CÍMKE: 'csalás'

Unokázós csalók miatt halt meg egy nő

Unokázós csalók miatt halt meg egy nő

Ha­lálra ijesz­tette az idős nőt az uno­ká­zós csaló.

Ha­lálra ijesz­tette az idős nőt az uno­ká­zós csaló -írja az Ade­va­rul na­pi­lap.

Ezt tette áldozataival az álapáca

Ezt tette áldozataival az álapáca

Ked­den vet­ték őri­zetbe a jász­vá­sári re­pü­lő­té­ren a 19 éves Galat me­gyei lányt. Csa­lás miatt in­dult el­lene el­já­rás. A gyanú sze­rint ál­do­za­ta­i­tól több mil­lió fo­rint­nyi össze­get csalt ki.

Ked­den vet­ték őri­zetbe a jász­vá­sári re­pü­lő­té­ren a 19 éves Galat me­gyei lányt. Csa­lás miatt in­dult el­lene el­já­rás. A gyanú sze­rint mil­li­ó­kat ka­szált.

Öngyilkos lett a 76 éves nyugdíjas, akit 55 millióval vert át egy csaló migráns

Öngyilkos lett a 76 éves nyugdíjas, akit 55 millióval vert át egy csaló migráns

A Ni­gé­ri­á­ból szár­mazó mig­ráns hó­na­po­kig hi­te­gette ál­do­za­tát.

A Ni­gé­ri­á­ból szár­mazó mig­ráns azzal hi­te­gette idős ál­do­za­tát, hogy ha­tal­mas örök­sé­get vár Ame­ri­ká­ból.

Hihetetlen, milyen mesével csalt ki 600 millió forintot a magyar szakács

Hihetetlen, milyen mesével csalt ki 600 millió forintot a magyar szakács

Me­ző­fal­ván min­dig is nagy han­tás­ként is­mer­ték a férfit.

Me­ző­fal­ván min­dig is nagy han­tás­ként is­mer­ték a férfit.

Elképesztő, mivel verte át az idős vásárlókat egy hazai cég

Elképesztő, mivel verte át az idős vásárlókat egy hazai cég

Az ügyész 1 év és 4 hó­nap­nyi bör­tön­bün­te­tés ki­sza­bá­sát és va­gyon­el­kob­zást in­dít­vá­nyo­zott a cég ve­ze­tője ellen.

Meccs közben ülősztrájkkal tiltakoztak a csaló bíró ellen

Meccs közben ülősztrájkkal tiltakoztak a csaló bíró ellen

Sosem lá­tott véget ért egy ar­gen­tin baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zés.

Sosem lá­tott véget ért egy ar­gen­tin baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zés.

Százmilliós csalás, több magyar családnál rendőrök jártak

Százmilliós csalás, több magyar családnál rendőrök jártak

Egy nem­zet­közi bűn­szer­ve­zet tag­jait pró­bál­ják fel­ku­tatni, a cso­port 250 mil­lió fo­rint ér­tékű csa­lást kö­ve­tett el.

Dunai hajóbaleset: botrány, amit a dél-koreai tudósítóval tettek

Dunai hajóbaleset: botrány, amit a dél-koreai tudósítóval tettek

Az új­ság­író a dunai ha­jó­bal­eset miatt ér­ke­zett ha­zánkba és pénzt sze­re­tett volna vál­tani, ám egy kül­földi át­verte őt.

Kedden rendőrségre megy Kapócs Zsóka: Nem kegyelmez

Kedden rendőrségre megy Kapócs Zsóka: Nem kegyelmez

A szí­nésznő be­tar­totta az ígé­re­tét és ko­moly had­já­ratba kez­dett a férfi ellen, aki hét­mil­lió fo­rint­tal verte át nem­ré­gi­ben.

A szí­nésznő be­tar­totta az ígé­re­tét és ko­moly had­já­ratba kez­dett a férfi ellen, aki hét­mil­lió fo­rint­tal verte át nem­ré­gi­ben.

Durva trükkhöz folyamodott a csaló páros, hogy pénzhez jusson

Durva trükkhöz folyamodott a csaló páros, hogy pénzhez jusson

Az ügyész­ség vádat emelt a csaló páros ellen.

