CÍMKE: 'csalódás'

Nem tudta feldolgozni műsorának megszűnését az elhunyt magyar sztár

Nem tudta feldolgozni műsorának megszűnését az elhunyt magyar sztár

A csa­ló­dás a ha­lá­láig kí­sér­tette őt.

A csa­ló­dás a ha­lá­láig kí­sér­tette őt.

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Orbán Józsi sze­relme össze­tört.

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

"Kiszakadt a szívem, amikor megláttam a lánnyal" - vallomás egy megcsalt nőtől

"Kiszakadt a szívem, amikor megláttam a lánnyal" - vallomás egy megcsalt nőtől

Ez a tör­té­net meg­rázó, de a va­ló­ság írta. Re­mél­jük, neked nem is­me­rős...

Ez a tör­té­net meg­rázó, de a va­ló­ság írta. Re­mél­jük, te nem éltél meg ha­son­lót...

Kiderült: ezért bukott nagyot Fucsovics Marci

Kiderült: ezért bukott nagyot Fucsovics Marci saját szurkolói előtt

Saját dön­tése miatt szív­hatja a fogát.

Ért­he­tet­le­nül korán kez­dett a ma­gyar te­ni­szező, de ehhez saját maga ra­gasz­ko­dott.

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

A magyar színésznő elárulta, milyen valójában a házassága

A magyar színésznő elárulta, milyen valójában a házassága

Au­gusz­tus­ban ün­nepli ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ját Gre­gor Ber­na­dett és Szar­vas At­tila.

Ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­nepli Gre­gor Ber­na­dett és férje, Szar­vas At­tila. A gyö­nyörű szí­nésznő és ked­vese bol­dog­ság há­zas­ság­ban élnek, és bár ele­inte sze­ret­tek volna közös gyer­me­ket, mára be­le­tö­rőd­tek abba, hogy ez nem ada­tik meg nekik.

Összetörték a szívét! Elárulta szerelme Bereczki Zolit!

Összetörték a szívét! Elárulta szerelme Bereczki Zolit!

A szí­nész ke­ve­set be­szél ma­gán­éle­té­ről, most azon­ban el­árulta, hogy na­gyon meg­bán­totta sze­relme, ami miatt nem má­szott ki a gö­dör­ből...

A szí­nész ke­ve­set be­szél ma­gán­éle­té­ről, most azon­ban el­árulta, hogy na­gyon meg­bán­totta sze­relme, ami miatt nem má­szott ki a gö­dör­ből...

Várkonyi Andrea szerint szeretőnek lenni önmagunk becsapása

Várkonyi Andrea szerint szeretőnek lenni önmagunk becsapása

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője sze­rint nem jó dolog sze­re­tő­nek lenni, mert annak a vége ál­ta­lá­ban csa­ló­dás.

Élete nagy fájdalmáról vallott Jakupcsek Gabriella!

Élete nagy fájdalmáról vallott Jakupcsek Gabriella!

Van, ami sosem ada­tott meg neki.

Van, ami sosem ada­tott meg a mű­sor­ve­ze­tő­nek, és most már nem is biz­tos, hogy va­laha meg­kap­hatja.

Dancs Annamari vallomása: Hazudnék, ha azt mondanám, jól vagyok

Dancs Annamari vallomása: Hazudnék, ha azt mondanám, jól vagyok

Je­len­leg egy­éves kisfia, Ádám bol­dog­sága a leg­fon­to­sabb.

A szí­nész­nő­nek je­len­leg egy­éves kisfia, Ádám bol­dog­sága a leg­fon­to­sabb, mi­atta nem en­ged­heti meg ma­gá­nak, hogy össze­omol­jon.

Hatalmasat csalódott, ezért szakított menyasszonyával L.L. Junior!

Hatalmasat csalódott, ezért szakított menyasszonyával L.L. Junior!

A rap­per és fi­a­tal ked­vese nem elő­ször in­tet­tek bú­csút egy­más­nak.

A rap­per és fi­a­tal ked­vese nem elő­ször in­tet­tek bú­csút egy­más­nak, ám most sú­lyo­sabb a hely­zet, mint eddig bár­mi­kor.

Anyja másodszor is eldobta a 25 éves nőt, akit kiskorában szeméttelepről etetett

Anyja másodszor is eldobta a 25 éves nőt, akit kiskorában szeméttelepről etetett

Több mint húsz év után vágta át azzal, hogy ta­lál­koz­nak.

Több mint húsz év után vágta át azzal, hogy ta­lál­koz­nak.

