CÍMKE: 'cserbenhagyás'

Sokkot kapott fiával, újabb részletek Sváby András balesetéről

Sokkot kapott fiával, újabb részletek Sváby András balesetéről

A mű­sor­ve­zető au­tó­jába ked­den haj­tott bele egy is­me­ret­len, akit azóta is keres a rend­őr­ség.

Kisfiát vette ki a kocsiból Sváby, mikor egy autós beléjük hajtott

Kisfiát vette ki a kocsiból Sváby, mikor egy autós beléjük hajtott

Az is­me­ret­len tet­tes el­haj­tott, a Heti Napló mű­sor­ve­ze­tője fel­je­len­tést tett.

Horrorbaleset Szegeden: előre tudta a család, hogy meg fog történni

Horrorbaleset Szegeden: előre tudta a család, hogy meg fog történni

Egy helyi fi­a­tal be­dro­gozva gá­zolt ha­lálra egy 18 éves lányt.

Egy helyi fi­a­tal be­dro­gozva gá­zolt ha­lálra egy 18 éves lányt, a ro­ko­nok pedig már előre sej­tet­ték.

Brutális részletek derültek ki az éjjeli szegedi tragédiáról, ez a férfi felelős érte

Brutális részletek derültek ki az éjjeli szegedi tragédiáról, ez a férfi felelős érte

A férfi el­ütött egy au­tó­ból ki­szálló nőt, majd el­haj­tott a hely­szín­ről.

A férfi el­ütött egy au­tó­ból ki­szálló nőt, majd el­haj­tott a hely­szín­ről.

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

A bu­da­pesti rend­őrök el­fog­ták azt a 20 éves gyöm­rői férfit, aki az M3-as au­tó­pá­lyán el­ütött egy nőt szerda reg­gel, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott.

A bu­da­pesti rend­őrök el­fog­ták azt a 20 éves gyöm­rői férfit, aki az M3-as au­tó­pá­lyán el­ütött egy nőt szerda reg­gel, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott.

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

A gá­zo­lás után el­me­ne­kült.

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről. Mégis meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Zebrán gázolta halálra az ovis testvéreket a részeg sofőr

Zebrán gázolta halálra az ovis testvéreket a részeg sofőr

Meg sem állt, hogy se­gít­sen a si­kol­tozó anyu­kán és a vér­ben úszó gye­re­kein. A ré­szeg sofőr in­kább szá­guldva me­ne­kült.

Meg sem állt, hogy se­gít­sen a si­kol­tozó anyu­kán és a vér­ben úszó gye­re­kein. A ré­szeg sofőr el­szá­gul­dott.

Hét éves gyerek sérült meg, a súlyos baleset okozója elmenekült

Hét éves gyerek sérült meg, a súlyos baleset okozója elmenekült

Te­rep­járó és gép­ko­csi ka­ram­bo­lo­zott.

Te­rep­járó és gép­ko­csi ka­ram­bo­lo­zott Bu­da­pes­ten a XII.ke­rü­let­ben.

Súlyos balesetet okozott a sárga villogós teherautós, keresik a zsaruk

Súlyos balesetet okozott a sárga villogós teherautós, keresik a zsaruk

Sza­bály­ta­la­nul ment az úton, de a leg­rosszabb, hogy el­haj­tott a hely­szín­ről a te­her­autó so­főrje.

Csúnyán cserben hagyták Tatár Csillát, a rendőrséghez fordult

Csúnyán cserben hagyták Tatár Csillát, a rendőrséghez fordult

A műsör­ve­ze­tőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte szerda reg­gel...

A műsör­ve­ze­tőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte szerda reg­gel, ami­kor sze­re­tett volna el­in­dulni au­tó­já­val.

Új fordulat a borsodi cserbenhagyásos gázolás ügyében

Új fordulat a borsodi cserbenhagyásos gázolás ügyében

A Ford Tran­zit so­főrje ok­tó­ber 20-án ha­lálra gá­zolta a gya­lo­gost és ott­hagyta az út szé­lén.

