CÍMKE: 'csalás'

Áll a bál a sportvilágban, műpénisszel csalt az olimpia sztárja

Áll a bál a sportvilágban, műpénisszel csalt az olimpia sztárja

Ön­élet­rajzi köny­vé­ben bo­rí­tott. Érmet nyert At­hén­ban, pedig va­ló­já­ban pá­lyára sem lép­he­tett volna.

Így lopják az uniós polgárok pénzét a balosok

Így lopják az uniós polgárok pénzét a balosok

Több mint 27 ezer eu­ró­nyi (9 mil­lió fo­rint) szál­lás­költ­ség-té­rí­tést vett fel 2018-ban Sop­hie in 't Veld.

FRISS HÍREK

Gyurcsányék falaznak Czeglédy Csabának

Gyurcsányék falaznak Czeglédy Csabának

A bűn­cse­lek­mé­nyek miatt in­dult bün­te­tő­ügy­ben a bí­ró­ság meg­szün­tette az el­já­rást Czeg­lédy Csa­bá­val szem­ben. A Nem­zeti Vá­lasz­tási Bi­zott­ság el­len­zéki tag­jai is ezt tet­ték.

A bűn­cse­lek­mé­nyek miatt in­dult bün­te­tő­ügy­ben a bí­ró­ság meg­szün­tette az el­já­rást Czeg­lédy Csa­bá­val szem­ben.

Botrány, amit Király Viktorral tettek: az énekes nem hagyta annyiban

Botrány, amit Király Viktorral tettek: az énekes nem hagyta annyiban

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba az Ins­tag­ram-ol­da­lán az elő­adó.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba az Ins­tag­ram-ol­da­lán az elő­adó. Re­mél­he­tő­leg si­ke­rült idő­ben lép­nie.

Tévedésből 80 millió forintot kapott a rokkantnyugdíjas Terike, meglépett a pénzzel

Tévedésből 80 millió forintot kapott a rokkantnyugdíjas Terike, meglépett a pénzzel

Az asszony azon­nal BMW-ket vá­sá­rolt.

Az asszony azon­nal BMW-ket vá­sá­rolt és egy bő­rönd­nyi kész­pénz­zel le­lé­pett.

Így semmizte ki az embereket a győri szekta papnője

Így semmizte ki az embereket a győri szekta papnője

Tel­jes agy­mo­sást végez.

Tel­jes agy­mo­sás­sal veti uralma alá szek­tája tag­jait, magát a bra­zil cso­da­dok­tor által fel­kent gyó­gyí­tó­nak és Ízisz is­ten­asszony re­in­kar­ná­ci­ó­já­nak mondja.

Újabb kamu nyereményjátékot hirdettek, könnyű bedőlni a csalóknak

Újabb kamu nyereményjátékot hirdettek, könnyű bedőlni a csalóknak

Két cég ne­vé­ben pró­bál­koz­nak, s bár csá­bító az aján­lat, csak ve­szí­teni lehet.

Két cég ne­vé­ben pró­bál­koz­nak, s bár csá­bító az aján­lat, azzal csak ve­szí­teni lehet.

Idős férfitól csalt ki többmilliót a fiatal nő

Idős férfitól csalt ki többmilliót a fiatal nő

A XV. ke­rü­leti rend­őrök el­fog­ták a nőt.

A XV. ke­rü­leti rend­őrök el­fog­ták azt a nőt, aki egy idős férfi­től több mint há­rom­mil­lió fo­rin­tot csalt ki.

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Az idő­se­ket fi­gyel­mez­te­tik ezzel.

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Most egy fi­gye­lem­fel­hívó vi­deót is csi­nál­tak.

Már 593 gyanúsítottja van egy migránsok által elkövetett csalássorozatnak

Már 593 gyanúsítottja van egy migránsok által elkövetett csalássorozatnak

A be­csült kár meg­ha­ladja a fél­mil­li­árd fo­rin­tot.

Közel 600 szu­dáni mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak me­ne­kült­ügyi csa­lás­sal Né­met­or­szág­ban. Volt olyan köz­tük, aki tíz kü­lön­böző sze­mé­lyi­ség­gel re­giszt­rál­tatta magát, így tíz­sze­res se­gélyt ka­pott az ál­lam­tól. Az addig meg­be­csült kár eléri az 1,6 mil­lió eurót.