Az ügyész­ség vádat emelt a csaló páros ellen.

Kitálalt az áldozat: milliókat csal ki a nőktől Damu Roland

Kitálalt az áldozat: milliókat csal ki a nőktől Damu Roland

Ko­moly vá­dak­kal il­lette a szí­nészt.

Ko­moly vá­dak­kal il­lette a szí­nészt.

Veszélyre figyelmeztet a rendőrség, ezzel az új módszerrel fosztják ki az időseket

Veszélyre figyelmeztet a rendőrség, ezzel az új módszerrel fosztják ki az időseket

Gyak­ran az a tet­te­sek célja, hogy be­jus­sa­nak ki­sze­melt­jük ott­ho­nába és fel­mér­jék a te­re­pet.

Így vernek át a posta nevében

Így vernek át a posta nevében

Hamis hir­de­tés je­lent meg a na­pok­ban több in­ter­ne­tes ol­da­lon és a kö­zös­ségi mé­di­á­ban is, amely­ben a Ma­gyar Posta lo­gó­ját fel­hasz­nálva nye­re­mény­já­té­kot hir­det­nek.

Adat­ha­lá­szok élnek vissza a posta ne­vé­vel. Hamis hir­de­tés je­lent meg a na­pok­ban több in­ter­ne­tes ol­da­lon és a kö­zös­ségi mé­di­á­ban is, amely­ben a Ma­gyar Posta lo­gó­ját fel­hasz­nálva nye­re­mény­já­té­kot hir­det­nek.

Számlát kapott a vevő a kamu ezüstről

Számlát kapott a magyar vevő a kamu ezüstről

Po­fát­la­nul be­csap­tak egy nőt Bu­da­fo­kon - és va­ló­szí­nű­leg min­den más vevőt is. Az egyik helyi nagy­áru­ház­ban ta­lál­ható, Sil­ver nevű üz­let­ben 50%-os le­ér­té­ke­lést tar­tot­tak...

Po­fát­la­nul be­csap­tak egy nőt Bu­da­fo­kon - és va­ló­szí­nű­leg min­den más vevőt is. Az egyik helyi nagy­áru­ház­ban ta­lál­ható, Sil­ver nevű kis­üz­let­ben ugyanis 50%-os le­ér­té­ke­lést tar­tot­tak több, ezüst­nek mon­dott ter­mékre. Csak­hogy ki­de­rült: az ék­szer nem ne­mes­fém­ből ké­szült!

Áll a bál a sportvilágban, műpénisszel csalt az olimpia sztárja

Áll a bál a sportvilágban, műpénisszel csalt az olimpia sztárja

Érmet nyert At­hén­ban, pedig va­ló­já­ban pá­lyára sem lép­he­tett volna.

Ön­élet­rajzi köny­vé­ben bo­rí­tott. Érmet nyert At­hén­ban, pedig va­ló­já­ban pá­lyára sem lép­he­tett volna.

Így lopják az uniós polgárok pénzét a balosok

Így lopják az uniós polgárok pénzét a balosok

Költ­ség­té­rí­tést vett fel - jog­ta­la­nul.

Több mint 27 ezer eu­ró­nyi (9 mil­lió fo­rint) szál­lás­költ­ség-té­rí­tést vett fel 2018-ban Sop­hie in 't Veld, a 66-os De­mok­ra­ták el­ne­ve­zésű hol­land párt kép­vi­se­lője.

Gyurcsányék falaznak Czeglédy Csabának

Gyurcsányék falaznak Czeglédy Csabának

Meg­szün­tet­ték a bün­tető el­já­rást.

A bűn­cse­lek­mé­nyek miatt in­dult bün­te­tő­ügy­ben men­telmi joga miatt a bí­ró­ság meg­szün­tette a bün­te­tő­el­já­rást Czeg­lédy Csa­bá­val szem­ben.

Botrány, amit Király Viktorral tettek: az énekes nem hagyta annyiban

Botrány, amit Király Viktorral tettek: az énekes nem hagyta annyiban

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba az Ins­tag­ram-ol­da­lán az elő­adó. Re­mél­he­tő­leg si­ke­rült idő­ben lép­nie.