A Ford Tran­zit so­főrje ok­tó­ber 20-án ha­lálra gá­zolta a gya­lo­gost és ott­hagyta az út szé­lén.

Durva balesetetet okozott a magyar sofőr, az internetezők összefogtak

Durva balesetetet okozott a magyar sofőr, az internetezők összefogtak

A bal­eset még szom­ba­ton tör­tént, de a sofőr egy pil­la­nat után to­vább­haj­tott. A másik autó ve­ze­tője Fa­ce­boo­kon pró­bálta meg­ta­lálni.

Ezt az autót keresi fél Magyarország

Ezt az autót keresi fél Magyarország

Mi­köz­ben három autót elő­zött, egy trak­tor az árokba for­dult mi­atta.

Mi­köz­ben három autót elő­zött, egy trak­tor az árokba for­dult mi­atta, s köz­ben egy sze­mély­au­tót is el­so­dort. A si­e­tős sofőr a tör­tén­tek után nyom nél­kül el­haj­tott a hely­szín­ről.

Felháborító magyarázatot talált a sofőr a cserbenhagyásra

Felháborító magyarázatot talált a sofőr a cserbenhagyásra

Azért nem állt meg, mert azt hitte, egy őzet gá­zolt el, pedig egy ember volt.

Azért nem állt meg, mert azt hitte, egy őzet gá­zolt el, pedig egy ember volt. Más­nap ta­lál­tak rá a gya­lo­gos élet­te­len tes­tére az út menti árok­ban.

Kamerák előtt tüntette el a holttestet a pilisi pár

Kamerák előtt tüntette el a holttestet a pilisi pár

Mikor meg­lát­ták, hogy az el­gá­zolt férfin már nem lehet se­gí­teni, el­ké­pesztő dol­got mű­vel­tek. Fél napon belül el­kap­ták őket a rend­őrök!

Mikor meg­lát­ták, hogy az el­gá­zolt férfin már nem lehet se­gí­teni, el­ké­pesztő dol­got mű­vel­tek. Fél napon belül el­kap­ták őket a rend­őrök!

Felbolydult Mórahalom: cserbenhagyó gázolót üldöznek

Felbolydult Mórahalom: cserbenhagyó gázolót üldöznek

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel, épp­hogy meg­úszta a ke­rék­pá­ros a bal­ese­tet.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel, épp­hogy meg­úszta a ke­rék­pá­ros a bal­ese­tet.

Facebookról tudta meg a család, hogy meghalt az apuka

Facebookról tudta meg a család, hogy meghalt az apuka

Esé­lye sem volt a túl­élésre.

A 27 éves férfi csak az úton akart át­kelni, de egy fi­gyel­met­len ka­mi­on­so­főr el­gá­zolta - esé­lye sem volt a túl­élésre, több autó is át­haj­tott rajta.

Cserben hagyták, csúnyán elbántak Muri Enikővel

Cserben hagyták, csúnyán elbántak Muri Enikővel

Nem ér­dek­lőd­nek fe­lőle.

Úgy tűnik, hátat for­dí­tot­tak egy­kori mun­ka­tár­sai Muri Eni­kő­nek! Tá­vo­zása óta, egyet­len kol­lé­gája ki­vé­te­lé­vel, senki nem ér­dek­lő­dött fe­lőle.

Cserbenhagyta, csúnyán elbánt Eszenyi Enikővel Stohl András

Cserbenhagyta, csúnyán elbánt Eszenyi Enikővel Stohl András

Ez a hála? A Víg­szín­ház igaz­ga­tója va­la­mi­kor sokat se­gí­tett Bu­ci­nak...

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

Közúti balesetet szenvedett: cserbenhagyták a népszerű tévést

Közúti balesetet szenvedett: cserbenhagyták a népszerű tévést

Ki­sebb köz­úti bal­ese­tet szen­ve­dett Czip­pán Anett.

Ki­sebb köz­úti bal­ese­tet szen­ve­dett Czip­pán Anett. Par­koló au­tó­já­nak haj­tot­tak neki. A koc­ca­nás kö­vet­kez­té­ben le­tört a kocsi vissza­pil­lantó tükre is.

