü­leik fe­le­lős­sé­gére vet­tek részt a kü­lö­nös kí­sér­let­ben.

Hóban esett bűnbe a szépséges Jakabos Zsuzsanna

Hóban esett bűnbe Jakabos Zsuzsanna

Az úszók sin­cse­nek min­dig szi­gorú di­é­tán. Egyik leg­szebb spor­to­ló­nőnk most éppen hal­mozza az él­ve­ze­te­ket.

Az úszók sin­cse­nek min­dig szi­gorú di­é­tán. Egyik leg­szebb spor­to­ló­nőnk most éppen hal­mozza az él­ve­ze­te­ket.

Most figyelj: így hat a csoki a szexre

Most figyelj: így hat a csoki a szexre

Gon­dol­tad volna, hogy a cso­ki­tól nem csak híz­hatsz?

A cso­kit ős­idők óta af­ro­di­zi­á­kum­ként tart­ják szá­mon, azt mégis ke­ve­sen tud­ják, pon­to­san hogy hat a testre, és va­ló­já­ban mi köze a szex­hez.

Bugyijukba rejtették el a lopott csokit a miniszoknyás nők - videó

Bugyijukba rejtették el a lopott csokit a miniszoknyás nők - videó

Ren­de­sen meg­töm­ték a fe­hér­ne­mű­jü­ket az orosz lá­nyok, a pe­chük az volt, hogy egy ka­mera ezt végig rög­zí­tette.

Nem cukor kell a jó kávéhoz, hanem csokiroppancs!

Nem cukor kell a jó kávéhoz, hanem csokiroppancs!

Fo­gyó­kú­rá­zol, de azért jó lenne va­lami fi­nom­ság­gal ki­egé­szí­teni a ká­vé­dat? In­dul­jon cukor nél­kül, éde­sen a nap!

Fo­gyó­kú­rá­zol, de azért jó lenne va­lami fi­nom­ság­gal ki­egé­szí­teni a ká­vé­dat? Ro­pog­tass mellé ebből az is­teni di­é­tás keksz­ből! Vagy már­to­gasd bele a forró ita­lodba, és maj­szold el úgy, mint mint a fran­ciák. In­dul­jon cukor nél­kül, di­é­tá­san, mégis éde­sen a nap!

Robban a diétás ízbomba: csokis-epres túrótorta cukor nélkül!

Robban a diétás ízbomba: csokis-epres túrótorta cukor nélkül!

Végre egye­sül­he­tett a három nagy di­é­tás ked­venc! Tö­ké­le­tes íz­él­mény!

Végre egye­sül­he­tett a három nagy di­é­tás ked­venc! Ha meg­kós­to­lod ezt a fi­nom­sá­got, rá­jössz, hogy meg­ta­lál­tad a tö­ké­le­tes íz­él­ményt! Rá­adá­sul bün­tet­le­nül ehe­ted, mert nem hiz­lal!

Csokis keksz liszt nélkül? IGEN!

Csokis keksz liszt nélkül? IGEN!

Ha keksz­imádó vagy, de fo­gyó­kú­rá­zol, akkor most fi­gyelj! Ehhez a keksz­hez nincs szük­ség lisztre és mégis is­teni finom! Szu­per szén­hid­rát-csök­ken­tett nas­solni való! Pró­báld ki!

Ha keksz­imádó vagy, de fo­gyó­kú­rá­zol, akkor most fi­gyelj! Ehhez a keksz­hez nincs szük­ség lisztre és mégis is­teni finom! Szu­per szén­hid­rát-csök­ken­tett nas­solni való! Pró­báld ki!

Íme, a legfinomabb diétás csodadesszert: banános-almás csokis muffin

Íme, a legfinomabb diétás csodadesszert: banános-almás csokis muffin

Imá­dod az édes­sé­get, de nem sze­ret­nél semmi lisz­te­set és cuk­ro­sat enni? Ha gon­do­san ügyelsz az ala­kodra, akkor most fi­gyelj!

