CÍMKE: 'csalás'

Elképesztő, mit művelt ez a Pest megyei villanyszerelő

Elképesztő, mit művelt ez a Pest megyei villanyszerelő

Nem csoda, hogy vádat emel­tek el­lene, il­letve to­vábbi tíz sze­mély ellen.

Átverések ellen dolgozik a fogyasztóvédelem

Átverések ellen dolgozik a fogyasztóvédelem

A csa­lá­dok biz­ton­sága és a tisz­tes­sé­ges vál­lal­ko­zá­sok vé­delme a fo­gyasz­tó­vé­de­lem fel­adata.

Közel 50 milliót csalt ki egy magyar nő, a módszere ördögi

Közel 50 milliót csalt ki egy magyar nő, a módszere ördögi

Vádat emel­tek az ellen a nő ellen, aki be­pa­li­zott egy győri férfit. A nőt csa­lás miatt von­ják fe­le­lős­ségre.

Vádat emel­tek az ellen a nő ellen, aki be­pa­li­zott egy győri férfit. A nőt csa­lás miatt von­ják fe­le­lős­ségre. Rész­le­tek a cikk­ben!

Újabb részletek, így akarta átverni a Fradit a menedzser

Újabb részletek, így akarta átverni a Fradit a menedzser

Pisz­kos üz­letre akar­ták rá­venni az FTC női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak egyik já­té­ko­sát.

Pisz­kos üz­letre akar­ták rá­venni az FTC női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak egyik já­té­ko­sát.

Ismert politikus nevében keresett társat a magyar férfi, durva miket művelt

Ismert politikus nevében keresett társat a magyar férfi, durva miket művelt

A 35 éves Pest me­gyei férfi sze­rel­met és kül­földi éle­tet ígért egy nőnek, aki­től végül csak pénzt csalt ki.

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

A lu­xus­fe­le­sé­get és fér­jét te­le­fo­non zak­lat­ják. A pén­zükre va­dász­nak.

Elszólta magát Dobrev Klára: ismeri a körözött bolgár bankárt!

Elszólta magát Dobrev Klára: ismeri a körözött bolgár bankárt!

El­szólta magát egy té­vé­nyi­lat­ko­zat­ban Gyur­csány Fe­renc fe­le­sége, Dob­rev Klára, írja az Origo in­ter­ne­tes por­tál.

A hipermarket parkolójában csapott le a rendőrség, döbbenetes, mit találtak

A hipermarket parkolójában csapott le a rendőrség, döbbenetes, mit találtak

Mo­to­zás során ke­rült elő a bi­zo­nyí­ték.

A rend­őrök a bu­ka­resti hi­per­mar­ket par­ko­ló­já­ban el­fog­ták a gya­nú­sí­tott férfit. Meg­mo­toz­ták és a ko­csi­ját is át­ku­tat­ták.

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő költ­ség­ve­tési csa­lást.

A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő költ­ség­ve­tési csa­lást.

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

13 mil­li­ó­nyi össze­get vett fel.

Ada­t­egyez­te­tés kö­ve­tően bu­kott le. A 65 éves nő a költ­ség­ve­tést ká­ro­sító bűn­cse­lek­ménnyel mint­egy 13 mil­lió 705 ezer fo­rintra tett szert.

Nőként hódított
a Tinderen a férfi, és bejött neki

Nőként hódított
a Tinderen a férfi, és bejött neki

Van­nak, akik csú­nyán be­dől­tek neki.

He­te­ro­sze­xu­á­lis férfi­a­kat is az ágyába csá­bí­tott. Van­nak akik azóta is men­tá­lis prob­lé­mák­kal küsz­köd­nek.

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Csak egy apró vé­let­le­nen bu­kott le, most el­ve­szít­het min­dent...

Csak egy apró vé­let­le­nen bu­kott le, most el­ve­szít­het min­dent. Szem­reb­be­nés nél­kül volt képes át­venni hó­nap­ról hó­napra az össze­get, amit ház­hoz ho­zott a pos­tás, ám nem az övé volt. Le­csuk­hat­ják a nőt.

Csalók támadnak a Media Markt nevében

Csalók támadnak
a Media Markt nevében

Nem csoda, hogy sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy 400 ezer fo­rin­tos szü­le­tés­napi iP­hone Xs ak­ci­ó­val szem­be­sül­nek. Mi tör­té­nik itt?

