CÍMKE: 'csizma'

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Döb­be­ne­tes vál­to­zá­son esett át a csizma, ennyire szexi még nem volt a comb­vil­lan­tós vál­to­zat!

Itt a legújabb cipődivat, ezt hordja minden olasz nő

Itt a legújabb cipődivat, ezt hordja minden olasz nő

Az olasz nők rég­óta hí­re­sek arról, hogy sze­re­tik, és tud­ják is vi­selni a fel­tűnő ru­há­kat, ki­egé­szí­tő­ket.

Az olasz nők rég­óta hí­re­sek arról, hogy sze­re­tik, és tud­ják is vi­selni a fel­tűnő ru­há­kat, ki­egé­szí­tő­ket. Idén ős­szel is ki­ta­lál­tak va­lami ext­rát: vissza­tért a kí­gyó­bőr-min­tás csiz­mák di­vatja. Ter­mé­sze­te­sen ezt is ké­pe­sek min­dig egy kis csa­var­ral hor­dani. Les­sük el tőlük a stí­lustrük­köt!

Ebben a csizmában minden férfit rabul ejtesz idén, szuperszexi leszel!

Ebben a csizmában minden férfit rabul ejtesz idén, szuperszexi leszel!

Nőies, csá­bító és min­den­ki­nek jól áll: neked is be kell sze­rez­ned!

Nőies, csá­bító és min­den­ki­nek jól áll: neked is be kel sze­rez­ned ezt a cso­dás fa­zont!

Két hónap és ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Két hónap és ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Az őszi divat máris itt ko­pog­tat az ajtón. Már el­gon­dol­kod­hatsz, mi­lyen cipőt is sze­rezz be őszre.

Az őszi divat máris itt ko­pog­tat az ajtón. Egy esős napon már bát­ran el­gon­dol­kod­hatsz, mi­lyen cipőt is sze­rezz be a kö­zelgő őszre.

Jön a jó idő, de ezt a vadító csizmát tavasszal is hordhatod

Jön a jó idő, de ezt a vadító csizmát tavasszal is hordhatod

Még nem késő a bol­tok­ban ke­resni!

Még nem késő a bol­tok­ban ke­resni, itt a ta­vasz ked­vence! Nincs olyan egy­szerű ruha, me­lyet ne dobna fel.

Döbbenetes változáson esett át a csizma, ultraszexi az új divat

Döbbenetes változáson esett át a csizma, ultraszexi az új divat

Mu­tat­juk, ho­gyan kom­bi­náld és ga­ran­tál­tan szu­per­dö­gös lesz a meg­je­le­né­sed a hideg hó­na­pok­ban is!

Nyári csizma lesz a divat. Biztos, hogy szeretik ezt a nők?

Nyári csizma lesz a divat. Biztos, hogy szeretik ezt a nők?

Fel­tűnő csiz­mák az idei nyár trend­jei kö­zött! Mit gon­dolsz, tény­leg ké­nyel­mes lehet egy ilyen darab?

Fel­tűnő csiz­mák az idei nyár trend­jei kö­zött! Mit gon­dolsz, tény­leg ké­nyel­mes lehet egy ilyen darab? Sokan tar­ta­nak attól, hogy va­ló­ban fel­ve­szik-e a hét­köz­na­po­kon is ezt a fur­csa láb­be­lit a nők. A nyár vá­laszt ad majd ne­künk! Azért, ha meg­tet­szik neked, ne té­to­vázz!

Ilyen színű cipő lesz az idei tél nagy kedvence

Ilyen színű cipő lesz az idei tél nagy kedvence

Vá­lassz ele­gáns színt és ké­nyel­mes cipőt idén télen! Meg­te­he­ted! Ra­gyogj benne min­den al­ka­lom­mal, bár­hová fel­ve­he­ted.

Vá­lassz ele­gáns színt és ké­nyel­mes cipőt idén télen! Meg­te­he­ted! Ra­gyogj benne min­den al­ka­lom­mal, bár­hová el­me­hetsz benne. Iga­zán csi­nos, szexi és va­dító le­hetsz, ha ezt vi­se­led. Imádni fog­ják a lá­ba­don a férfiak az ál­ta­lad vá­lasz­tott láb­be­lit ebben a szín­ben! Akár ki­rán­du­lás­hoz, akár egy bu­liba ve­szed fel.

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Vi­gyél egy kis vi­dám­sá­got a szürke min­den­na­pokba! Vi­selj mesés ci­pő­ket.

Vi­gyél egy kis vi­dám­sá­got a szürke min­den­na­pokba! Vi­selj mesés ci­pő­ket.

Szenzáció! Kiborult a Mesecsizmácska!

Szenzáció! Kiborult a Mesecsizmácska!

Újra ak­ci­ó­ban a két meg­mondó fi­gura! Tit­kos vir­gá­csos össze­es­kü­vé­sek lán­co­la­tá­ról szólta el magát a Mi­ku­lás Maffia!

Tit­kos vir­gá­csos össze­es­kü­vé­sek lán­co­la­tá­ról szólta el magát a Mi­ku­lás Maffia!

Ezekért a csizmákért bolondulnak meg a nők decemberben!

Káprázatos csillogás: Ezekért a csizmákért bolondulnak meg a nők decemberben!

Sze­ret­néd fel­dobni a komor, sötét téli össze­ál­lí­tá­sod? Ezzel a csiz­ma­di­vat­tal nem lő­hetsz mellé!

Sze­ret­néd fel­dobni a komor, sötét téli össze­ál­lí­tá­sod? Ezzel a csiz­ma­di­vat­tal nem lő­hetsz mellé: az egy­színű té­li­ka­bát mellé na­gyon jó vá­lasz­tás. Rá­adá­sul nem­csak az utcán na­gyon menő, de akár ele­gáns ren­dez­vé­nyen is csil­log­hatsz benne!

Szuperszexi leszel a tél legnőiesebb csizmafazonjában!

Szuperszexi leszel a tél legnőiesebb csizmafazonjában!

Iga­zán gyö­nyörű fazon fog ta­rolni a kö­vet­kező hó­na­pok­ban! Ele­gáns, dögös és stí­lu­sos le­szel.

Iga­zán gyö­nyörű fazon fog ta­rolni a kö­vet­kező hó­na­pok­ban! Ele­gáns, dögös és stí­lu­sos le­szel.

Ha így hordod a csizmát, szuper szexi lesz a bokád!

Ha így hordod a csizmát, szuper szexi lesz a bokád!

Ha sze­re­ted a ha­ris­nyá­kat, akkor sze­retni fogod ezt a csiz­mát is!

Hódít a szexi rokokó csizma, te felvennéd?

Hódít a szexi rokokó csizma, te felvennéd?

Ked­ve­led a fel­tű­nést vagy színt vin­nél a tél szürke hét­köz­nap­ja­iba? Mu­tat­juk, mi­lyen csiz­mát vá­lassz!

Ilyen szexin még sosem sétáltak át a nők a nyárból az őszbe

Ilyen szexin még sosem sétáltak át a nők a nyárból az őszbe

Ezzel a csiz­ma­di­vat­tal ős­szel se kell le­ten­ned arról, hogy sej­tel­me­sen sze­xin mu­tat­kozz.