Rajongói is akadnak a bekokainozva gázoló nőnek

Rajongói is akadnak a bekokainozva gázoló nőnek

Nem min­denki for­dult el­lene.

Nem min­denki for­dult el­lene, egy hó­doló ér­de­kes aján­la­tot tett a je­len­leg elő­ze­tes­ben ülő nőnek.

Megmenthették volna az Angliában elgázolt fiatal nőt

Megmenthették volna az Angliában elgázolt nőt

Ani­tát cser­ben­hagyta a gá­zo­lója.

Ani­tát gá­zo­lója cser­ben­hagyta

Így karácsonyozott a börtönben a bekokainozva gázoló nő

Így karácsonyozott a börtönben a bekokainozva gázoló nő

Az első, de va­ló­szí­nű­leg nem az utolsó szent­es­tét töl­tötte a rá­csok mö­gött.

Az első, de va­ló­szí­nű­leg nem az utolsó szent­es­tét töl­tötte T. Petra a rá­csok mö­gött.

Ennyi volt, Berkiék szakítanak a kokainos gázolóval

Ennyi volt, Berkiék szakítanak a kokainos gázolóval

Nem foly­tatja az együtt­mű­kö­dést az olim­piai baj­nok tor­nász a Petra'z ét­te­rem­lánc­cal.

Nem foly­tatja az együtt­mű­kö­dést az olim­piai baj­nok tor­nász a Petra'z ét­te­rem­lánc­cal. Egye­lőre kér­dé­ses, hogy mikor kerül le a spor­toló arc­képe a bol­tok­ból.

Olimpiai bajnok hirdeti a bekokainozva gázoló nő éttermét!

Olimpiai bajnok hirdeti a bekokainozva gázoló nő éttermét!

A tor­nász az egész­ség­nagy­kö­vete annak az ét­te­rem­lánc­nak, ami­nek tu­laj­do­nosa el­gá­zolt egy idős férfit Zug­ló­ban.

Ezért úszhatja meg a börtönt a Zuglóban bekokainozva gázoló nő!

Vérlázító! Ezért úszhatja meg a börtönt a bekokainozva gázoló nő!

Az ügyész­ség fel­leb­bez a dön­tés ellen, de egy­előre ha­za­me­het a fi­a­tal nő.

Kommentelők százai támadják a bekokainozva gázoló nőt

Kommentelők százai támadják a bekokainozva gázoló nőt

A nép ha­ragja már a kö­zös­ségi ol­da­lát is el­érte.

A nép ha­ragja már a kö­zös­ségi ol­da­lát is el­érte, mind­össze egy ember kelt a vé­del­mére.

Járni is alig tud az elgázolt kapus

Járni is alig tud az elgázolt kapus

Ennek el­le­nére hét­vé­gén már sze­retne vé­deni. A ba­rát­nő­jét is el­so­dor­ták, de nem ő járt rosszab­bul. A sofőr ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat, ha el­kap­ják.

Ennek el­le­nére hét­vé­gén már sze­retne vé­deni. A ba­rát­nő­jét is el­so­dor­ták, de nem ő járt rosszab­bul.

Jogsi nélkül, bepiálva, bedrogozva vezette halálba utasát! - Sokkoló fotók

Jogsi nélkül, bepiálva, bedrogozva vezette halálba utasát! - Sokkoló fotók

Fron­tá­lis üt­köz­tek egy nyer­ges­von­ta­tó­val, fel­is­mer­he­tet­lenné tört au­tó­juk. A sofőr azon­ban el­ro­hant a hely­szín­ről.

Az év legszövevényesebb cserbenhagyásos gázolási ügye zajlik

Az év legszövevényesebb cserbenhagyásos gázolási ügye zajlik Nagykátán

Egy hu­szon­éves ha­lálra gá­zolt egy másik hu­szon­évest, majd ve­rő­em­bert kül­dött uta­sá­hoz.

Biciklis lányt gázolt el egy autós az Oktogonnál, és továbbhajtott!

Biciklis lányt gázolt el egy autós az Oktogonnál, és továbbhajtott!