Nem csoda, hogy sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy 400 ezer fo­rin­tos szü­le­tés­napi iP­hone Xs ak­ci­ó­val szem­be­sül­nek, me­lyet SMS-já­ték­ban aján­dékba kínál a Media Markt, s a sze­ren­csés­nek mind­össze a pos­ta­költ­sé­get kell fi­zet­nie. Mi tör­té­nik itt?

Döbbenetes ítélet! Ha a te neteddel torrenteznek, te leszel a bűnös

Döbbenetes ítélet! Ha a te neteddel torrenteznek, te leszel a bűnös

Fe­le­lős a szer­zői jogok meg­sér­té­séért a fel­hasz­náló.

Fe­le­lős a szer­zői jogok meg­sér­té­séért a fel­hasz­náló.

Nagy meglepetések a TV2 stúdiójában: komoly dolgok derülnek ki

Nagy meglepetések a TV2 stúdiójában: komoly dolgok derülnek ki

A gyer­kő­cö­ket ez­út­tal szí­nes, csil­logó dí­szek és mat­ri­cák vár­ják az óvo­dá­ban.

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Nyo­mo­zást in­dí­tot­tak.

A pénz­ügyi vissza­élé­se­ket vizs­gáló fran­cia ügyész­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a PSG-Cr­vena zvezda meccsen tör­tén­tek miatt.

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Új trük­kel dol­goz­nak.

Új­fajta trük­kel dol­goz­nak a BKK au­to­ma­ták­nál a csa­lók. Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gaszt­ják le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép.

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza.

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza újra az adat­ha­lá­szok, de ez­út­tal ügyel­nek a rész­le­tekre is.

Egymilliárdos csalással vádolják: Sándor mindkét lábát levágta a vonat

Egymilliárdos csalással vádolják: Sándor mindkét lábát levágta a vonat

Cs. Sán­dort azzal vá­dol­ják, hogy szán­dé­ko­san má­szott be a vonat alá.

Cs. Sán­dort azzal vá­dol­ják, hogy szán­dé­ko­san má­szott be a vonat alá.

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a magyar csaló

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a gátlástalan magyar csaló

El­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el.

A kecs­ke­méti férfit el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. A csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek.

Botrány, így élnek vissza Berki Krisztián fotóival

Botrány, így élnek vissza Berki Krisztián fotóival

Ismét bosszan­kod­hat az izom­ce­leb.

Ismét bosszan­kod­hat Berki Krisz­tián, akit újabb szél­há­mos sze­melt ki ma­gá­nak.

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Lopott bankkártyával vásároltak a neten

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár. Csak idő kér­dése volt, hogy le­buk­ja­nak. Most akár bör­tönbe is ke­rül­het­nek, meg­in­dult a bün­te­tő­el­já­rás el­le­nük.

Ru­há­kat vett más bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár. El­le­nük csa­lás bűn­tett miatt in­dult bün­te­tő­el­já­rás.

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek a kon­cert szer­ve­zői.

Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek Eros Ra­maz­zotti kon­cert­jé­nek szer­ve­zői.

Kínos lebukás, csaláson kapták Fresh Andit

Kínos lebukás, csaláson kapták Fresh Andit

Kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát.

A szexi éne­kesnő elég kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát. Kel­lett is ma­gya­ráz­kod­nia.

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták.

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

Szijjártó Péter: Bosszút álltak a migránspárti erők

Szijjártó Péter: Szijjártó: Bosszút álltak a migránspárti erők

A mi­nisz­ter sze­rint a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok bosszú­já­ról van szó.

A kor­mány kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­tere sze­rint a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok ki­csi­nyes bosszú­já­ról van szó, és csak trük­kö­zés­sel tud­ták el­fo­gad­tatni a Sar­gen­tini-je­len­tést.

Elképesztő, mit műveltek Rezesová nevében

Elképesztő, mit műveltek Rezesová nevében

Alig né­hány órá­val a sza­ba­du­lása után fel­tűnt az Ins­tag­ra­mon Eva Re­ze­sová új profilja nö­vekvő kö­ve­tői bá­zis­sal.

Alig né­hány órá­val a sza­ba­du­lása után fel­tűnt az Ins­tag­ra­mon Eva Re­ze­sová új profilja órá­ról órára nö­vekvő kö­ve­tői bá­zis­sal.