Botrány! Pitiáner csaló Merkel bizalmasa

Botrány! Pitiáner csaló Merkel bizalmasa

A Mer­kel kan­cel­lár jobb­ke­ze­ként jel­lem­zett po­li­ti­kus, Elmar Brok a német ke­resz­tény­de­mok­ra­ták iko­ni­kus ve­te­rán­já­nak szá­mít. Mos­tan­tól iko­ni­kus csaló is.

A Mer­kel kan­cel­lár jobb­ke­ze­ként jel­lem­zett po­li­ti­kus, Elmar Brok a német ke­resz­tény­de­mok­ra­ták iko­ni­kus ve­te­rán­já­nak szá­mít. Mos­tan­tól iko­ni­kus csaló is.

24 különböző személyazonossága volt az őrizetbe vett nigériainak

24 különböző személyazonossága volt az őrizetbe vett nigériainak

A német rend­őr­ségi szak­szer­ve­zet sze­rint szo­ro­sab­ban kel­lene együtt­mű­köd­nie a kü­lön­böző ha­tó­sá­gok­nak.

Adathalászatra figyelmeztet a MediaMarkt

Adathalászatra figyelmeztet a MediaMarkt

Vissza­él­nek az áru­ház ne­vé­vel.

Adat­ha­lá­szok élnek vissza a Me­di­aMarkt áru­ház ne­vé­vel. A csa­lók sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek a cég ne­vé­ben.

Több százezret kifizetett a magányos nő, de valami egészen mást kapott, mint szerette volna

Több százezret kifizetett a magányos nő, de valami egészen mást kapott, mint szerette volna

Jós­hoz for­dult.

Jós­hoz for­dult, aki ren­ge­teg pénz csalt ki tőle azt ál­lítva, hogy a se­gít­sé­gé­vel meg­ta­lálja a sze­rel­met.

Őrizetbe vették a magyar NB I-ből ismert milliárdos üzletembert

Őrizetbe vették a magyar NB I-ből ismert milliárdos üzletembert

Óri­ási költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sít­ják a hús­ipari vál­lal­ko­zót.

Óri­ási költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sít­ják és le­tar­tóz­tat­ták az olasz hús­ipari vál­lal­ko­zót. Pá­lya­fu­tása során nem ez az első ilyen eset... A vál­lal­kozó más­fél év­ti­zede a Hon­véd tu­laj­do­no­sa­ként vált is­mertté a ma­gyar sport­ban.

Aljas, amit művelt ez a magyar férfi, már nagy erőkkel keresik

Aljas, amit művelt ez a magyar férfi, már nagy erőkkel keresik

A ti­sza­kécs­kei rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a férfit!

A ti­sza­kécs­kei rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a férfit!

Így járt a nő, aki fizetés nélkül akart távozni a balatoni hotelből

Így járt a nő, aki fizetés nélkül akart távozni a balatoni hotelből

Az in­ter­ne­ten fog­lalta le a szál­lá­sát a nő, él­vezte a szol­gál­ta­tá­so­kat, ám fi­zetni nem sze­re­tett volna...

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel.

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel: ér­té­kes nye­re­ményt ígérve sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek is­me­ret­le­nek.

Óriási botrány, versenytársa dobta fel Petruskát A Dalban!

Óriási botrány, versenytársa dobta fel Petruskát A Dalban!

Lo­pott szám­mal in­dult.

Hét­főn ki­de­rült, hogy Pet­ruska And­rás egy lo­pott szám­mal in­dult A Dal 2019-ben.

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Foly­tat­ják a csa­lás­so­ro­za­tot...

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló "spi­ri­tu­á­lis köz­pon­tot"...

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Nem csoda, hogy a ma­gyar sztár­anyuka dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Nem csoda, hogy a ma­gyar sztár­anyuka dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Az idős férfit az egyik ro­kona fi­gyel­mez­tette arra, hogy csa­lás ál­do­zata lett. Ez­után a rend­őrök már gyor­san köz­be­avat­koz­tak.