Már 593 gyanúsítottja van egy migránsok által elkövetett csalássorozatnak

Már 593 gyanúsítottja van egy migránsok által elkövetett csalássorozatnak

Közel hat­száz szu­dáni mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak me­ne­kült­ügyi csa­lás­sal Né­met­or­szág­ban.

Tévedésből 80 millió forintot kapott a rokkantnyugdíjas Terike, meglépett a pénzzel

Tévedésből 80 millió forintot kapott a rokkantnyugdíjas Terike, meglépett a pénzzel

Az asszony azon­nal BMW-ket vá­sá­rolt.

Az asszony azon­nal BMW-ket vá­sá­rolt és egy bő­rönd­nyi kész­pénz­zel le­lé­pett.

Így semmizte ki az embereket a győri szekta papnője

Így semmizte ki az embereket a győri szekta papnője

Tel­jes agy­mo­sást végez.

Tel­jes agy­mo­sás­sal veti uralma alá szek­tája tag­jait, magát a bra­zil cso­da­dok­tor által fel­kent gyó­gyí­tó­nak és Ízisz is­ten­asszony re­in­kar­ná­ci­ó­já­nak mondja.

Újabb kamu nyereményjátékot hirdettek, könnyű bedőlni a csalóknak

Újabb kamu nyereményjátékot hirdettek, könnyű bedőlni a csalóknak

Két cég ne­vé­ben pró­bál­koz­nak, s bár csá­bító az aján­lat, csú­nyán ráfi­zet­het, aki je­lent­ke­zik a fik­tív nye­re­mény­já­tékra.

Idős férfitól csalt ki többmillió forintot a fiatal nő

Idős férfitól csalt ki többmillió forintot a fiatal nő

A XV. ke­rü­leti rend­őrök el­fog­ták azt a nőt, aki egy idős férfi­től több mint há­rom­mil­lió fo­rin­tot csalt ki.

A XV. ke­rü­leti rend­őrök el­fog­ták azt a nőt, aki egy idős férfi­től több mint há­rom­mil­lió fo­rin­tot csalt ki.

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Kisfilm­mel hív­ják fel a fi­gyel­met.

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Most egy fi­gye­lem­fel­hívó vi­deót is csi­nál­tak.

24 különböző személyazonossága volt az őrizetbe vett nigériainak

24 különböző személyazonossága volt az őrizetbe vett nigériainak

A német rend­őr­ségi szak­szer­ve­zet sze­rint szo­ro­sab­ban kel­lene együtt­mű­köd­nie a kü­lön­böző ha­tó­sá­gok­nak.

Botrány! Pitiáner csaló Merkel bizalmasa

Botrány! Pitiáner csaló Merkel bizalmasa

A Mer­kel kan­cel­lár jobb­ke­ze­ként jel­lem­zett po­li­ti­kus, Elmar Brok a német ke­resz­tény­de­mok­ra­ták iko­ni­kus ve­te­rán­já­nak szá­mít. Mos­tan­tól iko­ni­kus csaló is.

A Mer­kel kan­cel­lár jobb­ke­ze­ként jel­lem­zett po­li­ti­kus, Elmar Brok - aki kulcs­sze­re­pet ját­szott a leg­utóbbi nagy­ko­a­lí­ciós tár­gya­lá­so­kon is - a német ke­resz­tény­de­mok­ra­ták iko­ni­kus ve­te­rán­já­nak szá­mít. Mos­tan­tól iko­ni­kus csaló is.

Adathalászatra figyelmeztet a MediaMarkt

Adathalászatra figyelmeztet a MediaMarkt

Adat­ha­lá­szok élnek vissza a Me­di­aMarkt áru­ház ne­vé­vel. A csa­lók sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek.

Adat­ha­lá­szok élnek vissza a Me­di­aMarkt áru­ház ne­vé­vel. A csa­lók sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek a cég ne­vé­ben.

Aljas, amit művelt ez a magyar férfi, már nagy erőkkel keresik

Aljas, amit művelt ez a magyar férfi, már nagy erőkkel keresik

Se­gít­sé­get kér a rend­őr­ség!

A ti­sza­kécs­kei rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a férfit!

