CÍMKE: 'csalás'

Őrizetbe vették a magyar NB I-ből ismert milliárdos üzletembert

Őrizetbe vették a magyar NB I-ből ismert milliárdos üzletembert

Óri­ási költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sít­ják a hús­ipari vál­lal­ko­zót. Más­fél év­ti­zede a Hon­véd tu­laj­do­nosa volt.

Óri­ási költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sít­ják a hús­ipari vál­lal­ko­zót. Más­fél év­ti­zede a Hon­véd tu­laj­do­nosa volt.

Aljas, amit művelt ez a magyar férfi, már nagy erőkkel keresik

Aljas, amit művelt ez a magyar férfi, már nagy erőkkel keresik

A ti­sza­kécs­kei rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a férfit!

A ti­sza­kécs­kei rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a férfit!

Így járt a nő, aki fizetés nélkül akart távozni a balatoni hotelből

Így járt a nő, aki fizetés nélkül akart távozni a balatoni hotelből

Az in­ter­ne­ten fog­lalta le a szál­lá­sát a nő, él­vezte a szol­gál­ta­tá­so­kat, ám fi­zetni nem sze­re­tett volna...

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel: ér­té­kes nye­re­ményt ígérve sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek is­me­ret­le­nek.

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel: ér­té­kes nye­re­ményt ígérve sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek.

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Nem csoda, hogy dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Az idős férfit az egyik ro­kona fi­gyel­mez­tette arra, hogy csa­lás ál­do­zata lett. Ez­után a rend­őrök már gyor­san köz­be­avat­koz­tak.

Óriási botrány, versenytársa dobta fel Petruskát A Dalban!

Óriási botrány, versenytársa dobta fel Petruskát A Dalban!

Hét­főn ki­de­rült, hogy Pet­ruska And­rás egy lo­pott szám­mal in­dult A Dal 2019-ben.

Hét­főn ki­de­rült, hogy Pet­ruska And­rás egy lo­pott szám­mal in­dult A Dal 2019-ben.

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Elképesztő, mit művelt ez a Pest megyei villanyszerelő

Elképesztő, mit művelt ez a Pest megyei villanyszerelő

Vádat emel­tek el­lene!

Nem csoda, hogy vádat emel­tek el­lene! A vil­lany­sze­relő vissza­te­kerte a vil­lany­órá­kat és ha­mi­sí­tott plom­bá­kat rög­zí­tett több Pest me­gyei vá­ros­ban.

Átverések ellen dolgozik a fogyasztóvédelem

Átverések ellen dolgozik a fogyasztóvédelem

A csa­lá­dok biz­ton­sága a fel­adat.

A csa­lá­dok biz­ton­sága, a tisz­tes­sé­ges vál­lal­ko­zá­sok vé­delme a fel­adat. A ha­gyo­má­nyos és in­ter­ne­tes ke­res­ke­de­lem el­len­őr­zése is ezt szol­gálja.

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló "spi­ri­tu­á­lis köz­pon­tot"...

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló "spi­ri­tu­á­lis köz­pon­tot", Alexa és "ener­gia­mes­ter" férje, foly­tat­ják az üzel­me­ket.

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban nézte ki ma­gá­nak a ká­vé­fő­zőt.

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban ki­né­zett ma­gá­nak egy ká­vé­fő­zőt, de túl drá­gá­nak ta­lálta. Ki­ta­lálta, hogy ho­gyan ve­hetné meg ol­csób­ban...

Közel 50 milliót csalt ki egy magyar nő, a módszere ördögi

Közel 50 milliót csalt ki egy magyar nő, a módszere ördögi

Vádat emel­tek az ellen a nő ellen, aki be­pa­li­zott egy győri férfit. A nőt csa­lás miatt von­ják fe­le­lős­ségre.

Vádat emel­tek az ellen a nő ellen, aki be­pa­li­zott egy győri férfit. A nőt csa­lás miatt von­ják fe­le­lős­ségre. Rész­le­tek a cikk­ben!

