CÍMKE: 'csoda'

Détári Lajos csak a csodában bízik

Détári Lajos elárulta: bízik a csodában

Így látja Döme a foci vál­to­zá­sát és az El-elő­döntő esé­lyeit.

Így látja Döme a foci vál­to­zá­sát. Esélyt la­tol­ga­tott az Eu­rópa-liga lon­doni elő­dön­tője előtt.

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Össze­fog­laló és min­den más vi­de­ó­kon. Könnyek, hi­tet­len­ke­dés és Klopp-duma 18 éven fe­lü­li­ek­nek.

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni, mint haj­da­nán.

Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni, mint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Csoda történt tegnap a Zala megyei Csörnyeföldén, ilyet még nem láttál

Csoda történt tegnap a Zala megyei Csörnyeföldén, ilyet még nem láttál

Olyan je­len­ség tűnt fel a falu ég­bolt­ján, hogy sokan tá­tott száj­jal néz­ték.

Olyan je­len­ség tűnt fel a kis falu ég­bolt­ján, hogy sokan tá­tott száj­jal néz­ték.

Máig nem felejti: Ez történt Egyiptomban Torgyán József özvegyével

Máig nem felejti: Ez történt Egyiptomban Torgyán József özvegyével

El­ké­pesztő él­mény­ben volt része Cseh Má­ri­á­nak.

El­ké­pesztő él­mény­ben volt része Cseh Má­ri­á­nak.

Teljes döbbenet a hullaházban, ettől a dolgozók is összerezzentek

Teljes döbbenet a hullaházban, ettől a dolgozók is összerezzentek

Cso­dá­ról be­szél­nek, a tör­tén­tek ép és­szel meg­ma­gya­ráz­ha­tat­la­nok.

Albínó babát szült a nő, akiről azt állították, hogy nem lehet gyereke

Albínó csodababát szült a nő, akiről azt állították az orvosok, hogy nem lehet gyereke

Három éven ke­resz­tül si­ker­te­le­nül pró­bál­koz­tak a ba­bá­val, ami­kor csoda tör­tént a nővel.

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. Meg­jött az ön­bi­zal­muk, in­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Az or­vo­sok sze­rint olyasmi tör­tén a 36 éves brit anyu­ká­val, ami le­he­tet­len.

Az or­vo­sok sze­rint olyasmi tör­tén a 36 éves brit anyu­ká­val, ami tu­do­má­nyo­san el­vi­ek­ben le­he­tet­len.

Hihetetlen, mit kívánt a lövöldöző azért, hogy feladja magát

Hihetetlen, mit kívánt a lövöldöző azért, hogy feladja magát

Ki­lenc­órá­nyi patt­hely­zet után adta meg magát a rend­őrök­nek egy lö­völ­döző az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Ki­lenc­órá­nyi patt­hely­zet után adta meg magát a rend­őrök­nek egy lö­völ­döző az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Megmutatták a magyar háziasszonyok, amijük van: Elképesztő!

Megmutatták a magyar háziasszonyok, amijük van: Elképesztő!

So­ha­sem gon­dol­tad volna, mi min­dent rejt akár egy la­kó­te­lepi lakás kam­rája!

Elképesztő, ami Madridban történt

Majdnem csoda: elképesztő, ami Madridban történt

Vi­deók a leg­ér­de­ke­sebb ese­mé­nyek­ről.

Mindez még ga­ran­tál­tan he­te­kig-hó­na­po­kig téma lesz a fél vi­lá­gon. Vi­deók a leg­ér­de­ke­sebb ese­mé­nyek­ről.

Megrázó és lélekemelő:Hihetetlen videót osztott meg a magyar színésznő

Megrázó és lélekemelő:Hihetetlen videót osztott meg a magyar színésznő

Az aka­rat di­a­dala... Talán ez a mon­dat jut elő­ször eszünkbe!

Az aka­rat di­a­dala... Talán ez a mon­dat jut elő­ször eszünkbe a japán pa­ra­lim­pi­kon pro­duk­ci­ója lát­tán.