Így járt a nő, aki fizetés nélkül akart távozni a balatoni hotelből

Így járt a nő, aki fizetés nélkül akart távozni a balatoni hotelből

Az in­ter­ne­ten fog­lalta le a szál­lá­sát a nő, él­vezte a szol­gál­ta­tá­so­kat, ám fi­zetni nem sze­re­tett volna...

Őrizetbe vették a magyar NB I-ből ismert milliárdos üzletembert

Őrizetbe vették a magyar NB I-ből ismert milliárdos üzletembert

Óri­ási költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sít­ják a hús­ipari vál­lal­ko­zót.

Óri­ási költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sít­ják és le­tar­tóz­tat­ták az olasz hús­ipari vál­lal­ko­zót. Pá­lya­fu­tása során nem ez az első ilyen eset... A vál­lal­kozó más­fél év­ti­zede a Hon­véd tu­laj­do­no­sa­ként vált is­mertté a ma­gyar sport­ban.

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel: ér­té­kes nye­re­ményt ígérve sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek is­me­ret­le­nek.

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel: ér­té­kes nye­re­ményt ígérve sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek is­me­ret­le­nek.

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Nem csoda, hogy dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Az idős férfit az egyik ro­kona fi­gyel­mez­tette arra, hogy csa­lás ál­do­zata lett. Ez­után a rend­őrök már gyor­san köz­be­avat­koz­tak.

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Gás­pár Bea nem tűr­hette to­vább.

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban ki­né­zett ma­gá­nak egy ká­vé­fő­zőt, de túl drá­gá­nak ta­lálta.

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló "spi­ri­tu­á­lis köz­pon­tot"...

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló köz­pon­tot...

Elképesztő, mit művelt ez a Pest megyei villanyszerelő

Elképesztő, mit művelt ez a Pest megyei villanyszerelő

Vádat emel­tek el­lene!

Nem csoda, hogy vádat emel­tek el­lene! A vil­lany­sze­relő vissza­te­kerte a vil­lany­órá­kat és ha­mi­sí­tott plom­bá­kat rög­zí­tett több Pest me­gyei vá­ros­ban.

Átverések ellen dolgozik a fogyasztóvédelem

Átverések ellen dolgozik a fogyasztóvédelem

A csa­lá­dok biz­ton­sága a fel­adat.

A csa­lá­dok biz­ton­sága, a tisz­tes­sé­ges vál­lal­ko­zá­sok vé­delme a fel­adat. A ha­gyo­má­nyos és in­ter­ne­tes ke­res­ke­de­lem el­len­őr­zése is ezt szol­gálja.

Közel 50 milliót csalt ki egy magyar nő, a módszere ördögi

Közel 50 milliót csalt ki egy magyar nő, a módszere ördögi

Vádat emel­tek az ellen a nő ellen, aki be­pa­li­zott egy győri férfit. A nőt csa­lás miatt von­ják fe­le­lős­ségre.

Vádat emel­tek az ellen a nő ellen, aki be­pa­li­zott egy győri férfit. A nőt csa­lás miatt von­ják fe­le­lős­ségre. Rész­le­tek a cikk­ben!

Újabb részletek, így akarta átverni a Fradit a menedzser

Újabb részletek, így akarta átverni a Fradit a menedzser

Pisz­kos üz­letre akar­ták rá­venni az FTC női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak egyik já­té­ko­sát.

Pisz­kos üz­letre akar­ták rá­venni az FTC női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak egyik já­té­ko­sát.

Okostelefon 1 euróért? Profi csalók verik át a magyarokat

Okostelefon 1 euróért? Profi csalók verik át a magyarokat

Csú­nya mód­szert al­kal­maz­nak.

Csak mese, hogy egy eu­ró­ért adják az iP­hone X-et, az Index ja­nuár 4-én utá­na­járt, a Ma­gyar Te­le­kom pedig meg­erő­sí­tette a hírt. Mu­tat­juk a csa­lást!

A hipermarket parkolójában csapott le a rendőrség

A hipermarket parkolójában csapott le a rendőrség, döbbenetes, mit találtak

Mo­to­zás során ke­rült elő a bi­zo­nyí­ték.

Meg­mo­toz­ták és a ko­csi­ját is át­ku­tat­ták a férfi­nak, elő­ke­rült a bi­zo­nyí­ték.