Újabb részletek, így akarta átverni a Fradit a menedzser

Újabb részletek, így akarta átverni a Fradit a menedzser

Pisz­kos üz­letre ké­szült a me­ne­dzser.

Pisz­kos üz­letre akar­ták rá­venni az FTC női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak egyik já­té­ko­sát.

Ismert politikus nevében keresett társat a magyar férfi, durva miket művelt

Ismert politikus nevében keresett társat a magyar férfi, durva miket művelt

A 35 éves Pest me­gyei férfi sze­rel­met és kül­földi éle­tet ígért egy nőnek, aki­től végül csak pénzt csalt ki.

Okostelefon 1 euróért? Profi csalók verik át a magyarokat

Okostelefon 1 euróért? Profi csalók verik át a magyarokat

Csú­nya mód­szert al­kal­maz­nak.

Csak mese, hogy egy eu­ró­ért adják az iP­hone X-et, az Index ja­nuár 4-én utá­na­járt, a Ma­gyar Te­le­kom pedig meg­erő­sí­tette a hírt. Mu­tat­juk a csa­lást!

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) pénz­ügyi nyo­mo­zói rövid időn belül két­szer is le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő csa­lást.

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

A lu­xus­fe­le­sé­get és fér­jét te­le­fo­non zak­lat­ják. A pén­zükre va­dász­nak.

Elszólta magát Dobrev Klára: ismeri a körözött bolgár bankárt!

Elszólta magát Dobrev Klára: ismeri a körözött bolgár bankárt!

El­szólta magát egy té­vé­nyi­lat­ko­zat­ban Gyur­csány Fe­renc fe­le­sége, Dob­rev Klára, írja az Origo in­ter­ne­tes por­tál.

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Csak egy apró vé­let­le­nen bu­kott le, most el­ve­szít­het min­dent, még a há­zára is jel­zá­lo­got ter­hel­tek...

Csak egy apró vé­let­le­nen bu­kott le, most el­ve­szít­het min­dent, még a há­zára is jel­zá­lo­got ter­hel­tek...

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

Hihetetlen,
20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

13 mil­li­ó­nyi össze­get vett fel az évek alatt a győri nő. Ada­t­egyez­te­tés kö­ve­tően bu­kott le.

Ada­t­egyez­te­tés kö­ve­tően bu­kott le. A 65 éves nő mint­egy 13 mil­lió 705 ezer fo­rintra tett szert.

Csalók támadnak a Media Markt nevében

Csalók támadnak a Media Markt nevében

Sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy iP­hone Xs a nye­re­mény.

Nem csoda, hogy sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy 400 ezer fo­rin­tos szü­le­tés­napi iP­hone Xs ak­ci­ó­val szem­be­sül­nek, me­lyet SMS-já­ték­ban aján­dékba kínál a Media Markt.

Döbbenetes ítélet! Ha a te neteddel torrenteznek, te leszel a bűnös

Döbbenetes ítélet! Ha a te neteddel torrenteznek, te leszel a bűnös

Fe­le­lős a szer­zői jogok meg­sér­té­séért az a fel­hasz­náló, aki­nek in­ter­net­kap­cso­la­tá­val a jog­sér­tést fájl­meg­osz­tás­sal el­kö­vet­ték.

Nőként hódított
a Tinderen a férfi, és bejött neki

Nőként hódított
a Tinderen a férfi, és bejött neki

He­te­ro­sze­xu­á­lis férfi­a­kat is az ágyába csá­bí­tott. Van­nak, akik azóta is men­tá­lis prob­lé­mák­kal küsz­köd­nek.

He­te­ro­sze­xu­á­lis férfi­a­kat is az ágyába csá­bí­tott. Elő­ször sza­bad­lá­bon vé­de­kez­he­tett, de ismét el­kö­vette a csa­lást, így sok évre bör­tönbe ke­rült. A rend­őr­ség sze­rint biz­tos, hogy több ál­do­zata van, csak ők annyira szé­gyel­lik, ami tör­tént velük, hogy el­tit­kol­ják.