Csoda történhet a BL-ben, íme a bizonyítékok

Csoda történhet a BL-ben, íme a bizonyítékok

Még hogy az első meccsek után már le­fu­tot­tak az elő­dön­tők vissza­vá­gói? De­hogy, na­gyon is ér­de­mes meg­le­pe­tést várni a hét­közi mér­kő­zé­se­ken.

Még hogy az első meccsek után már le­fu­tot­tak az elő­dön­tők vissza­vá­gói? De­hogy, na­gyon is ér­de­mes meg­le­pe­tést várni a hét­közi mér­kő­zé­se­ken.

Nem hitte volna, hogy lesz még kisbabája: most ötös ikreket vár

Nem hitte volna, hogy lesz még kisbabája: most ötös ikreket vár

Hosszú éve­ken ke­resz­tül pró­bál­koz­tak a gyer­mek­ál­dás­sal. Most olyan csoda tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott...

Hosszú éve­ken ke­resz­tül pró­bál­koz­tak a gyer­mek­ál­dás­sal. Most olyan csoda tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott...

Újévi csodában bízik a beteg kismama

Újévi csodában bízik a halálos agydaganattal kisbabáját váró nő

Né­hány hét van hátra a szü­lé­sig. Imád­ko­zik, hogy élet­ben ma­rad­jon.

Még né­hány hét van hátra a szü­lé­sig, imád­ko­zik, hogy leg­alább addig élet­ben ma­rad­jon. Szív­szo­rító tör­té­net!

Ezért megy a vita
a pásztói csodán

Ezért megy a vita
a pásztói csodán

Hívők és hi­tet­le­nek csap­nak össze: csoda vagy pá­ra­le­csa­pó­dás?

Hívők és hi­tet­le­nek csap­nak össze: va­lódi cso­dá­ról van szó vagy csak egy­szerű pá­ra­le­csa­pó­dás áll a hát­tér­ben? A hely­szí­nen jár­tunk, s ki­de­rült, több szo­bor­nál is fur­csa­sá­go­kat ész­lel­tek.

Ezért rohamozzák hónapok óta a nógrád megyei templomot

Ezért rohamozzák hónapok óta a nógrád megyei templomot

A világ min­den tá­já­ról jön­nek.

A világ min­den tá­já­ról jön­nek és kö­ve­te­lik a plé­bá­nián, hogy nyis­sák ki a temp­lom­ka­put!

Hihetetlen égi jelenség Magyarország égboltján

Hihetetlen égi jelenség Magyarország égboltján

A cso­dá­ról fotók is ké­szül­tek!

Ter­mé­szeti tü­ne­mény buk­kant fel az égen szom­bat dél­után, a cso­dá­ról fotók is ké­szül­tek!

Megtörténhet a csoda, bizakodó Schumacher barátja

Megtörténhet a csoda, bizakodó Schumacher barátja

Haj­dani ve­tély­tár­sá­ról be­szélt Ger­hard Ber­ger. Első kéz­ből szár­mazó in­for­má­ciói van­nak Schumi ál­la­po­tá­ról.

Haj­dani nagy ve­tély­tár­sá­ról be­szélt Ger­hard Ber­ger. Első kéz­ből szár­mazó in­for­má­ciói van­nak Schumi ál­la­po­tá­ról.

Csodálkozol a Honvédon? Megfejtettük a titkot

Csodálkozol a Honvédon? Megfejtettük a titkot

Öt okból szár­nyal a Rossi-csa­pat.

Ma­gyar Le­i­ces­ter - vagy ki­csit in­kább Ju­ven­tus? Eddig erőn felül me­ne­tel­nek a kis­pes­tiek az NB I-ben. Öt okból szár­nyal a Rossi-csa­pat.

Elképesztő 2017! A sportban nincs lehetetlen

Elképesztő 2017! A sportban nincs lehetetlen

Soha ne add fel a sport­ban!

Soha ne add fel a sport­ban! Erre ta­ní­tott min­ket a New Eng­land Pat­ri­ots és a Bar­ce­lona cso­dája.

Orvosi csoda: Meggyógyult Zámbó Jimmy súlyosan szívbeteg édesanyja!

Orvosi csoda: Meggyógyult Zámbó Jimmy súlyosan szívbeteg édesanyja!

Az el­hunyt éne­kes csa­ládja végre egy ki­csit fel­lé­le­gez­het!