Kiderült a titok, amit a nyilvánosság elől rejtegetett Szögeczki Ági

Kiderült a titok, amit a nyilvánosság elől rejtegetett Szögeczki Ági

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ál­­má­­ban sem gon­­dolta volna, hogy kisfia fe­­cseg­ ki róla tit­­ko­­kat.

Ennyit a nagy akciókról: átverés a magyar Black Friday

Ennyit a nagy akciókról: átverés a magyar Black Friday

Ma kez­dik a Black Fri­dayt a bol­tok.

Ma kezdi a Black Fri­dayt az áru­há­zak több­sége - de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ér­té­ke­lést!

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele az élete leg­na­gyobb csa­ló­dá­sát hozó kap­cso­la­tába.

München: Csalódás az idei Oktoberfest, sokan féltek elmenni rá!

München: Csalódás az idei Oktoberfest, sokan féltek elmenni rá!

Min­den úgy néz ki,mint ko­ráb­ban, csak a lá­to­ga­tók tö­me­gei ma­rad­tak el. Több­fajta el­mé­let is ke­ring arról, hogy miért?

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték...

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték az ázsiai ka­land le­he­tő­sé­gé­vel.

Így vészelte át szakítását a gyönyörű magyar színésznő

Így vészelte át szakítását a gyönyörű magyar színésznő

Már nem bántja, ha el­hagy­ják.

Most szom­ba­ton mu­tat­ják be a Ja­nika című víg­já­té­kot a Turay Ida szín­ház­ban. A da­rab­ban Xan­tus Bar­bara egy Ame­ri­ká­ban élő ma­gyar nőt ját­szik.

Hiába várják, nem jön össze a baba Judyéknál

Hiába várják, nem jön össze a baba Judyéknál

Nya­ra­lá­su­kon is rajta vol­tak az ügyön.

Két hétre el­uta­zott az éne­kesnő és csa­ládja Tö­rök­or­szágba, mivel nyá­ron nem volt ide­jük a pi­he­nésre.

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Iga­zán nin­cse­nek nagy el­vá­rá­sai a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek, de egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült.

Nin­cse­nek nagy el­vá­rá­sai a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek, de egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült. Volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk rög­tön nyi­lat­ko­zott is a tör­tén­tek­ről.

Sosem bocsájt meg volt férjének a magyar sztár

Sosem bocsájt meg volt férjének a magyar sztár

Tatár Csilla és Gönczi Gábor nyolc évig vol­tak há­za­sok. A mű­sor­ve­zető egy kom­ment­ben írt volt urá­ról.

Tatár Csilla és Gönczi Gábor nyolc évig vol­tak há­za­sok, 2015-ben vál­tak el. Most ki­de­rült: belül még for­tyog­nak az in­du­la­tok a volt fe­le­ség­ben.

Kiakadt Sarka Kata, elege van a számító emberekből

Kiakadt Sarka Kata, elege van a számító emberekből

Sarka Ka­tá­nak sokat kel­lett csa­lód­nia.

Sarka Ka­tá­nak sokat kel­lett csa­lód­nia a hozzá kö­zel­ál­lók­ban az utóbbi idő­ben...

Vásáry André készen áll egy új szerelemre!

Vásáry André készen áll egy új szerelemre!

Az éne­kes ne­he­zen he­verte ki a leg­utóbbi csa­ló­dá­sát.

Az éne­kes ne­he­zen he­verte ki a leg­utóbbi csa­ló­dá­sát, de már örülne, ha újra bol­dog le­hetne.

Mindent ott akart hagyni Gregor Bernadett

Mindent ott akart hagyni Gregor Bernadett

2010-ben egy­szerre vesz­tette el két fon­tos ál­lá­sát, ami meg­vi­selte lel­ki­leg a szí­nész­nőt.

Ami­kor 2010-ben egy­szerre vesz­tette el két fon­tos ál­lá­sát, hátat akart for­dí­tani a szín­ház vi­lá­gá­nak Gre­gor Ber­na­dett. Már civil fog­lal­ko­zást is ta­lált.

Közösen tervezik a jövőt A Nagy Duett sztárjai

Közösen tervezik a jövőt A Nagy Duett sztárjai

Va­sár­nap este Fá­bián Juli és Győrfi Pál tá­voz­tak el­ső­ként A Nagy Duett ver­se­nyé­ből.

Va­sár­nap este Fá­bián Juli és Győrfi Pál tá­voz­tak el­ső­ként A Nagy Duett ver­se­nyé­ből, de a páros sze­ren­csére nem bús­la­ko­dik.

Itt a szörnyű igazság: Ezért költözött el otthonából Vámos Erika

Itt a szörnyű igazság: Ezért költözött el otthonából Vámos Erika

A csi­nos mű­sor­ve­zető tel­je­sen ki­ké­szült. Azt mondja, a pok­lot is meg­járta az el­múlt na­pok­ban!