Nagy meglepetések a TV2 stúdiójában: komoly dolgok derülnek ki

Nagy meglepetések a TV2 stúdiójában: komoly dolgok derülnek ki

A gyer­kő­cö­ket ez­út­tal szí­nes, csil­logó dí­szek és mat­ri­cák vár­ják az óvo­dá­ban.

A gyer­kő­cö­ket ez­út­tal szí­nes, csil­logó dí­szek és mat­ri­cák vár­ják az óvo­dá­ban.

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Új trük­kel dol­goz­nak.

Új­fajta trük­kel dol­goz­nak a BKK au­to­ma­ták­nál a csa­lók. Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gaszt­ják le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép.

Egymilliárdos csalással vádolják: Sándor mindkét lábát levágta a vonat

Egymilliárdos csalással vádolják: Sándor mindkét lábát levágta a vonat

Cs. Sán­dort azzal vá­dol­ják, hogy szán­dé­ko­san má­szott be a vonat alá, hogy a biz­to­sí­tási pén­ze­ket meg­sze­rezze.

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

A pénz­ügyi vissza­élé­se­ket vizs­gáló fran­cia ügyész­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a PSG-Cr­vena zvezda meccsen tör­tén­tek miatt.

A pénz­ügyi vissza­élé­se­ket vizs­gáló fran­cia ügyész­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a PSG-Cr­vena zvezda meccsen tör­tén­tek miatt.

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a magyar csaló

Két év alatt 36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a gátlástalan magyar csaló

A kecs­ke­méti férfit el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. A csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek.

A 26 éves kecs­ke­méti férfit, aki­nek az or­szág szinte min­den táján akad ál­do­zata, el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. Az in­ter­ne­ten ke­resz­tül dol­gozó, idén le­kap­csolt csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het az ügyész­ség.

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza.

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza újra az adat­ha­lá­szok, de ez­út­tal ügyel­nek a rész­le­tekre is.

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár.

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár.

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Alig­hogy be­je­len­tet­ték a 2019-es év egyik leg­na­gyobb ma­gyar­or­szági kon­cert­jét, a szer­ve­zők fel­hí­vást tet­tek közzé.

Elképesztő, mit műveltek a frissen szabadult Rezesová nevében

Elképesztő, mit műveltek Rezesová nevében

Pár órá­val a sza­ba­du­lása után fel­tűnt az Ins­tag­ra­mon Eva Re­ze­sová új profilja né­hány be­jegy­zés­sel, Insta-szto­ri­val, órá­ról órára nö­vekvő kö­ve­tői bá­zis­sal.

Szijjártó Péter: Bosszút álltak a migránspárti erők

Szijjártó: Bosszút álltak a migránspárti erők

A kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint ez a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok bosszúja.

A kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint ez a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok bosszúja.

Kínos lebukás, csaláson kapták Fresh Andit

Kínos lebukás, csaláson kapták Fresh Andit

Kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát.

A szexi éne­kesnő elég kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát. Kel­lett is ma­gya­ráz­kod­nia.

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták.

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

Rengeteg Czeglédy-károsult jelentkezett

Rengeteg Czeglédy-károsult jelentkezett

Már 596 em­bert kár­ta­la­ní­tott a kor­mány azok közül, aki­ket Czeg­lédy Csaba szo­ci­a­lista po­li­ti­kus, Gyur­csány Fe­renc ügy­védje be­csa­pott, derül ki az Origo bir­to­kába ju­tott össze­sí­tés­ből.

Már 596 em­bert kár­ta­la­ní­tott a kor­mány azok közül, aki­ket Czeg­lédy Csaba be­csa­pott...

Özvegyasszonyokat vert át a vízórás maffia

Özvegyasszonyokat vert át a vízórás maffia

A csa­lók­nak semmi sem szent.