Az el­hunyt éne­kes csa­ládja végre egy ki­csit fel­lé­le­gez­het!

Csodát tesz a férfiassággal ez a kávé!

Csodát tesz a férfiassággal ez a kávé!

Nem akár­mi­lyen cso­da­kávé ke­rült a pi­acra, és ennek el­ső­sor­ban a férfiak, majd ezt kö­ve­tően a part­ne­reik örül­het­nek. Szu­per aján­dék min­den­ki­nek...

Nem akár­mi­lyen cso­da­kávé ke­rült a pi­acra, és ennek el­ső­sor­ban a férfiak, majd ezt kö­ve­tően a part­ne­reik örül­het­nek. Szu­per aján­dék min­den férfi­nak...

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Plüss­ku­tyá­ját sze­rette a leg­job­ban.

A világ leg­jobb szü­le­i­nek ti­tu­lál­ják az in­ter­ne­ten azt a há­zas­párt, akik nem min­den­napi meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek sze­re­tett lá­nyuk­nak. Zo­ko­gó­gör­csöt ka­pott.

Elképesztő, amit ez a 13 éves a szájával művel

Elképesztő, amit ez a 13 éves a szájával művel

A te­het­ség az utcán "hever".

Hála a mo­bil­esz­kö­zök­nek, ma már sen­ki­nek nem kell le­ma­rad­nia az él­mény­ről, még akkor sem, ha a világ másik felén van. A te­het­ség az utcán "hever".

Nem hittek a szemüknek: csoda történt a sivatagban!

Nem hittek a szemüknek: csoda történt a sivatagban!

Egyet­len egy­szer tör­tént ilyen, mióta világ a világ: vé­kony hó­ta­karó bo­rí­totta a Sza­ha­rát!

Egyet­len egy­szer tör­tént ilyen, mióta világ a világ: vé­kony hó­ta­karó bo­rí­totta a Sza­ha­rát!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul is­teni finom!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul az íze is­teni, el­ron­tani pedig szinte le­he­tet­len! Íme a re­cept!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Napok óta ol­vas­ható min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, gyó­gyult ki rák­já­ból.

Napok óta ol­vas­ható min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, gyó­gyult ki rák­já­ból.

Nézz ma fel az égre! Csodát látsz

Nézz ma fel az égre! Csodát látsz

Nem akár­mi­lyen cso­dá­nak le­het­nek szem­ta­núi azok, akik haj­lan­dóak vir­rasz­tani mind­ezért. Ha­sonló le­he­tő­sé­günk leg­kö­ze­lebb 2034. no­vem­ber 25-én lesz leg­kö­ze­lebb.

Nem akár­mi­lyen cso­dá­nak le­het­nek szem­ta­núi azok, akik haj­lan­dóak vir­rasz­tani mind­ezért. Kedv­csi­ná­ló­ként csak annyi: ha­sonló le­he­tő­sé­günk leg­kö­ze­lebb 2034. no­vem­ber 25-én, azaz több mint ti­zen­nyolc év múlva lesz majd. Ér­de­mes így be­ál­lí­tani az éb­resz­tőórát, vagy kora este meg­inni egy kávét, és várni a cso­dát.

Megszurkálta, majd eltemette kisfiát az őrült anya, a gyerek túlélte

14-szer megszurkálta kisfiát, majd élve eltemette az őrült anya

A bru­tá­lis tet­tet fél éve kö­vette el a nő, azóta azon­ban olyan dolog tör­tént...

A bru­tá­lis tet­tet fél éve kö­vette el az anya, azóta azon­ban olyan dolog tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott...

Csoda történt a férfival, aki 700 napig nem nyúlt magához!

Csoda történt a férfival, aki 700 napig nem nyúlt magához!

El­sőre talán úgy tűn­het, fö­lös­le­ges­nek ilyen ön­sa­nyar­gató vál­la­lá­so­kat tenni.

El­sőre talán úgy tűn­het, fö­lös­le­ges­nek ilyen ön­sa­nyar­gató vál­la­lá­so­kat tenni.

Orvosi csoda mentheti meg a szívbetegeket Magyarországon!

Orvosi csoda mentheti meg a szívbetegeket Magyarországon!