Rengeteg Czeglédy-károsult jelentkezett

Rengeteg Czeglédy-károsult jelentkezett

Már 596 em­bert kár­ta­la­ní­tott a kor­mány...

Már 596 em­bert kár­ta­la­ní­tott a kor­mány azok közül, aki­ket Czeg­lédy Csaba szo­ci­a­lista po­li­ti­kus, Gyur­csány Fe­renc ügy­védje be­csa­pott, derül ki az Origo bir­to­kába ju­tott össze­sí­tés­ből.

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

A leg­töb­ben Né­met­or­szág felé ve­szik az irányt, ahol a ha­tó­sá­gok­nak sok eset­ben fel sem tűnik a csa­lás.

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Durva át­ve­rés­nek let­tek ál­do­za­tai azok, akik egy zárt Fa­ce­book-cso­port­ban vet­tek je­gyet az ABBA-da­lokra épült pro­duk­ció szer­dai elő­adá­sára.

Durva át­ve­rés­nek let­tek ál­do­za­tai azok, akik egy zárt Fa­ce­book-cso­port­ban vet­tek je­gyet az ABBA-da­lokra épült pro­duk­ció szerda esti elő­adá­sára. A csaló min­den­ki­nek ugyan­arra a két helyre szóló je­gyet adta el a Mamma Mia!-ra. Ko­moly pénzt ka­szált...

Özvegyasszonyokat vert át a vízórás maffia

Özvegyasszonyokat vert át a vízórás maffia

A csa­lók­nak semmi sem szent: a négy­fős banda idős, egye­dül­álló asszo­nyo­kat lo­pott meg, szerte az or­szág­ban.

A csa­lók­nak semmi sem szent: a négy­fős banda idős, egye­dül­álló asszo­nyo­kat lo­pott meg, szerte az or­szág­ban.

Meglepő, kinek a nevében fosztogattak

Meglepő, kinek a nevében fosztogattak

Mint­egy 50 bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják azt a négy sop­roni férfit, akik a rend­őr­ség sze­rint a Vízmű mun­ka­tár­sa­i­nak ki­adva ma­gu­kat egye­dül élő idős em­be­rek­hez ju­tot­tak be.

Mint­egy 50 bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják azt a négy férfit, akik a Vízmű mun­ka­tár­sa­i­nak ki­adva ma­gu­kat egye­dül élő idős em­be­rek­hez ju­tot­tak be.

Botrányos, mire használta az idősek jóhiszeműségét a magyar nő

Botrányos, mire használta az idősek jóhiszeműségét a magyar nő

Sok­szo­ros áron adott el idős asszo­nyok­nak masszázs funk­ci­ó­val el­lá­tott mat­ra­co­kat.

Óriási botrány, visszaélnek Zoltán Erika nevével!

Óriási botrány, visszaélnek Zoltán Erika nevével!

Mil­liós kár­té­rí­tésre szá­mít­hat.

Az éne­kesnő döb­ben­ten szem­be­sült azzal, hogy van­nak, akik az ő nevét fel­hasz­nálva akar­nak nye­rész­kedni, mil­liós kár­té­rí­tésre szá­mít­hat.

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk.

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk. Pró­bál­juk el­ke­rülni és le­til­tani az is­me­ret­len kül­földi szá­mot.

Undorító, amit a magyar család a turistaparadicsomban művelt

Undorító, amit a magyar család a turistaparadicsomban művelt

A ma­gyar há­zas­pár kis­lá­nya­i­kat fel­hasz­nálva csalt ki pénzt a he­lyi­ek­től.

A ma­gyar há­zas­pár kis­lá­nya­i­kat fel­hasz­nálva csalt ki pénzt a he­lyi­ek­től, több vá­ros­ban is.

Csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Kőkemény vád: csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Kip­rop ta­gadja, hogy dop­pin­golt.

Asbel Kip­rop ta­gadja, hogy til­tott szert fo­gyasz­tott. Az olim­piai ara­nya mel­lett há­rom­szor vi­lág­baj­noki címe is van.

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól, mi­u­tán egy nő át­verte.

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni.

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni.