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Gás­pár Bea nem tűr­hette to­vább.

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Elképesztő, mit művelt ez a Pest megyei villanyszerelő

Elképesztő, mit művelt ez a Pest megyei villanyszerelő

Nem csoda, hogy vádat emel­tek el­lene! A vil­lany­sze­relő vissza­te­kerte a vil­lany­órá­kat és ha­mi­sí­tott plom­bá­kat rög­zí­tett több Pest me­gyei vá­ros­ban.

Nem csoda, hogy vádat emel­tek el­lene, il­letve to­vábbi tíz sze­mély ellen! Ko­moly kárt okoz­tak.

Átverések ellen dolgozik a fogyasztóvédelem

Átverések ellen dolgozik a fogyasztóvédelem

2019-ben is a csa­lá­dok biz­ton­sága és a tisz­tes­sé­ges vál­lal­ko­zá­sok vé­delme a fo­gyasz­tó­vé­de­lem fel­adata.

Ahogy eddig, úgy 2019-ben is a csa­lá­dok biz­ton­sága és a tisz­tes­sé­ges vál­lal­ko­zá­sok vé­delme a fo­gyasz­tó­vé­de­lem fel­adata.

Közel 50 milliót csalt ki egy magyar nő, a módszere ördögi

Közel 50 milliót csalt ki egy magyar nő, a módszere ördögi

Fel­vette a pénzt és le­lé­pett.

Vádat emel­tek az ellen a nő ellen, aki be­pa­li­zott egy győri férfit. A nőt üz­let­sze­rűen foly­ta­tó­la­go­san el­kö­ve­tett csa­lás miatt von­ják fe­le­lős­ségre.

Újabb részletek, így akarta átverni a Fradit a menedzser

Újabb részletek, így akarta átverni a Fradit a menedzser

Pisz­kos üz­letre ké­szült a me­ne­dzser.

Pisz­kos üz­letre akar­ták rá­venni az FTC női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak egyik já­té­ko­sát.

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban nézte ki ma­gá­nak a ká­vé­fő­zőt.

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban ki­né­zett ma­gá­nak egy ká­vé­fő­zőt, de túl drá­gá­nak ta­lálta. Ki­ta­lálta, hogy ho­gyan ve­hetné meg ol­csób­ban...

Ismert politikus nevében keresett társat a magyar férfi, durva miket művelt

Ismert politikus nevében keresett társat a magyar férfi, durva miket művelt

A 35 éves Pest me­gyei férfi sze­rel­met és kül­földi éle­tet ígért egy nőnek.

A 35 éves Pest me­gyei férfi sze­rel­met és kül­földi éle­tet ígért egy nőnek.

A hipermarket parkolójában csapott le a rendőrség

A hipermarket parkolójában csapott le a rendőrség, döbbenetes, mit találtak

Mo­to­zás során ke­rült elő a bi­zo­nyí­ték.

Meg­mo­toz­ták és a ko­csi­ját is át­ku­tat­ták a férfi­nak, elő­ke­rült a bi­zo­nyí­ték.

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

A lu­xus­fe­le­sé­get és fér­jét te­le­fo­non zak­lat­ják. A pén­zükre va­dász­nak.

Okostelefon 1 euróért? Profi csalók verik át a magyarokat

Okostelefon 1 euróért? Profi csalók verik át a magyarokat

Csak mese, hogy egy eu­ró­ért adják az iP­hone X-et, az Index utá­na­járt, a Te­le­kom pedig meg­erő­sí­tette a hírt. Mu­tat­juk a csa­lást!

Egy eu­ró­ért adják az iP­hone X-et, az Index utá­na­járt, a Te­le­kom pedig meg­erő­sí­tette: a hír igaz, tech­ni­kai hiba tör­tént, ám annak ki­ja­ví­tá­sáig tel­je­sí­tik a meg­ren­de­lé­se­ket - ez az a mese, ami­nek sokan be­dől­nek. Az egész ka­mu­ak­ció mö­gött profi csa­lók áll­nak.

Elszólta magát Dobrev Klára: ismeri a körözött bolgár bankárt!

Elszólta magát Dobrev Klára: ismeri a körözött bolgár bankárt!