Ismert politikus nevében keresett társat a magyar férfi, durva miket művelt

Ismert politikus nevében keresett társat a magyar férfi, durva miket művelt

A 35 éves Pest me­gyei férfi sze­rel­met és kül­földi éle­tet ígért egy nőnek.

A 35 éves Pest me­gyei férfi sze­rel­met és kül­földi éle­tet ígért egy nőnek, aki­től végül csak pénzt csalt ki.

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

A lu­xus­fe­le­sé­get és fér­jét te­le­fo­non zak­lat­ják. A pén­zükre va­dász­nak.

A lu­xus­fe­le­sé­get és fér­jét te­le­fo­non zak­lat­ják. A pén­zükre va­dász­nak.

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) pénz­ügyi nyo­mo­zói rövid időn belül két­szer is le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő csa­lást.

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Akár bör­tönbe is ke­rül­het, hi­szen szem­reb­be­nés nél­kül vette fel hó­nap­ról hó­napra azt a pénzt, ami nem volt az övé.

Elszólta magát Dobrev Klára: ismeri a körözött bolgár bankárt!

Elszólta magát Dobrev Klára: ismeri a körözött bolgár bankárt!

El­szólta magát egy té­vé­nyi­lat­ko­zat­ban Dob­rev Klára, írja az Origo.

El­szólta magát egy té­vé­nyi­lat­ko­zat­ban Dob­rev Klára, írja az Origo. Gyur­csány Fe­renc fe­le­sége egy bal­ol­dali ren­dez­vé­nyen az ECHO TV kér­dé­sére vá­la­szolva kö­zölte, hogy meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a kö­rö­zött ban­kár­ral - volt mit meg­sza­kí­tani?

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

Hihetetlen,
20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

13 mil­li­ó­nyi össze­get vett fel az évek alatt a győri nő. Ada­t­egyez­te­tés kö­ve­tően bu­kott le.

1997 óta min­den egyes hó­nap­ban fel­vette a ha­lott nyug­dí­ját. Ada­t­egyez­te­tés kö­ve­tően bu­kott le, 2017 ta­va­szán. A 65 éves nő a költ­ség­ve­tést ká­ro­sító bűn­cse­lek­ménnyel mint­egy 13 mil­lió 705 ezer fo­rintra tett szert. Most vissza kell fi­zet­nie .

Nőként hódított
a Tinderen a férfi, és bejött neki

Sokkoló, Tinderen vadászott áldozataira egy férfi

He­te­ro­sze­xu­á­lis férfi­a­kat is az ágyába csá­bí­tott. Van­nak, akik azóta is men­tá­lis prob­lé­mák­kal küsz­köd­nek.

He­te­ro­sze­xu­á­lis férfi­a­kat is az ágyába csá­bí­tott. Van­nak, akik azóta is men­tá­lis prob­lé­mák­kal küsz­köd­nek.

Csalók támadnak a Media Markt nevében

Csalók támadnak a Media Markt nevében

Sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy iP­hone Xs a nye­re­mény.

Nem csoda, hogy sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy 400 ezer fo­rin­tos szü­le­tés­napi iP­hone Xs ak­ci­ó­val szem­be­sül­nek, me­lyet SMS-já­ték­ban aján­dékba kínál a Media Markt.

Döbbenetes ítélet! Ha a te neteddel torrenteznek, te leszel a bűnös

Döbbenetes ítélet! Ha a te neteddel torrenteznek, te leszel a bűnös

Fe­le­lős a szer­zői jogok meg­sér­té­séért az a fel­hasz­náló, aki­nek in­ter­net­kap­cso­la­tá­val a jog­sér­tést fájl­meg­osz­tás­sal el­kö­vet­ték.

Nagy meglepetések a TV2 stúdiójában: komoly dolgok derülnek ki

Nagy meglepetések a TV2 stúdiójában: komoly dolgok derülnek ki

A gyer­kő­cö­ket ez­út­tal szí­nes, csil­logó dí­szek és mat­ri­cák vár­ják az óvo­dá­ban.

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a magyar csaló

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a gátlástalan magyar csaló

El­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el.

A kecs­ke­méti férfit el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. A csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek.

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

A fran­cia ügyész­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a PSG-Cr­vena zvezda meccsen tör­tén­tek miatt.