For­ra­dalmi az el­já­rás.

A szív­ko­szo­rúér-be­teg­ség az egyik ve­zető ha­lá­lo­zási ok ha­zánk­ban.

Megható levelet kapott Norbi! Géza az életét köszöni

Megható levelet kapott Norbi! Géza az életét köszöni

Ha nincs az Up­date, már ő sincs!

Nem múl­hat el úgy év­for­duló im­má­ron három éve, hogy Géza ne mon­dana kö­szö­ne­tet a fit­nesz­gu­ru­nak, ami­ért mód­sze­ré­nek hála ma is élhet.

Olasz földrengés: 17 órát töltött a romok alatt a 10 éves kislány

Olasz földrengés: 17 órát töltött a romok alatt a 10 éves kislány

Van­nak sze­ren­csés túl­élők is.

Az eddig 159 ál­do­zat­tal járó pusz­tító ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fá­nak van­nak sze­ren­csés túl­élői is, akik a cso­dá­nak kö­szön­he­tik éle­tü­ket.

Ez az Eb legjobb vicce: sittes bankárok, bálnavadászok kíméljenek!

Ez az Eb legjobb vicce: sittes bankárok, bálnavadászok kíméljenek!

Tudod, hogy áll össze az Eb-csoda? Iz­land la­kos­sá­gá­ból így állt össze az a 23 férfi, akik el­káp­ráz­tat­ják Eu­ró­pát.

Zseniális testfestőművész!

Zseniális testfestőművész!

Krysti Ellen neve for­ra­dal­mat je­lent, ami a test­fes­tést il­leti! Hogy ő maga al­kotta-e meg az öt­le­tét, ami­nek kö­szön­he­tően most az egész világ a cso­dá­jára jár, nem tudni.

Krysti Ellen neve for­ra­dal­mat je­lent, ami a test­fes­tést il­leti! Hogy ő maga al­kotta-e meg az öt­le­tét, ami­nek kö­szön­he­tően most az egész világ a cso­dá­jára jár, nem tudni.

Hihetetlen! Már vezetni is tud Kulka János

Hihetetlen! Már vezetni is tud Kulka János

Ezt ál­lítja az a sze­gedi gyógy­tor­nász.

Leg­alábbis ezt ál­lítja az a sze­gedi gyógy­tor­nász, aki nap mint nap ke­zeli a stroke-on át­esett szí­nészt. János maga is nyi­lat­ko­zott...

Különleges gyógymód segített Somló Tamáson?

Különleges gyógymód segített Somló Tamáson?

Leg­alábbis ezt ál­lítja egy barát.

Leg­alábbis ezt be­szé­lik mű­vész­kö­rök­ben. A for­ra­dalmi meg­ol­dás na­gyon drága, de ha­té­kony, és ál­lí­tó­lag még a rák­kal is szem­be­száll.

Hihetetlen: Picasso nyomdokaiba léphet Kozso

Hihetetlen: Picasso nyomdokaiba léphet Kozso

Döb­be­ne­tes, ami Ko­zsó­val tör­tént az agy­mű­tétje után. Az Ámok­fu­tók éne­kese azt ál­lítja, va­rázs­lat tör­tént.

Döb­be­ne­tes, ami Ko­zsó­val tör­tént az agy­mű­tétje után. Az Ámok­fu­tók éne­kese azt ál­lítja, va­rázs­lat tör­tént.

Erre a fickóra nem hat a gravitáció!

Erre a fickóra nem hat a gravitáció!

Em­lék­szel még, ami­kor kö­lyök­ként meg­kap­tad az első BMX-edet? Ugye te is Su­per­man-nek kép­zel­ted magad? Ő nem csak kép­zeli, de az is!

Em­lék­szel még, ami­kor kö­lyök­ként meg­kap­tad az első BMX-edet? Ugye te is Su­per­man-nek kép­zel­ted magad? Ő nem csak kép­zeli, de az is!

Megható: csodás égi jelenség Prince birtoka felett!

Megható: csodás égi jelenség Prince birtoka felett!

Nem hit­tek a sze­mük­nek a ra­jon­gók.