El­szólta magát egy té­vé­nyi­lat­ko­zat­ban Dob­rev Klára, írja az Origo.

El­szólta magát egy té­vé­nyi­lat­ko­zat­ban Dob­rev Klára, írja az Origo. Gyur­csány Fe­renc fe­le­sége egy bal­ol­dali ren­dez­vé­nyen az ECHO TV kér­dé­sére vá­la­szolva kö­zölte, hogy meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a kö­rö­zött ban­kár­ral - volt mit meg­sza­kí­tani?

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő költ­ség­ve­tési csa­lást.

A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő költ­ség­ve­tési csa­lást.

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Akár bör­tönbe is ke­rül­het, hi­szen szem­reb­be­nés nél­kül vette fel hó­nap­ról hó­napra azt a pénzt, ami nem volt az övé.

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

13 mil­li­ó­nyi össze­get vett fel.

Ada­t­egyez­te­tés kö­ve­tően bu­kott le. A 65 éves nő a költ­ség­ve­tést ká­ro­sító bűn­cse­lek­ménnyel mint­egy 13 mil­lió 705 ezer fo­rintra tett szert.

Nőként hódított
a Tinderen a férfi, és bejött neki

Nőként hódított
a Tinderen a férfi, és bejött neki

Van­nak, akik csú­nyán be­dől­tek neki.

He­te­ro­sze­xu­á­lis férfi­a­kat is az ágyába csá­bí­tott. Van­nak akik azóta is men­tá­lis prob­lé­mák­kal küsz­köd­nek.

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Nyo­mo­zást in­dí­tot­tak.

A pénz­ügyi vissza­élé­se­ket vizs­gáló fran­cia ügyész­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a PSG-Cr­vena zvezda meccsen tör­tén­tek miatt.

Csalók támadnak a Media Markt nevében

Csalók támadnak a Media Markt nevében

Nem csoda, hogy sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy 400 ezer fo­rin­tos szü­le­tés­napi iP­hone Xs ak­ci­ó­val szem­be­sül­nek.

Nem csoda, hogy sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy 400 ezer fo­rin­tos szü­le­tés­napi iP­hone Xs ak­ci­ó­val szem­be­sül­nek.

Döbbenetes ítélet! Ha a te neteddel torrenteznek, te leszel a bűnös

Döbbenetes ítélet! Ha a te neteddel torrenteznek, te leszel a bűnös

Fe­le­lős a szer­zői jogok meg­sér­té­séért az a fel­hasz­náló, aki­nek in­ter­net­kap­cso­la­tá­val a jog­sér­tést fájl­meg­osz­tás­sal el­kö­vet­ték.

Nagy meglepetések a TV2 stúdiójában: komoly dolgok derülnek ki

Nagy meglepetések a TV2 stúdiójában: komoly dolgok derülnek ki

A gyer­kő­cö­ket ez­út­tal szí­nes, csil­logó dí­szek és mat­ri­cák vár­ják az óvo­dá­ban.

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Új­fajta trük­kel dol­goz­nak a BKK au­to­ma­ták­nál a csa­lók. Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gaszt­ják le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép.

Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gaszt­ják le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép. Ebből pedig pénzt csi­nál­nak a csa­lók.

Egymilliárdos csalással vádolják: Sándor mindkét lábát levágta a vonat

Egymilliárdos csalással vádolják: Sándor mindkét lábát levágta a vonat

Cs. Sán­dort azzal vá­dol­ják, hogy szán­dé­ko­san má­szott be a vonat alá.

Cs. Sán­dort azzal vá­dol­ják, hogy szán­dé­ko­san má­szott be a vonat alá.

Botrány, így élnek vissza Berki Krisztián fotóival

Botrány, így élnek vissza Berki Krisztián fotóival

Ismét bosszan­kod­hat az izom­ce­leb.

Ismét bosszan­kod­hat Berki Krisz­tián, akit újabb szél­há­mos sze­melt ki ma­gá­nak.

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza.

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza újra az adat­ha­lá­szok, de ez­út­tal ügyel­nek a rész­le­tekre is.

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a magyar csaló

Két év alatt 36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a gátlástalan magyar csaló

A kecs­ke­méti férfit el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. A csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek.