A fran­cia ügyész­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a PSG-Cr­vena zvezda meccsen tör­tén­tek miatt.

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Új trük­kel dol­goz­nak.

Új­fajta trük­kel dol­goz­nak a BKK au­to­ma­ták­nál a csa­lók. Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gaszt­ják le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép.

Egymilliárdos csalással vádolják: Sándor mindkét lábát levágta a vonat

Egymilliárdos csalással vádolják: Sándor mindkét lábát levágta a vonat

Cs. Sán­dort azzal vá­dol­ják, hogy szán­dé­ko­san má­szott be a vonat alá, hogy a biz­to­sí­tási pén­ze­ket meg­sze­rezze.

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza újra az adat­ha­lá­szok, de ez­út­tal ügyel­nek a rész­le­tekre is.

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza újra az adat­ha­lá­szok, de ez­út­tal ügyel­nek a rész­le­tekre is.

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Alig­hogy be­je­len­tet­ték a 2019-es év egyik leg­na­gyobb ma­gyar­or­szági kon­cert­jét, a szer­ve­zők fel­hí­vást tet­tek közzé.

Szijjártó Péter: Bosszút álltak a migránspárti erők

Szijjártó: Bosszút álltak a migránspárti erők

A kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok ki­csi­nyes bosszú­já­ról van szó.

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár. Csak idő kér­dése volt, hogy le­buk­ja­nak. Most akár bör­tönbe is ke­rül­het­nek.

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár.

Kínos lebukás, csaláson kapták Fresh Andit

Kínos lebukás, csaláson kapták Fresh Andit

A szexi éne­kesnő elég kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát. Kel­lett is ma­gya­ráz­kod­nia.

A szexi éne­kesnő elég kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát. Kel­lett is ma­gya­ráz­kod­nia.

Elképesztő, mit műveltek a frissen szabadult Rezesová nevében

Elképesztő, mit műveltek Rezesová nevében

Pár órá­val a sza­ba­du­lása után fel­tűnt az Ins­tag­ra­mon Eva Re­ze­sová új profilja né­hány be­jegy­zés­sel, Insta-szto­ri­val, órá­ról órára nö­vekvő kö­ve­tői bá­zis­sal.

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Durva át­ve­rés tör­tént.

Durva át­ve­rés­nek let­tek ál­do­za­tai azok, akik egy zárt Fa­ce­book-cso­port­ban vet­tek je­gyet az ABBA-da­lokra épült pro­duk­ció szerda esti elő­adá­sára.

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

Rengeteg Czeglédy-károsult jelentkezett

Rengeteg Czeglédy-károsult jelentkezett

Már 596 em­bert kár­ta­la­ní­tott a kor­mány azok közül, aki­ket Czeg­lédy Csaba szo­ci­a­lista po­li­ti­kus, Gyur­csány Fe­renc ügy­védje be­csa­pott, derül ki az Origo bir­to­kába ju­tott össze­sí­tés­ből.

Már 596 em­bert kár­ta­la­ní­tott a kor­mány azok közül, aki­ket Czeg­lédy Csaba szo­ci­a­lista po­li­ti­kus, Gyur­csány Fe­renc ügy­védje be­csa­pott, derül ki az Origo bir­to­kába ju­tott össze­sí­tés­ből. Nekik több mint 41 mil­lió fo­rin­tot fi­zet­tek ki eddig össze­sen. Ez azon­ban még min­dig nem a tel­jes lét­szám...

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

A sta­tisz­tika sze­rint egyre több mig­ráns pró­bál hamis ira­tok­kal be­jutni...

A sta­tisz­tika sze­rint egyre több mig­ráns pró­bál hamis ira­tok­kal be­jutni...

Özvegyasszonyokat vert át a vízórás maffia

Özvegyasszonyokat vert át a vízórás maffia

A csa­lók­nak semmi sem szent.

A csa­lók­nak semmi sem szent: a négy­fős banda idős, egye­dül­álló asszo­nyo­kat lo­pott meg, szerte az or­szág­ban.

Meglepő, kinek a nevében fosztogattak

Meglepő, kinek a nevében fosztogattak

Mint­egy 50 bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják a négy sop­roni férfit.