A csa­lók­nak semmi sem szent: a négy­fős banda idős, egye­dül­álló asszo­nyo­kat lo­pott meg, szerte az or­szág­ban.

Meglepő, kinek a nevében fosztogattak

Meglepő, kinek a nevében fosztogattak

Mint­egy 50 bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják a négy sop­roni férfit.

Mint­egy 50 bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják azt a négy sop­roni férfit, akik a rend­őr­ség sze­rint 11 megye 16 vá­ro­sá­ban egye­dül élő idős em­be­rek­hez ju­tot­tak be. Ra­vasz mód­szer­rel ér­zé­kel­tet­ték a prob­lé­mát.

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

A sta­tisz­tika sze­rint egyre több mig­ráns pró­bál hamis ira­tok­kal be­jutni...

Egy friss sta­tisz­tika sze­rint egyre több mig­ráns pró­bál hamis ira­tok­kal be­jutni Eu­ró­pába. A leg­töb­ben Né­met­or­szág felé ve­szik az irányt, ahol a ha­tó­sá­gok­nak sok eset­ben fel sem tűnik a csa­lás.

Botrányos, mire használta az idősek jóhiszeműségét a magyar nő

Botrányos, mire használta az idősek jóhiszeműségét a magyar nő

Sok­szo­ros áron adott el idős asszo­nyok­nak mat­ra­co­kat.

Sok­szo­ros áron adott el idős asszo­nyok­nak masszázs funk­ci­ó­val el­lá­tott mat­ra­co­kat.

Undorító, amit a magyar család a turistaparadicsomban művelt

Undorító, amit a magyar család a turistaparadicsomban művelt

A ma­gyar há­zas­pár kis­lá­nya­i­kat fel­hasz­nálva csalt ki pénzt a he­lyi­ek­től, több vá­ros­ban is.

Óriási botrány, visszaélnek Zoltán Erika nevével!

Óriási botrány, visszaélnek Zoltán Erika nevével!

Az éne­kesnő döb­ben­ten szem­be­sült azzal, hogy van­nak, akik az ő nevét fel­hasz­nálva akar­nak nye­rész­kedni, mil­liós kár­té­rí­tésre szá­mít­hat.

Az éne­kesnő döb­ben­ten szem­be­sült azzal, hogy van­nak, akik az ő nevét fel­hasz­nálva akar­nak nye­rész­kedni, mil­liós kár­té­rí­tésre szá­mít­hat.

Kőkemény vád: csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Kőkemény vád: csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Asbel Kip­rop ta­gadja, hogy til­tott szert fo­gyasz­tott.

Asbel Kip­rop ta­gadja, hogy til­tott szert fo­gyasz­tott. Az olim­piai ara­nya mel­lett há­rom­szor vi­lág­baj­noki címe is van.

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól.

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól, mi­u­tán egy nő át­verte.

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk.

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk. Pró­bál­juk el­ke­rülni és le­til­tani az is­me­ret­len kül­földi szá­mot.

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni, a fenn­tar­tók ugyanis csak a ta­nu­lók után járó tá­mo­ga­tásra utaz­tak.

Így trükköztek a lejárati idővel

Így trükköztek a lejárati idővel

Bru­tá­lis mennyi­ségű, több mint 4,7 ton­ná­nyi élel­mi­szert fog­lal­tak le.

Bru­tá­lis mennyi­ségű, több mint 4,7 ton­ná­nyi élel­mi­szert fog­lal­tak le a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) mun­ka­tár­sai. Az áruk több­sége le­járt sza­va­tos­ságú volt.

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Most fo­ko­zot­tan ügyelj!

Az ál­lami cég arra kéri ügy­fe­leit, hogy fo­ko­zot­tan ügyel­je­nek ada­taik vé­del­mére.

Csalás Újpesten: lehúzták a fideszes jelölt nevét a szavazólapról

Csalás Újpesten: lehúzták a fideszes jelölt nevét a szavazólapról

Je­len­tet­ték az ese­tet, le­állt a sza­va­zás.