Ren­ge­teg ra­jongó lá­to­ga­tott el Prince bir­to­ká­hoz, hogy le­ró­ják ke­gye­le­tü­ket. Meg­ható, hogy eköz­ben egy gyö­nyörű szi­vár­vány je­lent meg az égen.

Hol történjen csoda, ha nem a csodameccsen?

Hol történjen csoda, ha nem a csodameccsen?

Li­ver­pool­ban or­vos­tör­té­nel­met írtak.

Ak­kora meccs volt Li­ver­pool­ban, hogy még or­vos­tör­té­nel­met is írtak. Vagy nem, de akkor egy nagy svi­hák­sá­got lát­hat­tunk az angol druk­ke­rek­től.

Teherbe esett a meddőnek mondott Dobó Ági!

Teherbe esett a meddőnek mondott Dobó Ági!

A szép­ség ko­ráb­ban bor­zasztó hí­re­ket ka­pott, hi­szen or­vo­sai sze­rint ter­mé­sze­te­sen úton nem lehet gyer­meke.

A 2010-es Miss World Hun­gary győz­tese több­ször val­lott már az anya­ság ne­héz­sé­ge­i­ről és kap­cso­lata hul­lám­völ­gye­i­ről, most azon­ban bol­dog­sá­gát kür­tölte szét a vi­lág­nak. Dobó Ági ugyanis újra te­herbe esett, annak el­le­nére, hogy or­vo­sai sze­rint erre szinte semmi esé­lye nem volt.

Elképesztő, mit találtak a szakadék mélyén a kutatók

Elképesztő, mit találtak a szakadék mélyén a kutatók

Ré­misztő han­go­kat hal­lot­tak a he­lyiek az ős­erdő kö­ze­pén tá­tongó sza­ka­dék­ból, ezért soha nem me­rész­ked­tek le.

Ré­misztő han­go­kat hal­lot­tak a he­lyiek az ős­erdő kö­ze­pén tá­tongó sza­ka­dék­ból, ezért soha nem me­rész­ked­tek le.

Felállt és elsétált a 4 éves kisfiú, miután áthajtott rajta egy furgon

Felállt és elsétált a 4 éves kisfiú, miután áthajtott rajta egy furgon

Döb­be­ne­tes vi­deót tett közzé az egyik orosz hír­por­tál. A gye­rek­nek cso­dá­val ha­tá­ros módon kutya baja sem lett...

Elrepült, mikor elütötte a vonat, de túlélte! - Videó!

Elrepült, mikor elütötte a vonat, de túlélte! - Videó!

A sí­ne­ken pró­bált át­vágni két férfi.

A sí­ne­ken pró­bált át­vágni két férfi, de nem vet­ték észre a gyor­san kö­ze­ledő vo­na­tot. A drá­mai pil­la­na­to­kat ipari ka­mera rög­zí­tette!

Na ne: le tudja írni a kutya a saját nevét!

Na ne: le tudja írni a kutya a saját nevét!

Ül, fek­szik, marad! Ezek már ide­jét múlt trük­kök. Olyat vi­szont, hogy egy kutya le tudja írni a saját nevét, na, olyat még tuti nem lát­tál!

Ül, fek­szik, marad! Ezek már ide­jét múlt trük­kök. Olyat vi­szont, hogy egy kutya le tudja írni a saját nevét, na, olyat még tuti nem lát­tál! Sőt Jumpy tud gör­desz­kázni, rol­le­rezni, kö­szönni, be­mu­tat­kozni és óri­á­si­a­kat szal­tózni. Lehet, hogy ő a világ leg­oko­sabb ku­tyája?

A szülőszobán tudta meg a somogyi nő, hogy terhes

A szülőszobán tudta meg a somogyi nő, hogy terhes

A fi­a­tal nő úgy csi­nálta végig a ter­hes­sé­gét, hogy fo­galma sem volt róla, babát vár.

A fi­a­tal nő úgy csi­nálta végig a ter­hes­sé­gét, hogy fo­galma sem volt róla, babát vár. Or­vo­sai azt mond­ták, nem lehet gye­reke, és a ter­hes­ségi teszt­jei is ne­ga­tí­vok let­tek.

