CÍMKE: 'csempe'

Vécéfelújítás csempecsere nélkül, zseniális ez az ötlet!

Vécéfelújítás csempecsere nélkül, zseniális ez az ötlet!

Neked is fej­tö­rést okoz, ho­gyan dí­szítsd a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get? Az biz­tos, hogy ez a meg­ol­dás egy­ál­ta­lán nem ju­tott eszedbe!

Neked is fej­tö­rést okoz, ho­gyan dí­szítsd a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get? Az biz­tos, hogy ez a meg­ol­dás egy­ál­ta­lán nem ju­tott eszedbe! Az ötlet hi­he­tet­le­nül egy­szerű, a ki­vi­te­le­zés olcsó, rá­adá­sul szu­per jól néz ki. És biz­tos, hogy a ven­dé­geid iri­gyelni fog­nak mi­atta...

Megújult a fürdőszoba, őrült csempe lett a divat

Megújult a fürdőszoba, őrült csempe lett a divat

Te is bele fogsz sze­retni

Itt a leg­újabb, a leg­őrül­tebb, min­den­kit le­nyű­göző lakás-di­zájn divat! Te is bele fogsz sze­retni. Gye­rek­ko­rod álmai most va­lóra vál­hat­nak!

Felújítanád a fürdőszobát? Őrült csempe lett a divat

Felújítanád a fürdőszobát? Őrült csempe lett a divat

Hozd be az ab­szo­lút lu­xust a für­dő­szo­bádba. Bo­rítsa a fa­la­kat a gyöngy­ház sá­padt, ró­zsa­szín­ben, kék­ben ját­szó fénye.

Hozd be az ab­szo­lút lu­xust a für­dő­szo­bádba. Bo­rítsa a fa­la­kat a gyöngy­ház sá­padt, ró­zsa­szín­ben, kék­ben ját­szó fénye. Fe­l­idézi a cso­dás ten­ger­parti nya­ra­lá­so­kat, és segít a tö­ké­le­tes el­la­zu­lás­ban. He­lyezz el még pár nagy mé­retű kagy­lót, és nem lesz párja a für­dő­szo­bád­nak!

Így használd a fogkefét a konyhában

Így használd a fogkefét a konyhában

A leg­ap­róbb fe­lü­le­te­ket is tö­ké­le­te­sen tisz­tán tart­ha­tod vele..

A fog­ke­fé­vel nem­csak a fo­ga­i­dat tart­ha­tod tisz­tán, a kony­há­ban is jó szol­gá­la­tot tesz. A leg­ap­róbb fe­lü­le­te­ket is tö­ké­le­te­sen tisz­tán tart­ha­tod vele. Ér­de­mes egy-ket­tő­vel töb­bet venni, ha fog­ke­féért mész a boltba!

Eszméletlen, mit műveltek a folyosón a szakik, ilyet még nem láttál

Eszméletlen, mit műveltek a folyosón a szakik, ilyet még nem láttál

A csem­pé­ket gyártó cég fel­ké­szült arra, hogy a lá­to­ga­tók meg­döb­ben­nek

A csem­pé­ket gyártó és for­gal­mazó cég fel­ké­szült arra, hogy a lá­to­ga­tók meg­döb­ben­nek majd. Az ered­mény őket is meg­döb­ben­tette: az in­ter­net ugyanis napok alatt fel­kapta a fo­tó­kat, több száz­ez­ren osz­tot­ták meg őket.

Varázsold újra a fugát pár perc alatt!

Varázsold újra a fugát pár perc alatt!

Szürke a kosz­tól? Ne ke­ress bur­ko­lót, nem ör­dön­gös­ség ki­pu­colni!

Az el­szür­kült vagy fol­tos fu­gá­tól akkor is ko­szos­nak tűnik a csem­péd, ha egyéb­ként lel­ki­is­me­re­te­sen si­ká­lod. Ne ke­ress bur­ko­lót, nem ör­dön­gös­ség ki­pu­colni!