Imá­dod az édes­sé­get, de nem sze­ret­nél semmi lisz­te­set és cuk­ro­sat enni? Ha gon­do­san ügyelsz az ala­kodra, akkor most fi­gyelj! Ez a ba­ná­nos-almás cso­kis muffin hi­he­tet­le­nül finom, és rá­adá­sul még di­é­tás is! Kós­told meg!

Ettől lehidalsz: Diétás csokitorta mindössze két összetevőből!

Ettől lehidalsz: Diétás csokitorta mindössze két összetevőből!

Nem kell hozzá liszt és cukor sem!

Di­é­tá­zol és nincs sok időd? Egy­szerű, gyors és fo­gyó­kú­rás édes­ségre vágysz? Ezzel a cso­ki­tor­tá­val tu­tira nem lősz mellé! Nem kell hozzá liszt és cukor sem!

Műanyag van a Mars és Snickers csokikban! Visszahívják őket

Műanyag van a Mars és Snickers csokikban!

Ma­gyar­or­szág is érin­tett lehet.

Mars, Snic­kers és Milky Way cso­ki­kat hív vissza a Mars Inc., mert a hely­te­len gyár­tás miatt mű­anyag da­ra­bok le­het­nek az édes­sé­gek­ben.

1 perc alatt kész ez a liszt- és cukormentes finomság!

1 perc alatt kész ez a liszt- és cukormentes finomság!

Ha nincs sok időd, de mégis ennél va­lami egész­sé­ges desszer­tet, akkor ezt pró­báld ki! Egy perc, és kész!

Ha nincs sok időd, de ennél va­lami egész­sé­ges desszer­tet, akkor ezt pró­báld ki! Egy perc, és kész!

Egyszerűen elkészíthető csoki, amit diéta közben is büntetlenül ehetsz!

Egyszerűen elkészíthető csoki, amit diéta közben is büntetlenül ehetsz!

Egész­sé­ge­sen eszel és fi­gyelsz az ala­kodra? Ezt az édes­sé­get pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted, és nyu­god­tan be­kap­hatsz be­lőle egyet va­csora után is.

Egész­sé­ge­sen eszel és fi­gyelsz az ala­kodra? Nem sze­ret­nél bűn­tu­dat­tal le­fe­küdni? Ezt az édes­sé­get pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted, és nyu­god­tan be­kap­hatsz be­lőle egyet va­csora után is.

Csokievésért futtatta halálra 9 éves unokáját a brutális nagymama!

Csokievésért futtatta halálra 9 éves unokáját a brutális nagymama!

A nagyi sze­rint a kis­lány ha­zu­dott arról, hogy el­csent egy sze­let cso­kit.

A szi­gorú nagyi sze­rint a kis­lány ha­zu­dott arról, hogy el­csent egy sze­let cso­kit.

Ez a csokis-kókuszos karácsonyi keksz maga a csoda!

Ez a csokis-kókuszos karácsonyi keksz maga a csoda!

A leg­gyö­nyö­rűbb és leg­fi­no­mabb keksz, amit va­laha ettél! Rá­adá­sul iga­zán egész­sé­ges, cukor nél­kül ké­szült!

A leg­gyö­nyö­rűbb és leg­fi­no­mabb keksz, amit va­laha ettél! Rá­adá­sul iga­zán egész­sé­ges, mert cukor nél­kül ké­szült!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Még a la­bo­ro­sok is meg­lep­dőd­tek...

A Nem­zeti Fo­gyasz­tó­vé­delmi Ha­tó­ság la­bo­ra­tó­ri­uma, húsz­féle ter­mé­ket vizs­gál­tak meg, al­ko­tó­ele­me­ire bontva! Még ők is meg­le­pőd­tek az ered­mé­nye­ken!

Óvakodj a gagyi csokimikulástól!

Óvakodj a gagyi csokimikulástól!

Egyre több a si­lány ter­mék a bol­tok­ban! Fi­gyelj oda, mit ve­szel!

Mi­ku­lás napja ma már el­kép­zel­he­tet­len Mi­ku­lás-cso­mag és a jó öreg cso­ki­mi­ku­lás nél­kül. De nem mind­egy, hogy mit te­szünk a cso­magba, és az sem, hogy mit eszik a gye­rek! Egyre több a si­lány ter­mék a bol­tok­ban!