Je­len­tet­ték az ese­tet, le­állt a sza­va­zás.

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Évek­kel ez­előtt meg­halt gyer­me­kek fo­tó­ját hasz­nálta fel egy nő az in­ter­ne­ten, hogy pénzt csal­jon ki gya­nút­lan ál­do­za­ta­i­ból.

Figyelmeztetést adott ki a magyar bank: az OTP nevében vernek át minket

Figyelmeztetést adott ki a magyar bank: az OTP nevében vernek át minket

A csa­lók e-mailt kül­de­nek az ügy­fe­lek­nek, amely­ben bi­zal­mas ada­to­kat kér­nek tőlük.

Csalnak a teszttel a dohánymultik!

Csalnak a teszttel a dohánymultik!

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló ügy rob­bant ki a ci­ga­ret­ta­gyártó mul­tik­kal kap­cso­lat­ban: a nagy do­hány­gyár­tók meg­ha­mi­sí­tot­ták a mé­rési ered­mé­nye­ket!

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló ügy rob­bant ki a ci­ga­ret­ta­gyártó mul­tik­kal kap­cso­lat­ban: a nagy do­hány­gyár­tók meg­ha­mi­sí­tot­ták a mé­rési ered­mé­nye­ket!

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, Hajdú az iga­záért perre megy a világ egyik leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lá­val.

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, iga­záért perre megy a világ egyik leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lá­val.

Kétszer csaltak a kárunkra a téli olimpiákon

Kétszer csaltak a kárunkra a téli olimpiákon

Fé­nye­sebb ér­me­ket ér­de­mel­tünk.

Két ezüst­érem Ma­gyar­or­szág leg­jobb ered­mé­nye a téli olim­pi­á­kon, és mind­két eset­ben fé­nye­sebb me­dált ér­de­mel­tünk volna.

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per...

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Hazudnak az utazási irodák - vizsgálat indul

Hazudnak az utazási irodák - vizsgálat indul

Át­fogó or­szá­gos vizs­gá­la­tot és cél­irá­nyos el­len­őr­zést kezd a Ri­post be­je­len­tése nyo­mán a ha­tó­ság! Az uta­zási iro­dák ugyanis át­ve­rős alap­árak­kal szé­dí­te­nek.

Át­fogó or­szá­gos vizs­gá­la­tot és cél­irá­nyos el­len­őr­zést kezd a Ri­post be­je­len­tése nyo­mán a ha­tó­ság! Az uta­zási iro­dák ugyanis át­ve­rős alap­árak­kal szé­dí­tik azo­kat, akik elő­fog­la­lási ked­vez­mény­ben re­mény­kedve vagy az Uta­zás ki­ál­lí­tásra ké­szülve már most bön­gé­szik az aján­la­to­kat.

Elképesztő okból tettette halottnak magát egy magyar férfi a hatóság előtt

Elképesztő okból tettette halottnak magát egy magyar férfi a hatóság előtt

Dur­ván át­verte a ha­tó­sá­got az az érdi férfi, aki két autót is vett hi­telre.

Dur­ván át­verte a ha­tó­sá­got az az érdi férfi, aki két autót is vett hi­telre, majd egyi­ket sem fi­zette.

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Napok óta min­denki ta­lál­gat...

Napok óta min­denki azt ta­lál­gatja, ki lehet az az éne­kes, akit egy­kori ked­ve­sei száz­ez­res csa­lás­sal vá­dol­nak.

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Dagad a bot­rány.

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek, a leg­utóbbi ál­do­zat Kis Grófo volt, aki jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat.

Videóban magyarázkodik a csalással vádolt magyar zenész

Videóban magyarázkodik a csalással vádolt magyar zenész

A Me­gasztár fel­fe­de­zett­jét töb­ben is csa­lás­sal vá­dol­ják.