A 26 éves kecs­ke­méti férfit, aki­nek az or­szág szinte min­den táján akad ál­do­zata, el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. Az in­ter­ne­ten ke­resz­tül dol­gozó, idén le­kap­csolt csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het az ügyész­ség.

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Lopott bankkártyával vásároltak a neten

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár. Csak idő kér­dése volt, hogy le­buk­ja­nak. Most akár bör­tönbe is ke­rül­het­nek, meg­in­dult a bün­te­tő­el­já­rás el­le­nük.

Ru­há­kat vett más bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár. El­le­nük csa­lás bűn­tett miatt in­dult bün­te­tő­el­já­rás.

Szijjártó Péter: Bosszút álltak a migránspárti erők

Szijjártó: Bosszút álltak a migránspárti erők

A kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok ki­csi­nyes bosszú­já­ról van szó.

Kínos lebukás, csaláson kapták Fresh Andit

Kínos lebukás, csaláson kapták Fresh Andit

Kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát.

A szexi éne­kesnő elég kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát. Kel­lett is ma­gya­ráz­kod­nia.

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

A szer­ve­zők két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek.

Alig­hogy be­je­len­tet­ték a 2019-es év egyik leg­na­gyobb ma­gyar­or­szági kon­cert­jét, a hi­va­ta­los jegy­ér­té­ke­sí­tés­sel egy idő­ben Eros Ra­maz­zotti fel­lé­pé­sé­nek szer­ve­zői fel­hí­vást tet­tek közzé. Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek.

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

Elképesztő, mit műveltek Rezesová nevében

Elképesztő, mit műveltek Rezesová nevében

Alig né­hány órá­val a sza­ba­du­lása után fel­tűnt az Ins­tag­ra­mon Eva Re­ze­sová új profilja nö­vekvő kö­ve­tői bá­zis­sal.

Alig né­hány órá­val a sza­ba­du­lása után fel­tűnt az Ins­tag­ra­mon Eva Re­ze­sová új profilja órá­ról órára nö­vekvő kö­ve­tői bá­zis­sal.

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Durva át­ve­rés tör­tént.

Durva át­ve­rés­nek let­tek ál­do­za­tai azok, akik egy zárt Fa­ce­book-cso­port­ban vet­tek je­gyet az ABBA-da­lokra épült pro­duk­ció szerda esti elő­adá­sára.

Rengeteg Czeglédy-károsult jelentkezett

Rengeteg Czeglédy-károsult jelentkezett

Már 596 em­bert kár­ta­la­ní­tott a kor­mány...

Már 596 em­bert kár­ta­la­ní­tott a kor­mány azok közül, aki­ket Czeg­lédy Csaba szo­ci­a­lista po­li­ti­kus, Gyur­csány Fe­renc ügy­védje be­csa­pott, derül ki az Origo bir­to­kába ju­tott össze­sí­tés­ből.

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

A leg­töb­ben Né­met­or­szág felé ve­szik az irányt, ahol a ha­tó­sá­gok­nak sok eset­ben fel sem tűnik a csa­lás.

Óriási botrány, visszaélnek Zoltán Erika nevével!

Óriási botrány, visszaélnek Zoltán Erika nevével!

Mil­liós kár­té­rí­tésre szá­mít­hat.

Az éne­kesnő döb­ben­ten szem­be­sült azzal, hogy van­nak, akik az ő nevét fel­hasz­nálva akar­nak nye­rész­kedni, mil­liós kár­té­rí­tésre szá­mít­hat.

Meglepő, kinek a nevében fosztogattak

Meglepő, kinek a nevében fosztogattak

Mint­egy 50 bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják a négy sop­roni férfit.

Mint­egy 50 bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják azt a négy sop­roni férfit, akik a rend­őr­ség sze­rint 11 megye 16 vá­ro­sá­ban egye­dül élő idős em­be­rek­hez ju­tot­tak be. Ra­vasz mód­szer­rel ér­zé­kel­tet­ték a prob­lé­mát.

Botrányos, mire használta az idősek jóhiszeműségét a magyar nő

Botrányos, mire használta az idősek jóhiszeműségét a magyar nő

Sok­szo­ros áron adott el idős asszo­nyok­nak masszázs funk­ci­ó­val el­lá­tott mat­ra­co­kat.