Így trükköztek a lejárati idővel

Így trükköztek a lejárati idővel

Bru­tá­lis mennyi­ségű, több mint 4,7 ton­ná­nyi élel­mi­szert fog­lal­tak le a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) mun­ka­tár­sai. Az áruk több­sége le­járt már.

Bru­tá­lis mennyi­ségű, több mint 4,7 ton­ná­nyi élel­mi­szert fog­lal­tak le a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) mun­ka­tár­sai. Az áruk több­sége le­járt már.

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Évek­kel ez­előtt meg­halt gyer­me­kek fo­tó­ját hasz­nálta fel egy nő az in­ter­ne­ten, hogy pénzt csal­jon ki gya­nút­lan ál­do­za­ta­i­ból.

Figyelmeztetést adott ki a magyar bank: az OTP nevében vernek át minket

Figyelmeztetést adott ki a magyar bank: az OTP nevében vernek át minket

A csa­lók e-mailt kül­de­nek az ügy­fe­lek­nek, amely­ben bi­zal­mas ada­to­kat kér­nek tőlük.

Csalás Újpesten: lehúzták a fideszes jelölt nevét a szavazólapról

Csalás Újpesten: lehúzták a fideszes jelölt nevét a szavazólapról

Je­len­tet­ték az ese­tet, le­állt a sza­va­zás.

Je­len­tet­ték az ese­tet, le­állt a sza­va­zás.

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Az ál­lami cég arra kéri ügy­fe­leit, hogy fo­ko­zot­tan ügyel­je­nek ada­taik vé­del­mére.

Az ál­lami cég arra kéri ügy­fe­leit, hogy fo­ko­zot­tan ügyel­je­nek ada­taik vé­del­mére.

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

A mű­sor­ve­zető meg­tette amit meg­te­he­tett, de...

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, iga­záért perre megy a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dal­lal. Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten iz­gal­mas me­net­nek ígér­ke­zik.

Hazudnak az utazási irodák - vizsgálat indul

Hazudnak az utazási irodák - országos vizsgálat indul

Át­fogó or­szá­gos vizs­gá­la­tot és cél­irá­nyos el­len­őr­zést kezd a ha­tó­ság!

Át­fogó or­szá­gos vizs­gá­la­tot és cél­irá­nyos el­len­őr­zést kezd a Ri­post be­je­len­tése nyo­mán a ha­tó­ság!

Csalnak a teszttel a dohánymultik!

Csalnak a teszttel a dohánymultik!

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló ügy rob­bant ki a ci­ga­ret­ta­gyártó mul­tik­kal kap­cso­lat­ban: a nagy do­hány­gyár­tók meg­ha­mi­sí­tot­ták a mé­rési ered­mé­nye­ket!

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló ügy rob­bant ki a ci­ga­ret­ta­gyártó mul­tik­kal kap­cso­lat­ban: a nagy do­hány­gyár­tók meg­té­vesz­tet­ték a mé­rő­mű­szert, ezzel pedig meg­ha­mi­sí­tot­ták a mé­rési ered­mé­nye­ket! Fran­cia­or­szág­ban már áll a bál, nem ki­zárt, hogy a skan­da­lum az egész öreg kon­ti­nen­sen, így ha­zán­kon is vé­gig­sö­pör majd.

Kétszer csaltak a kárunkra a téli olimpiákon

Kétszer csaltak a kárunkra a téli olimpiákon

Két ezüst­érem Ma­gyar­or­szág leg­jobb ered­mé­nye a téli olim­pi­á­kon, és mind­két eset­ben fé­nye­sebb me­dált ér­de­mel­tünk volna.

Két ezüst­érem Ma­gyar­or­szág leg­jobb ered­mé­nye a téli olim­pi­á­kon, és mind­két eset­ben fé­nye­sebb me­dált ér­de­mel­tünk volna.

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Elképesztő okból tettette halottnak magát egy magyar férfi a hatóság előtt

Elképesztő okból tettette halottnak magát egy magyar férfi a hatóság előtt

Dur­ván át­verte a ha­tó­sá­got az az érdi férfi, aki két autót is vett hi­telre, majd egyik jár­mű­nek sem fi­zette a tör­lesz­tő­rész­le­tét.

Videóban magyarázkodik a csalással vádolt magyar zenész

Videóban magyarázkodik a csalással vádolt magyar zenész

A Me­gasztár fel­fe­de­zett­jét töb­ben is csa­lás­sal vá­dol­ják. Most el­mondja a saját né­ző­pont­ját.