A Me­gasztár fel­fe­de­zett­jét töb­ben is csa­lás­sal vá­dol­ják. Most el­mondja a saját né­ző­pont­ját.

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

A rá­diós a Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel, ami­ért pénzt csal­nak ki a ne­vé­ben az em­be­rek­től.

A rá­diós a Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel, ami­ért pénzt csal­nak ki a ne­vé­ben az em­be­rek­től.

Óriási botrány, Liptai Claudia perel

Óriási botrány, Liptai Claudia perel

Csa­lók éltek vissza a nép­szerű tévés ne­vé­vel. Még egy ál­in­ter­jút is kö­zöl­tek... Meg­szó­lalt Cla­u­dia me­nedzs­mentje.

Csa­lók éltek vissza a nép­szerű tévés ne­vé­vel. Még egy ál­in­ter­jút is kö­zöl­tek... A po­fát­lan­ság kap­csán meg­szó­lalt Cla­u­dia me­nedzs­mentje.

A NAV elintézte: Idén elmaradhat a Fekete Péntek

A NAV elintézte: Idén elmaradhat a Fekete Péntek

Mil­li­ár­dos csa­lás gya­núja miatt száll­ták meg az egyik leg­nép­sze­rűbb web­áru­ház, a Mall.hu szék­he­lyét a NAV em­be­rei Bu­da­pes­ten.

Bróker Marcsi saját rokonait is megkopasztotta

Bróker Marcsi saját rokonait is megkopasztotta

A csa­lád­ját sem kí­mélte D. Sán­dorné.

A csa­lád­ját sem kí­mélte D. Sán­dorné, azaz Bró­ker Mar­csi: férje test­vére is a ká­ro­sul­tak kö­zött van, rá­adá­sul nem cse­kély összeg­gel.

Figyelmeztet a bank, magyarul lop a kémprogram

Figyelmeztet a bank, magyarul lop a kémprogram

Egy mo­bil­al­kal­ma­zás te­le­pí­té­sét kérik.

Új mobil tá­ma­dási mód­szerre hívja fel a fi­gyel­met az egyik pénz­in­té­zet. A tá­ma­dók egy mo­bil­al­kal­ma­zás te­le­pí­té­sét kérik a net­ban­kot hasz­náló ügy­fe­lek­től.

Hasonmásokat küldtek maguk helyett a vizsgákra a diákok az akadémián

Hasonmásokat küldtek maguk helyett a vizsgákra a diákok az akadémián

Már nem csak ag­resszió és lus­ta­ság a vád a di­á­kok­kal szem­ben.

Már nem csak ag­resszió és lus­ta­ság a vád a di­á­kok­kal szem­ben.

Hihetetlen történet: Ötmillió forintot talált vécéjében a magyar tévés

Hihetetlen történet: Ötmillió forintot talált vécéjében a magyar tévés

Szó sze­rint kri­mibe illő ka­landba ke­ve­re­dett az is­mert hazai tévés, aki maga ta­lálta meg a sza­tyor­nyi pénzt a vé­cé­tar­tály­ban.

Kezdődik az évtized pere: ma bíróság elé állítják Bróker Marcsit

Kezdődik az évtized pere: ma bíróság elé állítják Bróker Marcsit

Ma reg­gel kez­dő­dik a Szol­noki Tör­vény­szé­ken Bró­ker Mar­csi pere, aki a vád sze­rint 12 mil­li­árd fo­rint kárt oko­zott.

Vesztegetés gyanújával nyomoznak a Paris Saint-German elnöke után

Vesztegetés gyanújával nyomoznak a Paris Saint-German elnöke után

A svájci ügyész­ség el­já­rást in­dí­tott Nasszer a- He­la­ifi, a PSG el­nöke ellen.

A svájci ügyész­ség bűn­ügyi el­já­rást in­dí­tott Nasszer a- He­la­ifi, a PSG el­nöke ellen.

Lányával együtt jár rákszűrésre Zoltán Erika!

Lányával együtt jár rákszűrésre Zoltán Erika!