Ehető, havas csokitoboz! Nem csak a gyerekek kedvence!

Ehető, havas csokitoboz! Nem csak a gyerekek kedvence!

Cso­dá­la­tos ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ció, ami nem­csak gyö­nyörű, de finom is!

Cso­dá­la­tos ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ció, ami nem­csak gyö­nyörű, de finom is!

Húsvéti nyúl Mikulásnak öltöztetve - Biztosra megy a magyar csokigyár

Húsvéti nyúl Mikulásnak öltöztetve - Biztosra megy a magyar csokigyár

Mit tehet a gyártó, ha a nya­kán marad a hús­véti cso­ki­nyúl? Át­öl­töz­teti.

Mit tehet a gyártó, ha a nya­kán marad a hús­véti cso­ki­nyúl? Át­öl­töz­teti.

Dobj el mindent: kifejlesztették a ránctalanító csokit

Dobj el mindent: kifejlesztették a ránctalanító csokit

Újabb öröm­hír, újabb érv a cso­ko­ládé mel­lett! De ez az új­fajta csoki min­den ed­di­git messzire le­kö­röz.

Mi a kedvenc nasid? A sóvárgásod mindent elárul!

Mi a kedvenc nasid? A sóvárgásod mindent elárul!

Ke­ve­sen tud­ják, de az, hogy mi­lyen rág­csál­ni­való vagy étel után só­vár­gunk, na­gyon sok min­dent el­árul a szer­ve­ze­tünk­ről. Íme né­hány, ame­lyekre min­den­kép­pen ér­de­mes oda­fi­gyelni.

Karácsony cukor nélkül: csodás csokiroppancs

Karácsony cukor nélkül: csodás csokiroppancs

Kívül ro­po­gós, belül lá­gyan omló, éde­sen ke­serű álom­süti. Ké­szítsd el előre, de tartsd hét lakat alatt, kü­lön­ben pil­la­na­tok alatt el­fogy az ünnep előtt.

Kívül ro­po­gós, belül lá­gyan omló, éde­sen ke­serű álom­süti. Ké­szítsd el előre, de tartsd hét lakat alatt, kü­lön­ben pil­la­na­tok alatt el­fogy még az ün­ne­pek előtt. Jobb, ha egy­ből dupla mennyi­sé­get sütsz!

A palacsinta ezer arca

A palacsinta ezer arca

Klasszi­kus édes­ség, amit min­denki imád, de szinte min­dig ugyan­úgy ké­szít­jük el. Pedig ebben a fi­nom­ság­ban ren­ge­teg le­he­tő­ség rej­lik.

Klasszi­kus édes­ség, amit min­denki imád, de szinte min­dig ugyan­úgy ké­szít­jük el. Pedig ebben a fi­nom­ság­ban ren­ge­teg le­he­tő­ség rej­lik, en­gedd sza­ba­don a fan­tá­ziád! Hidd el, nem kell több időt a kony­há­ban töl­te­ned, és a vég­ered­mény min­den­kit el­káp­ráz­tat majd.

Ilyen az egészséges csokitorta! Cukkiniből készül

Ilyen az egészséges csokitorta! Cukkiniből készül

Új di­men­zi­óba kerül a cso­ki­torta!

Új di­men­zi­óba kerül a cso­ki­torta ezzel a trük­kel! Re­szelj bele cuk­ki­nit és meg­tör­té­nik a va­rázs­lat! Ke­ve­sebb lisz­tet hasz­nálsz, a pis­kóta álom­könnyű lesz.

Nyalni kell, ma van a fagyi világnapja!

NYALNI KELL! MA VAN A FAGYI VILÁGNAPJA!

Fagyi bár­mi­kor jöhet, de nem csak a jeles ünnep miatt, hanem mert imád­juk! És ha már fagyi, mi a házi ké­szí­té­sűre sza­va­zunk, mivel sok­kal fi­no­mabb, mint a bolti!

Fagyi bár­mi­kor jöhet, de nem csak a jeles ünnep miatt, hanem mert imád­juk! És ha már fagyi, mi a házi ké­szí­té­sűre sza­va­zunk, mivel sok­kal fi­no­mabb, mint a bolti!