A rend­őr­ség szem­ta­núk je­lent­ke­zé­sét várja!

A vél­he­tően bu­da­pesti sofőr se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül haj­tott el, a rend­őr­ség szem­ta­núk je­lent­ke­zé­sét várja!

Cserbenhagyás: Nem éri meg elhajtani!

Cserbenhagyás: A megállás nem illendőség kérdése!

Na­gyobb bajt okoz ma­gá­nak az az autós, aki el­hagyja a bal­eset hely­szí­nét, ahe­lyett, hogy a fe­le­lős­sé­get vál­lalva meg­várná a rend­őrö­ket.

Na­gyobb bajt okoz ma­gá­nak az az autós, aki el­hagyja a bal­eset hely­szí­nét, ahe­lyett, hogy a fe­le­lős­sé­get vál­lalva meg­várná a rend­őrö­ket.

Biciklis kislányt gázolt a debreceni autós, majd elhajtott - Fotó

Biciklis kislányt gázolt a debreceni autós, majd elhajtott - Fotó

Ke­resi a rend­őr­ség a fe­le­lőt­len so­főrt.

Ke­resi a rend­őr­ség azt a so­főrt, aki el­ütött egy ti­zen­négy éves kis­lányt, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül el­hagyta a hely­színt.

Szétroncsolódott autóból menekült a bedrogozott sofőr

Szétroncsolódott autóból menekült a bedrogozott sofőr

Át­sod­ró­dott a szem­ben lévő sávba és egy nyer­ges­von­ta­tó­val üt­kö­zött a sze­mély­gép­ko­csi, mely­nek so­főrje és még egy utasa el­me­ne­kült.

Át­sod­ró­dott a szem­ben lévő sávba és egy nyer­ges­von­ta­tó­val üt­kö­zött a sze­mély­gép­ko­csi, mely­nek so­főrje és még egy utasa el­me­ne­kült. Egy utas éle­tét vesz­tette.

Óvodást gázoltak Nagykanizsán!

Óvodást gázoltak Nagykanizsán!

Ke­rék­pá­ro­zás köz­ben esett el egy kis­lány Nagy­ka­ni­zsán, ami­kor egy sze­mély­gép­ko­csi át­haj­tott a kezén. A férfi se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül haj­tott el a hely­szín­ről.

Ke­rék­pá­ro­zás köz­ben esett el egy kis­lány Nagy­ka­ni­zsán, ami­kor egy sze­mély­gép­ko­csi át­haj­tott a kezén. A férfi se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül haj­tott el a hely­szín­ről.

Összeomlott az elgázolt fiú családja, a nevelőapa bosszúval fenyeget

Összeomlott az elgázolt fiú családja, a nevelőapa bosszúval fenyeget

A Tá­pi­ó­bics­kén el­gá­zolt fiú csa­ládja szinte még fel sem fogta, mi tör­tént.

A Tá­pi­ó­bics­kén el­gá­zolt fiú csa­ládja szinte még fel sem fogta, mi tör­tént. Kál­mán ne­ve­lő­apja azt mondja, ha ő kapja el előbb a cser­ben­ha­gyót, akkor bán­tani fogja. A rend­őr­ség még ke­resi az el­kö­ve­tőt.

Elgázolták!
Kis híján meghalt Ryan Reynolds!

Elgázolták!
Kis híján meghalt Ryan Reynolds!

Egy le­si­fo­tós­sal gyűlt meg a baja a sár­mos szí­nész­nek. Ryan éppen van­cou­veri szál­lo­dája mély­ga­rá­zsá­ban igye­ke­zett az au­tó­já­hoz, ami­kor egy pap­arazzo pad­ló­gáz­zal el­gá­zolta.

Egy le­si­fo­tós­sal gyűlt meg a baja a sár­mos szí­nész­nek. Ryan éppen van­cou­veri szál­lo­dája mély­ga­rá­zsá­ban igye­ke­zett az au­tó­já­hoz, ami­kor egy pap­arazzo előbb pad­ló­gáz­zal el­gá­zolta a gya­nút­lan szí­nészt, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül el­me­ne­kült a hely­szín­ről.