Ünnepi csoda: hazaengedték a világ egyik legkisebb súllyal született babáját

Ünnepi csoda: hazaengedték a világ egyik legkisebb súllyal született babáját

A kis­lány 14 hét­tel a kiírt dátum előtt ér­ke­zett a vi­lágra.

A kis­lány 14 hét­tel a kiírt dátum előtt ér­ke­zett a vi­lágra.

5 orvosi csoda, ami azonnal könnyeket csal a szemedbe

5 orvosi csoda, ami azonnal könnyeket csal a szemedbe

Az el­múlt év nagy pil­la­na­tai

Az or­vos­tu­do­mány fej­lő­dé­sé­vel ma már olyan cso­dá­kat él­he­tünk át, amik­ről né­hány évvel ez­előtt még ál­modni sem mer­tünk volna.

Angyalt fotózott a lelkipásztor a baleset helyszínén?

Angyalt fotózott a lelkipásztor a baleset helyszínén?

A sors keze? Isten vagy egy őr­an­gyal?

A sors keze? Isten vagy egy őr­an­gyal? Lehet, sosem derül ki, minek kö­szönt­heti éle­tét az a fi­a­tal férfi, aki cso­dá­val ha­tá­ro­san túl­élte sú­lyos bal­ese­tét.

Elsírta magát a pizzafutár, miután meglátta, mennyi borravalót kapott

Elsírta magát a pizzafutár, miután meglátta, mennyi borravalót kapott

200 ezer fo­rint­nyi össze­get adtak neki egy temp­lomi gyü­le­ke­zet tag­jai.

Egy val­lási gyü­le­ke­zet­hez kel­lett ki­vinni a piz­zát, ami ott tör­tént, az szinte hi­he­tet­len. 700 dol­lárt, azaz több mint 200 ezer fo­rint­nyi össze­get ka­pott a meg­ha­tó­dott futár.

Kozso az ország legnagyobb varázslója

Kozso az ország legnagyobb varázslója

Az éne­kes cso­dát tett egy kis­gyer­mek­kel.

Az éne­kes eddig is hitt a ter­mé­szet­fe­letti erők­ben, de most ő maga tett cso­dát egy kis­gyer­mek­kel, hi­szen sze­rinte neki kö­szön­hető hogy a baba végre talpra állt.

Orvosai szerint is csoda történt Bangó Margittal

Orvosai szerint is csoda történt Bangó Margittal

Or­vo­sai sem értik, hogy épül­he­tett fel ilyen gyor­san bru­tá­lis au­tó­bal­esete után az éne­kesnő. Mar­git tudja erre a vá­laszt, és el is árulta a Ri­post­nak.

Or­vo­sai sem értik, hogy épül­he­tett fel ilyen gyor­san bru­tá­lis au­tó­bal­esete után az éne­kesnő. Mar­git tudja erre a vá­laszt, és el is árulta a Ri­post­nak.

Véletlenül mérgezték meg magukat a sztárok!

Véletlenül mérgezték meg magukat a sztárok!

Csoda, hogy nem hal­tak meg.

Egy szem­pil­lan­tás alatt meg­tör­tént a baj, a cso­dá­val ha­tá­ros, hogy nem hal­tak meg. A döb­be­ne­tes bal­eset óta át­ér­té­kel­ték az éle­tü­ket.

Szendvicszacskó mentette meg az újszülött életét!

Szendvicszacskó mentette meg az újszülött életét!

Mind­össze 1 órát adtak az or­vo­sok a csöpp­ség­nek. Ő azon­ban rá­cá­folt a vé­le­mé­nyekre, és igazi kis túl­élő mód­jára cso­dát tett.

Mind­össze egy órát adtak az or­vo­sok a csöpp­ség­nek. Ő azon­ban rá­cá­folt a vé­le­mé­nyekre, és igazi kis túl­élő mód­jára cso­dát tett.

A halál torkából mentették meg a kutyát

A halál torkából mentették meg a kutyát

Az út szé­lén hal­dok­lott Tiny.

Az út szé­lén hal­dok­lott a csont­so­vány Tiny, ami­kor egy ku­tya­ba­rát rá­ta­lált. Azt gon­dolta, meg­sza­ba­dítja szen­ve­dé­sé­i­től, de a kór­ház­ban csoda tör­tént!