A korai di­ag­nó­zis és po­zi­tív élet­szem­lé­lete miatt sze­ren­csére gyor­san le­szá­molt a kór­ral.

A korai di­ag­nó­zis és po­zi­tív élet­szem­lé­lete miatt sze­ren­csére gyor­san le­szá­molt a kór­ral.

Ezzel a kamu Telekom-honlappal vernek át a csalók

Ezzel a kamu Telekom-honlappal vernek át a csalók

A cég azt mondja: senki se fi­zes­sen!

A Te­le­kom ügy­fe­lei ér­de­kes e-mail-cí­mek­ről kap­tak hát­ra­lék mi­atti fel­szó­lí­tást. A cég azt mondja: senki se fi­zes­sen, az ügy mö­gött bű­nö­zők áll­nak!

Erre a négy jelre figyelj, hogy ne verjenek át a neten

Erre a négy jelre figyelj, hogy ne verjenek át a neten

Se­gí­tünk, hogy ne le­gyél ál­do­zat.

A leg­na­gyobb szol­gál­ta­tók ne­vé­ben sze­dik ál­do­za­ta­i­kat a csa­lók. A Ri­post utá­na­járt, mi­lyen mód­sze­rek­kel pró­bál­koz­nak nap­ja­ink át­ve­rői.

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Ért­he­tet­len, hogy egy egyéb­ként si­ke­res ter­mé­ket miért pró­bál­nak meg ma­ni­pu­lált sztár­fo­tók­kal kí­vá­na­to­sabbá tenni a fogyni vá­gyók szá­mára.

Ért­he­tet­len, hogy egy egyéb­ként si­ke­res ter­mé­ket miért pró­bál­nak meg ma­ni­pu­lált sztár­fo­tók­kal kí­vá­na­to­sabbá tenni a fogyni vá­gyók szá­mára.

Ha ilyen telefonhívást kaptál, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha ilyen telefonhívást kaptál, azonnal szólj a rendőrségnek

Fel­hí­vást tett közzé a rend­őr­ség, ugyanis az utóbbi idő­ben meg­sza­po­rod­tak a fur­csa te­le­fon­hí­vá­sok.

Fel­hí­vást tett közzé a rend­őr­ség, ugyanis az utóbbi idő­ben meg­sza­po­rod­tak a fur­csa te­le­fon­hí­vá­sok.

Mérlegre tettük a Mekit, megdöbbentünk

Mérlegre tettük a Mekit, megdöbbentünk

Ná­lunk is trük­köz­nek a krump­li­val.

Di­gi­tá­lis mér­leg­gel sé­tál­tunk be a gyors­ét­te­rem­lánc egyik üz­le­tébe. Kí­ván­csiak vol­tunk, ná­lunk is trük­köz­nek-e a sült krumpli sú­lyá­val. Meg­le­pőd­tünk.

Ha kaptál ilyen telefonhívást, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha kaptál ilyen telefonhívást, azonnal szólj a rendőrségnek

Pró­bál­ják át­verni a nyug­dí­ja­so­kat!

Rej­té­lyes te­le­fon­hí­vás­sal pró­bál­ják át­verni a ma­gyar nyug­dí­ja­so­kat a po­fát­lan csa­lók!

Nálunk is csal a Meki a sült krumplival - fotóval!

Nálunk is csal a Meki a sült krumplival - fotóval!

A McDo­nald's elő­írása sze­rint a kis adag sült krumpli 80 gram­mos. Vet­tünk. Le­mér­tük. Meg­döb­ben­tünk...

A McDo­nald's elő­írása sze­rint a kis adag sült krumpli 80 gram­mos kell, hogy le­gyen. El­men­tünk, vet­tünk egyet az egyik bu­da­pesti gyors­ét­ter­mük­ben, majd le­mér­tük. Kí­ván­csian a di­gi­tá­lis mér­legre he­lyez­tük, majd meg­döb­ben­tünk azon, amit a ki­jelző mu­ta­tott...