CÍMKE: 'csapvíz'

Fekete víz folyik a csapból Vácon

Fekete víz folyik a csapból Vácon

Napok óta ko­szos a víz Vácon és egyre dur­vább a hely­zet.

Napok óta ko­szos a víz Vácon, de héten már egye­ne­sen fe­kete víz folyt a csa­pok­ból - ér­te­sült a Ri­post.

Nálatok is ólmos a csapvíz? Itt vizsgáltathatod be!

Nálatok is ólmos a csapvíz? Itt vizsgáltathatod be!

Vajon meg­fe­lelő a mi­nő­sége annak a víz­nek, ami a csap­ból jön? Lehet, hogy ná­la­tok ve­szé­lyes a csap­víz? Ho­gyan tud­ha­tod ezt meg?

A pa­lac­kos víz­nél sok­kal jobb meg­ol­dás csap­vi­zet inni, hi­szen ezzel nem ter­melsz sze­mét­he­gye­ket. De vajon meg­fe­lelő a mi­nő­sége annak a víz­nek, ami a csap­ból jön? Lehet, hogy ná­la­tok ve­szé­lyes a csap­víz? Ho­gyan tud­ha­tod ezt meg? Be lehet va­la­hol vizs­gál­tatni?

Ennek nem fogsz örülni: riasztó dolgokat találtak a csapvízben

Ennek nem fogsz örülni: riasztó dolgokat találtak a csapvízben

Olyan dol­gok van­nak az ivó­víz­ben, ami­nek na­gyon nem sza­badna ott len­nie.

Mérgező az ivóvíz két magyar iskolában

Mérgező az ivóvíz két magyar iskolában

A gye­re­kek pa­lac­ko­zott vizet kap­nak, mert két sze­gedi is­ko­lá­ról saj­ná­la­tos módon ki­de­rült, hogy teli van mér­gező ólom­mal a csap­víz. Más­hol is je­lent­ke­zett már ha­sonló prob­léma.

A gye­re­kek pa­lac­ko­zott vizet kap­nak, mert két sze­gedi is­ko­lá­ról ki­de­rült, hogy teli van mér­gező ólom­mal a csap­víz. Né­hány hete egy bu­da­pesti, gaz­dag­réti is­ko­lá­ban for­dult elő ha­sonló eset. Sok régi épü­let­ben van­nak még ólom­csö­vek, ér­de­mes be­vizs­gál­tatni a vizet. Most in­gye­ne­sen be­mé­ret­het­jük a vizet és ta­ná­csot is kap­ha­tunk.

Elképesztő hazugságokkal riogatják a hazánkba látogató turistákat

Elképesztő hazugságokkal riogatják a hazánkba látogató turistákat

Azt ja­va­sol­ják nekik, hogy óva­kod­ja­nak a csap­víz­től, de nem ez a leg­dur­vább dolog!

Vizsgálják a csapvizek ólomtartalmát, mutatjuk, hol jelentkezhetsz

Vizsgálják a csapvizek ólomtartalmát, mutatjuk, hol jelentkezhetsz

Ezer té­tel­nek díj­men­te­sen meg­vizs­gál­ják a ne­héz­fém­tar­tal­mát.

Meg­nyug­tató hírt vagy ha­té­kony se­gít­sé­get kap­hat­nak azok, akik ag­gód­nak a csap­vi­zük eset­le­ges ólom­tar­talma miatt. Az Or­szá­gos Köz­egész­ség­ügyi In­té­zetbe most bárki küld­het min­tát, ezer té­telt ugyanis díj­men­te­sen meg­vizs­gál­nak.

Kamu vízszűrőkkel támadnak a csalók, ne dőlj be nekik!

Kamu vízszűrőkkel támadnak a csalók, ne dőlj be nekik!

A 18. ke­rü­let­ben az em­be­re­ket egy cég azzal hí­vo­gatja, hogy tudja a meg­ol­dást a rossz mi­nő­ségű vízre. Pedig a fő­vá­rosi csap­víz mi­nő­sége ki­váló...