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Napok óta min­denki ta­lál­gat...

Napok óta min­denki azt ta­lál­gatja, ki lehet az az éne­kes, akit egy­kori ked­ve­sei száz­ez­res csa­lás­sal vá­dol­nak.

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek.

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek, a leg­utóbbi ál­do­zat Kis Grófo volt, aki jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat.

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

A Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel.

A rá­diós a Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel, ami­ért pénzt csal­nak ki a ne­vé­ben az em­be­rek­től.

Óriási botrány, Liptai Claudia perel

Óriási botrány, Liptai Claudia perel

Csa­lók éltek vissza a nép­szerű tévés ne­vé­vel.

Csa­lók éltek vissza a nép­szerű tévés ne­vé­vel. Még egy ál­in­ter­jút is kö­zöl­tek... A bot­rá­nyos ügy kap­csán meg­szó­lalt a tévés mű­sor­ve­ze­tő­ként is is­mert szí­nésznő me­nedzs­mentje.

A NAV elintézte: Idén elmaradhat a Fekete Péntek

A NAV elintézte: Idén elmaradhat a Fekete Péntek

Mil­li­ár­dos csa­lás gya­núja miatt száll­ták meg az egyik leg­nép­sze­rűbb web­áru­ház szék­he­lyét.

Mil­li­ár­dos csa­lás gya­núja miatt száll­ták meg az egyik leg­nép­sze­rűbb web­áru­ház, a Mall.hu szék­he­lyét a NAV em­be­rei Bu­da­pes­ten.

Bróker Marcsi saját rokonait is megkopasztotta

Bróker Marcsi saját rokonait is megkopasztotta

A csa­lád­ját sem kí­mélte D. Sán­dorné, azaz Bró­ker Mar­csi: férje test­vére is a ká­ro­sul­tak kö­zött van.

A csa­lád­ját sem kí­mélte D. Sán­dorné, azaz Bró­ker Mar­csi: férje test­vére is a ká­ro­sul­tak kö­zött van.

Hihetetlen történet: Ötmillió forintot talált vécéjében a magyar tévés

Hihetetlen történet: Ötmillió forintot talált vécéjében a magyar tévés

Szó sze­rint kri­mibe illő ka­landba ke­ve­re­dett az is­mert hazai tévés, aki maga ta­lálta meg a sza­tyor­nyi pénzt a vé­cé­tar­tály­ban.

Kezdődik az évtized pere: ma bíróság elé állítják Bróker Marcsit

Kezdődik az évtized pere: ma bíróság elé állítják Bróker Marcsit

Ma reg­gel kez­dő­dik a Szol­noki Tör­vény­szé­ken Bró­ker Mar­csi pere, aki a vád sze­rint 12 mil­li­árd fo­rint kárt oko­zott.

Hasonmásokat küldtek maguk helyett a vizsgákra a diákok az akadémián

Hasonmásokat küldtek maguk helyett a vizsgákra a diákok az akadémián

Már nem csak ag­resszió és lus­ta­ság a vád a di­á­kok­kal szem­ben.

Már nem csak ag­resszi­ó­val és lus­ta­ság­gal vá­dol­ják a ber­lini rendőr-aka­dé­mia mig­rá­ciós hát­tér­rel ren­del­kező ta­nu­lóit, hanem csa­lás­sal is.

Figyelmeztet a bank, magyarul lop a kémprogram

Figyelmeztet a bank, magyarul lop a kémprogram

A tá­ma­dók egy Trus­teer nevű mo­bil­al­kal­ma­zás te­le­pí­té­sét kérik a net­ban­kot hasz­náló ügy­fe­lek­től.

A tá­ma­dók egy Trus­teer nevű al­kal­ma­zás te­le­pí­té­sét kérik a net­ban­kot hasz­ná­lók­tól, de he­lyette egy ál­cá­zott adat­lo­pót adnak.

Lányával együtt jár rákszűrésre Zoltán Erika!

Lányával együtt jár rákszűrésre Zoltán Erika!

Gyor­san le­szá­molt a kór­ral.

1993-ban di­ag­nosz­ti­zál­tak nála méh­nyak­rá­kot, de a korai di­ag­nó­zis és po­zi­tív élet­szem­lé­lete miatt sze­ren­csére gyor­san le­szá­molt a kór­ral.