Botrány, vallásos mesével csalt ki milliókat egy nénitől a pesti férfi

Botrány, vallásos mesével csalt ki milliókat egy nénitől a pesti férfi

A férfi elő­ször el­érte, hogy a nő kész­pénzre váltsa az összes va­gyo­nát.

A férfi elő­ször el­érte, hogy a nő kész­pénzre váltsa az összes va­gyo­nát.

Undorító, amit a magyar család a turistaparadicsomban művelt

Undorító, amit a magyar család a turistaparadicsomban művelt

A ma­gyar há­zas­pár kis­lá­nya­i­kat fel­hasz­nálva csalt ki pénzt a he­lyi­ek­től.

A ma­gyar há­zas­pár kis­lá­nya­i­kat fel­hasz­nálva csalt ki pénzt a he­lyi­ek­től, több vá­ros­ban is.

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól, mi­u­tán egy nő át­verte.

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk.

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk. Pró­bál­juk el­ke­rülni és le­til­tani az is­me­ret­len kül­földi szá­mot.

Kőkemény vád: csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Kőkemény vád: csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Asbel Kip­rop ta­gadja, hogy til­tott szert fo­gyasz­tott.

Asbel Kip­rop ta­gadja, hogy til­tott szert fo­gyasz­tott. Az olim­piai ara­nya mel­lett há­rom­szor vi­lág­baj­noki címe is van.

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni.

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni.

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Évek­kel ez­előtt meg­halt gyer­me­kek fo­tó­ját hasz­nálta fel egy nő az in­ter­ne­ten, hogy pénzt csal­jon ki gya­nút­lan ál­do­za­ta­i­ból.

Így trükköztek a lejárati idővel

Így trükköztek a lejárati idővel

Bru­tá­lis mennyi­ségű, több mint 4,7 ton­ná­nyi élel­mi­szert fog­lal­tak le a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) mun­ka­tár­sai. Az áruk több­sége le­járt volt.

Bru­tá­lis mennyi­ségű, több mint 4,7 ton­ná­nyi élel­mi­szert fog­lal­tak le a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) mun­ka­tár­sai. Az áruk több­sége le­járt sza­va­tos­sági idejű volt, ám ezt atényt nem egy eset­ben, mó­do­sí­tott le­já­rati dá­tu­mot tar­tal­mazó, ma­gyar cím­ké­vel pró­bál­ták el­fedni az élel­mi­szer-ha­mi­sí­tók. Mil­liós bír­ság vár­ható.

Figyelmeztetést adott ki a magyar bank: az OTP nevében vernek át minket

Figyelmeztetést adott ki a magyar bank: az OTP nevében vernek át minket

A csa­lók e-mailt kül­de­nek, amely­ben bi­zal­mas ada­to­kat kér­nek tő­lünk.

A csa­lók e-mailt kül­de­nek az ügy­fe­lek­nek, amely­ben bi­zal­mas ada­to­kat kér­nek tőlük.

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Az ál­lami cég arra kéri ügy­fe­leit, hogy fo­ko­zot­tan ügyel­je­nek ada­taik vé­del­mére.

Az ál­lami cég arra kéri ügy­fe­leit, hogy fo­ko­zot­tan ügyel­je­nek ada­taik vé­del­mére.

Csalnak a teszttel a dohánymultik!

Csalnak a teszttel a dohánymultik!

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló ügy rob­bant ki.

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló ügy rob­bant ki a ci­ga­ret­ta­gyártó mul­tik­kal kap­cso­lat­ban: a nagy do­hány­gyár­tók meg­té­vesztve a mé­rő­mű­szert, meg­ha­mi­sí­tot­ták a mé­rési ered­mé­nye­ket!

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

A mű­sor­ve­zető meg­tette amit meg­te­he­tett, de...

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, iga­záért perre megy a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dal­lal. Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten iz­gal­mas me­net­nek ígér­ke­zik.

Hazudnak az utazási irodák - vizsgálat indul

Hazudnak az utazási irodák - országos vizsgálat indul

Át­fogó or­szá­gos vizs­gá­la­tot és cél­irá­nyos el­len­őr­zést kezd a ha­tó­ság!