Kamerák előtt végzett magával a legendás színész fia

Kamerák előtt végzett magával a legendás színész fia

Bajor Marci nem szí­nész­nek ké­szül...

Bajor Marci ugyan nem szí­nész­nek ké­szül, ennek el­le­nére gyak­ran sze­re­pel kisfil­mek­ben. Most egy ba­rátja ked­véért vágta fel az ereit.

Kitálalt Sütő Enikő: Így érzi magát a drámai szakítás óta!

Kitálalt Sütő Enikő: Így érzi magát a drámai szakítás óta!

Egy évvel ez­előtt ért véget a kap­cso­lata vő­le­gé­nyé­vel! El­me­sélte, si­ke­rült-e azóta fel­dol­goz­nia a ma­gán­életi tö­rést!

Egy évvel ez­előtt ért véget a kap­cso­lata vő­le­gé­nyé­vel! El­me­sélte, si­ke­rült-e azóta fel­dol­goz­nia a ma­gán­életi tö­rést!

Mi történt Sarka Kata arcával? Friss fotóján rá sem lehet ismerni!

Mi történt Sarka Kata arcával? Friss fotóján rá sem lehet ismerni!

Sarka Kata friss fotót tett közzé ma­gá­ról és a kis­lá­nyá­ról, ám alig lehet rá­is­merni a képen. És a mellé írt poszt is igen ér­de­kes...

Sarka Kata friss fotót tett közzé ma­gá­ról és a kis­lá­nyá­ról, ám alig lehet rá­is­merni a képen. És a mellé írt poszt is igen ér­de­kes...

Kitálalt a szakításról Ganxsta Zolee!

Kitálalt a szakításról Ganxsta Zolee!

A rap­per még min­dig nem tudta el­fe­lej­teni Pet­rát, aki­ért bár­mire képes lenne. Úgy érzi, a ked­véért meg tud vál­tozni.

A rap­per még min­dig nem tudta el­fe­lej­teni Pet­rát, aki­ért bár­mire képes lenne. Úgy érzi, a ked­véért meg tud vál­tozni.

Varga Viktor kiborult: titoktartási szerződéssel randizik

Varga Viktor kiborult: titoktartási szerződéssel randizik

Az éne­kes ret­teg és csa­ló­dott.

Az éne­kes ret­teg, csa­ló­dott, ezért drasz­ti­kus mód­ját vá­lasz­totta a pár­ke­re­sés­nek.

Első nyilatkozat: Weisz Fanni látni sem akarja szeretteit!

Első nyilatkozat: Weisz Fanni látni sem akarja szeretteit!

Dagad a bot­rány kö­rötte!

Dagad a bot­rány a siket szép­ség­ki­rálynő körül! El­hagyta csa­lád­ját, és na­gyon úgy tűnik, nincs visszaút!

L.L. Junior durván kiborult

L.L. Junior durván kiborult

Rá járt a rúd az el­múlt idők­ben. Sokan bán­tot­ták.

A nép­szerű rap­perre ala­po­san rá járt a rúd az el­múlt idők­ben. Sokan bán­tot­ták.

Véget ért egy álom: így búcsúzott a TV2 sztárja

Véget ért egy álom: így búcsúzott a TV2 sztárja

Nehéz volt a búcsú...

Noha szom­bat este be­zá­rult egy ajtó a fi­a­tal éne­kes előtt, pon­to­san tudja: ez nem a vég, hanem in­kább va­lami újnak a kez­dete...

Csapatostul támadják egykori rajongói Nótár Maryt

Csapatostul támadják egykori rajongói Nótár Maryt

Né­hány hete még az or­szág egyik leg­ked­vel­tebb elő­adója volt, mos­tanra vi­szont min­denki csa­ló­dott benne.

Né­hány hete még az or­szág egyik leg­ked­vel­tebb elő­adója volt, mos­tanra vi­szont min­denki csa­ló­dott benne.

Vége: Horgas Eszter hosszú évek után kidobta a szerelmét!

Vége: Horgas Eszter hosszú évek után kidobta a szerelmét!

Ismét csa­lód­nia kel­lett.

Úgy tűnt, a fu­vo­la­mű­vész végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got, de ismét csa­lód­nia kel­lett.

Őrület: Váratlan fordulat a pszichiátrián kezelt BB Évi életében!

Őrület: Váratlan fordulat a pszichiátrián kezelt BB Évi életében!

A nehéz sorsú nővel nyár végén sza­kí­tott a sze­relme. Azóta mé­lyebb de­presszi­óba süllyedt, mint va­laha!