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Ért­he­tet­len...

Ért­he­tet­len, hogy egy egyéb­ként si­ke­res ter­mé­ket miért pró­bál­nak meg ma­ni­pu­lált sztár­fo­tók­kal kí­vá­na­to­sabbá tenni a fogyni vá­gyók szá­mára.

Vesztegetés gyanújával nyomoznak a Paris Saint-German elnöke után

Vesztegetés gyanújával nyomoznak a Paris Saint-German elnöke után

A svájci ügyész­ség bűn­ügyi el­já­rást in­dí­tott Nasszer a- He­la­ifi, a PSG el­nöke ellen.

Ezzel a kamu Telekom-honlappal vernek át a csalók

Ezzel a kamu Telekom-honlappal vernek át a csalók

Szí­vé­hez kap az ember, ha olyan hírt fo­gadja, hogy hát­ra­léka van, és ki­kap­csol­ják a szol­gál­ta­tá­sát, ha nem fizet.

Jog­gal kap az ember a szí­vé­hez, ha olyan hír fo­gadja, hogy hát­ra­léka van, és ki­kap­csol­ják a szol­gál­ta­tá­sát, ha nem fizet. A Te­le­kom ügy­fe­lei ér­de­kes e-mail-cí­mek­ről tö­me­ge­sen kap­tak ilyen le­ve­let, ám a cég azt mondja: senki se fi­zes­sen, mert az ügy mö­gött bű­nö­zők áll­nak!

Erre a négy jelre figyelj, hogy ne verjenek át a neten

Erre a négy jelre figyelj, hogy ne verjenek át a neten

A Ri­post utá­na­járt, mi­lyen mód­sze­rek­kel pró­bál­koz­nak nap­ja­ink át­ve­rői. Se­gí­tünk, hogy ne le­gyél ál­do­zat.

A Ri­post utá­na­járt, mi­lyen mód­sze­rek­kel pró­bál­koz­nak nap­ja­ink át­ve­rői. Se­gí­tünk, hogy ne le­gyél ál­do­zat.

Ha ilyen telefonhívást kaptál, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha ilyen telefonhívást kaptál, azonnal szólj a rendőrségnek

Fel­hí­vást tett közzé a rend­őr­ség.

Fel­hí­vást tett közzé a rend­őr­ség, ugyanis az utóbbi idő­ben meg­sza­po­rod­tak a fur­csa te­le­fon­hí­vá­sok.

Nálunk is csal a Meki a sült krumplival - fotóval!

Nálunk is csal a Meki a sült krumplival - fotóval!

Vet­tünk, mér­tünk, meg­döb­ben­tünk.

A McDo­nald's elő­írása sze­rint a kis adag sült krumpli 80 gram­mos. El­men­tünk, vet­tünk egyet egy bu­da­pesti üz­let­ben, majd le­mér­tük, és meg­döb­ben­tünk...

Mérlegre tettük a Mekit, megdöbbentünk

Mérlegre tettük a Mekit, megdöbbentünk

Ná­lunk is trük­köz­nek a krump­li­val.

Di­gi­tá­lis mér­leg­gel sé­tál­tunk be a gyors­ét­te­rem­lánc egyik üz­le­tébe. Kí­ván­csiak vol­tunk, ná­lunk is trük­köz­nek-e a sült krumpli sú­lyá­val. Meg­le­pőd­tünk.

Újra akcióban a bűnözők: Így csaltak ki rengeteg pénzt az idősektől

Újra akcióban a bűnözők: Így csaltak ki rengeteg pénzt az idősektől

A trükk régi, de újra al­kal­maz­zák: ren­ge­teg pénz­zel húz­tak le hi­szé­keny idős em­be­re­ket!

Ha kaptál ilyen telefonhívást, azonnal szólj a rendőrségnek!

Ha kaptál ilyen telefonhívást, azonnal szólj a rendőrségnek!

Rej­té­lyes te­le­fon­hí­vás­sal pró­bál­ják át­verni a ma­gyar nyug­dí­ja­so­kat a po­fát­lan csa­lók!

Rej­té­lyes te­le­fon­hí­vás­sal pró­bál­ják át­verni a ma­gyar nyug­dí­ja­so­kat a po­fát­lan csa­lók!

