CÍMKE: 'családpolitika'

Lengyel kitüntetés: Novák Katalin "Első a cselekvésben"

Lengyel kitüntetés: Novák Katalin "Első a cselekvésben"

A len­gyel és a ma­gyar csa­lád­po­li­tika "nemes ver­seny­ben" van egy­más­sal.

Gyáva és alattomos Manfred Weber kampánya

Gyáva és alattomos Manfred Weber kampánya

Nem az első al­ka­lom: az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje a Fi­deszbe pró­bál rug­dosni.

Novák Katalin Matteo Salvini meghívására Olaszországban tart előadást

Novák Katalin Matteo Salvini meghívására Olaszországban tart előadást

A Csa­lá­dok Vi­lág­kong­resszu­sán mu­tatja be a ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kát.

A Csa­lá­dok Vi­lág­kong­resszu­sán mu­tatja be a ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kát.

Ma kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Mindjárt kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár nem­so­kára saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón is­mer­teti a hét­pon­tos csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv rész­le­teit.

A migráns bűnözőket ki kell toloncolni

A migráns bűnözőket ki kell toloncolni

Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint a be­ván­dor­lás nem tudja meg­ol­dani a de­mo­gráfiai prob­lé­mát, és egy­ben a saját nép má­sikra ki­cse­ré­lé­sét je­len­tené.

Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint a be­ván­dor­lás nem tudja meg­ol­dani a de­mo­gráfiai prob­lé­mát, és egy­ben a saját nép má­sikra ki­cse­ré­lé­sét je­len­tené. Saját né­pes­sé­gé­nek el­vesz­tése nem lehet a kon­cep­ci­ója egyet­len fe­le­lős po­li­ti­kus­nak sem. A be­ván­dor­lás he­lyett ha­té­kony csa­lád­po­li­ti­kai in­téz­ke­dé­sekre van szük­ség.

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett, itt a friss felmérés

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett

Az Orbán Vik­tor va­sár­napi év­ér­té­ke­lő­jén be­je­len­tett csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv mel­lett már most két­har­ma­dos több­ség áll.

A magyar családokra van pénz, a migránsokra nincs

A magyar családokra van pénz, a migránsokra nincs

Ma­gyar­or­szág a csa­lá­dokra költi a pénzt, nem a mig­rán­sokra - kö­zölte Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön az MTI-vel.

Ma­gyar­or­szág a csa­lá­dokra költi a pénzt, nem a mig­rán­sokra - kö­zölte Szij­jártó Péter csü­tör­tö­kön az MTI-vel. A kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter azért jut­ta­tott el nyi­lat­ko­za­tot a Ma­gyar Tá­v­irati Iro­dá­hoz, mert re­a­gált An­nika St­randhäll svéd szo­ci­á­lis ügye­kért fe­le­lős mi­nisz­ter Twit­ter be­jegy­zé­sére.