Mint­egy 50 bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják azt a négy sop­roni férfit, akik a rend­őr­ség sze­rint 11 megye 16 vá­ro­sá­ban egye­dül élő idős em­be­rek­hez ju­tot­tak be. Ra­vasz mód­szer­rel ér­zé­kel­tet­ték a prob­lé­mát.

Botrányos, mire használta az idősek jóhiszeműségét a magyar nő

Botrányos, mire használta az idősek jóhiszeműségét a magyar nő

Sok­szo­ros áron adott el idős asszo­nyok­nak masszázs funk­ci­ó­val el­lá­tott mat­ra­co­kat.

Csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Kőkemény vád: csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Kip­rop ta­gadja, hogy dop­pin­golt.

Asbel Kip­rop ta­gadja, hogy til­tott szert fo­gyasz­tott. Az olim­piai ara­nya mel­lett há­rom­szor vi­lág­baj­noki címe is van.

Óriási botrány, visszaélnek Zoltán Erika nevével!

Óriási botrány, visszaélnek Zoltán Erika nevével!

Az éne­kesnő döb­ben­ten szem­be­sült azzal, hogy van­nak, akik az ő nevét fel­hasz­nálva akar­nak nye­rész­kedni, mil­liós kár­té­rí­tésre szá­mít­hat.

Az éne­kesnő döb­ben­ten szem­be­sült azzal, hogy van­nak, akik az ő nevét fel­hasz­nálva akar­nak nye­rész­kedni, mil­liós kár­té­rí­tésre szá­mít­hat.

Undorító, amit a magyar család a turistaparadicsomban művelt

Undorító, amit a magyar család a turistaparadicsomban művelt

A ma­gyar há­zas­pár kis­lá­nya­i­kat fel­hasz­nálva csalt ki pénzt a he­lyi­ek­től, több vá­ros­ban is.

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól.

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól, mi­u­tán egy nő át­verte.

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk. Abban az eset­ben, ha fel­vesszük a te­le­font, vagy nem szól bele senki, vagy egy gép­hang pró­bál fel­tar­tani min­ket.

A ké­ret­len hí­vá­sok néha Orosz­or­szág­ból, Ugan­dá­ból vagy éppen Cseh­or­szág­ból ér­kez­nek. Ne dől­jünk be neki!

Így trükköztek a lejárati idővel

Így trükköztek a lejárati idővel

Bru­tá­lis mennyi­ségű, több mint 4,7 ton­ná­nyi élel­mi­szert fog­lal­tak le.

Bru­tá­lis mennyi­ségű, több mint 4,7 ton­ná­nyi élel­mi­szert fog­lal­tak le a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) mun­ka­tár­sai. Az áruk több­sége le­járt sza­va­tos­ságú volt.

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni.

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni, a fenn­tar­tók ugyanis csak a ta­nu­lók után járó tá­mo­ga­tásra utaz­tak.

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Évek­kel ez­előtt meg­halt gyer­me­kek fo­tó­ját hasz­nálta fel egy nő.

Évek­kel ez­előtt meg­halt gyer­me­kek fo­tó­ját hasz­nálta fel egy nő.

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Most fo­ko­zot­tan ügyelj!

Az ál­lami cég arra kéri ügy­fe­leit, hogy fo­ko­zot­tan ügyel­je­nek ada­taik vé­del­mére.

Csalnak a teszttel a dohánymultik!

Csalnak a teszttel a dohánymultik!

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló ügy rob­bant ki.

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló ügy rob­bant ki a ci­ga­ret­ta­gyártó mul­tik­kal kap­cso­lat­ban: a nagy do­hány­gyár­tók meg­té­vesztve a mé­rő­mű­szert, meg­ha­mi­sí­tot­ták a mé­rési ered­mé­nye­ket!

Figyelmeztetést adott ki a magyar bank: az OTP nevében vernek át minket

Figyelmeztetést adott ki a magyar bank: az OTP nevében vernek át minket

A csa­lók e-mailt kül­de­nek, amely­ben bi­zal­mas ada­to­kat kér­nek tő­lünk.

A csa­lók e-mailt kül­de­nek az ügy­fe­lek­nek, amely­ben bi­zal­mas ada­to­kat kér­nek tőlük.