Bundagyanú, csalás miatt nyomoznak a teniszsztár ügyében

Bundagyanú, csalás miatt nyomoznak a teniszsztár ügyében

Gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött ve­szí­tett.

Gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött ve­szí­tett Dol­go­po­lov, a fo­ga­dó­iro­dák már a meccs előtt ak­ci­óba lép­tek.

Keresik a táskányi pénzt: öngyilkos lett a lottócsaló

Keresik a táskányi pénzt: öngyilkos lett a lottócsaló

A csaló ret­te­gett, hogy el­kap­ják.

A csaló ret­te­gett, hogy el­kap­ják, ezért a pénzt össze­cso­ma­golta és biz­ton­sá­gos helyre tette. Ké­sőbb pedig vég­zett ma­gá­val.

Green Holidays-csőd: Csalás miatt nyomoznak

Green Holidays-csőd: Csalás miatt nyomoznak

Csa­lás el­kö­ve­tése miatt in­dí­tot­tak nyo­mo­zást a Green Ho­li­days csődje ügyé­ben - kö­zölte a rend­őr­ség.

Csa­lás el­kö­ve­tése miatt in­dí­tot­tak nyo­mo­zást a Green Ho­li­days csődje ügyé­ben - kö­zölte a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság.

3 év börtön vár a lúgosító diéta atyjára, az is kiderül, hogy miért

3 év börtön vár a lúgosító diéta atyjára, az is kiderül, hogy miért

A lú­go­sító diéta az utóbbi évek­ben hal­lat­lan nép­sze­rű­ségre tett szert a világ min­den táján.

Bírósághoz fordul: Pénzt csalnak ki Karda Bea nevében!

Bírósághoz fordul: Pénzt csalnak ki Karda Bea nevében!

Bea nem hagyja magát!

A jó­lelkű éne­kesnő ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy ilyen aljas módon, ál­tala akar­nak meg­gaz­da­godni a csa­lók! Bea nem hagyja magát!

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Ki­e­le­mez­ték a fo­ga­dá­so­kat, és úgy vél­ték, nem tör­tént bun­dá­zás.

Ki­e­le­mez­ték a fo­ga­dá­so­kat, és úgy vél­ték, nem tör­tént bun­dá­zás az An­dorra-Ma­gyar­or­szág meccsen.

Csaló utcai pénzváltóra figyelmeztetnek

Csaló utcai pénzváltóra figyelmeztetnek

Mos­ta­ná­ban meg­sza­po­rod­tak a pénz­vál­tás­sal fog­lal­kozó utcai csa­lók, ezt iga­zolja egy bu­da­pesti lakos is.

Mos­ta­ná­ban meg­sza­po­rod­tak a pénz­vál­tás­sal fog­lal­kozó utcai csa­lók, ezt iga­zolja egy bu­da­pesti lakos is.

Lőrincz Viktor: Üres a vitrinem

Lőrincz Viktor: Üres a vitrinem

Sosem dol­gozza fel a bir­kózó a riói csa­lást.

Sosem dol­gozza fel a bir­kózó a riói csa­lást.

Vigyázz, pokolian átvernek a próbafülkében!

Vigyázz, pokolian átvernek a próbafülkében!

Ezzel a trük­kel ver­nek át a bolt­ban.

Fo­gad­junk, hogy te is jár­tál már úgy, hogy a pró­ba­fül­ké­ben még tö­ké­le­te­sen állt raj­tad a ki­né­zett holmi, ott­hon vi­szont már ré­me­sen néz­tél ki benne.

A NAV nevében húzzák le a bankkártyánkat

A NAV nevében húzzák le a bankkártyánkat

Adófi­ze­tők bank­kár­tyá­i­nak ada­ta­ira va­dász­nak a csa­lók a NAV ne­vé­ben. Te­le­fo­non zak­lat­ják a la­kos­sá­got.

Adófi­ze­tők bank­kár­tyá­i­nak ada­ta­ira va­dász­nak a csa­lók, a NAV ne­vé­ben. Te­le­fo­non zak­lat­ják a la­kos­sá­got. Az adó­hi­va­tal már meg­tette a fel­je­len­tést, azon­ban az ügy­fe­le­ket arra kérik, le­gye­nek fi­gyel­me­seb­bek.