Át­fogó or­szá­gos vizs­gá­la­tot és cél­irá­nyos el­len­őr­zést kezd a Ri­post be­je­len­tése nyo­mán a ha­tó­ság!

Videóban magyarázkodik a csalással vádolt magyar zenész

Videóban magyarázkodik a csalással vádolt magyar zenész

A Me­gasztár fel­fe­de­zett­jét töb­ben is csa­lás­sal vá­dol­ják. Most el­mondja a saját né­ző­pont­ját.

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per...

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Elképesztő okból tettette halottnak magát egy magyar férfi a hatóság előtt

Elképesztő okból tettette halottnak magát egy magyar férfi a hatóság előtt

Dur­ván át­verte a ha­tó­sá­got az az érdi férfi, aki két autót is vett hi­telre, majd egyik jár­mű­nek sem fi­zette a tör­lesz­tő­rész­le­tét.

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Napok óta min­denki azt ta­lál­gatja, ki lehet az az éne­kes, akit egy­kori ked­ve­sei száz­ez­res csa­lás­sal vá­dol­nak.

Napok óta min­denki azt ta­lál­gatja, ki lehet az az éne­kes, akit egy­kori ked­ve­sei száz­ez­res csa­lás­sal vá­dol­nak.

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek.

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek, a leg­utóbbi ál­do­zat Kis Grófo volt, aki jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat.

Óriási botrány, Liptai Claudia perel

Óriási botrány, Liptai Claudia perel

Csa­lók éltek vissza a nép­szerű tévés ne­vé­vel.

Csa­lók éltek vissza a nép­szerű tévés ne­vé­vel. Még egy ál­in­ter­jút is kö­zöl­tek... A bot­rá­nyos ügy kap­csán meg­szó­lalt a tévés mű­sor­ve­ze­tő­ként is is­mert szí­nésznő me­nedzs­mentje.

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

A rá­diós a Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel, ami­ért pénzt csal­nak ki a ne­vé­ben az em­be­rek­től.

A rá­diós a Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel, ami­ért pénzt csal­nak ki a ne­vé­ben az em­be­rek­től.

A NAV elintézte: Idén elmaradhat a Fekete Péntek

A NAV elintézte: Idén elmaradhat a Fekete Péntek

Mil­li­ár­dos csa­lás gya­núja miatt száll­ták meg az egyik leg­nép­sze­rűbb web­áru­ház szék­he­lyét.

Mil­li­ár­dos csa­lás gya­núja miatt száll­ták meg az egyik leg­nép­sze­rűbb web­áru­ház, a Mall.hu szék­he­lyét a NAV em­be­rei Bu­da­pes­ten.

Hasonmásokat küldtek maguk helyett a vizsgákra a diákok az akadémián

Hasonmásokat küldtek maguk helyett a vizsgákra a diákok az akadémián

Már nem csak ag­resszi­ó­val és lus­ta­ság­gal vá­dol­ják a ber­lini rendőr-aka­dé­mia mig­rá­ciós hát­tér­rel ren­del­kező ta­nu­lóit...

Hihetetlen történet: Ötmillió forintot talált vécéjében a magyar tévés

Hihetetlen történet: Ötmillió forintot talált vécéjében a magyar tévés

Szó sze­rint kri­mibe illő ka­landba ke­ve­re­dett az is­mert hazai tévés, aki maga ta­lálta meg a sza­tyor­nyi pénzt a vé­cé­tar­tály­ban.

Bróker Marcsi saját rokonait is megkopasztotta

Bróker Marcsi saját rokonait is megkopasztotta

A csa­lád­ját sem kí­mélte D. Sán­dorné, azaz Bró­ker Mar­csi: férje test­vére is a ká­ro­sul­tak kö­zött van, rá­adá­sul nem cse­kély összeg­gel.

A csa­lád­ját sem kí­mélte D. Sán­dorné, azaz Bró­ker Mar­csi: férje test­vére is a ká­ro­sul­tak kö­zött van, rá­adá­sul nem cse­kély összeg­gel. Lehet, hogy tény­leg nem tudta, mit művel?