Őszinte vallomás: Ezért került az összeomlás szélére a TV2 sztárja

Őszinte vallomás: Ezért került az összeomlás szélére a TV2 sztárja

Kép­te­len fel­dol­gozni sze­relmi csa­ló­dá­sát. A mun­kába me­ne­kül...

Kép­te­len fel­dol­gozni sze­relmi csa­ló­dá­sát. A mun­kába me­ne­kül...

Túl van a szakításon Ganxsta Zolee?

Túl van a szakításon Ganxsta Zolee?

Sok csa­pás érte az el­múlt idő­ben a nép­szerű rap­pert. ám most mégis úgy tűnik, ren­de­ződ­tek a dol­gok kö­rü­lötte. Szűk­sza­vúan, de el­mondta, hogy érzi magát...

Sok csa­pás érte az el­múlt idő­ben a nép­szerű rap­pert. ám most mégis úgy tűnik, ren­de­ződ­tek a dol­gok kö­rü­lötte. Szűk­sza­vúan, de el­mondta, hogy érzi magát...

Drámai részletek Zámbó Jimmy fiának szakításáról!

Drámai részletek Zámbó Jimmy fiának szakításáról!

Volt ked­vese el­vitte közös fi­u­kat.

Volt ked­vese ma­gá­val vitte a hat­éves közös fi­u­kat, Noelt.

Élete mélypontjáról vallott Erdélyi Mónika

Élete mélypontjáról vallott Erdélyi Mónika

Szak­ma­i­lag igen, de a ma­gán­élete nem volt si­ke­res.

A TV2 sztár­já­nak egész élete egy B-terv, szak­ma­i­lag igen, de a ma­gán­élete nem volt si­ke­res.

Csalódottan vallott válásáról a magyar sztár

Csalódottan vallott válásáról a magyar sztár

Ne­he­zére esett el­hagy­nia a csa­lád­ját, de végül nem volt más vá­lasz­tása.

Ne­he­zére esett el­hagy­nia a csa­lád­ját, de végül nem volt más vá­lasz­tása.

Kiderült, miért szakított Dobrády Ákos és Iszak Eszter!

Kiderült, miért szakított Dobrády Ákos és Iszak Eszter!

Már külön ott­honba is köl­töz­tek, Esz­ter­nek a ba­rát­női se­gí­tet­tek el­hur­col­kodni Szent­end­ré­ről.

Már külön ott­honba is köl­töz­tek, Esz­ter­nek a ba­rát­női se­gí­tet­tek el­hur­col­kodni Szent­end­ré­ről.

Kitálalt Rékasi Károlyról Détár Enikő! Így érez most a színésznő

Kitálalt Rékasi Károlyról Détár Enikő! Így érez most a színésznő

A nép­szerű díva a to­váb­bi­ak­ban nem rejti véka alá, hogy érez volt fér­jé­vel kap­cso­lat­ban.

Újra beleveti magát a csajozásba Kozsó

Újra beleveti magát a csajozásba az összetört lelkű magyar énekes

Az Ámok­fu­tók front­em­bere élete egyik leg­ne­he­zebb sza­ka­szán van túl, de most úgy érzi, végre ké­szen áll egy új kap­cso­latra. Őszin­tén me­sélt erről.

Élete egyik leg­ne­he­zebb sza­ka­szán van túl, de most úgy érzi, végre ké­szen áll egy új kap­cso­latra.

Apáti Bencének esze ágában sincs feleségül venni kedvesét

Apáti Bencének esze ágában sincs feleségül venni kedvesét

Bol­dog, de nő­sülni még­sem haj­landó.

A nép­szerű mű­vész­ről eddig úgy hír­lett, tö­ké­le­te­sen bol­dog új sze­rel­mé­vel, de nő­sülni még­sem haj­landó.

Újabb drámai vallomás: Komoly baj van Ganxstánál!

Újabb drámai vallomás: Komoly baj van Ganxstánál!

A rap­pert ha­tal­mas vesz­te­ség érte, Fa­ce­book­ját el­árasz­tot­ták a szo­morú be­jegy­zé­sek.

A rap­pert ha­tal­mas vesz­te­ség érte, Fa­ce­book­ját el­árasz­tot­ták a szo­morú be­jegy­zé­sek.

Ha ezt előre tudja Freddie, el sem indul az Eurovízión

Ha ezt előre tudja Freddie, el sem indul az Eurovízión

Ke­mény mon­da­tok.

A ti­zen­ki­len­ce­dik he­lyen vég­zett éne­kes sze­rint a po­li­tika és a többi ver­senyző szín­padi show-ja miatt nem si­ke­rült na­gyot al­kot­nia.